Imeds.pl

Atussan Mite 0,8 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ATUSSAN MITE, 0,8 mg/ml, syrop

(Butamirati citras)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Atussan Mite ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Atussan Mite i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Atussan Mite

3.    Jak stosować lek Atussan Mite

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Atussan Mite

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ATUSSAN MITE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Atussan Mite zawiera substancję czynną butamiratu cytrynian. Jest nieopioidowym lekiem przeciwkaszlowym.

Wskazania do stosowania:

• objawowe leczenie kaszlu różnego pochodzenia.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ATUSSAN MITE Kiedy nie stosować leku Atussan Mite

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku Atussan Mite (patrz punkt 6: Inne informacje).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Atussan Mite

Przed zastosowaniem leku Atussan Mite pacjent powinien poinformować lekarza:

-    jeśli ma poważne trudności z oddychaniem (płytki, nieregularny oddech, nasilającą się duszność, sine zabarwienie skóry, bezdech),

-    jeśli kaszel utrzymuje się dłużej niż 7 dni; lekarz ustali przyczynę kaszlu.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy unikać jednoczesnego przyjmowania leków wykrztuśnych (zwiększających wytwarzanie wydzieliny). Może to spowodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych. Zwiększy się ryzyko skurczu oskrzeli i zakażenia dróg oddechowych.

Stosowanie leku Atussan Mite z jedzeniem i piciem

Lek Atussan Mite należy przyjmować przed posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy unikać stosowania leku u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży. W drugim i trzecim trymestrze lek może być stosowany, jeśli lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Nie należy stosować cytrynianu butamiratu podczas karmienia piersią ze względów bezpieczeństwa.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Atussan Mite może powodować zawroty głowy lub senność, dlatego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Atussan Mite

Lek Atussan Mite zawiera sorbitol (0,45 g w 1 ml syropu). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek może powodować biegunkę. Wartość kaloryczna: 2,6 kcal/g sorbitolu.

Lek Atussan Mite zawiera również glicerol (0,25 g w 1 ml syropu), który może powodować ból głowy, zaburzenia żołądkowe i biegunkę.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ATUSSAN MITE

Lek Atussan Mite należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować leku Atussan Mite dłużej niż 7 dni.

Zazwyczaj stosowana dawka, to:

Dzieci i młodzież:

Wiek

Dawka

Stosować 3 razy na dobę:

2 do 6 lat

5 ml syropu

(4 mg butamiratu cytrynianu)

6 do 9 lat

10 ml syropu

(8 mg butamiratu cytrynianu)

powyżej 9 lat

15 ml syropu

(12 mg butamiratu cytrynianu)

Dorośli:

15 ml syropu (12 mg butamiratu cytrynianu) 4 razy na dobę.

Lek Atussan Mite należy przyjmować przed posiłkiem.

Do opakowania dołączona jest miarka z podziałką ułatwiającą dawkowanie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Atussan Mite

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Mogą wystąpić następujące objawy przedawkowania:

-    senność,

-    wymioty, biegunka, nudności,

-    zawroty głowy,

-    niedociśnienie tętnicze.

Pominięcie zastosowania leku Atussan Mite

W razie pominięcia dawki leku, należy przyjąć dawkę tak szybko, jak to jest możliwe i kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Atussan Mite może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 000 osób i rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

-    senność,

-    nudności, biegunka,

-    pokrzywka.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ATUSSAN MITE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować leku Atussan Mite po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Atussan Mite

-    Substancją czynną leku jest butamiratu cytrynian. 1 ml syropu zawiera 0,8 mg butamiratu cytrynianu.

-    Ponadto lek zawiera: sodu benzoesan, sorbitol ciekły, niekrystalizujący, glicerol, sacharynę sodową, aromat truskawkowy płynny, kwas cytrynowy j ednowodny, sodu cytrynian, wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Atussan Mite i co zawiera opakowanie

Lek Atussan Mite ma postać przezroczystego syropu o truskawkowym smaku i zapachu.

Opakowanie leku to: butelka ze szkła oranżowego lub butelka z politereftalanu etylenu - PET, zamykana zakrętką aluminiową lub zakrętką z polietylenu (PE), zawierająca 100 ml lub 150 ml lub 200 ml syropu, umieszczona w tekturowym pudełku. Do opakowania dołączona jest miarka dozująca.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polfarmex S.A.

ul. Józefów 9

99-300 Kutno

Tel. (24) 357 44 44

Faks (24) 357 45 45

Email: polfarmex@polfarmex.pl

Data zatwierdzenia ulotki:

4