+ iMeds.pl

Atussan mite 0,8 mg/mlUlotka Atussan mite

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ATUSSAN MITE, 0,8 mg/ml, syrop

(Butamirati citras)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Atussan Mite ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Atussan Mite i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Atussan Mite

3.    Jak stosować lek Atussan Mite

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Atussan Mite

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ATUSSAN MITE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Atussan Mite zawiera substancję czynną butamiratu cytrynian. Jest nieopioidowym lekiem przeciwkaszlowym.

Wskazania do stosowania:

• objawowe leczenie kaszlu różnego pochodzenia.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ATUSSAN MITE Kiedy nie stosować leku Atussan Mite

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku Atussan Mite (patrz punkt 6: Inne informacje).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Atussan Mite

Przed zastosowaniem leku Atussan Mite pacjent powinien poinformować lekarza:

-    jeśli ma poważne trudności z oddychaniem (płytki, nieregularny oddech, nasilającą się duszność, sine zabarwienie skóry, bezdech),

-    jeśli kaszel utrzymuje się dłużej niż 7 dni; lekarz ustali przyczynę kaszlu.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy unikać jednoczesnego przyjmowania leków wykrztuśnych (zwiększających wytwarzanie wydzieliny). Może to spowodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych. Zwiększy się ryzyko skurczu oskrzeli i zakażenia dróg oddechowych.

Stosowanie leku Atussan Mite z jedzeniem i piciem

Lek Atussan Mite należy przyjmować przed posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy unikać stosowania leku u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży. W drugim i trzecim trymestrze lek może być stosowany, jeśli lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Nie należy stosować cytrynianu butamiratu podczas karmienia piersią ze względów bezpieczeństwa.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Atussan Mite może powodować zawroty głowy lub senność, dlatego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Atussan Mite

Lek Atussan Mite zawiera sorbitol (0,45 g w 1 ml syropu). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek może powodować biegunkę. Wartość kaloryczna: 2,6 kcal/g sorbitolu.

Lek Atussan Mite zawiera również glicerol (0,25 g w 1 ml syropu), który może powodować ból głowy, zaburzenia żołądkowe i biegunkę.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ATUSSAN MITE

Lek Atussan Mite należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować leku Atussan Mite dłużej niż 7 dni.

Zazwyczaj stosowana dawka, to:

Dzieci i młodzież:

Wiek

Dawka

Stosować 3 razy na dobę:

2 do 6 lat

5 ml syropu

(4 mg butamiratu cytrynianu)

6 do 9 lat

10 ml syropu

(8 mg butamiratu cytrynianu)

powyżej 9 lat

15 ml syropu

(12 mg butamiratu cytrynianu)

Dorośli:

15 ml syropu (12 mg butamiratu cytrynianu) 4 razy na dobę.

Lek Atussan Mite należy przyjmować przed posiłkiem.

Do opakowania dołączona jest miarka z podziałką ułatwiającą dawkowanie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Atussan Mite

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Mogą wystąpić następujące objawy przedawkowania:

-    senność,

-    wymioty, biegunka, nudności,

-    zawroty głowy,

-    niedociśnienie tętnicze.

Pominięcie zastosowania leku Atussan Mite

W razie pominięcia dawki leku, należy przyjąć dawkę tak szybko, jak to jest możliwe i kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Atussan Mite może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 000 osób i rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

-    senność,

-    nudności, biegunka,

-    pokrzywka.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ATUSSAN MITE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować leku Atussan Mite po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Atussan Mite

-    Substancją czynną leku jest butamiratu cytrynian. 1 ml syropu zawiera 0,8 mg butamiratu cytrynianu.

-    Ponadto lek zawiera: sodu benzoesan, sorbitol ciekły, niekrystalizujący, glicerol, sacharynę sodową, aromat truskawkowy płynny, kwas cytrynowy j ednowodny, sodu cytrynian, wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Atussan Mite i co zawiera opakowanie

Lek Atussan Mite ma postać przezroczystego syropu o truskawkowym smaku i zapachu.

Opakowanie leku to: butelka ze szkła oranżowego lub butelka z politereftalanu etylenu - PET, zamykana zakrętką aluminiową lub zakrętką z polietylenu (PE), zawierająca 100 ml lub 150 ml lub 200 ml syropu, umieszczona w tekturowym pudełku. Do opakowania dołączona jest miarka dozująca.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polfarmex S.A.

ul. Józefów 9

99-300 Kutno

Tel. (24) 357 44 44

Faks (24) 357 45 45

Email: polfarmex@polfarmex.pl

Data zatwierdzenia ulotki:

4

Atussan mite

Charakterystyka Atussan mite

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ATUSSAN MITE 0,8 mg/ml, syrop

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml syropu zawiera 0,8 mg butamiratu cytrynianu.

5 ml syropu zawiera 4,0 mg butamiratu cytrynianu.

Substancje pomocnicze:

Sorbitol ciekły, niekrystalizujący (1 ml syropu zawiera 450 mg sorbitolu). Glicerol (1 ml syropu zawiera 250 mg glicerolu).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop.

Klarowny, przezroczysty syrop o charakterystycznym truskawkowym smaku i zapachu.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy stosowany w leczeniu objawowym kaszlu różnego pochodzenia.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Maksymalny czas trwania leczenia bez zalecenia lekarza wynosi 1 tydzień (patrz punkt 4.4).

Dzieci w wieku od 2 do 6 lat: 5 ml syropu (4 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 9 lat: 10 ml syropu (8 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 9 lat i młodzież: 15 ml syropu (12 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę. Dorośli: 15 ml syropu (12 mg butamiratu cytrynianu) 4 razy na dobę.

Produkt leczniczy Atussan Mite należy przyjmować przed posiłkiem.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na działanie butamiratu cytrynianu powodujące hamowanie odruchu kaszlu, należy unikać jednoczesnego stosowania leków wykrztuśnych, ponieważ może to prowadzić do zalegania śluzu w drogach oddechowych, co zwiększa ryzyko skurczu oskrzeli i zakażenia dróg oddechowych.

Należy zweryfikować diagnozę, jeżeli kaszel utrzymuje się dłużej niż 7 dni.

Produkt leczniczy Atussan Mite zawiera sorbitol, dlatego nie należy go stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Produkt leczniczy może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Wartość kaloryczna: 2,6 kcal/g sorbitolu.

Produkt leczniczy Atussan Mite zawiera glicerol, który może powodować ból głowy, zaburzenia żołądkowe i biegunkę.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Ponieważ butamiratu cytrynian hamuje odruch kaszlu, należy unikać jednoczesnego podawania leków wykrztuśnych (patrz także punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie prowadzono badań, które mogłyby określić bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego w okresie ciąży i laktacji.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Atussan Mite u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży. W drugim i trzecim trymestrze ciąży, produkt leczniczy Atussan Mite może być stosowany jedynie w razie bezwzględnej konieczności.

Brak danych odnośnie przenikania substancji czynnej i jej metabolitów do mleka matki. Podawanie cytrynianu butamiratu podczas karmienia piersią powinno być przeciwwskazane ze względów bezpieczeństwa.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Atussan Mite może wywoływać zawroty głowy lub senność, dlatego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Zaburzenia układu nerwowego:

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000): senność.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000): nudności, biegunka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000): pokrzywka.

4.9    Przedawkowanie

Objawami przedawkowania butamiratu cytrynianu są: senność, nudności, wymioty, biegunka, zawroty głowy i niedociśnienie tętnicze. W razie przedawkowania należy wykonać płukanie żołądka oraz podać węgiel aktywowany. Należy monitorować stan pacjenta i w razie potrzeby podtrzymywać czynności życiowe. Brak danych na temat specyficznego antidotum.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki przeciwkaszlowe.

Kod ATC: R05DB13

Butamiratu cytrynian, substancja czynna produktu leczniczego Atussan Mite, jest lekiem przeciwkaszlowym. Butamiratu cytrynian różni się od alkaloidów opioidowych zarówno budową chemiczną, jak i działaniem farmakologicznym.

Butamiratu cytrynian ma działanie ośrodkowe, jednak nie jest znany dokładny mechanizm działania tej substancji czynnej. Butamiratu cytrynian ma właściwości przeciwcholinergiczne oraz rozszerza oskrzela, co ułatwia oddychanie. Atussan Mite nie powoduje uzależnienia ani przyzwyczajenia. Produkt leczniczy Atussan Mite jest stosowany w celu zmniejszenia kaszlu u dorosłych i dzieci.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Na podstawie dostępnych danych można przyjąć, że butamirat w postaci estru jest szybko i dobrze wchłaniany po podaniu doustnym. Następnie butamirat jest metabolizowany na drodze hydrolizy do dwóch metabolitów (kwas fenylo-2-masłowy i dietyloaminoetoksyetanol). Nie przeprowadzono badania dotyczącego wpływu jednoczesnego przyjmowania posiłku na wchłanianie leku. Nie wiadomo, czy zależność pomiędzy biodostępnością a dawką jest liniowa.

Po podaniu 150 mg butamiratu cytrynianu w postaci syropu, maksymalne stężenie w osoczu głównego metabolitu, kwasu fenylo-2-masłowego wynosi 6,4 pg/ml. To stężenie występuje po około 1,5 godziny po podaniu.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji u ludzi nie jest znana. Nie wiadomo, czy butamirat przenika przez barierę łożyskową i do mleka matki.

Metabolizm

Hydroliza butamiratu, prowadząca głównie do powstania kwasu fenylo-2-masłowego i dietyloaminoetoksyetanolu, zachodzi szybko i całkowicie. Badania na różnych gatunkach zwierząt wykazały, że powyższe metabolity wykazują działanie przeciwkaszlowe. Brak danych dotyczących dietyloaminoetoksyetanolu u ludzi. Badania przeprowadzone u ludzi z zastosowaniem butamiratu znakowanego 14C wykazują, że butamirat wiąże się z białkami osocza w około 95%. Kwas fenylo-2-masłowy jest w dalszym etapie częściowo metabolizowany w wyniku hydroksylacji.

Wydalanie

Trzy metabolity opisane powyżej wydalane są głównie w moczu w postaci sprzężonej z kwasem glukuronowym. Istnieją duże różnice w zmierzonych wartościach biologicznego okresu półtrwania: w zakresie od 6 do 26 godzin (największa pojedyncza wartość to 41 godzin) dla syropu.

Farmakokinetyka w szczególnych grupach pacjentów

Nie wiadomo, czy zaburzenia czynności wątroby lub nerek mają wpływ na parametry farmakokinetyczne butamiratu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania na zwierzętach oraz doświadczenia in vitro dotyczące ostrej i przewlekłej toksyczności, toksycznego wpływu na reprodukcję oraz działania mutagennego butamiratu cytrynianu nie ujawniają występowania zagrożenia bezpieczeństwa, które mogłoby mieć znaczenie w praktyce klinicznej.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sodu benzoesan

Sorbitol ciekły, niekrystalizujący Glicerol

Sacharyna sodowa Aromat truskawkowy płynny Kwas cytrynowy jednowodny Sodu cytrynian Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła oranżowego, zamykana zakrętką aluminiową lub zakrętką z PE, zawierająca 100 ml lub 150 ml lub 200 ml syropu, w tekturowym pudełku z miarką dozującą.

Butelka z PET, zamykana zakrętką aluminiową lub zakrętką z PE, zawierająca 100 ml lub 150 ml lub 200 ml syropu, w tekturowym pudełku z miarką dozującą.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

POLFARMEX SA. ul. Józefów 9 99-300 Kutno

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18094

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

14.04.2011 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Atussan mite