Imeds.pl

Atoris 60 Mg

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Atoris, 30 mg, tabletki powlekane Atoris, 60 mg, tabletki powlekane Atoris, 80 mg, tabletki powlekane

Atorvastatinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Atoris i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Atoris

3.    Jak stosować lek Atoris

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Atoris

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ATORIS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Atoris należy do grupy leków zwanych statynami, które regulują stężenie lipidów (tłuszczów).

Atoris jest stosowany w celu obniżenia stężenia lipidów (cholesterolu i trójglicerydów) we krwi, gdy dieta niskotłuszczowa i zmiana stylu życia nie przyniosły efektów. U pacjentów ze zwiększonym ryzykiem chorób serca, lek Atoris może być również stosowany w celu zmniej szenia tego ryzyka nawet, jeśli stężenie cholesterolu jest w normie. Podczas leczenia lekiem Atoris należy kontynuować stosowanie diety obniżającej stężenie cholesterolu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ATORIS

Kiedy nie stosować leku Atoris

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną leku lub jakikolwiek inny podobny lek stosowany do obniżenia stężenia lipidów we krwi lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Atoris (patrz punkt 6),

-    jeśli u pacjenta występują lub w przeszłości występowały choroby wątroby,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono niewyjaśnione, nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby,

-    u kobiet zdolnych do posiadania potomstwa i niestosujących skutecznej metody antykoncepcji,

-    u kobiet w ciąży lub planujących zajście w ciążę,

-    u kobiet karmiących piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Atoris

Poniżej podane są sytuacje, w których lek Atoris może nie być odpowiedni dla pacjenta:

-    jeśli pacjent wcześniej przebył udar z krwawieniem do mózgu lub w mózgu powstały po wcześniej przebytych udarach niewielkie jamki wypełnione płynem,

-    problemy z nerkami,

-    niedoczynność tarczycy,

-    powtarzający się lub niewyjaśniony ból mięśni lub problemy z mięśniami w przeszłości lub podobne problemy u osób spokrewnionych,

-    problemy z mięśniami podczas stosowanego w przeszłości leczenia innymi lekami obniżającymi stężenie lipidów (np. innymi statynami lub fibratami),

-    regularne spożywanie dużych ilości alkoholu,

-    choroby wątroby w wywiadzie,

-    wiek pacjenta powyżej 70 roku życia.

Przed zastosowaniem leku Atoris należy się skontaktować z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeśli pacjent ma ciężką niewydolność oddechową.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, lekarz zleci wykonanie badania krwi przed rozpoczęciem leczenia lekiem Atoris oraz w miarę konieczności podczas leczenia w celu wykrycia ryzyka działań niepożądanych dotyczących mięśni. Ryzyko działań niepożądanych dotyczących mięśni, np. rabdomiolizy, wzrasta w przypadku jednoczesnego przyjmowania pewnych leków (patrz punkt 2 „Stosowanie innych leków”).

Stosowanie innych leków

Niektóre leki mogą zmienić działanie leku Atoris lub też ich działanie może zostać zmienione przez lek Atoris. Ten rodzaj interakcji może spowodować zmniejszenie skuteczności jednego lub obu leków. Może też zwiększyć ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych, w tym ciężkiego uszkodzenia mięśni zwanego rabdomiolizą, opisanego w punkcie 4:

-    leki wpływające na działanie układu immunologicznego, np. cyklosporyna,

-    niektóre antybiotyki lub leki przeciwgrzybicze, np. erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna, ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, flukonazol, pozakonazol, ryfampicyna, kwas fusydowy,

-    inne leki regulujące stężenie lipidów, np. gemfibrozyl, inne fibraty, kolestypol,

-    niektóre blokery kanału wapniowego stosowane w leczeniu dławicy piersiowej lub nadciśnienia tętniczego, np. amlodypina, diltiazem; leki regulujące rytm pracy serca, np. digoksyna, werapamil, amiodaron,

-    leki stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV, np. rytonawir, lopinawir, atazanawir, indinawir, darunawir, itp.,

-    inne leki, o których wiadomo, że wykazują interakcje z lekiem Atoris, w tym ezetymib (który zmniejsza stężenie cholesterolu), warfaryna (która zmniejsza krzepliwość krwi), doustne leki antykoncepcyjne, styrypentol (lek przeciwdrgawkowy stosowany w leczeniu padaczki), cymetydyna (stosowana w leczeniu zgagi i w chorobie wrzodowej), fenazon (lek przeciwbólowy) i leki zobojętniające kwas żołądkowy (leki stosowane w niestrawności, zawierające glin lub magnez),

-    leki wydawane bez recepty: leki zawierające ziele dziurawca.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Podczas przyjmowania tego leku lekarz będzie uważnie monitorował pacjentów z cukrzycą oraz pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia cukrzycy. Pacjenci należący do grupy ryzyka rozwoju cukrzycy to pacjenci, u których występuje na czczo wysokie stężenie cukru, pacjenci otyli oraz pacjenci z wysokim ciśnieniem krwi.

Stosowanie leku Atoris z jedzeniem i piciem

Zalecenia związane z przyjmowaniem leku Atoris przedstawiono w punkcie 3.

Uwaga:

Sok grejpfrutowy

Nie należy spożywać więcej niż jedną lub dwie małe szklanki soku grejpfrutowego dziennie, ponieważ duże jego ilości mogą zmienić działanie leku Atoris.

Alkohol

Należy unikać spożywania nadmiernych ilości alkoholu podczas stosowania leku Atoris. Szczegółowe informacje w punkcie 2 „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Atoris ”.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku Atoris w ciąży lub w przypadku planowania ciąży. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji.

Nie należy przyjmować leku Atoris w czasie karmienia piersią. Bezpieczeństwo stosowania leku Atoris w czasie karmienia piersią nie zostało jeszcze ustalone.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zazwyczaj lek Atoris nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jednakże, jeśli lek ten wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów, nie należy prowadzić pojazdów. Nie należy używać narzędzi i maszyn, jeśli zdolność do ich obsługi jest zaburzona przez lek Atoris.

Ważne informacje dotyczące niektórych składników leku Atoris

Atoris zawiera laktozę. Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinien on skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ATORIS

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Atoris, lekarz zaleci dietę ubogocholesterolową, którą należy stosować także podczas stosowania leku Atoris.

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa u dorosłych i u dzieci w wieku 10 lat lub starszych to 10 mg raz na dobę. W razie konieczności, lekarz może zwiększyć dawkę do takiej, która jest odpowiednia dla danego pacjenta. Lekarz będzie modyfikował dawkę co cztery tygodnie lub rzadziej. Maksymalna dawka leku Atoris u dorosłych to 80 mg raz na dobę, u dzieci 20 mg raz na dobę.

Tabletki należy połykać w całości popijając wodą. Tabletki można przyjmować o dowolnej porze dnia, niezależnie od posiłków. Zalecane jest jednak przyjmowanie tabletek o tej samej porze każdego dnia.

Lek Atoris należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz ustala czas trwania leczenia lekiem Atoris.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Atoris jest zbyt mocne lub zbyt słabe, należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Atoris

W razie przypadkowego przyjęcia zbyt wielu tabletek leku Atoris (więcej niż zwykła dawka dobowa), należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do najbliższego szpitala.

Pominiecie zastosowania dawki leku Atoris

Jeżeli pacjent zapomniał o przyjęciu dawki leku, powinien przyjąć kolejną dawkę o normalnej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Atoris

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Atoris może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli wystąpi którekolwiek z następujących działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Atoris i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala na ostry dyżur.

Rzadko występujące działania niepożądane: występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów:

-    Ciężka reakcja alergiczna z obrzękiem twarzy, języka i gardła, która może powodować trudności w oddychaniu.

-    Ciężki stan chorobowy objawiający się intensywnym łuszczeniem i obrzękiem skóry, pęcherzami na skórze, w jamie ustnej, na spojówkach oczu, narządach płciowych oraz gorączką. Wysypka skórna z różowo-czerownymi plamami, zwłaszcza po wewnętrznej stronie dłoni lub na podeszwach stóp, niekiedy z pęcherzami.

-    Osłabienie siły mięśniowej, nadwrażliwość lub ból, zwłaszcza, jeżeli pojawiają się jednocześnie, złe samopoczucie lub wysoka temperatura. Objawy te mogą być wywołane uszkodzeniem mięśni; taki stan może zagrażać życiu i prowadzić do uszkodzenia nerek.

Bardzo rzadkie działania niepożądane: występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000:

-    Jeżeli wystąpi niespodziewane lub nietypowe krwawienie czy powstawanie siniaków, może to świadczyć o nieprawidłowej czynności wątroby. W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Inne możliwe działania niepożądane leku Atoris:

Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

-    zapalenie błony śluzowej nosa, bóle gardła, krwawienie z nosa

-    reakcje alergiczne

-    zwiększenie stężenia cukru we krwi (pacjenci z cukrzycą powinni prowadzić staranną kontrolę stężenia cukru we krwi), zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej we krwi

-    ból głowy

-    nudności, zaparcia,    wiatry, niestrawność, biegunka

-    ból stawów, ból mięśni    i ból pleców

-    wyniki badań krwi świadczące o nieprawidłowej czynności wątroby

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

-    jadłowstręt (utrata apetytu), zwiększenie masy ciała, obniżenie stężenia cukru we krwi (pacjenci z cukrzycą powinni starannie kontrolować stężenie cukru we krwi)

-    koszmary senne, bezsenność

-    zawroty głowy, drętwienie lub uczucie mrowienia w palcach rąk i stóp, zmniejszone odczuwanie bólu i dotyku, zmiana smaku, utrata pamięci

-    niewyraźne widzenie

-    szum w uszach i (lub) w głowie

-    wymioty, odbijanie się, bóle w górnej i dolnej części brzucha, zapalenie trzustki (wywołujące bóle brzucha)

-    zapalenie wątroby

-    wysypka, wysypka skórna połączona ze świądem, pokrzywka, wypadanie włosów

-    ból szyi, zmęczenie mięśni

-    zmęczenie, złe samopoczucie, osłabienie, ból klatki piersiowej, obrzęk, zwłaszcza kostek podwyższona temperatura ciała

-    obecność białych krwinek w badaniu moczu

Rzadkie działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

-    zaburzenia widzenia

-    niespodziewane krwawienie lub powstawanie siniaków

-    żółtaczka (zażółcenie skóry i białkówek oczu)

-    uszkodzenie ścięgien

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000):

-    reakcja alergiczna, której objawy mogą obejmować nagły, świszczący oddech i ból lub ucisk w klatce piersiowej, obrzęk powiek, twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, trudności w oddychaniu, omdlenie

-    utrata słuchu

-    ginekomastia (powiększenie piersi występujące u mężczyzn)

Możliwe działania niepożądane zgłaszane dla niektórych statyn (leków tego samego typu):

-    zaburzenia funkcji seksualnych

-    depresja

-    problemy z oddychaniem, w tym uporczywy kaszel i (lub) duszność lub gorączka

-    cukrzyca. Wystąpienie cukrzycy jest bardziej prawdopodobne u pacjentów, u których na czczo występuje wysokie stężenie cukru, pacjentów otyłych oraz pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi. Lekarz będzie uważnie monitorował pacjenta podczas przyjmowania tego leku.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ATORIS

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania leku.

Nie stosować leku Atoris po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Atoris

-    Substancj ą czynną leku jest atorwastatyna. Każda tabletka powlekana leku Atoris zawiera odpowiednio 30 mg, 60 mg lub 80 mg atorwastatyny w postaci atorwastatyny wapniowej.

-    Ponadto lek zawiera: sodu wodorotlenek, hydroksypropylocelulozę (E 463), laktozę jednowodną, celulozę mikrokrystaliczną (E 460), kroskarmelozę sodową, krospowidon typ A, magnezu stearynian (E 572) i polisorbat 80 w rdzeniu tabletki oraz Opadry II White 85F28751: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3000 i talk (E 553b) w otoczce tabletki.

Jak wygląda lek Atoris i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane 30 mg: białe do prawie białych, okrągłe, lekko wypukłe tabletki powlekane ze ściętymi krawędziami o średnicy 9 mm.

Tabletki powlekane 60 mg: białe do prawie białych, owalne, dwuwypukłe tabletki powlekane o wymiarach 16 mm x 8,5 mm.

Tabletki powlekane 80 mg: białe do prawie białych, dwuwypukłe tabletki powlekane w kształcie kapsułki o wymiarach 18 mm x 9 mm.

Opakowania: 14, 30, 60 lub 90 tabletek powlekanych w blistrach, w pudełku tekturowym. Podmiot odpowiedzialny

KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Warszawa, Polska Wytwórca

Krka, d.d., Novo mesto, Smaijeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Szwecja    Tinator

Francja    Atorvastatine Krka

Polska    Atoris

Litwa    Atoris

Data zatwierdzenia ulotki: 23.08.2012

6