Imeds.pl

Avipro Ae Zawiesina Doustna Do Podawania W Wodzie Do Picia Dla Kur Min. 10^3 Eid50 Max.10^4,5 Eid50/ 1 Dawka

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

AviPro AE zawiesina doustna do podawania w wodzie do picia dla kur

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Jedna dawka zawiera:

atenuowany wirus AE (zakaźnego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego ptaków), szczep 1143 Calnek, nie mniej niż 103,0 E1D5o i nie więcej niż 10'1,5 EID5o*

Podłoże do namnażania: jaja kurze zawierające zarodki SPF

*EID50 = dawka zakaźna w 50%: miano wirusa niezbędne, aby wywołać zakażenie u 50% embrionów poddanych inokulacji

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina doustna do podawania w wodzie do picia. Wygląd: żółto-brązowa, mętna ciecz.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Docelowe gatunki zwierząt

Kura.

4.2.    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Czynne uodparnianie zdrowych wrażliwych kur w celu wytworzenia u ich potomstwa odporności biernej przeciw wirusowi zakaźnego zapaleniu mózgu i rdzenia kręgowego ptaków (AE). Wystąpienie odporności: 3 tygodnie po zaszczepieniu.

Czas utrzymywania się odporności: 44 tygodnie (serologicznie potwierdzone).

4.3.    Przeciwwskazania

Nie stosować u zwierząt chorych lub osłabionych podczas transportu.

Jaja szczepionych ptaków mogą być stosowane do celów wylęgowych najwcześniej 4 tygodnie po zaszczepieniu.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

4.5.    Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Chronić gotowy roztwór szczepionki przed bezpośrednim działaniem słońca i temperaturą powyżej 25°C.

Należy uważać, aby woda pitna, przewody i wodopoje nie zawierały detergentów ani środków dezynfekcyjnych.

Całą zawartość otwartych pojemników zużyć jednorazowo.

Przygotować taką ilość szczepionki, która zostanie zużyta w ciągu 2 godzin.

Szczepieniu poddawać całe pogłowie zwierząt.

Aby uniknąć dodatkowego stresu szczepionych zwierząt, nie należy przeprowadzać dalszych immunizacji w przeciągu dwóch tygodni przed i po szczepieniu przeciw AE,

Przedawkowanie szczepionki jest nieszkodliwe, podczas gdy podanie zbyt małej dawki może prowadzić do niewykształcenia się pełnej odporności.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających weterynaryjne produkty lecznicze zwierzętom

Szczepienie żywym wirusem, należy unikać skażenia przez spryskanie lub wylanie na siebie szczepionki. W takich przypadkach należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Po użyciu umyć i zdezynfekować ręce.

4.6. Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Zaszczepienie kur niosek może spowodować niewielki spadek nieśności.

4.7.    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Nie stosować u ptaków niosących się i w stadach rodzicielskich w ciągu 4 tygodni poprzedzających początek okresu nieśności.

4.8.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Brak dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

4.9. Dawkowanie i droga(-i) podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Do podawania w wodzie do picia.

Szczepienie należy przeprowadzać nie wcześniej, niż po ukończeniu 10 tygodnia życia i nie później, niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem okresu nieśności.

Każdemu zwierzęciu aplikuje się jedną dawkę szczepionki.

Zasadniczo należy poddawać szczepieniu całe pogłowie zwierząt.

Szczepionkę należy rozpuścić w takiej ilości wody pitnej, która może zostać spożyta przez zwierzęta w ciągu 2 godzin. Szczepionkę należy zaaplikować bezpośrednio po jej rozpuszczeniu. Aby zagwarantować szybkie spożycie przygotowanej szczepionki, zwierzęta należy na 1-2 godziny przed podaniem roztworu szczepionki pozbawić wody pitnej. Jednocześnie należy zagwarantować, że wszystkie zwierzęta będą miały dostęp do roztworu szczepionki.

Droga podawania:

Podawanie w wodzie do picia

-    Właściwą ilość dawek szczepionki ustala się na podstawie ilości wody (patrz niżej).

-    Całą zawartość butelek ze szczepionką wlać do jednego poidła lub naczynia z wodą, podział szczepionki może prowadzić do błędów w dawkowaniu.

-    Wszystkie urządzenia zastosowane do szczepienia (przewody, węże, wodopoje) muszą być dokładnie wyczyszczone i wolne od resztek środka czyszczącego i dezynfekującego.

-    Stosować wyłącznie czystą i świeżą wodę, w miarę możliwości nie zawierającą chloru i jonów metalu. Dodatek odtłuszczonego proszku mlecznego (2 -,£g/Ji£rwody), lub mleka

odtłuszczonego (20 - 40 ml/litr wody) może poprawić jakość wody pitnej i przedłużyć aktywność szczepionki; dodatki te należy mieszać z wodą na 10 minut przed dodaniem szczepionki do wody.

-    Butelkę ze szczepionką otwierać pod powierzchnią wody, zawartość dokładnie rozpuścić.

W celu całkowitego opróżnienia przepłukać butelkę i korek gumowy wodą.

-    Przed rozpoczęciem szczepienia poidła muszą być puste. Przewody doprowadzające wodę muszą być puste, tak, aby do poideł był doprowadzany wyłącznie roztwór ze szczepionką. Przewody wypełnione wodą muszą zostać opróżnione przed rozpoczęciem szczepienia.

Gotową szczepionkę należy zużyć w ciągu 2 godzin. Ponieważ zapotrzebowanie kur na wodę jest zmienne, należy ewentualnie pozbawić zwierzęta na pewien czas przed rozpoczęciem szczepienia wody, aby zagwarantować, że roztwór szczepionki zostanie wypity w fazie zaszczepiania.

Należy zaaplikować taką ilość wody, która zostanie spożyta przez zwierzęta w ciągu dwóch godzin. Generalną zasadą przy dodawaniu roztworu szczepionki do wody jest, że na litr wody podaje się 1000 dawek szczepionki na dzień życia 1000 kur, co oznacza, że dla 1000 kur w wieku 10 dni potrzebnych będzie 10 litrów.

W gorącym klimacie i w przypadku trudnych ras kur można tę dawkę odpowiednio zwiększyć do maksymalnie 40 litrów na 1000 zwierząt. W przypadku wątpliwości należy ustalić ilość wody wypijaną dziennie przez kury na dzień przed szczepionką.

Gotowy do użycia roztwór szczepionki zaaplikować bezpośrednio po przygotowaniu.

Podczas szczepienia za pomocą wody pitnej zwierzęta nie mogą mieć dostępu do zwykłej wody pitnej.

Aby zredukować ryzyko infekcji przed wykształceniem się odporności, należy wymienić ściółkę pomiędzy pasażami w hodowli i wyczyścić kurnik.

4.10. Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Przedawkowanie jest nieszkodliwe.

4.11. Okres(-y) karencji

Zero dni.

5. WŁAŚCIWOŚCI IMMUNOLOGICZNE

Grupa farinakoterapeutyczna: Produkty immunologiczne dla ptaków Kod ATCvet:OIQ 1AD02

Szczepionka zawiera działający na błonę śluzową przewodu pokarmowego (enterotropowy) szczep wirusa 1143 Calnek, nieszkodliwy dla jaj. Dorosłe zwierzęta szczepione są w momencie, gdy nie może się u nich wykształcić obraz chorobowy. Celem szczepienia jest wykształcenie neutralizujących przeciwciał, które są przekazywane kurczętom przez żółtko jaja, aby chronić je przed infekcją w pierwszych tygodniach życia.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Skład jakościowy substancji pomocniczych

Disodu wodorofosforan

Potasu diwodorofosforan Laktoza jednowodna Mleko odtłuszczone

6.2.    Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

6.3.    Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego

weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieńczeniu lub rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata.

Okres ważności po rozcieńczeniu zgodnie z instrukcją: 2 godziny.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym (2°C - 8°C).

Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca.

Nie zamrażać.

6.5.    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Szklana butelka typ I z wywiniętym brzegiem z korkiem z gumy chlorobutylowej. Butelki są zabezpieczone aluminiowym kapslem.

Szczepionka jest dostępna w następujących opakowaniach: 1000 dawek, 2500 dawek, 5000 dawek,

10000 dawek.

Opakowania zewnętrzne - pudełka tekturowe, zawierające:

1 x 1000 dawek, 1 x 2500 dawek, 1 x 5000 dawek, 1 x 10000 dawek 10x 1000 dawek, 10 x 2500 dawek, 10 x 5000 dawek, 10x10000 dawek

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu

leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Pozostałości unieszkodliwić poprzez gotowanie, spalanie lub zanurzenie w odpowiednim środku dezynfekcyjnym zatwierdzonym przez właściwe władze.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Lohmann Animal Health GmbH Heinz -Lohmann-Str. 4 27472 Cuxhaven, Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 1281/02

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

06.06.2002 / 27.07.2007 / 11.08.2008 / 06.06.2012

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nie dotyczy.