+ iMeds.pl

Azafalk 75 mgUlotka Azafalk

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Azafalk, 100 mg, tabletki powlekane

Azathioprinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Azafalk 100 mg tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Azafalk 100 mg tabletki powlekane

3.    Jak przyjmować lek Azafalk 100 mg tabletki powlekane

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Azafalk 100 mg tabletki powlekane

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST AZAFALK 100 MG TABLETKI POWLEKANE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Azafalk 100 mg tabletki powlekane zawiera substancję czynną azatioprynę, która należy do grupy leków znanych jako leki immunosupresyjne. Działanie tych leków polega na zmniejszaniu siły działania układu odpornościowego organizmu.

Lek Azafalk 100 mg tabletki powlekane jest stosowany w następujących stanach:

-    w celu ułatwienia przyjęcia przeszczepionego narządu przez organizm

-    w celu kontroli niektórych chorób, w przebiegu których układ odpornościowy reaguje przeciwko własnemu organizmowi

Lek Azafalk 100 mg tabletki powlekane może być stosowany zarówno jako jedyny lek (w monoterapii) jak i jednocześnie z innymi lekami w leczeniu:

-    ciężkiego reumatoidalnego zapalenia stawów

-    ciężkich chorób zapalnych jelit (choroby Leśniowskiego - Cohna lub wrzodziejącego zapalenia jelita grubego)

lub w celu leczenia:

-    niektórych chorób, w przebiegu których układ odpornościowy reaguje przeciwko własnemu organizmowi (chorób autoimmunologicznych), w tym ciężkich chorób zapalnych skóry, wątroby, tętnic oraz niektórych zaburzeń hematologicznych.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AZAFALK 100 MG TABLETKI POWLEKANE

Kiedy nie stosować leku Azafalk 100 mg tabletki powlekane

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na azatioprynę, merkaptopurynę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Azafalk 100 mg tabletki (skład znajduje się w punkcie 6). Reakcja uczuleniowa może obejmować wysypkę, świąd, utrudnienie oddychania, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka.

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zakażenie

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub szpiku kostnego

-    jeśli u pacjenta występuje zapalenie trzustki

-    jeśli pacjent otrzymał żywe szczepionki, takie jak szczepionka przeciwko ospie, lub żółtej febrze

-    jeśli pacjentka jest w ciąży (jeżeli lekarz nie zalecił inaczej)

-    jeśli pacjentka karmi piersią

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Azafalk 100 mg tabletki powlekane

Pacjent nie otrzyma leku Azafalk 100 mg tabletki powlekane, jeżeli nie może być monitorowany w kierunku wystąpienia działań niepożądanych.

W przypadku wystąpienia owrzodzeń błony śluzowej gardła, gorączki, zakażeń, wybroczyn lub krwawień należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

-    jeśli pacjent ma otrzymać szczepionkę w trakcie przyjmowania leku Azafalk 100 mg tabletki powlekane

-    stanu, gdy organizm pacjenta wytwarza za mało naturalnego związku chemicznego o nazwie metylotransferaza tiopurynowa (TMPT)

-    gdy pacjent choruje na zespół Lescha-Nyhana.

U pacjentów otrzymujących leki immunosupresyjne może występować zwiększone ryzyko nowotworów, w tym chłoniaków nieziarniczych, mięsaków (Kaposiego i innych), raka zlokalizowanego w macicy oraz raka skóry. Podczas leczenia lekiem Azafalk 100 mg tabletki powlekane należy unikać opalania i ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe (UV).

Badania krwi

W trakcie pierwszych 8 tygodni leczenia należy jeden raz w tygodniu wykonywać badanie krwi. Częstsze wykonywanie badań krwi może być konieczne w przypadku:

-    pacjentów w podeszłym wieku

-    pacjentów otrzymujących duże dawki leku

-    pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub    wątroby

-    pacjentów z zaburzeniem czynności szpiku kostnego

-    gdy u pacjenta stwierdza się powiększenie śledziony, któremu towarzyszy zmniejszenie liczby krwinek we krwi.

Jest bardzo ważne, żeby stosować skuteczne metody antykoncepcji (takie jak prezerwatywa), ponieważ lek Azafalk 100 mg tabletki powlekane może powodować wady rozwojowe, gdy jest stosowany zarówno przez mężczyznę, jak i kobietę.

Ostrzeżenie:

Odstawienie leku Azafalk 100 mg tabletki powlekane należy przeprowadzać pod dokładnym nadzorem lekarza. Dodatkowych informacji na ten temat może udzielić lekarz.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, np:

-    Allopurynol, oksypurynol, tiopurynol (leki stosowane w leczeniu dny moczanowej)

-    Leki zwiotczające mięśnie, na przykład kurara, d-tubokuraryna, pankuronium lub sukcynylocholina

-    Inne leki immunosupresyjne, na przykład cyklosporyna, takrolimus

-    Infliksimab (stosowany w leczeniu choroby Leśniowskiego - Crohna)

-    Olsalazyna, mesalazyna, sulfasalazyna (stosowane w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelit)

-    Warfaryna lub fenprokumon (leki rozrzedzające krew)

-    Inhibitory ACE (stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz niewydolności serca)

-    Trimetoprym i sulfametoksazol (antybiotyki)

-    Cymetydyna (stosowana w leczeniu owrzodzeń przewodu pokarmowego)

-    Indometacyna (stosowana w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów)

-    Leki stosowane w leczeniu nowotworów lub leki hamujące lub zatrzymujące wytwarzanie nowych komórek krwi

-    Furosemid (lek moczopędny stosowany w niewydolności serca)

-    Szczepionki, na przykład przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B

-    Wszystkie "żywe" szczepionki

Ciąża i karmienie piersią

Pacjentkom w ciąży nie wolno przyjmować leku Azafalk 100 mg tabletki powlekane, chyba że lekarz zaleci inaczej. Pacjentka powinna poinformować lekarza, jeżeli jest w ciąży lub podejrzewa, że zaszła w ciążę. Mężczyźni i kobiety w wieku rozrodczym powinni stosować środki antykoncepcyjne, inne niż wkładki wewnątrzmaciczne (np. spiralę, copper T). Należy kontynuować przyjmowanie środków antykoncepcyjnych przez 3 miesiące po zakończeniu leczenia lekiem Azafalk 100 mg tabletki powlekane.

W trakcie przyjmowania leku Azafalk 100 mg tabletki powlekane nie wolno karmić dziecka piersią, ponieważ wytwarzane produkty metabolizmu przenikają do mleka i mogą być szkodliwe dla dziecka.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn jest bezpieczne w trakcie stosowania leku Azafalk 100 mg tabletki powlekane, jeżeli nie występują zawroty głowy. Zawroty głowy mogą być nasilone po spożyciu alkoholu. Po spożyciu alkoholu nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Azafalk 100 mg tabletki powlekane

Lek Azafalk 100 mg tabletki powlekane zawiera laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowania leku należy skontaktować się z lekarzem.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK AZAFALK 100 MG TABLETKI POWLEKANE

Tabletki należy przyjmować podczas posiłku, popijając szklanką wody.

Dawkowanie

Pacjenci po przeszczepieniu narządów:

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi do 5 mg/kg mc./dobę. Następnie dawkę dobową można zmniejszyć do 1 do 4 mg/kg mc./dobę.

Pozostałe wskazania:

Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 1 do 3 mg/kg mc./dobę.

Dzieci i młodzież:

Nie zaleca się stosowania leku Azafalk 100 mg tabletki powlekane u dzieci w wieku poniżej 18 lat ze względu na niewystarczającą ilość danych dotyczących leczenia młodzieńczego przewlekłego zapalenia stawów, tocznia rumieniowatego układowego, zapalenia skórno-mięśniowego oraz guzkowego zapalenia tętnic.

Dla wszystkich innych wskazań podane zalecenia dotyczące dawek mają zastosowanie u dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Pacjenci w podeszłym wieku:

U pacjentów w podeszłym wieku może być konieczne zmniejszenie dawki.

W przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek może być konieczne zmniejszenie dawki.

Pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie wolno przyjmować leku Azafalk tabletki.

Czas trwania leczenia lekiem Azafalk 100 mg tabletki powlekane jest ustalany przez lekarza.

W przypadku stwierdzenia, że działanie leku Azafalk 100 mg tabletki powlekane jest zbyt mocne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Azafalk 100 mg tabletki powlekane

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Azafalk 100 mg tabletki powlekane może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej zamieszczono wykaz działań niepożądanych według częstości ich występowania. Częstości te określono w następujący sposób:

Bardzo często: Często:

Niezbyt często: Rzadko:

Bardzo rzadko: Nieznana:


dotyczy więcej niż 1 osoby na 10 dotyczy 1 do 10 osób na 100 dotyczy 1 do 10 osób na 1000 dotyczy 1 do 10 osób na 10 000 dotyczy mniej niż 1 osoby na 10 000

nie można oszacować częstości występowania na podstawie dostępnych danych

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku nagłego wystąpienia świszczącego oddechu, trudności w oddychaniu, obrzęku powiek, twarzy lub warg, wysypki lub świądu (szczególnie całego ciała).

Ciężkie działania niepożądane

W przypadku wystąpienia któregoś z wymienionych poniżej działań niepożądanych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

-    Silne nudności

-    Biegunka

-    Gorączka, dreszcze

-    Bóle mięśniowe lub kostne, sztywność    mięśni

-    Znużenie, zawroty głowy

-    Zapalenie naczyń krwionośnych

-    Zaburzenia czynności nerek (objawy    mogą obejmować zmiany objętości oddanego moczu

oraz jego zabarwienia)

Opisano także następujące objawy:

Bardzo często:

-    zakażenia wywołane przez wirusy, grzyby lub bakterie u pacjentów po przeszczepieniach

-    zaburzenia czynności szpiku kostnego

-    mała liczba białych krwinek wykryta w badaniach laboratoryjnych krwi, co może być przyczyną zakażeń

-    nudności i wymioty, utrata apetytu (jadłowstręt)

Często:

- mała liczba płytek krwi, co może być przyczyną skłonności do siniaków lub krwawień

Niezbyt często:

-    zakażenia wywołane przez wirusy, grzyby lub bakterie u wszystkich pacjentów z wyjątkiem pacjentów po przeszczepieniach

-    mała liczba czerwonych krwinek, co może być przyczyną uczucia zmęczenia, bólów głowy, trudności w oddychaniu podczas wykonywania ćwiczeń, uczucia zawrotów głowy i bladego wyglądu

-    reakcje nadwrażliwości, które mogą prowadzić do ogólnego złego samopoczucia, zawrotów głowy, nudności, wymiotów, biegunki, gorączki, drżenia, reakcji skórnych takich jak wykwity i wysypka, zapalenia naczyń krwionośnych, bólu mięśni i stawów, niskiego ciśnienia tętniczego krwi, chorób nerek i wątroby oraz zaburzeń jelitowych

-    zapalenie trzustki, które może być przyczyną silnego bólu w górnej części brzucha z nudnościami lub biegunką

-    zaburzenia czynności wątroby, które mogą być przyczyną jasnego zabarwienia stolców, ciemnej barwy moczu, świądu oraz żółtego zabarwienia skóry i oczu, a także nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych czynności wątroby

Rzadko:

-    zaburzenia krwi i szpiku kostnego, które mogą być przyczyną osłabienia, zmęczenia, bladości, bólu głowy, owrzodzenia języka, duszności, zasinień lub zakażeń

-    zaburzenia jelitowe prowadzące do biegunki, bólu brzucha, zaparcia, nudności i wymiotów

-    ciężkie uszkodzenie wątroby, które może być zagrażające życiu

-    łysienie, które może ulec poprawie pomimo kontynuowania przyjmowania tabletek Azafalk

-    różne typy nowotworów, w tym rak krwi, limfy i skóry

Bardzo rzadko:

-    zagrażające życiu reakcje alergiczne, prowadzące do ciężkich stanów w obrębie skóry (zespół Stevensa-Johnsona i toksyczno-rozpływna martwica naskórka)

-    zapalenie płuc będące przyczyną duszności, kaszlu i gorączki.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK AZAFALK 100 MG TABLETKI POWLEKANE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować leku Azafalk 100 mg tabletki powlekane po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie należy przyjmować leku Azafalk 100 mg tabletki powlekane, jeżeli widoczne są oznaki uszkodzenia.

Leków nie należy wrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Azafalk 100 mg tabletki powlekane:

Substancją czynną leku jest azatiopryna.

Każda tabletka leku Azafalk 100 mg tabletki powlekane zawiera 100 mg azatiopryny. Inne składniki leku to:

Rdzeń: kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, sodu stearylofumaran, skrobia żelowana, powidon K25

Otoczka: makrogol 3350, polisorbat 80, alkohol poliwinylowy, talk

Jak wygląda lek Azafalk 100 mg tabletki powlekane i co zawiera opakowanie:

Tabletki leku Azafalk 100 mg tabletki powlekane są żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe i posiadają oznaczenie "100" na jednej stronie.

Nie należy kruszyć tabletek. Jeżeli warstwa powlekająca tabletkę jest uszkodzona lub tabletka jest całkowicie pokruszona, należy unikać zanieczyszczenia nią powierzchni skóry oraz wdychania cząstek tabletki do dróg oddechowych. W celu odpowiedniego dawkowania w leczeniu przewlekłym należy stosować inne produkty lecznicze zawierające 25 mg substancji czynnej, jeżeli jest taka potrzeba.

Opakowanie:

Powlekane tabletki są dostępne w blistrach z PVC/Aluminium w pudełku tekturowym.

Lek Azafalk 100 mg tabletki powlekane jest dostępny w opakowaniach zawierających: 20, 30, 50, 60, 90 lub 100 tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Dr. Falk Pharma GmbH Leinenweberstr. 5 79108 Freiburg Niemcy

Tel. +49 (0) 761 / 1514-0 Faks +49(0) 761 / 1514-321 E-mail: zentrale@drfalkpharma.de

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria, Belgia, Niemcy, Wielka Brytania, Węgry, Litwa, Luksemburg, Holandia, Polska, Portugalia, Słowacja i Słowenia: Azafalk.

Hiszpania: Immufalk.

Data zatwierdzenia ulotki: ........................

Następujące informacje są przeznaczone dla pracowników służby zdrowia i personelu medycznego:

AZAFALK 100 mg tabletki powlekane

Instrukcja stosowania, przygotowywania i usuwania

Nie ma żadnego zagrożenia podczas przygotowania tabletek, pod warunkiem że otoczka tabletki jest nieuszkodzona. W takim przypadku żadne dodatkowe środki ostrożności nie są konieczne Jednak w przypadkach, gdy personel dzieli tabletki powlekane Azafalk, należy ściśle przestrzegać wytycznych dotyczących postępowania z lekami cytotoksycznymi po przełamaniu tabletek powlekanych.

Pozostała ilość produktu leczniczego oraz zanieczyszczone środki pomocnicze należy tymczasowo przechowywać w dobrze oznakowanych pojemnikach. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

6

Azafalk

Charakterystyka Azafalk

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Azafalk, 75 mg, tabletki powlekane Azafalk, 100 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 75 mg lub 100 mg azatiopryny.

Produkt Azafalk 75 mg, tabletki powlekane zawiera laktozę jednowodną w ilości 87 mg na tabletkę.

Produkt Azafalk 100 mg, tabletki powlekane zawiera laktozę jednowodną w ilości 116 mg na tabletkę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, posiadające oznaczenie odpowiednio „75” lub „100” na jednej stronie.

4 SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Azafalk jest wskazany w leczeniu immunosupresyjnym, jako lek uzupełniający w skojarzeniu z lekami immunosupresyjnymi, które stanowią podstawę schematu leczenia (podstawowymi lekami immunosupresyj nymi).

Azafalk jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z innymi lekami immunosupresyjnymi w profilaktyce odrzucania przeszczepu u pacjentów, którzy otrzymali allogeniczny przeszczep nerki, wątroby, serca, płuca lub trzustki.

Azafalk jest stosowany jako immunosupresyjny antymetabolit w monoterapii lub częściej w skojarzeniu z innymi lekami (zwykle kortykosteroidami) i (lub) metodami leczenia, które wpływają na odpowiedź immunologiczną.

Działanie terapeutyczne jest widoczne dopiero po tygodniach lub miesiącach leczenia i obejmuje zmieszenie dawek glikokortykosteroidów tzw.„efekt oszczędzający steroidy”, tym samym zmniejszając toksyczność związaną z długotrwałym stosowaniem kortykosteroidów w dużych dawkach.

Azafalk jest wskazany w monoterapii lub w skojarzeniu z kortykosteroidami i (lub) innymi lekami oraz metodami leczenia w ciężkich przypadkach niżej wymienionych chorób u pacjentów, którzy nie tolerują steroidów lub którzy są zależni od steroidów i u których odpowiedź na leczenie jest niewystarczająca, pomimo stosowania dużych dawek steroidów:

-    ciężkie, czynne reumatoidalne zapalenie stawów, którego nie można kontrolować za pomocą mniej toksycznych leków (leki przeciwreumatyczne modyfikujące przebieg choroby - LMPCh)

-    ciężka lub umiarkowanie ciężka zapalna choroba jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna) lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego

-    toczeń rumieniowaty układowy

-    zapalenie skórno-mięśniowe i zapalenie wielomięśniowe

-    autoimmunologiczne przewlekłe, czynne zapalenie wątroby

-    guzkowe zapalenie tętnic

-    autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna

-    przewlekła oporna na leczenie idiopatyczna plamica małopłytkowa

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania doustnego.

Tabletkę należy przyjmować popijając co najmniej jedną szklanką płynu (200 ml).

Tabletki należy przyjmować podczas posiłków, co zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia nudności.

Przeszczepienie narządów

W zależności od przyjętego schematu leczenia immunosupresyjnego, dawka w pierwszym dniu leczenia może wynosić do 5 mg/kg mc./dobę. Dawka podtrzymująca może wynosić od 1 do 4 mg/kg mc./dobę. Dawkę należy dostosować w zależności od wymagań klinicznych i tolerancji hematologicznej.

Dane wskazują na to, że leczenie produktem Azafalk należy stosować długotrwale, nawet gdy niezbędne jest podawanie małych dawek, ze względu na ryzyko odrzucenia przeszczepu.

Inne stany

Na ogół dawka początkowa wynosi od 1 do 3 mg/kg mc./dobę. Dawkę należy dostosować w zależności od reakcji klinicznej (która może wystąpić dopiero po tygodniach lub miesiącach leczenia) i tolerancji hematologicznej.

Po uzyskaniu wyraźnej odpowiedzi terapeutycznej należy rozważyć zmniejszenie dawki podtrzymującej do możliwie najmniejszej utrzymującej działanie lecznicze. Natomiast jeżeli w ciągu trzech do sześciu miesięcy leczenia stan pacjenta się nie poprawia, należy rozważyć odstawienie produktu leczniczego. Dawki podtrzymujące mogą wynosić od mniej niż 1 mg/kg mc./dobę do 3 mg/kg mc./dobę, w zależności od wskazania i indywidualnej reakcji na leczenie, w tym tolerancji hematologicznej.

Dawka stosowana w leczeniu czynnego przewlekłego autoimmunologicznego zapalenia wątroby wynosi zazwyczaj od 1,0 do 1,5 mg/kg mc./dobę.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

U pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby należy stosować dawki mieszczące się w dolnym zakresie zalecanego dawkowania. Stosowanie produktu Azafalk jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.3).

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Brak wystarczających danych, aby zalecić stosowanie produktu Azafalk w leczeniu młodzieńczego przewlekłego zapalenia stawów, tocznia rumieniowatego układowego, zapalenia skórno-mięśniowego i guzkowego zapalenia tętnic.

W pozostałych wskazaniach zalecone dawkowanie jest takie samo dla dzieci i młodzieży, jak dla dorosłych.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Brak szczegółowych informacji o tolerancji produktu Azafalk przez pacjentów w podeszłym wieku. Zaleca się stosowanie dawek mieszczących się w dolnym zakresie zalecanego dawkowania (kontrolowanie morfologii krwi, patrz punkt 4.4).

W przypadku jednoczesnego stosowania allopurynolu, oksypurynolu lub tiopurynolu z azatiopryną, dawkę azatiopryny należy zmniejszyć do 1/4 dawki początkowo stosowanej (patrz punkt 4.5).

Działanie terapeutyczne może wystąpić po tygodniach lub miesiącach leczenia.

Produkt leczniczy może być stosowany długotrwale, chyba że pacjent go nie toleruje.

Odstawianie produktu Azafalk należy przeprowadzać w sposób stopniowy, dokładnie monitorując stan pacjenta.

Nie należy kruszyć tabletek. Jeżeli warstwa powlekająca tabletkę jest uszkodzona lub tabletka jest całkowicie pokruszona, należy unikać zanieczyszczenia nią powierzchni skóry oraz inhalacji cząstek tabletki do dróg oddechowych (patrz punkty 4.4 i 6.6)

W celu odpowiedniego dawkowania w leczeniu przewlekłym należy stosować inne produkty lecznicze, zawierające 25 mg substancji czynnej, jeżeli jest taka potrzeba.

4.3 Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną (azatioprynę), 6-merkaptopurynę (metabolit azatiopryny) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

-    Ciężkie zakażenia

-    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub szpiku kostnego

-    Zapalenie trzustki

-    Stosowanie jakiejkolwiek żywej szczepionki, w szczególności przeciwko gruźlicy (BCG), ospie, żółtej febrze

-    Ciąża, chyba że korzyści z leczenia przeważają nad ryzykiem (patrz punkt 4.6)

-    Karmienie piersią (patrz punkt 4.6).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie produktu Azafalk jest związane z potencjalnymi zagrożeniami; produktu nie należy przepisywać pacjentom, jeżeli nie jest możliwe odpowiednie monitorowanie jego działań toksycznych podczas leczenia.

•    Podczas pierwszych ośmiu tygodni leczenia należy co najmniej raz w tygodniu wykonywać pełne badanie morfologii krwi, wraz z oznaczeniem liczby płytek. Badanie należy wykonywać częściej w przypadku:

-    stosowania dużych dawek

-    pacjentów w podeszłym wieku

-    pacjentów z zaburzeniem czynności nerek

-    pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności wątroby (patrz punkt 4.2 i 5.2)

-    pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności szpiku kostnego (patrz także punkt 4.2)

-    pacjentów z hipersplenizmem.

Po upływie 8 tygodni leczenia można zmniejszyć częstość przeprowadzania badania krwi. Zaleca się jednak, aby pełne badanie morfologii krwi wykonywać co miesiąc, a przynajmniej nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

Pacjentów należy poinformować o konieczności natychmiastowej konsultacji z lekarzem w przypadku wystąpienia owrzodzenia gardła, gorączki, zakażeń, wybroczyn, krwawienia lub innych objawów mielosupresji.

•    W szczególności należy regularnie kontrolować czynność wątroby u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby.

•    Niektóre osoby z dziedzicznym niedoborem enzymu metylotransferazy tiopuryny (TMPT) mogą być wyjątkowo wrażliwe na mielosupresyjne działanie azatiopryny i podatne na rozwinięcie szybko postępującej depresji szpiku kostnego po rozpoczęciu leczenia azatiopryną. Zjawisko to może być nasilone w przypadku jednoczesnego stosowania leków hamujących aktywność TMPT, takich jak olsalazyna, mesalazyna lub sulfasalazyna. Zgłaszano również, że zmniejszona aktywność TMPT zwiększa ryzyko wystąpienia białaczek wtórnych lub mielodysplazji u osób otrzymujących 6-merkaptopurynę (czynny metabolit azatiopryny) w skojarzeniu z innymi lekami cytotoksycznymi (patrz punkt 4.8).

•    Ograniczone dane wskazują, że produkt Azafalk nie jest skuteczny u pacjentów z dziedzicznym niedoborem fosforybozylotransferazy hipoksantynowo-guaninowej (zespół Lescha-Nyhana). W związku z tym nie należy stosować produktu Azafalk w tej grupie pacjentów.

•    W przypadku jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny z produktem Azafalk należy dokładnie monitorować parametry krzepnięcia krwi (patrz punkt 4.5).

•    Odstawienie produktu Azafalk może spowodować ciężkie nasilenie choroby, np. w przypadku tocznia rumieniowatego układowego z zapaleniem nerek, zapalenia skórno-mięśniowego i wielomięśniowego, choroby Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, guzkowego zapalenia tętnic, przewlekłej opornej na leczenie idiopatycznej plamicy małopłytkowej, niedokrwistości hemolitycznej autoimmunologicznej, ciężkiego reumatoidalnego zapalenia stawów lub autoimmunologicznego zapalenia wątroby.

•    Odstawianie produktu Azafalk powinno zawsze odbywać się w sposób stopniowy pod ścisłą kontrola lekarza.

•    W przypadku jednoczesnego stosowania szczepionek inaktywowanych lub anatoksyn z produktem Azafalk należy kontrolować odpowiedź immunologiczną, określając miana przeciwciał.

•    U pacjentów przyjmujących produkt Azafalk występowała większa liczba przypadków nowotworów skóry. Nowotwory obserwowano głównie na obszarach skóry narażonych na działanie promieni słonecznych. Należy ostrzec pacjentów aby unikali nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne oraz promieniowanie UV i w regularnych odstępach czasu badali skórę (patrz punkt 4.8).

•    Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z niewyleczonymi ostrymi zakażeniami (patrz punkt 4.3).

•    Pacjenci przyjmujący jednocześnie cytostatyki mogą przyjmować produkt Azafalk wyłącznie pod nadzorem medycznym.

Mutagenność

Wykazano występowanie zaburzeń chromosomalnych u mężczyzn i kobiet leczonych azatiopryną. Trudno jest ocenić rolę azatiopryny w powstawaniu tych zaburzeń.

Rakotwórczość (patrz również punkt 4.8)

U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu występuje zwiększone ryzyko chłoniaków nieziarniczych i innych nowotworów złośliwych, a szczególnie raków skóry (czerniaka i nowotworów innych niż czerniak), mięsaków (mięsaka Kaposiego i innych) oraz raka szyjki macicy in situ. Wydaje się, że ryzyko jest związane z intensywnością i czasem trwania leczenia immunosupresyjnego, a nie ze stosowaniem określonego leku. Istnieją doniesienia o tym, że zmniejszenie dawki leku immunosupresyjnego lub jego odstawienie może wiązać się z częściową lub całkowitą regresją chłoniaków nieziarniczych i mięsaka Kaposiego.

Uwagi dotyczące postępowania z produktem leczniczym:

Azatiopryna ma działanie mutagenne i potencjalnie rakotwórcze. Podczas obchodzenia się z lekiem konieczne jest podjęcie odpowiednich środków ostrożności. Jest to szczególnie istotne u pielęgniarek będących w ciąży (patrz punkt 6.6).

Laktoza

Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

a)    Allopurynol, oksypurynol oraz tiopurynol hamują metabolizm azatiopryny poprzez blokowanie enzymu oksydazy ksantynowej. W przypadku jednoczesnego stosowania allopurynolu, oksypurynolu i (lub) tiopurynolu dawkę azatiopryny należy zmniejszyć do 1/4 dawki pierwotnej (patrz punkt 4.2).

b)    Dowiedziono, że azatiopryna antagonizuje działanie niedepolaryzujących leków zwiotczających mięśnie szkieletowe, takich jak kurara, d-tubokuraryna i pankuronium. Dane doświadczalne potwierdzają, że azatiopryna odwraca blokadę przekaźnictwa nerwowo-mięśniowego wywoływaną przez d-tubokurarynę i nasila blokadę przewodnictwa nerwowo-mięśniowego wywoływaną przez sukcynylocholinę. Należy zalecić pacjentom, aby przez planowanym zabieg informowali anestezjologa, że są leczeni produktem Azafalk.

c)    W przypadku stosowania azatiopryny w skojarzeniu z innymi lekami immunosupresyjnymi, takimi jak cyklosporyna lub takrolimus, należy wziąć pod uwagę zwiększone działanie immunosupresyjne.

d)    Obserwowano występowanie interakcji między azatiopryną i infliksymabem w trakcie leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna. U pacjentów otrzymujących jednocześnie azatioprynę występowało przemijające zwiększenie stężenia 6-TGN (nukleotydu 6-tioguaniny, czynnego metabolitu azatiopryny) oraz zmniejszenie średniej liczby leukocytów w pierwszych tygodniach po infuzji infliksymabu. Parametry powracały do wcześniejszych wartości po 3 miesiącach.

e)    W przypadku jednoczesnego stosowania azatiopryny z pochodnymi kwasu aminosalicylowego takimi jak olsalazyna, mesalazyna i sulfasalazyna istnieje ryzyko nasilonego działania mielosupresyjnego azatiopryny, na skutek hamowania jej metabolizmu w wątrobie (patrz punkt 4.4).

f)    Opisywano przypadki zahamowania przeciwzakrzepowego działania warfaryny i fenprokumonu podawanych jednocześnie z azatiopryną. W związku z tym należy dokładnie monitorować parametry krzepnięcia krwi.

g)    Jednoczesne stosowanie azatiopryny i inhibitorów ACE, trimetoprymemu z sulfametaksozolem, cymetydyny lub indometacyny zwiększa ryzyko zahamowania czynności szpiku kostnego (patrz punkt 4.4).

h)    Jednoczesne stosowanie azatiopryny i leków o właściwościach mielosupresyjnych i (lub) cytotoksycznych może nasilać działanie mielotoksyczne. Dotyczy to również leczenia mielosupresyjnego zakończonego na krótko przed rozpoczęciem leczenia azatiopryną (patrz punkt 4.4).

i)    W testach in vitro wykazano, że furosemid zmniejsza metabolizm azatiopryny w tkance wątrobowej u ludzi. Znaczenie kliniczne tej interakcji nie jest znane.

j)    Działanie immunosupresyjne azatiopryny może prowadzić do atypowej i potencjalnie szkodliwej odpowiedzi na żywe szczepionki; tym samym, z przyczyn teoretycznych, podawanie żywych szczepionek pacjentom otrzymującym produkt Azafalk jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

k)    Osłabiona odpowiedź na szczepionki inaktywowane jest prawdopodobna. U pacjentów otrzymujących w leczeniu skojarzonym produkt Azafalk i kortykosteroidy obserwowano osłabienie odpowiedzi na szczepionkę przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B. W badaniu klinicznym obejmującym niewielką liczbę pacjentów wykazano, że standardowe dawki terapeutyczne azatiopryny nie wywierały szkodliwego wpływu na reakcję organizmu po podaniu poliwalentnej szczepionki przeciwko pneumokokom (ocenione na podstawie średniego stężenia swoistych przeciwciał antyotoczkowych; patrz punkt 4.4).

4.6 Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Produktu Azafalk nie wolno stosować u pacjentek w ciąży bez dokładnego oszacowania korzyści i ryzyka wynikających z leczenia (patrz punkt 4.3). W badaniach na zwierzętach azatiopryna miała działanie teratogenne i embriotoksyczne (patrz punkt 5.3). Azatioprynę i jej metabolity wykrywano w małych stężeniach we krwi płodu i w płynie owodniowym po podaniu kobietom ciężarnym. U niektórych noworodków, których matki przyjmowały azatioprynę podczas ciąży, odnotowano leukopenię i (lub) trombocytopenię. Należy zwrócić szczególną uwagę na kontrolowanie parametrów hematologicznych krwi podczas ciąży i zmniejszyć dawkę w przypadku wystąpienia leukopenii. Zarówno mężczyźni jak i kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczne metody antykoncepcyjne podczas leczenia azatiopryną oraz przez co najmniej 3 miesiące po zakończeniu leczenia. Dotyczy to również pacjentów z zaburzeniami płodności z powodu przewlekłej mocznicy, ponieważ ustępują one na ogół po przeszczepieniu nerki. Opisywano niekorzystny wpływ azatiopryny na skuteczność wewnątrzmacicznych wkładek antykoncepcyjnych. W związku z tym zaleca się stosowanie innych lub dodatkowych środków antykoncepcyj nych.

Po ekspozycji in utero na azatioprynę w skojarzeniu z prednizonem obserwowano przemijające osłabienie czynności układu immunologicznego u noworodków. W przypadku leczenia skojarzonego azatiopryną i prednizolonem opisywano przypadki opóźnienia wzrostu wewnątrzmacicznego oraz przedwczesnych porodów. Odległe następstwa powyższych właściwości azatiopryny nie są znane, ale wiele dzieci narażonych na działanie substancji in utero osiągnęło wiek dziesięciu lat bez zgłaszania jakichkolwiek zaburzeń.

Wpływ na płodność

Ustąpieniu przewlekłej niewydolności nerek dzięki przeszczepieniu nerki i stosowaniu produktu Azafalk towarzyszyła większa płodność zarówno u mężczyzn jak i u kobiet będących biorcami przeszczepu (informacje dotyczące antykoncepcji patrz powyżej).

Karmienie piersią

W siarze i mleku kobiet leczonych azatiopryną wykazano obecność 6-merkaptopuryny, czynnego metabolitu azatiopryny. Jednoczesne karmienie piersią i przyjmowanie produktu Azafalk jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych leku, takich jak zawroty głowy, oraz z uwagi na indywidualne różnice w występowaniu tych działań u różnych osób, leczenie azatiopryną może niekorzystnie wpływać na zdolność czynnego udziału w ruchu drogowym i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku jednoczesnego spożycia alkoholu.

4.8 Działania niepożądane

Szacuje się, że działania niepożądane mogą wystąpić u około 15% pacjentów. Rodzaj, częstość oraz nasilenie działań niepożądanych zależą od dawki azatiopryny oraz czasu trwania leczenia, jak również od choroby podstawowej pacjenta oraz od jednocześnie stosowanych leków.

Głównym działaniem niepożądanym azatiopryny jest zależne od dawki, na ogół przemijające zahamowanie czynności szpiku kostnego, objawiające się głównie w postaci leukopenii, trombocytopenii i niedokrwistości. Leukopenia może wystąpić u ponad 50% pacjentów leczonych standardowymi dawkami azatiopryny.

Częstość występowania działań niepożądanych określono jako:

bardzo często (>1/10) często (> 1/100, <1/10) niezbyt często (> 1/1000, <1/100) rzadko (> 1/10 000, <1/1000) bardzo rzadko (<1/10 000)

nieznane (nie można oszacować częstości na podstawie dostępnych danych)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Pacjenci po przeszczepieniu otrzymujący azatioprynę w skojarzeniu z innymi lekami immunosupresyjnymi.

Bardzo często: zakażenia wirusowe, grzybicze oraz bakteryjne.

Pacjenci leczeni z innych wskazań.

Niezbyt często: zakażenia wirusowe, grzybicze oraz bakteryjne.

U pacjentów otrzymujących azatioprynę w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami immunosupresyjnymi, szczególnie kortykosteroidami, stwierdzono zwiększoną podatność na zakażenia wirusowe, grzybicze oraz bakteryjne.

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Rzadko: nowotwory w tym chłoniaki nieziarnicze, raki skóry (czerniak i inne niż czerniak), mięsaki (Kaposiego i inne) oraz rak szyjki macicy in situ, ostra białaczka szpikowa oraz mielodysplazja (patrz również punkt 4.4)

Ryzyko wystąpienia chłoniaka nieziarniczego i innych nowotworów złośliwych, szczególnie raka skóry (czerniak i innego niż czerniak), mięsaka (Kaposiego i innych) oraz raka szyjki macicy in situ, jest podwyższone u pacjentów otrzymujących leki immunosupresyjne, a zwłaszcza u pacjentów po przeszczepieniach otrzymujących agresywne leczenie. W związku z czym terapię taką należy utrzymywać na najniższym poziomie zapewniającym działanie lecznicze. Wydaje się, że podwyższone ryzyko wystąpienia chłoniaków nieziarniczych wśród pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów poddawanych immunosupresji w porównaniu z populacją ogólną jest związane co najmniej częściowo z samą chorobą. Opisywano przypadki wystąpienia ostrej białaczki szpikowej oraz mielodysplazji (niektóre w związku z zaburzeniami chromosomalnymi).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często: zahamowanie czynności szpiku kostnego, leukopenia.

Często: trombocytopenia.

Niezbyt często: niedokrwistość.

Rzadko: agranulocytoza, pancytopenia, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość megaloblastyczna, hipoplazja układu czerwonokrwinkowego.

Leczenie azatiopryną może być związane z wystąpieniem zależnego od dawki, zazwyczaj odwracalnego zahamowania czynności szpiku kostnego, najczęściej objawiającego się w postaci leukopenii, ale czasem również w postaci niedokrwistości i trombocytopenii, a rzadko w postaci agranulocytozy, pancytopenii i niedokrwistości aplastycznej. Występuje ono szczególnie często u pacjentów z predyspozycjami do wystąpienia mielotoksyczności, takich jak osoby z niedoborami TMPT, niewydolnością nerek lub wątroby oraz chorych, u których nie jest możliwe zmniejszenie dawki azatiopryny podczas leczenia skojarzonego z allopurynolem. Występowało odwracalne, zależne od dawki zwiększenie średniej objętości krwinek czerwonych oraz średniego stężenia hemoglobiny w krwinkach czerwonych w związku z leczeniem azatiopryną. Obserwowano również megaloblastyczne zmiany w szpiku, jednak ciężka niedokrwistość megaloblastyczna oraz hipoplazja układu czerwonokrwinkowego występują rzadko.

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości.

Bardzo rzadko: zespół Stevensa-Johnsona oraz toksyczna rozpływna martwica naskórka.

Sporadycznie po podaniu azatiopryny opisywano występowanie kilku różnych zespołów klinicznych, które wydają się być idiosynkratycznymi przejawami reakcji nadwrażliwości. Do objawów klinicznych należą: złe samopoczucie, zawroty głowy, nudności, wymioty, biegunka, gorączka, dreszcze, wyprysk , wysypka, zapalenie naczyń krwionośnych, bóle mięśniowe, bóle stawowe, niedociśnienie, zaburzenia czynności nerek, zaburzenia czynności wątroby i zastój żółci (patrz zaburzenia wątroby i dróg żółciowych). W wielu przypadkach po ponownym zastosowaniu azatiopryny potwierdzono związek z leczeniem. Natychmiastowe odstawienie azatiopryny i zastosowanie leczenia wspomagającego układ krążenia, jeżeli jest taka potrzeba, doprowadzały do ustąpienia większości przypadków.

Inne istotne choroby podstawowe przyczyniały się do rzadko zgłaszanych przypadków zgonu. Po wystąpieniu reakcji nadwrażliwości na azatioprynę należy w każdym przypadku dokładnie rozważyć konieczność dalszego stosowania azatiopryny.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko: przemijające zapalenie płuc.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: nudności i jadłowstręt, rzadko z wymiotami.

Niezbyt często: zapalenie trzustki.

Rzadko: zapalenie jelita grubego, zapalenie uchyłków i perforacja jelita, opisywane u pacjentów po przeszczepieniach, biegunka o ciężkim przebiegu opisywana u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit.

Po pierwszym podaniu azatiopryny nudności odczuwa mniejszość pacjentów. Działanie to wydaje się być łagodzone przez przyjmowanie tabletek w trakcie spożywania posiłków (patrz punkt 4.2). Ciężkie powikłania, w tym zapalenie jelita grubego, zapalenie uchyłków i perforacja jelita opisywano u pacjentów po przeszczepieniach, poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu.

Jednak nie określono w sposób jasny ich etiologii, a wpływ może mieć stosowanie dużych dawek kortykosteroidów. Biegunkę o ciężkim przebiegu, nawracającą po ponownym zastosowaniu leku, opisywano u pacjentów leczonych azatiopryną z powodu nieswoistych zapaleń jelit.

Występowanie zapalenia trzustki opisywano u niewielkiego procenta pacjentów leczonych azatiopryną, najczęściej u pacjentów po przeszczepieniu nerki lub ze zdiagnozowanym nieswoistym zapaleniem jelit. Istnieją trudności w powiązywaniu występowania zapalenia trzustki ze stosowaniem określonego leku, jednak w niektórych przypadkach po ponownym zastosowaniu potwierdzono związek z leczeniem azatiopryną.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: zastój żółci i pogorszenie wyników badań czynności wątroby Rzadko: zagrażające życiu uszkodzenie wątroby

Opisywano sporadycznie przypadki zastoj u żółci oraz pogorszenia czynności wątroby w związku z leczeniem azatiopryną, które na ogół ustępują po przerwaniu leczenia. Może to być związane z objawami reakcji nadwrażliwości (patrz reakcje nadwrażliwości).

Rzadko występujące, ale zagrażające życiu uszkodzenie wątroby, związane z przewlekłym stosowaniem azatiopryny opisywano przede wszystkim u osób po przeszczepieniach. Histologicznie stwierdzano poszerzenie zatok wątrobowych, plamicę wątrobową, weno-okluzyjną chorobę wątroby oraz guzkowy rozrost regeneracyjny wątroby. Jeżeli na podstawie objawów klinicznych podejrzewa się weno-okluzyjną chorobę wątroby, należy na stałe odstawić azatioprynę. W niektórych przypadkach odstawienie azatiopryny powodowało tymczasową lub stałą poprawę obrazu histologicznego wątroby oraz zmniejszenie nasilenia objawów.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: łysienie.

Łysienie opisywano u niektórych pacjentów przyjmujących azatioprynę lub inne leki immunosupresyjne. W wielu przypadkach objaw ten ustępował samoistnie pomimo kontynuowania leczenia. Związek pomiędzy łysieniem i leczeniem azatiopryną pozostaje niepewny.

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedmiotowe i podmiotowe

Zakażenia o niejasnym pochodzeniu, owrzodzenia błony śluzowej gardła, wybroczyny oraz krwawienia są głównymi objawami przedawkowania azatiopryny i wynikają z zahamowania czynności szpiku kostnego, które może być największe po 9-14 dniach. Objawy te częściej występują wskutek przewlekłego przedawkowania niż w przypadku ostrego przedawkowania. Opisano przypadek pacjenta, który przyjął w jednej dawce 7,5 g azatiopryny. Do natychmiastowo występujących działań niepożądanych należały nudności, wymioty i biegunka, po których stwierdzono łagodną leukopenię i łagodne zaburzenia czynności wątroby. Pacjent wyzdrowiał bez powikłań.

Leczenie

Brak swoistej odtrutki na azatioprynę. Stosuje się płukanie żołądka. Następnie konieczne jest monitorowanie stanu pacjenta, w tym parametrów hematologicznych, co umożliwia natychmiastowe podjęcie leczenia ewentualnych działań niepożądanych. Nie określono korzyści z dializowania pacjentów, którzy przedawkowali azatioprynę, chociaż można ją częściowo usunąć za pomocą dializy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki immunosupresyjne;

Kod ATC: L04AX01

Azatiopryna jest imidazolową pochodną 6-merkaptopuryny (6-MP). In vivo azatiopryna szybko ulega rozkładowi do 6-MP i 1-metylo-4-nitro-5-tioimidazolu.

6-MP łatwo przenika przez błony komórkowe do wnętrza komórek, gdzie jest przekształcana do szeregu pochodnych tiolowych puryn, w tym do kwasu tioinozynowego, który jest głównym czynnym nukleotydem. Szybkość tej przemiany różni się u różnych osób. Nukleotydy nie przenikają przez błony komórkowe, dlatego nie są obecne w płynach ustrojowych. Niezależnie od tego, czy 6-MP jest podawana bezpośrednio lub jest uzyskiwana in vivo z azatiopryny, jest ona eliminowana głównie w postaci nieczynnego, utlenionego metabolitu, kwasu tiomoczowego. Ten proces utleniania umożliwia oksydaza ksantynowa, enzym, którego aktywność jest hamowana przez allopurynol. Nie określono dokładnie aktywności pochodnej metylonitroimidazolowej. Porównując działanie azatiopryny i 6-MP na kilka układów, wydaje się, że pochodna metyloimidazolowa wywiera wpływ na działanie leku. Określenie stężenia azatiopryny lub 6-MP w osoczu nie ma wartości prognostycznej w odniesieniu do skuteczności lub toksyczności tych związków.

Azatiopryna wywiera działanie na odpowiedź immunologiczną oraz wzrost guzów. Jej główna rola polega na hamowaniu odpowiedzi immunologicznej i chociaż dokładny mechanizm umożliwiający osiągnięcie tego działania nie jest znany, sugeruje się następujące mechanizmy działania:

i.    Uwolnienie 6-MP, która działa jako antymetabolit puryn.

ii.    Ewentualne blokowanie grup -SH poprzez alkilację.

iii.    Hamowanie licznych szlaków biosyntezy kwasów nukleinowych, tym samym zapobieganie proliferacji i aktywności komórek układu immunologicznego (limfocytów B i T)

iv.    Uszkodzenie kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) poprzez wbudowanie w jego cząsteczkę analogów tiolowych puryn.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Azatiopryna jest szybko wchłaniana po podaniu doustnym. Maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest w ciągu 1-2 godzin po podaniu dawki.

Azatiopryna ulega szybkiej dystrybucji do wszystkich narządów. Okres półtrwania w osoczu wynosi 3-5 godzin. Zaledwie 30% produktu leczniczego wiąże się z białkami osocza. 12,5% przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego.

Azatiopryna podlega intensywnemu metabolizmowi do kwasu 6-tioinozynowego i rybonukleotydu metylomerkaptopurynowego, które są częściowo odpowiedzialne za działanie produktu leczniczego.

Działanie in vivo jest bardziej złożone z powodu działania metylo-nitroimidazolu, którego obecność również stwierdzono.

Do 50% dawki jest wydalane z moczem w ciągu pierwszych 24 godzin po podaniu, zaś około 10% jest wydalane w postaci niezmienionej. Zaledwie 12,6% dawki jest wydalane z kałem po 48 godzinach. Brak dowodów na krążenie wątrobowo-jelitowe.

U pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek może być konieczne zmniejszenie dawki, prawdopodobnie na skutek zmniejszonego wydalania czynnych metabolitów azatiopryny.

Metabolizm azatiopryny jest również zmieniony u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby. Ograniczeniu ulega przekształcanie do postaci czynnej, zwłaszcza rozkład do wydalanych metabolitów. (patrz punkt 4.2 oraz 4.4)

U kobiet przyjmujących azatioprynę wykazano obecność w siarze i mleku merkaptopuryny, czynnego metabolitu azatiopryny.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wykazano, że azatiopryna ma działanie teratogenne oraz działanie letalne na zarodek u wielu gatunków zwierząt, z różnym stopniem wrażliwości u poszczególnych gatunków. U królików dawka dobowa 5-15 mg/kg mc. w 6.-14. dniu ciąży powodowała wady szkieletu. U myszy i szczurów dawki dobowe 1-2 mg/kg mc. w 3.-12. dniu ciąży były letalne dla zarodków.

W wielu badaniach dotyczących działania genotoksycznego in-vitro i in-vivo azatiopryna miała właściwości mutagenne.

W długoterminowych badaniach działania rakotwórczego azatiopryny u myszy i szczurów opisywano zwiększoną częstość mięsaków limfatycznych (myszy) oraz guzów nabłonkowych i raków (szczury) po dawkach do 2-krotnie większych niż dawki terapeutycznej u ludzi.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń:

Kroskarmeloza sodowa Krzemionka koloidalna bezwodna Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Sodu stearylofumaran Skrobia żelowana Powidon K25

Otoczka:

Makrogol 3350 Polisorbat 80 Alkohol poliwinylowy Talk

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki powlekane są dostępne w blistrach z PVC/Aluminium w pudełku tekturowym. Opakowanie zawiera 20, 30, 50, 60, 90 lub 100 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań musza znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Nie ma żadnego zagrożenia podczas przygotowania tabletek, pod warunkiem że otoczka tabletki jest nieuszkodzona. W takim przypadku żadne dodatkowe środki ostrożności nie są konieczne.

Jednak w przypadkach, gdy personel dzieli tabletki powlekane Azafalk, należy ściśle przestrzegać wytycznych dotyczących postępowania z lekami cytotoksycznymi (patrz punkt 4.2 i 4.4).

Pozostała ilość produktów leczniczych oraz zanieczyszczone środki pomocnicze należy tymczasowo przechowywać w dobrze oznakowanych pojemnikach. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

W przypadku stwierdzenia oznak uszkodzenia, nie należy używać tabletek powlekanych Azafalk.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Dr. Falk Pharma GmbH Leinenweberstr. 5 79108 Freiburg Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

19816    - Azafalk, 75 mg

19817    - Azafalk, 100 mg

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

01.03.2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13

Azafalk