+ iMeds.pl

Aviomarin 20 mgUlotka Aviomarin

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Aviomarin, 20 mg, guma do żucia, lecznicza

Dimenhydrinatum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować Aviomarin ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli    potrzebna jest rada lub    dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy    skontaktować się    z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Aviomarin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aviomarin

3.    Jak stosować Aviomarin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Aviomarin

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST AVIOMARIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku Aviomarin jest dimenhydramina, która ma działanie przeciwwymiotne, przeciwhistaminowe i miejscowo znieczulające.

Leczniczą gumę do żucia Aviomarin stosuje się do zapobiegania i leczenia nudności i wymiotów w chorobie lokomocyjnej o łagodnym nasileniu.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AVIOMARIN

Kiedy nie stosować leku Aviomarin

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na dimenhydraminę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Aviomarin;

-    guma do żucia Aviomarin nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Aviomarin

Należy zachować ostrożność u pacjentów:

•    z j askrą z zamkniętym kątem przesączania;

•    z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego;

•    ze zwężeniem    odźwiernika;

•    z porfirią;

•    z padaczką.

Aviomarin może nasilać objawy tych chorób.

Dimenhydraminę należy stosować ostrożnie:

•    u pacjentów z    chorobami układu krążenia;

•    u pacjentów z chorobami zwiększającymi ryzyko zaburzeń powstawania i przewodzenia bodźców pobudzających bicie serca, jak:

•    hipokaliemia - zmniejszone stężenie potasu w surowicy krwi;

•    hipomagnezemia - zmniejszone stężenie magnezu we krwi;

•    u pacjentów przyjmujących leki wydłużające odstęp QT w elektrokardiogramie;

•    u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby;

•    u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek;

•    u pacjentów stosujących leki o działaniu ototoksycznym (uszkadzających słuch) - Aviomarin może maskować objawy uszkodzenia słuchu;

•    u osób z protezami dentystycznymi - istnieje ryzyko przyklejenia gumy do żucia do protezy lub uszkodzenia protezy;

•    u pacjentów z chorobami alergicznymi (Aviomarin zawiera lewomentol);

•    u pacj entów z przewlekłą obturacyj ną chorobą płuc;

•    u pacjentów z fenyloketonurią (lek zawiera aspartam);

•    u pacjentów z wrodzonymi zaburzeniami metabolizmu węglowodanów (wrodzona nietolerancja fruktozy, wrodzone zaburzenia wchłaniania glukozy i galaktozy, wrodzony niedobór sacharazy-izomaltazy).

U dzieci w wieku poniżej 2 lat po podaniu mentolu opisywano przypadki ciężkich działań niepożądanych ze strony układu oddechowego, w tym skurczu krtani. Aviomarin zawiera lewomentol i nie jest przeznaczony dla dzieci w tej grupie wiekowej.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie należy stosować leku Aviomarin jednocześnie z lekami nasennymi, uspokajaj ącymi, barbituranami, lekami przeciwbólowymi, narkotycznymi i alkoholem, ponieważ może to potęgować działanie depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy.

Leku Aviomarin nie należy stosować jednocześnie z atropiną, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, inhibitorami MAO (leki stosowane w depresji), lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi, lekami wydłużającymi odstęp QT, lekami powodującymi hipokaliemię, antybiotykami uszkadzającymi słuch.

Z powodu działania przeciwhistaminowego Aviomarin może fałszować wyniki badań alergologicznych.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Aviomarin w okresie ciąży.

Lek przenika do mleka kobiecego, dlatego nie należy go stosować w okresie karmienia piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Aviomarin ogranicza zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Powoduje znaczne osłabienie stanu czuwania i spadek sprawności psychoruchowej.

Nie należy stosować leku Aviomarin u osób prowadzących pojazdy i obsługuj ących maszyny.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Aviomarin

Lek zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ AVIOMARIN

Aviomarin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Trzy pastylki gumy żute w odstępach 30 minut.

W razie potrzeby można stosować kolejne pastylki gumy, ale nie więcej niż 7 w ciągu doby.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

Dwie pastylki gumy żute w odstępie 30 minut.

W razie potrzeby można stosować kolejne pastylki gumy, ale nie więcej niż 4 w ciągu doby.

Zastosowanie leku u dziecka jest możliwe tylko, jeśli jest ono w stanie żuć gumę.

Zapobiegawczo gumę należy żuć około godziny przed podróżą. Każdą pastylkę gumy należy żuć przez około 30 minut. Po tym czasie pozostałość można wyrzucić.

Przypadkowe połknięcie gumy nie powoduje żadnych działań niepożądanych. W przypadku braku skuteczności gumy do żucia Aviomarin należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aviomarin

Ponieważ lek ma postać gumy do żucia, ryzyko przedawkowania jest niewielkie.

W przypadku przedawkowania objawy pojawiają się 30-120 min po przyjęciu zbyt dużej dawki (zwykle 25 mg/kg masy ciała.). Objawami przedawkowania są zaburzenia świadomości i objawy działania na przywspółczulny układ nerwowy. Należą do nich bóle i zawroty głowy, narastające uczucie zmęczenia i senność, a w dalszej kolejności świąd, rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry, rozszerzenie źrenic ze zwolnioną reakcją na światło i porażeniem akomodacji, oczopląs, osłabienie siły mięśniowej, odruchów ścięgnistych, i zatrzymanie moczu. W dalszym przebiegu stopniowo nasilaj ą się objawy zahamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego (zaburzenia mowy, orientacji w czasie i przestrzeni, niezborność ruchów, śpiączka) lub pobudzenia jego czynności (drgawki, omamy).

Postępowanie w przypadku przedawkowania:

W każdym przypadku przedawkowania należy szybko udać się do lekarza, lub najbliższego szpitala. W przypadku połknięcia leku lekarz może przeprowadzić płukanie żołądka oraz podać do żołądka 2030 g węgla aktywowanego i 10-15 g siarczanu sodu. Leczenie ma charakter objawowy i podtrzymujący.

Bardzo rzadko opisywano przypadki przewlekłego nadużywania dimenhydraminy.

Pominięcie zastosowania leku Aviomarin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Aviomarin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów) to: senność i zaburzenia koncentracji, zmęczenie, zawroty głowy i uczucie osłabienia.

Częste działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów) to:

suchość błony śluzowej jamy ustnej, tachykardia (przyspieszone bicie serca), niedrożność nosa, zaburzenia widzenia, wzrost ciśnienia w oku, trudności w oddawaniu moczu, nudności, wymioty, zaparcia lub biegunki, zmniejszenie łaknienia.

Działania niepożądane o nieznanej częstości:

bóle głowy, bezsenność, zaburzenia nastroju, niepokój ruchowy, pobudzenie, stany lękowe, skórne reakcje alergiczne, reakcje fotoalergiczne (występuj ące pod wpływem światła), złuszczaj ące zapalenie skóry, zaburzenia czynności wątroby, niedokrwistość hemolityczna, drżenie mięśni.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK AVIOMARIN

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Aviomarin po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po oznaczeniu „EXP:” lub „Termin ważności (EXP):”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Aviomarin

- Substancj ą czynną leku jest dimenhydramina.

Ponadto lek zawiera: podłoże gumy do żucia, sorbitol, sacharozę, talk, tłuszcz stały, dekstrynę, aromat mięty pieprzowej naturalny, magnezu stearynian, wosk biały, krzemionkę koloidalną bezwodną, lewomentol, magnezu tlenek lekki, aspartam, kwasu metakrylowego i metylu metakrylanu kopolimer (1:2) (Eudragit S 12.5), kwasu metakrylowego i metylu metakrylanu kopolimer (1:2) (Eudragit S 100), sacharynę sodową, wapnia węglan, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 35 000, glukozę ciekłą, dimetyloaminoetylu metylometakrylanu i metylobutylu metakrylanu kopolimer (Eudragit E 12.5), powidon 25, wosk montanoglikolowy, potasu diwodorofosforan.

Jak wygląda Aviomarin i co zawiera opakowanie

Biała, okrągła, obustronnie wypukła pastylka gumy do żucia, leczniczej.

Opakowanie zawiera 5 lub 10 pastylek gumy do żucia, leczniczej.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80 31-546 Kraków

HERMES ARZNEIMITTEL GMBH Georg-Kalb-Str. 5-8 82049 Grosshesselohe/ Monachium Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki:

4

Aviomarin

Charakterystyka Aviomarin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Aviomarin, 20 mg, guma do żucia, lecznicza

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera 20 mg dimenhydraminy (Dimenhydrinartum).

Substancje pomocnicze: sacharoza 405,75 mg, sorbitol 285 mg, glukoza ciekła 10 mg, aspartam 3 mg. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Guma do żucia, lecznicza

Biała, okrągła, obustronnie wypukła pastylka gumy do żucia.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczniczą gumę do żucia Aviomarin stosuje się w zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów, w przebiegu choroby lokomocyjnej o łagodnym nasileniu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Trzy pastylki gumy żute w odstępach 30 minut.

W razie potrzeby można stosować kolejne pastylki gumy, ale nie więcej niż 7 w ciągu doby.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

Dwie pastylki gumy żute w odstępie 30 minut.

W razie potrzeby można stosować kolejne pastylki gumy, ale nie więcej niż 4 w ciągu doby.

Zastosowanie leku u dziecka jest możliwe tylko, jeśli jest ono w stanie żuć gumę.

Profilaktycznie gumę należy żuć około godziny przed podróżą. Każdą pastylkę gumy należy żuć przez około 30 minut. Pozostałą po tym czasie resztę gumy można wyrzucić. Przypadkowe połknięcie gumy nie powoduje żadnych działań niepożądanych. W przypadku braku skuteczności gumy do żucia Aviomarin należy zwrócić się do lekarza.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na dimenhydraminę lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą.

Guma do żucia Aviomarin nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 6 lat.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność, u pacjentów:

•    z j askrą z zamkniętym kątem przesączania;

•    z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego;

•    ze zwężeniem    odźwiemika;

•    z porfirią;

•    z padaczką.

Aviomarin może nasilać objawy wymienionych chorób poprzez działanie przeciwcholinergiczne.

W przypadku niektórych leków przeciwhistaminowych I generacji opisano wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG, co może zwiększać ryzyko wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca, takich jak

torsades de pointes.

Dimenhydraminę należy stosować ostrożnie:

   u pacjentów z chorobami układu krążenia;

•    u pacjentów z chorobami lub stanami zwiększającymi ryzyko zaburzeń układu bodźcotwórczo-przewodzącego serca (np. hipokaliemia, hipomagnezemia, leki wydłużające odstęp QT).

Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek, ze względu na brak odpowiednich badań klinicznych potwierdzaj ących bezpieczeństwo stosowania leku w tej grupie pacjentów.

W przypadku skojarzonego stosowania z lekami o działaniu ototoksycznym istnieje możliwość maskowania objawów uszkodzenia słuchu.

Produktu leczniczego Aviomarin nie należy stosować w skojarzeniu z lekami nasercowymi, lekami hamującymi czynność OUN ani z alkoholem.

U osób z protezami dentystycznymi guma do żucia może przyklejać się do protez, a niekiedy powodować ich uszkodzenie.

Z uwagi na zawartość lewomentolu należy zachować ostrożność u pacjentów z chorobami alergicznymi, jak astma oskrzelowa. Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.

U dzieci poniżej 2 lat po podaniu mentolu opisywano przypadki ciężkich działań niepożądanych ze strony układu oddechowego, w tym skurcz krtani.

Ponieważ Aviomarin zawiera aspartam, nie należy stosować go u pacjentów z fenyloketonurią. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancj ą fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Równoczesne stosowanie dimenhydraminy i leków hamuj ących czynność ośrodkowego układu nerwowego (leki nasenne, uspokajaj ące, barbiturany, leki przeciwbólowe, narkotyczne) lub alkoholu może potęgować działanie depresyjne na OUN.

Dimenhydramina nasila działanie innych leków przeciwcholinergicznych, takich jak atropina, czy trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne. Inhibitory MAO zwiększają działanie przeciwcholinergiczne dimenhydraminy.

Dimenhydramina w skojarzeniu z lekami obniżaj ącymi ciśnienie tętnicze krwi może nasilać ich działanie hipotensyjne.

Należy unikać równoczesnego stosowania dimenhydraminy i leków wydłużających odstęp QT (np. leki antyarytmiczne klasy IA lub III, niektóre antybiotyki i neuroleptyki), lub powodujących hipokaliemię (np. niektóre leki moczopędne).

Dimenhydramina stosowana z antybiotykami wykazującymi działanie ototoksyczne (np. streptomycyna, neomycyna, wiomycyna, kanamycyna, amikacyna) może maskować objawy uszkodzenia narządu słuchu i równowagi.

Dimenhydramina może zawyżać wyniki oznaczeń stężenia teofiliny niektórymi metodami immunologicznymi. Z uwagi na działanie przeciwhistaminowe, dimenhydramina może fałszować wyniki badań alergologicznych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

W badaniach przedklinicznych nie stwierdzono niekorzystnego działania dimenhydraminy na płód. Brak odpowiednich badań klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży, jednak dotychczasowe badania nie wykazują działania teratogennego dimenhydraminy. Dlatego lek można stosować u kobiet w ciąży wyłącznie w razie zdecydowanej konieczności.

Dimenhydramina działa na macicę podobnie jak oksytocyna. Podczas porodu może wywołać hiperstymulacj ę macicy i zagrażaj ącą życiu bradykardię u płodu.

Dimenhydramina przenika do mleka kobiecego, dlatego nie należy stosować produktu Aviomarin w okresie karmienia piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Aviomarin wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu. W większości badań klinicznych dimenhydramina powodowała znaczne osłabienie stanu czuwania w porównaniu z placebo i spadek sprawności psychoruchowej. Alkohol może nasilać niekorzystny wpływ leku na sprawność psychoruchową.

4.8    Działania niepożądane

Podczas żucia gumy może pojawić się uczucie odrętwienia w jamie ustnej.

Częstość występowania działań niepożądanych określono następuj ąco:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często    senność i zaburzenia koncentracji, zmęczenie, zawroty głowy i

uczucie osłabienia

Częstość nieznana    bóle głowy, bezsenność, zaburzenia nastroju, niepokój ruchowy,

pobudzenie, stany lękowe

Zaburzenia żołądka i jelit

Często    suchość błony śluzowej jamy ustnej

Zaburzenia serca

Często    tachykardia

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często    niedrożność nosa

Zaburzenia oka

Często    zaburzenia widzenia, wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często    trudności w oddawaniu moczu

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często    nudności, wymioty, zaparcia lub biegunki, zmniejszenie łaknienia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość nieznana    skórne reakcje alergiczne, reakcje fotoalergiczne, złuszczające

zapalenie skóry

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych


Częstość nieznana


zaburzenia czynności wątroby


Zaburzenia krwi i układu chłonnego


Częstość nieznana


niedokrwistość hemolityczna


Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej


Częstość nieznana


drżenie mięśni


4.9 Przedawkowanie

Ze względu na postać farmaceutyczną ryzyko przedawkowania jest niewielkie.

Dominującymi objawami przedawkowania są zaburzenia świadomości i objawy działania antycholinergicznego. W przypadku przedawkowania objawy pojawiają się 30-120 min. po przyjęciu dawki toksycznej (zwykle 25 mg/kg mc.). Należą do nich bóle i zawroty głowy, narastające uczucie zmęczenia i senność, a w dalszej kolejności świąd, rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry, rozszerzenie źrenic ze zwolnioną reakcją na światło i porażeniem akomodacji, oczopląs, osłabienie siły mięśniowej, odruchów ścięgnistych i zatrzymanie moczu. W dalszym przebiegu stopniowo nasilaj ą się objawy zahamowania czynności OUN (zaburzenia mowy, orientacji w czasie i przestrzeni, niezborność ruchów, śpiączka) lub pobudzenia jego czynności (drgawki, omamy).

Postępowanie w przypadku przedawkowania:

W każdym przypadku przedawkowania konieczna jest konsultacja lekarska.

W przypadku połknięcia leku rozważyć należy płukanie żołądka oraz podanie do żołądka 20-30 g węgla aktywowanego i 10-15 g siarczanu sodu. Leczenie ma charakter objawowy i podtrzymujący. Bardzo rzadko opisywano przypadki przewlekłego nadużywania dimenhydraminy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwwymiotne, kod ATC: A04AD

Dimenhydramina wykazuje działanie antycholinergiczne, przeciwwymiotne, przeciwhistaminowe i miejscowo znieczulające. Lek działa silnie hamująco na ośrodek wymiotny w rdzeniu przedłużonym i odruchy błędnikowe. Działanie to jest nasilone przez właściwości parasympatykolityczne (zmniejszenie napięcia mięśni gładkich i perystaltyki przewodu pokarmowego, zahamowanie czynności wydzielniczej ślinianek, osłabienie czynności wydzielniczej żołądka).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Dimenhydramina ma wysoką dostępność biologiczną po podaniu doustnym, osiągającą 40% do 70%. Brak jest danych wskazujących na wchłanianie przez błonę śluzową jamy ustnej. W krwiobiegu ulega dysocjacji do difenhydraminy i 8-chloroteofiliny. Maksymalne stężenie difenhydraminy we krwi osiągane jest po około 2,6 godziny.

Difenhydramina wiąże się z białkami osocza w 76% do 85%, przy czym odsetek ten jest niższy u Azjatów niż w przypadku rasy kaukaskiej. Objętość dystrybucji wynosi 1 to 2 L/kg i jest wyższa u Azjatów w porównaniu do rasy kaukaskiej, nie wykazuje istotnych zmian w zależności od wieku. Około 50% dawki difenhydraminy metabolizowane jest w wątrobie do difenylometanu. Jedynie śladowe ilości wydalane są niezmienione z moczem. Całkowity klirens difenhydraminy wynosi 11,7 do 49,2 ml/min/kg i zmniejsza się wraz z wiekiem. Okres półtrwania wynosi 4 do 8 godzin i wydłuża się z wiekiem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne, uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Podłoże gumy do żucia

Sorbitol

Sacharoza

Talk

Tłuszcz stały Dekstryna

Aromat mięty pieprzowej naturalny Magnezu stearynian Wosk biały

Krzemionka koloidalna bezwodna Lewomentol Magnezu tlenek lekki Aspartam

Kwasu metakrylowego i metylu metakrylanu kopolimer (1:2) (Eudragit S 12.5)

Kwasu metakrylowego i metylu metakrylanu kopolimer (1:2) (Eudragit S 100)

Sacharyna sodowa Wapnia węglan Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 35 000 Glukoza ciekła

Dimetyloaminoetylu metylometakrylanu i metylobutylu metakrylanu kopolimer (Eudragit E 12.5) Powidon 25

Wosk montanoglikolowy Potasu diwodorofosforan.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku. Dostępne wielkości opakowań: 5 i 10 pastylek gumy do żucia, leczniczej.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Aviomarin