Imeds.pl

Autostrzykawka Morfina Przeciwko Bólowi 20 Mg/2 Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacje dla pacjenta

Autostrzykawka Morfina przeciwko bólowi, 20 mg/2ml, roztwór do wstrzykiwań

Morphini sulfas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce (Patrz punkt 4.)

Spis treści ulotki:

1 .Co to jest Autostrzykawka Morfina przeciwko bólowi i w jakim celu się ją stosuje 2.Informacje ważne przed zastosowaniem leku Autostrzykawka Morfina przeciwko bólowi

3. Jak stosować lek Autostrzykawka z Morfiną przeciwko bólowi

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Autostrzykawka z Morfiną przeciwko bólowi

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Autostrzykawka Morfina przeciw ko bólowi i w jakim celu się ją stosuje

Autostrzykawka Morfina przeciwko bólowi jest autostrzykawką przeznaczoną do stosowania domięśniowo w przypadku wystąpienia bólu spowodowanego rozległymi urazami ciała.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Autostrzykawka Morfina przeciwko bólowi

Kiedy nie stosować leku Autostrzykawka Morfina przeciw ko bólowi

•    jeśli pacjent ma uczulenie na morfinę, lub którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    jeśli u pacjenta stwierdzono zespól ostrego brzucha (twardość

i silne napięcie powłok brzusznych, ból

brzucha, wymioty, nudności oraz zatrzymanie gazów i stolca)

•    jeśli pacjent ma guza chromochlonnego nadnerczy,

•    jeśli u pacjenta występują trudności z oddychaniem lub

choroba, która powoduje utrudnienie oddychania lub duszność,

•    jeśli u pacjenta występuje ostry' ból po prawej stronie brzucha

pod żebrami (może być to objaw kolki wątrobowej),

•    jeśli u pacjenta występuje ostre zatrucie alkoholem,

•    jeśli pacjent stosuje lub stosował przez ostatnie 2 tygodnie leki

na depresję z grupy leków nazywanych inhibitorami monoaminooksydazy,

•    jeśli u pacjenta występują choroby przebiegające z

drgawkami,

•    jeśli pacjent ma uraz głowy,

•    jeśli pacjent ma zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe

(objawy: ból głowy, zaburzenia świadomości, równowagi, widzenia),

•    jeśli pacjent jest w śpiączce.

Zasadność wymienionych przeciwwskazań należy uwzględnić rozważając akceptowalne potencjalne ryzyko względem korzyści terapeutycznych w przypadku silnych bólów wywołanych rozległymi urazami ciała.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Autostrzykawka Morfina przeciwko bólowi należy omówić to z lekarzem lub pielęgniarką.

Leki przeciwbólowe należące do grupy opioidów należy podawać ostrożnie pacjentom z:

•    z obniżoną czynnością tarczycy (niedoczynnością tarczycy),

•    z obniżoną czynnością kory nadnerczy (zbyt małe wytwarzanie hormonów),

•    z astmą lub innymi problemami z oddychaniem, np. z rozedmą pluć,

•    z przerostem gruczołu krokowego lub utrudnionym oddawaniem moczu,

•    z niskim ciśnieniem krwi,

•    ze wstrząsem (nagły spadek ciśnienia krwi i zmniejszenie przepływu krwi przez tkanki organizmu),

•    z chorobami zapalnymi jelit lub upośledzeniem drożności jelit,

•    z osłabieniem mięśni (zwanym miastenią);

•    nadużywających leków,

•    z zaburzeniami dróg żółciowych (morfina może nasilić dolegliwości bólowe),

•    z zaburzeniami czynności wątroby,

•    z zaburzeniami czynności nerek,

Sodu pirosiarczyn, który jest składnikiem leku może być przyczyną wystąpienia reakcji nadwrażliwości, szczególnie u pacjentów z nadwrażliwością w wywiadzie.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Ostrożnie należy podawać morfinę pacjentom z zaburzeniami czynności wątroby, ze względu na to, że metabolizm morfiny przebiega głównie w wątrobie.

Morfina podawana pacjentom z zaburzeniem czynności nerek powodowała długotrwałe zahamowanie czynności oddechowej o ciężkim przebiegu

Lek Autostrzykawka Morfina przeciwko bólowi a inne leki

Na działanie morfiny wpływają:

•    inhibitory monoaminooksydazy (leki przeciwdcpresyjne), np. moklobemid, zwłaszcza jeśli pacjent przyjmował te leki przez ostatnie 2 tygodnie. Nie wolno stosować leków z tej grupy z morfiną - patrz punkt 2., podpunkt: „Kiedy nie stosować leku Autostrzykawka Morfina przeciwko bólowi” ,

•    trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne,

•    leki nasenne,

•    leki uspokajające, przeciwlękowe,

•    leki z grupy pochodnych fenotiazyny,

•    leki obniżające ciśnienie krwi;

•    leki zwiotczające mięśnie gładkie oraz regulujące rytm serca,

•    cyprofloksacyna

•    leki przyspieszające przejście pokarmu przez przewód pokarmowy, np. cyzapryd, przeciw wymiotom (metoklopramid, domperydon);

•    leki stosowane w chorobie Parkinsona, np. selegilina; meksyletyna (lek na zaburzenia rytmu serca);

•    cymetydyna (lek na wrzody żołądka lub dwunastnicy).

Lek Autostrzykawka Morfina przeciwko bólowi z alkoholem

Należy unikać picia alkoholu podczas stosowania morfiny.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Morfina może być stosowana u kobiet w ciąży wyłącznie w przypadku zdecydowanej konieczności, kiedy potencjalne ryzyko jest akceptowalne ze względu na rozważane korzyści terapeutyczne. Morfina przenika do mleka kobiecego. Nie należy karmić piersią podczas stosowania tego leku.

Prowadzenie pojazdów' i obsługiwanie maszyn

Morfina zaburza sprawność psychofizyczną.

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Autostrzykawka Morfina przeciwko bólowi zaw iera sodu pirosiarczyn.

Lek rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.

3. Jak stosować lek Autostrzykawka z Morfiną przeciw ko bólow i

Leki należy stosować w przypadku wystąpienia bólu spow'odowanego rozległymi urazami ciała. Autostrzykawka Morfina przeciwko bólowi dostarcza jednorazową dawkę 20 mg po podaniu domięśniowym.

Lek Autostrzykawka Morfina przeciwko bólowi należy wyjąć z opakowania zewnętrznego, przycisnąć czerwony koniec do miejsca wstrzyknięcia, poderwać biały bezpiecznik i przytrzymać bez ruchu przez 10 sekund.

4.Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występują:

-    nudności, wymioty,

-    zaparcia,

-    senność,

-    zaburzenia nastroju,

Mogą wystąpić:

-    trudności w oddawaniu moczu, skurcz moczowodów oraz zmniejszenie objętości wydalanego moczu,

-    skurcz dróg żółciowych (ostry ból po prawej stronie pod żebrami),

-    suchość w ustach,

-    pocenie się,

-    zaczerwienienie twarzy,

-    zawroty głowy,

-    zwolnienie akcji serca, kołatanie serca, nagłe spadki ciśnienia podczas zmiany pozycji z leżącej na stojącą,

-    obniżenie temperatury ciała,

-    niepokój, zaburzenia nastroju, omamy,

-    zwężenie źrenic.

Powyższe objawy mogą wystąpić częściej u pacjentów, którzy są leczeni ambulatoryjnie oraz u pacjentów bez silnych dolegliwości bólowych.

Ponadto występowały:

-    ból głowy, zaburzenia świadomości i równowagi, kłopoty z widzeniem (mogą to być objawy podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego),

-    sztywność mięśniowa (po zastosowaniu dużych dawek morfiny),

-    pokrzywka, świąd,

-    niskie ciśnienie krwi,

-    ból i podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: adr@urpl.gov.Dl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek A u tost rzy kawka z Morfiną przeciwko bólowi

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po: EXP. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed zamarzaniem.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Autostrzykawka Morfina przeciwko bólowi

Substancją czynną leku jest 2 ml roztworu do wstrzykiwać domięśniowych zawierające 20 mg siarczanu morfiny.

Pozostałe składniki: sodu chlorek, sodu pirosiarczyn, disodu edytynian, woda do wstrzykiwać

Jak wygląda lek Autostrzykaw ka Morfina przeciw ko bólowi i co zaw iera opakowanie

Autostrzykawka długości 115 mm zbudowana z korpusu i nakrętki koloru czerwonego z bezpiecznikiem w kolorze białym umieszczona w przeźroczystym tubusie zabezpieczonym nakrętką z plombą.

Postępować zgodnie z instrukcją poniżej:

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

ZPSM Ravimed Sp. z o.o. ul.Polna 54 05-119 Lajski

Data ostatniej aktualizacji ulotki: