Imeds.pl

Azelastine Hydrochloride Kohne 0,5 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Azelastine hydrochloride Kohne, 0,5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Azelastini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Azelastine hydrochloride Kohne i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Azelastine hydrochloride Kohne

3.    Jak stosować lek Azelastine hydrochloride Kohne

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Azelastine hydrochloride Kohne

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK AZELASTINE HYDROCHLORIDE KOHNE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Azelastine hydrochloride Kohne zawiera azelastynę, która należy do grupy leków przeciwalergicznych i przeciwhistaminowych.

Lek Azelastine hydrochloride Kohne może być stosowany w celu leczenia lub zapobiegania objawom sezonowych, alergicznych zaburzeń ocznych (sezonowe, alergiczne zapalenie spojówek towarzyszące katarowi siennemu) u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 4 lat.

Lek Azelastine hydrochloride Kohne może być także stosowany w celu leczenia objawów niesezonowych (całorocznych) alergicznych zaburzeń ocznych (całorocznego, alergicznego zapalenia spojówek) u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Lek Azelastine hydrochloride Kohne nie jest przeznaczony do leczenia zakażeń oczu.

Sposób działania leku Azelastine hydrochloride Kohne

Lek Azelastine hydrochloride Kohne powoduje szybkie ustąpienie objawów, takich jak pieczenie, świąd, łzawienie, bez wywoływania objawów senności.

Alergia spowodowana jest nadmierną odpowiedzią układu odpornościowego organizmu na substancje pochodzenia zewnętrznego. Alergia wywoływana jest przez kontakt z pyłkami roślin, roztoczami kurzu domowego, pleśnią lub sierścią.

Lek Azelastine hydrochloride Kohne hamuje działanie histaminy i innych substancji zapalnych wydzielanych w większej ilości u osób z alergią. W ten sposób lek Azelastine hydrochloride Kohne przeciwdziała objawom zapalenia spojówek.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AZELASTINE HYDROCHLORIDE KOHNE

Kiedy nie stosować leku Azelastine hydrochloride Kohne

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na azelastyny chlorowodorek, benzalkoniowy chlorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6.1).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Azelastine hydrochloride Kohne należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

-    jeśli pacjent nie jest pewien, czy zaburzenie oka jest wynikiem alergii. W szczególności dotyczy to takich sytuacji, gdy problem dotyczy tylko jednego oka; występuje pogorszenie widzenia ból oka, lecz nie występują żadne objawy dotyczące nosa. Może to oznaczać, że przyczyną jest zakażenie, a nie alergia

-    jeśli objawy nasilą się lub będą się utrzymywać przez okres dłuższy niż 48 godzin bez istotnej poprawy mimo zastosowania leku Azelastine hydrochloride Kohne.

Osoby z zapaleniem spojówek nie powinny nosić soczewek kontaktowych.

Dzieci i młodzież

Lek Azelastine hydrochloride Kohne należy stosować do leczenia sezonowych zaburzeń alergicznych u dzieci w wieku od 4 lat i do leczenia niesezonowych (całorocznych) zaburzeń alergicznych u młodzieży w wieku od 12 lat.

Azelastine hydrochloride Kohne a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie jest znany wpływ innych leków, jedzenia, bądź picia na lek Azelastine hydrochloride Kohne. Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią, lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Azelastine hydrochloride Kohne przenika do mleka kobiecego w niewielkich ilościach. Z tego powodu nie zaleca się stosowania leku Azelastine hydrochloride Kohne w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Może występować łagodne, przemijające podrażnienie oczu wywołane zakropleniem leku. Jest mało prawdopodobne, aby lek Azelastine hydrochloride Kohne znacznie zaburzał widzenie. W razie wystąpienia jakiegokolwiek przemijającego zaburzenia widzenia nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn do momentu powrotu prawidłowej ostrości wzroku.

Lek Azelastine hydrochloride Kohne zawiera benzalkoniowy chlorek

Może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Przed zastosowaniem leku należy wyjąć soczewki kontaktowe z oczu i odczekać 15 minut przed ich ponownym założeniem. Wykazano, że powoduje przebarwienia miękkich soczewek kontaktowych.

3. JAK STOSOWAĆ LEK AZELASTINE HYDROCHLORIDE KOHNE

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sezonowe, alergiczne zapalenie spojówek

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych i dzieci powyżej 4 lat to jedna kropla do każdego oka 2 razy na dobę (rano i wieczorem). W razie konieczności dawkę tę można zwiększyć do jednej kropli, podawanej 4 razy dziennie.

Lek Azelastine hydrochloride Kohne można podać profilaktycznie przed przewidywanym narażeniem na alergen.

Niesezonowe (całoroczne), alergiczne zapalenie spojówek

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat to jedna kropla do każdego oka 2 dwa razy na dobę (rano i wieczorem). W razie konieczności dawkę tę można zwiększyć do jednej kropli, podawanej 4 razy dziennie.

Sposób użycia

Odkręcić zakrętkę. Odchylić nieco głowę i delikatnie odciągnąć dolną powiekę oka (Rysunek 1). Ostrożnie wpuścić 1 kroplę na wewnętrzną część dolnej powieki (Rysunek 2). Zachować ostrożność, aby nie dotykać końcówką kroplomierza do oka ani skóry. Puścić dolną powiekę i delikatnie przycisnąć kącik oka w kierunku nosa (Rysunek 3). Powoli wykonać kilka mrugnięć okiem tak, by kropla została rozprowadzona po powierzchni gałki ocznej. W celu podania leku do drugiego oka, należy powtórzyć powyższe czynności.
Czas trwania leczenia

Należy kontynuować stosowanie leku Azelastine hydrochloride Kohne po ustąpieniu objawów tak długo, ile trwa narażenie na substancje uczulające (np. pyłki, kurz).

Leku Azelastine hydrochloride Kohne nie należy stosować dłużej niż 6 tygodni.

Jeżeli pacjent odnosi wrażenie, że działanie leku Azelastine hydrochloride Kohne jest zbyt mocne lub za słabe, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Azelastine hydrochloride Kohne

Po zakropleniu leku do oczu nie są znane specyficzne reakcje przedawkowania i nie są spodziewane w przypadku tej drogi podania. W razie przypadkowego połknięcia leku Azelastine hydrochloride Kohne należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza lub do najbliższego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Pominięcie zastosowania leku Azelastine hydrochloride Kohne

Nie należy podejmować specjalnych działań w przypadku pominięcia zastosowania leku Azelastine hydrochloride Kohne. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. W razie konieczności lek może być również podany pomiędzy dwoma planowanymi podaniami.

Przerwanie stosowania leku Azelastine hydrochloride Kohne

O ile to możliwe, należy używać leku Azelastine hydrochloride Kohne regularnie do momentu ustąpienia objawów. W razie przerwania stosowania leku Azelastine hydrochloride Kohne istnieje prawdopodobieństwo nawrotu typowych objawów choroby.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych zastosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Azelastine hydrochloride Kohne może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą występować z różną częstością, opisaną poniżej:

Bardzo często:

występuje częściej niż u 1 pacjenta na 10

Często:

występuje u 1 do 10 pacjentów na 100

Niezbyt często:

występuje u 1 do 10 pacjentów na 1000

Rzadko:

występuje u 1 do 10 pacjentów na 10 000

Bardzo rzadko:

występuje rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000

Nie znana:

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Często po podaniu leku Azelastine hydrochloride Kohne występuje łagodne, przemijające podrażnienie (np. pieczenie, świąd, łzawienie) oka. Zgłaszano niezbyt częste występowanie gorzkiego smaku w ustach. W bardzo rzadkich przypadkach wystąpić mogą reakcje alergiczne (takie jak wysypka i świąd).

Postępowanie w przypadku wystąpienia działań niepożądanych

Zwykle, wymienione działania niepożądane szybko ustępują. Nie jest konieczne podejmowanie żadnych specjalnych środków zaradczych.

Gorzkiemu smakowi w ustach po zastosowaniu leku Azelastine hydrochloride Kohne można przeciwdziałać pijąc napoje bezalkoholowe (soki, woda).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK AZELASTINE HYDROCHLORIDE KOHNE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Azelastine hydrochloride Kohne po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki i opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Po pierwszym otwarciu: nie stosować leku po upływie 4 tygodni od pierwszego otwarcia butelki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Azelastine hydrochloride Kohne

-    Substancją czynną jest azelastyny chlorowodorek.

1 ml zawiera 0,5 mg azelastyny chlorowodorku. Jedna kropla zawiera 0,015 mg azelastyny chlorowodorku.

-    Ponadto lek zawiera: benzalkoniowy chlorek; sorbitol ciekły, krystalizujący; hypromelozę; disodu edetynian; sodu wodorotlenek; wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Azelastine hydrochloride Kohne i co zawiera opakowanie

Lek Azelastine hydrochloride Kohne ma postać klarownego, bezbarwnego roztworu. Lek Azelastine hydrochloride Kohne jest dostępny w butelce z LDPE z kroplomierzem z LDPE oraz zakrętką z HDPE zabezpieczającą przed dostępem dzieci. Jedna butelka zawiera 6 ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny

Kohne Pharma GmbH Schallbruch 1 42781Haan Niemcy

Wytwórca

NOVOCAT FARMA S.A.Avda de La Flores, 29, Rubi 08191 BarcelonaHiszpania

Farma Mediterrania, S.L.

C/Sant Sebastia, s/n Sant Just Desvern

08960 Barcelona

Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego    pod następującymi nazwami:

Nazwa kraju    członkowskiego    Nazwa produktu leczniczego

Niemcy    Azelastinhydrochlorid Kohne Pharma 0,5 mg/ml,

Augentropfen

Polska    Azelastine hydrochloride Kohne

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5