+ iMeds.pl

Atrozol 1 mgUlotka Atrozol

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ATROZOL, 1 mg, tabletki powlekane

Anastrozolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek ATROZOL i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku ATROZOL

3.    Jak stosować lek ATROZOL

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek ATROZOL

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ATROZOL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Anastrozol, substancja czynna leku Atrozol, należy do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Oznacza to, że anastrozol hamuje działanie aromatazy, enzymu wpływającego na stężenie estrogenów (żeńskich hormonów płciowych).

Lek Atrozol jest stosowany:

•    w leczeniu uzupełniającym u pacjentek po menopauzie z wczesnym stadium zaawansowania raka piersi z receptorami dla hormonów;

•    w leczeniu zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie.

Wykazano też skuteczność leczenia pacjentek, u których stwierdzono pozytywną odpowiedź kliniczną na leczenie tamoksyfenem pomimo braku receptorów estrogenowych w guzie.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ATROZOL

Należy stosować się do wszystkich zaleceń lekarza.

Kiedy nie stosować leku Atrozol

-    jeśli u pacjentki stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na anastrozol lub którykolwiek z pozostałych składników leku,

-    jeśli u pacjentki stwierdzono umiarkowaną lub ciężką niewydolność wątroby,

-    jeśli u pacjentki stwierdzono ciężką niewydolność nerek,

-    jeśli pacj entka jest w ciąży,

-    jeśli pacjentka karmi piersią,

-    jeśli pacjentka jest przed menopauzą,

-    jeśli pacjentka przyjmuje leki zawierające estrogeny, np. stosuje hormonalną terapię zastępczą,

-    jeśli pacj entka przyj muje tamoksyfen.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Atrozol

Leku Atrozol nie podaje się pacjentkom przed menopauzą ani dzieciom.

Należy niezwłocznie skonsultować sie z lekarzem:

-    jeśli pacjentka nie jest pewna, czy już przeszła menopauzę - lekarz powinien skontrolować u niej

stężenie hormonów,

-    jeśli u pacjentki występowały lub występują zaburzenia, które wpływają na wytrzymałość kości.

Anastrozol zmniejsza stężenie hormonów żeńskich, a to może prowadzić do zmniejszenia wysycenia mineralnego kości i ich osłabienia. Może być konieczne poddanie się badaniu gęstości kości podczas leczenia. Lekarz może zalecić pacjentce przyjmowanie leku zapobiegającego lub leczącego utratę tkanki kostnej.

-    jeśli pacjentka przyjmuje analogi LHRH (leki stosowane w leczeniu raka piersi, niektórych

schorzeń ginekologicznych i niepłodności, takie jak goserelina). Nie przeprowadzono badań dotyczących skojarzonego stosowania analogów LHRH i anastrozolu, dlatego nie należy stosować jednocześnie tych leków.

Stosowanie leku Atrozol z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

W czasie leczenia lekiem Atrozol nie należy podawać jednocześnie:

-    leków zawierających estrogeny (leków stosowanych w hormonalnej terapii zastępczej),

-    tamoksyfenu (leku stosowanego w leczeniu raka piersi).

Leki te mogą osłabiać działanie anastrozolu.

Stosowanie leku Atrozol z jedzeniem i piciem

Jedzenie i picie nie mają wpływu na dzialanie leku Atrozol.

Ciąża i karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjentka stwierdza lub podejrzewa ciążę.

Nie należy karmić piersią w czasie stosowania leku Atrozol.

Anastrozol jest stosowany jedynie w leczeniu raka piersi u kobiet po menopauzie.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

U osób zażywających anastrozol odnotowano przypadki osłabienia i senności. Jeśli takie objawy wystąpią i utrzymują się nie należy prowadzić pojazdu, obsługiwać urządzeń mechanicznych czy wykonywać prac wymagających zwiększonej koncentracji.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Atrozol

Tabletki Atrozol zawierają laktozę. Jeśli u pacjentki stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, takich jak laktoza, przed zażyciem tego leku należy skonsultować się z lekarzem.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK ATROZOL

Lek ATROZOL należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosuje się jedną tabletkę (1 mg anastrozolu) raz na dobę. Tabletkę należy zażywać codziennie o tej samej porze. Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą.

Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentek w podeszłym wieku, pacjentek z lekkimi zaburzeniami czynności wątroby lub lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek. Nawet w razie poprawy samopoczucia nie przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Atrozol

W razie przyjęcia większej dawki niż zalecana należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zażycia dawki leku Atrozol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Należy opuścić tę dawkę i zażyć następną tabletkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Atrozol

Nie należy przerywać przyjmowania tabletek bez pozwolenia lekarza, nawet w przypadku poprawy samopoczucia. Lekarz poinformuje pacjentkę, jak długo powinna stosować lek. Okres ten może wynosić 5 lat.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Lek Atrozol, podobnie jak wszystkie leki, może powodować działania niepożądane.

Działania niepożądane występujące w trakcie leczenia anastrozolem są zwykle łagodne lub umiarkowane. Rzadko ich nasilenie zmusza do przerwania kuracji.

Działania niepożądane występujące bardzo często (u więcej niż 1 na 10 osób)

   uderzenia gorąca

Działania niepożądane występujące często (u mniej niż 1 na 10 osób)

   osłabienie, zaburzenia nastroju

•    ból głowy

•    nudności, biegunka

•    bóle i sztywność stawów

•    ścieńczenie i przerzedzenie włosów oraz wysypka

•    suchość błony śluzowej pochwy

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 osób).

   wymioty

•    brak łaknienia, hipercholesterolemia (duże stężenie cholesterolu)

•    senność

•    krwawienia z pochwy

Na początku leczenia lub przy zmianie dotychczasowego leczenia na leczenie lekiem Atrozol mogą pojawić się krwawienia z pochwy. Jeśli krwawienie się przedłuża należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób)

•    rumień wielopostaciowy (ciężka wysypka z plamami, które wyglądają jak małe tarcze)

   zespół Stevensa-Johnsona (zmiany na skórze w postaci nietrwałych pęcherzy pojawiających się na błonach śluzowych głównie jamy ustnej i narządów płciowych; objawom tym towarzyszą gorączka i bóle stawowe)

•    reakcje alergiczne, m.in. obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy lub gardła i problemy z oddychaniem), pokrzywka, reakcje anafilaktyczne (reakcje alergiczne powodujące trudności z oddychaniem lub zawroty głowy)

•    zaburzenia krzepnięcia krwi (zdarzenia zakrzepowo-zatorowe żył, zdarzenia zakrzepowo-zatorowe dotyczące żył głębokich) lub zakrzep w płucach (zatorowość płucna)

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ATROZOL

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie należy stosować leku Atrozol po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Dwa pierwsze znaki wskazują miesiąc, a cztery ostatnie rok. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Atrozol

Substancją czynną leku jest anastrozol.

Jedna tabletka zawiera 1 mg anastrozolu.

Inne składniki rdzenia tabletki to: laktoza jednowodna, powidon, sodu glikolan skrobi, magnezu stearynian.

Składniki otoczki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek, talk, makrogol 3350, lak glinowy z żółcienią chinolinową [E104], tlenek żelaza żółty [E172].

Jak wygląda lek Atrozol i co zawiera opakowanie

Lek Atrozol stanowią tabletki powlekane w kolorze żółtym.

Lek jest dostępny w następujących opakowaniach:

-    kartonik zawierający 30 tabletek pakowanych w 3 blistry po 10 sztuk,

-    kartonik zawierający 28 tabletek zapakowanych w plastikowy pojemnik.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Vipharm S.A.

ul. A. i F. Radziwiłłów 9

05-850 Ożarów Mazowiecki

tel.: (+48 22) 679 51 35

fax: (+48 22) 678 92 87

e-mail: vipharm@vipharm.com.pl

Data zatwierdzenia ulotki:

4

Atrozol

Charakterystyka Atrozol

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ATROZOL, 1 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 1 mg anastrozolu (Anastrozolum). Substancje pomocnicze: każda tabletka zawiera 90 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Okrągłe, żółte, dwuwypukłe tabletki powlekane o średnicy 6 mm.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Leczenie uzupełniające wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecność receptora estrogenowego.

•    Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie. Skuteczność anastrozolu nie została potwierdzona u pacjentek z guzami bez receptora estrogenowego, chyba że obserwowano u nich odpowiedź kliniczną na wcześniejsze leczenie tamoksyfenem.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli oraz osoby w podeszłym wieku

Produkt leczniczy ATROZOL podaje się doustnie w postaci tabletek w dawce 1 mg jeden raz na dobę. Dzieci

Brak danych dotyczących stosowania anastrozolu u dzieci. Produkt leczniczy nie jest wskazany do stosowania u dzieci.

Stosowanie leku u pacjentów z niewydolnością nerek

U pacjentek z łagodną i umiarkowaną niewydolnością nerek nie jest konieczna zmiana dawkowania anastrozolu.

Stosowanie leku u pacjentów z niewydolnością wątroby

U pacjentek z łagodną niewydolnością wątroby nie jest konieczna zmiana dawkowania produktu.

4.3    Przeciwwskazania

Produkt leczniczy ATROZOL jest przeciwwskazany:

-    u pacjentek przed menopauzą

-    u pacjentek w okresie ciąży i karmienia piersią

-    u pacjentek z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 20 ml/min.)

-    u pacjentek z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby

-    u pacjentek ze stwierdzoną nadwrażliwością na anastrozol lub którykolwiek ze składników produktu leczniczego (patrz punkt 6.1)

-    podczas leczenia tamoksyfenem (patrz punkt 4.5).

Podczas leczenia produktem ATROZOL nie należy podawać leków zawierających estrogeny, gdyż mogą one przeciwdziałać farmakologicznemu działaniu anastrozolu.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie anastrozolu nie jest zalecane u dzieci i kobiet przed menopauzą, gdyż nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności w tych grupach pacjentów.

Zaleca się wykonanie badań laboratoryjnych w celu potwierdzenia menopauzy u pacjentek, u których istnieje wątpliwość co do fazy hormonalnej.

Przed rozpoczęciem leczenia preparatem ATROZOL należy stwierdzić, że pacjentka nie jest w ciąży. Nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania anastrozolu u pacjentek z ciężką niewydolnością wątroby oraz ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny poniżej 20 ml/min). Podobnie jak inne leki zmniejszające stężenie estrogenów, anastrozol może powodować zmniejszenie wysycenia mineralnego kości. Kobiety z rozpoznaną osteoporozą lub z jej ryzykiem powinny mieć wykonane badanie densytometryczne kości (np. metodą DEXA) przed rozpoczęciem leczenia i regularnie powtarzane podczas leczenia. Jeżeli istnieją wskazania, należy rozpocząć leczenie lub profilaktykę osteoporozy i regularnie kontrolować jego skuteczność.

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi lekami oraz inne rodzaje interakcji

Badania kliniczne dotyczące interakcji antypiryny i cymetydyny nie wskazują, by stosowanie anastrozolu w skojarzeniu z innymi lekami prowadziło do znaczących klinicznie interakcji, w których pośredniczy cytochrom P-450.

Nie stwierdzono występowania interakcji u pacjentek leczonych jednocześnie preparatem ATROZOL i innymi, zwykle przepisywanymi lekami. Nie wykazano też znaczących klinicznie interakcji z bisfosfonianami.

W czasie leczenia anastrozolem nie należy podawać leków zawierających estrogeny, gdyż mogą one osłabiać skuteczność anastrozolu. Nie stosować jednocześnie anastrozolu i tamoksyfenu.

4.6    Ciąża i laktacja

Preparat ATROZOL jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

W trakcie leczenia anastrozolem może wystąpić osłabienie i senność. Jeżeli takie objawy wystąpią i się utrzymują, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn będących w ruchu oraz w czasie wykonywania innych czynności wymagających pełnej sprawności psychofizycznej.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane występujące w trakcie leczenia anastrozolem są zwykle łagodne lub umiarkowane. Rzadko ich nasilenie zmusza do przerwania kuracji.

Do najczęstszych działań niepożądanych należą: uderzenia gorąca, osłabienie, bóle głowy oraz nudności. Działania niepożądane jakie mogą wystąpić w wyniku stosowania anastrozolu przedstawia tabela.

Częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób:

bardzo często (>1/10),

często (>1/100 do <1/10),

niezbyt często (>1/1000 do <1/100),

rzadko (>1/10 000 do <1/1000),

bardzo rzadko (<1/10 000, włącznie z pojedynczymi przypadkami).

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często

Uderzenia gorąca (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Osłabienie (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Bóle i sztywność stawów (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często

Suchość pochwy (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu)

Niezbyt często

Krwawienia z pochwy (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu)*

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Ścieńczenie i przerzedzenie włosów oraz wysypka (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu)

Bardzo rzadko

Rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona i reakcje alergiczne (m.in. obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka i reakcje anafilaktyczne)

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Nudności, biegunka (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu)

Niezbyt często

Wymioty (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często

Brak łaknienia, hipercholesterolemia (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu)

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Ból głowy (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu)

Niezbyt często

Senność (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu)

* Były obserwowane głównie w pierwszych tygodniach leczenia pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi, u których zmieniono dotychczasową terapię hormonalną na leczenie anastrozolem. Jeśli krwawienie się przedłuża, należy przeprowadzić badania diagnostyczne.

Anastrozol zmniejsza stężenie estrogenów we krwi i może powodować zmniejszenie wysycenia mineralnego kości. Dlatego u niektórych pacjentek może zwiększyć się ryzyko złamań kości (patrz punkt 4.4). Niezbyt często obserwowano zwiększenie aktywności gamma-GT oraz fosfatazy zasadowej. Nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego między stosowaniem produktu ATROZOL a tymi zmianami.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia częstość predefiniowanych działań niepożądanych w badaniu ATAC, które niezależnie od przyczyn wystąpiły w czasie prowadzenia badania lub do 14 dni po zakończeniu podawania produktu w tym badaniu.

Działania niepożądane

Anastrozol (N=3092)

Tamoksyfen (N=3094)

Uderzenia gorąca

1104

(35,7%)

1264

(40,9%)

Bóle i sztywność stawów

1100

(35,6%)

911

(29,4%)

Zaburzenia nastroju

597

(19,3%)

554

(17,9%)

Zmęczenie/osłabienie

575

(18,6%)

544

(17,6%)

Nudności i wymioty

393

(12,7%)

384

(12,4%)

Złamania kości

315

(10,2%)

209

(6,8%)

Złamania kręgosłupa, biodra lub nadgarstka

133

(4,3%)

91

(2,9%)

Złamania nadgarstka

67

(2,2%)

50

(1,6%)

Złamania kręgosłupa

43

(1,4%)

22

(0,7%)

Złamania biodra

28

(0,9%)

26

(0,8%)

Zaćma

182

(5,9%)

213

(6,9%)

Krwawienia z pochwy

167

(5,4%)

317

(10,2%)

Choroba niedokrwienna serca

127

(4,1%)

104

(3,4%)

Dławica piersiowa

71

(2,3%)

51

(1,6%)

Zawał mięśnia sercowego

37

(1,2%)

34

(1,1%)

Zaburzenia dotyczące tętnic wieńcowych

25

(0,8%)

23

(0,7%)

Niedokrwienie mięśnia sercowego

22

(0,7%)

14

(0,5%)

Wydzielina z pochwy

109

(3,5%)

408

(13,2%)

Zdarzenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

87

(2,8%)

140

(4,5%)

Powikłania zakrzepowo-zatorowe dotyczące żył głębokich włącznie z zatorowością płucną

48

(1,6%)

74

(2,4%)

Zdarzenia niedokrwienne mózgu

62

(2,0%)

88

(2,8%)

Rak endometrium

4

(0,2%)

13

(0,6%)

Dla mediany okresu obserwacji 68 miesięcy częstość złamań w grupie otrzymującej anastrozol wynosiła 22 na 1000 pacjentko-lat i 15 na 1000 pacjentko-lat w grupie otrzymującej tamoksyfen. Częstość złamań obserwowana w grupie zażywającej anastrozol była zbliżona do częstości obserwowanej w populacji pacjentek po menopauzie dobranych według wieku. Częstość osteoporozy wynosiła 10,5% u pacjentek leczonych anastrozolem oraz 7,3% u pacjentek leczonych tamoksyfenem.

4.9 Przedawkowanie

W badaniach na zwierzętach anastrozol wykazuje niewielką ostrą toksyczność. W badaniach klinicznych stosowano różne dawki leku, do 60 mg jednorazowo u zdrowych ochotników (mężczyzn) i do 10 mg na dobę u kobiet po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi. Dawki te były dobrze tolerowane. Nie ustalono wielkości dawki jednorazowej anastrozolu, jaka może wywołać zagrożenie życia.

Nie ma swoistej odtrutki dla anastrozolu. W razie przedawkowania należy stosować leczenie objawowe, uwzględniając możliwość zatrucia wieloma związkami. U osoby przytomnej można wywołać wymioty. Ze względu na niewielki stopień wiązania się anastrozolu z białkami skutecznym sposobem leczenia przedawkowania może być dializa. Wskazane jest ogólne leczenie podtrzymujące czynności życiowe, w tym częste monitorowanie istotnych parametrów fizjologicznych i ścisła obserwacja pacjentki.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: niesteroidowy inhibitor aromatazy, produkt leczniczy przewciwnowotworowy.

Kod ATC: L 02 BG 03

Anastrozol jest silnym i selektywnym niesteroidowym inhibitorem aromatazy.

U kobiet po menopauzie estradiol jest wytwarzany w tkankach obwodowych przez konwersję androstendionu do estronu przy udziale kompleksu aromatazy. Estron jest następnie przekształcany w estradiol.

Z badań klinicznych wynika, że u kobiet z rakiem piersi korzystne jest zmniejszenie stężenia estradiolu we krwi. Podanie anastrozolu w dawce 1 mg na dobę powoduje zahamowanie wytwarzania estradiolu o ponad 80%.

Anastrozol nie wykazuje aktywności progestagenowej, androgenowej ani estrogenowej. Anastrozol w dawce 10 mg na dobę nie wpływa na biosyntezę kortyzolu i aldosteronu ocenianą przed stymulacją wydzielania przez ACTH lub po niej. Stąd w czasie leczenia anastrozolem nie jest konieczna suplementacja kortykosteroidów (glikokortykosteroidów i mineralokortykosteroidów).

W dużym badaniu fazy III z udziałem 9366 pacjentek po menopauzie z operacyjnym rakiem piersi leczonych przez 5 lat wykazano statystycznie znamienną przewagę leczenia uzupełniającego anastrozolem nad leczeniem tamoksyfenem pod względem czasu przeżycia wolnego od choroby. Jeszcze większą korzyść u pacjentów otrzymujących anastrozol w porównaniu z tamoksyfenem obserwowano dla tego parametru w prospektywnej ocenie populacji pacjentek z potwierdzoną obecnością receptorów dla hormonów płciowych. Anastrozol był znamiennie statystycznie lepszy niż tamoksyfen pod względem czasu do nawrotu. Przewaga ta była nawet większa niż dla parametru przeżycia wolnego od choroby zarówno w populacji wszystkich pacjentek zakwalifikowanych do badania (ang. intention-to-treat, ITT) jak i w populacji pacjentek z obecnością receptorów dla hormonów płciowych w guzie. Anastrozol był znamiennie statystycznie lepszy niż tamoksyfen pod względem czasu do wznowy odległej. Częstość występowania raka drugiej piersi u pacjentek stosujących anastrozol jest statystycznie mniejsza niż u pacjentek stosujących tamoksyfen.

Po 5 latach leczenia anastrozol jest przynajmniej tak samo skuteczny jak tamoksyfen biorąc pod uwagę czas całkowitego przeżycia. Jednak z uwagi na wystąpienie niewielkiej liczby zgonów niezbędna jest dalsza obserwacja w celu dokładniejszego określenia długoterminowego przeżycia pacjentek stosujących anastrozol w porównaniu do leczenia tamoksyfenem. Przy medianie okresu obserwacji 68 miesięcy pacjentki w badaniu ATAC nie były po ukończeniu 5-letniej terapii poddane odpowiednio długiej obserwacji, aby móc porównać w długim okresie czasu skutki leczenia anastrozolem i tamoksyfenem.

Zestawienie punktów końcowych w badaniu ATAC: analiza po zakończeniu 5-letniego okresu leczenia

Punkty końcowe dotyczące

skuteczności terapii

Liczba incydentów (częstość - %)

Populacja ITT

Pacjentki z guzem z ekspresją receptorów dla hormonów płciowych

Anastrozol

(N=3125)

Tamoksyfen

(N=3116)

Anastrozol

(N=2618)

Tamoksyfen

(N=2598)

Przeżycie wolne od choroby a

575 (18,4)

651 (20,9)

424 (16,2)

497 (19,1)

Współczynnik ryzyka

0,87

0,83

Dwustronny 95% przedział ufności

0,78 do 0,97

0,73 do 0,94

Wartość p

0,0127

0,0049

Przeżycie wolne od wznowy odległej b

500 (16,0)

530 (17,0)

370 (14,1)

394 (15,2)

Współczynnik ryzyka

0,94

0,93

Dwustronny 95% przedział ufności

0,83 do 1,06

0,80 do 1,07

Wartość p

0,2850

0,2838

Nawrót choroby c

402 (12,9)

498 (16,0)

282 (10,8)

370 (14,2)

Współczynnik ryzyka

0,79

0,74

Dwustronny 95% przedział ufności

0,70 do 0,90

0,64 do 0,87

Wartość p

0,0005

0,0002

Wznowa odległa d

324 (10,4)

375 (12,0)

226 (8,6)

265 (10,2)

Współczynnik ryzyka

0,86

0,84

Dwustronny 95% przedział ufności

0,74 do 0,99

0,70 do 1,00

Wartość p

0,0427

0,0559

Pierwotny rak drugiej piersi

35 (1,1)

59 (1,9)

26 (1,0)

54 (2,1)

Iloraz szans

0,59

0,47

Dwustronny 95% przedział ufności

0,39 do 0,89

0,30 do 0,76

Wartość p

0,0131

0,0018

Całkowite przeżycie®

411 (13,2)

420 (13,5)

296 (11,3)

301 (11,6)

Współczynnik ryzyka

0,97

0,97

Dwustronny 95% przedział ufności

0,85 do 1,12

0,83 do 1,14

Wartość p

0,7142

0,7339

a Przeżycie wolne od choroby - dotyczy wszystkich przypadków nawrotu choroby w postaci (niezależnie od tego co będzie najpierw) wznowy miejscowej lub regionalnej, nowego raka drugiej piersi, wznowy odległej lub zgonu (niezależnie od przyczyny). b Przeżycie wolne od wznowy - dotyczy wystąpienia (niezależnie od tego co będzie najpierw) wznowy odległej lub zgonu (niezależnie od przyczyny). c Nawrót choroby jest definiowany jako pierwsze wystąpienie wznowy miejscowej lub regionalnej, nowego raka drugiej piersi, wznowy odległej lub zgonu z powodu raka piersi (niezależnie od tego, co będzie najpierw).

d Wznowa odległa jest definiowana jako pierwsze wystąpienie wznowy odległej lub zgonu z powodu raka piersi (niezależnie od tego, co będzie najpierw). e Liczba pacjentów (%), u których stwierdzono zgon.

Tak jak w przypadku wszystkich decyzji dotyczących leczenia zarówno lekarz jak i pacjentka z rakiem piersi powinni rozważyć korzyści i zagrożenia wynikające z wybranego leczenia W przypadku podawania jednocześnie anastrozolu i tamoksyfenu skuteczność i bezpieczeństwo były podobne, jak podczas stosowania samego tamoksyfenu, niezależnie od obecności receptorów hormonów płciowych w guzie. Dokładny mechanizm tłumaczący to zjawisko nie jest znany. Uważa się, że nie jest to związane ze zmniejszeniem stopnia supresji estradiolu wywołanej przez anastrozol.

Leczenie uzupełniające wczesnego raka piersi u pacjentek otrzymujących pomocniczo tamoksyfen

W badaniu klinicznym III fazy (ABCSG 8) oceniano wpływ zmiany tamoksyfenu na anastrozol u 2579 pacjentek po menopauzie, z wczesnym rakiem piersi z receptorami hormonalnymi w guzie, u których zastosowano leczenie operacyjne z późniejszą radioterapią lub bez radioterapii (i bez chemioterapii). Mediana okresu obserwacji wynosiła 24 miesiące. Badanie wykazało, że zmiana na anastrozol po 2-letnim leczeniu uzupełniającym tamoksyfenem była statystycznie korzystniejsza niż kontynuacja leczenia samym tamoksyfenem.

Parametry takie, jak czas do wystąpienia nawrotu choroby, pojawienia się wznowy miejscowej lub przerzutów odległych, bądź wystąpienia tylko przerzutów odległych, potwierdziły statystyczną przewagę anastrozolu, podobnie jak wyniki dotyczące całkowitego czasu przeżycia. Częstość występowania guza pierwotnego w drugiej piersi była bardzo niewielka w obu grupach terapeutycznych, z przewagą liczebną w grupie otrzymującej anastrozol. Całkowity czas przeżycia był jednakowy w obu grupach terapeutycznych.

ABCSG 8: Podsumowanie punktów końcowych i wyników badania

Punkty końcowe skuteczności

Liczba zdarzeń (częstość)

anastrozol

(n=1297)

tamoksyfen

(n=1282)

Przeżycie wolne od choroby

65 (5,0)

93 (7,3)

Współczynnik ryzyka

0,67

Dwustronny 95% przedział ufności

0,49 do 0,92

Wartość p

0,014

Nawrót choroby

36 (2,8)

66 (5,1)

Współczynnik ryzyka

0,53

Dwustronny 95% przedział ufności

0,35 do 0,79

Wartość p

0,002

Wznowa miejscowa lub przerzuty odległe

29 (2,2)

51 (4,0)

Współczynnik ryzyka

0,55

Dwustronny 95% przedział ufności

0,35 do 0,87

Wartość p

0,011

Przerzuty odległe

22 (1,7)

41 (3,2)

Współczynnik ryzyka

0,52

Dwustronny 95% przedział ufności

0,31 do 0,88

Wartość p

0,015

Guz pierwotny drugiej piersi

7 (0,5)

15 (1,2)

Iloraz szans

0,46

Dwustronny 95% przedział ufności

0,19 do 1,13

Wartość p

0,090

Całkowity czas przeżycia

43 (3,3)

45 (3,5)

Współczynnik ryzyka

0,96

Dwustronny 95% przedział ufności

0,63 do 1,46

Wartość p

0,840

Przeprowadzono dwa kolejne podobne badania (GABG/ARNO 95 i ITA). W jednym z nich pacjentki leczono wcześniej operacyjnie i otrzymywały chemioterapię. Łączna analiza badań ABCSG 8 i GABG/ARNO 95 również potwierdza uzyskane poprzednio wyniki.

Profil bezpieczeństwa w tych trzech badaniach był zgodny z profilem ustalonym u pacjentek po menopauzie, z wczesnym rakiem piersi wykazującym receptory hormonów płciowych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym anastrozol jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego (biodostępność anastrozolu oceniana jest na 80%). Maksymalne stężenie w surowicy po podaniu doustnym pojedynczej dawki 1 mg anastrozolu występuje po 2 godzinach. Obecność pokarmu zmniejsza nieco szybkość wchłaniania, ale nie wpływa na dostępność biologiczną. Lek wiąże się z białkami osocza w 40%.

Dystrybucja

Stan stacjonarny, czyli ustabilizowane wartości stężenia średniego występuje po ok. 7 dniach terapii, gdzie stężenie anastrozolu w osoczu osiąga 90-95% stężenia w stanie stacjonarnym.

Brak dowodów na zależność parametrów farmakokinetycznych anastrozolu od czasu i dawki. Metabolizm

U kobiet po menopauzie anastrozol jest w znacznym stopniu metabolizowany, mniej niż 10% dawki wydalane jest w moczu w postaci niezmienionej w ciągu 72 godzin od zażycia.

Anastrozol ulega metabolizmowi na drodze N-dealkilacji, hydroksylacji i glukuronidacji.

Metabolity są wydalane głównie w moczu. Triazol, który jest głównym metabolitem występującym w osoczu i moczu, nie hamuje aktywności aromatazy.

Eliminacja

Anastrozol ulega eliminacji powoli, okres półtrwania w osoczu wynosi 40-50 godzin.

Wydalanie anastrozolu odbywa się głownie w moczu, gdzie 10% dawki po 72 godzinach od zażycia jest w postaci niezmienionej i 60% w postaci metabolitów.

U kobiet po menopauzie farmakokinetyka anastrozolu nie zależy od wieku. Nie badano farmakokinetyki anastrozolu u dzieci.

Klirens kreatyniny po doustnym podaniu anastrozolu u ochotników ze stabilną marskością wątroby lub niewydolnością nerek mieści się w zakresie wartości obserwowanych u zdrowych ochotników.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra

W badaniach toksyczności ostrej u gryzoni średnia śmiertelna dawka anastrozolu podana doustnie wynosiła ponad 100 mg/kg mc./dobę, a podana dootrzewnowo wynosiła 50 mg/kg mc./dobę.

W badaniach toksyczności ostrej na psach średnia doustna dawka śmiertelna wynosiła ponad 45 mg/kg mc./dobę.

Toksyczność przewlekła

Badanie toksyczności przewlekłej po podaniu wielokrotnych dawek anastrozolu przeprowadzono na szczurach i psach. Nie ustalono granicznej dawki niepowodującej działań toksycznych. Po podaniu anastrozolu w dawkach 1 mg/kg/dobę i 3 mg/kg/dobę u psów i 5 mg/kg/dobę u szczurów nie obserwowano zmian zwyrodnieniowych ani istotnej toksyczności.

Mutagenność

W badaniach mutagenności wykazano, że anastrozol nie ma właściwości mutagennych ani klastogennych (nie uszkadza chromosomów).

Toksykologia rozrodu

Doustne podawanie anastrozolu w dawce 1 mg/kg mc./dobę samicom szczurów powodowało wysoki wskaźnik bezpłodności, a podawanie dawki 0,02 mg/kg mc./dobę - rosnące straty w fazie przed implantacją. To działanie występowało po zastosowaniu dawek klinicznych. U człowieka działania takiego nie można wykluczyć. Działanie to było związane z właściwościami farmakologicznymi związku i uległo całkowitemu odwróceniu po 5 tygodniach od wycofania leku.

Doustne podawanie anastrozolu ciężarnym szczurom i królikom w dawkach odpowiednio do 1,0 i 0,2 mg/kg mc./dobę nie wywoływało zmian teratogennych. Zaobserwowane efekty, takie jak: nadmierne powiększanie się łożyska u szczurów i niedonoszenie ciąży u królików, były związane z właściwościami farmakologicznymi związku.

Przeżycie u potomstwa szczurów, którym podawano anastrozol w dawce co najmniej 0,02 mg/kg mc./ dobę począwszy od 17 dnia ciąży do 22 dnia po porodzie, było zagrożone w związku z działaniem farmakologicznym anastrozolu w trakcie porodu. W pierwszym pokoleniu potomstwa matek szczurów, którym podawano anastrozol, nie zaobserwowano działań niepożądanych w postaci zaburzeń zachowania lub zaburzeń zdolności rozrodczych.

Rakotwórczość

W dwuletnim badaniu onkogenności na szczurach wykazano zwiększenie częstości występowania nowotworów wątroby i polipów zrębu macicy u samic i gruczolaków tarczycy u samców tylko po zastosowaniu dużych dawek (25 mg/kg mc./dobę). Zmiany te wystąpiły po dawkach 100-krotnie większych niż dawki terapeutyczne stosowane u ludzi i w związku z tym uważa się, że nie mają one odniesienia do leczniczego stosowania anastrozolu u pacjentów.

W wyniku dwuletnich badań na myszach stwierdzono indukcje łagodnych nowotworów jajnika i zmianę w częstości występowania nowotworów tkanki limfatycznej (rzadziej obserwowano u samic mięsaki histiocytarne, ale jednocześnie wykazano zwiększenie liczby zgonów z powodu chłoniaków). Uznano, że zmiany te są swoistym dla myszy skutkiem zahamowania aromatazy i nie mają znaczenia klinicznego dla stosowania anastrozolu u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, powidon, sodu glikolan skrobi, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek, talk, makrogol 3350, lak glinowy z żółcienią chinolinową [E104], tlenek żelaza żółty [E172].

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres trwałości

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pudełko tekturowe zawierające 30 tabletek pakowanych w 3 blistry PVC/Al z nadrukiem po 10 sztuk. Pudełko tekturowe zawierające 28 tabletek pakowanych w pojemnik plastikowy (HDPE) z nakrętką (HDPE).

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące przygotowania produktu leczniczego i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Vipharm S.A.

ul. A. i F. Radziwiłłów 9

05-850 Ożarów Mazowiecki

tel.: (+48 22) 679 51 35

fax: (+48 22) 678 92 87

e-mail: vipharm@vipharm.com.pl

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

10900

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

30.04.2004 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10

Atrozol