+ iMeds.pl

Atorvastatin arrow 10 mgUlotka Atorvastatin arrow

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Atorvastatin Arrow, 10 mg, tabletki powlekane Atorvastatin Arrow, 20 mg, tabletki powlekane Atorvastatin Arrow, 40 mg, tabletki powlekane

(Atorvastatinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Atorvastatin Arrow i w jakim celu się go stosuje.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Atorvastatin Arrow.

3.    Jak przyjmować Atorvastatin Arrow.

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać Atorvastatin Arrow.

6.    Inne informacje._


1. CO TO JEST LEK ATORVASTATIN ARROW I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Atorvastatin Arrow należy do grupy leków nazywanych statynami, które regulują przemiany lipidów (tłuszczów) w organizmie.

Atorvastatin Arrow jest stosowany do zmniejszenia stężenia lipidów określanych jako cholesterol i triglicerydy we krwi, gdy dieta ubogotłuszczowa i zmiana trybu życia nie są skuteczne. U osób ze zwiększonym ryzykiem choroby serca Atorvastatin Arrow może także być stosowany w celu zmniejszenia ryzyka chorób serca, nawet wówczas, gdy stężenie cholesterolu jest prawidłowe. Podczas leczenia należy kontynuować stosowanie standardowej diety zmniejszającej stężenie cholesterolu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU ATORVASTATIN ARROW Kiedy nie przyjmować leku Atorvastatin Arrow

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na atorwastatynę lub którykolwiek podobny lek stosowany do obniżania poziomu lipidów we krwi, lub którykolwiek z pozostałych składników leku (szczegółowe informacje, patrz punkt 6),

•    Jeśli u pacjenta występują lub w przeszłości występowały choroby wątroby,

•    Jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby,

•    Jeśli pacjentka jest kobietą zdolną do posiadania potomstwa i nie stosuje skutecznej antykoncepcji,

•    Jeśli pacjentka jest w ciąży, zamierza zajść w ciążę lub karmi piersią,

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Atorvastatin Arrow

Niżej wymieniono przyczyny, dla których lek Atorvastatin Arrow może nie być odpowiedni dla pacjenta:

•    w przypadku przebytego wylewu krwi do mózgu lub w przypadku niewielkich ilości płynów z poprzednich wylewów,

•    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek,

•    jeśli pacj ent ma niedoczynność tarczycy,

•    jeśli pacjent miał powtarzające się lub niewyjaśnione pobolewania lub bóle mięśni, problemy z mięśniami w indywidualnym lub rodzinnym wywiadzie (u osób spokrewnionych),

•    jeśli pacjent miał problemy z mięśniami podczas stosowanego w przeszłości leczenia innymi lekami

obniżającymi stężenie lipidów (np. innymi statynami lub fibratami),

•    jeśli pacjent regularnie spożywa alkohol w dużych ilościach,

•    jeśli pacjent ma lub miał chorobę wątroby,

•    jeśli pacjent jest w wieku powyżej 70.lat.

Przed zastosowaniem leku Atorvastatin Arrow należy poradzić się lekarza lub farmaceuty

•    W przypadku ciężkiej niewydolności oddechowej.

U pacjentów, których dotyczą którekolwiek z powyższych sytuacji, lekarz zleci wykonanie badania krwi przed rozpoczęciem leczenia oraz prawdopodobnie podczas stosowania leku Atorvastatin Arrow w celu monitorowania ryzyka działań niepożądanych dotyczących mięśni. Wiadomo, że ryzyko działań niepożądanych dotyczących mięśni zwiększa się, jeśli niektóre inne leki przyjmowane są w tym samym czasie, co atorwastatyna (patrz ‘Przyjmowanie innych leków’ poniżej).

W przypadku pacjentów chorych na cukrzycę lub narażonych na ryzyko rozwoju cukrzycy, lekarz może ściślej monitorować stan zdrowia tych pacjentów. Pacjenci narażeni na ryzyko rozwoju cukrzycy to tacy, u których występuje wysoki poziom cukru i tłuszczów we krwi, nadwaga i wysokie ciśnienie krwi.

Przyjmowanie innych leków

Niektóre leki mogą zmieniać działanie leku Atorvastatin Arrow lub ich działanie może ulec zmianie pod wpływem leku Atorvastatin Arrow. Ten rodzaj interakcji może spowodować, że skuteczność jednego lub obu leków będzie mniejsza. Inną możliwością jest zwiększenie ryzyka lub nasilenia działań niepożądanych, w tym poważnej, choć rzadkiej choroby uszkadzającej mięśnie znanej pod nazwą rabdomioliza (patrz punkt 4 poniżej):

•    leki zmieniające sposób działania układu odpornościowego, np. cyklosporyna,

•    niektóre antybiotyki i leki przeciwgrzybicze, np. erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna, ketokonazol, worykonazol, flukonazol, posakonazol, itrakonazol, kwas fusydowy, ryfampicyna,

•    inne leki regulujące stężenie lipidów, np. gemfibrozyl, inne fibraty, kolestypol,

•    niektóre blokery kanału wapniowego stosowane w dławicy piersiowej lub nadciśnieniu tętniczym, np. amlodypina, diltiazem, a także leki regulujące rytm serca, np. digoksyna, werapamil, amiodaron

•    inhibitory proteazy stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV np. rytonawir, lopinawir, atazanawir, indynawir, darunawir, itp.

•    do innych leków, o których wiadomo, że wykazują interakcje z atorwastatyną należy ezetymib (który obniża cholesterol), warfaryna (która zmniejsza krzepliwość krwi), doustne środki antykoncepcyjne, styripentol (lek przeciwdrgawkowy stosowany w leczeniu padaczki), cymetydyna (do leczenia zgagi i wrzodów żołądka), fenazon (przeciwbólowy), leki zobojętniające sok żołądkowy (leki stosowane w niestrawności, zawierające glin lub magnez),

•    leki bez recepty: dziurawiec zwyczajny.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Przyjmowanie leku Atorvastatin Arrow z jedzeniem i piciem

W punkcie 3 zawarte są zalecenia dotyczące stosowania leku Atorvastatin Arrow.

Należy wziąć pod uwagę przedstawione poniżej informacje:

Sok grejpfrutowy

Nie należy spożywać więcej niż jedną lub dwie małe szklanki soku grejpfrutowego dziennie, gdyż większe ilości soku grejpfrutowego mogą zmieniać działanie atorwastatyny.

Alkohol

Podczas przyjmowania opisywanego leku należy unikać spożywania nadmiernej ilości alkoholu. Szczegółowe informacje patrz punkt 2 „Kiedy zachować szczególną ostrożność przyjmując Atorvastatin Arrow”.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Atorvastatin Arrow u kobiet w ciąży lub usiłujących zajść w ciążę. Kobiety w wieku rozrodczym nie powinny stosować leku Atorvastatin Arrow, chyba że stosują skuteczne środki antykoncepcyj ne.

Nie należy stosować leku Atorvastatin Arrow podczas karmienia piersią.

Bezpieczeństwo stosowania atorwastatyny w okresie ciąży lub karmienia piersią nie zostało ustalone. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ten nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów oraz usługiwania maszyn. Jeżeli jednak lek wpływa na zdolność prowadzenie pojazdów, nie należy prowadzić pojazdów. Jeżeli lek wpływa na zdolność korzystania z jakichkolwiek narzędzi lub maszyn, nie należy ich używać.

3. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ATORVASTATIN ARROW

Przed rozpoczęciem leczenia lekarz zaleci stosowanie diety o niskiej zawartości cholesterolu, którą należy utrzymywać podczas leczenia lekiem Atorvastatin Arrow.

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa leku Atorvastatin Arrow to 10 mg na dobę u dorosłych pacjentów oraz dzieci w wieku od 10 lat. Lekarz może zwiększyć tę dawkę, w razie konieczności do odpowiedniej dla pacjenta. Lekarz będzie dostosowywał dawkę leku w odstępach co najmniej 4-tygodniowych. Maksymalna dawka leku Atorvastatin Arrow wynosi 80 mg raz na dobę dla dorosłych i 20 mg raz na dobę dla dzieci.

Tabletki leku Atorvastatin Arrow należy połykać w całości, popijając wodą i można je przyjmować o dowolnej porze dnia, podczas posiłków lub niezależnie od posiłków. Należy jednak starać się przyjmować tabletkę o tej samej porze każdego dnia.

Lek Atorvastatin Arrow należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Czas trwania leczenia lekiem Atorvastatin Arrow jest określany przez lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Atorvastatin Arrow jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Atorvastatin Arrow

W razie przypadkowego przyjęcia zbyt wielu tabletek leku Atorvastatin Arrow (więcej niż typowa dawka dobowa), należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem w celu uzyskania porady.

Pominięcie przyjęcia leku Atorvastatin Arrow

Jeśli pacjent zapomni przyjąć lek, powinien przyjąć kolejną wyznaczoną dawkę we właściwym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Atorvastatin Arrow

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku lub jeśli chce się przerwać leczenie należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Atorvastatin Arrow może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku i natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się na oddział ratunkowy do najbliższego szpitala:

Rzadko: występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000:

•    Ciężkie reakcje alergiczne powodujące obrzęk twarzy, języka i dróg oddechowych, który może powodować duże trudności w oddychaniu.

•    Poważne choroby z ciężkim łuszczeniem się i obrzękiem skóry, powstawaniem pęcherzy na skórze, ustach, oczach, narządach płciowych i gorączka. Wysypka skórna z różowo-czerwonymi plamami szczególnie na dłoniach rąk i na podeszwach stóp, które mogą pokrywać się pęcherzami.

•    Osłabienie mięśniowe, tkliwość uciskowa lub ból mięśni, zwłaszcza jeśli jednocześnie występuje złe samopoczucie lub wysoka gorączka, może być spowodowane przez nieprawidłowy rozpad mięśni, który może być stanem zagrażającym życiu i prowadzić do problemów z nerkami.

Bardzo rzadko: występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

•    W razie wystąpienia problemów z niespodziewanym lub nietypowym krwawieniem albo zasinieniem (siniaki) może to wskazywać na zaburzenia czynności wątroby. Należy jak najszybciej poradzić się z lekarza.

Inne możliwe działania niepożądane leku Atorvastatin Arrow:

Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    zapalenie przewodów nosowych, ból gardła, krwawienie z nosa

•    reakcje alergiczne

•    zwiększenie poziomu cukru we krwi (jeśli pacjent choruje na cukrzycę, należy nadal

•    starannie monitorować stężenie cukru we krwi), zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej we krwi

•    ból głowy

•    nudności, zaparcia, wzdęcia, niestrawność, biegunka

•    bóle stawów, bóle mięśni i pleców

•    wyniki badań krwi wskazujące na czynność wątroby mogą być nieprawidłowe

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1 000 pacjentów).

•    anoreksja (utrata apetytu), przyrost masy ciała, zmniejszenie stężenia cukru we krwi (jeśli pacjent choruje na cukrzycę, należy kontynuować staranne monitorowanie stężenia cukru we krwi)

•    koszmary, bezsenność

•    zawroty głowy, drętwienie lub mrowienie w palcach rąk i nóg, zmniejszenie odczuwania bólu lub dotyku, zmiana odczuwania smaku, utrata pamięci

•    niewyraźne widzenie

•    dzwonienie w uszach lub głowie

•    wymioty, „odbijanie się”, ból brzucha (górny i dolny), zapalenie trzustki (zapalenie trzustki prowadzące do bólu brzucha)

•    zapalenie wątroby

•    wysypka, wysypka skórna i świąd, pokrzywka, wypadanie włosów

•    ból karku, zmęczenie mięśni

•    zmęczenie, złe samopoczucie, osłabienie, ból w klatce piersiowej, obrzęk, zwłaszcza w okolicy kostek (obrzęki), podwyższona temperatura

•    badanie moczu wskazujące na obecność białych krwinek

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów).

•    zaburzenia widzenia

•    nieoczekiwane krwawienie lub siniaczenie

•    cholestaza (zażółcenie skóry i białek oczu)

•    uszkodzenia ścięgien

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów).

•    reakcje alergiczne - objawy mogą obejmować nagły świszczący oddech i ból w klatce piersiowej lub ucisk, obrzęki powiek, twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, trudności w oddychaniu, zapaść

•    upośledzenie słuchu

•    ginekomastia (powiększenie piersi u mężczyzn i kobiet).

Możliwe działania niepożądane zgłaszano w przypadku atorwastatyny:

•    trudności seksualne

•    depresja

•    problemy oddechowe, w tym uporczywy kaszel i (lub) duszność lub gorączka

•    cukrzyca. Prawdopodobieństwo wzrasta w przypadku pacjentów którzy mają wysoki poziom cukru i tłuszczów we krwi, nadwagę i wysokie ciśnienie krwi. Lekarz może kontrolować stan zdrowia pacjenta.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ATORVASTATIN ARROW

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ten lek nie posiada specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

Nie stosować leku Atorvastatin Arrow po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Atorvastatin Arrow:

Substancją czynną leku jest atorwastatyna.

Każda tabletka 10 mg zawiera 10 mg atorwastatyny w postaci soli wapniowej.

Każda tabletka 20 mg zawiera 20 mg atorwastatyny w postaci soli wapniowej.

Każda tabletka 40 mg zawiera 40 mg atorwastatyny w postaci soli wapniowej.

Ponadto lek zawiera:

W rdzeniu tabletki: celulozę mikrokrystaliczną, sodu węglan bezwodny, maltozę, kroskarmelozę sodową i magnezu stearynian.

Pozostałe składniki otoczki tabletki to: hypromeloza (E464), hydroksypropyloceluloza, cytrynian trietylu (E1505), polisorbat 80 i tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek Atorvastatin Arrow i co zawiera jego opakowanie

•    Tabletki o mocy 10 mg powlekane w kolorze białym do kremowego, eliptyczne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczeniem „10” po jednej stronie.

Tabletki o mocy 20 mg powlekane w kolorze białym do kremowego, eliptyczne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z rowkiem dzielącym i wytłoczeniem „20” po jednej stronie. Tabletki o mocy 40 mg powlekane w kolorze białym do kremowego, eliptyczne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z rowkiem dzielącym i wytłoczeniem „40” po jednej stronie.

•    Tabletki o mocy 20 mg, 40 mg mogą być dzielone na równe części.

•    Lek Atorvastatin Arrow jest dostępny w blistrach Aluminium/Aluminium, zawierających po 10, 28, 30, 50, 84, 90, 100, 250 i 500 tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Arrow Poland S.A. <logo podmiotu odpowiedzialnego>

Al. Jana Pawła II 23 00-854 Warszawa

Wytwórca:

TEVA PHARMA, S.L.U,/C, n.4, Poligono Industrial Malpica, 50016 Zaragoza, Hiszpania

Helm AG, Nordkanalstrasse 28, 20097 Hamburg, Niemcy

Specifar S.A. 1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara, 12351, Ateny, Grecja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy

Dania

Francja

Finlandia

Polska

Hiszpania

Szwecja

Wielka Brytania


Atorva-Q 10, 20, 40 mg Tabletten Atorvastatin Arrow 10, 20, 40 mg

Atorvastatine Arrow 10mg, 20mg, 40 mg comprimé pelliculé Atorvastatin Arrow 10, 20, 40 mg Atorvastatin Arrow

Atorvastatina Pharmagenus 10, 20, 40 mg Atorvastatin Arrow 10, 20, 40 mg Atorvastatin 10, 20, 40 mg Tablets

Data zatwierdzenia ulotki: 20-07-2012

Atorvastatin Arrow

Charakterystyka Atorvastatin arrow

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Atorvastatin Arrow, 10 mg, tabletki powlekane Atorvastatin Arrow, 20 mg, tabletki powlekane Atorvastatin Arrow, 40 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg atorwastatyny (w postaci trójwodnej soli wapniowej). Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg atorwastatyny (w postaci trójwodnej soli wapniowej). Każda tabletka powlekana zawiera 40 mg atorwastatyny (w postaci trójwodnej soli wapniowej).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Tabletki o mocy 10 mg powlekane w kolorze białym do kremowego, eliptyczne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczeniem „10” po jednej stronie.

Tabletki o mocy 20 mg powlekane w kolorze białym do kremowego, eliptyczne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z rowkiem dzielącym i wytłoczeniem „20” po jednej stronie.

Tabletki o mocy 40 mg powlekane w kolorze białym do kremowego, eliptyczne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z rowkiem dzielącym i wytłoczeniem „40” po jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Hipercholesterolemia

Atorvastatin Arrow jest stosowany jako uzupełnienie diety w celu obniżenia podwyższonego stężenia całkowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u pacjentów dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku od 10 lat z hipercholesterolemią pierwotną, w tym hipercholesterolemią rodzinną (wariant heterozygotyczny) lub z hiperlipidemią złożoną (mieszaną) (odpowiadającą hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasyfikacji Fredrickson’a), gdy odpowiedź na stosowanie diety i inne niefarmakologiczne metody leczenia jest nieodpowiednia.

Atorvastatin Arrow jest również stosowany w celu obniżenia stężenia cholesterolu całkowitego i cholesterolu-LDL u pacjentów dorosłych z homozygotyczną rodzinną hipercholesterolemią jako uzupełnienie innych metod leczenia hipolipemizującego (np. aferezy cholesterolu-LDL) lub jeśli takie metody leczenia nie są dostępne.

Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym

Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego (patrz punkt 5.1) oceniane jest jako duże, jako uzupełnienie korygowania innych czynników ryzyka.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Przed rozpoczęciem leczenia produktem Atorvastatin Arrow pacjent powinien stosować standardową dietę zmniejszającą stężenie cholesterolu i pozostawać na tej diecie podczas leczenia produktem Atorvastatin Arrow.

Dawki należy dostosowywać indywidualnie w zależności od początkowych stężeń cholesterolu-LDL (LDL-C), celu terapeutycznego i odpowiedzi pacjenta na leczenie.

Zwykle stosowana dawka początkowa to 10 mg raz na dobę. Dawkę należy dostosowywać w odstępach co 4 tygodnie lub dłuższych. Dawka maksymalna wynosi 80 mg raz na dobę.

Pierwotna hipercholesterolemia i mieszana hiperlipidemia

U większości pacjentów do kontroli choroby wystarcza dawka 10 mg produktu Atorvastatin Arrow raz na dobę. Odpowiedź terapeutyczna jest widoczna w ciągu 2 tygodni, a maksymalną odpowiedź osiąga się zazwyczaj w ciągu 4 tygodni. Odpowiedź ta utrzymuje się podczas długotrwałego leczenia.

Heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna

Zalecana początkowa dawka produktu Atorvastatin Arrow wynosi 10 mg na dobę. Dawki należy ustalać indywidualnie i dostosowywać co 4 tygodnie, do osiągnięcia dawki 40 mg na dobę. Następnie można albo zwiększyć dawkę do maksymalnej dawki 80 mg na dobę, albo podawać atorwastatynę w dawce 40 mg na dobę w skojarzeniu z lekiem wiążącym kwasy żółciowe.

Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna Dostępne są ograniczone dane (patrz punkt 5.1).

Dawka atorwastatyny u pacjentów z homozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej wynosi od 10 mg do 80 mg na dobę (patrz punkt 5.1). Atorwastatynę należy stosować u tych pacjentów jako uzupełnienie innego leczenia obniżającego stężenie lipidów (np. aferezy LDL-C), lub jeśli takie leczenie jest niedostępne.

Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym

W badaniach nad prewencją pierwotną dawka podawanej atorwastatyny wynosiła 10 mg/dobę. Aby uzyskać stężenie LDL-C, zgodnych z aktualnymi wytycznymi konieczne może być stosowanie większych dawek leku.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek Nie jest konieczne dostosowanie dawki (patrz punkt 4.4).

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby

Należy ostrożnie stosować atorwastatynę u pacjentów z niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.4 i 5.2). Stosowanie atorwastatyny jest przeciwwskazane u pacjentów z czynną chorobą wątroby (patrz punkt 4.3).

Osoby w podeszłym wieku

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność u pacjentów w wieku powyżej 70 lat, stosujących lek w zalecanych dawkach, są podobne do występujących w populacji ogólnej.

Stosowanie u dzieci

Hipercholesterolemia

Stosowanie u dzieci powinno być prowadzone wyłącznie przez lekarzy doświadczonych w leczeniu hiperlipidemii u dzieci i pacjenci powinni być oceniani w regularnych odstępach czasu, w celu ustalenia postępów leczenia.

Dla pacjentów w wieku od 10 lat zalecana dawka początkowa to 10 mg atorwastatyny na dobę z możliwością zwiększenia dawki do 20 mg na dobę. Zwiekszenie dawki należy prowadzić w zależności od indywidualnej odpowiedzi na leczenie i tolerancji leku u pacjentów pediatrycznych. Dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania w tej grupie pacjentów leczonych dawką powyżej 20 mg, czyli około 0,5 mg/kg masy ciała, są ograniczone.

Doświadczenie stosowania leku u dzieci w wieku pomiędzy 6 - 10 lat jest ograniczone (patrz punkt 5.1). Atorwastatyna nie jest wskazana do leczenia pacjentów w wieku poniżej 10 lat.

Sposób podawania

Dawkę dobową atorwastatyny podaje się naraz o dowolnej porze, z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

4.3 Przeciwwskazania

Atorvastatin Arrow jest przeciwwskazany u pacjentów:

-    z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

-    z czynną chorobą wątroby lub niewyjaśnioną, trwale zwiększoną aktywnością aminotransferaz w osoczu przekraczającą 3-krotnie górną granicę normy (GGN)

-    w ciąży, podczas karmienia piersią oraz u kobiet w wieku rozrodczym nie stosujących odpowiednich środków antykoncepcji (patrz punkt 4.6).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wpływ na wątrobę

Próby czynnościowe wątroby należy wykonać przed rozpoczęciem leczenia, a następnie okresowo w trakcie leczenia. Pacjenci, u których wystąpią objawy przedmiotowe i podmiotowe uszkodzenia wątroby powinni być poddani badaniom czynności wątroby. Pacjenci, u których stwierdzono zwiększenie aktywności aminotransferaz powinni być monitorowani aż do czasu ustąpienia tych nieprawidłowości. W przypadku utrzymującego się zwiększenia aktywności aminotransferaz, większego niż trzykrotna wartość GGN zalecane jest zmniejszenie dawki lub odstawienie atorwastatyny (patrz punkt 4.8).

Należy zachować ostrożność podczas podawania produktu Atorvastatin Arrow pacjentom spożywającym znaczne ilości alkoholu i (lub) z chorobami wątroby w wywiadzie.

Profilaktyka udarów mózgu przez agresywne obniżenie stężenia cholesterolu (SPARCL, ang. Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels)

W analizie post hoc podtypów udaru u pacjentów bez choroby niedokrwiennej serca, u których wystąpił w ostatnim czasie udar lub przemijający napad niedokrwienia (TIA) stwierdzono częstsze występowanie udarów krwotocznych u pacjentów, którym podawano 80 mg atorwastatyny w porównaniu z grupą placebo. Zwiększone ryzyko zaobserwowano głównie u pacjentów z przebytym wcześniej udarem krwotocznym lub zawał (udar) lakunarny, przed przystąpieniem do badania. U pacjentów z udarem krwotocznym lub zawałem (udarem) lakunarnym w wywiadzie, stosunek ryzyka do korzyści w przypadku przyjmowania atorwastatyny w dawce 80 mg nie jest określony, a potencjalne ryzyko udaru krwotocznego należy starannie rozważyć przed rozpoczęciem leczenia (patrz punkt 5.1).

Wpływ na mięśnie szkieletowe

Atorwastatyna, jak inne leki- reduktazy inhibitorów HMG-CoA, może w rzadkich przypadkach wpływać na mięśnie szkieletowe i powodować bóle mięśniowe, zapalenie mięśni i miopatię, która może prowadzić do rabdomiolizy, stanu potencjalnie zagrażającego życiu. Charakteryzuje się on znacznym zwiększeniem aktywności kinazy kreatynowej (CK) (> 10 razy GGN), mioglobinemią i mioglobinurią, które mogą prowadzić do niewydolności nerek.

Przed leczeniem

Atorwastatynę należy przepisywać ostrożnie pacjentom, u których występują czynniki predysponujące do rabdomiolizy. Przed rozpoczęciem leczenia statynami należy oznaczyć aktywność kinazy kreatynowej (CK) w następujących sytuacjach:

-    zaburzenia czynności nerek

-    niedoczynność tarczycy

-    dziedziczne zaburzenia mięśni w wywiadzie chorobowym lub rodzinnym

-    działanie toksyczne na mięśnie podczas wcześniejszego leczenia statyną lub fibratem w wywiadzie

-    choroby wątroby w wywiadzie i (lub) spożywanie dużych ilości alkoholu

-    u osób w podeszłym wieku (powyżej 70 lat) konieczność wykonania takich badań powinna być rozpatrywana w zależności od innych czynników ryzyka predysponujących do wystąpienia rabdomiolizy.

-    w sytuacjach, w których wzrost stężenia w osoczu może wystąpić, takie jak interakcje (patrz punkt 4.5) oraz szczególne grupy, w tym podgrupy genetyczne (patrz punkt 5.2).

W takich sytuacjach należy rozważyć ryzyko rozpoczęcia leczenia w stosunku do możliwych korzyści, zaleca się także kontrolowanie stanu klinicznego.

Jeśli aktywność CK jest w oznaczeniu początkowym istotnie podwyższona (> 5 razy GGN), nie należy rozpoczynać leczenia.

Pomiar aktywności kinazy kreatynowej

Aktywności kinazy kreatynowej (CK) nie należy oznaczać po ciężkim wysiłku fizycznym lub w obecności jakichkolwiek prawdopodobnych alternatywnych przyczyn zwiększenia jej aktywności, ponieważ interpretacja wyników jest wówczas utrudniona. Jeśli początkowa aktywność CK jest istotnie podwyższona (> 5 razy GGN), oznaczenie należy powtórzyć po 5-7 dniach w celu potwierdzenia wyników.

Podczas leczenia

-    Należy nakazać pacjentom niezwłoczne zgłaszanie wystąpienia bólów mięśniowych, kurczów lub osłabienia mięśni, zwłaszcza, jeśli towarzyszy temu ogólne złe samopoczucie lub gorączka.

-    Jeśli objawy te wystąpią u pacjenta przyjmującego atorwastatynę, należy oznaczyć aktywność CK. Jeśli jest ona istotnie podwyższona (> 5 razy GGN), lek należy odstawić.

-    Jeśli objawy ze strony mięśni są znacznie nasilone i na co dzień wywołują dyskomfort u pacjenta, to wówczas nawet gdy aktywność CK jest < 5 razy GGN, należy rozważyć przerwanie leczenia.

-    Jeśli objawy kliniczne ustąpią, a aktywność CK powróci do normy, można rozważyć ponowne wprowadzenie atorwastatyny lub innej statyny w najmniejszej dawce i pod ścisłą kontrolą.

-    Leczenie atorwastatyną musi być przerwane, jeśli aktywność CK zwiększy się istotnie (> 10 razy GGN) lub w razie rozpoznania albo podejrzenia rabdomiolizy.

Jednoczesne stosowanie z innymi produktami leczniczymi

Ryzyko rabdomiolizy zwiększa się podczas stosowania atorwastatyny jednocześnie z niektórymi lekami, które mogą zwiększać stężenie atorwastatyny w osoczu, takimi jak cyklosporyna, telitromycyna, klarytromycyna, delawirdyna styrypentol, ketokonazol, worykonazol, itrakonazol, pozakonazol i inhibitory proteaz HIV, w tym rytonawir, lopinawir, atazanawir, indynawir, darunawir, etc. Ryzyko miopatii może również być zwiększone podczas jednoczesnego stosowania gemfibrozyl i innych pochodnych kwasu fibrynowego, erytromycyny, niacyny i ezetymibu. Jeśli jest to możliwe, należy rozważyć zastosowanie alternatywnego leczenia (nie powodującego interakcji), zamiast tych produktów leczniczych.

W przypadkach, gdy jednoczesne podawanie powyższych leków z atorwastatyną jest konieczne, należy wnikliwie rozważyć stosunek ryzyka i korzyści wynikających z równoczesnego leczenia. U pacjentów otrzymujących inne leki, które mogą zwiększać stężenie atorwastatyny w osoczu, zaleca się zastosowanie mniejszej dawki początkowej atorwastatyny. Ponadto, w przypadku silnych inhibitorów CYP3A4, należy rozważyć zmniejszenie dawki początkowej atorwastatyny i odpowiednio monitorować stan kliniczny pacjentów (patrz punkt 4.5).

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania atorwastatyny i kwasu fusydowego, dlatego też należy rozważyć tymczasowe przerwanie stosowania atorwastatyny podczas terapii kwasem fusydowym (patrz punkt 4.5).

Śródmiąższowa choroba płuc

Zgłaszano pojedyncze przypadki śródmiąższowej choroby płuc w trakcie leczenia niektórymi statynami, szczególnie w terapii długotrwałej (patrz punkt 4.8). Objawy mogą obejmować duszność, nieproduktywny kaszel i pogorszenie ogólnego stanu zdrowia (zmęczenie, utratę masy ciała i gorączkę). Jeśli istnieje podejrzenie, że u pacjenta rozwija się śródmiąższowa choroba płuc, należy przerwać leczenie statynami.

Cukrzyca

Uważa się, że statyny mogą podnosić poziom cukru we krwi i u niektórych pacjentów z wysokim ryzykiem rozwoju cukrzycy mogą powodować hiperglikemię kiedy zachowana jest odpowiednia profilaktyka cukrzycy. Ryzyko to jest jednak równoważone przez zmniejszenie ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych, dlatego też nie powinno się zaprzestawać leczenia statynami. Pacjenci z grupy ryzyka (glikemia na czczo 5,6 do 6,9 mmol/l, BMI> 30kg/m2, podwyższony poziom trójglicerydów, nadciśnienie) powinny być pod kontrolą zarówno stanu klinicznego oraz badań biochemicznych zgodnie z krajowymi wytycznymi.

Pacjenci pediatryczni

Bezpieczeństwo rozwojowe stosowania leku w tej grupie pacjentów nie zostało ustalone (patrz punkt 4.8).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ jednoczesnego stosowania produktów leczniczych na atorwastatynę

Atorwastatyna jest metabolizowana przez cytochrom P-450 3A4 (CYP3A4) i jest substratem transportera białek, np.: transportera wychwytu wątrobowego OATP1B1. Jednoczesne podawanie leków będących inhibitorami CYP3A4 lub białek transportujących może prowadzić do zwiększenia stężenia atorwastatyny w osoczu i zwiększyć ryzyko miopatii. Ryzyko to może być również zwiększone podczas jednoczesnego podawania atorwastatyny z innymi produktami leczniczymi, które mogą wywoływać miopatię, takie jak pochodne kwasu fibrynowego i ezetymib (patrz punkt 4.4).

Inhibitory CYP3A4

Wykazano, że stosowanie silnych inhibitorów CYP3A4 prowadzi do znacznego zwiększenia stężenia atorwastatyny (patrz Tabela 1 i szczegółowe informacje poniżej). Jeśli to możliwe, powinno się unikać równoczesnego podawania silnych inhibitorów CYP3A4 (np. cyklosporyny, telitromycyny, klarytromycyny, delawirdyny, stiripentolu, ketokonazolu, worikonazolu, itrakonazolu, pozakonazolu i inhibitorów proteazy HIV, w tym rytonawiru, lopinawiru, atazanawiru, indynawiru, darunawiru, etc.). W przypadku, gdy nie można uniknąć jednoczesnego podawania powyższych produktów leczniczych z atorwastatyną, powinno się rozważyć użycie mniejszej dawki początkowej i maksymalnej atorwastatyny oraz zaleca się odpowiednie monitorowanie kliniczne pacjenta (patrz Tabela 1).

Umiarkowane inhibitory CYP3A4 (np. erytromycyna, diltiazem, werapamil and flukonazol) mogą zwiększać stężenie atorwastatyny w osoczu (patrz Tabela 1). Zwiększone ryzyko miopatii zaobserwowano w przypadku równoczesnego stosowania erytromycyny i statyn. Nie przeprowadzono badań interakcji lekowych oceniających wpływ amiodaronu lub werapamilu na atorwastatynę. Zarówno amiodaron, jak i werapamil są znanymi inhibitorami aktywności CYP3A4 i ich równoczesne podawanie z atorwastatyną może spowodować zwiększenie ekspozycji na atorwastatynę. Dlatego też powinno się rozważyć stosowanie mniejszej maksymalnej dawki atorwastatyny i zaleca się odpowiednie kliniczne monitorowanie pacjenta podczas jednoczesnego stosowania umiarkowanych inhibitorów CYP3A4. Odpowiednie monitorowanie kliniczne jest zalecane po rozpoczęciu leczenia lub po dostosowaniu dawki inhibitora.

Induktory CYP3A4

Jednoczesne stosowanie atorwastatyny i induktorów cytochromu P450 3A (np. efawirenz, ryfampicyna, ziele dziurawca) może prowadzić do zróżnicowanego zmniejszenia stężenia atorwastatyny w osoczu. Ze względu na podwójny mechanizm interakcji z ryfampicyną (indukcja cytochromu P450 3A i zahamowanie aktywności transportera OATP1B1 w hepatocytach) zaleca się jednoczesne podawanie atorwastatyny z ryfampicyną, ponieważ opóźnione podawanie atorwastatyny po podaniu ryfampicyny wiązało się z istotnym zmniejszeniem stężenia atorwastatyny w osoczu.Wpływ ryfampicyny na stężenie atorwastatyny w hepatocytach jest jednak nieznany, i jeśli nie można uniknąć ich jednoczesnego stosowania, należy uważnie kontrolować skuteczność leczenia pacjenta.

Inhibitory transportera białek

Inhibitory transportera białek (np. cyklosporyna) mogą zwiększać ekspozycję ogólnoustrojową atorwastatyny (patrz Tabela 1). Wpływ hamowania transporterów wychwytu wątrobowego na stężenie atorwastatyny w hepatocytach nie jest znany. Jeśli nie można uniknąć jednoczesnego stosowania, zaleca się zmniejszenie dawki i kliniczne monitorowanie skuteczności leczenia (patrz Tabela 1).

Gemfibrozyl/pochodne kwasu fibrynowego

Stosowanie fibratów w monoterapii jest sporadycznie związane z wystąpieniem działań niepożądanych ze strony mięśni, w tym rabdomiolizy. Ryzyko to może być zwiększone podczas jednoczesnego stosowania pochodnych kwasu fibrynowego i atorwastatyny. Jeśli jednoczesnego stosowania nie można uniknąć, należy stosować najmniejszą dawkę atorwastatyny konieczną do osiągnięcia efektu terapeutycznego oraz właściwie kontrolować stan pacjenta (patrz punkt 4.4).

Ezetymib

Stosowanie ezetymibu w monoterapii wiąże się z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych ze strony mięśni, w tym z rabdomiolizą. Ryzyko to może być zwiększone podczas jednoczesnego stosowania ezetymibu i atorwastatyny. Zaleca się właściwe monitorowanie tych pacjentów.

Kolestypol

Stężenie atorwastatyny i jej aktywnych metabolitów w osoczu było mniejsze (o około 25%), gdy kolestypol był podawany jednocześnie z atorwastatyną. Jednakże wpływ na lipidy był większy, kiedy atorwastatyna i kolestypol podawane były w skojarzeniu niż kiedy każdy produkt leczniczy był podawany sam.

Kwas fusydowy

Nie przeprowadzono badań interakcji między atorwastatyną i kwasem fusydowym. Tak jak w przypadku innych statyn, po wprowadzeniu produktów do obrotu zgłaszano zdarzenia dotyczące mięśni, w tym rabdomiolizę podczas jednoczesnego stosowania atorwastatyn i kwasu fusydowego. Mechanizm tej interakcji jest nieznany. Pacjentów należy ściśle monitorować i może być wskazane tymczasowe zawieszenie leczenia atorwastatyną.

Wpływ atorwastatyny na inne produkty lecznicze stosowane jednocześnie Digoksyna

Podczas jednoczesnego podawania wielokrotnych dawek digoksyny i 10 mg atorwastatyny, stężenie digoksyny w osoczu w stanie stacjonarnym nieznacznie zwiększyło się. Pacjenci przyjmujący digoksynę powinni być właściwie monitorowani.

Doustne środki antykoncepcyjne

Jednoczesne podawanie atorwastatyny i doustnych środków antykoncepcyjnych zwiększa stężenie noretysteronu i etynyloestradiolu w osoczu.

Warfaryna

W badaniach klinicznych u pacjentów przewlekle leczonych warfaryną jednoczesne podawanie atorwastatyny w dawce 80 mg na dobę i warfaryny powodowało niewielkie skrócenie czasu protrombinowego o około 1,7 sekund podczas pierwszych 4 dni przyjmowania obu tych leków. Czas ten powrócił do wartości wyjściowej w ciągu 15 dni stosowania atorwastatyny. Chociaż odnotowano tylko bardzo rzadkie przypadki klinicznie znaczącyh interakcji ze środkami przeciwzakrzepowymi, czas protrombinowy należy oznaczyć przed zastosowaniem atorwastatyny u pacjentów stosujących kumarynę i odpowiednio często podczas leczenia początkowego, aby upewnić się, że nie występuje znacząca zmiana czasu protrombinowego. Kiedy czas protrombinowy zostanie ustabilizowany, może on być kontrolowany w odstępach czasowych zazwyczaj zalecanych pacjentom stosującym przeciwzakrzepowe pochodne kumarynowe. Jeśli dawkowanie atorwastatyny zostanie zmienione lub całkowicie przerwane, należy powtórzyć taką samą procedurę. Stosowanie atorwastatyny u pacjentów nie przyjmujących środków przeciwzakrzepowych nie jest związane z krwawieniami lub ze zmianą czasu protrombinowego.

jabg!a=i==Wp|ywi£dno£zsśniejtoiowanycŁpoduktówis£zni£zycŁfiajarmakokinetyk£=atorwastatyny=

Równocześnie stosowany produkt leczniczy i sposób dawkowania

Atorwastatyna

Dawka

(mg)

Zmiana

AUC&

Zalecenia kliniczne#

Typranawir 500 mg BID/ Rytonawir 200 mg BID, 8 dni (od 14 do 21 dnia)

40 mg w dniu 1, 10 mg w dniu 20

! 9,4-krotna

W przypadku, gdy równoczesne stosowanie atorwastatyny jest niezbędne, nie należy przekraczać 10 mg atorwastatyny na dobę. Zaleca się kliniczne monitorowanie takich pacjentów.

Cyklosporyna 5,2 mg/kg/dzień, stabilna dawka

10 mg OD przez 28 dni

! 8,7-krotna

Lopinawir 400 mg BID/ Rytonawir 100 mg BID, 14 dni

20 mg OD przez 4 dni

! 5,9-krotna

W przypadku, gdy równoczesne stosowanie atorwastatyny jest niezbędne, zaleca się stosowanie jej mniejszych dawek podtrzymujących. W przypadku dawek atorwastatyny przekraczających 20 mg, zaleca się monitorowanie kliniczne pacjentów.

Klarytromycyna 500 mg BID, 9 dni

80 mg OD przez 8 dni

! 4,4-krotna

Sakwinawir 400 mg BID/ Rytonawir (300 mg BID od 57 dnia, zwiększone do 400 mg BID 8 dnia), w dniach 518, 30 min po podaniu atorwastatyny

40 mg OD przez 4 dni

! 3,9-krotna

W przypadku, gdy równoczesne stosowanie atorwastatyny jest niezbędne, zaleca się stosowanie jej mniejszych dawek podtrzymujących. W przypadku dawek atorwastatyny przekraczających 40 mg, zaleca się monitorowanie kliniczne pacjentów.

Darunawir 300 mg BID/

Rytonawir 100 mg BID, 9 dni

10 mg OD przez 4 dni

! 3,3-krotna

Itrakonazol 200 mg OD, 4 dni

40 mg SD

! 3,3-krotna

Fosamprenawir 700 mg BID/ Rytonawir 100 mg BID, 14 dni

10 mg OD przez 4 dni

! 2,5-krotna

Fosamprenawir 1400 mg BID, 14 dni

10 mg OD przez 4 dni

! 2,3-krotna

Nelfinawir 1250 mg BID, 14 dni

10 mg OD

przez 28 dni

! 1,7-krotnaA

Brak specjalnych zaleceń

Sok grejpfrutowy, 240 mL OD*

40 mg, SD

! 37%

Jednoczesne spożywanie dużych ilości soku grejpfrutowego i przyjmowanie atorwastatyny nie jest zalecane.

Diltiazem 240 mg OD, 28 dni

40 mg, SD

T 51%

Po rozpoczęciu leczenia diltiazemem lub dostosowaniu jego dawki zalecane jest odpowiednie monitorowanie kliniczne pacjenta.

Erytromycyna 500 mg QID, 7 dni

10 mg, SD

t 33%A

Zalecana jest mniejsza dawka maksymalna i monitorowanie kliniczne pacjentów.

Amlodypina 10 mg, pojedyncza dawka

80 mg, SD

T 18%

Brak specjalnych zaleceń

Cymetydyna 300 mg QID, 2 tygodnie

10 mg OD

przez 4 tygodnie

4 mniej niż 1%a

Brak specjalnych zaleceń

Zobojętniająca kwas zawiesina wodorotlenków magnezu i glinu, 30 mL QID, 2 tygodnie

10 mg OD

przez 4 tygodnie

4 35%a

Brak specjalnych zaleceń

Efawirenz 600 mg OD, 14 dni

10 mg przez 3 dni

4 41%

Brak specjalnych zaleceń

Ryfampicyna 600 mg OD, 7 dni (równoczesne podawanie)

40 mg SD

T 30%

W przypadku, gdy nie można uniknąć skojarzonego stosowania atorwastatyny i ryfampicyny, zaleca się jednoczesne podawanie tych leków oraz monitorowanie kliniczne.

Ryfampicyna 600 mg OD, 5 dni (rozdzielone dawki)

40 mg SD

4 80%

Gemfibrozyl 600 mg BID, 7 dni

40 mg SD

T 35%

Zalecana jest mniejsza początkowa dawka i monitorowanie kliniczne pacjentów.

Fenofibrat 160 mg OD, 7 dni

40 mg SD

T 3%

Zalecana jest mniejsza początkowa dawka i monitorowanie kliniczne pacjentów.

& Dane przedstawione w postaci x-krotnej zmiany obrazują prosty stosunek pomiędzy wartością uzyskaną w przypadku leków podawanych równocześnie i wartością uzyskaną dla samej atorwastatyny (np. zmiana 1-krotna = brak zmiany). Dane podane w postaci procentowej (%) zmiany przedstawiają % różnice w stosunku do samej atorwastatyny (np. 0% = brak zmiany).

#    Znaczenie kliniczne - patrz punkty 4.4 i 4.5.

*    Zawiera jeden lub więcej składników, które hamują CYP3A4 i mogą zwiększać osoczowe stężenia

produktów leczniczych metabolizowanych przez CYP3A4. Spożywanie jednej 240 ml szklanki soku grejpfrutowego także powodowało obniżenie AUC aktywnego ortohydroksylowego metabolitu o 20,4%. Duże ilości soku grejpfrutowego (ponad 1,2 l dziennie przez 5 dni) zwiększały 2,5-krotnie AUC dla atorwastatyny oraz AUC składników aktywnych (atorwastatyny i metabolitów).

A Ekwiwalent aktywności całkowitej atorwastatyny Zwiększenie przedstawione jest jako „t”, zmniejszenie jako „j”

OD = raz na dobę; SD = dawka jednorazowa; BID = dwa razy na dobę; QID = cztery razy na dobę Tabela 2: Wpływ atorwastatyny na farmakokinetykę produktów leczniczych podawanych równocześnie

Atorwastatyna i sposób dawkowania

Produkt leczniczy podawany równocześnie

Produkt

leczniczy/Dawka (mg)

Zmiana

AUC&

Zalecenia kliniczne

80 mg OD przez 10 dni

Digoksyna 0,25 mg OD, 20 dni

T 15%

Pacjenci otrzymujący digoksynę powinni być odpowiednio monitorowani.

40 mg OD przez 22 dni

Doustna antykoncepcja OD, 2 miesiące

-    noretindron 1 mg

-    etynyloestradiol 35 ąg

T 28% T 19%

Brak specjalnych zaleceń

80 mg OD przez 15 dni

* Fenazon, 600 mg SD

T 3%

Brak specjalnych zaleceń

& Dane podane w postaci procentowej (%) zmiany przedstawiają % różnice w stosunku do samej

atorwastatyny (np. 0% = brak zmiany).

* Jednoczesne podawanie wielokrotnych dawek atorwastatyny i fenazonu wpływało w stopniu niewielkim lub nie wpływało na klirens fenazonu.

Zwiększenie przedstawiono jako „t”,zmniejszenie jako „j”

OD = raz na dobę; SD = dawka jednorazowa

Pacjenci pediatryczni

Badania nad interakcjami leków zostały przeprowadzone tylko u dorosłych. Skala interakcji w grupie pediatrycznej nie jest znana. Dlatego też powyżej wymienione interakcje u dorosłych oraz specjalne środki ostrożności wymienione w punkcie 4.4 powinno się brać pod uwagę podczas leczenia dzieci.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku rozrodczym

Kobiety w wieku rozrodczym podczas leczenia powinny stosować skuteczne metody zapobiegające ciąży (patrz punkt 4.3).

Ciąża

Atorwastatyna jest przeciwwskazana w ciąży (patrz punkt 4.3). Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania u kobiet w ciąży. Nie przeprowadzono kontrolowanych badań klinicznych atorwastatyny z udziałem kobiet w ciąży. Odnotowano rzadkie przypadki wad wrodzonych po wewnątrzmacicznym narażeniu na kontakt z inhibitorami reduktazy HMG-CoA. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na rozród (patrz punkt 5.3).

Leczenie kobiet ciężarnych atorwastatyną może zmniejszyć u płodu poziom mewalonianu, który jest prekursorem biosyntezy cholesterolu. Miażdżyca jest procesem przewlekłym i zwykle zaprzestanie stosowania w trakcie ciąży produktów leczniczych zmniejszających stężenie lipidów powinno mieć niewielki wpływ na długoterminowe ryzyko związane z pierwotną hipercholesterolemią.

Dlatego też produktu Atorvastatin Arrow nie należy stosować u kobiet w ciąży i kobiet, które próbują zajść w ciążę lub podejrzewają, że są w ciąży. Leczenie Atorvastatin Arrow należy wstrzymać na czas trwania ciąży lub do momentu ustalenia, że pacjentka nie jest w ciąży (patrz punkt 4.3.)

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy atorwastatyna lub jej jej metabolity przenikają do mleka ludzkiego. U szczurów, stężenia atorwastatyny i jej metabolitów w osoczu są podobne do tych w mleku (patrz punkt 5.3). Ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, kobiety stosujące Atorvastatin Arrow nie powinny karmić piersią niemowląt (patrz punkt 4.3). Atorvastatin Arrow jest przeciwwskazany podczas karmienia piersią (patrz punkt 4.3)

Płodność

W badaniach na zwierzętach, nie wykazano wpływu atorwastatyny na płodność samców i samic (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Atorvastatin Arrow nie wywiera istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W bazie danych badań klinicznych, kontrolowanych placebo, z zastosowaniem atorwastatyny brało udział 16066 pacjentów (8755 stosujących Lipitor oraz 7311 stosujących placebo) przez okres 53 tygodni, 5,2% pacjentów przyjmujących atorwastatynę przerwało leczenie z powodu działań niepożądanych w porównaniu z 4% pacjentów w grupie przyjmującej placebo.

Na podstawie danych z badań klinicznych i licznych doświadczeń po wprowadzeniu leku do obrotu poniżej przedstawiono profil działań niepożądanych atorwastatyny.

Szacowaną częstość występowania działań niepożądanych ustalono zgodnie z następującą zasadą: często (> 1/100, < 1/10); niezbyt często (> 1/1 000, < 1/100); rzadko (> 1/10 000, < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Często: zapalenie błony śluzowej nosa i gardła

Zaburzenia krwi i układu limfatycznego Niezbyt często: małopłytkowość.

Zaburzenia układu immunologicznego Często: reakcje alergiczne.

Bardzo rzadko: anafilaksja.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Często: hiperglikemia

Niezbyt często: hipoglikemia, zwiększenie masy ciała, anoreksja

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: koszmary senne, bezsenność.

Zaburzenia układu nerwowego Często: ból głowy,

Niezbyt często: zawroty głowy, parestezje, niedoczulica. zaburzenia smaku, amnezja.

Rzadko: neuropatia obwodowa

Zaburzenia oka:

Niezbyt często: niewyraźne widzenie Rzadko: zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika Niezbyt często: szumy uszne.

Bardzo rzadko: utrata słuchu

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia:

Często: ból gardła i krtani, krwawienie z nosa.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Często: zaparcia, wzdęcia, niestrawność, nudności, biegunka

Niezbyt często: wymioty, bóle nabrzusza i podbrzusza, odbijanie, zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Niezbyt często: zapalenie wątroby.

Rzadko: cholestaza.

Bardzo rzadko: niewydolność wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: pokrzywka, wysypka skórna, świąd, łysienie

Rzadko: obrzęk naczynioruchowy, pęcherzowe zapalenie skóry, w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka.

Zaburzenia mieśniowo-szkieletowe

Często: bóle mięśni, bóle stawów, bóle kończyn, skurcze mięśni, obrzęki stawów, ból pleców Niezbyt często: ból szyi, zmęczenie mięśni

Rzadko: miopatia, zapalenie mięśni, rabdomioliza, choroba ścięgien, niekiedy powikłana zerwaniem ścięgna

Zaburzenia układu rozrodczego i gruczołów piersiowych Bardzo rzadko: ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: złe samopoczucie, osłabienie, ból w klatce piersiowej, obrzęki obwodowe, uczucie zmęczenia, gorączka.

Badania diagnostyczne

Często: nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej w krwi.

Niezbyt często: obecność białych krwinek w moczu.

Tak jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA w trakcie stosowania produktu zawierającego atorwastatynę obserwowano zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy. Zmiany te były zazwyczaj niewielkie, przemijające i niewymagające przerwania leczenia. Istotne klinicznie (> 3 razy GGN) zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy wystąpiło u 0,8% pacjentów przyjmujących Atorvastatin Arrow. Było ono zależne od wielkości dawki leku i przemijało u wszystkich pacjentów.

Zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej (CK) w surowicy (> 3 razy GGN) zanotowano u 2,5% pacjentów przyjmujących Atorvastatin Arrow. Wyniki te są podobne do otrzymanych w badaniach klinicznych dla innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA. Zwiększenie aktywności CK (> 10 razy GGN) wystąpiło u 0,4% pacjentów leczonych Atorvastatin Arrow (patrz punkt 4.4).

Pacjenci pediatryczni

Kliniczna baza danych dotycząca bezpieczeństwa stosowania obejmuje dane 249 dzieci, które otrzymywały atorwastatynę, wśród których było 7 pacjentów w wieku < 6 lat, 14 pacjentów w wieku od 6 do 9 i 228 pacjentów w wieku od 10 do 17.

Zaburzenia układu nerwowego Często: ból głowy

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe Często: ból brzucha

Badania

Często: zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej oraz fosfokinazy kreatynowej we krwi

Na podstawie dostępnych danych, częstość, rodzaj i nasilenie działań niepożądanych u dzieci mogą być takie same jak u dorosłych. Obecne doświadczenie dotyczące długotrwałego bezpieczeństwa stosowania w populacji pediatrycznej jest ograniczone.

W trakcie leczenia atorwastatyną zgłaszano następujące działania niepożądane:

•    Zaburzenia seksualne.

•    Depresja

•    Pojedyncze przypadki śródmiąższowej choroby płuc, szczególnie w trakcie długotrwałego leczenia (patrz punkt 4.4)

• cukrzyca: częstotliwość zależy od występowania czynników ryzyka (glikemia na czczo> 5,6 mmol/l, BMI> 30kg/m2, podwyższony poziom trójglicerydów, występowanie nadciśnienia)

4.9 Przedawkowanie

Nie jest dostępne swoiste leczenie w przypadku przedawkowania atorwastatyny. Jeżeli dojdzie do przedawkowania, należy zastosować leczenie objawowe i w razie konieczności zastosować środki podtrzymujące czynności życiowe. Należy monitorować czynność wątroby i aktywność kinazy kreatynowej (CK) w surowicy. Hemodializa nie zwiększy w znaczącym stopniu klirensu atorwastatyny, gdyż wiąże się ona w dużym stopniu z białkami osocza.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory reduktazy HMG-CoA; kod ATC: C10A A05.

Atorwastatyna jest selektywnym, kompetycyjnym inhibitorem reduktazy HMG-CoA - enzymu ograniczającego szybkość syntezy cholesterolu, katalizującego przemianę 3-hydroksy-3-metyloglutarylokoenzymu A do mewalonianu będącego prekursorem steroli, w tym cholesterolu. W wątrobie triglicerydy i cholesterol są wbudowywane w lipoproteiny bardzo niskiej gęstości (VLDL) i uwalniane do osocza, w celu dostarczenia do tkanek obwodowych. Lipoproteina o małej gęstości (LDL) powstaje z VLDL i katabolizowana jest głównie za pośrednictwem receptora o dużym powinowactwie do LDL (receptor LDL).

Atorwastatyna zmniejsza stężenie cholesterolu w osoczu i lipoprotein w surowicy poprzez hamowanie reduktazy HMG-CoA, hamując biosyntezę cholesterolu w wątrobie i zwiększa liczbę receptorów LDL na powierzchni błony komórkowej hepatocytów, polepszając w ten sposób wychwyt i katabolizm LDL.

Atorwastatyna zmniejsza wytwarzanie LDL oraz ilość cząsteczek LDL. Atorwastatyna powoduje znaczne i utrzymujące się zwiększenie aktywności receptora LDL oraz korzystnie zmienia jakość krążących cząsteczek LDL. Atorwastatyna skutecznie zmniejsza LDL-C u pacjentów z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, populacja których zazwyczaj nie reaguje na leczenie zmniejszające stężenie lipidów. .

W badaniu zależności odpowiedzi od wielkości dawki wykazano, że atorwastatyna zmniejsza stężenie całkowitego cholesterolu (30-46%), LDL-C (41-61%), apolipoproteiny B (34-50%) i triglicerydów (1433%), ale powoduje zwiększenie, w różnym stopniu, stężenia HDL-C i apolipoproteiny A1. Wyniki te są zgodne z uzyskanymi u pacjentów z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, postaciami hipercholesterolemii innymi niż rodzinna oraz hiperlipidemiami mieszanymi, w tym u pacjentów z cukrzycą nieinsulinozależną.

Udowodniono, że obniżenie stężenia całkowitego cholesterolu, LDL-C i apolipoproteiny B zmniejsza ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna

Do wieloośrodkowego, 8-tygodniowego otwartego badania prowadzonego z wykorzystaniem procedury „compassionate use”, z opcjonalną fazą dodatkową o zmiennej długości, włączono 335 pacjentów, z których u 89 rozpoznano homozygotyczną hipercholesterolemię rodzinną. U tych 89 pacjentów średnie procentowe zmniejszenie poziomu LDL-C wyniosło około 20%. Atorwastatynę podawano w dawkach do 80 mg/dobę.

Miażdżyca

W badaniu REVERSAL (ang. Reversing Atherosclerosis with Aggressive Lipid-Lowering Study) wpływ intensywnego leczenia hipolipemizującego atorwastatyną w dawce 80 mg w porównaniu ze standardowym leczeniem hipolipemizującym prawastatyną w dawce 40 mg na miażdżycę tętnic wieńcowych oceniano za pomocą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS), u pacjentów z chorobą wieńcową podczas angiografii. W tym randomizowanym, wieloośrodkowym badaniu kontrolowanym z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, IVUS wykonywano podczas pierwszej wizyty oraz po 18 miesiącach leczenia u 502 pacjentów. W grupie leczonej atorwastatyną (n=253) nie stwierdzono progresji miażdżycy.

Mediana procentowej zmiany całkowitej objętości blaszek miażdżycowych w stosunku do wartości wyjściowych (główny punkt końcowy badania) wynosiła - 0,4% (p=0,98) w grupie leczonej atorwastatyną i + 2,7% (p=0,001) w grupie leczonej prawastatyną (n=249). Kiedy skuteczność atorwastatyny porównano do skuteczności prawastatyny, różnica okazała się statystycznie znamienna (p=0,02). W tym badaniu nie analizowano wpływu intensywnego leczenia hipolipemizującego na krążeniowe punkty końcowe (takie jak konieczność przeprowadzenia rewaskularyzacji, zawał mięśnia sercowego niezakończony zgonem, zgon wieńcowy) .

W grupie leczonej atorwastatyną stężenie LDL-C uległo zmniejszeniu z wartości wyjściowej wynoszącej średnio 3,89 ± 0,7 mmol/l (150 ± 28 mg/dl) do wartości wynoszącej średnio 2,04 ± 0,8 mmol/l (78,9 ± 30 mg/dl), a w grupie leczonej prawastatyną - z wartości wyjściowej wynoszącej średnio 3,89 ± 0,7 mmol/l (150 ± 26 mg/dl) do wartości wynoszącej średnio 2,85 ± 0,7 mmol/l (110 ± 26 mg/dl) (p< 0,0001). Atorwastatyna powodowała też znamienne zmniejszenie średniego stężenia całkowitego cholesterolu o 34,1% (prawastatyna o -18,4%, p< 0,0001), średniego stężenia TG o 20% (prawastatyna o - 6,8%, p< 0,0009) i średniego stężenia apolipoproteiny B o 39,1% (prawastatyna o -22,0%, p<0,0001). Stosowanie atorwastatyny prowadziło do zwiększenia średniego stężenia HDL-C o 2,9% (po prawastatynie o 5,6%, wartość p nieznamienna statystycznie). W grupie leczonej atorwastatyną stwierdzono ponadto zmniejszenie stężenia CRP (białko C-reaktywne) średnio o 36,4%, podczas gdy w grupie leczonej prawastatyną zmniejszenie to wynosiło średnio 5,2% (p< 0,0001).

Opisane wyniki uzyskano po dawce 80 mg, dlatego nie można ich ekstrapolować na mniejsze dawki.

Profile bezpieczeństwa i tolerancji obu leków były porównywalne.

W tym badaniu nie analizowano wpływu intensywnego leczenia hipolipemizującego na główne krążeniowe punkty końcowe. Dlatego też, znaczenie kliniczne tych wyników z uwzględnieniem pierwotnej oraz wtórnej prewencji zdarzeń sercowo-naczyniowych nie jest znane.

Ostry zespół wieńcowy

W badaniu MIRACL poddano ocenie stosowanie atorwastatyny w dawce 80 mg u 3086 pacjentów (atorwastatyna: n=1538; placebo: n=1548) z ostrym zespołem wieńcowym (zawał mięśnia sercowego bez załamka Q, niestabilna dławica piersiowa). Leczenie rozpoczynano w fazie ostrej po przyjęciu do szpitala i prowadzono przez okres 16 tygodni. Podawanie atorwastatyny w dawce 80 mg/dobę wydłużało czas do osiągnięcia złożonego głównego punktu końcowego, na który składały się: zgon bez względu na przyczynę, zawał mięśnia sercowego niezakończony zgonem, zatrzymanie akcji serca zakończone udaną resuscytacją lub dławica piersiowa z cechami niedokrwienia mięśnia sercowego wymagająca hospitalizacji, co wskazywało na redukcję ryzyka rzędu 16% (p=0,048). Do tego działania najbardziej przyczyniło się zmniejszenie o 26% częstości ponownych hospitalizacji z powodu dławicy piersiowej z cechami niedokrwienia mięśnia sercowego (p=0,018). W przypadku żadnego z pozostałych drugorzędowych punktów końcowych nie osiągnięto poziomu znamienności statystycznej (łącznie - placebo: 22,2%, atorwastatyna: 22,4%).

Profil bezpieczeństwa stosowania atorwastatyny w badaniu MIRACL pokrywał się z profilem opisanym w punkcie 4.8.

Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym

Wpływ atorwastatyny na zakończoną zgonem i niezakończoną zgonem chorobę wieńcową oceniano w randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu z zastosowaniem podwójnie ślepej próby ASCOT-LLA (ang. Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial Lipid Lowering Arm). W badaniu uczestniczyli pacjenci z nadciśnieniem tętniczym, w wieku 40 - 79 lat, z ujemnym wywiadem w kierunku zawału mięśnia sercowego oraz leczenia dławicy piersiowej, oraz ze stężeniem cholesterolu całkowitego wynoszącym < 6,5 mmol/l (251 mg/dl). U wszystkich pacjentów stwierdzono przynajmniej 3 wcześniej ustalone czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego: płeć męską, wiek > 55 lat, palenie tytoniu, cukrzycę, dodatni wywiad w kierunku występowania choroby wieńcowej u krewnego pierwszego stopnia, TC:HDL-C > 6, chorobę naczyń obwodowych, przerost lewej komory, przebyte zdarzenie mózgowo-naczyniowe, swoiste zmiany w EKG, białkomocz lub albuminurię. Nie u wszystkich pacjentów włączonych do badania ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniano jako wysokie.

Pacjenci otrzymywali leki przeciwnadciśnieniowe (w schemacie opartym albo na amlodypinie, albo na atenololu) i atorwastatynę w dawce 10 mg na dobę (n=5168) lub placebo (n=5137).

Wpływ atorwastatyny na zmniejszenie ryzyka bezwzględnego i względnego był następujący:

Zdarzenie

Zmniejszenie

względnego

ryzyka

(%)

Liczba zdarzeń (atorwastatyna vs placebo)

Zmniejszenie

bezwzględnego

ryzyka1

(%)

Wartość p

Zakończona zgonem choroba wieńcowa i zawał mięśnia sercowego niezakończony zgonem

36%

100 vs 154

1,1%

0,0005

Zdarzenia sercowo-naczyniowe i zabiegi rewaskularyzacji ogółem

20%

389 vs 483

1,9%

0,0008

Zdarzenia wieńcowe ogółem

29%

178 vs 247

1,4%

0,0006

1 Na podstawie różnicy nieskorygowanej częstości poszczególnych zdarzeń mających miejsce w okresie obserwacyjnym, którego mediana czasu trwania wynosiła 3,3 lata.

Śmiertelność całkowita oraz śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych nie uległy znamiennemu zmniejszeniu (śmiertelność całkowita: 185 zgonów w grupie leczonej atorwastatyną i 212 w grupie placebo, p=0,17; śmiertelność z przyczyn krążeniowych: 74 zgony w grupie leczonej atorwastatyną i 82 w grupie placebo, p=0,51). W analizie w podgrupach wydzielonych ze względu na płeć (81% mężczyzn, 19% kobiet) stwierdzono korzystne działanie atorwastatyny u mężczyzn, lecz nie u kobiet - prawdopodobnie ze względu na niską częstość incydentów w podgrupie kobiet. Choć śmiertelność całkowita i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych były liczbowo wyższe u kobiet (śmiertelność całkowita: 38 zgonów w grupie leczonej atorwastatyną i 30 w grupie placebo; śmiertelność z przyczyn krążeniowych: 17 zgonów w grupie leczonej atorwastatyną i 12 w grupie placebo), różnice nie były statystycznie znamienne. Stwierdzono natomiast znamienną zależność skuteczności leczenia od stosowanego leku przeciwnadciśnieniowego. Ryzyko wystąpienia głównego punktu końcowego (zakończona zgonem choroba wieńcowa i zawał mięśnia sercowego niezakończony zgonem) zmniejszyło się znamiennie w wyniku stosowania atorwastatyny u pacjentów leczonych amlodypiną [HR 0,47 (0,32-0,69), p=0,00008], ale nie u pacjentów leczonych atenololem [HR 0,83 (0,59-1,17), p=0,287].

Wpływ atorwastatyny na zakończoną zgonem i niezakończoną zgonem chorobę układu sercowo-naczyniowego oceniano też w badaniu CARDS (ang. Collaborative Atorvastatin Diabetes Study), które było randomizowanym, wieloośrodkowym, kontrolowanym placebo badaniem prowadzonym w warunkach podwójnie ślepej próby u pacjentów z cukrzycą typu 2, w wieku od 40 do 75 lat, z ujemnym wywiadem w kierunku chorób układu krążenia oraz stężeniem LDL-C wynoszącym < 4,14 mmol/l (< 160 mg/dl) i stężeniem TG wynoszącym < 6,78 mmol/l (< 600 mg/dl). U wszystkich pacjentów stwierdzano przynajmniej jeden z następujących czynników ryzyka: nadciśnienie tętnicze, aktualne palenie tytoniu, retinopatię, mikroalbuminurię lub makroalbuminurię.

Pacjenci otrzymywali atorwastatynę w dawce 10 mg na dobę (n=1428) albo placebo (n=1410) przez okres obserwacyjny, którego mediana czasu trwania wynosiła 3,9 lat.

Wpływ atorwastatyny na zmniejszenie ryzyka bezwzględnego i względnego był następujący:

Zdarzenie

Zmniejszenie

względnego

ryzyka

(%)

Liczba zdarzeń (atorwastatyna vs placebo)

Zmniejszenie

bezwzględnego

ryzyka1

(%)

Wartość p

Duże zdarzenia sercowo- naczyniowe (zakończony lub niezakończony zgonem ostry zawał mięśnia sercowego, niemy zawał mięśnia sercowego, zgon z powodu ostrej postaci choroby wieńcowej, niestabilna dławica piersiowa, CABG, PTCA, rewaskularyzacja, udar mózgu)

37%

83 vs 127

3,2%

0,0010

Zawał mięśnia sercowego (zakończony lub niezakończony zgonem ostry zawał mięśnia sercowego, niemy zawał mięśnia sercowego)

42%

38 vs 64

1,9%

0,0070

Udary mózgu (zakończone i niezakończone zgonem)

48%

21 vs 39

1,3%

0,0163

1 Na podstawie różnicy nieskorygowanej częstości poszczególnych zdarzeń mających miejsce w okresie obserwacyjnym, którego mediana czasu trwania wynosiła 3,9 lata.

CABG = pomostowanie aortalno-wieńcowe, PTCA = przezskórna angioplastyka wieńcowa.

Nie stwierdzono różnic w skuteczności leczenia w zależności od płci, wieku ani wyjściowego stężenia LDL-C. Stwierdzono korzystną tendencję, jeżeli chodzi o wskaźnik śmiertelności (82 zgony w grupie placebo i 61 zgonów w grupie leczonej atorwastatyną, p=0,0592).

Nawrót udaru mózgu

W badaniu Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels (SPARCL), badano wpływ atorwastatyny w dawce 80 mg na dobę lub placebo na występowanie udaru mózgu u 4 731 pacjentów po przebytym udarze lub przemijający napad niedokrwienia (TIA) w ciągu poprzednich 6 miesięcy i bez choroby wieńcowej w wywiadzie. Wśród pacjentów 60% stanowili mężczyźni, wiek uczestników badania wynosił od 21-92 lat (średnia wieku 63 lata), a średnie wyjściowe stężenie LDL było równe 133 mg/dL (3,4 mmol/L). Średnia wartość LDL-C wynosiła 73 mg/dL (1,9 mmol/L) podczas leczenia atorwastatyną oraz 129 mg/dL (3,3 mmol/L) w grupie otrzymującej placebo. Mediana okresu obserwacji wyniosła 4,9 lat.

Atorwastatyna w dawce 80 mg zmniejszała ryzyko pierwszorzędowego punktu końcowego, zakończonego lub nie zakończonego zgonem udaru o 15% (HR 0,85; 95% CI, 0,72-1,00; p=0,05 lub 0,84; 95% CI, 0,710,99; p=0,03 po skorygowaniu o wartości wyjściowe) w porównaniu z placebo. Śmiertelność z wszystkich przyczyn wyniosła 9,1% (216/2,365) w grupie otrzymującej atorwastatynę w porównaniu z 8,9%

(211/2,366) w grupie placebo.

W analizie post-hoc, atorwastatyna w dawce 80 mg obniżała częstość występowania udarów niedokrwiennych (218/2,365, 9,2% vs 274/2,366, 11,6%, p=0,01) oraz zwiększała częstość występowania udarów krwotocznych (55/2,365, 2,3% vs 33/2,366, 1,4%, p=0,02) w porównaniu z placebo.

• Ryzyko udaru krwotocznego było zwiększone u pacjentów, u których w momencie zakwalifikowania do badania występował wcześniejszy udar krwotoczny w wywiadzie (7/45 dla atorwastatyny oraz

2/48 dla placebo; HR 4,06; 95% CI, 0,84-19,57), a ryzyko udaru niedokrwiennego było podobne w obu grupach (3/45 dla atorwastatyny vs 2/48 dla placebo; HR 1,64; 95% CI, 0,27-9,82).

• Ryzyko udaru krwotocznego było zwiększone u pacjentów, którzy przystępowali do badania po wcześniejszym udarze lakunarnym w wywiadzie (20/708 dla atorwastatyny w por. z 4/701 dla placebo; HR 4,99; 95% CI, 1,71-14,61), ale jednocześnie ryzyko udaru niedokrwiennego zmniejszało się u tych pacjentów (79/708 dla atorwastatyny w por. z 102/701 dla placebo; HR 0,76; 95% CI, 0,57-1,02). Możliwe jest, że netto ryzyko udaru jest zwiększone u pacjentów po przebytym udarze lakunarnym, którzy otrzymują atorwastatynę w dawce 80 mg/dobę.

W podgrupie pacjentów z przebytym udarem krwotocznym śmiertelność całkowita wynosiła 15,6% (7/45) w populacji leczonej atorwastatyną wobec 10,4% (5/48) w populacji placebo. W podgrupie pacjentów z przebytym udarem lakunarnym śmiertelność całkowita wynosiła 10,9% (77/708) po leczeniu atorwastatyną wobec 9,1% (64/701) po zastosowaniu placebo.

Dzieci

Heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna u dzieci w wieku 6-17 lat W 8-tygodniowym, otwartym badaniu dokonano oceny właściwości farmakokinetycznych, farmakodynamicznych oraz bezpieczeństwa stosowania i tolerancji atorwastatyny u dzieci i młodzieży z genetycznie potwierdzoną heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną i początkowym stężeniem LDL-C > 4 mmol/l. Do badania włączono ogółem 39 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat. Kohorta A liczyła 15 dzieci w wieku 6-12 lat w stadium 1 w skali Tannera. Kohorta B liczyła 24 dzieci w wieku 10-17 lat w stadium > 2 w skali Tannera.

Początkowa dawka atorwastatyny w Kohorcie A wynosiła 5 mg na dobę w postaci tabletki do rozgryzania i żucia, a w Kohorcie B 10 mg na dobę w postaci tabletki. Dawka atorwastatyny była podwajana, jeśli u pacjenta nie osiągnięto docelowego stężenia LDL-C < 3,35 mmol/l w 4. tygodniu oraz, jeśli lek był dobrze tolerowany.

W 2. tygodniu u wszystkich pacjentów zaobserwowano zmniejszenie średnich wartości LDL-C, TC, VLDL-C i Apo B. U pacjentów, którym podawano dawkę podwójną, obserwowano dodatkowe zmniejszenie już po 2 tygodniach, podczas pierwszej oceny po zwiększeniu dawki. Średnie procentowe zmniejszenie wartości parametrów lipidów było podobne w obu kohortach, niezależnie od tego czy pacjenci przyjmowali dawkę początkową czy dawkę podwójną. W 8. tygodniu średnia procentowa zmiana w stosunku do początkowego stężenia LDL-C i TC wynosiła odpowiednio około 40% i 30%, w całym zakresie dawkowania.

Heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna u dzieci w wieku 10-17 lat

W podwójnie ślepym badaniu kontrolowanym placebo, po którym nastąpiła otwarta faza obserwacji, wzięło udział 187 chłopców i miesiączkujących dziewcząt w wieku 10-17 lat (średni wiek 14,1 lat) z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną (FH) lub ciężką hipercholesterolemią. Uczestników przydzielono losowo do grupy przyjmującej atorwastatynę (n=140) lub placebo (n=47) przez okres 26 tygodni. Przez kolejne 26 tygodni wszyscy uczestnicy przyjmowali atorwastatynę. Przez pierwsze 4 tygodnie podawano dawkę 10 mg atorwastatyny raz na dobę. Jeśli stężenie LDL-C wynosiło > 3,36 mmol/l, dawkę zwiększano do 20 mg. Podczas trwającej 26 tygodni podwójnie ślepej fazy badania, atorwastatyna znacząco zmniejszyła całkowite stężenie cholesterolu, cholesterolu LDL, triglicerydów i alipoproteiny B w osoczu. Średnia uzyskana wartość cholesterolu LDL wynosiła 3,38 mmol/l (zakres: 1,81 - 6,26 mmol/l) w grupie przyjmującej atorwastatynę, w porównaniu z 5,91 mmol/l (zakres: 3,93-9,96 mmol/l) w grupie placebo podczas 26-tygodniowej podwójnie ślepej fazy badania.

W dodatkowym badaniu atorwastatyny i kolestypolu u pacjentów w wieku 10-18 lat z hipercholesterolemią wykazano, że atorwastatyna (N=25) powodowała znaczne zmniejszenie stężenia LDL-C w 26 tygodniu (p< 0,05) w porównaniu z kolestypolem (N=31).

W badaniu „compassionate use” (humanitarne zastosowanie leku) u pacjentów z ciężką hipercholesterolemią (w tym hipercholesterolemią homozygotyczną) wzięło udział 46 dzieci leczonych atorwastatyną w dawce zależnej od odpowiedzi na lek (niektórzy pacjenci otrzymywali 80 mg atorwastatyny na dobę). Badanie było prowadzone przez 3 lata: stężenie cholesterolu LDL zmniejszyło się o 36%.

Nie ustalono długotrwałej skuteczności leczenia atorwastatyną w okresie dziecięcym, skutkującej zmniejszeniem zachorowalności i śmiertelności u dorosłych.

Europejska Agencja ds. Produktów Leczniczych (ang. The European Medicines Agency) zniosła obowiązek zgłaszania wyników badań atorwastatyny u dzieci w wieku od 0 do poniżej 6 lat w leczeniu heterozygotycznej hipercholesterolemii i u dzieci w wieku od 0 do poniżej 18 lat w leczeniu homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej, hipercholesterolemii mieszanej, hipercholesterolemii pierwotnej oraz prewencji zdarzeń sercowo-naczyniowych (patrz punkt 4.2 Stosowanie u dzieci).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Atorwastatyna po podaniu doustnym wchłania się szybko, osiągając największe stężenie w osoczu (Cmax) w czasie od 1 do 2 godzin. Stopień wchłaniania zwiększa się proporcjonalnie do wielkości dawki atorwastatyny. Biodostępność atorwastatyny w postaci podawanych doustnie tabletek powlekanych wynosi 95% do 99% biodostępności atorwastatyny podanej w postaci roztworu. Bezwzględna biodostępność atorwastatyny wynosi około 12%, a ogólnoustrojowa dostępność aktywnego inhibitora reduktazy HMG-CoA wynosi około 30%. Mała ogólnoustrojowa dostępność jest przypisywana klirensowi leku w komórkach błony śluzowej żołądka i jelit zanim dostanie się on do krążenia i (lub) efektowi pierwszego przejścia przez wątrobę.

Dystrybucja

Średnia objętość dystrybucji atorwastatyny wynosi około 381 l. Atorwastatyna wiąże się z białkami osocza > 98%.

Metabolizm

Atorwastatyna jest metabolizowana przez cytochrom P-450 3A4 do pochodnych orto- i parahydroksylowych i różnych produktów beta-oksydacji. Niezależnie od istnienia innych szlaków metabolicznych produkty te są dalej metabolizowane na drodze glukuronidacji. In vitro, hamowanie reduktazy HMG-CoA przez orto- i parahydroksylowe metabolity jest równoważne hamowaniu przez atorwastatynę. Około 70% aktywności hamującej reduktazę HMG-CoA przypisuje się aktywnym metabolitom.

Wydalanie

Atorwastatyna jest metabolizowana w wątrobie i (lub) poza nią, natomiast wydalana jest głównie z żółcią. Produkt leczniczy nie podlega w sposób istotny krążeniu wątrobowo-jelitowemu. Średni okres półtrwania atorwastatyny u ludzi wynosi około 14 godzin. Okres półtrwania działania hamującego reduktazę HMG-CoA wynosi około 20 do 30 godzin ze względu na współudział aktywnych metabolitów.

Szczególne grupy pacjentów:

-    Osoby w podeszłym wieku: stężenie atorwastatyny i jej aktywnych metabolitów w osoczu jest większe u zdrowych osób w podeszłym wieku niż u młodych dorosłych, zaś działanie zmniejszające stężenie lipidów było porównywalne do stwierdzanego w populacji pacjentów w młodszym wieku.

-    Dzieci: W otwartym, 8-tygodniowym badaniu z udziałem dzieci (w wieku 6-17 lat) w stadium 1 w skali Tannera (N=15) i stadium > 2 w skali Tannera (N=24) z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną i początkowym stężeniem LDL-C > 4 mmol/l, podawano odpowiednio 5 lub 10 mg atorwastatyny w tabletkach do rozgryzania i żucia albo 10 lub 20 mg atorwastatyny w tabletkach powlekanych raz na dobę. Jedyną istotną współzmienną w populacyjnej analizie farmakokinetycznej atorwastatyny była masa ciała. Klirens atorwastatyny podawanej doustnie u dzieci był podobny do obserwowanego u pacjentów dorosłych po wykonaniu skalowania allometrycznego z uwzględnieniem masy ciała. Obserwowano spójne spadki stężenia LDL-C i TC w całym zakresie dawek atorwastatyny i ekspozycji na o-hydroksyatorwastatynę.

-    Płeć: stężenia atorwastatyny i jej czynnych metabolitów różnią się u kobiet i u mężczyzn (u kobiet Cmax jest około 20% większe niż u mężczyzn, natomiast AUC jest o 10% mniejsze niż u mężczyzn). Różnice

te nie miały istotnego znaczenia klinicznego, nie wystąpiły znaczące klinicznie różnice we wpływie na profil lipidów u kobiet i mężczyzn.

-    Niewydolność nerek: niewydolność nerek nie wpływa na stężenie atorwastatyny i jej aktywnych metabolitów w osoczu ani na jej skuteczność działania na gospodarkę lipidową.

-    Niewydolność wątroby: stężenie atorwastatyny i jej aktywnych metabolitów w osoczu jest znacznie zwiększone (Cmax około 16 razy i AUC około 11 razy) u pacjentów z przewlekłą poalkoholową chorobą wątroby (Child-Pugh B).

-    Polimorfizm SLOC1B1 : W wychwytywaniu przez wątrobę wszystkich inhibitorów reduktazy HMG-CoA, w tym atorwastatyny, bierze udział transporter OATP1B1. U pacjentów z polimorfizmem SLCO1B1 występuje ryzyko zwiększonej ekspozycji na atorwastatynę, co może prowadzić do podwyższonego ryzyka rabdomiolizy (patrz punkt 4.4). Polimorfizm w genie kodującym OATP1B1 (SLCO1B1 c.521CC) jest związany z 2,4-krotnie wyższą ekspozycją na atorwastatynę (AUC) niż u osób nie będących nosicielami tego wariantu genotypu (c.521TT). U takich pacjentów możliwe jest także wystąpienie genetycznie upośledzonego wychwytu atorwastatyny przez wątrobę. Możliwy wpływ na skuteczność leku jest nieznany.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie wykazano potencjału mutagennego ani klastogennego atorwastatyny w serii 4 testów in vitro i 1 badaniu in vivo. Nie stwierdzono działania rakotwórczego atorwastatyny u szczurów, jednakże stosowanie większych dawek u myszy (powodujących AUC 0-24 h 6-11 razy wyższe niż u ludzi przy zastosowaniu największej zalecanej dawki) stwierdzono występowanie gruczolaków wątrobowokomórkowych u samców i raków wątrobowokomórkowych u samic.

Dowody uzyskane z badań na zwierzętach wskazują, że inhibitory reduktazy HMG-CoA mogą wpływać na rozwój zarodków lub płodów. U szczurów, królików i psów atorwastatyna nie wpływała na płodność i nie była teratogenna, jednak w przypadku stosowania toksycznych dawek u samic ciężarnych, u szczurów i królików zaobserwowano toksyczność dla płodu. Zastosowanie u ciężarnych samic dużych dawek atorwastatyny powodowało opóźniony rozwój potomstwa szczurów oraz zmniejszoną przeżywalność poporodową. U szczurów istnieją dowody na przenikanie leku przez łożysko. Osoczowe stężenia atorwastatyny u szczurów są podobne do stężeń w mleku. Nie wiadomo jednak, czy atorwastatyna lub jej metabolity są wydzielane do mleka ludzkiego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń

Celuloza mikrokrystaliczna Sodu węglan, bezwodny Maltoza

Kroksarmeloza sodowa Magnezu stearynian

Otoczka

Hypromeloza (E464)

Hydroksypropyloceluloza Cytrynian trietylu (E1505)

Polisorbat 80

Tytanu dwutlenek (E 171).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności 2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blistry Ali.iminii.im/PVC7Ali.iminii.im/PA:

Atorvastatin Arrow jest dostępny w opakowaniach po 10, 28, 30, 50, 84, 90, 100, 250 i 500 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Arrow Poland S.A Al. Jana Pawła II 23 00-854 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr pozwolenia Atorvastatin Arrow 10 mg: 19919 Nr pozwolenia Atorvastatin Arrow 20 mg: 19920 Nr pozwolenia Atorvastatin Arrow 40 mg: 19921

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

30.03.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

20-07-2012

19

Atorvastatin Arrow