Imeds.pl

Avenoc

Wariant informacji: Maść -, pokaż więcej wariancji

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Avenoc, maść

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Avenoc maść i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Avenoc maść

3.    Jak stosować Avenoc maść

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Avenoc maść

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Avenoc maść i w jakim celu się go stosuje

Avenoc maść jest lekiem stosowanym wspomagająco w dolegliwościach towarzyszących żylakom odbytu (hemoroidom), takich jak: ból, pieczenie i świąd.

Lek łagodzi objawy, nie usuwa przyczyny choroby.

Stosowanie leku Avenoc nie zwalnia od konieczności konsultacji lekarskiej.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Avenoc maść Kiedy nie stosować Avenoc maść

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Avenoc maść a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie leku Avenoc maść z jedzeniem i piciem

Brak specjalnych wymagań.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzic się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Avenoc maść zawiera w swoim składzie lanolinę

Lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3.    Jak stosować Avenoc maść

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Stosować na skórę wokół odbytu lub na żylaki zewnętrzne.

Nie stosować do odbytnicy.

Zalecana dawka to:

Dorośli: stosować niewielką ilość maści 2-3 razy dziennie na zmienione chorobowo miejsca okolicy odbytu, po dokonaniu miejscowej toalety.

Leczenie kontynuować jeszcze przez kilka dni po ustąpieniu objawów.

Czas stosowania

Jeżeli w ciągu kilku dni nie nastąpi poprawa, a przeciwnie - bóle nasilają się lub nawracają, stwierdzi się obecność krwi w stolcu lub wystąpią inne niepokojące objawy należy zasięgnąć porady lekarza.

Podczas leczenia należy ze szczególną uwagą przestrzegać higieny i odpowiedniej diety.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Avenoc maść:

należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Avenoc maść:

nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Brak znanych działań niepożadanych.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 492 13 01, fax: + 48 22 492 13 09,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również krajowemu przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Avenoc maść

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25oC.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i tubce.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Termin ważności jest na pudełku poprzedzony skrótem EXP.

Numer serii jest na pudełku poprzedzony skrótem Lot.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Avenoc maść

•    Substancjami czynnymi leku są: Ficaria verna TM 0,01g, Paeonia officinalis TM 0,01 g, Adrenalinum 3 DH 0,05 g, Chlorowodorek amyleiny 0,50 g w 100 g maści.

•    Pozostałe składniki to: lanolina, wazelina biała.

Jak wygląda Avenoc maść i co zawiera opakowanie

Tuba aluminiowa zawierająca 30 g maści, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

BOIRON SA

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do krajowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Boiron Sp. z o.o. tel. ... fax: ... e-mail: ...

Data ostatniej aktualizacji ulotki: .

3