Imeds.pl

Atorgamma 40 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Atorgamma, 10 mg, tabletki powlekane Atorgamma, 20 mg, tabletki powlekane Atorgamma, 40 mg, tabletki powlekane

Atorvastatinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Atorgamma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Atorgamma

3.    Jak stosować lek Atorgamma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Atorgamma

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK ATORGAMMA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Atorgamma należy do grupy leków zwanych statynami, które reguluj ą stężenie lipidów (tłuszczy) w organizmie.

Lek Atorgamma jest stosowany do zmniejszenia stężenia lipidów określanych jako cholesterol i triglicerydy we krwi, gdy sama dieta ubogotłuszczowa i zmiany trybu życia nie są skuteczne. Lek Atorgamma może także być stosowany w celu zredukowania ryzyka chorób serca, nawet wówczas, gdy stężenie cholesterolu jest prawidłowe. Podczas leczenia należy kontynuować standardową dietę o zmniejszonej zawartości cholesterolu.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ATORGAMMA Kiedy nie zażywać leku Atorgamma:

-    jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (alergię) na lek Atorgamma lub jakikolwiek podobny lek stosowany do obniżenia stężenia lipidów lub którykolwiek z pozostałych składników leku Atorgamma -patrz punkt 6

-    jeśli u pacjenta występują lub w przeszłości występowały choroby wątroby

- jeśli kiedykolwiek występowały niewyjaśnione zmiany w badaniach krwi odnoszące się do czynności wątroby

-    w przypadku kobiet w wieku rozrodczym, nie stosujących odpowiedniej antykoncepcji

-    w przypadku kobiet w ciąży lub zamierzających zajść w ciążę

-    w przypadku kobiet karmiących piersią

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Atorgamma

Poniżej wymieniono powody dla których lek Atorgamma może być nieodpowiedni dla pacjenta:

- w przypadku wystąpienia udaru z krwawieniem do mózgu, lub gdy w mózgu znajduje się niewielka ilość płynu z poprzedniego udaru

-    w przypadku problemów z nerkami

-    w przypadku niedoczynności tarczycy (hipotyroidyzm)

-    w przypadku powtarzających się lub niewyjaśnionych bólów mięśni bądź problemów z mięśniami w przeszłości lub podobnych problemów u osób spokrewnionych

-    w przypadku problemów z mięśniami podczas stosowanego w przeszłości leczenia innymi lekami obniżającymi stężenie lipidów (np. innymi statynami lub fibratami)

-    w przypadku regularnego spożywania alkoholu w dużych ilościach

-    stwierdzona w wywiadzie choroba wątroby

-    w przypadku pacjentów w wieku powyżej 70 lat.

Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Atorgamma w przypadku:

-    ciężkiej niewydolności oddechowej

U pacjentów, których dotyczą którekolwiek z powyższych sytuacji, lekarz zleci wykonanie badania krwi przed rozpoczęciem leczenia lekiem Atorgamma oraz w miarę możliwości podczas leczenia w celu monitorowania ryzyka działań niepożądanych dotyczących mięśni. Wiadomo, że ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących mięśni np. rabdomiolizy jest większe, gdy jednocześnie stosowane są pewne leki (patrz punkt 2 „Stosowanie z innymi lekami”).

W czasie stosowania tego leku, lekarz zaleci ścisłe monitorowanie pacjentów ze stwierdzoną cukrzycą lub pacjentów z grupy ryzyka. Do pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia cukrzycy zaliczamy pacjentów, u których występuje wysokie stężenie cukrów i tłuszczy we krwi, pacjentów z nadwagą oraz z nadciśnieniem.

Stosowanie leku Atorgamma z innymi lekami

Niektóre leki mogą zmieniać działanie leku Atorgamma lub ich działanie może być zmienione przez lek Atorgamma. Taki typ interakcji może spowodować osłabienie działania jednego lub obu leków. Może również doj ść do wzmocnienia działań niepożądanych, włączaj ąc poważny zanik mięśni zwany rabdomiolizą, co jest opisane w punkcie 4:

-    Leki modyfikujące działanie układu odpornościowego np. cyklosporyna

-    Niektóre antybiotyki lub leki przeciwgrzybicze np. erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna, ketokonazol, itrakonazol, worikonazol, flukonazol, posakonazol, ryfampicyna, kwas fusydowy

-    Inne leki regulujące stężenie lipidów np. gemfibrozyl, inne fibraty, kolestypol

-    Niektóre leki blokuj ące kanały wapniowe stosowane w leczeniu dławicy piersiowej lub wysokiego ciśnienia krwi, np. amlodypina, diltiazem; leki regulujące rytm serca np. digoksyna, werapamil, amiodaron

-    Leki stosowane w leczeniu HIV np. rytonawir, lopinawir, atazanawir, indinawir, darunawir, itd.

-    Do innych leków, o których wiadomo, że wykazuj ą interakcje z lekiem Atorgamma, należy ezetymib (obniżający stężenie cholesterolu), warfaryna (zmniejszająca krzepliwość krwi), doustne środki antykoncepcyjne, stripentol (lek przeciwdrgawkowy stosowany w leczeniu padaczki), cymetydyna (stosowana w leczeniu zgagi i wrzodów trawiennych), fenazon (lek przeciwbólowy) oraz leki zobojętniające kwas żołądkowy (stosowane w leczeniu niestrawności, zawierające glin i magnez)

-    Leki dostępne bez recepty: ziele dziurawca

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Atorgamma z jedzeniem i piciem

Informacja na temat stosowania leku Atorgamma znajduje się w punkcie 3.

Należy jednak zwrócić uwagę na poniższe informacje:

Sok grejpfrutowy

Nie należy spożywać więcej niż jedną lub dwie małe szklanki soku grejpfrutowego na dobę ponieważ spożywanie dużych ilości soku grejpfrutowego może zmienić działanie leku Atorgamma.

Alkohol

Należy unikać spożywania dużych ilości alkoholu w trakcie stosowania leku Atorgamma. Patrz punkt 2 Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Atorgamma.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Atorgamma w czasie ciąży, lub jeśli pacjentka planuje zajście w ciążę.

Nie należy stosować leku Atorgamma jeśli pacjentka jest w wieku rozrodczym, chyba że stosuje

odpowiednią antykoncepcję.

Nie należy stosować leku Atorgamma w okresie karmienia piersią.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania leku Atorgamma w okresie karmienia piersią. Przed zastosowaniem każdego leku w okresie karmienia piersią należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Normalnie, lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Jednak pacjent nie powinien prowadzić pojazdów jeśli lek wpływa na jego zdolność prowadzenia pojazdu. Nie należy używać żadnych narzędzi oraz maszyn jeżeli stosowanie leku wpływa na zdolność do ich obsługiwania.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK ATORGAMMA

Przed rozpoczęciem leczenia, lekarz zaleci stosowanie diety o niskiej zawartości cholesterolu, dietę tę należy kontynuować podczas leczenia lekiem Atorgamma.

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa leku Atorgamma u dorosłych i dzieci w wieku 10 lat lub starszych wynosi 10 mg raz na dobę. Jeśli konieczne, dawka ta może zostać zwiększona przez lekarza aż do uzyskania skutecznej dawki. Lekarz dostosuje dawkę leku w odstępach 4-tygodniowych lub dłuższych. Maksymalna dawka leku Atorgamma wynosi 80 mg raz na dobę dla dorosłych i 20 mg raz na dobę dla dzieci.

Lek Atorgamma, tabletki powlekane należy połykać w całości, popijając wodą; może być przyjmowany o dowolnej porze z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Jednak należy starać się przyjmować lek zawsze o tej samej porze dnia.

Lek Atorgamma należy zawsze stosować ściśle według zaleceń lekarza. W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czas trwania leczenia zostanie określony przez lekarza.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli działanie leku Atorgamma wydaje się za słabe lub za silne.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Atorgamma:

W razie przypadkowego przyjęcia zbyt wielu tabletek leku Atorgamma (więcej niż typowa dawka dobowa), należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem w celu uzyskania porady.

Pominięcie zażycia leku Atorgamma:

W przypadku zapomnienia o przyjęciu leku, należy po prostu przyjąć kolejną dawkę w przewidzianym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Atorgamma

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku lub jeśli pacjent chce przerwać leczenie, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Atorgamma może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi jakiekolwiek z wymienionych poważnych działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala na oddział ratunkowy.

Rzadko: dotyczy 1 do 10 na 10 000 pacjentów:

- Ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy, języka i gardła, który może powodować duże trudności z oddychaniem.

- Ciężka choroba objawiająca się łuszczeniem i obrzękiem skóry, pęcherzami skóry, ust, oczu, genitaliów oraz gorączką. Wysypka skórna z różowo-czerwonymi plamami szczególnie na dłoniach lub stopach z możliwymi pęcherzami.

- Osłabienie mięśni, tkliwość, lub ból, szczególnie jeśli w tym samym czasie występuje złe samopoczucie lub wysoka gorączka, może to być spowodowane przez nieprawidłową czynność mięśni, co może być stanem zagrażaj ącym życiu i prowadzić do zaburzenia czynności nerek.

Bardzo rzadko: dotyczy mniej niż 1 na 10 000 pacjentów:

-    Jeśli występują niewyjaśnione krwawienia i zasinienia, co może być spowodowane zaburzeniami czynności wątroby. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Inne możliwe działania niepożądane:

Częste działania niepożądane (dotyczy 1 do 10 na 100 pacjentów):

-    zapalenie przewodów nosowych, ból gardła, krwawienie z nosa

-    reakcje alergiczne

-    zwiększenie stężenia cukru we krwi (w przypadku cukrzycy należy dokładnie monitorować poziom cukru we krwi), zwiększenie aktywności kinazy keratynowej we krwi

-    ból głowy

-    nudności, zaparcia, wzdęcia, niestrawność, biegunka

-    ból stawów, ból mięśni i ból pleców

-    wyniki badań krwi wskazujące na zaburzenia czynności wątroby Niezbyt częste działania niepożądane (dotyczą 1 do 10 na 1000 pacjentów):

-    anoreksja (utrata apetytu), przyrost masy ciała, obniżenie stężenia cukru we krwi (w przypadku cukrzycy należy dokładnie monitorować poziom cukru we krwi)

-    koszmary senne, bezsenność

- zawroty głowy, drętwienie lub mrowienie w palcach rąk i nóg, zmniejszenie wrażliwości na ból, zmiana smaku, utrata pamięci

-    nieostre widzenie

-    dzwonienie w uszach i (lub) głowie

-    wymioty, odbijanie, ból w dolnej i górnej części brzucha, zapalenie trzustki (powoduj ące ból brzucha)

-    zapalenie wątroby

-    wysypka, wysypka skórna i swędzenie, pokrzywka, utrata włosów

-    ból szyi, zmęczenie mięśni

-    zmęczenie, złe samopoczucie, osłabienie, ból w klatce piersiowej, obrzęk zwłaszcza kostek, podwyższona temperatura

-    obecność białych krwinek w badaniu moczu

Rzadkie działania niepożądane (dotyczą 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

-    zaburzenia widzenia

-    nieoczekiwane krwawienia lub zasinienia

-    cholestaza (zażółcenie skóry i białkówek oczu)

-    zerwanie ścięgna

Bardzo rzadkie działania niepożądane (dotyczą mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

-    reakcje alergiczne - objawy mogą obejmować nagłe sapanie i ból w klatce piersiowej lub ucisk, obrzęk powiek, twarzy, ust, jamy ustnej, języka lub gardła, trudności w oddychaniu, zapaść,

-    utrata słuchu

-    ginekomastia (powiększenie piersi u kobiet i mężczyzn)

Możliwe działania niepożądane, o których donoszono przy stosowaniu niektórych statyn (leki tego samego typu, co lek Atorgamma):

-    zaburzenia seksualne

-    depresja

-    problemy z oddychaniem, w tym uporczywy kaszel i (lub) spłycenie oddechu lub gorączka.

- Cukrzyca. Jej wystąpienie jest bardziej prawdopodobne u pacjentów z wysokim stężeniem cukrów i tłuszczy we krwi oraz u pacjentów z nadwagą i nadciśnieniem. Lekarz zaleci ścisłe monitorowanie w trakcie stosowania tego leku.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ATORGAMMA

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie należy stosować leku Atorgamma po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek Atorgamma

Substancj ą czynną jest atorwastatyna.

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg atorwastatyny w postaci soli wapniowej.

Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg atorwastatyny w postaci soli wapniowej.

Każda tabletka powlekana zawiera 40 mg atorwastatyny w postaci soli wapniowej.

Substancje pomocnicze:

Rdzeń tabletki:

Mannitol

Celuloza mikrokrystaliczna Wapnia węglan Powidon K-30 Kroskarmeloza sodowa Sodu laurylosiarczan Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka:

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 6000 Talk

Jak wygląda lek Atorgamma i co zawiera opakowanie

10 mg: Białe, okrągłe, dwuwypukłe, o średnicy 7 mm tabletki powlekane 20 mg: Białe, okrągłe, dwuwypukłe, o średnicy 9 mm tabletki powlekane 40 mg: Białe, owalne, dwuwypukłe, o wymiarach 8,2 x 17 mm tabletki powlekane.

Blister (OPA/Al/PVC/Al): 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 100, 200, 500 tabletek powlekanych

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Wórwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7 D-71034 Bóblingen Niemcy

Wytwórca:

Actavis hf.

Reykjavikurvegur 76-78 IS-220 Hafnarfjóróur Islandia

Balkanpharma - Dupnitsa AD 3 Samokovsko Str.

Dupnitsa 2600 Bułgaria

GE Pharmaceuticals Ltd.

Industrial zone Chekanitza South Area 2140 Botevgrad Bułgaria

Wórwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7 71034 Bóblingen Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Wórwag Pharma GmbH & Co. KG Przedstawicielstwo w Polsce ul. Otrębuska 15 01-475 Warszawa Tel: (022) 863 72 81 Fax: (022) 877 13 70

Ten produkt medyczny jest zarejestrowany w krajach członkowskich Unii Europejskiej pod następującymi nazwami:

Bułgaria

Atorgamma 10 mg film-coated tablet Atorgamma 20 mg film-coated tablet Atorgamma 40 mg film-coated tablet

Czechy

Atorgamma 10 mg potahovana tableta Atorgamma 20 mg potahovana tableta Atorgamma 40 mg potahovana tableta

Estonia

Atorgamma

Węgry

Atorgamma 10 mg filmtabletta Atorgamma 20 mg filmtabletta Atorgamma 40 mg filmtabletta

Islandia

Toratram

Litwa

Atorgamma 10 mg plevele dengta tablete Atorgamma 20 mg plevele dengta tablete Atorgamma 40 mg plevele dengta tablete

Łotwa

Atorgamma 10 mg apvalkotas tabletes Atorgamma 20 mg apvalkotas tabletes Atorgamma 40 mg apvalkotas tabletes

Polska

Atorgamma

Rumunia

Atorgamma 10 mg, comprimate filmate

Atorgamma 20 mg, comprimate filmate

Atorgamma 40 mg, comprimate filmate

Słowacja

Atorgamma 10 mg

Atorgamma 20 mg

Atorgamma 40 mg

Data zatwierdzenia ulotki: 01.06.2013

7