+ iMeds.pl

Azigen 250 mgUlotka Azigen

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Azigen, 250 mg, tabletki powlekane Azigen, 500 mg, tabletki powlekane

Azytromycyna

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Azigen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Azigen

3.    Jak stosować lek Azigen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Azigen

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Azigen i w jakim celu się go stosuje

Azigen jest lekiem należący do grupy antybiotyków zwanych makrolidami. Jest stosowany w leczeniu

zakażeń bakteryjnych. Do zakażeń tych należą:

•    zakażenia w obrębie klatki piersiowej, takie jak ostre zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc;

•    zakażenia zatok, gardła, migdałków lub uszu;

•    lekkie i średnio ciężkie zakażenia tkanek miękkich, np. zakażenia mieszków włosowych, bakteryjne zakażenia skóry i jej głębszych warstw (zapalenie tkanki łącznej), zakażenia skóry z błyszczącym, czerwonym obrzękiem (róża);

•    zakażenia wywołane przez bakterie zwane Chlamydia trachomatis; mogą one powodować zapalenia przewodu, którym mocz wypływa z pęcherza (cewka moczowa) lub przewodu łączącego macicę z pochwą (szyjka macicy).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Azigen

Kiedy nie stosować leku Azigen

•    Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na orzeszki ziemne lub soję, nie powinien stosować tego leku, gdyż zawiera olej sojowy.

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na azytromycynę, inny antybityk makrolidowy (taki jak erytromycyna lub klarytromycyna) lub ketolidowy, , lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Reakcja alergiczna może powodować wysypkę skórną lub świszczący oddech.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Azigen należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u

pacjenta:

•    kiedykolwiek występowała groźna reakcja alergiczna, powodująca obrzęk twarzy i gardła, mogąca powodować trudności w oddychaniu;

•    występują poważne problemy z nerkami: lekarz może zmienić dawkę leku;

•    występują problemy z wątrobą: konieczne może być kontrolowanie czynności wątroby lub przerwanie leczenia;

•    występuje miastenia (miejscowe osłabienie mięśni);

•    kiedykolwiek rozpoznano chorobę neurologiczną, czyli chorobę mózgu lub układu nerwowego;

•    występują zaburzenia psychiczne, emocjonalne lub zaburzenia zachowania;

•    pacjent przyjmuje alkaloidy sporyszu (takie jak ergotamina), które są stosowane w leczeniu migreny: azytromycyna nie jest zalecane (patrz punkt "Azigen a inne leki")

Azytromycyna może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca, dlatego przed rozpoczęciem stosowania tego leku (zwłaszcza, jeśli pacjentem jest kobieta lub osoba w podeszłym wieku) należy poinformować lekarza, jeśli:

• kiedykolwiek rozpoznano wydłużenie odstępu QT (zaburzenie dotyczące serca, zobrazowane w elektrokardiogramie lub wyświetlane przez aparat do EKG): azytromycyna nie jest zalecana;

•    występuje wolne lub nieregularne bicie serca lub osłabiona czynność serca (niewydolność serca): azytromycyna nie jest zalecana;

•    występuje małe stężenia potasu lub magnezu we krwi: azytromycyna nie jest zalecana;pacjent przyjmuje leki przeciwarytmiczne (np. chinidyna, prokainamid, dofetylid, amiodaron, sotalol stosowane w leczeniu nieregularnej czynności serca), cyzapryd (stosowany w zaburzeniach żołądka), terfenadynę (lek przeciwhistaminowy stosowany w leczeniu alergii) lub leki przeciwpsychotyczne (np. pimozyd), leki przeciwdepresyjne (np. citalopram), niektóre antybiotyki (np. moksyfloksacyna, lewofloksacyna) mogące mieć wpływ na czynności serca: azytromycyna nie jest zalecana (patrz punkt „Azigen a inne leki”);

Jeśli w czasie lub po leczeniu wystąpi ciężka i uporczywa biegunka, szczególnie, jeśli zawiera krew lub śluz, należy natychmiast powiadomić o tym lekarza.

Jeśli objawy choroby będą utrzymywać się po zakończeniu leczenia azytromycyną lub jeśli pojawią się jakieś nowe i uporczywe objawy, należy zgłosić się do lekarza.

Azigen a inne leki

Jeśli pacjent stosuje którekolwiek z poniższych leków, powienien powiedzieć o tym lekarzowi przed zastosowaniem leku Azigen.

•    Teofilina (stosowana w leczeniu astmy oskrzelowej): działanie teofiliny może się nasilić.

•    Warfaryna lub inny podobny lek zapobiegający powstawaniu zakrzepów: jednoczesne stosowanie może zwiększyć ryzyko krwawienia.

•    Ergotamina, dihydroergotamina (stosowane w leczeniu migreny): możliwe jest zatrucie sporyszem (z mrowieniem kończyn, bolesnymi kurczami mięśni oraz martwicą dłoni i stóp na skutek złego krążenia krwi). Z tego względu jednoczesne stosowanie nie jest zalecane.

•    Cyklosporyna (stosowana w celu zahamowania czynności układu odpornościowego

w zapobieganiu i leczeniu odrzucania przeszczepu narządu lub szpiku kostnego): jeśli konieczne jest jednoczesne stosowanie, lekarz zaleci regularne wykonywanie badań krwi i może skorygować dawkę leku.

• Digoksyna (lek stosowany w niewydolności serca): może zwiększyć się stężenie digoksyny we krwi. Lekarz zaleci sprawdzenie tego stężenia.

• Leki zobojętniające kwas solny w żołądku (stosowane w niestrawności): Lek Azigen należy przyjmować, co najmniej 1 godzinę przed lub 2 godziny po leków zobojętniających.

•    Cyzapryd (stosowany w zaburzeniach żołądka), terfenadyna (stosowana w katarze siennym): jednoczesne stosowanie z azytromycyną może powodować zaburzenia czynności serca.

•    Leki stosowane w leczeniu nieregularnej czynności serca (tak zwane leki przeciwarytmiczne) lub leki stosowane do obniżania poziomi cholesterolu (tak zwane statyny).

• Alfentanyl (stosowany do narkozy) lub astemizol (w stosowany w katarze siennym): jednoczesne stosowanie z azytromycyną może nasilać działanie tych leków.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie ma wystarczających informacji na temat bezpieczeństwa stosowania azytromycyny w czasie ciąży. W związku z tym nie zaleca się stosowania leku Azigen u kobiet będących w ciąży lub planujących zajść w ciążę. Mimo to, lekarz może zapisać ten lek w określonej, poważnej sytuacji.

Azytromycyna przenika do mleka kobiecego, dlatego też, w czasie stosowania leku Azigen nie należy karmić piersią, ponieważ lek może powodować u dziecka objawy niepożądane, w tym biegunkę i zakażenie. Zaleca się przerwać karmienie piersią w trakcie stosowania leku Azigen oraz do dwóch tygodni po zakończeniu leczenia. Karmienie piersią można wznowić po 2 dniach od zakończenia stosowana leku Azigen.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Azigen może powodować zawroty głowy i drgawki. Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Lek Azigen zawiera olej sojowy

Jeśli pacjent ma uczulenie na orzeszki ziemne lub soję, nie powinien stosować tego leku (patrz także punkt „Kiedy nie stosować leku Azigen”).

3.    Jak stosować lek Azigen

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy ponownie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Azigen należy przyjmować raz dziennie w dawce pojedynczej. Tabletki należy połykać popijaj ąc je wodą. Można je przyjmować z jedzeniem lub bez.

Zalecane dawki

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) i dzieci oraz młodzież o masie ciała powyżej 45 kg Zalecana dawka wynosi 1500 mg, podawana w dawkach podzielonych w ciągu 3 lub 5 dni w następujący sposób:

•    przyjmowanie leku przez 3 dni - stosuję się dawkę 500 mg raz dziennie;

•    przyjmowanie leku przez 5 dni - w pierwszym dniu stosuje się 500 mg w pojedynczej dawce pierwszego dnia a następnie, od dnia drugiego do dnia piątego, 250 mg raz dziennie;

Zapalenie cewki moczowej lub szyjki macicy wywołane przez Chlamydia: 1000 mg w pojedynczej dawce, tylko jednego dnia.

W leczeniu zapalenia zatok lek ten jest wskazany dla osób dorosłych i młodzieży od 16 roku życia.

Dzieci i młodzież o masie ciała 45 kg i poniżej

U tych pacjentów nie zaleca się podawania tabletek. Można stosować inne postaci farmaceutyczne leków zawierających azytromycynę (np. zawiesinę).

Pacjenci z problemami dotyczącymi nerek lub wątroby

Jeśli u pacjenta występują problemy z nerkami lub wątrobą, należy powiedzieć o nich lekarzowi, gdyż konieczna może być zmiana dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Azigen

Jeśli pacjent (lub ktokolwiek inny) połknie dużą liczbę tabletek naraz lub przypuszcza się, że dziecko połknęło jakąkolwiek ilość leku, należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub farmaceuty. Przedawkowanie może powodować przemijającą utratę słuchu, silne nudności, wymioty i biegunkę.

Udaj ąc się do szpitala lub lekarza należy zabrać ze sobą niniejszą ulotkę, pozostałe tabletki i opakowanie leku tak, aby lekarz wiedział, jakie tabletki zostały przyjęte.

Pominięcie zastosowania leku Azigen

Jeśli pacjent zapomni zażyć tabletkę, powinien przyj ąć j ą, gdy tylko sobie o tym przypomni, chyba, że zbliża się pora przyjęcia następnej dawki. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Azigen

Nie należy przerywać stosowania leku bez uprzedniego porozumienia z lekarzem, nawet, jeśli pacjent poczuje się lepiej. Bardzo ważne jest, aby przyjmować lek tak długo, jak zalecił to lekarz; w przeciwnym razie zakażenie może nawrócić.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią poniższe objawy, należy zaprzestać przyjmowania leku i natychmiast zgłosić się

do lekarza prowadzącego lub do izby przyjęć najbliższego szpitala:

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów)

•    reakcja alergiczna (obrzęk warg, twarzy lub szyi, prowadzący do trudności z oddychaniem, pokrzywka lub wysypka skórna);

•    zapalenie wątroby

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów)

•    zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    pęcherze lub krwawienie w okolicy warg, oczu, nosa, jamy ustnej lub narządów płciowych, co może być spowodowane groźnymi chorobami: zespołem Stevensa-Johnsona lub martwicą toksyczno-rozpływną naskórka;

•    zaburzenia rytmu serca o nazwie wydłużenia odstępu QT (opóźnienie w przewodzeniu sygnałów elektrycznych, które mogą być widoczne w EKG). U niektórych osób mogą rozwinąć się w potencjalnie poważną chorobę serca znaną, jako Torsadaes de pointes. Może to prowadzić do bardzo szybkiego bicia serca, powoduj ąc nagłą utratę przytomności

•    nieregularne bicie serca;

•    przedłużająca się biegunka z zawartością krwi i śluzu;

•    zapalenie trzustki;

•    zapalenie nerek lub niewydolność nerek;

•    niewydolność wątroby (rzadko zagrażająca życiu);

•    napady drgawek.

Są to bardzo groźne, ale bardzo rzadkie objawy niepożądane. Konieczna może być pilna pomoc lekarska lub hospitalizacja.

Obserwowano następujące działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

•    biegunka

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 10 pacjentów)

•    ból głowy

•    wymioty

•    ból brzucha

•    nudności

•    zmiany w liczbie białych krwinek

•    spadek poziomi dwuwęglanów we krwi

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 100 pacjentów)

•    drożdżakowe zakażenia jamy ustnej i pochwy (grzybica), zakażenia pochwy, zapalenie płuc, zakażenia grzybicze, zakażenia bakteryjne, zapalenie gardła, zapalenie żołądka i zaburzenia jelitowe, trudności w oddychaniu, nieżyt błony śluzowej nosa

•    reakcje alergiczne o różnej ciężkości

•    utrata apetytu

•    uczucie nerwowości

•    bezsenność

•    zawroty głowy, uczucie senności, zaburzenia smaku, uczucie drętwienia lub mrowienia (parestezja)

•    zaburzenia wzroku

•    zaburzenia ucha, zawroty głowy

•    uderzenia gorąca

•    trudności w połykaniu, krwawienie z nosa

• zaparcie, , gazy, niestrawność, zapalenie błony śluzowej żołądka, trudności w połykaniu, uczucie wzdęcia, suchość w ustach, odbijanie, owrzodzenia jamy ustnej, wzrost wydzielania śliny

•    wysypka skórna, swędzenie, pokrzywka, zapalenie skóry, suchość skóry, nadmierne pocenie się

• bóle kości i stawów, bóle mięśni, ból pleców, ból szyi

•    ból podczas oddawania moczu, ból nerek

•    nieprawidłowe lub nieoczekiwane krwawienia z pochwy, problemy z jądrami

•    ogólny obrzęk

•    ogólne osłabienie, ogólne złe samopoczucie, zmęczenie, obrzęk twarzy, ból w klatce piersiowej, gorączka, ból, obrzęk kończyn dolnych

•    nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych (np. krwi lub prób wątrobowych)

•    powikłania po zabiegach.

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 1000 pacjentów)

•    pobudzenie

•    zmiany w czynności wątroby

•    większa niż zazwyczaj wrażliwość skóry na światło słoneczne

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    zmniejszona liczba płytek krwi (małopłytkowość), zmniejszona liczba czerwonych krwinek spowodowana ich rozpadem (niedokrwistość hemolityczna)

•    agresja, lęk, ciężkie splątanie (majaczenie), widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją (omamy)

•    omdlenia, osłabienie zmysłu dotyku lub osłabienie czucia (niedoczulica), uczucie nadpobudliwości, utrata węchu lub zmienione odczuwanie zapachów, utrata smaku

•    zaostrzenie miejscowego osłabienia mięśni (miastenii)

•    zaburzenia słuchu, w tym utrata słuchu i/lub uczucie dzwonienia w uszach

•    niskie ciśnienie krwi

•    przebarwienie j ęzyka

•    ból stawów

W leczeniu profilaktycznym zakażeń Mycobacterium Avium complex (MAC) odnotowano występowanie następujących działań niepożądanych:

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

•    biegunka

•    ból brzucha

•    nudności

•    oddawanie gazów

•    uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej

•    luźne stolce

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 10 pacjentów)

•    utrata apetytu

•    zawroty głowy

•    ból głowy

•    uczucie drętwienia lub mrowienia (parestezja)

•    zaburzenia smaku

•    zaburzenia widzenia

•    utrata słuchu

•    wysykpa skórna i/lub swędzenie

•    ból stawów

•    uczucie zmęczenia

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 100 pacjentów)

•    zmniejszone poczucie dotyku i czucia (niedoczulica)

•    pogorszenie słuchu lub dzwonienie w uszach

•    kołatanie serca

•    zwiększona wrażliwość skóry na działanie promieni słonecznych

•    ogólna utrata siły

•    ogólne złe samopoczucie

Zgłaszanie działań niepożądanych

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do„krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V*. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Azigen

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie należy przekładać tabletek do innego pudełka.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po napisie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Azigen

•    Każda tabletka zawiera 250 mg albo 500 mg substancji czynnej azytromycyny (w postaci

azytromycyny jednowodnej).

• Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna (E460), skrobia żelowana kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna (E551), sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian (E470b). Składniki otoczki: alkohol poliwinylowy częściowo zhydrolizowany, tytanu dwutlenek (E171), talk (E553b), lecytyna sojowa (patrz "Lek Azigen zawiera olej sojowy"), guma ksantan (E415).

Jak wygląda lek Azigen i co zawiera opakowanie

Tabletki Azigen 250 mg są to białe lub białawe, podłużne tabletki powlekane, płaskie po obu stronach.

Tabletki Azigen 500 mg są to białe lub białawe, podłużne tabletki powlekane, z głębokim rowkiem dzielącym po jednej stronie i linią podziału po drugiej stronie.

Tabletki 250 mg są dostępne w opakowaniach zawierających 4, 6, 12, 24, 50 lub 100 tabletek w blistrach.

Tabletki 500 mg są dostępne w opakowaniach zawierających 2, 3, 6, 12, 24, 30, 50 lub 100 tabletek w blistrach.

Nie wszystkie wielkości opakowań mogą być dostępne w sprzedaży.

Podmiot odpowiedzialny

Generics [UK] Ltd.

Station Close

Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

Wytwórca/Importer

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate,

Grange Road, Dublin 13, Irlandia

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10,

6250 Kundl, Austria

S.C Sandoz S.R.L Livezeni Street no 7 A,

540472 Targu Mures, Rumunia

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL, Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Sp. z o.o.

Al. KEN 95 02-777 Warszawa Tel: +48 22 546 64 00 Fax: +48 22 546 64 03

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Mylan Sp. z o.o.

Al. KEN 95 02 777 Warszawa tel. (22) 546 64 00 fax (22) 644 22 58

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria-Azithromycin Arcana 500 mg Filmtabletten

Belgia-

-Azithromycine Mylan 250 mg & 500 mg filmomhulde tabletten

ivCpUUlllvu GíjLvII

i iZilllllUlllj vlil UlLlu ^JU 111F üc JUU 111U JLliliiluUivUvil

ę

i v¿lUllluA ^ JU 111 U T11111 vUulvU 1 uUivl

L 1¿1 lili Ulllj will llig/ J UU 111U luUiv lo

Polska-

-AzigenPortugalia-Azitromicina Anova 500 mg

Słowacja-Azitromycin Mylan 500 mg

Hiszpania-Azitromicina Mylan Pharmaceuticals 500 mg comprimidos recubiertos con

película EFG

Szwecja-Azithromycin Mylan 250 mg & 500 mg

Wielka Brytania-Azithromycin 250 mg & 500 mg Film Coated Tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: grudzień 2013

8/8

Azigen

Charakterystyka Azigen

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

Azigen, 250 mg, tabletki powlekane Azigen, 500 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Azigen, 250 mg, tabletki powlekane: każda tabletka powlekana zawiera 250 mg azytromycyny (w postaci azytromycyny jednowodnej).

Azigen, 500 mg, tabletki powlekane: każda tabletka powlekana zawiera 500 mg azytromycyny (w postaci azytromycyny jednowodnej).

Substancje pomocnicze

Azigen, 250 mg, tabletki powlekane: każda tabletka powlekana zawiera 0,18 mg lecytyny sojowej. Azigen, 500 mg, tabletki powlekane: każda tabletka powlekana zawiera 0,36 mg lecytyny sojowej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Azigen, 250 mg, tabletki powlekane: białe lub białawe, podłużne tabletki, bez oznaczeń na obydwu stronach.

Azigen, 500 mg, tabletki powlekane: białe lub białawe, podłużne tabletki, z linią podziału po jednej stronie i linią podziału po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie następujących zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę (patrz punkty 4.4 i 5.1):

•    ostre bakteryjne zapalenie zatok (właściwie rozpoznane);

•    ostre bakteryjne zapalenie ucha środkowego (właściwie rozpoznane);

•    zapalenie gardła, zapalenie migdałków;

•    zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie rozpoznane);

•    lekkie lub umiarkowanie ciężkie pozaszpitalne zapalenie płuc;

•    lekkie lub umiarkowanie ciężkie zakażenia skóry i tkanek miękkich, np. zapalenie mieszków włosowych, zapalenie tkanki łącznej, róża;

•    niepowikłane zapalenie cewki moczowej i szyjki macicy wywołane Chlamydia trachomatis.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne zalecenia dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do podawania doustnego.

Tabletki produktu leczniczego Azigen należy przyjmować w pojedynczej dawce dobowej. Tabletki można przyjmować z jedzeniem lub bez. Poniżej podano czas leczenia poszczególnych zakażeń.

Dorośli, osoby w podeszłym wieku, dzieci i młodzież o masie ciała powyżej 45 kg

Całkowita dawka wynosi 1500 mg i jest podawana w dawkach podzielonych w ciągu 3 dni (500 mg raz na dobę). Alternatywnie dawkę całkowitą można podawać w ciągu 5 dni (500 mg w jednej dawce pierwszego dnia, a następnie po 250 mg raz na dobę).

W leczeniu niepowikłanych zakażeń cewki moczowej i szyjki macicy wywołanych przez Chlamydia _ trachomatis zaleca się podanie jednorazowej dawki doustnej 1000 mg .

W leczeniu zapalenia zatok produkt leczniczy jest wskazany dla osób dorosłych i młodzieży od 16 roku życia.

Dzieci i młodzież o masie ciała wynoszącej 45 kg lub mniej

Nie zaleca się u tych pacjentów stosowania produktu w postaci tabletek. Można stosować azytromycynę w innej postaci, np. zawiesinę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów w podeszłym wieku. Ponieważ pacjenci w podeszłym wieku mogą należeć do grupy z ryzykiem wystąpienia zaburzeń rytmu serca, dlatego w tej grupie zalecana jest szczególna ostrożność w związku z możliwością rozwoju zaburzeń rytmu serca i częstoskurczu komorowego typu torsades depointes (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z lekką lub umiarkowaną niewydolnością nerek (GFR od 30 do 80 ml/min/1,73 m2) (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z lekką lub umiarkowaną niewydolnością wątroby (klasa A lub B wg Childa-Pugha) (patrz punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie tego produktu jest przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na azytromycynę, erytromycynę, którykolwiek antybiotyk makrolidowy lub ketolidowy lub na jakąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Produkt Azigen zawiera olej sojowy. Nie należy stosować w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne lub soję.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Reakcje alergiczne

Tak jak w przypadku erytromycyny i innych makrolidów opisywano rzadkie, ciężkie reakcje alergiczne, takie jak obrzęk naczynioruchowy i anafilaksja (rzadko śmiertelne).

Niektóre z tych reakcji po przyjęciu azytromycyny powodowały nawracające objawy i konieczny był dłuższy okres obserwacji i leczenia.

Zaburzenia czynności nerek

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z lekką lub umiarkowaną niewydolnością nerek (GFR od 30 do 80 ml/min/1,73 m2) . Zaleca się ostrożność u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (GFR<30 ml/1,73 m2), gdyż może być zwiększone narażenie ogólnoustrojowe na działanie leku (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów ze znaczącym uszkodzeniem wątroby azytromycynę należy stosować ostrożnie, gdyż substancja ta jest eliminowana z organizmu głównie za pośrednictwem wątroby. Opisywano związane z podawaniem azytromycyny przypadki piorunującego zapalenia wątroby, mogącego prowadzić do zagrażającej życiu niewydolności tego narządu (patrz punkt 4.8). U niektórych pacjentów mogło to mieć związek z występującym wcześniej schorzeniem wątroby bądź z przyjmowaniem innych leków hepatotoksycznych.

Jeśli wystąpią objawy uszkodzenia wątroby, takie jak szybko narastające osłabienie związane z żółtaczką, oddawaniem ciemnego moczu, tendencją do krwawień lub encefalopatią wątrobową należy niezwłocznie przeprowadzić badania czynności wątroby. Jeśli wystąpią zaburzenia czynności wątroby, należy natychmiast przerwać podawanie azytromycyny.

Alkaloidy sporyszu i azytromycyna

Jednoczesne stosowanie alkaloidów sporyszu i antybiotyków makrolidowych może powodować przyspieszenie rozwoju zatrucia sporyszem. Nie badano interakcji pomiędzy alkaloidami sporyszu i azytromycyną. Niemniej jednak, ponieważ jest możliwe zatrucie sporyszem, nie zaleca się jednoczesnego stosowania azytromycyny i pochodnych alkaloidów sporyszu.

Wydłużenie odstępu QT

Podczas leczenia innymi makrolidami, w tym azytromycyną, opisywano wydłużenie okresu repolaryzacji w sercu i odstępu QT, powodujące ryzyko rozwoju zaburzeń rytmu serca i częstoskurczu komorowego typu torsade de pointes (patrz punkt 4.8). Ponieważ poniższe sytuacje mogą prowadzić do zwiększenia ryzyka komorowych zaburzeń rytmu (w tym torsade de pointes), które mogą prowadzić do zatrzymania akcji serca, azytromycynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z ryzykiem wystąpienia zaburzeń rytmu (szczególnie kobiet i osób w podeszłym wieku), takich jak pacjenci:

-    z wrodzonym lub udokumentowanym nabytym wydłużeniem odstępu QT;

-    stosujący azytromycynę jednocześnie z innymi substancjami czynnymi, które powodują wydłużenie odstępu QT, takimi jak leki przeciwarytmiczne klasy IA (chinidyna i prokainamid) i klasy III (dofetylid, amiodaron i sotalol), cyzapryd i terfenadyna; leki przeciwpsychotyczne, takie jak pimozyd; leki przeciwdepresyjne, takie jak citalopram; oraz fluorochinolony, takie jak moksyfloksacyna i lewofloksacyna (patrz punkt 4.5);

-    u pacjentów z zaburzeniami elektrolitowymi, szczególnie z hipokaliemią i hipomagnezmią;

-    u pacjentów z klinicznie znaczącą bradykardią, zaburzeniami rytmu serca lub ciężką niewydolnością serca.

Miastenia i azytromycyna

U pacjentów leczonych azytromycyną notowano przypadki zaostrzenia się objawów miastenii oraz pojawienia się zespołu miastenicznego (patrz punkt 4.8).

Nadkażenia

Jak w przypadku innych antybiotyków, zaleca się, aby zwrócić uwagę na objawy nadkażenia niewrażliwymi drobnoustrojami, w tym grzybami.

Biegunka związana z Clostridium difficile

Podczas stosowania prawie każdego z leków przeciwbakteryjnych, w tym azytromycyny, notowano występowanie biegunki związanej z Clostridium difficile (CDAD), o przebiegu od lekkiej biegunki do śmiertelnego zapalenia jelita grubego. Stosowanie leków przeciwbakteryjnych zmienia prawidłową florę okrężnicy, prowadząc do nadmiernego wzrostu C. difficile.

Bakterie C. difficile wytwarzają toksyny A i B, które przyczyniają się do rozwoju CDAD. Szczepy C. difficile wytwarzające hipertoksynę powodują zwiększenie zachorowalności i śmiertelności, ponieważ zakażenia te mogą być oporne na antybiotykoterapię i może być konieczne wykonanie kolektomii. Rozpoznanie CDAD należy rozważyć u każdego pacjenta, u którego biegunka wystąpiła po zastosowaniu antybiotyku. Niezbędne jest zebranie dokładnego wywiadu, ponieważ notowano przypadki wystąpienia CDAD ponad dwa miesiące po podaniu leków przeciwbakteryjnych.

Kwestie, które należy wziąć pod uwagę przed przepisaniem azytromycyny

Produkt leczniczy Azigen, tabletki powlekane, nie jest odpowiedni w leczeniu ciężkich zakażeń, w których konieczne jest duże stężenie antybiotyku osiągane w krótkim czasie.

Podobnie jak w przypadku innych makrolidów, w niektórych krajach europejskich notowano wysokie wskaźniki oporności Streptococcuspneumoniae na azytromycynę (patrz punkt 5.1). Należy o tym pamiętać podczas leczenia zakażeń wywołanych przez Streptococcus pneumoniae.

Główny czynnik wywołujący zakażenia tkanek miękkich, Staphylococcus aureus, często jest oporny na azytromycynę. W związku z tym zbadanie wrażliwości uznaje się za warunek początkowy w leczeniu zakażeń azytromycyną tkanek miękkich.

Zapalenie gardła, zapalenie migdałków

Azytromycyna nie jest substancją pierwszego wyboru w leczeniu zapalenia gardła i zapalenia migdałków wywołanych przez Streptococcus pyogenes. W leczeniu tych zakażeń oraz w zapobieganiu ostrej gorączce reumatycznej lekiem z wyboru jest penicylina.

Zapalenie zatok

Azytromycyna często nie jest substancją pierwszego wyboru w leczeniu zapalenia zatok.

Ostre zapalenie ucha środkowego

Azytromycyna często nie jest substancją pierwszego wyboru w leczeniu ostrego zapalenia ucha środkowego.

Zakażone rany oparzeniowe

Azytromycyna nie jest wskazana do leczenia zakażonych ran oparzeniowych.

Choroby przenoszone drogą płciową

W leczeniu chorób przenoszonych drogą płciową należy upewnić się, że nie występuje jednoczesne zakażenie T. pallidum.

Zaburzenia neurologiczne lub choroby psychiczne

Należy zachować ostrożność stosując azytromycynę u osób z zaburzeniami neurologicznymi lub chorobami psychicznymi.

Długotrwałe stosowanie

Nie ma doświadczenia odnośnie bezpieczeństwa i skuteczności długotrwałego stosowania azytromycyny w wyżej wymienionych wskazaniach. Jeśli zakażenie szybko nawraca, należy rozważyć leczenie innym antybiotykiem.

Ze względu na oporność krzyżową istniejącą wśród makrolidów, na obszarach o dużej częstości występowania oporności na erytromycynę, szczególnie ważne jest wzięcie pod uwagę możliwości zmiany profilu wrażliwości na azytromycynę i inne makrolidy (patrz punkt 5.1).

Azytromycyna nie jest substancją pierwszego wyboru w empirycznym leczeniu zakażeń na obszarach, gdzie częstość występowania opornych szczepów wynosi 10% lub więcej (patrz punkt 5.1).

Populacja pediatryczna

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności w zapobieganiu lub leczeniu zakażeń Mycobacterium avium complex u dzieci.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Leki zobojętniające

W badaniu farmakokinetycznym dotyczącym skutków jednoczesnego stosowania leków zobojętniających i azytromycyny, nie obserwowano wpływu takiego połączenia na całkowitą dostępność biologiczną, chociaż maksymalne stężenie leku w surowicy zmniejszyło się o około 25%. U pacjentów otrzymujących jednocześnie azytromycynę i leki zobojętniające sok żołądkowy, leki te nie powinny być przyjmowane równocześnie Azytromycynę należy przyjmować, co najmniej godzinę przed podaniem leków zobojętniających lub 2 godziny po ich przyjęciu.

Cetvrvzvna

U zdrowych ochotników podawanie azytromycyny w skojarzeniu z cetyryzyną w dawce 20 mg, w schemacie 5-dniowym, w stanie stacjonarnym nie powodowało żadnych interakcji farmakokinetycznych ani żadnych istotnych zmian odstępu QT.

Dydanozyna (dideoksyinozyna)

Jednoczesne stosowanie azytromycyny w dawce 1200 mg na dobę z dydanozyną w dawce 400 mg na dobę u 6 pacjentów zakażonych HIV wydawało się nie mieć wpływu na farmakokinetykę dydanozyny w stanie stacjonarnym, w porównaniu z placebo.

Digoksyna(substraty P-gp)

Jednoczesne stosowanie antybiotyków makrolidowych, w tym azytromycyny, z substratami P-glikoprotein, takimi jak digoksyna, powodowało wzrost poziomu w osoczu substratu P-glikoprotein. W związku z tym, u pacjentów leczonych jednocześnie azytromycyną i substratami P-gp, takimi jak digoksyna, należy wziąć pod uwagę możliwość zwiększenia stężenia w osoczu substratu.

Zydowudyna

Podanie jednorazowej dawki azytromycyny, wynoszącej 1000 mg, oraz podawanie dawek wielokrotnych, wynoszących 1200 mg lub 600 mg, miało niewielki wpływ na farmakokinetykę w osoczu i na wydalanie z moczem zydowudyny oraz jej glukuronidowego metabolitu. Jednakże podawanie azytromycyny powodowało zwiększenie w komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej stężenia fosforylowanej zydowudyny, klinicznie czynnego metabolitu. Znaczenie kliniczne tego zjawiska nie jest jasne, ale może być korzystne dla pacjenta.

Azytromycyna nie wpływa znacząco na wątrobowy układ cytochromu P450. Uważa się, że nie wywołuje takich farmakokinetycznych interakcji, jakie obserwuje się podczas stosowania erytromycyny i innych makrolidów. Podczas stosowania azytromycyny nie dochodzi do indukcji ani inaktywacji wątrobowego cytochromu P450 poprzez tworzenie się kompleksu cytochrom-metabolit.

Alkaloidy sporyszu

Ze względu na teoretyczną możliwość zatrucia sporyszem, jednoczesnego stosowania azytromycyny i alkaloidów sporyszu nie jest zalecane (patrz punkt 4.4).

Przeprowadzono badania farmakokinetyką azytromycyny i stosowanych jednocześnie następujących leków metabolizowanych w znacznym stopniu z udziałem cytochromu P450.

Astemizol i alfafentanyl

Brak danych na temat interakcji z astemizolem i alfentanylem. Leki te należy ostrożnie stosować razem z azytromycyną, ponieważ opisano, że ich działanie może się nasilać podczas jednoczesnego stosowania innego antybiotyku makrolidowego - erytromycyny.

Atorwastatyna

Jednoczesne stosowanie atorwastatyny (10 mg na dobę) i azytromycyny (500 mg na dobę) nie miało wpływu na stężenie atorwastatyny (na podstawie testu hamowania reduktazy HMG-CoA ). Jednak obserwowano po wprowadzeniu produktu do obrotu przypadki rabdomiolizy u pacjentów stosujących azytromycynę ze statynami.

Karbamazepina

W badaniu interakcji farmakokinetycznych u zdrowych ochotników nie obserwowano istotnego wpływu na stężenia karbamazepiny lub jej aktywnego metabolitu u pacjentów otrzymujących jednocześnie azytromycynę

Cvzaprvd

Cyzapryd jest metabolizowany w wątrobie z udziałem enzymu CYP3A4. Makrolidy hamują ten enzym, dlatego jednoczesne stosowanie cyzaprydu może powodować wydłużenie odstępu QT, komorowe zaburzenia rytmu i torsade de pointes.

Cvmetvdvna

W badaniu farmakokinetycznym, w którym oceniano wpływ pojedynczej dawki cymetydyny podawanej 2 godziny przed azytromycyną na farmakokinetykę azytromycyny nie obserwowano jakichkolwiek zmian farmakokinetyki azytromycyny.

Doustne leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny

W badaniu interakcji farmakokinetycznych, azytromycyna nie wpływała na działanie przeciwzakrzepowe pojedynczej dawki 15 mg warfaryny podawanej zdrowym ochotnikom. W okresie po wprowadzeniu leku do obrotu donoszono o nasilaniu się działania przeciwzakrzepowego w następstwie jednoczesnego podawania azytromycyny i doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny. Chociaż związek przyczynowy nie został ustalony, należy zwrócić uwagę na częstotliwość kontrolowania czasu protrombinowego podczas stosowania azytromycyny u pacjentów otrzymujących doustne leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny.

W badaniu farmakokinetycznym u zdrowych ochotników, którym podawano doustnie 500 mg azytromycyny na dobę przez 3 dni, a następnie podano doustnie jedną dawkę cyklosporyny wynoszącą 10 mg/kg mc., Cmax i AUC0-5 cyklosporyny, okazały się znacząco podwyższone. W związku z tym należy zachować ostrożność zalecając jednoczesne stosowanie tych leków. Jeśli jednoczesne stosowanie tych leków jest konieczne, należy kontrolować stężenie cyklosporyny i odpowiednio dostosować jej dawkę.

Efawirenz

W trakcie jednoczesnego stosowania pojedynczej dawki 600 mg azytromycyny i 400 mg efawirenzu na dobę przez 7 dni nie obserwowano klinicznie istotnych interakcji farmakokinetycznych.

Flukonazol

Azytromycyna w pojedynczej dawce 1200 mg nie wpływała na farmakokinetykę podanego jednocześnie flukonazolu w pojedynczej dawce 800 mg. Całkowity wpływ na organizm i okres półtrwania azytromycyny nie ulegały zmianie w podczas jednoczesnego stosowania flukonazolu, jednak obserwowano nieistotne klinicznie zmniejszenie (18%) wartości Cmax azytromycyny.

Indynawir

Podanie pojedynczej dawki 1200 mg azytromycyny nie miało statystycznie istotnego wpływu na farmakokinetykę indynawiru stosowanego podawanego w dawce 800 mg trzy razy na dobę przez 5 dni.

Metyloprednizolon

W badaniu farmakokinetycznym u zdrowych ochotników, azytromycyna nie wywierała znaczącego wpływu na farmakokinetykę metyloprednizolonu.

Midazolam

Jednoczesne stosowanie azytromycyny w dawce 500 mg na dobę przez 3 dni nie wywoływało statystycznie znaczących klinicznie zmian w farmakokinetyce i farmakodynamice midazolamu stosowanego w pojedynczej dawce 15 mg.

Nefinawir

Jednoczesne podawanie azytromycyny (1200 mg) z nelfinawirem w stanie stacjonarnym (750 mg 3 razy na dobę) powodowało zwiększenie stężenia azytromycyny. Nie obserwowano istotnych klinicznie działań niepożądanych. Nie była konieczna modyfikacja dawki.

Ryfabutyna

Jednoczesne podawanie azytromycyny i ryfabutyny nie miało wpływu na stężenie każdej z tych substancji czynnych w surowicy.

U pacjentów otrzymujących jednocześnie azytromycynę i ryfabutynę obserwowano występowanie neutropenii. Pomimo że występowanie neutropenii wiąże się ze stosowaniem ryfabutyny, nie potwierdzono związku przyczynowo-skutkowego z jednoczesnym stosowaniem azytromycyny (patrz punkt 4.8).

Syldenafil

U zdrowych ochotników nie obserwowano wpływu podawania azytromycyny (500 mg na dobę przez 3 dni) na AUC i Cmax syldenafilu ani jego głównego krążącego metabolitu.

Terfenadyna

W badaniach farmakokinetycznych nie notowano interakcji pomiędzy azytromycyną i terfenadyną. Rzadko zgłaszano przypadki, gdy nie można było całkowicie wykluczyć takich interakcji, niemniej jednak nie było konkretnych dowodów, że takie interakcje wystąpiły.

Teofilina

Nie ma dowodów na istnienie klinicznie istotnych interakcji farmakokinetycznych podczas jednoczesnego podawania azytromycyny i teofiliny zdrowym ochotnikom.

Triazolam

U 14 zdrowych ochotników stwierdzono, że podanie azytromycyny 500 mg w pierwszej dobie i 250 mg w drugiej dobie razem z 0,125 mg triazolamu w drugiej dobie nie powodowało zmiany żadnego z farmakokinetycznych parametrów triazolamu, w porównaniu ze stosowaniem triazolamu z placebo.

Trimetoprim z sulfametoksazolem

Podawanie trimetoprimu z sulfametoksazolem w dawce 160 mg + 800 mg na dobę przez 7 dni razem z azytromycyną podaną w siódmej dobie w dawce 1200 mg nie miało istotnego wpływu na maksymalne stężenie, całkowity wpływ na organizm oraz wydalanie z moczem zarówno trimetoprimu, jak i sulfametoksazolu. Stężenia azytromycyny w surowicy były podobne do obserwowanych w innych badaniach.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciaża

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania azytromycyny u kobiet w ciąży. W badaniach dotyczących wpływu na reprodukcję u zwierząt wykazano, że azytromycyna przenika przez łożysko, ale nie obserwowano działania teratogennego. Bezpieczeństwo stosowania azytromycyny podczas ciąży nie zostało potwierdzone. Dlatego w czasie ciąży azytromycynę można stosować tylko, jeżeli spodziewana korzyść przewyższa ryzyko.

Karmienie piersią

Azytromycyna przenika do mleka kobiecego, ale brak jest odpowiednich, właściwie kontrolowanych badań klinicznych u kobiet karmiących piersią, które charakteryzowałyby farmakokinetykę wydalania azytromycyny do mleka kobiecego. Nie wiadomo, czy azytromycyna może wywierać niepożądany wpływ na karmione piersią dziecko, dlatego w czasie leczenia azytromycyną karmienie piersią należy przerwać. U karmionego piersią dziecka może wystąpić między innymi biegunka, grzybicze zakażenie błon śluzowych oraz uczulenie. Zaleca się, aby wyrzucać mleko odciągane w czasie leczenia i w ciągu 2 dni po zakończeniu leczenia. Potem można powrócić do karmienia piersią.

Płodność_

W badaniach płodności u szczurów, obserwowano zmniejszenie ilości ciąż po stosowaniu azytromycyny. Znaczenie tej obserwacji dla ludzi nie jest znane.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu azytromycyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Podczas wykonywania tych czynności należy jednak wziąć pod uwagę możliwość występowania takich objawów niepożądanych, jak zawroty głowy i drgawki.

4.8    Działania niepożądane

W poniższej tabeli przedstawiono działania niepożądane zidentyfikowane w badaniach klinicznych i zgłaszane po wprowadzeniu produktu do obrotu, w odniesieniu do układu narządów i częstości występowania. Działania niepożądane stwierdzone po wprowadzeniu produktu do obrotu zaznaczone są kursywą. Kategorie częstości są zdefiniowane w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Działania niepożądane, które mogą być lub prawdopodobnie są związane z azytromycyną, na podstawie badaniach klinicznych i doniesień po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Bardzo

często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Nieznana

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Drożdżyca, zakażenia pochwy, zapalenie płuc, zakażenia grzybicze, zakażenia bakteryjne, zapalenie gardła, zapalenie żołądka i jelit, zaburzenia oddychania, zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie jamy ustnej

Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia,

neutropenia,

eozynofilia

Małopłytkowość,

Niedokrwistość

hemolityczna

Zaburzenia

układu

immunologicznego

Obrzęk

naczynioruchowy,

nadwrażliwość

Reakcje

anafilaktyczne (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

Zaburzenia

psychiczne

Nerwowość,

bezsenność

Pobudzenie

Agresja, niepokój, majaczenie, omamy

Zaburzenia

układu

nerwowego

Bóle głowy

Zawroty głowy, senność,

zaburzenia smaku, parestezje

Utrata przytomności, drgawki, zaburzenia czucia, pobudzenie psychoruchowe, brak węchu, brak smaku, omamy węchowe, miastenia (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia oka

Zaburzenia

widzenia

Zaburzenia ucha i

Zaburzenia ucha,

Upośledzenie słuchu,

błędnika

zawroty głowy

w tym głuchota i / lub szum w uszach

Zaburzenia serca

Kołatanie serca

Częstoskurcz komorowy typu Torsades de pointes (patrz punkt 4.4), zaburzenia rytmu (patrz punkt 4.4) w tym częstoskurcz komorowy, wydłużenie odstępu QT w EKG (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia

naczyniowe

Uderzenia gorąca

Niedociśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność, krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka

Wymioty, ból

brzucha,

nudności

Zaparcia, wzdęcia, niestrawność, zapalenie błony śluzowej żołądka, zaburzenia połykania, wzdęcia, suchość w ustach, odbijanie, owrzodzenia w jamie ustnej, nadmierne wydzielanie śliny

Zapalenie trzustki, odbarwienie języka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zapalenie wątroby

Zaburzenia

czynności

wątroby,

żółtaczka

cholestatyczna

Niewydolność wątroby (w rzadkich przypadkach powodująca zgon) (patrz punkt 4.4), piorunujące zapalenie wątroby, martwica wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka, świąd, pokrzywka, zapalenie skóry, suchość skóry, nadmierne pocenie

nadwrażliwość na światło

Zespół Stevens-Johnsona, martwica toksyczno rozpływna naskórka, rumień wielopostaciowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Zapalenie kości i stawów, ból mięśni, ból pleców, ból szyi

Bóle stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Trudności w oddawaniu moczu, ból nerek

Ostra niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Krwotoki maciczne, zaburzenia jąder

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzęk, osłabienie, złe samopoczucie, zmęczenie, obrzęk twarzy, ból w klatce piersiowej, gorączka, ból,

obrzęk obwodowy

Badania

diagnostyczne

Zmniejszenie

liczby

limfocytów,

zwiększenie

liczby

eozynofilów, spadek poziomu dwuwęglanów we krwi, wzrost liczby

granulocytów

zasadochłonnych,

monocytów

neutrofili

zwiększenie aktywności AspAT i AlAT, wzrost stężenia bilirubiny we krwi stężenia mocznika we krwi stężenia kreatyniny we krwi,

zaburzenia stężenia potasu we krwi, zwiększenie aktywności fosfatazy

alkalicznej, wzrost poziomu chlorków, glukozy, liczby płytek krwi, hematokrytu, wzrost poziomu wodorowęglanów, zaburzenia poziomu sodu

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Powikłania po zabiegach

* Dotyczy tylko proszku do sporządzania roztworu do infuzji.

Działania niepożądane, prawdopodobnie lub przypuszczalnie związane z profilaktyką i leczeniem zakażeń Mycobacterium avium complex, oparte na danych z badań klinicznych i po wprowadzeniu produktu do obrotu. Te działania niepożądane różnią się od obserwowanych w przypadku postaci farmaceutycznych o natychmiastowym uwalnianiu lub preparatów o przedłużonym uwalnianiu, albo w charakterze albo w częstotliwości:

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy, ból głowy, parestezje, zaburzenia smaku

niedoczulica

Zaburzenia oka

zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

Głuchota

Upośledzenie słuchu, szumy uszne

Zaburzenia serca

kołatanie serca

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka, bóle brzucha, nudności, wzdęcia,

dyskomfort w jamie brzusznej, luźne stolce

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka, świąd

Zespół Stevens-Johnsona, nadwrażliwość na światło

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle stawów

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

zmęczenie

Osłabienie, złe samopoczucie

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania wymienionego w załączniku V*.

4.9 Przedawkowanie

Objawy niepożądane występujące po podaniu dawek przekraczających zalecane, były podobne do występujących podczas zalecanego dawkowania.

W razie przedawkowania zaleca się, jeśli konieczne, ogólne leczenie objawowe oraz leczenie podtrzymujące czynności życiowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego; makrolidy.

Kod ATC: J01FA10.

Azytromycyna jest antybiotykiem makrolidowym, należącym do grupy azalidów.

Cząsteczka jest utworzona przez dodanie atomu azotu do pierścienia laktonowego erytromycyny A. Nazwa chemiczna azytromycyny to 9-deoksy-9a-aza-9a-metylo-9a-homoerytromycyna A. Masa cząsteczkowa wynosi 749,0.

Mechanizm działania

Mechanizm działania azytromycyny polega na hamowaniu syntezy białka bakteryjnego. Azytromycyna wiąże się z podjednostką 50 S rybosomu, hamując translokacje łańcucha peptydowego.

Mechanizm oporności

W oporności różnych szczepach bakteryjnych notowano występowanie trzech głównych mechanizmów oporności na antybiotyki makrolidowe: zmiana miejsca docelowego, modyfikacja antybiotyku lub zmiana dotycząca jego transportu (poprzez wypływ zwrotny). Wypływ zwrotny u paciorkowców odbywa się z udziałem genów mef i powoduje powstawanie wybiórczej oporności na makrolidy (fenotyp M). Zmiana miejsca docelowego jest sterowana przez metylazy zakodowane w genach erm.

Wśród szczepów Streptococcus pneumoniae, paciorkowców beta-hemolizujących grupy A, Enterococcus spp. i Staphylococcus aureus, w tym S. aureus opornych na metycylinę (MRSA) występuje całkowita oporność krzyżowa na erytromycynę, azytromycynę, inne makrolidy i linkozamidy.

Szczepy Streptococcus pneumoniae wrażliwe na penicylinę będą prawdopodobnie bardziej wrażliwe na azytromycynę niż S. pneumoniae oporne na penicylinę. Również szczepy S. aureus oporne na metycylinę (MRSA) będą z mniejszym prawdopodobieństwem wrażliwe na azytromycynę niż S. aureus wrażliwe na metycylinę (MSSA).

Powstawanie znaczącej oporności w modelach zarówno in vitro, jak i in vivo występuje, jeśli wartości MIC odpowiadają wzrostowi rozcieńczeń <1 dla drobnoustrojów S. pyogenes, H. influenzaeEnterobacteriacae, po 9-krotnym, subtelnym pasażowaniu na podłożu z substancją czynną, a dla drobnoustrojów S. aureus - 3-krotnemu wzrostowi rozcieńczeń.

Wartości graniczne

Poniżej podano graniczne wartości wrażliwości azytromycyny na typowe patogeny bakteryjne.

EUCAST (Europejski Komitet ds. Oznaczania Wrażliwości Drobnoustrojów, ang. European Commitee on Antimicrobial Susceptibility Testing, wersja 3.1, 11-02-2013)_

Graniczne wartości wrażliwości (mg/l)

Patogeny

Wrażliwe (mg/l)

Oporne (mg/l)

Staphylococcus spp.

< 1

> 2

Streptococcus spp. (grupa A, B, C, G)

< 0,25

> 0,5

Streptococcus pneumoniae

< 0,25

> 0,5

Haemophilus influenzae

< 0,12

> 4

Moraxella catarrhalis

< 0,25

> 0,5

Neisseria gonorrhoeae

< 0,25

> 0,5

Wrażliwość

Częstość występowania oporności nabytej wybranych gatunków może się różnić w zależności od położenia geograficznego i zmieniać w czasie. Dlatego pożądane są lokalne informacje na temat oporności, szczególnie podczas leczenia ciężkich zakażeń. W razie konieczności należy zwrócić się do specjalisty, gdy występowanie oporności w danym regionie jest tak duże, że przydatność leku, co najmniej w niektórych rodzajach zakażeń, jest wątpliwa.

Patogeny, wśród których może wystąpić problem oporności: odsetek oporności wynosi 10% lub więcej w co najmniej jednym kraju Unii Europejskiej.

Tabela 1. Zakres działania przeciwbakteryjnego azytromycyny

Gatunek_

Gatunki zwykle wrażliwe_

Tlenowe drobnoustroje Gram-dodatnie

Corynebacterium diphteriae_

Streptococcus pneumoniae wrażliwe na erytromycynę

wrażliwe na penicylinę_

Streptococcus pyogenes wrażliwe na erytromycynę

Tlenowe drobnoustroje Gram-ujemne

Bordetella pertussis_

Escherichia coli (ETEC)_

Escherichia coli (EAEC)_

Haemophilus influenzae Haemophilus ducreyi

Legionella spp._

Moraxella catarrhalis

wrażliwe na erytromycynę średnio wrażliwe na erytromycynę

Pasteurella multocida_

Drobnoustroje beztlenowe_

Fusobacterium nucleatum Fusobacterium necrophorum


Gatunek


Prevotella spp._

Porphyromonas spp._

Propionibacterium spp._

Inne drobnoustroje_

Chlamydia pneumoniae

Chlamydia trachomatis_

Listeria spp._

Mycobacterium avium complex_

Mycoplasma pneumoniae_

Gatunki, wśród których może wystąpić problemem oporność nabytej

Drobnoustroje tlenowe Gram-dodatnie_

Staphylococcus aureus

wrażliwe na metycylinę_

Staphylococcus spp. koagulazo-ujemne

wrażliwe na metycylinę +_

Streptococcus pneumoniae

średnio wrażliwe na penicylinę oporne na penicylinę

średnio wrażliwe na erytromycynę_

Streptococcus pyogenes

średnio wrażliwe na erytromycynę_

Grupa Streptococci viridans

średnio wrażliwe na penicylinę_

Drobnoustroje tlenowe Gram-ujemne_

Moraxella catarrhalis

oporne na erytromycynę_

Drobnoustroje beztlenowe_

Peptostreptococcus spp._

Gatunki oporne_

Drobnoustroje tlenowe Gram-dodatnie_

Corynebacterium spp._

Enterococcus spp._

Staphylococcus MRSA, MRSE_

Streptococcus pneumoniae oporne na erytromycynę

oporne na penicylinę i erytromycynę_

Streptococcus pyogenes

oporne na erytromycynę_

Grupa Streptococcus viridans oporne na penicylinę

oporne na erytromycynę_

Drobnoustroje tlenowe Gram-ujemne_

Pseudomonas aeruginosa_

Drobnoustroje beztlenowe_

Grupa Bacteroides ^ fragilis_

+ Oporność jest większa niż 50%.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie


Po podaniu doustnym dostępność biologiczna azytromycyny wynosi około 37%. Maksymalne stężenia w osoczu azytromycyna osiąga po 2-3 godzinach po podaniu leku. Średnie maksymalne stężenie (Cmax), zaobserwowane po podaniu pojedynczej dawki 500 mg, wynosi około 0,4 gg/ml.


Doustnie podawana azytromycyna jest rozmieszczana w całym organizmie. Badania farmakokinetyczne wykazały znacznie większe stężenia azytromycyny w tkankach niż w osoczu (do 50-krotnie przewyższającego maksymalne stężenia obserwowane w osoczu). To wskazuje, że substancja jest w dużym stopniu wiązana przez tkanki (objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym wynosi około 31 l/kg). Podczas stosowania zgodnie z zalecanym dawkowaniem nie występuje kumulacja w surowicy ani w osoczu. Kumulacja występuje w tkankach, gdzie stężenie jest dużo wyższe niż w surowicy (lub w osoczu). Po podaniu pojedynczej dawki 500 mg, stężenia w tkankach narządów docelowych takich, jak płuco, migdałek i gruczoł krokowy, są większe niż stężenia MIC90 oznaczone dla najczęściej występujących patogenów.

W badaniach doświadczalnych przeprowadzonych in vitro i in vivo stwierdzono, że azytromycyna gromadzi się w fagocytach i jest uwalniana w procesie aktywnej fagocytozy. W modelach zwierzęcych proces ten przyczyniał się prawdopodobnie do kumulacji azytromycyny w tkankach.

Stopień wiązania azytromycyny z białkami osocza zmienia się w zależności od stężenia i wynosi od 52% przy stężeniu 0,005 ąg/ml do 18% przy stężeniu 0,5 ąg/ml.

Biotransformacja i wydalanie

Końcowy okres półtrwania w osoczu w fazie eliminacji następuje po 2 do 4-dniowym okresie półtrwania w tkankach. Około 12% dawki podanej dożylnie jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem przez okres 3 dni, większa część w ciągu pierwszych 24 godzin.

Dwa dni po 5-dniowym okresie leczenia, w żółci u ludzi wykryto azytromycynę w stężeniu wynoszącym do 237 mg/ml, oraz 10 metabolitów (powstałych przez N- i O-demetylację, hydroksylację dezozaminy i pierścieni glikonowych oraz poprzez rozszczepienie koniugatów kladynozy). Badania świadczą o tym, że metabolity te nie odgrywają roli w mikrobiologicznej aktywności azytromycyny.

Farmakokinetyka w szczególnych grupach pacjentów Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z lekką lub umiarkowaną niewydolnością nerek (wskaźnik przesączania kłębuszkowego od 30 do 80 ml/min/1,73m2) po podaniu jednorazowej doustnej dawki azytromycyny, wynoszącej 1 g, średnie Cmax i AUC0-120 zwiększały się odpowiednio o 5,1% i 4,2%, w porównaniu do pacjentów z prawidłową czynnością nerek (GFR >80 ml/min). U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (GFR <30 ml/min/1,73m2) średnie Cmax i AUC 0-120 zwiększały się odpowiednio o 61% i 35% w porównaniu do osób zdrowych.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie ma dowodów na znaczące zmiany farmakokinetyki azytromycyny w surowicy w porównaniu do zdrowych osób. Nie ma danych na temat stosowania azytromycyny u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Osoby w podeszłym wieku

Farmakokinetyka azytromycyny u mężczyzn w podeszłym wieku była podobna jak u młodych dorosłych. Choć u kobiet w podeszłym wieku obserwowano większe maksymalne stężenia maksymalne (wzrost o 30 do 50%), nie dochodziło do znaczącej kumulacji leku.

Po 5-dniowej terapii, zawsze obserwowano zwiększone pole powierzchni pod krzywą AUC (29 %) u ochotników w podeszłym wieku (>65 lat), niż u ochotników młodszych (<45 lat). Jednakże te różnice są klinicznie nieistotne i nie zaleca się modyfikowania dawki.

Populacja pediatryczna

Oceniano farmakokinetykę azytromycyny u dzieci w wieku od 4 miesięcy do 15 lat, przyjmujących kapsułki, granulat lub zawiesinę. Podczas stosowania dawki 10 mg/kg mc. w 1. dniu, a następnie 5

mg/kg mc. w dniach od 2. do 5., uzyskane wartości Cmax były nieznacznie mniejsze niż u dorosłych i wynosiły: 224 pg/l u dzieci w wieku 0,6-5 lat po 3 dniach stosowania leku i 383 pg/l u dzieci w wieku 6-15 lat. Wartość tm rzędu 36 godzin u dzieci starszych mieściła się w granicach typowych dla osób dorosłych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach, którym podawano dawki 40-krotnie większe niż terapeutyczne dawki stosowane u ludzi, stwierdzono, że azytromycyna powodowała przemijającą fosfolipidozę, która z reguły nie powodowała działania toksycznego. Nie jest znane znaczenie tego zjawiska dla ludzi otrzymujących azytromycynę zgodnie z zaleceniami.

Badania elektrofizjologiczne wykazały, że azytromycyna powoduje wydłużenie odstępu QT.

Rakotwórczość

Nie przeprowadzono długoterminowych badań u zwierząt w celu określenia rakotwórczości.

Genotoksyczność

W modelach in vivo oraz in vitro nie stwierdzono dowodów na możliwość powstawania mutacji genetycznych i chromosomalnych.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

Po doustnym podaniu azytromycyny podczas badań nad embriotoksycznością u szczurów, nie stwierdzono właściwości teratogennych leku. Azytromycyna podawana szczurom w dawce 100 mg/kg mc i 200 mg/kg mc. na dobę powodowała lekkie opóźnienie kostnienia u płodu i zwiększenie się masy ciała u samic. W badaniach około- i poporodowych, po podaniu szczurom dawki 50 mg/kg mc. na dobę, obserwowano podobne zaburzenia.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki

Celuloza mikrokrystaliczna (E 460)

Skrobia żelowana kukurydziana Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) Krzemionka koloidalna bezwodna (E 551)

Sodu laurylosiarczan Magnezu stearynian ( E 470b)

Otoczka tabletki

Alkohol poliwinylowy częściowo zhydrolizowany Tytanu dwutlenek (E171)

Talk (E 553b)

Lecytyna sojowa Guma ksantan (E 415)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3 Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blister PVC/PVDC/Aluminium Wielkości opakowań

Azigen, 250 mg: 4, 6, 12, 24, 50, 100 tabletek powlekanych.

Azigen, 500 mg: 2, 3, 6, 12, 24, 30, 50 i 100 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Generics [UK] Ltd.

Station Close

Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL Wielka Brytania

8. NUMER (NUMERY) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Azigen, 250 mg: 18095 Azigen, 500 mg: 18096

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 14/04/2011 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 08/03/2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

17/17

Azigen