Imeds.pl

Atenolol Sanofi 50 50 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta

Ulotka dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.


ATENOLOL SANOFI 25; 25 mg, tabletki (Atenololum)

ATENOLOL SANOFI 50; 50 mg, tabletki (Atenololum)

ATENOLOL SANOFI 100; 100 mg, tabletki (Atenololum)

Skład:

1 tabletka leku Atenolol Sanofi 25 zawiera substancję czynną:

25 mg atenololu (Atenololum)

1 tabletka leku Atenolol Sanofi 50 zawiera substancję czynną:

50 mg atenololu (Atenololum)

1 tabletka leku Atenolol Sanofi 100 zawiera substancję czynną:

100 mg atenololu (Atenololum)

oraz substancje pomocnicze:

skrobia ziemniaczana, celuloza mikrokrystaliczna, powidon 90F, sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian, talk.

Dostępne opakowania:

Atenolol Sanofi 25:    60    tabletek

Atenolol Sanofi 50:    30    tabletek

Atenolol Sanofi 100: 30 tabletek

Podmiot odpowiedzialny:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

Wytwórca:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Rzeszowie

Zakład Produkcji i Dystrybucji Leków w Rzeszowie ul. Lubelska 52, 35-233 Rzeszów

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Atenolol Sanofi 25, Atenolol Sanofi 50, Atenolol Sanofi 100 i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Atenolol Sanofi 25, Atenolol Sanofi 50, Atenolol Sanofi 100

3.    Jak stosować lek Atenolol Sanofi 25, Atenolol Sanofi 50, Atenolol Sanofi 100

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Atenolol Sanofi 25, Atenolol Sanofi 50, Atenolol Sanofi 100

6.    Inne konieczne informacje dotyczące leku Atenolol Sanofi 25, Atenolol Sanofi 50, Atenolol Sanofi 100

1. Co to jest lek Atenolol Sanofi 25, Atenolol Sanofi 50, Atenolol Sanofi 100 i w jakim celu się go stosuje

Lek Atenolol Sanofi 25, Atenolol Sanofi 50, Atenolol Sanofi 100 występuje w postaci tabletek i zawiera substancję czynną - atenolol. Atenolol jest lekiem wybiórczo blokującym receptory beta1-adrenergiczne w sercu. Lek chroni serce w czasie wysiłku fizycznego lub stresu, zwalnia czynność serca, zmniejsza kurczliwość i zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen, powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

W leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi pełne działanie terapeutyczne jest osiągane po 1 - 2 tygodniach leczenia.

Stosowanie atenololu w dławicy piersiowej zmniejsza częstość i nasilenie bólów dławicowych, zwiększa tolerancję wysiłku, zwalnia przyspieszoną czynność serca.

Wczesne podawanie atenololu w świeżym zawale serca (na początku dożylnie, następnie doustnie) zmniejsza obszar martwicy mięśnia sercowego, natężenie bólu zawałowego, jak również zmniejsza częstość zaburzeń rytmu.

Lek Atenolol Sanofi 25, Atenolol Sanofi 50, Atenolol Sanofi 100 stosuje się w leczeniu: -Nadciśnienia tętniczego -Dławicy piersiowej

-Zaburzenia rytmu z szybką czynnością serca.

-Zawał serca. Wczesna interwencja w ostrej fazie zawału.

2. Zanim zastosuje się lek Atenolol Sanofi 25, Atenolol Sanofi 50, Atenolol Sanofi 100

Nie należy stosować leku w przypadku:

Nadwrażliwości na atenolol lub którąkolwiek substancję pomocniczą Wstrząsu kardiogennego

Niewyrównanej niewydolności mięśnia sercowego Zespołu chorego węzła zatokowego Bloku przedsionkowo - komorowego II lub III stopnia Nieleczonego guza chromochłonego nadnerczy Kwasicy metabolicznej

Wolnej akcji serca, poniżej 45 uderzeń na minutę Niedociśnienia tętniczego

Ciężkich zaburzeń krążenia tętniczego obwodowego

Dożylnego stosowanie antagonistów kanału wapniowego typu werapamil, diltiazem lub innych leków przeciwarytmicznych.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Atenolol Sanofi 25, Atenolol Sanofi 50,

Atenolol Sanofi 100:

-Nie należy samodzielnie odstawiać leku. Może to wywołać nagłe podwyższenie ciśnienia tętniczego, nasilenie objawów dławicy piersiowej i (lub) zaburzenia rytmu serca.

O zwiększeniu dawki lub odstawieniu leku decyduje wyłącznie lekarz.

-W przypadku pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu chirurgicznego, decyzję o zaprzestaniu leczenia beta-adrenolitykiem należy podjąć co najmniej 24 godziny przed zabiegiem chirurgicznym. Ocena ryzyka i korzyści powinna być podejmowana indywidualnie dla każdego pacjenta. W przypadku kontynuowania leczenia atenololem należy zastosować leki anestezjologiczne o niewielkim ujemnym działaniu inotropowym, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia działania kardiodepresyjnego. Podanie dożylne atropiny zmniejsza ryzyko reakcji ze strony nerwu błędnego.

-Chociaż podanie atenololu jest przeciwwskazane w niewyrównanej niewydolności serca, lek może być stosowany z zachowaniem ostrożności u pacjentów, u których niewydolność serca jest wyrównana. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z małą rezerwą sercową.

-Atenolol może zwiększyć częstość i czas trwania napadów w dławicy piersiowej u pacjentów z dławicą piersiową Printzmetala z powodu braku działania alfa-receptorów pośredniczących w skurczu naczyń wieńcowych. Atenolol jest beta 1 selektywnym beta - adrenolitykiem i w związku z tym musi być stosowany z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z mniej zaawansowaną niewydolnością obwodowego krążenia tętniczego.

-Należy zachować dużą ostrożność w przypadku pacjentów z blokiem serca I stopnia. -Cukrzyca: atenolol może nasilać działanie leków zmniejszających stężenie glukozy we krwi, a także maskować objawy hipoglikemii (zmniejszonego stężenia glukozy we krwi) np. przyspieszoną czynność serca. Wskazana regularna kontrola stężenia glukozy, szczególnie w cukrzycy chwiejnej.

-Atenolol może maskować objawy nadczynności tarczycy.

-Atenolol może nasilać objawy łuszczycy.

-W rzadkich przypadkach na skutek działania farmakologicznego dochodzi do zwolnienia akcji serca (tętno spoczynkowe do 50-55 uderzeń na minutę), w takim przypadku należy zmniejszyć dawkę.

-Atenolol może zwiększyć wrażliwość na alergeny i nasilać reakcję anafilaktyczną u pacjentów, u których występowały takie reakcje w przeszłości. Tacy pacjenci mogą nie reagować na zwykle stosowaną dawkę adrenaliny.

-Ostrożnie należy stosować lek u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, zaleca się dostosowanie dawkowania u tych pacjentów w zależności od wartości klirensu kreatyniny. -Ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku. Leczenie należy rozpocząć od najmniejszej dawki.

-Nie należy stosować u pacjentów z odwracalną obturacją dróg oddechowych chyba, że jest to bezwzględnie konieczne. W takiej sytuacji należy zachować ostrożność.

- U pacjentów z astmą oskrzelową może wystąpić zwiększenie oporów oddechowych, objawy ustępują po zastosowaniu leków rozszerzających oskrzela takich jak salbutamol lub izoprenalina.

-U pacjentów z guzem chromochłonnym przed zastosowaniem atenololu należy zastosować lek alfa-adrenolityczny.

Stosowanie leku Atenolol Sanofi 25, Atenolol Sanofi 50, Atenolol Sanofi 100 z jedzeniem i piciem:

Stosowanie leku niezależne od posiłków.

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią

Lek przenika do pokarmu kobiecego. Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Atenolol nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu: Należy jednak wziąć pod uwagę, że bardzo rzadko podczas stosowania leku, zwłaszcza w początkowym okresie leczenia, mogą wystąpić zawroty głowy i uczucie zmęczenia.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty.

Zwiększone ryzyko znacznego obniżenia ciśnienia krwi, zwolnienia czynności serca i niewydolności serca może wystąpić w przypadku:

-    jednoczesnego stosowania atenololu z antagonistami kanału wapniowego typu werapamil, diltiazem lub innych leków przeciwarytmicznych, szczególnie u pacjentów z zaburzoną czynnością komór i (lub) z zatokowo - przedsionkowymi i przedsionkowo - komorowymi zaburzeniami przewodzenia. Może to spowodować ciężkie niedociśnienie tętnicze, zwolnienie czynności serca lub niewydolność serca.

Dożylne podanie antagonistów kanału wapniowego podczas stosowania beta-adrenolityków i w ciągu 48 godzin po ich odstawieniu jest przeciwwskazane.

-    jednoczesnego stosowanie z dihydropirydyną, np: nifedypiną, może spowodować zwiększone ryzyko niedociśnienia tętniczego i niewydolność serca u pacjentów z utajoną niewydolnością serca,

-    glikozydy naparstnicy w skojarzeniu z P-adrenolitykami mogą wydłużać czas przewodzenie przedsionkowo-komorowe.

-    beta-adrenolityki mogą nasilać tzw. nadciśnienie z odbicia podczas odstawienia klonidyny; jeżeli klonidyna i beta-adrenolityki stosowane są jednocześnie, należy zaprzestać stosowania beta-adrenolityków kilkanaście dni przed odstawieniem klonidyny. Jeżeli stosowanie klonidyny ma być zastąpione przez stosowanie beta-adrenolityków rozpoczęcie podawania beta-adrenolityków powinno nastąpić kilkanaście dni po zaprzestaniu podawania klonidyny.

Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania:

-    leków przeciwarytmicznych klasy I: dyzopyramid i chinidyna,

-    leków sympatykomimetycznych: tj adrenalina, może zmniejszyć działanie beta-adrenolityków.

-    insuliny i doustnych leków przeciwcukrzycowych, może prowadzić do znacznego zmniejszenia stężenia glukozy we krwi. Objawy zmniejszenia stężenia glukozy we krwi, szczególnie tachykardia, mogą być maskowane.

-    leków hamujących syntezę prostaglandyn: tj. ibuprofen i indometacyna, mogą zwiększyć działanie przeciw nadciśnieniowe beta-adrenolityków.

-    leków znieczulających.

3. Jak stosować lek Atenolol Sanofi 25, Atenolol Sanofi 50, Atenolol Sanofi 100

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniem lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Dawka powinna być ustalona indywidualnie, zależnie od stanu klinicznego pacjenta i wartości ciśnienia tętniczego oraz tętna; leczenie rozpoczyna się od najmniejszej dawki początkowej. Tabletki Atenolol Sanofi 50 można podzielić na dwie równe dawki wzdłuż linii podziału.

Nadciśnienie tętnicze:

Początkowa dawka leku wynosi 50 mg na dobę, następnie lekarz można zwiększyć dawkę do 100 mg na dobę podawaną w jednej dawce dobowej lub w dawkach podzielonych. Działanie terapeutyczne uzyskuje się po 1 do 2 tygodni stosowania leku. Dodatkowe obniżenie ciśnienia krwi można osiągnąć przez stosowanie atenololu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi, na przykład z lekami moczopędnymi.

Dławica piersiowa:

Stosuje się od 50 do 100 mg atenololu na dobę, w jednej dawce dobowej lub w dawkach podzielonych.

U pacjentów z chorobą wieńcową nie należy nagle przerywać podawania atenololu, gdyż może to spowodować nasilenie bólów wieńcowych, a nawet wystąpienie świeżego zawału serca.

Zaburzenia rytmu serca z szybką czynnością serca:

Początkowa dawka atenololu wynosi 2,5 mg podawanego we wstrzyknięciu dożylnym w ciągu 2,5 minuty (tzn.1mg/1min). Dawka 2,5 mg może być powtórzona w 5 minutowych odstępach aż do uzyskania spodziewanego działania terapeutycznego do dawki maksymalnej 10 mg. W infuzji dożylnej atenolol stosowany jest w dawce 0,15 mg/kg masy ciała przez 20 minut. Jeśli konieczne, iniekcje lub infuzje dożylne można powtarzać co 12 godzin. Po uzyskaniu kontroli zaburzeń rytmu serca po podaniu dożylnym atenololu konieczna jest kontynuacja leczenia lekiem doustnym w dawce od 50 mg do 100 mg raz na dobę.

Zawał mięśnia sercowego:

Pacjentom wymagającym dożylnego leczenia beta-adrenolitykami, podaje się atenolol w dawce 5 mg do 10 mg w powolnym wstrzyknięciu dożylnym (1 mg/1 min) w ciągu 12 godzin od wystąpienia bólu w klatce piersiowej. Po dożylnym podaniu i w przypadku braku objawów niepożądanych leczenie jest kontynuowane przez podanie doustne atenololu w dawce 50 mg po 15 minutach od podania dożylnego, a następnie po 12 godzinach od podania atenololu dożylnie w dawce 50 mg i dawce 100 mg na dobę po następnych 12 godzinach. Jeżeli wystąpią objawy niepożądane - zwolnienie rytmu serca i (lub) niedociśnienie tętnicze lub inne, leczenie atenololem powinno być przerwane.

Dawkowanie w niewydolności nerek:

U pacjentów z niewydolnością nerek dawkę atenololu należy zmniejszyć.

Nie zaobserwowano kumulacji atenololu u pacjentów, z klirensem kreatyniny większym niż 35 ml/min/1,73 m (wartość prawidłowa wynosi 100 -150 ml/min/

1,73 m2). U pacjentów z klirensem kreatyniny 15-35 ml/min/1,73 m2 (odpowiednio do stężenia kreatyniny 300-600 mikromoli/litr) dawka doustna powinna wynosić 50 mg na dobę a dawka dożylna 10 mg co 2 dni.

U pacjentów z klirensem kreatyniny mniejszym niż 15 ml/min/1,73 m (odpowiednio do stężenia kreatyniny powyżej 600 mikromoli/litr) dawka doustna powinna wynosić 25 mg na dobę lub 50 mg co drugi dzień.

Pacjenci dializowani powinni otrzymać dawkę 50 mg doustnie po każdej dializie; leczenie powinno być przeprowadzane w warunkach szpitalnych ze względu na możliwość wystąpienia znacznego obniżenia ciśnienia krwi.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Atenolol Sanofi 25, Atenolol Sanofi 50, Atenolol Sanofi 100 jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Atenolol Sanofi 25, Atenolol Sanofi 50 lub Atenolol Sanofi 100 niż zalecana:

W wyniku przedawkowania atenololu mogą wystąpić następujące objawy: zwolnienie czynności serca, obniżenie ciśnienia tętniczego, ostra niewydolność serca, skurcz oskrzeli. Pacjenta należy umieścić w szpitalu i bardzo dokładnie obserwować. Należy zastosować leczenie objawowe.

Po zatruciu ostrym w celu zapobieżenia wchłaniania leku z przewodu pokarmowego należy wykonać płukanie żołądka, podać węgiel aktywowany i leki przeczyszczające.

Można zastosować transfuzję osocza w celu leczenia niedociśnienia tętniczego lub wstrząsu. Należy rozważyć zastosowanie hemodializy i hemoperfuzji.

Nasilone zwolnienie czynności serca powinno być leczone przez zastosowanie atropiny 1-2 mg dożylnie i (lub) stymulatora serca. Jeśli wymaga tego sytuacja, leczenie powinno być kontynuowane przez podanie dożylne 10 mg glukagonu. W zależności od reakcji, glukagon może być podawany w dawce 1-10 mg na godzinę. Zamiast glukagonu można podawać dobutaminę.

Skurcz oskrzeli zwykle ustępuje po zastosowaniu leków rozszerzających oskrzela.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Atenolol Sanofi 25, Atenolol Sanofi 50 lub Atenolol Sanofi 100 :

W przypadku pominięcia jednej dawki leku należy przyjąć ją najszybciej jak jest to możliwe. Jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych:

Bardzo często - obserwowane częściej niż u 1 na 10 pacjentów Często - obserwowane częściej niż u 1, ale rzadziej niż u 10 na 100 pacjentów Niezbyt często - obserwowane częściej niż u 1, ale rzadziej niż u 100 na 1000 pacjentów Rzadko - obserwowane częściej niż u 1, ale rzadziej niż u 1000 na 10 000 pacjentów Bardzo rzadko, w tym obserwowane sporadycznie - występujące u mniej niż u 1 osoby na 10 000.

Nie znana - częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Jak każdy lek, Atenolol może powodować działania niepożądane.

Lek jest na ogół dobrze tolerowany.

U niektórych pacjentów mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

Często: zwolnienie akcji serca, oziębienie kończyn, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, uczucie zmęczenia.

Niezbyt często: zaburzenia snu, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Rzadko: plamica, trombocytopenia, zmiany nastroju, koszmary senne, psychoza, omamy, zawroty i bóle głowy, suchość oczu, zaburzenie widzenia, obniżenie ciśnienia krwi związane ze zmianą pozycji ciała na stojącą, któremu może towarzyszyć omdlenie, u wrażliwych pacjentów może wystąpić chromanie przestankowe, objaw Raynauda, skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową lub u pacjentów z astmą oskrzelową w przeszłości, suchość w jamie ustnej, przypadki działania toksycznego na wątrobę w tym cholestazy wątrobowej, wypadanie włosów, łuszczycowe reakcje skórne, nasilenie łuszczycy, wysypka, impotencja.

Bardzo rzadko: obserwowane było zwiększone miano przeciwciał przeciwjądrowych ale znaczenie kliniczne nie jest jasne.

Nie znana: reakcje nadwrażliwości: obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka.

U niektórych pacjentów w czasie stosowania leku Atenolol Sanofi 25, Atenolol Sanofi 50, Atenolol Sanofi 100 mogą wystąpić inne działania niepożądane.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Atenolol Sanofi 25, Atenolol Sanofi 50, Atenolol Sanofi 100

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Atenolol Sanofi 25, Atenolol Sanofi 50, Atenolol Sanofi 100

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

Data opracowania ulotki:

7