+ iMeds.pl

Autostrzykawka morfina przeciwko bólowi 20 mg/2 mlUlotka Autostrzykawka morfina przeciwko bólowi

Ulotka dołączona do opakowania: informacje dla pacjenta

Autostrzykawka Morfina przeciwko bólowi, 20 mg/2ml, roztwór do wstrzykiwań

Morphini su!fas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce (Patrz punkt 4.)

Spis treści ulotki:

1 .Co to jest Autostrzykawka Morfina przeciwko bólowi i w jakim celu się ją stosuje 2.Informacje ważne przed zastosowaniem leku Autostrzykawka Morfina przeciwko bólowi

3. Jak stosować lek Autostrzykawka z Morfiną przeciwko bólowi

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Autostrzykawka z Morfiną przeciwko bólowi

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Autostrzykawka Morfina przeciw ko bólowi i w jakim celu się ją stosuje

Autostrzykawka Morfina przeciwko bólowi jest autostrzykawką przeznaczoną do stosowania domięśniowo w przypadku wystąpienia bólu spowodowanego rozległymi urazami ciała.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Autostrzykawka Morfina przeciwko bólowi

Kiedy nie stosować leku Autostrzykawka Morfina przeciw ko bólowi

•    jeśli pacjent ma uczulenie na morfinę, lub którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    jeśli u pacjenta stwierdzono zespól ostrego brzucha (twardość

i silne napięcie powłok brzusznych, ból

brzucha, wymioty, nudności oraz zatrzymanie gazów i stolca)

•    jeśli pacjent ma guza chromochlonnego nadnerczy,

•    jeśli u pacjenta występują trudności z oddychaniem lub

choroba, która powoduje utrudnienie oddychania lub duszność,

•    jeśli u pacjenta występuje ostry' ból po prawej stronie brzucha

pod żebrami (może być to objaw kolki wątrobowej),

•    jeśli u pacjenta występuje ostre zatrucie alkoholem,

•    jeśli pacjent stosuje lub stosował przez ostatnie 2 tygodnie leki

na depresję z grupy leków nazywanych inhibitorami monoaminooksydazy,

•    jeśli u pacjenta występują choroby przebiegające z

drgawkami,

•    jeśli pacjent ma uraz głowy,

•    jeśli pacjent ma zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe

(objawy: ból głowy, zaburzenia świadomości, równowagi, widzenia),

•    jeśli pacjent jest w śpiączce.

Zasadność wymienionych przeciwwskazań należy uwzględnić rozważając akceptowalne potencjalne ryzyko względem korzyści terapeutycznych w przypadku silnych bólów wywołanych rozległymi urazami ciała.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Autostrzykawka Morfina przeciwko bólowi należy omówić to z lekarzem lub pielęgniarką.

Leki przeciwbólowe należące do grupy opioidów należy podawać ostrożnie pacjentom z:

•    z obniżoną czynnością tarczycy (niedoczynnością tarczycy),

•    z obniżoną czynnością kory nadnerczy (zbyt małe wytwarzanie hormonów),

•    z astmą lub innymi problemami z oddychaniem, np. z rozedmą pluć,

•    z przerostem gruczołu krokowego lub utrudnionym oddawaniem moczu,

•    z niskim ciśnieniem krwi,

•    ze wstrząsem (nagły spadek ciśnienia krwi i zmniejszenie przepływu krwi przez tkanki organizmu),

•    z chorobami zapalnymi jelit lub upośledzeniem drożności jelit,

•    z osłabieniem mięśni (zwanym miastenią);

•    nadużywających leków,

•    z zaburzeniami dróg żółciowych (morfina może nasilić dolegliwości bólowe),

•    z zaburzeniami czynności wątroby,

•    z zaburzeniami czynności nerek,

Sodu pirosiarczyn, który jest składnikiem leku może być przyczyną wystąpienia reakcji nadwrażliwości, szczególnie u pacjentów z nadwrażliwością w wywiadzie.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Ostrożnie należy podawać morfinę pacjentom z zaburzeniami czynności wątroby, ze względu na to, że metabolizm morfiny przebiega głównie w wątrobie.

Morfina podawana pacjentom z zaburzeniem czynności nerek powodowała długotrwałe zahamowanie czynności oddechowej o ciężkim przebiegu

Lek Autostrzykawka Morfina przeciwko bólowi a inne leki

Na działanie morfiny wpływają:

•    inhibitory monoaminooksydazy (leki przeciwdcpresyjne), np. moklobemid, zwłaszcza jeśli pacjent przyjmował te leki przez ostatnie 2 tygodnie. Nie wolno stosować leków z tej grupy z morfiną - patrz punkt 2., podpunkt: „Kiedy nie stosować leku Autostrzykawka Morfina przeciwko bólowi” ,

•    trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne,

•    leki nasenne,

•    leki uspokajające, przeciwlękowe,

•    leki z grupy pochodnych fenotiazyny,

•    leki obniżające ciśnienie krwi;

•    leki zwiotczające mięśnie gładkie oraz regulujące rytm serca,

•    cyprofloksacyna

•    leki przyspieszające przejście pokarmu przez przewód pokarmowy, np. cyzapryd, przeciw wymiotom (metoklopramid, domperydon);

•    leki stosowane w chorobie Parkinsona, np. selegilina; meksyletyna (lek na zaburzenia rytmu serca);

•    cymetydyna (lek na wrzody żołądka lub dwunastnicy).

Lek Autostrzykawka Morfina przeciwko bólowi z alkoholem

Należy unikać picia alkoholu podczas stosowania morfiny.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Morfina może być stosowana u kobiet w ciąży wyłącznie w przypadku zdecydowanej konieczności, kiedy potencjalne ryzyko jest akceptowalne ze względu na rozważane korzyści terapeutyczne. Morfina przenika do mleka kobiecego. Nie należy karmić piersią podczas stosowania tego leku.

Prowadzenie pojazdów' i obsługiwanie maszyn

Morfina zaburza sprawność psychofizyczną.

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Autostrzykawka Morfina przeciwko bólowi zaw iera sodu pirosiarczyn.

Lek rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.

3. Jak stosować lek Autostrzykawka z Morfiną przeciw ko bólow i

Leki należy stosować w przypadku wystąpienia bólu spow'odowanego rozległymi urazami ciała. Autostrzykawka Morfina przeciwko bólowi dostarcza jednorazową dawkę 20 mg po podaniu domięśniowym.

Lek Autostrzykawka Morfina przeciwko bólowi należy wyjąć z opakowania zewnętrznego, przycisnąć czerwony koniec do miejsca wstrzyknięcia, poderwać biały bezpiecznik i przytrzymać bez ruchu przez 10 sekund.

4.Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występują:

-    nudności, wymioty,

-    zaparcia,

-    senność,

-    zaburzenia nastroju,

Mogą wystąpić:

-    trudności w oddawaniu moczu, skurcz moczowodów oraz zmniejszenie objętości wydalanego moczu,

-    skurcz dróg żółciowych (ostry ból po prawej stronie pod żebrami),

-    suchość w ustach,

-    pocenie się,

-    zaczerwienienie twarzy,

-    zawroty głowy,

-    zwolnienie akcji serca, kołatanie serca, nagłe spadki ciśnienia podczas zmiany pozycji z leżącej na stojącą,

-    obniżenie temperatury ciała,

-    niepokój, zaburzenia nastroju, omamy,

-    zwężenie źrenic.

Powyższe objawy mogą wystąpić częściej u pacjentów, którzy są leczeni ambulatoryjnie oraz u pacjentów bez silnych dolegliwości bólowych.

Ponadto występowały:

-    ból głowy, zaburzenia świadomości i równowagi, kłopoty z widzeniem (mogą to być objawy podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego),

-    sztywność mięśniowa (po zastosowaniu dużych dawek morfiny),

-    pokrzywka, świąd,

-    niskie ciśnienie krwi,

-    ból i podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: adr@urpl.gov.Dl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek A u tost rzy kawka z Morfiną przeciwko bólowi

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po: EXP. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed zamarzaniem.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Autostrzykawka Morfina przeciwko bólowi

Substancją czynną leku jest 2 ml roztworu do wstrzykiwali domięśniowych zawierające 20 mg siarczanu morfiny.

Pozostałe składniki: sodu chlorek, sodu pirosiarczyn, disodu edytynian, woda do wstrzykiwali

Jak wygląda lek Autostrzykaw ka Morfina przeciw ko bólowi i co zaw iera opakowanie

Autostrzykawka długości 115 mm zbudowana z korpusu i nakrętki koloru czerwonego z bezpiecznikiem w kolorze białym umieszczona w przeźroczystym tubusie zabezpieczonym nakrętką z plombą.

Postępować zgodnie z instrukcją poniżej:

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

ZPSM Ravimed Sp. z o.o. ul.Polna 54 05-119 Lajski

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Autostrzykawka Morfina Przeciwko Bólowi

Charakterystyka Autostrzykawka morfina przeciwko bólowi

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

Autostrzykawka Morfina przeciwko bólowi, 20 mg/2 ml, roztwór do wstrzykiwali

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Substancją czynną jest morfiny siarczan

2 ml roztworu zawierają 20 mg morfiny siarczanu (Morphini Sulfas)

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sodu pirosiarczyn Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwali.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Silne bóle wywołane rozległymi urazami.

4.2.    Dawkowanie i sposób podania

Autostrzykawka Morfina przeciwko bólowi dostarcza stałą dawkę 20 mg po podaniu domięśniowym. Podana dawka wystarczy na zapewnienie działania przeciwbólowego u dorosłego pacjenta o masie ciała około 70 kg. Działanie przeciwbólowe zostaje zapewnione w ciągu 15 do 20 minut, pełne działanie powinno być osiągnięte po 1 godzinie po podaniu.

Pojedyncza dawka jest wystarczającą dla większości pacjentów o standardowym wzroście.

4.3.    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na morfiny siarczan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

•    Zespól ostrego brzucha

•    Guz chromochłonny nadnerczy'

•    Zaburzenia oddychania

•    Kolka wątrobowa

•    Ostre zatrucie alkoholem

•    Stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy i okres 2 tygodni po ich odstawieniu

•    Stany chorobowe przebiegające z drgawkami

•    Urazy głowy

•    Podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe

o    Śpiączka

Zasadność wymienionych przeciwwskazań należy uwzględnić rozważając akceptowalne potencjalne ryzyko względem klinicznych korzyści w przypadku silnych bólów wywołanych rozległymi urazami ciała.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Leki przeciwbólowe należące do grupy opioidów należy podawać ostrożnie pacjentom z niedoczynnością tarczycy, niewydolnością kory nadnerczy, astmą, zmniejszoną rezerwą oddechową, przerostem gruczołu krokowego, niedociśnieniem, wstrząsem, chorobami zapalnymi lub zaburzeniem drożności jelit, miastenią, a także pacjentom nadużywającym leków.

Po podaniu morfiny pacjentom z kolką wątrobową lub innymi zaburzeniami dróg żółciowych może wystąpić nasilenie bólu spowodowane zwiększeniem ciśnienia w drogach żółciowych. Morfina podawana pacjentom po zabiegu usunięcia pęcherzyka żółciowego, powodowała wystąpienie bólu.

Ostrożnie należy podawać morfinę pacjentom z zaburzeniami czynności wątroby, ze względu na to, że metabolizm morfiny przebiega głównie w wątrobie.

Morfina podawana pacjentom z zaburzeniem czynności nerek powodowała długotrwałe zahamowanie czynności oddechowej o ciężkim przebiegu.

Produkt Autostrzykawka Morfina przeciwko bólowi zawiera sodu pirosiarczyn,który może być przyczyną wystąpienia reakcji nadwrażliwości, szczególnie u pacjentów z nadwrażliwością w wywiadzie.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Substancje działające na ośrodkowy układ nerwowy takie jak alkohol, leki znieczulające, nasenne, uspokajające, przeciwlękowe, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz pochodne fenotiazyny nasilają działanie uspakajające morfiny.

Leki cholinolityczne, takie jak atropina, mogą jedynie częściowo odwrócić skurcz dróg żółciowych, lecz wywierają wpływ na przewód pokarmowy i drogi moczowe, w wyniku czego mogą wystąpić ciężkie zaparcia i zatrzymanie moczu.

Podanie opioidowych leków przeciwbólowych zmniejsza stężenie cyprofloksacyny w osoczu. Jeśli stosowana jest cyprofloksacyna, nie zaleca się stosowania opioidowych leków przeciwbólowych w premedykacji.

Cyzapryd, metoklopramid i domperydon podczas stosowania z morfiną może powodować hamowanie działania na układ pokarmowy.

Stosowanie morfiny z lekami dopaminergicznymi, także selegiliną powodowało wysoką temperaturę ciała oraz działanie toksyczne na ośrodkowy układ nerwowy Wchłanianie meksyletyny jest opóźnione przez morfinę.

Metabolizm opioidowych leków przeciwbólowych, szczególnie petydyny (zwiększa się stężenie w osoczu) może być hamowany przez Cymetydyna (antagonista receptora H2).

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację.

Ciąża

Stosowanie morfiny u kobiet w ciąży wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Może być stosowana w przypadku zdecydowanej konieczności kiedy potencjalne ryzyko jest akceptowalne ze względu na rozważane korzyści kliniczne.

Nie zaleca się stosowania morfiny w czasie porodu.

Karmienie piersią

Morfina przenika do mleka kobiecego. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Morfina zaburza sprawność psychofizyczną, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje anafilaktyczne po dożylnym podaniu morfiny

Zaburzenia psychiczne

Niepokój, zaburzenia nastroju, omamy

Morfina stosowana długotrwale może prowadzić do uzależnienia psychicznego i fizycznego, a przy nagłym przerwaniu długotrwałego leczenia, do wystąpienia zespołu abstynencyjnego.

Zaburzenia układu nerwowego

Senność, stan splątania, podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe, zawroty głowy

Zaburzenia oka Zwężenie źrenic

Zaburzenia serca Bradykardia, kołatanie serca

Zaburzenia naczyniowe

Niedociśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne Zaburzenia żołądka i jelit

Suchość w jamie ustnej, zaparcia, nudności, wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Skurcz dróg żółciowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej pokrzywka, świąd

Zaburzenia mieśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Sztywność mięśniowa

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Trudności w oddawaniu moczu, skurcz moczowodów, działanie antydiuretyczne Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zaczerwienienie twarzy, potliwość, kontaktowe zapalenie skóry, ból i podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}e-mail: adr«/ urpl.uov.pl 4.9. Przedawkowanie

Objawy przedawkowania: bardzo silne zwężenie źrenic („szpilkowate źrenice”), śpiączka, płytki oddech, sinica, chłodna skóra, wiotkość kończyn. Może dojść do zahamowania czynności oddechowej, niedociśnienia z niewydolnością serca, zmniejszenia temperatury ciała, drgawek, rozpadu mięśni poprzecznie prążkowanych prowadzącego do niewydolności nerek.

Postępowanie w przypadku przedawkowania: przywrócenie drożności dróg oddechowych i wentylacji płuc, poprzez wdrożenie tlenoterapii. Równocześnie należy podać dożylnie nałokson w dawce 5 pg/kg masy ciała oraz w razie potrzeby inne leki działające objawowo. Wstrzyknięcia naloksonu można w miarę potrzeb powtarzać co 2 - 3 minuty. Brak poprawy po naloksonie wskazuje na inną przyczynę zatrucia i śpiączki.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farniakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: naturalne alkaloidy opium; morfina.

Kod ATC: N02AA01

Morfina jest silnym lekiem przeciwbólowym, który jest skuteczny w leczeniu bólów pochodzenia nocyccptywmego. Działa na ośrodkowy układ nerwowy poprzez receptoiy opioidowe, szczególne powinowactwa wykazuje do receptorów ju.

Morfina wywołuje także senność, zmiany nastroju, obniżenie temperatury ciała, zależne od dawki porażenie czynności oddechow'ej. Modyfikacja uwalniania substancji neuroprzekaźnikowych z włókien nerwowych aferentnych powoduje działanie przeciwbólowe morfiny.

Obwodowa działanie przeciwbólowe morfiny w bólach o podłożu zapalnym wynika ze zwiększonej gęstości receptorów' opioidowych w tkance zmienionej zapalnie oraz z łatwiejszego dostępu opioidów' do neuronalnych receptorów.

Działanie obwodowe morfiny polega na: rozszerzeniu naczyń krwionośnych, modyfikacji napięcia mięśniówki gładkiej przewodu pokarmowego i dróg moczowych, przy zachowaniu skurczu zwieraczy. Działanie to może pow'odow'ać opóźnienie opróżniania żołądka i przedłużenie przebywania w nim treści pokarmowej, zahamowanie pcrystallyki jelit, zaparcia, zwiększenie ciśnienia w drogach żółciowych, zaburzenia oddawania moczu. Pod wpływem czynników stresowych morfina hamuje czynność wydzielniczą kory nadnerczy.

Morfina zmniejsza duszność w niewydolności lewej komory serca i obrzęku pluć.

Morfina nie wpływa na odruchy ścięgniste (np. rzepkowy oraz ze ścięgna Achillesa) oraz autonomiczne. Opioidow'e leki przeciwbólowa mogą powodować uwalnianie histaminy, co u pacjentów' z astmą może wywołać skurcz oskrzeli.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Wchłanianie jest szybkie po podaniu domięśniowym.

Stężenie we krwi

Po podaniu domięśniowym dawbi 10 mg. maksymalne stężenie w osoczu obserw'ow'ano po 10 do 20 min. Stężenie morfiny w osoczu u dorosłego pacjenta o w'adze 70 kg po podaniu domięśniowym mieściło się w zakresie 30-140 ng/ml.

Okres póltrwania

Okres półtrwania morfiny po podaniu domięśniowym wynosi 1,5 do 2,0 godziny dla zdrowych ochotników.

Dystrybucja

Morfina nie kumuluje się w organizmie, rozmieszczana jest w całym organizmie, głównie w nerkach, wątrobie, tkance płucnej i śledzionie. Mniejsze stężenia stwierdzane są w tkance mózgowej i mięśniowej. Morfina przenika przez barierę łożyska, a jej śladowe ilości wydzielane są w pocie i mleku. W terapeutycznym zakresie stężeń morfina wiąże się w 35% z białkami - albuminami i immunoglobulinami.

Metabolizm

Głównym miejscem metabolizmu jest wątroba, polegający na sprzęganiu z kwasem glukuronowym z wytworzeniem morfmy-3-glukuronidu, który jest nieaktywny farmakologicznie. Metabolizm morfiny zachodzi również w ścianie jelita cienkiego, nerkach, płucach i centralnym układzie nerwowym.

Eliminacja

Po podaniu pozajelitowym, około 90% ulega wydaleniu w ciągu 24 godzin, przy czym około 10% w postaci wolnej morfiny, 65 do 70% w postaci sprzężonej. 1% jako normorfina i 3% jako glukuronid normorfiny.

Morfina jest wydalana z moczem - wraz ze wzrostem kwasowości moczu więcej morfiny ulega wydaleniu w postaci wolnej, zaś wraz ze wzrostem zasadowości moczu więcej morfiny ulega wydaleniu w postaci sprzężonej z glukuronidem. Około 10% dawki może być wydalone z żółcią.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie wykazano teratogennego działania siarczanu morfiny po podaniu szczurom 35 mg/kg mc. na dobę (dawka 35 razy większa od dawki zwykle stosowanej u ludzi), natomiast odnotowano zwiększenie śmiertelności i zahamowanie wzrostu młodych osobników po zastosowaniu dawki większej niż 10 mg/kg mc. na dobę (dawka 10 razy większa od dawki zwykle stosowanej u ludzi).

Nie przeprowadzono badań na zwierzętach, dotyczących działania rakotwórczego i mutagennego morfiny oraz wpływu na reprodukcję.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek Sodu pirosiarczyn Disodu edytynian Woda do wstrzykiwali

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

6.3.    Okres ważności

2 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed zamarzaniem.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Przezroczysty tubus polietylenowy zawiera autostrzykawkę z wkładem, wkład zawiera 20 mg siarczanu morfiny w 2 ml roztworu.

Autostrzykawka z wkładem jednokomorowym z PP zamkniętym z jednej strony korkiem z elastomeru, z drugiej strony tłoczkiem z elastomeru oraz umieszczoną wewnątrz stalową igłą

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Autostrzykawka Morfina przeciwko bólowi koloru czerwonego z białym bezpiecznikiem: należy odkręcić nakrętkę z opakowania zewnętrznego (tubus),wyjąć Autostrzykawkę, przycisnąć czerwony koniec do miejsca wstrzyknięcia, poderwać biały bezpiecznik i przytrzymać bez ruchu przez 10 sekund.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

ZPSM Ravimed Sp. z o.o. ul. Polna 54 05-119 Łajski

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Q>. Su - ¿¿Q 41> i

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO    „ ^

/£. M ■    i

Autostrzykawka Morfina Przeciwko Bólowi