+ iMeds.pl

Atropinum sulfuricum wzf 1% 10 mg/mlUlotka Atropinum sulfuricum wzf 1%

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

ATROPINUM SULFURICUM WZF 1% 10 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Atropini sulfas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Atropinum sulfuricum WZF 1% i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Atropinum sulfuricum WZF 1%

3.    Jak stosować lek Atropinum sulfuricum WZF 1%

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Atropinum sulfuricum WZF 1%

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Atropinum sulfuricum WZF 1% i w jakim celu się go stosuje

Lek zawiera atropinę, która stosowana miejscowo do oka rozszerza źrenicę i poraża akomodację oka (zdolność przystosowania się oka do ostrego widzenia przedmiotów, które znajdują się w różnych odległościach).

Lek stosuje się:

•    w celu długotrwałego rozszerzenia źrenicy, w badaniach diagnostycznych oka oraz przy badaniu refrakcji (wykonywanym w celu określenia wady wzroku) u małych dzieci;

•    w leczeniu zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego, w celu zapobiegania powikłaniom zwanym zrostami tęczówkowo - soczewkowymi.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Atropinum sulfuricum WZF 1%

Kiedy nie stosować leku Atropinum sulfuricum WZF 1%

-    jeśli pacjent ma uczulenie na atropiny siarczan lub inne związki o takim samym działaniu (zwane cholinolitykami), lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione

w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta występuje jaskra (podwyższone ciśnienie w oczach) pierwotna z tendencją do zamykania kąta;

-    j eśli u pacj enta występuj e j askra z wąskim kątem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Atropinum sulfuricum WZF 1% należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

•    Po zastosowaniu atropiny należy chronić oczy przed światłem.

•    U pacjentów w podeszłym wieku, mogą wystąpić lub nasilić się działania niepożądane.

•    Rozszerzenie tęczówki może przyspieszyć napad jaskry u osób po 60. roku życia.

Dzieci

Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas stosowania atropiny u niemowląt oraz małych dzieci, ponieważ mogą wystąpić lub nasilić się działania niepożądane.

Inne leki i Atropinum sulfuricum WZF 1%

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Działanie atropiny nasilają leki o działaniu zwanym cholinolitycznym, np. amitryptylina (lek przeciwdepresyjny), haloperydol i chloropromazyna (leki stosowane w zaburzeniach psychicznych), hydroksyzyna, klemastyna (leki przeciwalergiczne należące do tzw. leków przeciwhistaminowych I generacji) oraz niektóre leki stosowane w chorobie Parkinsona.

W przypadku jednoczesnego stosowania atropiny i fizostygminy, neostygminy lub pilokarpiny (leki stosowane np. w leczeniu jaskry) następuje wzajemne znoszenie działania leków.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Nie wiadomo, czy atropina przenika do mleka kobiecego; stosowanie leku u kobiety karmiącej piersią wymaga zachowania ostrożności.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Atropina powoduje długo utrzymujące się zaburzenia widzenia (nawet do 5 - 7 dni po zastosowaniu). W okresie stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Lek Atropinum sulfuricum WZF 1% zawiera benzalkoniowy chlorek

Lek Atropinum sulfuricum WZF 1% zawiera benzalkoniowy chlorek, który pełni rolę środka konserwującego w leku. Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie oczu i zmienia zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Przed zakropleniem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe i założyć je ponownie po upływie co najmniej 30 minut od jego zakroplenia.

3. Jak stosować lek Atropinum sulfuricum WZF 1%

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku badań okulistycznych dawkowanie określa lekarz.

Zazwyczaj lek stosuje się w sposób opisany poniżej .

Badanie refrakcji oka u dzieci:

roztworu) -1%


•    do 3 lat: 0,25% roztwór (po odpowiednim, wykonanym w aptece, rozcieńczeniu 1%

1 kropla 2 razy na dobę przez 5 dni.

Dodatkowa dawka może być podana bezpośrednio przed badaniem okulistycznym.

•    od 3 do 6 lat: 0,5% roztwór (po odpowiednim, wykonanym w aptece, rozcieńczeniu roztworu) - 1 kropla 2 razy na dobę przez 5 dni.

Dodatkowa dawka może być podana bezpośrednio przed badaniem okulistycznym.

•    powyżej 6 lat: 1% roztwór - po 1 kropli 2 razy na dobę przez 3 dni.

Dodatkowa dawka może być podana bezpośrednio przed badaniem okulistycznym.

Leczniczo podaje się 1% roztwór po jednej kropli do worka spojówkowego maksymalnie 2 razy na dobę.

Sposób podawania

Lek Atropinum sulfuricum WZF 1% jest przeznaczony do użytku zewnętrznego - należy stosować miejscowo do oka (oczu).

Nie należy dotykać końcówką kroplomierza do oka, powiek oraz żadnych innych powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.

1.    Przed zakropleniem leku należy dokładnie umyć ręce.

2.    Odkręcić zakrętkę znajdującą się na butelce.

3.    Przechylić głowę do tyłu i odciągnąć dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką i gałką oczną.

4.    Odwrócić butelkę i delikatnie nacisnąć kciukiem lub palcem wskazującym na ściankę, aż do wyciśnięcia jednej kropli leku do oka. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza do oka, ani powiek. Jeśli kropla nie trafiła do oka, należy zakroplić następną.

5.    Bezpośrednio po zakropleniu leku Atropinum sulfuricum WZF 1% należy przez około 1 minutę delikatnie uciskać wewnętrzny kącik oka. Pomoże to zmniejszyć ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych.

6.    Jeśli lekarz zalecił zakraplanie leku także do drugiego oka, należy powtórzyć czynności z punktów 3., 4. i 5.

7.    Kroplomierz jest tak zaprojektowany, aby dokładnie odmierzać krople, dlatego nie należy powiększać otworu w kroplomierzu.

8.    Po zakropleniu należy zakręcić butelkę. Nie należy j ednak zakręcać j ej zbyt mocno.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Atropinum sulfuricum WZF 1%

W przypadku wchłonięcia się do krążenia ogólnego nadmiernej ilości atropiny siarczanu mogą wystąpić objawy takie jak: zaburzenia równowagi, zaburzenia zachowania, zawroty głowy, przyspieszenie rytmu serca, niemiarowość (zmiana normalnego rytmu uderzeń serca), gorączka, omamy (wzrokowe, słuchowe), wysypki, wzdęcia (u niemowląt), nasilone pragnienie, suchość w ustach, senność, zmęczenie, osłabienie, suchość skóry, zatrzymanie moczu. Mogą również wystąpić: zapalenie skóry (egzema), ciężkie reakcje uogólnione objawiające się obniżeniem ciśnienia krwi oraz pogłębiającymi się zaburzeniami oddychania. Jeżeli wystąpiły wymienione objawy lub lek został zastosowany niezgodnie z przeznaczeniem (np. wypity), pacjent powinien skontaktować się z lekarzem, który zastosuje odpowiednie leczenie.

Pominięcie zastosowania leku Atropinum sulfuricum WZF 1%

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją podać jak najszybciej. Jeżeli zbliża się już pora podania następnej dawki leku, należy pominąć zapomnianą dawkę i zastosować następną według ustalonego schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić:

- zaburzenia widzenia i akomodacji, zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego w oczach z tzw. wąskim (zamykającym się) kątem, zapalenie spojówek (objawy: uczucie ciała obcego pod powiekami, kłucie, pieczenie, obecność wydzieliny), swędzenie, obrzęk powiek, łzawienie, nadwrażliwość na światło.

Podczas stosowania atropiny siarczanu może dojść do wystąpienia działań ogólnych i ujawnienia się objawów wymienionych powyżej (patrz punkt „Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Atropinum sulfuricum WZF 1%”).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Atropinum sulfuricum WZF 1%

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem, w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Po pierwszym otwarciu butelki, leku nie należy stosować dłużej niż przez 4 tygodnie.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Atropinum sulfuricum WZF 1%

-    Substancją czynną leku jest atropiny siarczan. 1 ml roztworu zawiera 10 mg atropiny siarczanu.

-    Pozostałe składniki to: hydroksyetyloceluloza, kwas borowy, disodu edetynian, benzalkoniowy chlorek roztwór, kwas solny 10% (do ustalenia pH), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Atropinum sulfuricum WZF 1% i co zawiera opakowanie

Lek Atropinum sulfuricum WZF 1% to sterylne krople do oczu w postaci przezroczystego, bezbarwnego lub żółtego płynu.

Lek dostępny jest w butelkach polietylenowych zawierających 5 ml roztworu, pakowanych w tekturowe pudełko.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

{logo podmiotu odpowiedzialnego} Polfa Warszawa S.A.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa tel. (22) 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4/4

Atropinum sulfuricum WZF 1%

Charakterystyka Atropinum sulfuricum wzf 1%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ATROPINUM SULFURICUM WZF 1%, 10 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 10 mg Atropini sulfas (atropiny siarczanu). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór

Przezroczysty roztwór, bezbarwny do żółtego

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Długotrwałe rozszerzenie źrenicy, badania diagnostyczne oka, badania refrakcji u małych dzieci.

•    Leczenie zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego w celu zapobiegania zrostom tęczówkowo -soczewkowym.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt stosuje się wyłącznie miejscowo do worka spojówkowego.

W przypadku badań okulistycznych dawkowanie określa lekarz.

Zazwyczaj produkt stosuje się w sposób opisany poniżej :

Badanie refrakcji oka u dzieci:

•    do 3 lat: 0,25% roztwór (po odpowiednim rozcieńczeniu 1% roztworu) - 1 kropla 2 razy na dobę przez 5 dni.

Dodatkowa dawka może być podana bezpośrednio przed badaniem okulistycznym.

•    od 3 do 6 lat: 0,5% roztwór (po odpowiednim rozcieńczeniu 1% roztworu) - 1 kropla 2 razy na dobę przez 5 dni.

Dodatkowa dawka może być podana bezpośrednio przed badaniem okulistycznym.

•    powyżej 6 lat: 1% roztwór - po 1 kropli 2 razy na dobę przez 3 dni.

Dodatkowa dawka może być podana bezpośrednio przed badaniem okulistycznym.

Leczniczo 1% roztwór po jednej kropli do worka spojówkowego, maksymalnie 2 razy na dobę.

Po zakropleniu produktu do worka spojówkowego należy przez około jedną minutę uciskać wewnętrzny kąt szpary powiekowej. Jest to szczególnie ważne u dzieci, ponieważ zapobiega przedostaniu się kropli przez przewód nosowo-łzowy do gardła oraz nosa i wchłonięciu atropiny do krążenia ogólnego.

Przeciwwskazania

4.3


•    Nadwrażliwość na atropiny siarczan lub inne związki o takim samym działaniu (zwane cholinolitykami), lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Jaskra pierwotna z tendencją do zamykania kąta

•    Jaskra z wąskim kątem

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na zawartość w produkcie chlorku benzalkoniowego, osoby noszące miękkie (hydrofilne) soczewki kontaktowe nie powinny zakładać ich w okresie stosowania produktu. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 30 minut przed ponownym założeniem. Chlorek benzalkoniowy może powodować podrażnienie oczu i zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

Ostrożności podczas stosowania oraz szczególnej obserwacji wymaga podanie produktu niemowlętom, małym dzieciom, kobietom w ciąży i pacjentom w podeszłym wieku, ponieważ mogą wystąpić lub nasilić się działania niepożądane. U pacjentów po 60. roku życia, rozszerzenie tęczówki może przyspieszyć napad jaskry (z powodu zamknięcia kąta).

Po zastosowaniu atropiny siarczanu należy chronić oczy przed światłem.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Działanie atropiny siarczanu nasilają inne cholinolityki oraz leki wykazujące działanie cholinolityczne, np. amitryptylina, hydroksyzyna, haloperydol, chloropromazyna, leki przeciwhistaminowe I generacji oraz niektóre leki stosowane w chorobie Parkinsona.

W przypadku jednoczesnego stosowania atropiny i cholinomimetyków (fizostygmina, neostygmina, pilokarpina) następuje wzajemne znoszenie działania leków.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie wiadomo, czy lek może powodować zagrożenie dla płodu u zwierząt, ponieważ nie przeprowadzono odpowiednich badań. Nie przeprowadzono też odpowiednio liczebnych, dobrze kontrolowanych obserwacji u człowieka.

Ciąża

Produkt może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy atropiny siarczan przenika do mleka kobiecego. Stosowanie produktu u kobiety karmiącej piersią wymaga zachowania ostrożności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Atropiny siarczan powoduje długo utrzymujące się zaburzenia widzenia (nawet do 5 - 7 dni po zastosowaniu). W okresie stosowania nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Zaburzenia oka

Mogą wystąpić: zaburzenia widzenia i akomodacji, zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego w oczach z wąskim (zamykającym się) kątem, zapalenie spojówek, świąd, obrzęk powiek, łzawienie, nadwrażliwość na światło.

Podczas stosowania atropiny siarczanu może dojść do wystąpienia działań ogólnych i ujawnienia się objawów wymienionych w punkcie dotyczącym przedawkowania (patrz punkt 4.9).

4.9 Przedawkowanie

W przypadku wchłonięcia z kropli do oczu do ogólnego krążenia nadmiernej ilości atropiny siarczanu (co jest mało prawdopodobne), lub po przypadkowym wypiciu zawartości butelki, mogą wystąpić objawy takie jak: zaburzenia równowagi, zaburzenia zachowania, zawroty głowy, przyspieszenie rytmu serca, niemiarowość, gorączka, omamy (wzrokowe, słuchowe), wysypki, wzdęcia (u niemowląt), nasilone pragnienie, suchość błony śluzowej jamy ustnej, senność, zmęczenie, osłabienie, suchość skóry, zatrzymanie moczu. Mogą również wystąpić: zapalenie skóry (egzema), ciężkie reakcje uogólnione objawiające się obniżeniem ciśnienia tętniczego oraz nasilającymi się zaburzeniami oddychania.

W przypadku zastosowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem, np. wypicia leku, jeżeli od połknięcia dawki wielokrotnie większej niż dawka maksymalna nie upłynęła godzina, można wykonać płukanie żołądka.

Niezależnie od drogi podania produktu, wskazane jest leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki rozszerzające źrenicę; preparaty przeciwcholinergiczne; atropina. Kod ATC: S01FA01

Atropina jest lekiem cholinolitycznym. Hamuje konkurencyjnie receptory muskarynowe zarówno obwodowe, jak i ośrodkowe (przenika przez barierę krew - mózg). Działa rozkurczająco na mięśniówkę gładką przewodu pokarmowego, dróg moczowych, żółciowych oraz oskrzeli. Działa hamująco na wydzielanie większości gruczołów, w tym potowych, (poza mlekowym). Wpływa na czynność serca poprzez hamowanie przekaźnictwa nerwu błędnego. Modyfikując aktywność węzła zatokowo-przedsionkowego i przedsionkowo-komorowego przyspiesza czynność serca.

Atropina działa rozkurczająco na zwieracz źrenicy oraz mięsień ciała rzęskowego, przez co rozszerza źrenicę i poraża akomodację oka.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Atropina w postaci siarczanu, zakroplona do worka spojówkowego wchłania się do krążenia ogólnego. Jej metabolizm zachodzi w wątrobie, wydalana jest w niewielkich ilościach w postaci metabolitów oraz w postaci niezmienionej.

Hydroksyetyloceluloza, która jest składnikiem pomocniczym produktu, nadaje kroplom odpowiednią lepkość i powoduje dłuższe utrzymywanie się w worku spojówkowym, przez co wydłuża czas działania.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono przedklinicznych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania atropiny siarczanu. Wartość LD50 po podaniu doustnym u myszy wynosi 75 mg/kg mc., a u szczurów 500 mg/kg mc.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Hydroksyetyloceluloza Kwas borowy Disodu edetynian Benzalkoniowy chlorek roztwór Kwas solny 10% (do ustalenia pH)

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu butelki, kropli nie należy stosować dłużej niż 4 tygodnie.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem, w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka polietylenowa z kroplomierzem i zakrętką o pojemności 5 ml w tekturowym pudełku.

5 ml

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Produkt przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego - miejscowo do worka spojówkowego. Nie należy dotykać końcówki kroplomierza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2431

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 02.03.1978 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 31.10.2007 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5/5

Atropinum sulfuricum WZF 1%