+ iMeds.pl

Atinepte 12,5 mgUlotka Atinepte

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Atinepte, 12,5 mg, tabletki powlekane

Tianeptinum natricum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Atinepte i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Atinepte

3.    Jak stosować lek Atinepte

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Atinepte

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Atinepte i w jakim celu się go stosuje

Lek Atinepte zawiera substancję czynną tianeptynę. Lek Atinepte należy do grupy leków zwanych lekami przeciwdepresyjnymi. Jest stosowany w leczeniu lekkiej, umiarkowanej i ciężkiej depresji.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Atinepte Kiedy nie stosować leku Atinepte

•    jeśli pacjent ma uczulenie na tianeptynę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

•    jeśli pacjent przyjmuje inne leki należące do grupy leków zwanych inhibitorami MAO.

Jeśli są przyjmowane te leki konieczne jest zachowanie dwutygodniowej przerwy przed rozpoczęciem stosowania leku Atinepte. Natomiast leczenie produktem Atinepte należy zakończyć 24 godziny przed rozpoczęciem stosowania inhibitorów MAO.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta występują inne stany lub choroby, ponieważ lekarz może potrzebować uwzględnić te informacje. W szczególności należy poinformować lekarza:

•    o planowanej operacji, która wymaga znieczulenia ogólnego. Leczenie lekiem Atinepte należy przerwać 24-48 godzin przed znieczuleniem. Jeśli konieczne jest przeprowadzenie nagłego zabiegu i przerwanie leczenia nie było możliwe, niezbędna będzie ścisła obserwacja pacjenta.

•    jeśli pacjent jest w fazie manii (nadpobudliwość zachowania lub myśli). Jeśli pacjent wejdzie w fazę manii powinien przerwać stosowanie leku Atinepte i poprosić lekarza o poradę.

Myśli samobójcze, pogłębienie depresji lub zaburzeń lękowych

Osoby, u których występuje depresja lub zaburzenia lękowe, mogą czasami mieć myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa. Takie objawy czy zachowanie może nasilać się na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ leki te zaczynają działać zazwyczaj po upływie 2 tygodni, czasem później. Wystąpienie myśli samobójczych, myśli o samookaleczeniu lub popełnieniu samobójstwa jest bardziej prawdopodobne, jeżeli:

•    u pacjenta w przeszłości występowały myśli samobójcze lub chęć samookaleczenia;

•    pacjent jest młodym dorosłym; dane z badań klinicznych wskazują na zwiększone ryzyko wystąpienia zachowań samobójczych u osób w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, którzy byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi.

Jeśli u pacjenta występują myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

Pomocne może okazać się poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji lub zaburzeniach lękowych oraz poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może zwrócić się z prośbą o pomoc do krewnych lub przyjaciół i prosić o poinformowanie go, jeśli zauważą, że depresja lub lęk nasiliły się lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu.

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

Lek Atinepte nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Należy też podkreślić, że w przypadku przyjmowania leków z tej grupy pacjenci w wieku poniżej 18 lat są narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak próby samobójcze, myśli samobójcze i wrogość (szczególnie agresja, buntownicze zachowanie i przejawy gniewu). Mimo tego, lekarz może przepisać lek Atinepte pacjentom w wieku poniżej 18 lat stwierdzając, że leczy w ich najlepszym interesie. Jeśli lekarz przepisał lek Atinepte pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, w związku z czym mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, prosimy skonsultować się z danym lekarzem. W przypadku rozwoju lub nasilenia wyżej wymienionych objawów u pacjentów w wieku poniżej 18 lat, przyjmujących lek Atinepte, należy poinformować o tym swojego lekarza. Ponadto, jak do tej pory, brak danych dotyczących długoterminowego bezpieczeństwa stosowania leku Atinepte w tej grupie wiekowej dotyczących wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i rozwoju zachowania.

Inne leki i Atinepte

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu następujących leków:

•    inhibitorów monoaminooksydazy (MAOI) zawierających jako substancję czynną fenelzynę, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid lub tranylcyprominę (dalsze informacje - patrz „Kiedy nie stosować leku Atinepte”);

•    mianseryny (lek przeciwdepresyjny);

•    innych leków działających depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, takich jak:

-    leki przeciwbólowe z grupy opioidów (kodeina, buprenorfina, fentanyl)

-    leki przeciwhistaminowe (stosowane w leczeniu reakcji alergicznych)

-    pochodne benzodiazepiny (stosowane w leczeniu lęku, bezsenności, pobudzenia, drgawek, skurczu mięśni, odstawienia alkoholu).

Atinepte z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Atinepte należy stosować przed głównymi posiłkami (patrz punkt 3. „Jak stosować lek Atinepte”).

W czasie leczenia lekiem Atinepte, nie zaleca się spożywania alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty o poradę przed zażyciem jakiegokolwiek leku.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę, powinna powiedzieć o tym lekarzowi. Nie należy stosować leku Atinepte w ciąży, chyba że pacjentka przedyskutowała z lekarzem ryzyko i korzyści wynikające ze stosowania leku. Jeśli lek był stosowany w ciąży nie należy nagle przerywać jego stosowania.

Nie należy stosować leku Atinepte w okresie karmienia piersią, chyba że pacjentka przedyskutowała z lekarzem ryzyko i korzyści wynikające ze stosowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, dopóki pacjent nie ma pewności jaki wpływ ma na niego ten lek.

Lek Atinepte zawiera czerwień koszenilową (E 124)

Ten barwnik może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Atinepte

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

•    Lek należy przyjmować przed posiłkami.

•    Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas stosowania leku.

Dorośli

Zalecaną dawką jest 1 tabletka (12,5 mg) 3 razy na dobę (rano, w środku dnia i wieczorem), przed głównymi posiłkami.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku (powyżej 70 lat)

Dawkę należy zmniejszyć do 2 tabletek na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Stosowanie leku u pacjentów poniżej 18 lat nie jest zalecane. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania u pacjentów w tej grupie wiekowej nie zostało ustalone.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby

U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek dawkę leku należy zmniejszyć do 2 tabletek na dobę. Nie jest konieczna modyfikacja dawkowania u pacjentów z uzależnieniem alkoholowym z lub bez marskości wątroby.

Czas trwania leczenia

Zanim pacjent poczuje się lepiej może minąć kilka tygodni. Należy kontynuować leczenie nawet wtedy, gdy przez jakiś czas pacjent nie odczuwa poprawy swojego stanu.

Nie należy zmieniać dawki bez porozumienia się z lekarzem.

Należy kontynuować stosowanie leku tak długo, jak zalecił lekarz. Jeśli lek odstawi się zbyt szybko, objawy mogą powrócić.

Zaleca się kontynuowanie leczenia przez co najmniej 6 miesięcy po wystąpieniu poprawy. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Atinepte

W przypadku przyjęcia większej nie przepisana dawki leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub izbą przyjęć najbliższego szpitala, nawet jeśli nie występują objawy dyskomfortu. Objawami przedawkowania mogą być: nudności, wymioty, zawroty głowy, senność. Do lekarza lub szpitala należy zabrać ze sobą pojemnik z lekiem, żeby lekarz wiedział, co pacjent przyjął.

Pominięcie zastosowania leku Atinepte

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę i przypomniał sobie o tym przed pójściem spać, powinien natychmiast tą dawkę przyjąć. Następnego dnia należy powrócić do ustalonego schematu dawkowania. Jeśli pacjent przypomni sobie o pominiętej dawce w nocy lub następnego dnia, nie powinien przyjmować pominiętej dawki i stosować lek jak zwykle.

Przerwanie stosowania leku Atinepte

Nie należy przerywać stosowania leku dopóki nie zaleci tego lekarz. W przypadku odstawiania leku dawkę leku należy stopniowo zmniejszać przez 7 do 14 dni.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta występują myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

Działania niepożądane zwykle ustępują po kilku tygodniach leczenia. Większość działań niepożądanych może być także objawami choroby i dlatego ulegną one poprawie, gdy pacjent poczuje się lepiej.

Zgłaszano następujące objawy niepożądane występujące:

Często (u 1 do 10 osób na 100)

•    szybkie bicie serca, chwilowe nieprawidłowe bicie serca (skurcze dodatkowe), ból w okolicy serca

•    bezsenność, senność, zawroty głowy, bóle głowy, dreszcze, omdlenie, drżenia

•    zaburzenia widzenia

•    duszność

•    uczucie suchości błony śluzowej jamy ustnej, zaparcia, bóle brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka, wzdęcia, zgaga

•    bóle pleców, bóle mięśni

•    jadłowstręt

•    uderzenia gorąca

•    osłabienie, uczucie obecności ciała obcego w gardle

•    koszmarne sny.

Niezbyt często (u 1 do 10 osób na 1000)

•    wysypka, świąd, pokrzywka.

Rzadko (u 1 do 10 osób na 10 000)

•    nadużywanie i uzależnienie, w szczególności u osób w wieku poniżej 50 lat z wywiadem świadczącym o uzależnieniu od leków lub alkoholu.

Z częstością nieznaną (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    myśli lub zachowania samobójcze (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Atinepte

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Atinepte po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Atinepte

-    Substancją czynną leku jest tianeptyna sodowa. Jedna tabletka zawiera 12,5 mg soli sodowej tianeptyny.

-    Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki: mannitol, talk, skrobia kukurydziana, etyloceluloza (18-24 mPas), magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy (częściowo hydrolizowany), tytanu dwutlenek (E 171), żółcień chinolinowa, lak (E 104), czerwień koszenilowa, lak (E 124), makrogol 3350, talk.

Jak wygląda lek Atinepte i co zawiera opakowanie

Tabletki Atinepte są to żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, o średnicy ok. 7 mm. Tabletki Atinepte są dostępne w opakowaniach zawierających 28, 30, 56 lub 60 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 3646101

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Atinepte

Charakterystyka Atinepte

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Atinepte, 12,5 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 12,5 mg soli sodowej tianeptyny (Tianeptinum natricum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: czerwień koszenilowa, lak (E 124) (1 tabletka zawiera 0,008 mg).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, o średnicy ok. 7 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

- Leczenie epizodów depresyjnych.

Tianeptynę można stosować w lekkiej, umiarkowanej i ciężkiej depresji.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecaną dawką jest 1 tabletka (12,5 mg) 3 razy na dobę (rano, w środku dnia i wieczorem), przed głównymi posiłkami.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku Dawkę należy zmniejszyć do 2 tabletek na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania u pacjentów poniżej 18 lat nie zostało ustalone. Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby

U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek dawkę leku należy zmniejszyć do 2 tabletek na dobę.

Nie jest konieczna modyfikacja dawkowania u pacjentów z uzależnieniem alkoholowym z lub bez marskości wątroby.

Podczas odstawiania leku dawkę należy zmniejszać stopniowo w czasie od 7 do 14 dni.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na tianeptynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Stosowanie nieselektywnych inhibitorów MAO.

Po stosowaniu inhibitorów MAO należy odczekać 2 tygodnie przed rozpoczęciem leczenia tianeptyną. Przed zastosowaniem inhibitora MAO należy odstawić tianeptynę na 24 godziny wcześniej.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Samobójstwo, myśli samobójcze lub kliniczne nasilenie choroby

Depresja jest związana ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia myśli samobójczych, samookaleczenia oraz samobójstwa. Ryzyko to utrzymuje się do czasu uzyskania pełnej remisji. Ponieważ poprawa może nie nastąpić w ciągu kilku pierwszych tygodni leczenia lub dłużej, pacjentów należy poddać ścisłej obserwacji do czasu wystąpienia poprawy. Z doświadczeń klinicznych wynika, że ryzyko samobójstwa może zwiększyć się we wczesnym etapie powrotu do zdrowia.

Pacjenci z zachowaniami samobójczymi w wywiadzie lub pacjenci przejawiający przed rozpoczęciem leczenia znacznego stopnia skłonności samobójcze, należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia myśli samobójczych lub prób samobójczych i należy ich poddać ścisłej obserwacji w trakcie leczenia. Metaanaliza kontrolowanych placebo badań klinicznych nad lekami przeciwdepresyjnymi, stosowanymi u dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, wykazała zwiększone (w porównaniu do placebo) ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów w wieku poniżej 25 lat, stosujących leki przeciwdepresyjne.

W trakcie leczenia, zwłaszcza na początku terapii i w przypadku zmiany dawki, należy ściśle obserwować pacjentów, szczególnie z grupy podwyższonego ryzyka.

Pacjentów (oraz ich opiekunów) należy uprzedzić o konieczności zwrócenia uwagi na każdy objaw klinicznego nasilenia choroby, wystąpienie zachowań lub myśli samobójczych oraz nietypowych zmian w zachowaniu, a w razie ich wystąpienia, o konieczności niezwłocznego zwrócenia się do lekarza.

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat:

Produktu Atinepte nie należy stosować w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. W badaniach klinicznych zachowania samobójcze (próby i myśli samobójcze) i wrogość (głównie agresja, zachowanie opozycyjne, gniew) obserwowano częściej u dzieci i młodzieży leczonych lekami przeciwdepresyjnymi w porównaniu z grupą przyjmującą placebo. Jeśli mimo wszystko, w związku z potrzebą kliniczną zostanie podjęta decyzja o wdrożeniu leczenia, pacjenta należy starannie obserwować, czy nie występują u niego objawy mogące świadczyć o zwiększonym ryzyku samobójstwa. Poza tym, brakuje wyników długoterminowych badań bezpieczeństwa u dzieci i młodzieży dotyczących wzrostu, dojrzewania, rozwoju funkcji poznawczych i rozwoju behawioralnego.

•    Gdy konieczne jest znieczulenie ogólne, należy powiadomić lekarza anestezjologa o stosowaniu tianeptyny. Lek odstawić na 24-48 godzin przed planowaną operacją.

•    W przypadkach zabiegów nagłych, operacja może być wykonana z pominięciem okresu wymywania; należy uważnie obserwować pacjenta w okresie okołooperacyjnym.

•    Tak jak w przypadku wszystkich leków psychotropowych leku nie należy odstawiać nagle. Dawkę należy zmniejszać stopniowo przez 7 do 14 dni.

•    Nie zaleca się picia alkoholu podczas leczenia tianeptyną. Pacjenci uzależnieni od leków lub alkoholu w wywiadzie, powinni być uważnie kontrolowani.

•    Nie należy podawać dawek większych niż zalecane.

•    Tianeptynę należy ostrożnie stosować u pacjentów z manią w wywiadzie. Leczenie tianeptyną należy przerwać, jeśli pacjent wchodzi w fazę manii.

Substancje pomocnicze

Produkt Atinepte zawiera czerwień koszenilową (E 124), która może powodować reakcje alergiczne.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie należy stosować tianeptyny z inhibitorami MAO ze względu na ryzyko wystąpienia zapaści krążeniowej, napadowego nadciśnienia tętniczego, hipertermii, drgawek, zgonu.

Biorąc pod uwagę ciężkie i czasami prowadzące do zgonu interakcje zarejestrowane podczas lub krótko po kolejnym podaniu inhibitorów MAO i innych leków przeciwdepresyjnych, konieczne jest zachowanie odstępu dwóch tygodni po zakończeniu leczenia inhibitorem MAO a przed rozpoczęciem leczenia tianeptyną. W przypadku tianeptyny, przed rozpoczęciem leczenia inhibitorem MAO wystarczająca jest przerwa 24-godzinna.

Biorąc pod uwagę fakt, że metabolizm tianeptyny poprzez P-oksydację jest częstszy niż przez cytochrom P450, dotychczas nie obserwowano interakcji i nie przewiduje się ich wystąpienia.

Podczas stosowania z mianseryną na modelach zwierzęcych obserwowano działanie antagonistyczne. Tianeptynę należy stosować z najwyższą ostrożnością z lekami działającymi depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania tianeptyny u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach są niewystarczające w odniesieniu do wpływu na przebieg ciąży i rozwój zarodka / płodu.

Potencjalne ryzyko dla ludzi jest nieznane.

Tianeptyny nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Laktacja

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne przenikają do mleka matki, dlatego nie należy stosować tianeptyny w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

U niektórych pacjentów może wystąpić zmniejszenie sprawności psychomotorycznej. Należy więc zwrócić uwagę kierowcom i operatorom maszyn na możliwość wystąpienia senności po leku.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymieniono w zależności od częstości występowania:

Bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia serca:

Często: tachykardia, kołatania serca, dodatkowe skurcze, ból w okolicy serca Zaburzenia układu nerwowego:

Często: bezsenność, senność, zawroty głowy, bóle głowy, dreszcze, omdlenie, drżenia

Zaburzenia oka:

Często: zaburzenia widzenia

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Często: duszność

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: uczucie suchości błony śluzowej jamy ustnej, zaparcia, bóle brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka, wzdęcia, zgaga

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Często: bóle pleców, bóle mięśni

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Często: jadłowstręt

Zaburzenia naczyniowe:

Często: uderzenia gorąca

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: wysypka grudkowa lub rumieniowa, świąd, pokrzywka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często: osłabienie, uczucie obecności ciała obcego w gardle

Zaburzenia psychiczne:

Często: koszmary senne

Rzadko: nadużywanie i uzależnienie, w szczególności u osób w wieku poniżej 50 lat z wywiadem świadczącym o uzależnieniu od leków lub alkoholu.

Nie znana: podczas leczenia tianeptyną i we wczesnym okresie po jej odstawieniu były raportowane przypadki myśli lub zachowań samobójczych (patrz punkt 4.4).

Nasilenie i częstość występowania działań niepożądanych zmniejszały się w czasie leczenia i zasadniczo nie prowadziły do przerwania leczenia.

W większości przypadków, u pacjentów z depresją może być trudne odróżnienie działań niepożądanych związanych z leczeniem tianeptyną od objawów somatycznych.

4.9 Przedawkowanie

Dowody jasno wskazują na bezpieczeństwo stosowania tianeptyny.

Raportowano próby przedawkowania u pacjentów, którzy przyjęli do 90 tabletek (1125 mg) w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami.

Po przedawkowaniu tianeptyny obserwowano takie objawy niepożądane, jak nudności, wymioty, zawroty głowy, senność. Leczenie jest objawowe, np. płukanie żołądka, monitorowanie czynności serca, układu oddechowego, metabolizmu, nerek i układu nerwowego.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwdepresyjne Kod ATC: N06AX14

W badaniach na zwierzętach stwierdzono następujące właściwości tianeptyny:

•    pobudzanie aktywności elektrycznej komórek piramidowych w hipokampie oraz przyspieszenie odzyskania przez nie aktywności po funkcjonalnym zahamowaniu

•    zwiększanie wychwytu zwrotnego serotoniny w neuronach kory mózgowej oraz hipokampa.

U ludzi działanie tianeptyny charakteryzuje się:

•    wpływem na zaburzenia lękowe związane z depresją

•    wpływem na zaburzenia nastroju; tianeptyna zajmuje pośrednie miej sce pomiędzy lekami przeciwdepresyjnymi działającymi stymulująco a lekami przeciwdepresyjnymi działającymi uspokajająco

•    wyraźnym działaniem na zaburzenia somatyczne, zwłaszcza ze strony przewodu pokarmowego, związane z lękiem i zaburzeniami nastroju.

Ponadto tianeptyna:

•    nie wpływa czujność;

•    nie działa na układ cholinergiczny.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie w przewodzie pokarmowym jest szybkie i całkowite; obecność pokarmu w niewielkim stopniu wpływa na wchłanianie. Dystrybucja jest szybka. Tianeptyna wiąże się z białkami osocza (niezwiązana frakcja to 4,5%), głównie z albuminami.

Tianeptyna jest w bardzo dużym stopniu metabolizowana, a metabolity są wydalane głównie z moczem. Główną drogą metabolizmu jest P-oksydacja. Całkowity klirens tianeptyny wynosi 14 l/godz. i jest przede wszystkim związany z metabolizmem.

Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 2,5 godziny.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Badania farmakokinetyczne wykazały, że okres półtrwania w fazie eliminacji jest dłuższy o 1 godzinę. Pacjenci z niewydolnością wątroby:

W badaniach wykazano znikomy wpływ przewlekłej choroby alkoholowej na parametry farmakokinetyczne, również u pacjentów z marskością wątroby.

Pacjenci z niewydolnością nerek:

Badania wykazały zwiększenie okresu półtrwania w fazie eliminacji o 1 godzinę.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania nad toksycznością dawek wielokrotnych u gryzoni i innych gatunków zwierząt wykazały występowanie poważnych lub nieoczekiwanych działań niepożądanych.

Badania wpływu na reprodukcję nie wykazały szczególnego wpływu, zwłaszcza w odniesieniu do działania embriotoksycznego czy teratogennego. Badania mutagenetyczne tianeptyny i jej głównych metabolitów dały wynik negatywny. Ponadto, badania rakotwórczości u myszy i szczurów nie wykazały działania rakotwórczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki

Mannitol

Talk

Skrobia kukurydziana Etyloceluloza (18-24 mPas)

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki

Opadry II 85F32879:

Alkohol poliwinylowy (częściowo hydrolizowany)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żółcień chinolinowa, lak (E 104)

Czerwień koszenilowa, lak (E 124)

Makrogol 3350 Talk

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas    przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

28, 30, 56, 60 tabletek w blistrach PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Atinepte