Imeds.pl

Avasart Hct 160 Mg + 12,5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika AVASART HCT, 160 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane

Valsartanum+Hydrochlorothiazidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Avasart HCT i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Avasart HCT

3.    Jak stosować lek Avasart HCT

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Avasart HCT

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Avasart HCT i w jakim celu się go stosuje

Lek Avasart HCT w postaci tabletek powlekanych zawiera dwie substancje czynne: walsartan i hydrochlorotiazyd.

Obie substancje pomagają kontrolować wysokie ciśnienie tętnicze (nadciśnienie tętnicze).

-    Walsartan należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II, które pomagają kontrolować wysokie ciśnienie tętnicze. Angiotensyna II jest substancją powstającą w organizmie, która zwęża naczynia krwionośne i zwiększa w ten sposób ciśnienie tętnicze. Walsartan blokuje działanie angiotensyny II, w wyniku czego zmniejsza się napięcie naczyń krwionośnych i zmniejsza ciśnienie tętnicze.

-    Hydrochlorotiazyd należy do grupy tzw. tiazydowych leków moczopędnych (diuretyków). Hydrochlorotiazyd zwiększa objętość wydalanego moczu, co również zmniejsza ciśnienie tętnicze.

Lek Avasart HCT stosuje się w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, które nie jest odpowiednio kontrolowane podczas stosowania tylko jednej substancji.

Wysokie ciśnienie tętnicze zwiększa obciążenie serca i tętnic. Nieleczone może doprowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych w mózgu, sercu i nerkach, prowadząc do udaru mózgu, niewydolności serca lub niewydolności nerek. Wysokie ciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko zawału mięśnia sercowego. Obniżenie ciśnienia do wartości prawidłowych zmniejsza ryzyko zachorowania na te choroby.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Avasart HCT Kiedy nie stosować leku Avasart HCT:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne, pochodne sulfonamidów (substancje o budowie chemicznej podobnej do hydrochlorotiazydu) lub któiykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    powyżej 3. miesiąca ciąży (we wczesnym okresie ciąży również lepiej nie przyjmować leku Avasart HCT - patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”);

-    jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby, uszkodzenie małych przewodów żółciowych w wątrobie (żółciowa marskość wątroby) prowadzące do gromadzenia żółci w wątrobie (cholestaza);

-    jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek;

-    jeśli pacjent nie oddaje moczu;

-    jeśli pacjent jest dializowany za pomocą sztucznej nerki;

-    jeśli, mimo leczenia, stężenie potasu lub sodu we krwi jest zmniejszone lub jeśli stężenie wapnia we krwi jest zwiększone;

-    jeśli pacjent ma dnę moczanową;

-    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i przyjmuje lek obniżający ciśnienie o nazwie aliskiren.

Jeśli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta, nie należy przyjmować leku, lecz

należy skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Avasart HCT należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Avasart HCT:

-    jeśli pacjent przyjmuje leki oszczędzające potas, suplementy potasu, zamienniki soli kuchennej zawierające potas lub inne leki, które zwiększają stężenie potasu we krwi (takie jak heparyna) - lekarz może zalecić monitorowanie stężenia potasu we krwi;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono małe stężenie potasu we krwi;

-    jeśli pacjent ma biegunkę lub nasilone wymioty;

-    jeśli pacjent przyjmuje duże dawki leków moczopędnych;

-    jeśli pacjent ma ciężką chorobę serca;

-    jeśli pacjent ma niewydolność serca lub przebył zawał serca - należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza odnośnie rozpoczynania leczenia. Lekarz może również zalecić kontrolę czynności nerek;

-    jeśli pacjent ma zwężenie tętnicy nerkowej;

-    jeśli pacjentowi niedawno przeszczepiono nerkę;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono hiperaldosteronizm (chorobę, w której nadnercza wydzielają zbyt dużo hormonu aldosteronu) - w takim przypadku nie zaleca się stosowania leku Avasart HCT;

-    jeśli pacjent ma chorobę wątroby lub nerek;

-    jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpił obrzęk języka i twarzy, spowodowany reakcją alergiczną o nazwie obrzęk naczynioruchowy, po zastosowaniu innych leków (w tym inhibitorów ACE) - należy o tym poinformować lekarza. Jeśli takie objawy wystąpią podczas stosowania leku Avasart HCT, należy niezwłocznie zaprzestać jego stosowania i nigdy nie stosować go ponownie (patrz również punkt 4);

-    jeśli pacjent ma gorączkę, wysypkę i ból stawów, co może być objawem tocznia rumieniowatego układowego (tzw. choroby autoimmunologicznej);

-    jeśli pacjent ma cukrzycę, przebył dnę, ma duże stężenie cholesterolu lub triglicerydów we krwi;

-    jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości reakcja alergiczna po zastosowaniu innych leków zmniejszających ciśnienie tętnicze krwi, należących do tej samej grupy (antagonistów receptora angiotensyny II) lub jeśli u pacjenta stwierdzono alergię lub astmę oskrzelową;

-    jeśli u pacjenta wystąpiły zaburzenia widzenia lub ból oka - mogą to być objawy podwyższonego ciśnienia w oku i mogą wystąpić od kilku godzin do tygodnia od zażycia leku Avasart HCT. Jeśli stan ten nie będzie leczony, może prowadzić do trwałej utraty wzroku.

Jeśli u pacjenta wcześniej wystąpiło uczulenie na penicylinę lub sulfonamidy, ryzyko pojawienia się takich objawów może być większe;

-    lek może zwiększyć wrażliwość skóry na światło słoneczne;

-    jeśli pacjent zażywa którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu nadciśnienia:

o inhibitory ACE, np. enalapryl, lizynopryl itp. o aliskiren.

Nie zaleca się stosowania leku Avasart HCT u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat).

Należy poinformować lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży.

Nie zaleca się podawania leku Avasart HCT we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po trzecim miesiącu ciąży, gdyż jego stosowanie w tym czasie może być bardzo szkodliwe dla dziecka (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

Jeśli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta, należy skontaktować się z lekarzem.

Lek Avasart HCT a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Na skuteczność leczenia może mieć wpływ jednoczesne przyjmowanie leku Avasart HCT i niektórych innych leków. Może być konieczna zmiana dawki, zastosowanie innych środków ostrożności, a w pewnych przypadkach przerwanie stosowania jednego z leków.

Dotyczy to zwłaszcza następujących leków:

-    litu, leku stosowanego w leczeniu niektórych chorób psychicznych;

-    leków lub substancji, które mogą zwiększać stężenie potasu we krwi, takich jak suplementy potasu, zamienniki soli kuchennej zawierające potas, leki oszczędzające potas i heparyna;

-    leków, które mogą zmniejszać stężenie potasu we krwi, takich jak leki moczopędne, kortykosteroidy, środki przeczyszczające, karbenoksolon, amfoterycyna lub penicylina G;

-    niektórych antybiotyków (z grupy lyfamycyny), leków, które zapobiegają odrzuceniu przeszczepionego narządu (cyklosporyna) lub leku przeciwretrowirusowego, stosowanego w leczeniu zakażeń HIV/AIDS (rytonawir). Leki te mogą nasilać działanie leku Avasart HCT;

-    leków, które mogą indukować częstoskurcz komorowy typu „ torsades de pointes ”

(zaburzenia rytmu serca), takich jak leki przeciwarytmiczne (stosowane w leczeniu zaburzeń serca) lub niektóre leki przeciwpsychotyczne;

-    leków, które mogą zmniejszać stężenie sodu we krwi, takich jak, leki przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne oraz przeciwpadaczkowe;

-    leków, stosowanych w leczeniu dny, takich jak allopurynol, probenecyd i sulfinpirazon;

-    witaminy D w dawkach leczniczych i suplementów wapnia;

-    leków stosowanych w leczeniu cukrzycy (doustnych, takich jak metformina lub insulina);

-    leków, które podwyższają ciśnienie tętnicze, takich jak noradrenalina lub adrenalina;

-    digoksyny lub innych glikozydów naparstnicy (leki stosowane w leczeniu chorób serca);

-    innych leków obniżających ciśnienie tętnicze, takich jak metylodopa, inhibitory ACE (np. enalapryl, lizynopryl) lub aliskiren;

-    leków mogących zwiększać stężenie cukru we krwi, takich jak diazoksyd lub beta-adrenolityki;

-    leków cytotoksycznych (przeciwnowotworowych), takich jak metotreksat lub cyklofosfamid;

-    leków przeciwbólowych, takich jak niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym wybiórcze inhibitory cyklooksygenazy-2 oraz kwas acetylosalicylowy w dawce > 3g;

-    leków zwiotczających mięśnie, takich jak tubokuraryna;

-    leków przeciwcholinergicznych, stosowanych w leczeniu różnych zaburzeń, takich jak bolesne skurcze przewodu pokarmowego lub pęcherza moczowego, astma, choroba lokomocyjna, kurcze mięśni, choroba Parkinsona i jako dodatek do znieczulenia;

-    amantadyny, stosowanej w leczeniu choroby Parkinsona oraz w leczeniu i zapobieganiu chorobom wirusowym;

-    kolestyraminy i kolestypolu (leków stosowanych w leczeniu dużego stężenia tłuszczów we krwi);

-    alkoholu, tabletek nasennych i środków znieczulających (leki o działaniu usypiającym lub przeciwbólowym, stosowane np. podczas zabiegów chirurgicznych);

-    jodowych środków kontrastujących (używanych w badaniach obrazowych).

Avasart HCT z jedzeniem, piciem lub alkoholem

Lek Avasart HCT można przyjmować niezależnie od posiłków.

Nie należy spożywać alkoholu bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem. Alkohol może nasilić obniżenie ciśnienia tętniczego i (lub) zwiększyć ryzyko zawrotów głowy lub omdlenia.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

-    Należy poinformować lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży.

Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie przyjmowania leku Avasart HCT przed zajściem w ciążę lub jak najszybciej po stwierdzeniu ciąży i zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Avasart HCT.

Nie zaleca się stosowania leku Avasart HCT we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go przyjmować po trzecim miesiącu ciąży, gdyż lek przyjmowany w tym czasie może poważnie zaszkodzić dziecku.

-    Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią.

Nie zaleca się stosowania leku Avasart HCT w okresie karmienia piersią. Dla pacjentek planujących karmienie piersią zwłaszcza noworodka lub wcześniaka, lekarz może wybrać inny, bardziej odpowiedni lek.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdu, używania narzędzi, obsługiwania maszyn lub wykonywania innych czynności, które wymagają koncentracji uwagi, należy upewnić się, w jaki sposób lek Avasart HCT działa na organizm pacjenta. Podobnie jak inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, Avasart HCT może w rzadkich przypadkach powodować zawroty głowy i zaburzać zdolność koncentracji.

Lek Avasart HCT zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Avasart HCT

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Osoby z wysokim ciśnieniem tętniczym często nie odczuwają żadnych objawów swojej choroby. Wiele spośród takich osób czuje się zupełnie dobrze. Dlatego bardzo ważne jest, aby zgłaszać się na wizyty u lekarza, nawet w przypadku dobrego samopoczucia.

Lekarz dokładnie określi, jaką liczbę tabletek leku Avasart HCT należy przyjmować. W zależności od reakcji pacjenta na leczenie może zalecić zwiększenie lub zmniejszenie dawki leku.

-    Zazwyczaj stosowana dawka leku Avasart HCT to jedna tabletka na dobę.

-    Nie wolno zmieniać dawki leku lub przerywać przyjmowania tabletek bez porozumienia

z lekarzem.

-    Lek należy przyjmować codziennie o tej samej porze, najlepiej rano.

-    Lek Avasart HCT można przyjmować niezależnie od posiłków.

-    Tabletkę należy połykać, popijając szklanką wody.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Avasart HCT

W razie wystąpienia silnych zawrotów głowy i (lub) omdlenia, należy położyć się i niezwłocznie skontaktować z lekarzem.

Jeśli pacjent omyłkowo zażyje zbyt dużo tabletek, należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub zgłosić do szpitala.

Pominięcie przyjęcia leku Avasart HCT

W razie pominięcia dawki leku należy ją przyjąć możliwie szybko po przypomnieniu sobie o tym.

Jeśli jednak zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, należy opuścić dawkę pominiętą.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Avasart HCT

Przerwanie stosowania leku Avasart HCT może spowodować zaostrzenie nadciśnienia tętniczego. Nie wolno przerywać przyjmowania leku bez zalecenia lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wymienione działania niepożądane mogą występować z określoną częstością, którą definiuje się następująco:

-    bardzo często: występują u więcej niż 1 osoby na 10;

-    często: występują u 1 do 10 osób na 100;

-    niezbyt często: występują u 1 do 10 osób na 1000;

-    rzadko: występują u 1 do 10 osób na 10 000;

-    bardzo rzadko: występują u mniej niż 1 osoby na 10 000;

-    nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie i wymagać pilnej pomocy medycznej.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego, takich jak:

-    obrzęk twarzy, języka lub gardła;

-    trudności w połykaniu;

-    pokrzywka i trudności w oddychaniu.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów, należy zaprzestać stosowania leku Avasart HCT i natychmiast skontaktować się z lekarzem (patrz również punkt 2, podpunkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Do innych działań niepożądanych należą:

Niezbyt często: - kaszel;

-    niskie ciśnienie tętnicze;

-    uczucie oszołomienia;

-    odwodnienie (z nasilonym pragnieniem, suchością błony śluzowej jamy ustnej i języka, rzadkim oddawaniem moczu, ciemnym zabarwieniem moczu, suchością skóry);

-    ból mięśni;

-    uczucie zmęczenia;

-    mrowienie lub drętwienie;

-    niewyraźne widzenie;

-    szum uszny (np. syk, brzęczenie).

Bardzo rzadko:

-    zawroty głowy;

-    biegunka;

-    ból stawów.

Częstość nieznana:

-    trudności w oddychaniu;

-    znacznie zmniejszona ilość wydalanego moczu;

-    małe stężenie sodu we krwi (które może spowodować uczucie zmęczenia, splątanie, drganie mięśni i (lub) drgawki w ciężkich przypadkach);

-    małe stężenie potasu we krwi (czasami z osłabieniem mięśni, kurczami mięśni, zaburzeniami rytmu serca);

-    mała liczba krwinek białych (z takimi objawami, jak gorączka, zakażenia skóry, ból gardła lub owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej na skutek zakażenia, osłabienie);

-    zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi (co w ciężkich przypadkach może spowodować zażółcenie skóry i oczu);

-    zwiększenie stężenia azotu mocznikowego i kreatyniny we krwi (co może wskazywać na zaburzenia czynności nerek);

-    zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi (co w ciężkich przypadkach może spowodować dnę);

-    omdlenie.

Następujące działania niepożądane zgłaszano po zastosowaniu leku zawierającego tylko

walsartan lub tylko hydrochlorotiazyd:

Walsartan

Niezbyt często:

-    uczucie wirowania;

-    ból brzucha.

Częstość nieznana:

-    wysypka skórna ze świądem lub bez świądu, razem z niektórymi z następujących objawów: gorączka, ból stawów, ból mięśni, obrzęk węzłów chłonnych i (lub) objawy grypopodobne;

-    wysypka, purpurowo-czerwone plamy, gorączka, świąd (objawy zapalenia naczyń krwionośnych);

mała liczba płytek krwi (niekiedy z nieprawidłowym krwawieniem lub powstawaniem siniaków);

-    duże stężenie potasu we krwi (niekiedy z kurczami mięśni, zaburzeniami rytmu serca);

-    reakcje alergiczne (z takimi objawami, jak wysypka, świąd, pokrzywka, trudności w oddychaniu lub połykaniu, zawroty głowy);

-    obrzęk, głównie twarzy i gardła; wysypka; świąd;

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych;

-    zmniejszenie stężenia hemoglobiny i odsetka krwinek czerwonych we krwi (co może w ciężkich przypadkach spowodować niedokrwistość);

-    niewydolność nerek;

-    małe stężenie sodu we krwi (które może spowodować uczucie zmęczenia, splątanie, drganie mięśni i (lub) drgawki w ciężkich przypadkach).

Hydrochlorotiazyd

Bardzo często:

-    małe stężenie potasu we krwi;

-    zwiększenie stężenia lipidów we krwi.

Często:

-    małe stężenie sodu we krwi;

-    małe stężenie magnezu we krwi;

-    duże stężenie kwasu moczowego we krwi;

-    swędząca wysypka i inne rodzaje wysypki;

-    zmniejszone łaknienie;

-    łagodne nudności i wymioty;

-    zawroty głowy, omdlenie podczas wstawania;

-    impotencja.

Rzadko:

-    obrzęk i powstawanie pęcherzy na skórze (na skutek zwiększonej wrażliwości na światło słoneczne);

-    duże stężenie wapnia we krwi;

-    duże stężenie cukru we krwi;

-    obecność cukru w moczu;

-    pogorszenie stanu metabolicznego w przebiegu cukrzycy;

-    zaparcie, biegunka, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, zaburzenia czynności wątroby, z którymi może wystąpić zażółcenie skóry i oczu;

-    zaburzenia rytmu serca;

-    ból głowy;

-    zaburzenia snu;

-    przygnębienie (depresja);

-    mała liczba płytek krwi (niekiedy z krwawieniem lub wybroczynami podskórnymi);

-    mrowienie lub odrętwienie;

-    zaburzenia widzenia.

Bardzo rzadko:

-    zapalenie naczyń krwionośnych z takimi objawami, jak wysypka, purpurowo-czerwone plamy, gorączka;

-    wysypka, świąd, pokrzywka, trudności w oddychaniu lub połykaniu, zawroty głowy (reakcje nadwrażliwości);

-    ciężka choroba skóry która powoduje wysypkę, zaczerwienie skóry, powstawanie pęcherzy w obrębie warg, oczu lub jamy ustnej, łuszczenie skóry, gorączka (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka);

-    wysypka na twarzy, ból stawów, zaburzenia mięśni, gorączka (toczeń rumieniowaty);

-    silny ból w nadbrzuszu (zapalenie trzustki);

-    trudności w oddychaniu z gorączką, kaszlem, świszczącym oddechem i dusznością (niewydolność oddechowa w tym zapalenie i obrzęk płuc);

-    gorączka, ból gardła, częstsze zakażenia (agranulocytoza);

bladość skóry, zmęczenie, duszność, ciemny kolor moczu (niedokrwistość hemolityczna);

-    gorączka, ból gardła lub owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej na skutek zakażenia (leukopenia);

-    splątanie, zmęczenie, drganie i kurcze mięśni, przyspieszony oddech (zasadowica hipochloremiczna).

Częstość nieznana:

osłabienie, łatwe powstawanie siniaków i częste zakażenia (niedokrwistość aplastyczna); znaczne zmniejszenie ilości wydalanego moczu (możliwe objawy zaburzeń czynności nerek lub niewydolności nerek);

-    pogorszenie widzenia lub ból oczu spowodowany wysokim ciśnieniem (możliwe objawy ostrej jaskry zamkniętego kąta);

wysypka, zaczerwienienie skóry, pęcherze na wargach, oczach i w jamie ustnej, łuszczenie się skóry, gorączka (możliwe objawy rumienia wielopostaciowego);

-    kurcze mięśni;

-    gorączka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: (22) 49 21 301, faks: (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Avasart HCT

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się uszkodzenie opakowania lub stwierdzi oznaki jego naruszenia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Avasart HCT

— Substancjami czynnymi leku są walsartan i hydrochlorotiazyd. Każda tabletka zawiera 160 mg walsartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

- Pozostałe składniki to: laktoza jedno wodna, laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, niskopodstawiona, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki (Opadry Red 03F35245): hypromeloza, makrogol 8000, talk, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172).

Jak wygląda lek Avasart HCT i co zawiera opakowanie

Avasart HCT ma postać ciemnoczerwonej, podłużnej, obustronnie wypukłej tabletki powlekanej z oznaczeniem „VLS” po jednej stronie i „161” po drugiej stronie.

Opakowanie zawiera 14 lub 28 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Polfarmex S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno Polska (Poland)

Tek: (24) 357 44 44 Fax: (24) 357 45 45 Email: polfarmex@polfarmex.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: