+ iMeds.pl

Axanum 81 mg + 20 mgUlotka Axanum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Axanum, 81 mg + 20 mg, kapsułki, twarde

Acidum acetylsalicylicum + Esomeprazolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

• Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

• Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Axanum i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Axanum

3.    Jak stosować lek Axanum

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Axanum

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK AXANUM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Co to jest lek Axanum

Axanum zawiera dwie substancje lecznicze, które nazywają się kwas acetylosalicylowy oraz ezomeprazol.

W jakim celu stosuje się Axanum

Dwa leki wchodzące w skład Axanum są stosowane w różnych celach:

   kwas acetylosalicylowy zapobiega zawałom mięśnia sercowego lub udarom mózgu poprzez rozrzedzanie krwi. U niektórych pacjentów może spowodować owrzodzenie przewodu pokarmowego.

   ezomeprazol zapobiega powstawaniu owrzodzeń przewodu pokarmowego. Należy do grupy leków o nazwie „inhibitory pompy protonowej”. Ezomeprazol zmniejsza ilość kwasu wytwarzanego w żołądku.

Należy przestrzegać zaleceń lekarza, a w celu uzyskania dalszych informacji należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AXANUM

Kiedy nie stosować leku Axanum:

•    jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, ezomeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Axanum (wymienionych w punkcie 6: Inne informacje);

•    jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na inne inhibitory pompy protonowej;

•    jeśli pacjent stosuje leki zawierające nelfinawir (w leczeniu HIV);

•    jeśli u pacjenta, kiedykolwiek podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, występowały objawy astmy, zatkanego nosa (zapalenie błony śluzowej nosa), purpurowej, swędzącej wysypki (pokrzywka);

•    jeśli pacjent ma zaburzenia krzepliwości krwi (hemofilia lub małopłytkowość), ciężkie zaburzenia czynności wątroby, ciężką niewydolność serca lub ciężkie zaburzenia czynności nerek.

Jeśli którykolwiek z powyższych przypadków dotyczy pacjenta, nie wolno stosować leku Axanum.

W przypadku wątpliwości pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Axanum

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent:

•    będzie poddawany zabiegowi chirurgicznemu

•    ma zaburzenia czynności wątroby

•    ma zaburzenia czynności nerek

•    ma astmę, dużą gorączkę, inne schorzenie dróg oddechowych, alergię

•    stosuje leki z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) lub leki rozrzedzające krew

•    ma dnę moczanową

•    jest w ciąży

Lek Axanum może maskować objawy innych schorzeń. Z tego powodu, jeśli u pacjenta przed rozpoczęciem lub w trakcie terapii lekiem Axanum pojawią się następujące objawy, powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

•    utrata dużej masy ciała bez wyraźnej przyczyny oraz problemy z połykaniem

•    ból brzucha lub niestrawność

•    pojawienie się wymiotów krwią lub treścią pokarmową

•    oddawanie czarnych stolców (kału podbarwionego krwią)

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o innych lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, również tych dostępnych bez recepty.

Nie stosować leku Axanum jednocześnie z lekami zawieraj ącymi nelfinawir (stosowany w leczeniu HIV).

Na wynik leczenia może mieć wpływ przyjmowanie leku Axanum równocześnie z niektórymi innymi lekami:

•    stosowanymi w leczeniu HIV (np. atazanawir)

•    zmniejszającymi krzepliwość krwi / zapobiegającymi zakrzepom (np. warfaryna, klopidogrel)

•    obniżającymi podwyższone ciśnienie krwi (np. leki moczopędne, leki beta-adrenolityczne oraz leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny - ACE)

•    łagodzącymi ból i stany zapalne (np. leki przeciwzapalne takie jak ibuprofen lub

kortykosteroidy)

•    w leczeniu dny moczanowej (np. probenecyd)

•    w leczeniu nowotworów lub reumatoidalnego zapalenia stawów (np. metotreksat)

•    stosowanymi w leczeniu cukrzycy (doustne leki przeciwcukrzycowe)

•    w leczeniu padaczki (fenytoina lub walproinian sodu)

•    w leczeniu jaskry (np. acetazolamid)

•    w leczeniu zakażeń grzybiczych (itrakonazol, ketokonazol, worykonazol)

•    w leczeniu stanów lękowych (diazepam)

•    w leczeniu zakażeń (klarytromycyna)

•    w leczeniu chromania przestankowego (cilostazol)

•    do leczenia problemów z sercem (digoksyna)

•    przyspieszającymi opróżnianie żołądka (cyzapryd).

Ciąża

Przed rozpoczęciem stosowania leku Axanum pacjentka powinna poinformować lekarza o tym, że jest w ciąży lub planuje ciążę. Nie należy stosować leku Axanum w ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej. W ostatnium trymestrze ciąży nie można stosować więcej niż 1 tabletkę leku na dobę. Nie należy stosować leku w ciągu dni poprzedzających planowany termin porodu.

Karmienie piersią

Przed rozpoczęciem stosowania leku Axanum pacjentka powinna poinformować lekarza o tym, że karmi piersią. Lekarz zadecyduje, czy pacjentka powinna przerwać karmienie piersią czy przerwać przyjmowanie leku Axanum.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Axanum najprawdopodobniej nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Axanum

Lek Axanum zawiera sacharozę. Pacjenci ze stwierdzoną nietolerancją niektórych cukrów powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tego leku.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK AXANUM

Lek Axanum należy zawsze stosować ściśle według zaleceń lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Lekarz poinformuje pacjenta o ilości kapsułek i o porze przyjmowania leku. Zwykle stosowana dawka to 1 kapsuła raz na dobę. Moc kapsułki przyjmowanej przez pacjenta oraz długość leczenia będą zależne od stanu pacjenta.Kapsułki można przyjmować w trakcie posiłków lub na czczo. Kapsułek nie wolno żuć ani kruszyć. Kapsułki ależy połykać w całości, popijając połową szklanki płynu.

Leku Axanum nie należy stosować u dzieci.

Lek Axanum może być stosowany u osób w podeszłym wieku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Axanum jest zbyt silne lub zbyt słabe należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Axanum

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Axanum , należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawami przedawkowania mogą być: zawroty głowy, szum w uszach lub inne zaburzenia słuchu, podenerwowanie, lęk, omamy, hiperwentylacja, ból brzucha lub uczucie pełności, nudności, splątanie, wymioty, utrata przytomności, wysypka lub mimowolne ruchy różnych części ciała.

Pominięcie zastosowania leku Axanum

Jeśli pacjent zapomni o zastsowaniu dawki powinien przyjąć ją natychmiast po przypomnieniu sobie o jej pominięciu. Jednakże, jeśli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki, tylko przyjąć następną dawkę o ustalonej porze. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Axanum może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy przerwać stosowanie leku Axanum i skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpią następujące objawy, gdyż pacjent może wymagać natychmiastowego leczenia:

•    nagle występujący świszczący oddech, obrzęk ust, języka i gardła lub ciała, wysypka, omdlenia, problemy z połykaniem (ciężkie reakcje alergiczne).

•    objawy zaburzeń czynności wątroby (np. ciemny mocz, żółta skóra).

•    oddawanie czarnych stolców (kału podbarwionego krwią) lub biegunka z krwią.

•    pojawienie się wymiotów krwią lub ciemnymi cząstkami przypominającymi ziarenka kawy.

Inne możliwe działania niepożądane:

Działania niepożądane występujące często (1 do 10 pacjentów na 100):

•    Ból głowy

•    Biegunka

•    Wzdęcia

•    Ból brzucha

•    Nudności lub wymioty

•    Zaparcia

Działania niepożądane występujące niezbyt często (1 do 10 pacjentów na 1 000):

•    Zaburzenia snu lub bezsenność

•    Zawroty głowy

•    Uczucie pieczenia takie jak kłucie i drętwienie

•    Senność

•    Zawroty głowy związane z zaburzeniami błędnika

•    Zatkany nos

•    Astma

•    Suchość w ustach

•    Świąd skóry i wysypki

•    Reakcje alergiczne

•    Obrzęki obwodowe, np. obrzęki rąk i stóp

•    Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

•    Spadek stężenia cukru we krwi

•    Krwawienie z nosa

•    Atak dny moczanowej

Działania niepożądane występujące rzadko (1 do 10 pacjentów na 10 000):

•    Zaburzenia krwi takie jak zmniejszenie liczby białych krwinek lub płytek krwi. To powoduje osłabienie, skłonność do powstawania siniaków, podatność na infekcje.

•    Gorączka, świąd skóry, reakcje anafilaktyczne/wstrząs ( reakcje nadwrażliwości)

•    Małe stężenie sodu we krwi. To może powodowacć osłabienie, wymioty, kurcze mięśni

•    Depresja

•    Zaburzenia smaku lub łaknienia

•    Problemy z oddychaniem

•    Wrzody żołądka

•    Wrzody dwunastnicy

•    Krwawienie z przewodu pokarmowego

•    Pleśniawki w jamie ustnej, będące rezultatem infekcji grzybiczej

•    Odbarwione stolce lub ciemny mocz, będące objawami poważnych zaburzeń wątroby (zaplenia wątroby)

•    Utrata włosów

•    Bóle stawów

•    Bóle mięśni

•    Złe samopoczucie (uczucie bycia chorym), osłabienie lub brak energii

•    Dzwonienie w uszach (szumy uszne)

Substancje zawarte w leku Axanum, kwas acetylosalicylowy i ezomeprazol, mogą powodować następujące działania niepożądane podczas stosowania osobno. Te działania nie były obserwowane podczas stosowania w połączeniu:

•    Przedłużony czas krwawienia

•    Pobudzenie

•    Splątanie

•    Ból w jamie ustnej

•    Zaburzenia widzenia

•    Nadwrażliwość na światło

•    Nadmierne pocenie

•    Bardzo niski poziom wszystkich komórk krwi

•    Mała zawartość jonów magnezu we krwi

•    Agresja

•    Omamy (widzenie, czucie lub słyszenie rzeczy, których nie ma)

•    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby

• Ciężkie reakcje skórne z zaczerwienieniem, pęcherzami, łuszczeniem skóry

•    Słabość mięśni

•    Zaburzenia czynności nerek

•    Powiększenie piersi u mężczyzn

Jeśli którekolwiek z powyższych działań niepożądanych nasili się lub pacjent zaobserwuje działanie niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy to zgłosić lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK AXANUM

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Axanum po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia wymienionego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Butelka:

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią.

Blister:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować leku Axanum jeśli widoczne są wszkodzenia kapsułki i (lub) peletki poza kapsułką.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Axanum

Każda twarda kapsułka zawiera 81 mg kwasu acetylosalicylowego i 20 mg ezomeprazolu (jako ezomeprazol magnezowy trójwodny).

Część zawierająca peletki z ezomeprazolem

monostearynian glicerolu 40-55 hydroksypropyloceluloza hypromeloza magnezu stearynian

kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) dyspersja 30% (może zawierać sodu dodecylosiarczan i polisorbat 80) sodu stearylofumaran

sacharoza, ziarenka (sacharoza i skrobia kukurydziana) talk

trietylu cytrynian

Część zawierająca kwas acetylosalicylowy

hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona

Czerwonaworóżowa/szara kapsułka żelatynowa twarda, rozmiar 3

żelatyna

żelaza tlenek czerwony (E 172) żelaza tlenek czarny (E 172) tytanu dwutlenek (E 171)

Tusz czarny SW-9008

żelaza tlenek czarny (E 172) potasu wodorotlenek szelak

glikol propylenowy

Jak wygląda lek Axanum i co zawiera opakowanie

Dwuczęściowa, żelatynowa kapsułka twarda z czerwonaworóżowym korpusem i szarym wieczkiem. Na wieczku nadrukowane jest czarnym kolorem oznaczenie E 20 mg i A 81 mg w układzie promienistym.

Blister perforowany Aluminium/Aluminium zawierający 10 kapsułek.

Opakowania zawierające 10, 30 i 90 kapsułek dojelitowych w perforowanym blistrze, w tekturowym pudełku.

Opakowania zawierające 30 i 90 kapsułek w perforowanym blistrze podzielonym na dawki pojedyncze, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje Szwecja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Axanum

Aspaxa

Axanum

Axanum

Axanum

Axanum

Axanum

Asariex

Axanum

Axanum

Axanum

Aspaxa

Onnua

Axanum

Axanum

Aspaxa

Axanum

Axanum

Axanum


Austria

Belgia

Bułgaria

Cypr

Republika Czech

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Niemcy

Grecja

Węgry

Włochy

Łotwa

Litwa

Luksembourg

Holandia

Norwegia

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Szwecja

Axanum

Axanum

Axanum

Axanum

Axanum

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Axanum

Charakterystyka Axanum

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Axanum, 81 mg + 20 mg, kapsułki, twarde

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna twarda kapsułka zawiera 81 mg kwasu acetylosalicylowego i 20 mg ezomeprazolu (Acidum acetylsalicylicum+Esomeprazolum) (w postaci ezomeprazolu magnezowego trójwodnego) w postaci peletek odpornych na działanie soku żołądkowego.

Substancje pomocnicze: sacharoza (w postaci kuleczek cukrowych), maksymalnie 13,7 mg Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka, twarda

Dwuczęściowa, żelatynowa kapsułka twarda z czerwonaworóżowym korpusem i szarym wieczkiem. Na wieczku nadrukowane jest czarnym kolorem oznaczenie E 20 mg i A 81 mg w układzie promienistym.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zapobieganie incydentom sercowo-naczyniowym i naczyniowo-mózgowym u pacjentów potrzebujących długotrwałego stosowania małych dawek kwasu acetylosalicylowego oraz działania profilaktycznego zapobiegającego powstaniu wrzodów żołądka i (lub) dwunastnicy, towarzyszących stosowaniu kwasu acetylosalicylowego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zwykle zalecana dawka to 1 kapsułka na dobę. Kapsułkę należy połknąć w całości popijając płynem. Kapsułek nie należy żuć ani kruszyć.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Z powodu zawartości kwasu acetylosalicylowego produkt Axanum jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami nerek (patrz punkt 4.3) a podczas jednoczesnego stosowania z lekami moczopędnymi należy uwzględnić ryzyko zatrzymania płynów w organizmie i zaburzeń czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Z powodu zawartości kwasu acetylosalicylowego produkt Axanum jest przeciwwskazany u pacjentów z marskością wątroby (patrz punkt 4.3) a podczas jednoczesnego stosowania z lekami moczopędnymi należy uwzględnić ryzyko zatrzymania płynów w organizmie i zaburzeń czynności nerek.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

U pacjentów w podeszłym wieku dostosowanie dawkowania nie jest wymagane.

Dzieci i młodzież

Produktu Axanum nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 18 lat z powodu braku danych.

4.3 Przeciwwskazania

Stosowanie produktu Axanum jest przeciwwskazane u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy, ezomeprazol, pochodne benzimidazolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ze względu na możliwość występowania reakcji krzyżowych, produkt Axanum jest przeciwwskazany u pacjentów, u których po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występują objawy astmy, zapalenie błony śluzowej nosa lub pokrzywka.

W związku z tym, iż jedną z substancji czynnych jest kwas acetylosalicylowy, stosowanie produktu Axanum jest również przeciwwskazane u pacjentów z hemofilią, trombocytopenią, marskością wątroby, ciężką niewydolnością serca lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (wielkość filtracji kłębuszkowej poniżej 30 ml/min).

Produktu Axanum nie należy stosować jednocześnie z nelfinawirem (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Konieczność stosowania ciągłej profilaktyki zdarzeń sercowo-naczyniowych i mózgowo-naczyniowych należy rozpatrywać w oparciu o dostępne wytyczne naukowe oraz zalecenia krajowe.

Do czynników ryzyka wystąpienia wrzodów żołądka u pacjentów stosujących małe dawki kwasu acetylosalicylowego należą przypadki choroby wrzodowej w wywiadzie (z powikłaniami włącznie), jednoczesne stosowanie leków przeciwzakrzepowych, kortykosteroidów i (lub) niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), wiek > 60 lat z chorobami naczyń w wywiadzie lub wiek > 65 lat lub stwierdzone zakażenie bakterią Helicobacter pylori.

Produkt Axanum nie jest zalecany w stanach krążeniowych zagrażających życiu.

Kwas acetylosalicylowy

Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami krzepliwości oraz u pacjentów leczonych lekami przeciwzakrzepowymi. Zalecane jest ostrożne stosowanie leków z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) i (lub) hamujących agregację płytek krwi.

U pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością serca, zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, a zwłaszcza u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki moczopędne, należy uwzględnić ryzyko zatrzymania płynów w organizmie oraz zaburzenia czynności nerek.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z rozpoznaną astmą, alergicznym nieżytem błony śluzowej nosa, przewlekłą chorobą dróg oddechowych i innymi znanymi alergiami.

Kwas acetylosalicylowy stosowany w małych dawkach powoduje zmniejszenie wydalania kwasu moczowego. Może to być przyczyną napadu dny moczanowej u pacjentów z taką skłonnością (patrz punkt 4.5).

Przed rozpoczęciem leczenia kwasem acetylosalicylowym, u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub powikłaniami związanymi z chorobą wrzodową w wywiadzie, zaleca się przeprowadzenie badania na obecność bakterii Helicobacter pylori. W przypadku wykrycia zakażenia należy rozważyć eradykację.

Produktu Axanum nie należy stosować podczas ciąży chyba, że stan kliniczny kobiety wymaga leczenia ezomeprazolem z kwasem acetylosalicylowym (patrz punkt 4.6).

Należy poinformować lekarza lub dentystę o stosowaniu produktu Axanum przed każdym planowanym zabiegiem chirurgicznym oraz przed rozpoczęciem stosowania innego produktu. Gdy planowane jest wykonanie zabiegu chirurgicznego należy rozważyć konieczność stosowania Axanum

oraz czy nie jest wskazane chwilowe przerwanie stosowania. Jeśli jest niezbędne chwilowe przerwanie leczenia przeciwpłytkowego, produkt Axanum należy odstawić na minimum 7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Ezomeprazol

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów (np. znacznego, niezamierzonego zmniejszenia masy ciała, uporczywych wymiotów, zaburzeń połykania, krwawych wymiotów lub smolistych stolców), a także w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia wrzodu żołądka, należy wykluczyć charakter nowotworowy zmian, ponieważ leczenie ezomeprazolem może łagodzić objawy i przyczyniać się do opóźnienia rozpoznania.

Pacjenci leczeni długotrwale (szczególnie ci, którzy leczeni są dłużej niż rok) powinni pozostawać pod regularną obserwacją.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania ezomeprazolu z atazanawirem (patrz punkt 4.5). Jeśli połączenia atazanawiru i inhibitora pompy protonowej nie uda się uniknąć, zaleca się regularne kontrolowanie stanu klinicznego, a także nie należy przekraczać dawki leków: 400 mg atazanawiru i 100 mg rytonawiru, 20 mg ezomeprazolu.

Ezomeprazol hamuje aktywność izoenzymu CYP2C19. Należy rozważyć możliwość wystąpienia interakcji lekowych z produktami leczniczymi metabolizowanymi przez CYP2C19 rozpoczynając lub kończąc stosowanie ezomeprazolu. Interakcje występują między klopidogrelem i omeprazolem (patrz punkt 4.5). Skutki kliniczne wystąpienia tej interakcji nie są znane. Dla bezpieczeństwa pacjenta nie zaleca się jednoczesnego stosowania ezomeprazolu i klopidogrelu.

W związku z tym, produkt Axanum nie jest zalecany u pacjentów ze wskazaniem do stosowania podwójnej terapii przeciwzakrzepowej z klopidogrelem.

Produkt leczniczy zawiera sacharozę. Nie należy stosować tego produktu u pacjenctów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharozy-izomaltazy.

Leczenie inhibitorami pompy protonowej może prowadzić do niewielkiego zwiększenia ryzyka zakażeń takimi bakteriami jak Salmonella i Campylobacter (patrz punkt 5.1).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Kwas acetylosalicylowy

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE): działanie hiponatremiczne oraz obniżające ciśnienie tętnicze wywoływane przez inhibitory ACE może być osłabione po jednoczesnym zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego ze względu na jego pośredni wpływ na szlak konwersji angiotensyny przy udziale reniny.

Acetazolamid: jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego oraz acetazolamidu może prowadzić do wysokiego stężenia acetazolamidu w surowicy (i toksyczności) ze względu na konkurowanie obu związków o pierwszeństwo wydzielania na poziomie kanalików nerkowych.

Terapia lekami hamuj ącymi krzepnięcie krwi / inhibitorami agregacji płytek innymi niż kwas acetylosalicylowy: u pacjentów stosujących leki przeciwzakrzepowe występuje zwiększone ryzyko krwawienia ze względu na interakcje międzylekowe oraz oddziaływanie na płytki krwi. Kwas acetylosalicylowy może wypierać warfarynę z miejsc jej wiązania z białkami, prowadząc w ten sposób do wydłużenia zarówno czasu protrombinowego jak i czasu krwawienia. Skojarzone stosowanie terapii przeciwzakrzepowej oraz kwasu acetylosalicylowego wymaga zachowania ostrożności z powodu zwiększonego ryzyka krwawienia. Istnieje także zwiększone ryzyko wystąpienia krwawienia podczas jednoczesnego stosowania kwasu acetylosalicylowego oraz innych leków przeciwpłytkowych.

Leki przeciwdrgawkowe: salicylan może wypierać związaną z białkami fenytoinę i kwas walproinowy, prowadząc do zmniejszenia całkowitego stężenia fenytoiny oraz do zwiększenia stężenia kwasu walproinowego w surowicy.

Leki beta-adrenolityczne: działanie leków beta-adrenolitycznych obniżające ciśnienie tętnicze może być zmniejszone wskutek jednoczesnego podawania kwasu acetylosalicylowego ze względu na hamowanie prostaglandyn nerkowych, co prowadzi do zmniejszenia nerkowego przepływu krwi oraz zatrzymania soli i płynów w organizmie.

Leki moczopędne: skuteczność leków moczopędnych u pacjentów z chorobą podstawową nerek lub układu krążenia może być zmniejszona przez jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego ze względu na hamowanie prostaglandyn nerkowych prowadzące do zmniejszenia nerkowego przepływu krwi oraz zatrzymania soli i płynów w organizmie.

Metotreksat: kwas acetylosalicylowy może zmniejszać klirens nerkowy metotreksatu, prowadząc do jego toksycznego działania na szpik kostny, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku lub z zaburzeniami czynności nerek. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego podawania metotreksatu i kwasu acetylosalicylowego.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ): jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego oraz NLPZ może zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy oraz związanych z tym krwawień i prowadzić do osłabienia czynności nerek.

Wyniki badań nie są jednoznaczne i z niektórych wynika, że jednoczesne podanie ibuprofenu osłabia działanie kwasu acetylosalicylowego, polegające na hamowaniu agregacji płytek krwi. Brak jednoznacznych wyników wykazujących zmniejszenie przez ibuprofen działania sercowo-naczyniowego kwasu acetylosalicylowego. Nie stwierdzono, aby ta potencjalna interakcja miała znaczenie kliniczne.

Zastosowanie kortykosteroidów może również zwiększyć ryzyko choroby wrzodowej i krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego i (lub) dwunastnicy.

Doustne leki przeciwcukrzycowe: kwas acetylosalicylowy w umiarkowanych dawkach może zwiększać skuteczność doustnych leków przeciwcukrzycowych, prowadząc do rozwoju hipoglikemii.

Leki urykozuryczne (probenecyd i sulfinpyrazon): Salicylany wykazują działanie antagonistyczne względem urykozurycznego działania leków nasilających wydalanie kwasu moczowego.

Ezomeprazol

Wpływ ezomeprazolu na farmakokinetykę innych produktów leczniczych

Zmniejszona kwasowość wewnątrz żołądka podczas leczenia ezomeprazolem może zwiększać lub zmniejszać wchłanianie produktów leczniczych, jeżeli ich wchłanianie zależy od kwasowość soku żołądkowego. Podczas leczenia ezomeprazolem, podobnie jak w przypadku stosowania innych inhibitorów wydzielania kwasu lub leków zobojętniających sok żołądkowy, możliwe jest zmniejszenie wchłaniania ketokonazolu oraz itrakonazolu oraz zwiększenie wchłaniania digoksyny. Jednoczesne stosowanie omeprazolu (20 mg na dobę) i digoksyny u zdrowych osób zwiększa biodostępność digoksyny o 10% (do 30% u co piątego pacjenta).

Zgłaszane były przypadki interakcji omeprazolu z niektórymi inhibitorami proteaz. Kliniczne znaczenie i mechanizmy tych interakcji nie zawsze są znane. Podczas leczenia omeprazolem zwiększone pH soku żołądkowego może zmienić wchłanianie inhibitorów proteazy. Inny prawdopodobny mechanizm interakcji to hamowanie izoenzymu CYP2C19. Jednoczesne stosowanie atazanawiru i nelfinawiru z omeprazolem powodowało zmniejszenie stężenia tych leków w surowicy i takie stosowanie nie jest zalecane. Jednoczesne stosowanie omeprazolu (40 mg na dobę) z sakwinawirem (razem z rytonawirem) powodowało zwiększenie stężenia sakwinawiru w surowicy (80-100%).

Leczenie omeprazolem nie wpłynęło na farmakokinetykę darunawiru (jednocześnie z rytonawirem), amprenawiru (jednocześnie z rytonawirem), amprenawiru (z lub bez rytonawiru) i lopinawiru (jednocześnie z rytonawirem).

W związku z podobnym działaniem farmakodynamicznym i właściwościami farmakokinetycznymi omeprazolu i ezomeprazolu, jednoczesne stosowanie ezomeprazolu i atazanawiru nie jest zalecane, a jednoczesne stosowanie ezomeprazolu i nelfinawiru jest przeciwwskazane.

Klopidogrel

W badaniu interakcji omeprazolu w dawce 80 mg, narażenie na czynny metabolit klopidogrelu zmniejszyło sie o 42-46%. Średnie hamowanie agregacji płytek było zredukowane o 47% (przez 24 godziny) i 30% (w piątej dobie), gdy klopidogrel i omeprazol były stosowane razem. W innym badaniu wykazano, że podawanie klopidogrelu i omeprazolu w różnym czasie nie zapobiegało ich interakcji prawdopodobnie z powodu hamującego działania omeprazolu na izoenzym CYP2C19. Podczas badań obserwacyjnych i klinicznych zgłaszano rozbieżne dane dotyczące klinicznych skutków interakcji farmakokinetycznych i (lub) farmakodynamicznych w przypadku poważnych incydentów sercowo-naczyniowych. W związku z podobnymi właściwościami farmakokinetycznymi omeprazolu i ezomeprazolu wyniki tych badań można odnieść również do ezomeprazolu.

Produkty lecznicze metabolizowane za pomocą izoenzymu CYP2C19

Ezomeprazol hamuje aktywność CYP2C19, głównego enzymu metabolizującego ezomeprazol.

W związku z tym jednoczesne podawanie ezomeprazolu z innymi lekami metabolizowanymi przez ten izoenzym, takimi jak diazepam, cytalopram, imipramina, klomipramina, fenytoina itp., może spowodować zwiększenie ich stężenia w surowicy, przez co może być konieczna redukcja dawek tych leków. Należy zwrócić na to uwagę, zwłaszcza gdy ezomeprazol jest stosowany doraźnie.

Jednoczesne podawanie ezomeprazolu w dawce 30 mg skutkowało zmniejszeniem o 45% klirensu diazepamu, który jest substratem dla enzymu CYP2C19. Równoczesne podawanie ezomeprazolu w dawce 40 mg powodowało zwiększenie o 13% minimalnych stężeń fenytoiny w osoczu u pacjentów z padaczką. Podczas włączania do leczenia ezoemrpazolu lub w okresie zakończenia leczenia ezomeprazolem zaleca się monitorowanie stężenia fenytoiny w osoczu.

Omeprazol (40 mg raz na dobę) powodował zwiększenie Cmax i AUCT worykonazolu (substrat dla enzymu CYP2C19) o odpowiednio 15% i 41%.

Jednoczesne stosowanie ezomeprazolu w dawce 40 mg u pacjentów leczonych warfaryną wykazało, że czasy krzepnięcia pozostawały w zakresie wartości przyjętych. Jednakże, podczas stosowania produktu po wprowadzeniu do obrotu zgłaszano przypadki istotnego klinicznie zwiększenia wartości INR podczas równoczesnego stosowania ezomeprazolu i warfaryny. Zalecana jest więc ścisłą kontrolę podczas rozpoczynania i kończenia leczenia warfaryną lub innymi pochodnymi kumaryny.

U zdrowych ochotników jednoczesne podawanie 40 mg ezomeprazolu jednocześnie z cyzaprydem powodowało zwiększenie pola powierzchni pod krzywą zależności stężenia w osoczu od czasu (AUC) o 32% oraz wydłużenie okresu półtrwania w fazie eliminacji (tJ/2) o 31%, lecz nie obserwowano istotnego zwiększenia maksymalnego stężenia cyzaprydu w osoczu. Nieznaczne wydłużenie odstępu QTc obserwowane po podaniu samego cisaprydu nie ulegało dalszemu zwiększeniu podczas jednoczesnego stosowania cisaprydu i ezomeprazolu (patrz punkt 4.4).

Wykazano, że ezomeprazol nie wywiera istotnego klinicznie wpływu na farmakokinetykę amoksycyliny lub chinidyny.

Badania oceniaj ące jednoczesne stosowanie ezomeprazolu oraz naproksenu albo rofekoksybu nie zidentyfikowały żadnej klinicznie istotnej interakcji w przebiegu badań krótkotrwałych.

Oddziaływanie innych leków na farmakokinetykę ezomeprazolu

Ezomeprazol jest metabolizowany przez izoenzymy CYP2C19 oraz CYP3A4. Jednoczesne podawanie ezomeprazolu oraz inhibitora CYP3A4, klarytromycyny (500 mg dwa razy na dobę), powodowało 2-krotne zwiększenie ekspozycji (AUC) na ezomeprazol. Jednoczesne podawanie ezomeprazolu oraz złożonego inhibitora izoenzymów CYP2C19 i CYP3A4 może skutkować ponad dwukrotnym zwiększeniem ekspozycji na ezomeprazol. Worykonazol, inhibitor izoenzymów CYP2C19 i CYP3A4 zwiększa AUCT o 280%. W takich sytuacjach korekta dawkowania ezomeprazolu nie jest konieczna. Należy jednak rozważyć korektę dawkowania podczas długotrwałego leczenia pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych dotyczących zastosowania produktu Axanum u kobiet w ciąży.

Produktu Axanum nie należy stosować u kobiet w ciąży chyba, że stan kliniczny kobiety wymaga leczenia ezomeprazolem + kwasem acetylosalicylowym.

Kwas acetylosalicylowy

Od początku szóstego miesiąca ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą powodować: u płodu:

-    wady układu krążeniowego i oddechowego (w tym przedwczesne zamknięcie przewodu Botalla i nadciśnienie tętnicze)

-    zaburzenia czynności nerek, które może prowadzić do niedoczynności nerek z małowodziem

-    hamowanie czynności trombocytów

u noworodka i matki pod koniec ciąży:

-    możliwe wydłużenie czasu krwawienia i działanie przeciwagregacyjne, które może się pojawić nawet po zastosowaniu bardzo małych dawek

-    osłabianie skurczów macicy, skutkujące opóźnieniem lub przedłużeniem akcji porodowej. Działanie przeciwgaregacyjne i osłabianie skurczów macicy są odwracalne po odstawieniu leczenia.

Zażywanie kwasu acetylosalicylowego w odstępie 5 dni od określonego terminu porodu powoduje zwiększoną skłonność do krwawienia u matki i płodu lub noworodka. Podczas ostatniego trymestru kwas acetylosalicylowy może być stosowany wyłącznie po dokładnym rozpatrzeniu ryzyka vs. korzyści i w małych dawkach. Nie należy przekraczać dawki 150 mg na dobę (jedna tabletka na dobę). Kwasu acetylosalicylowego nie należy stosować w dniach poprzedzających przewidywany termin porodu.

Ezomeyrazol

Istnieją jedynie ograniczone dane kliniczne dotyczące stosowania ezomeprazolu u kobiet w ciąży. Dane dotyczące narażenia pacjentek w ciąży na mieszaninę racemiczną omeprazolu nie wykazały wpływu na powstawanie wady rozwojowych ani szkodliwego działania na płód. Badania dotyczące ezomeprazolu przeprowadzone na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na rozwój embrionalny lub płodowy. Badania na zwierzętach, dotyczące stosowania mieszaniny racemicznej, nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na ciążę, poród lub rozwój pourodzeniowy. Należy zachować ostrożność przepisując ten produkt kobietom w ciąży.

Karmienie piersią

Nie zostały dotąd przeprowadzone żadne badania dotyczące połącznia ezomeprazolu i kwasu acetylosalicylowego u kobiet karmiących piersią.

Wiadomo, że kwas acetylosalicylowy przenika do mleka matki w niewielkich ilościach.

Brak danych na temat przenikania ezomeprazolu do mleka matki. Nie prowadzono badań z ezomeprazolem wśród kobiet karmiących piersią.

Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać leczenie produktem Axanum, biorąc pod rozwagę korzyści karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści z leczenia dla matki.

Wpływ na płodność

Istnieją dowody na to, że produkt leczniczy blokujący syntezę prostaglandyn może powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające po przerwaniu leczenia.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Axanum najprawdopodobniej nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

4.8 Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa stosowania

Przeprowadzono badanie kliniczne dotyczące pacjentów przyjmuj ących dowolne połączenia małej dawki kwasu acetylosalicylowego (75-325 mg, według wskazań lekarza) i ezomeprazolu. Badanie przeprowadzone na 2100 pacjentach nie wykazało nowych działań niepożądanych połączenia kwasu acetylosalicylowego i ezomeprazolu w porównaniu do profilów bezpieczeństwa stosowania pojedynczych substancji.

Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym podczas leczenia połączeniem kwasu acetylosalicylowego i ezomeprazolu były biegunka, bóle głowy, bóle brzucha, zaparcia, niestrawność, wzdęcia, nudności i wymioty. W większości przypadków objawy ustąpiły jeszcze w podczas leczenia.

Tabelaryczne podsumowanie działań niepożądanych

Działania niepożądane sklasyfikowane są w zależności od częstości występowania i zgodnie z klasyfikacj ą układowo-narządową. Częstość zdefiniowana jest następująco:

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10.000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10.000)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Axanum

Następujące działania niepożądane były zgłaszane przez pacjentów stosujących połączenie małej dawki ASA (75-325 mg/dobę) i ezomeprazolu (20-40 mg/dobę) podczas badań klinicznych.

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

trombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje alergiczne

reakcje

nadwrażliwości: gorączka, obrzęki i reakcje

anafilaktyczne

/wstrząs

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

obrzęki obwodowe, dna moczanowa, hipoglikemia

hiponatremia

Zaburzenia

psychiczne

bezsenność

depresja

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

zawroty głowy, parestezje, senność

zaburzenia smaku

Zaburzenia ucha i błędnika

zawroty głowy

szumy uszne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

zapalenie błony śluzowej nosa, astma, krwawienie z nosa

skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

ból brzucha, biegunka, niestrawność, wzdęcia,

nudności/wymioty,

zaparcie

suchość błony śluzowej jamy ustnej

owrzodzenie

żołądka,

dwunastnicy,

zapalenie błony

śluzowej żołądka,

zakażenia

drożdżakowe

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zwiększenie

aktywności

enzymów

wątrobowych

zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

stany zapalne, pokrzywka, świąd, wysypka

łysienie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

bóle stawów i mięśni

Zaburzenia ogólne i zmiany w miejscu podania

złe samopoczucie

Kwas acetylosalicylowy

U pacjentów przyjmujących kwas acetylosalicylowy zgłaszano następujące działania niepożądane podczas badań klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu do obrotu:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: niedokrwistość mikrocytowa

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko: stany splątania

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko: krwawienie dziąseł, ciężkie krwawienia z przewodu pokarmowego

Badania diagnostyczne

Często: wydłużony czas krwawienia

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko: zaburzenia czynności nerek

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: krwawienia samoistne, poważne epizody krwawień Ezomeprazol:

Podczas badań klinicznych i (lub) po wprowadzeniu ezomeprazolu do obrotu obserwowano lub podejrzewano następujące działanie niepożądane. Działania niepożądane nie były zależne od dawki.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: leukopenia,

Bardzo rzadko: agranulocytoza, pancytopenia

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadko: hipomagnezemia

Zaburzenia psychiczne

Rzadko: pobudzenie, stany splątania Bardzo rzadko: agresja, omamy

Zaburzenia oka

Rzadko: niewyraźne widzenie

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: niewydolność wątroby, encefalopatia wątrobowa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: nadwrażliwość na światło

Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo rzadko: słabość mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko: śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo rzadko: ginekomastia

Zaburzenia ogólne zmiany stany w miejscu podania

Rzadko: nadmierna potliwość

4.9 Przedawkowanie

Kwas acetylosalicylowy

Przedawkowanie kwasu acetylosalicylowego może powodować następujące objawy, które mogą pojawić się po upływie kilku godzin:

zawroty głowy, szumy uszne, zaburzenia słyszenia, rozdrażnienie, niepokój, omamy, drżenie mięśniowe, asteriksje, hiperwentylacja, zwiększone pragnienie, wysypka, pocenie się, nudności, wymioty, ból brzucha.

• w ciężkich przypadkach może dojść do utraty przytomności, drgawek, śpiączki i hipertermii.

•    u dorosłych początkowo może wystąpić zasadowica oddechowa.

• u dzieci, a u dorosłych jak i dzieci po przyjęciu dużych dawek, może wystąpić kwasica metaboliczna.

•    hiperglikemia lub hipoglikemia (u dzieci).

•    odwodnienie, niedobór potasu, skąpomocz, zjawiska krwotoczne, zaburzenia czynności wątroby, zapalenie trzustki, obrzęk płuc, rozpad mięśni prążkowanych, niewydolność nerek.

W przypadku przedawkowania należy podjąć następujące działania:

•    wywołanie wymiotów lub płukanie żołądka.

•    powtarzane podawanie węgla aktywowanego.

•    podanie leków przeczyszczających.

•    przywrócenie uwodnienia organizmu, korygowanie zasadowicy metabolicznej oraz zaburzeń elektrolitowych.

•    należy podać dożylnie roztwór wodorowęglanów, o ile możliwe w ilości wystarczającej dla utrzymania diurezy alkalicznej w celu zwiększenia wydalania leku.

•    należy podawać glukozę, aby kontrolować kwasicę metaboliczną.

• należy monitorować stan parametrów krzepnięcia ponieważ może okazać się konieczna transfuzja krwi lub koncentratu płytek i świeżego osocza, a także podanie witaminy K.

•    w ciężkich przypadkach oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy wykonać hemodializę.

•    leczenie objawowe hipertermii, obrzęku płuc i obrzęku mózgu.

Ezomeprazol

Objawy opisane w związku z zamierzonym przedawkowaniem ezomeprazolu (ograniczone doświadczenie dotyczące dawek przekraczających 240 mg/dobę) mają charakter przemijający. Przyjęcie jednorazowych dawek 80 mg ezomeprazolu nie powodowały objawów przedawkowania. Nie jest znana specyficzna odtrutka na ezomeprazol. Ezomeprazol wiąże się w znacznym stopniu z białkami osocza i dlatego nie jest łatwo eliminowany podczas dializy. Tak jak w każdym przypadku przedawkowania, należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki hamujące agregację płytek z wyłączeniem heparyny, kod ATC: B01AC56.

Kwas acetylosalicylowy

Kwas acetylosalicylowy hamuje powstawanie eikozanoidu tromboksanu A2 poprzez kowalencyjną, nieodwracalną acetylację seryny w pobliżu miejsca aktywnego cyklooksygenazy, enzymu produkującego cykliczny endonadtlenek będący prekursorem tromboksanu A2.

Tromboksan A2 jest krótkotrwałym induktorem agregacji płytek krwi oraz silnym lekiem obkurczającym naczynia krwionośne.

Płytki krwi nie mogą syntetyzować nowych cząsteczek enzymu, a więc działanie produktu utrzymuje się przez cały okres życia trombocytu, który wynosi 7-10 dni.

Działanie profilaktyczne i terapeutyczne kwasu acetylosalicylowego w odniesieniu do tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych opiera się właśnie na tym działaniu. Dawka konieczna dla zahamowania agregacji płytek jest znacznie mniejsza niż dawka przeciwbólowa lub przeciwzapalna. Dla uzyskania ciągłego zahamowania syntezy tromboksanu A2 wystarczająca jest dawka dobowa kwasu acetylosalicylowego wynosząca 75 mg.

Kwas acetylosalicylowy hamuje syntezę prostaglandyn. Działanie to nie ma znaczenia klinicznego u pacjentów z prawidłową czynnością nerek. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, niewydolnością serca lub niewydolnością wątroby, a także u pacjentów z zaburzeniami charakteryzującymi się zmiennością objętości osocza, zahamowanie syntezy prostaglandyn może powodować ostrą niewydolność nerek, zatrzymanie płynów oraz niewydolność krążenia.

Ezomeprazol

Ezomeprazol jest ^-izomerem omeprazolu i zmniejsza wydzielanie kwasu solnego w żołądku poprzez swoisty mechanizm działania. Jest on swoistym inhibitorem pompy kwasowej w komórkach

okładzinowych błony śluzowej żołądka. Oba izomery R- oraz S- omeprazolu wykazują podobną aktywność farmakodynamiczną.

Miejsce oraz mechanizm działania

Ezomeprazol jest słabą zasadą, która osiąga duże stężenie i podlega przekształceniu do postaci czynnej w wysoce kwaśnym środowisku kanalików wydzielniczych komórek okładzinowych błony śluzowej, gdzie hamuje on enzym H+K-ATP-azę - pompę kwasową i hamuje zarówno podstawowe jak i stymulowane wydzielanie kwasu w żołądku.

Wpływ na wydzielanie kwasu w żołądku

Po podaniu doustnym ezomeprazolu w dawkach 20 mg oraz 40 mg początek działania obserwowany jest w ciągu jednej godziny. Po powtarzanym podawaniu dawki 20 mg ezomeprazolu jeden raz na dobę przez okres 5 dni, podczas pomiaru po 6-7 godzinach od podania produktu w 5. dniu stosowania obserwuje się zmniejszenie średniego maksymalnego wydzielania kwasu po stymulacji pentagastryną o 90%.

Po 5 dniach doustnego stosowania dawek 20 mg oraz 40 mg ezomeprazolu, wartość pH w żołądku utrzymywała się powyżej 4 średnio przez odpowiednio 13 oraz 17 godzin, w ciągu 24 godzin u pacjentów z objawowym refluksem żołądkowo-przełykowym. Odsetek pacjentów, u których wartość pH w żołądku utrzymywała się na poziomie powyżej 4 przez co najmniej 8, 12 oraz 16 godzin wynosił odpowiednio 76%, 54% oraz 24% dla ezomeprazolu w dawce 20 mg. Analogicznie, odsetek dla ezomeprazolu w dawce 40 mg wynosił odpowiednio 97%, 92% oraz 56%.

Wykorzystując AUC jako parametr zastępczy opisujący stężenie leku w osoczu, wykazano zależność pomiędzy hamowaniem wydzielania kwasu w żołądku a ekspozycją na produkt.

Skutki terapeutyczne hamowania wydzielania kwasu solnego w żołądku

Jednoczesne podawanie ezomeprazolu w dawce 20 lub 40 mg z kwasem acetylosalicylowym w małych dawkach (75-325 mg) okazało się istotnie lepsze niż stosowanie placebo w zapobieganiu powstawania wrzodów żołądka i (lub) dwunastnicy towarzyszących terapii kwasem acetylosalicylowym w małych dawkach u pacjentów z grupy ryzyka (uprzednie występowanie choroby wrzodowej, wiek > 60 lat z chorobą wieńcową w wywiadzie lub wiek > 65 lat).

Inne skutki związane z hamowaniem wydzielania kwasu w żołądku

Podczas stosowania leków hamujących wydzielanie kwasu w żołądku stężenie gastryny w surowicy zwiększa się ze względu na zmniejszenie wydzielania kwasu w żołądku.

Podczas długotrwałego leczenia ezomeprazolem u niektórych pacjentów obserwowano zwiększenie liczby komórek ECL, prawdopodobnie związane ze zwiększeniem stężenia gastryny w surowicy.

Podczas długotrwałego stosowania leków hamujących wydzielanie kwasu w żołądku zaobserwowano nieco zwiększoną częstość występowania torbieli gruczołowych błony śluzowej żołądka. Zmiany te stanowią konsekwencję fizjologiczną znacznego zahamowania wydzielania kwasu, mają one charakter łagodny oraz wydają się być odwracalne.

Obniżona z różnych powodów kwaśność wewnątrz żołądka, w tym także w wyniku stosowania inhibitorów pompy protonowej, powoduje zwiększenie liczby bakterii obecnych w prawidłowych warunkach w przewodzie pokarmowym. Leczenie inhibitorami pompy protonowej może prowadzić do nieco zwiększonego ryzyka zakażeń w obrębie przewodu pokarmowego, takich jak zakażenia bakteriami Salmonella oraz Campylobacter a prawdopodobnie także Clostridium difficile u pacjentów szpitalnych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie i dystrybucja Kwas acetylosalicylowy

Kwas acetylosalicylowy wchłaniany jest głównie z górnego odcinka jelita cienkiego, lecz także z żołądka. Maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest w ciągu 40 minut. Kwas acetylosalicylowy jest hydrolizowany do kwasu salicylowego z 30 minutowym okresem półtrwania. Hydroliza kwasu acetylosalicylowego zachodzi w osoczu, wątrobie oraz w erytrocytach. Okres półtrwania kwasu salicylowego jest zależny od dawki, ale ogólnie wynosi od 2 do 3 godzin po zastosowaniu dawek poniżej 3 g. Po stosowaniu dawek terapeutycznych kwas salicylowy wiąże się w 80% z albuminami osocza. Kwas salicylowy oraz jego metabolity są wydalane z moczem.

Ezomeprazol

Ezomeprazol jest niestabilny w środowisku kwaśnym i dlatego jest podawany doustnie w postaci powlekanych granulek dojelitowych. W warunkach in vivo konwersja do ^-izomeru jest nieistotna. Maksymalne stężenie ezomeprazolu w osoczu występuje w przybliżeniu po 3 godzinach od podania. Biodostępność całkowita wynosi 64% po przyjęciu pojedynczej dawki wynoszącej 40 mg i wzrasta do 89% po podawaniu powtarzanym raz na dobę. Analogiczne wartości dla dawki 20 mg ezomeprazolu wynoszą odpowiednio 50% oraz 68%. Pozorna objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym u zdrowych ochotników wynosi w przybliżeniu 0,22 l/kg masy ciała. Ezomeprazol wiąże się w 97% z białkami osocza. Spożycie posiłku zarówno opóźnia jak i zmniejsza wchłanianie ezomeprazolu, choć nie ma to istotnego wpływu na oddziaływanie ezomeprazolu na kwaśność żołądka.

Metabolizm i wydalanie

Ezomeprazol jest całkowicie metabolizowany przez układ cytochromu P450 (CYP). Istotna część metabolizmu ezomeprazolu zależna jest od polimorficznego izoenzymu CYP2C19, odpowiedzialnego za powstawanie metabolitów hydroksylowego i desmetylowego ezomeprazolu. Pozostała część procesu metabolizmu jest zależna od innej swoistej izoformy, CYP3A4, odpowiedzialnej za powstawanie sulfonu ezomeprazolu, który stanowi główny metabolit obecny w osoczu.

Parametry podane poniżej odzwierciedlaj ą głównie farmakokinetykę leku u osób z prawidłową czynnością enzymu CYP2C19, tzw. szybko metabolizujących.

Całkowity klirens osoczowy wynosi około 17 l/godzinę po podaniu jednorazowym dawki produktu i około 9 l/godzinę po wielokrotnym podaniu produktu. Okres półtrwania w fazie eliminacji w osoczu wynosi około 1,3 godziny po podaniu wielokrotnym produktu raz na dobę. Pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia od czasu (AUC) zwiększa się po wielokrotnym podaniu ezomeprazolu. To zwiększenie jest zależne od dawki i skutkuje nieliniową zależnością AUC od dawki po podawaniu wielokrotnym. Ta zależność od czasu i dawki wynika ze zmniejszenia metabolizmu pierwszego przejścia oraz klirensu układowego prawdopodobnie spowodowanego hamowaniem aktywności enzymu CYP2C19 przez ezomeprazol i (lub) jego metabolit sulfonowy. Ezomeprazol jest całkowicie eliminowany z osocza pomiędzy kolejnymi dawkami nie wykazując skłonności do akumulacji podczas podawania raz na dobę.

Główne metabolity ezomeprazolu nie wpływają na wydzielanie kwasu żołądkowego. Niemal 80% dawki doustnej ezomeprazolu jest wydalane w postaci metabolitów z moczem, a pozostała część z kałem. W moczu znajduje się mniej niż 1% leku w postaci niezmienionej.

Szczególne grupy pacjentów

U około 3% populacji występuje brak czynnego enzymu CYP2C19 i osoby te określane są mianem wolno metabolizujących. U tych osób metabolizm ezomeprazolu jest prawdopodobnie głównie katalizowany przez enzym CYP3A4. Po wielokrotnym podawaniu raz na dobę dawki 40 mg ezomeprazolu średnia powierzchnia pod krzywą zależności stężenia leku w osoczu od czasu była w przybliżeniu o 100% większa u osób wolno metabolizujących niż u osób z czynnym enzymem CYP2C19 (szybko metabolizujących). Średnie wartości maksymalnego stężenia leku w osoczu były zwiększone o około 60%.

Obserwacje te nie mają wpływu na dawkowanie produktu Axanum.

Metabolizm ezomeprazolu nie zmienia się znacząco u pacjentów w podeszłym wieku (71-80 lat). Po podaniu dawki pojedynczej 40 mg ezomeprazolu średnie pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia leku w osoczu od czasu jest w przybliżeniu o 30% większe u kobiet niż u mężczyzn. Nie obserwuje się różnic ze względu na płeć po podaniu wielokrotnym dawki raz na dobę. Obserwacje te nie mają wpływu na dawkowanie produktu Axanum.

Metabolizm ezomeprazolu u pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności wątroby może być spowolniony. Tempo metabolizmu jest zmniejszone u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, co skutkuje podwojeniem pola powierzchni pod krzywą zależności stężenia ezomeprazolu w osoczu od czasu. Z tego względu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie należy przekraczać dawki maksymalnej wynoszącej 20 mg. Ezomeprazol lub jego główne metabolity nie wykazują skłonności do akumulacji po podawaniu raz na dobę.

Nie prowadzano badań u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Jako że nerki odpowiadają za wydalanie metabolitów ezomeprazolu, lecz nie za eliminację związku pierwotnego, nie należy się spodziewać zmian w metabolizmie ezomeprazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Kwas acetylosalicylowy

Kwas acetylosalicylowy: Badania dotyczące podawania pojedynczych dawek kwasu acetylosalicylowego wykazały, że jego toksyczność po podaniu doustnym jest mała. Badania dotyczące toksyczności po wielokrotnym podaniu kwasu aceytlosalicylowego wykazały, że dawki do 200 mg/kg/dobę są dobrze tolerowane przez szczury; psy wykazywały większą wrażliwość, prawdopodobnie z powodu ogólnej wrażliwości psowatych na powodujące wrzody działanie leków z grupy NPLZ. Nie stwierdzono, aby kwas acetylosalicylowy wykazywał działania genotoksycznego czy zdolność do uszkadzania chromosomów. Wprawdzie nie prowadzono osobnych badań dotyczących karcynogenności kwasu acetylosalicylowego, ale pośrednie dane wykazały, że kwas acetylosalicylowy nie jest czynnikiem powodującym rozwój guzów. Dane dotyczące szkodliwego wpływu na reprodukcję wykazały, że kwas acetylosalicylowy wykazuje działanie teratogenne dla niektórych gatunków zwierząt laboratoryjnych. Podawanie zwierzętom inhibitora syntezy prostaglandyn powodowało obumieranie zarodka przed i po implantacji, a także obumieranie płodu. Natomiast podawanie zwierzętom inhibitora syntezy prostaglandyn w fazie organogenezy u płodu powodowało powstawanie wad rozwojowych, w tym układu sercowo-naczyniowego.

Ezomeprazol

Przedkliniczne badania pomostowe, bazujące na konwencjonalnych badaniach toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla ludzi. W badaniach dotyczących działania rakotwórczego u szczurów z zastosowaniem mieszaniny racemicznej zaobserwowano występowanie hiperplazji komórek ECL w żołądku oraz rakowiaków. Działania na żołądek u szczurów są wynikiem utrzymującej się, znacznej hipergastrynemii wtórnej do zmniejszenia wytwarzania kwasu żołądkowego i są obserwowane u szczurów po długotrwałym leczeniu z zastosowaniem inhibitorów wydzielania kwasu żołądkowego.

Ezomeprazol oraz kwas acetylosalicylowy

Trzymiesięczne skojarzone podawanie doustne dużych dawek ezomeprazolu oraz kwasu acetylosalicylowego w ramach badania toksyczności dawek wielokrotnych u psów wykazało jedynie wynik addytywny. W badaniu tym nie obserwowano żadnych nowych lub niespodziewanych działań toksykologicznych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Peletki z ezomeprazolem: Glicerolu monostearynian 40-55 Hydroksypropyloceluloza

Hypromeloza Magnezu stearynian

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) dyspersja 30% (może zawierać sodu dodecylosiarczan i polisorbat 80)

Polisorbat 80 Sodu stearylofumaran

Sacharoza, ziarenka (sacharoza i skrobia kukurydziana)

Talk

Trietylu cytrynian

Granulki kwasu acetylosalicylowego Hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona

Kapsułka żelatynowa twarda (czerwonaworóżowa/szara, rozmiar 3):

Żelatyna

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Tlenek żelaza czarny (E 172)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Tusz czarny, SW-9008:

Żelaza tlenek czarny (E 172)

Potasu wodorotlenek Szelak

Glikol propylenowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Butelka:

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią.

Blister:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister perforowany Aluminium/Aluminium zawierający 10 kapsułek.

Opakowania zawierające 10, 30 i 90 kapsułek dojelitowych w perforowanym blistrze, w tekturowym pudełku.

Opakowania zawierające 30 i 90 kapsułek dojelitowych w perforowanym blistrze podzielonym na dawki pojedyncze, w tekturowym pudełku.

Butelki z HDPE, z polipropylenowym zamknięciem zabezpieczającym przed dostępem dzieci, zabezpieczeniem gwarancyjnym i środkiem pochłaniającym wilgoć.

Opakowania zawierające 30 i 90 kapsułek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Niezużyty produkt należy zniszczyć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje Szwecja

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

15

Axanum