+ iMeds.pl

Azithromycinum 123ratio 500 mgUlotka Azithromycinum 123ratio

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Azithromycinum 123ratio, 500 mg, tabletki powlekane

Azithromycinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty..

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Azithromycinum 123ratio i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Azithromycinum 123ratio

3.    Jak przyjmować lek Azithromycinum 123ratio

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Azithromycinum 123ratio

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST LEK AZITHROMYCINUM 123RATIO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Azithromycinum 123ratio jest lekiem należącym do grupy antybiotyków zwanych makrolidami. Jest stosowany w leczeniu

zakażeń wywołanych przez bakterie.

Azytromycyna jest stosowana w leczeniu następujących zakażeń:

•    zakażenia w obrębie klatki piersiowej, takie jak ostre zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc;

•    zakażenia zatok, gardła, migdałków i ucha;

•    lekkie lub umiarkowanie ciężkie zakażenia skóry i tkanek miękkich, np. zakażenie torebek włosowych (zapalenie mieszków włosowych), bakteryjne zakażenie skóry i jej głębszych warstw (zapalenie tkanki łącznej), zakażenia skóry przebiegające z lśniącą czerwoną wysypką (róża);

•    zakażenia bakteriami o nazwie Chlamydia trachomatis, które mogą powodować zapalenie przewodów odprowadzających mocz z pęcherza (cewki moczowej) lub błony śluzowej w miejscu, gdzie pochwa łączy się z macicą (szyjki macicy).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AZITHROMYCINUM 123RATIO

Kiedy NIE stosować leku Azithromycinum 123ratio

-    Jeśli pacjent jest uczulony (nadwrażliwy) na azytromycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, lub na którykolwiek z innych antybiotyków makrolidowych lub ketolidowych, np. erytromycynę lub telitromycynę.

-    Jeśli pacjent stosuje lek zawierający ergotaminę, na przykład w leczeniu migreny (patrz „Azithromycinum 123ratio a inne leki”)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem azytromycyny należy powiedzieć lekarzowi, jeśli:

•    u pacjenta występowały kiedykolwiek ciężkie reakcje alergiczne, powodujące obrzęk twarzy i gardła, z mogącymi jednocześnie występować trudnościami w oddychaniu;

•    u pacjenta występują ciężkie schorzenia nerek - lekarz może zmniejszyć dawkę;

•    u pacjenta występują choroby wątroby - lekarz może zalecić kontrole czynności wątroby lub zadecydować o przerwaniu leczenia;

•    u pacjenta kiedykolwiek rozpoznano wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG (choroba serca) - stosowanie azytromycyny nie jest zalecane;

•    u pacjenta rozpoznano spowolnienie lub zaburzenia rytmu serca lub niewydolność serca - stosowanie azytromycyny nie jest zalecane;

•    u pacjenta występuje zmniejszone stężenie potasu lub magnezu we krwi - stosowanie azytromycyny nie jest zalecane;

•    pacjent przyjmuje tak zwane leki przeciwarytmiczne (leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca), cyzapryd (lek stosowany w leczeniu dolegliwości żołądkowych) lub terfenadynę (lek przeciwhistaminowy stosowany w leczeniu alergii) - stosowanie azytromycyny nie jest zalecane;

•    pacjent przyjmuje tak zwane alkaloidy sporyszu (takie jak ergotamina), stosowane w leczeniu migreny - stosowanie azytromycyny nie jest zalecane (patrz poniżej „Azithromycinum 123ratio a inne leki”);

•    u pacjenta zdiagnozowano zaburzenia neurologiczne, będące chorobą mózgu lub układu nerwowego;

•    pacjent ma zaburzenia psychiczne, emocjonalne lub zaburzenia zachowania;

•    pacjent ma objawy choroby zwanej miastenią: zmęczenie i wyczerpanie mięśni - azytromycyna może nasilać objawy miastenii lub powodować ich wystąpienie.

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta w trakcie lub po zakończeniu leczenia wystąpi ciężka i utrzymująca się biegunka, szczególnie jeśli zaobserwuje się krew lub śluz w kale.

Jeśli objawy nie ustępują po zakończeniu leczenia azytromycyną lub jeśli zaobserwuje się nowe, utrzymujące się przez dłuższy czas objawy, należy skontaktować się z lekarzem.

Azithromycinum 123ratio a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować::

•    leki zobojętniające, np. wodorotlenek glinu - lek Azithromycinum 123ratio należy przyjmować co najmniej godzinę przed zażyciem lub 2 godziny po przyjęciu leku zobojętniającego;

•    pochodne alkaloidów sporyszu, np. ergotamina (stosowane w leczeniu migreny) - azytromycyny nie należy przyjmować jednocześnie, ze względu na możliwość wystąpienia zatrucia sporyszem (potencjalnie ciężkiego działania niepożądanego objawiającego się drętwieniem lub mrowieniem w kończynach, kurczami mięśni, bólem głowy, drgawkami, bólem brzucha lub bólami w klatce piersiowej);

•    doustne leki przeciwzakrzepowe typu kumaryny, np. warfaryna (leki przeciwzakrzepowe) - może wystąpić zwiększone ryzyko krwawienia;

•    digoksyna (stosowana w leczeniu niewydolności serca) - może zwiększyć się stężenie digoksyny we krwi;

•    zydowudyna, nelfinawir (stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV) - może zwiększyć się stężenie zydowudyny lub azytromycyny we krwi;

•    ryfabutyna (stosowana w leczeniu zakażeń wirusem HIV i zakażeń bakteryjnych, w tym gruźlicy) - może powodować zmniejszenie się liczby białych krwinek;

•    cyklosporyna (lek immunosupresyjny stosowany po przeszczepach narządów): stężenie cyklosporyny może być podwyższone.Lekarz może zalecić kontrolowanie stężenia cyklosporyny we krwi;

•    cyzapryd (stosowany w leczeniu dolegliwości żołądkowych):mogą wystąpić zaburzenia pracy serca;

•    astemizol, terfenadyna (leki przeciwhistaminowe stosowane w leczeniu reakcji alergicznych) - działanie tych leków może się nasilić;

•    alfentanyl (lek przeciwbólowy) - działanie alfentanylu może się nasilić;

•    flukonazol (stosowany w zakażeniach grzybiczych) - może powodować zmniejszenie stężenia azytromycyny we krwi.

Nie zaobserwowano reakcji pomiędzy azytromycyną i cetyryzyną (lek przeciwhistaminowy); dydanozyną, efawirenzem, indynawirem (leki stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV); atorwastatyną (lek stosowany w celu obniżenia cholesterolu); karbamazepiną (lek stosowany w leczeniu padaczki); cymetydyną (lek zobojętniający kwas solny); metyloprednizolonem (lek stosowany w celu osłabienia układu odporności); midazolamem, triazolamem (leki nasenne); syldenafilem (lek stosowany w leczeniu impotencji); teofiliną (lek stosowany w leczeniu astmy)i trimetoprymem i sulfametoksazolem (antybiotyki stosowane jednocześnie).

Azithromycinum 123ratio z jedzeniem i piciem

Tabletki można przyjmować z lub bez jedzenia i picia.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak wystarczających informacji na temat bezpieczeństwa stosowania azytromycyny w czasie ciąży. Dlatego nie zaleca się stosowania leku Azithromycinum 123ratio u pacjentek w ciąży lub planujących zajście w ciążę. Jednak w ciężkich przypadkach lekarz może zalecić stosowanie tego leku.

Odnotowywano przenikanie azytromycyny do mleka kobiecego, ale brak jest odpowiednich i dobrze kotrolowanych badań klinicznych u kobiet karmiących piersią, które charakteryzowałyby farmakokinetykę wydzielania azytromycyny do mleka kobiecego.

Nie należy stosować tego leklu podczas ciąży i karmienia piersią o ile nie zaleci tego lekarz. Ten lek przenika do mleka kobiecego. Należy zatem zaprzestać karmienia piersią do 2 dni po zakończeniu stosowania tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma dowodów sugerujących, że azytromycyna może wpływać na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jednakże Azithromycinum 123ratio może powodować zawroty głowy i drgawkiJeśli wystąpią powyższe objawy nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK AZITHROMYCINUM 123RATIO

Lek Azithromycinum 123ratio należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki należy połykać popijając wodą; można je przyjmować niezależnie od posiłku.

Poniżej podano zazwyczaj stosowane dawkowanie.

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku) i dzieci o masie ciała większej niż 45 kg Całkowita dawka wynosi zwykle 1500 mg i podaje się ją w dawkach podzielonych w ciągu 3 lub 5 dni w następujący sposób:

•    Podawanie przez 3 dni: po 500 mg raz na dobę;

•    Podawanie przez 5 dni: pierwszego dnia w dawce 500 mg, a następnie od drugiego do piątego dnia po 250 mg raz na dobę.

•    W leczeniu niepowikłanego zakażenia cewki moczowej i błony śluzowej szyjki macicy wywołanego przez Chlamydia: podaje się jednego dnia 1000 mg w dawce jednorazowej.

Dzieci i młodzież o masie ciała mniejszej niż 45 kg

W tej grupie pacjentów nie zaleca się stosowania leku w postaci tabletek. Można stosować azytromycynę w innej postaci, np. zawiesiny.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby, należy poinformować o tym lekarza, ponieważ może on zmniejszyć zwykle stosowaną dawkę leku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Azithromycinum 123ratio

W razie jednorazowego zażycia dużej liczby tabletek lub jeśli podejrzewa się, że dziecko połknęło jakąkolwiek tabletkę, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Przedawkowanie może spowodować przemijającą utratę słuchu, ciężkie nudności, wymioty i biegunkę.

Do szpitala lub lekarza należy zabrać ze sobą tę ulotkę i opakowanie z wszystkimi pozostałymi tabletkami, aby lekarz mógł się zorientować, jakie tabletki były połknięte.

Pominięcia przyjęcia dawki leku Azithromycinum 123ratio

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć tabletkę, powinien ją zażyć najszybciej, gdy tylko sobie przypomni, chyba zbliża się pora zażycia następnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Azithromycinum 123ratio

Nawet jeśli pacjent czuje się lepiej, nie powinien przerywać stosowania leku bez wcześniejszego uzgodnienia tego z lekarzem. Bardzo ważne jest, aby pacjent przyjmował lek Azithromycinum 123ratio tak długo, jak to zalecił lekarz. W przeciwnym wypadku może dojść do nawrotu zakażenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zwrócić się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

•    reakcja alergiczna (obrzęk warg, twarzy lub szyi, prowadzący do ciężkich trudności w oddychaniu, wysypka na skórze lub pokrzywka);

•    pęcherze lub krwawienie w okolicach ust, oczu, nosa, jamy ustnej i narządów płciowych, co może być spowodowane ciężkimi schorzeniami, takimi jak zespół Stevensa-Johnsona rumień wielopostaciowy lub martwica toksyczno-rozpływna naskórka;

•    zaburzenia rytmu serca;

•    przedłużająca się biegunka, z zawartością krwi lub śluzu w kale.

Są to bardzo ciężkie, ale rzadko występujące działania niepożądane. Może być konieczna natychmiastowa pomoc medyczna lub leczenie szpitalne.

Poniżej przedstawiono inne odnotowane działania niepożądane.

Bardzo częste (mogą wystapić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    biegunka

Częste (mogą wystapić u nie więcej niż 1 na 10pacjentów):

•    zmiany liczby niektórych rodzajów krwinek białych i zmiany stężenia wodorowęglanów we krwi;

•    ból głowy

•    wymioty, ból brzucha, nudności

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

•    zakażenia drożdżakowe, np. jamy ustnej (pleśniawki), zakażenie pochwy, zapalenie płuc, zakażenie bakteryjne

•    ból gardła, zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit

•    duszność, ból w klatce piersiowej, świszczący oddech i kaszel (zaburzenia oddychania), niedrożność nosa

•    zaburzenia krwi charkateryzujace się występowaniem gorączki i dreszczy, bólem gardła, owrzodzeń jamy ustnej lub gardła

•    reakcje alergiczne

•    utrata apetytu

•    nerwowość,trudności ze snem

•    zawroty głowy, senność, zaburzenia smaku, odczucie mrowienia lub drętwienie

•    zaburzenia wzroku

•    zaburzenia słuchu

•    zawroty głowy pochodzenia błędnikowego (uczucie wirowania)

•    nieprawidłowość rytmu lub częstości bicia serca oraz świadomość rytmu serca (kołatanie serca)

•    uderzenia gorąca

•    trudności z oddychaniem

•    krwawienie z nosa

•    zapalenie żołądka, zaparcia, wiatry, niestrawność, trudności z przełykaniem

•    wzdęcia, suchość w ustach

•    odbijanie, owrzodzenia jamy ustnej, zwiększone wydzielanie śliny, luźne stolce

•    zapalenie wątroby

•    wysypka, swędzenie, pokrzywka

•    zapelenie skóry, suchość skóry, zwiększone pocenie się

•    zapalenie stawów, ból mięśni, ból pleców, ból szyi

•    bolesne i utrudnione oddawanie moczu, ból w górnej części pleców (ból nerek)

•    zapalenie pochwy, nieregularne krwawienia miesiączkowe, zaburzenia jąder

•    ból w klatce piersiowej, opuchlizna, złe samopoczucie, słabość, zmęczenie

•    opuchlizna twarzy, gorączka, ból

•    zmiany aktywności enzymów wątrobowych oraz wyników laboratoryjnych badań krwi.

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000pacjentów):

•    niepokój ;

•    uczucie odrealnienia własnej osoby i własnych odczuć

•    przebarwienie zębów

•    zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka (żółtawe zabarwienie skóry)

•    zaczerwnienia skóry i pęcherze na skórze po ekspozycji na światło słoneczne

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostepnych danych):

•    zakażenie jelit (okrężnicy) (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego)

•    zaburzenia krwi charakteryzujące się nietypowym krwawieniem lub pojawieniem się niewyjaśnionych siniaków, niska

liczba krwinek skutkująca nietypowym zmęczeniem lub osłabieniem

•    reakcja anafilaktyczna

•    uczucie złości,niepokój, splątanie, widzenie i słyszenie rzeczy nieistniejących

•    omdleniedrgawki, zmniejszenie odczuwania dotyku, nadreaktywność, zmiana lub utrata odczuwania zapachu, utrata

odczuwania smaku

•    miastenia (zmęczenie i wyczerpanie mięśni,, patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności” powyżej)

•    zaburzenia słuchu, w tym głuchota i/lub dzwonienie w uszach

•    zmiana w częstości bicia serca, zmiana rytmu serca wykazana w elektrokardiogramie (wydłużenie odcinka QT i torsade de pointes)

•    niskie ciśnienie krwi (które może być związane z osłabieniem, zawrotami głowy i omdleniem)

•    przebarwienie języka,zapalenie trzustki powodujące nudności, wymioty, ból brzucha i ból pleców

•    niewydolność wątroby (rzadko zagrażająca życiu)

•    wysypka z plamami i pęcherzami

•    ból stawów

•    zaburzenia nerek

Poniższe działania zgłaszano u pacjentów zażywających azytromycynę w zapobieganiu zakażeniom Mycobacterium Avium Complex (MAC):

Bardzo często (mogą wystapić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    biegunka

•    ból brzucha

•    nudności

•    wiatry (wzdęcia)

•    uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej

•    luźne stolce

Często (mogą wystapić u nie więcej niż 1 na 10pacjentów):

•    brak apetytu (jadłowstręt)

•    zawroty głowy

•    ból głowy

•    nietypowe odczucia skórne, np. mrowienie i drętwienie kończyn (parestezje)

•    zaburzenia smaku

•    zaburzenia widzenia

•    utrata słuchu

•    wysypka

•    świąd

•    bóle stawów (artralgia)

•    zmęczenie

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

•    zaburzenia odczuwania dotyku (niedoczulica)

•    utrata słuchu lub dzwonienie w uszach

•    nieprawidłowości rytmu lub częstości i świadomości bicia serca (kołatanie)

•    problemy z wątrobą, takie jak zapalenie wątroby

•    pęcherze/krwawienie z warg, oczu, nosa, ust, narządów płciowych, co może być spowodowane wystąpieniem zespołu Stevensa-Johnsona

•    alergiczne reakcje skóry, takie jak nadwrażliwość na światło słoneczne, czerwona, łuszcząca się i opuchnięta skóra

•    osłabienie (astenia)

•    ogólne złe samopoczucie (apatia).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio doDepartamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK AZITHROMYCINUM 123RATIO Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Azithromycinum 123ratio po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Azithromycinum 123ratio

Każda tabletka zawiera 500 mg substancji czynnej - azytromycyny (w postaci azytromycyny dwuwodnej).

Inne składniki to: wapnia wodorofosforan bezwodny, hypromeloza (E464), skrobia kukurydziana, skrobia żelowana, kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan, indygotyna, lak (E132), tytanu dwutlenek (E171), polisorbat 80, talk.

Jak wygląda lek Azithromycinum 123ratio i co zawiera opakowanie

Bladoniebieskie, podłużne tabletki powlekane, z napisem AI 500 i kreską dzielącą po jednej stronie.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Tabletki 500 mg są dostępne w opakowaniach zawierających 3, 6 i 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

123ratio Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

Wytwórca

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, Postbus 552 2003 RN Haarlem, Holandia

TEVA UK Ltd.,

Brampton Road, Hampden Park,

Eastbourne, East Sussex,

BN22 9AG, Wielka Brytania

Teva Operations Poland Sp. z o.o.ul. Mogilska 80, ul. Mogilska 80,

31-546 Kraków, Polska

Merckle GmbH Ludwig Merckle Straße 3 89143 Blaubbeuren, Niemcy

Ten produkt medyczny jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Azithromycin Teva 500 mg Filmtabletten

Dania

Azithromycin Teva 500 mg Filmovertrukne tabletter

Finlandia

Azithromycin ratiopharm 500 mg Tabletti, kalvopäällysteinen

Niemcy

Azi-TEVA® 500 mg Filmtabletten

Włochy

Azitromicina Teva 500 mg Compresse rivestite con film

Litwa

Azithromycin-Teva 500 mg plèvele dengtos tabletès

Holandia

Azitromycine 500 Teva, filmomhulde tabletten 500 mg

Polska

Azithromycinum 123ratio (500 mg tabletki powlekane)

Portugalia

Azitromicina Teva (500 mg)

Hiszpania

Azitromicina TEVA 500 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Wielka Brytania

Azithromycin 500 mg Film-coated Tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: grudzień 2013 r.

8

Azithromycinum 123ratio

Charakterystyka Azithromycinum 123ratio

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Azithromycinum 123ratio, 500 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 500 mg azytromycyny (Azithromycinum), w postaci azytromycyny dwuwodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Bladoniebieska, podłużna, dwuwypukła tabletka powlekana z napisem AI 500 i kreską dzielącą po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Azytromycyna jest wskazana w następujących zakażeniach bakteryjnych, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę (patrz punkt 4.4 i 5.1):

•    zakażenia dolnych dróg oddechowych: zapalenie oskrzeli i lekkie do umiarkowanie ciężkiego, pozaszpitalne zapalenie płuc;

•    zakażenia górnych dróg oddechowych: zapalenie zatok i zapalenie gardła lub migdałków;

•    ostre zapalenie ucha środkowego;

•    lekkie do umiarkowanie ciężkiego zakażenia skóry i tkanek miękkich, np. zapalenie mieszków włosowych, zapalenie tkanki łącznej, róża;

•    niepowikłane zapalenie cewki moczowej i błony śluzowej szyjki macicy, wywołane przez Chlamydia trachomatis.

Należy brać pod uwagę oficjalne wytyczne, dotyczące prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Azytromycyna nie jest lekiem pierwszego wyboru w empirycznym leczeniu zakażeń na terenach, gdzie występowanie oporności wyizolowanych szczepów wynosi co najmniej 10% (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Czas leczenia każdego z zakażeń podano poniżej.

Dzieci o masie ciała większej niż 45 kg, dorośli i pacjenci w podeszłym wieku

Całkowita dawka azytromycyny wynosi 1500 mg i jest podzielona na 3 dni (500 mg raz na dobę). Alternatywnie można tę samą dawkę całkowitą podawać przez 5 dni (500 mg w jednej dawce pierwszego dnia, a następnie po 250 mg raz na dobę).

W leczeniu niepowikłanych zakażeń cewki moczowej i błony śluzowej szyjki macicy wywołanych przez Chlamydia trachomatis podaje się doustnie jednorazowo dawkę 1000 mg.

W leczeniu zapalenia zatok lek przeznaczony jest dla dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat.

Dzieci o masie ciała mniejszej niż 45 kg

U tych pacjentów nie zaleca się stosowania produktu w postaci tabletek. Można stosować azytromycynę w innej postaci, np. zawiesiny.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku stosuje się tę samą dawkę jak u pacjentów dorosłych. Ponieważ u pacjentów w podeszłym wieku podwyższone jest ryzyko wystąpienia arytmii, dlatego zaleca się szczególną ostrożność ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzenia rytmu serca oraz torsade de pointes (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z lekką lub umiarkowaną niewydolnością nerek (GFR od 10 do 80 ml/min) (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z lekką lub umiarkowaną niewydolnością wątroby (A lub B wg klasyfikacji Child-Pugh) (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania

Azithromycinum 123ratio, tabletki powlekane należy podawać raz na dobę. Tabletki można podawać niezależnie od posiłków.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na azytromycynę, erytromycynę, którykolwiek z antybiotyków makrolidowych lub ketolidowych, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Reakcje alergiczne

Podobnie jak w przypadku erytromycyny i innych antybiotyków makrolidowych opisywano rzadkie przypadki reakcji alergicznych, w tym obrzęk naczynioruchowy i anafilaksję (rzadko zakończone zgonem). Niektóre z tych reakcji na azytromycynę skutkowały nawrotemobjawów i wymagały dłuższyegookres uobserwacji i leczenia.

Zaburzenia czynności nerek

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z lekką lub umiarkowaną niewydolnością nerek (GFR od 10 do 80 ml/min). Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (GFR < 10 ml/min), ponieważ u tych pacjentów obserwowano 33% wzrost narażenia organizmu na azytromycynę (patrz punkt 5.2 Właściwości farmakokinetyczne).

Zaburzenia czynności wątroby

Ponieważ azytromycyna jest metabolizowana w wątrobie i wydalana z żółcią, należy ją stosować z ostrożnością u pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą wątroby. Podczas stosowania azytromycyny odnotowano przypadki piorunującego zapalenia wątroby, mogącego prowadzić do zagrażającej życiu niewydolności wątroby (patrz punkt 4.8). U niektórych pacjentów choroba wątroby mogła występować uprzednio, bądź też mogli oni przyjmować inne produkty lecznicze działające hepatotoksycznie.

Jeśli pojawią się przedmiotowe i podmiotowe objawy zaburzenia czynności wątroby, takie jak szybko postępująca astenia z jednoczesną żółtaczką, ciemnym zabarwieniem moczu, skłonnością do krwawień lub encefalopatią wątrobową, należy bezzwłocznie przeprowadzić badania czynności wątroby. Jeśli wystąpią zaburzenia czynności wątroby, należy przerwać podawanie azytromycyny.

Alkaloidy sporyszu i azytromycyna

U pacjentów otrzymujących pochodne sporyszu dochodziło do przyspieszenia rozwoju zatrucia sporyszem poprzez jednoczesne podawanie niektórych antybiotyków makrolidowych. Nie ma danych dotyczących możliwych interakcji pomiedzy sporyszem i azytromycyną. Jednakże, z powodu teoretycznej możliwości rozwoju zatrucia sporyszem nie powinno się podawać łącznie azytromycyny i pochodnych sporyszu (patrz punkt 4.5).

Wydłużenie odstępu QT

Podczas leczenia innymi makrolidami w tym azytromycny opisywano wydłużenie czasu repolaryzacji serca oraz odstępu QT, wiążące się z ryzykiem wystąpienia zaburzeń rytmu serca, w tym częstoskurczu torsade depointes (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane).

W związku z tym, ponieważ następujące sytuacje mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka wystąpienia arytmii komorowych (w tym torsade de pointes), które może doprowadzić do zatrzymania akcji serca, azytromycynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z podwyższonym ryzykiem wystąpienia arytmii (zwłaszcza u kobiet i pacjentów w podeszłym wieku), czyli u pacjentów:

•    z wrodzonym lub potwierdzonym nabytym wydłużeniem odstępu QT,

•    leczonych innymi substancjami czynnymi, które wydłużają odstęp QT, jak leki przeciwarytmiczne należące do klasy IA (chinidyna i prokainamid) i klasy III (dofetilid, amiodaron i sotalol), z cyzaprydem i terfenadyną; leki przeciwpsychotyczne takie jak, pimozyd; leki przeciwdepresyjne takie jak citalopram, fluorochinolony, takie jak moksyfloksacyna i lewofloksacyna

•    z zaburzeniami elektrolitowymi, zwłaszcza w przypadkach hipokaliemii i hipomagnezemii,

•    z istotną klinicznie bradykardią, zaburzeniami rytmu serca lub ciężką niewydolnością krążenia.

Przed zastosowaniem azytromycyny należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

Azytromycyna w postaci tabletek powlekanych nie jest odpowiednia do leczenia ciężkich zakażeń, w których konieczne jest szybkie uzyskanie dużego stężenia antybiotyku we krwi.

W obszarach o wysokiej częstości występowania oporności na erytromycynę należy wziąć pod uwagę zmianę profilu wrażliwości drobnoustrojów na azytromycynę oraz inne antybiotyki.

Podobnie jak w przypadku innych makrolidów, w niektórych krajach Europy notowano wysoki stopień oporności Streptococcus pneumoniae (>30%) na azytromycynę (patrz punkt 5.1). Należy to wziąć pod uwagę podczas leczenia zakażeń wywołanych przez Streptococcus pneumoniae.

Staphylococcus aureus, będący głównym czynnikiem wywołującym zakażenia tkanek miękkich, jest często oporny na azytromycynę. Dlatego badanie wrażliwości uważa się za warunek konieczny do rozpoczęcia leczenia azytromycyną zakażeń tkanek miękkich.

Zapalenie gardła, zapalenie migdałków

Azytromycyna nie jest lekiem z wyboru w leczeniu zapalenia gardła i zapalenia migdałków, wywołanych przez Streptococcus pyogenes. W leczeniu tych zakażeń oraz w zapobieganiu ostrej gorączce reumatycznej lekiem z wyboru jest penicylina.

Zapalenie zatok

Często azytromycyna nie jest lekiem pierwszego wyboru w leczeniu zapalenia zatok.

Ostre zapalenie ucha środkowego

Często azytromycyna nie jest lekiem z wyboru w leczeniu zapalenia ucha środkowego.

Zakażenia ran pooparzeniowych

Azytromycyna nie jest wskazana do leczenia zakażonych ran pooparzeniowych.

Choroby przenoszone droga płciowa

Podczas leczenia chorób przenoszonych drogą płciową należy upewnić się, że nie ma jednocześnie zakażenia drobnoustrojami T. pallidum.

Nadkażenia

Należy zwrócić uwagę na możliwość nadkażenia innymi, niewrażliwymi drobnoustrojami, w tym grzybami. Nadkażenie może powodować konieczność przerwania leczenia azytromycyną i wdrożenia właściwego postępowania.

Zaburzenia neurologiczne lub choroby psychiczne

Należy zachować ostrożność podczas stosowania azytromycyny u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi lub chorobami psychicznymi.

Miastenia

Odnotowano zaostrzenie objawów miastenii i pojawienie się zespołu miastenii u pacjentów otrzymujących azytromycynę (patrz punkt 4.8).

Biegunka wywołana bakterią Clostridium difficile

Biegunka związana z Clostridium difficile

Notowano występowanie biegunki związanej z zakażeniem Clostridium difficile (CDAD, ang. Clostridium difficile associated diarrhoea) podczas stosowania prawie wszystkich produktów przeciwbakteryjnych, w tym azytromycyny. Powikłanie to może przebiegać od lekkiej biegunki do zapalenia jelita grubego zakończonego zgonem. Stosowanie leków przeciwbakteryjnych powoduje zmiany prawidłowej flory jelita grubego co prowadzi do nadmiernego rozwoju C. difficile.

Bakterie te wytwarzają toksyny A i B, które przyczyniają się do rozwoju CDAD. Szczepy C. difficile wytwarzające toksyny powodują zwiększenie chorobowości i umieralności, ponieważ zakażenia tymi bakteriami mogą być oporne na leczenie przeciwbakteryjne i może być konieczne wycięcie okrężnicy. Możliwość wystąpienia CDAD należy rozważyć u każdego pacjenta, u którego po zastosowaniu antybiotyku wystąpiła biegunka. Konieczne jest dokładne zebranie wywiadu chorobowego, gdyż notowano występowanie CDAD po upływie ponad dwóch miesięcy od podania produktów przeciwbakteryjnych. Jeśli wystąpi rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego spowodowane azytromycyną, przeciwwskazane jest podawanie leków hamujących perystaltykę jelit.

Stosowanie długotrwałe

Brak doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności długotrwałego stosowania azytromycyny w wyżej wymienionych wskazaniach. W przypadku szybko nawracających zakażeń, należy rozważyć terapię innym antybiotykiem.

Bezpieczeństwo i skuteczność azytromycyny w zapobieganiu lub leczeniu zakażeń kompleksem Mycobacterium avium (MAC, ang. Mycobacterium avium complex) u dzieci nie zostały ustalone.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki zobojętniające

W badaniach farmakokinetycznych podczas jednoczesnego stosowania leków zobojętniających i azytromycyny nie zaobserwowano wpływu na całkowitą biodostępność azytromycyny, chociaż maksymalne stężenie w surowicy było zmniejszone o ok. 25%. U pacjentów otrzymujących jednocześnie azytromycynę i leki zobojętniające sok żołądkowy, leki te nie powinny być stosowane równocześnie.

Azytromycynę należy zażywać co najmniej 1 godzinę przed lub 2 godziny po zastosowaniu leków zoboj ętniaj ących.

Jednoczesne podawanie azytromycyny o przedłużonym uwalnianiu w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej z pojedynczą dawką 20 ml comagaldroxu (wodorotlenek glinu i wodorotlenek magnezu) nie wpływa na szybkość i stopień wchłaniania azytromycyny.

Cetvrvzvna

U zdrowych ochotników jednoczesne podczas podawania przez 5 dni azytromycyny i cetyryzyny w dawce 20 mg, nie wykazano w stanie stacjonarnym interakcji farmakokinetycznych ani istotnych zmian w odstępie QT.

Digoksvna (substraty P-gp)

Odnotowano, że jednoczesne stosowanie antybiotyków makrolidowych w tym azytromycyny z substratami P-glikoproteiny, takimi jak digoksyna powoduje zwiększenie stężenia substratu P-glikoproteiny w surowicy. W związku z tym, jeśli azytromycyna oraz substraty P-gp, takie jak digoksyna są podawane jednocześnie, należy wziąć pod uwagę możliwość wzrostu stężenia substratu w surowicy.

Zvdowudvna

Azytromycyna w jednorazowej dawce 1000 mg lub w dawkach wielokrotnych 1200 mg lub 600 mg, miała niewielki wpływ na farmakokinetykę lub wydalanie z moczem zydowudyny lub jej glukuronowego metabolitu. Jednakże podawanie azytromycyny powodowało zwiększenie stężenia fofsorylowanej zydowudyny, klinicznie czynnego metabolitu, w komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej. Znaczenie kliniczne tego zjawiska nie jest jasne, niemniej jednak może być korzystne dla pacjentów.

Dvdanozvna (dideoksvinozvna)

Dobowa dawka 1200 mg azytromycyny, podawana jednocześnie z dydanozyną w dawce 400 mg na dobę 6 ochotnikom z dodatnim mianem HIV, w porównaniu z placebo wydawała się nie mieć wpływu na farmakokinetykę dydanozyny w stanie stacjonarnym.

Azytromycyna nie wchodzi w reakcje poprzez układ wątrobowy cytochromu P450. Uważa się, że nie wchodzi ona w interakcje farmakokinetyczne obserwowane dla erytromycyny czy innych antybiotyków makrolidowych. Indukcja lub inaktywacja wątrobowego cytochromu P450 poprzez kompleks metabolitów cytochromu nie zachodzi z azytromycyną.

Sporvsz

Ze względu na teoretyczną możliwość zatrucia sporyszem, nie zaleca się jednoczesnego stosowania azytromycyny i pochodnych alkaloidów sporyszu (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Przeprowadzono badania interakcji farmakokinetycznych pomiędzy azytromycyną a wymienionymi poniżej lekami, które są w istotnym stopniu metabolizowane za pośrednictwem cytochromu P450.

Atorwastatyna

Jednoczesne podawanie atorwastatyny (w dawce 10 mg na dobę) i azytromycyny (w dawce 500 mg na dobę) nie prowadziło do zmiany stężenia atorwastatyny w osoczu (na podstawie próby zahamowania reduktazy HMG-CoA). Jednakże, po wprowadzeniu produkktu do obrotu odnotowano przypadki rabdomiolizy u pacjentów otrzymujących azytromycynę wraz ze statynami.

Karbamazepina

W badaniu interakcji farmakokinetycznych u zdrowych ochotników nie obserwowano żadnego istotnego wpływu na stężenie karbamazepiny lub jej aktywnego metabolitu w osoczu podczas jednoczesnego stosowania azytromycyny.

Cymetydyna

W badaniu farmakokinetycznym oceniano wpływ pojedynczej dawki cymetydyny na farmakokinetykę azytromycyny. Nie obserwowano żadnych odchyleń parametrów farmakokinetycznych azytromycyny, jeśli cymetydynę podano 2 godziny przez podaniem azytromycyny.

Doustne leki _przeciwzakrzepowe typu kumaryny

W badaniu interakcji farmakokinetycznych podawanie azytromycyny nie powodowało zmiany działania przeciwzakrzepowego warfaryny zastosowanej w pojedynczej dawce 15 mg u zdrowych ochotników. Po wprowadzeniu leku do obrotu opisywano przypadki nasilenia działania przeciwzakrzepowego po jednoczesnym podaniu azytromycyny i doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny. Chociaż nie ustalono związku przyczynowego tego zjawiska, należy zwrócić uwagę na właściwą częstość kontrolnych oznaczeń czasu protrombinowego podczas stosowania azytromycyny u pacjentów otrzymujących doustne leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny.

Cyklosporyna

W badaniu farmakokinetycznym zdrowych ochotników, którym podawano dawkęe 500 mg/dobę przez 3 dni, a następnie cyklosporynę w pojedynczej dawce doustnej 10 mg/kg mc., stwierdzono istotne zwiększenie Cmax i AUC0-5 cyklosporyny. W związku z tym należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania tych produktów. Jeśli konieczne jest jednoczesne stosowanie azytromycyny i cyklosporyny, należy monitorować stężenia cyklosporyny i odpowiednio modyfikować jej dawkowanie.

Efawirenz

Jednoczesne podawanie azytromycyny w pojedynczej dawce 600 mg i efawirenzu w dawce 400 mg na dobę przez 7 dni nie spowodowało istotnych klinicznie interakcji farmakokinetycznych.

Flukonazol

Jednoczesne podanie pojedynczej dawki 1200 mg azytromycyny nie wpłynęło na parametry farmakokinetyczne pojedynczej dawki 800 mg flukonazolu. Całkowite narażenie na działanie azytromycyny i jej okres półtrwania nie zmieniały się podczas jednoczesnego podawania flukonazolu. Jednakże obserwowano nie mające znaczenia klinicznego zmniejszenie (18%) wartości Cmax azytromycyny.

Indynawir

Jednoczesne podawanie pojedynczej dawki 1200 mg azytromycyny nie wywierało istotnego statystycznie wpływu na parametry farmakokinetyczne indynawiru podawanego w dawce 800 mg trzy razy na dobę przez 5 dni.

Metyloprednizolon

W badaniach interakcji farmakokinetycznych u zdrowych ochotników azytromycyna nie wykazała istotnego wpływu na parametry farmakokinetyczne metyloprednizolonu.

U zdrowych ochotników jednoczesne podawanie azytromycyny w dawce 500 mg/dobę przez 3 dni nie wywarło istotnego wpływu na parametry farmakokinetyczne i farmakodynamiczne midazolamu podawanego w pojedynczej dawce 15 mg.

Nelfinawir

Jednoczesne podawanie pojedynczej dawki 1200 mg azytromycyny i nelfawiru (750 mg trzy razy na dobę) prowadzi do zwiększenia stężenia azytromycyny w osoczu w stanie stacjonarnym. Nie stwierdzono istotnych klinicznie działań niepożądanych i nie jest konieczna modyfikacja dawki.

Ryfabutyna

Jednoczesne stosowanie azytromycyny i ryfabutyny nie miało wpływu na stężenia w osoczu żadnej z tych substancji czynnych.

U osób, u których zastosowano jednoczesne leczenie azytromycyną i ryfabutyną, obserwowano neutropenię. Chociaż występowanie neutropenii było związane ze stosowaniem ryfabutyny, nie potwierdzono związku przyczynowego z jednoczesnym stosowaniem obu produktów (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane).

Syldenafil

U zdrowych ochotników płci męskiej nie stwierdzono wpływu azytromycyny (stosowanej w dawce 500 mg na dobę przez 3 dni) na AUC i Cmax syldenafilu lub jego głównego krążącego metabolitu.

Terfenadyna

Badania farmakokinetyczne wykazały, że nie ma dowodu na występowanie interakcji pomiędzy azytromycyną i terfenadyną. Rzadko zgłaszano przypadki, gdy nie można było całkowicie wykluczyć takich interakcji; niemniej jednak nie było pewne, że takie interakcje wystąpiły.

Należy zachować ostrożność stosując azytromycynę jednocześnie z terfenadyną.

Teofilina

Nie ma dowodów na występowanie klinicznie istotnych interakcji farmakokinetycznych podczas jednoczesnego podawania azytromycyny i teofiliny zdrowym ochotnikom.

Triazolam

W badaniu z udziałem 14 zdrowych ochotników jednoczesne podawanie azytromycyny w dawce 500 mg w l. dniu i 250 mg w 2. dniu oraz triazolamu w dawce 0,125 mg w 2. dniu nie wywarło istotnego wpływu na którykolwiek z parametrów farmakokinetycznych triazolamu, w porównaniu do triazolamu podawanego z placebo.

Trimetoprym i sulfametoksazol

Jednoczesne stosowanie trimetoprymu i sulfametoksazolu (w dawce 160 mg i 800 mg) przez 7 dni wraz z azytromycyną w dawce 1200 mg w 7. dniu nie miało wpływu na jej maksymalne stężenia, całkowite narażenie na działanie leku i wydalanie nerkowe trimetoprymu ani sulfametoksazolu. Stężenia azytromycyny w osoczu były porównywalne z obserwowanymi w innych badaniach.

Cvzaprvd

Cyzapryd jest metabolizowany w wątrobie przez enzym CYP3A4. Ponieważ makrolidy hamują ten enzym, jednoczesne stosowanie cyzaprydu może powodować wydłużenie odstępu QT, komorowe zaburzenia rytmu i torsade de pointes.

Astemizol, alfentanyl

Brak danych dotyczących interakcji z astemizolem i alfentanylem. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania tych leków i azytromycyny, ponieważ opisano nasilenie działania tych substancji podczas jednoczesnego stosowania antybiotyku makrolidowego - erytromycyny.

Substancje wydłużające odstęp QT

Nie należy stosować azytromycyny jednocześnie z innymi substancjami czynnymi, wydłużającymi odstęp QT (patrz punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak jest wystarczających danych na temat stosowania azytromycyny u kobiet w ciąży. Badania dotyczące wpływu na reprodukcję u zwierząt wykazały, że azytromycyna przenika przez łożysko, ale nie powoduje uszkodzeń płodu (patrz punkt 5.3). Bezpieczeństwo azytromycyny nie zostało potwierdzone w odniesieniu do stosowania tej substancji czynnej w trakcie ciąży. W związku z tym, azytromycynę należy stosować w czasie ciąży jedynie wtedy, gdy korzyści terapii przewyższają ryzyko.

Karmienie piersią

Zgłaszano, że azytromycyna przenika do mleka kobiecego, jednak brak odpowiednich, dobrze kontrolowanych badań klinicznych dotyczących kobiet karmiących, które opisałyby farmakokinetykę przenikania azytromycyny do mleka kobiecego. Ponieważ wiele związków przenika do mleka kobiecego, azytromycyna nie powinna być stosowana w leczeniu kobiet karmiących piersią o ile lekarz nie uzna, że potencjalne korzyści przeważają nad ryzykiem dla dziecka.

Płodność

W badaniach płodności przeprowadzonych na gryzoniach, odnotowano zmniejszenie współczynnika zachodzenia w ciążę po podaniu azytromycyny. Znaczenie wyników tych badań dla ludzi nie jest znane.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie ma dowodów sugerujących, że azytromycyna może wpływać na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jednakże, w trakcie wykonywania tych czynności należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy i drgawki.

4.8    Działania niepożądane

Około 13% pacjentów zakwalifikowanych do badań klinicznych zgłaszało działania niepożądane, najczęściej zaburzenia żołądka i jelit.

Poniższa tabela zawiera wykaz działań niepożądanych stwierdzonych podczas badań klinicznych i po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, przedstawionych według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. Działania niepożądane stwierdzone po wprowadzeniu produktu do obrotu podano kursywą.

Częstość występowania działań niepożądanych została ustalona w następujący sposób: Bardzo często (> 1/10); Często (>1/100 do <1/10); Niezbyt często (>1/1000 do <1/100); Rzadko (>1/10 000 do <1/1000); Bardzo rzadko (<1/10 000); Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania, objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często >1/10

Często

>1/100, <1/10

Niezbyt często >1/1000, <1/100

Rzadko >1/10 000, <1/1000

Częstość

nieznana

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

kandydoza zakażenia pochwy zapalenie płuc

rzekomobłonias te zapalenie jelita grubego (patrz punkt

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często >1/10

Często

>1/100, <1/10

Niezbyt często >1/1000, <1/100

Rzadko >1/10 000, <1/1000

Częstość

nieznana

zakażenia grzybicze zakażenia bakteryjne zapalenie gardła nieżyt żołądka i jelit choroby górnych dróg oddechowych nieżyt nosa kandydoza jamy ustnej

4.4)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

leukopenia,

neutropenia

eozynofilia

trombocytopeni

a

niedokrwistość

hemolityczna

Zaburzenia

układu

immunologicz

nego

obrzęk

naczyniorucho

wy

nadwrażliwość

reakcja

anafilaktyczna (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

jadłowstręt

Zaburzenia

psychiczne

nerwowość

bezsenność

pobudzeniedepe

rsonalizacja

agresja niepokój

majaczenie

omamy

Zaburzenia

układu

nerwowego

ból głowy

zawroty głowy

senność

zaburzenia

smaku

parestezje

omdlenie drgawki niedoczulica nadmierna aktywność psychoruchowa brak węchu brak smaku zaburzenia węchu miastenia (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia

oka

zaburzenia

widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

zaburzenia ucha zawroty gowy

zaburzenia słuchu, w tym głuchota i/lub szumy uszne

Zaburzenia

serca

kołatanie serca

torsade de pointes (patrz punkt 4.4) zaburzenia rytmu serca (patrz punkt 4.4), w tym

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często >1/10

Często

>1/100, <1/10

Niezbyt często >1/1000, <1/100

Rzadko >1/10 000, <1/1000

Częstość

nieznana

tachykardia

komorowa

wydłużenie

odstępu QT w

elektrokardiogra

mie (patrz punkt

4.4)

Zaburzenia

naczyniowe

uderzenia

gorąca

niedociśnienie

Zaburzenia

układu

oddechowego,

klatki

piersiowej i śródpiersia

duszność krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

biegunka

wymioty ból brzucha nudności

zaparcie

wzdęcia

niestrawność

nieżyt żołądka

dysfagia

suchość w

ustach

odbijanie się

owrzodzenia

jamy ustnej

nadmierne

wydzielanie

śliny

luźne stolce

przebarwienia

zębów

zapalenie trzustki odbarwienie języka ,

Zaburzenia wątroby i dróg

żółciowych

zapalenie

wątroby

zaburzenia

czynności

wątroby

żółtaczka

cholestatyczna

niewydolność wątroby rzadko prowadząca do śmierci, (patrz punkt 4.4) piorunujące zapalenie wątroby martwica wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka

świąd

pokrzywka

zapalenie skóry

suchość skóry

nadmierna

potliwość

reakcja

fotowrażliwości

Zespół

Stevensa-

Johnsona

martwica

toksyczno-

rozpływna

naskórka

rumień

wielopostaciow

y

wysypka

grudkowata

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i

zapalenia kości i stawów ból mięśni

ból stawów

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często >1/10

Często

>1/100, <1/10

Niezbyt często >1/1000, <1/100

Rzadko >1/10 000, <1/1000

Częstość

nieznana

tkanki łącznej

ból pleców ból szyi

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

bezmocz ból nerek

ostra

niewydolność

nerek

śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia

układu

rozrodczego i piersi

zapalenie

pochwy

krwawienie

maciczne

zaburzenia

jąder

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

obrzęk

złesamopoczuci e osłabienie zmęczenie obrzęk twarzy ból w klatce piersiowej gorączka ból

obrzek

obwodowy

Badania

diagnostyczne

zmniejszenie

liczby

limfocytów

zwiększenie

liczby

eozynofili

zmniejszenie

stężenia

wodorowęglanó

w we krwi

zwiększenie

liczby bazofili

zwiększenie

liczby

monocytów

zwiekszenie

liczby neutrofili

zwiekszenie

aminotransferaz

y asparaginianu

zwiekszenie

aminotransferaz

y alaninowej

zwiekszenie

ilości bilirubiny

we krwi

zwiekszenie

ilości mocznika

we krwi

zwiekszenie

ilości

kreatyniny

nieprawidłowe

stężenie potasu

we krwi

zwiekszenie

fosfatazy

alkalicznej we

krwi

podwyższenie

stężenia chlorku

podwyższenie

stężenia

glukozy

zwiekszenie

ilości płytek

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często >1/10

Często

>1/100, <1/10

Niezbyt często >1/1000, <1/100

Rzadko >1/10 000, <1/1000

Częstość

nieznana

krwi

obniżony

hematokryt

zwiekszenie

stężenia

wodorowęglanó

w

nieprawidłowe stężenie sodu

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Powikłania

pooperacyjne

Działania niepożądane związane lub potencjalnie związane z profilaktyką i leczeniem Mycobacterium Avium Complex oparte na doświadczeniu z badań klinicznych i monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Działania te są różne dla postaci o natychmiastowym uwalnianiu i dla postaci o przedłużonym uwalnianiu, zarówno jeśli chodzi o ich rodzaj, jak i częstość występowania:

Bardzo często (>1/10)

Często

(>1/100 to <1/10)

Niezbyt często

(>1/1000 to < 1/100)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

jadłowstęt

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy ból głowy parestezje zaburzenia smaku

niedoczulica

Zaburzenia oka

zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

głuchota

zaburzenia słuchu szumy uszne

Zaburzenia serca

kołatanie serca

Zaburzenia żołądka i jelit

biegunka ból brzucha nudności wzdęcia

dyskomfort w jamie brzusznej luźne stolce

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka

świąd

zespół Stevens-Johnsona

reakcje

fotowrażliwości

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

ból stawów

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

zmęczenie

astenia

złe samopoczucie

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Działania niepożądane występujące po zastosowaniu dawek wyższych niż zalecane były podobne do obserwowanych po zastosowaniu dawek zalecanych.

Objawy

Typowe objawy przedawkowania antybiotyków makrolidowych to: przemijająca utrata słuchu, ciężkie nudności, wymioty i biegunka.

Leczenie

W razie przedawkowania zaleca się podanie węgla leczniczego i ogólne leczenie objawowe oraz, jeśli wymagane, działania podtrzymujące czynności życiowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego; makrolidy.

Kod ATC: J01FA10

Azytromycyna jest antybiotykiem makrolidowym, należącym do grupy azalidów.

Cząsteczka jest utworzona przez włączenie atomu azotu do pierścienia laktonowego erytromycyny A. Nazwa chemiczna azytromycyny brzmi 9-deoksy-9a-aza-9a-metylo-9a-homo-erytromycyna A. Masa cząsteczkowa wynosi 749,0.

Mechanizm działania

Mechanizm działania azytromycyny polega na zahamowaniu syntezy białka bakteryjnego, poprzez wiązanie z podjednostką 50 S rybosomu i w ten sposób zahamowanie translokacji łańcucha peptydowego.

Oporność krzyżowa

Na ogół oporność różnych szczepów bakterii na antybiotyki makrolidowe występuje w trzech mechanizmach, związanych ze zmianą miejsca docelowego, modyfikacją antybiotyku lub zmianą jego transportu (poprzez wypływ zwrotny). Wypływ zwrotny u paciorkowców jest warunkowany przez geny mef i powoduje powstawanie wybiórczej oporności na makrolidy (fenotyp M). Celowana modyfikacja jest kontrolowana przez metylazy zakodowane w genach erm.

Wśród bakterii Streptococcus pneumoniae, beta-hemolizujących szczepów Streptococcus z grupy A, Entrecoccus spp. i Staphylococcus aureus, w tym metycylinoopornych S. aureus (MRSA), występuje całkowita oporność krzyżowa na erytromycynę, azytromycynę, inne makrolidy i linkozamidy.

Jest bardziej prawdopodobne, że na azytromycynę będą wrażliwe szczepy S. pneumoniae wrażliwe na penicylinę niż szczepy S. pneumoniae oporne na penicylinę. Jest mniej prawdopodobne, że na azytromycynę będą wrażliwe szczepy S. aureus oporne na metycylinę (MSRA) niż szczepy S. aureus wrażliwe na metycylinę (MSSA).

Powstawanie znaczącej oporności w modelach zarówno in vitro, jak i in vivo występuje, jeśli wartości MIC dla drobnoustrojów S. pyogenes, H. infuenzae i Enterobacteriacae są <1-krotnego wzrostu rozcieńczenia, po 9-krotnym, subletalnym pasażowaniu substancji czynnej i 3-krotnym rozcieńczeniu dla drobnoustrojów S. aureus. Powstawanie oporności in vitro z powodu mutacji jest rzadkie.

Wartości graniczne

Wartości graniczne stężeń azytromycyny, określające przedziały wrażliwości typowych patogenów bakteryjnych, wg EUCAST (2009):

•    Staphylococcus spp. :    wrażliwe    <1 mg/l    i    oporne >2 mg/l

•    Haemophilus influenzae:    wrażliwe    <0,12 mg/l    i    oporne >4 mg/l

•    Moraxella catarrhalis:    wrażliwe    <0,5 mg/l    i    oporne >0,5 mg/l

•    Streptococcus spp., w tym grupy A, B, C, G i Streptococcus pneumoniae:

wrażliwe <0,25 mg/l i oporne >0,5 mg/l

Częstość występowania nabytej oporności niektórych gatunków drobnoustrojów może być różna w zależności od rejonu geograficznego i czasu wyizolowania danego drobnoustroju. W razie konieczności należy zwrócić się do eksperta, szczególnie wtedy, gdy ze względu na lokalną lekooporność przydatność tego leku w niektórych zakażeniach może budzić wątpliwość.

Gatunki, wśród których może wystąpić problem oporności nabytej: przewaga oporności jest równa lub większa niż 10% w przynajmniej jednym kraju Unii Europejskiej.

Tabela. Spektrum działania przeciwbakteryjnego azytromycyny_

Gatunki bakterii

GATUNKI ZWYKLE WRAŻLIWE

Tlenowe Gram-dodatnie_

Corynebacterium diphteriae Streptococcus pneumoniae Wrażliwe na erytromycynę Wrażliwe na penicylinę Streptococcus pyogenes Wrażliwe na erythromycynę

Tlenowe Gram-ujemne_

Bordetella pertussis Escherichia coli - ETEC Escherichia coli - EAEC Haemophilus influenzae Haemophilus ducreyi Legionella spp.

Moraxella catarrhalis Wrażliwe na erytromycynę

Średnio wrażliwe na erytromycynę_

Pasteurella multocida_

Beztlenowe_

Fusobacterium nucleatum

Fusobacterium necrophorum_

Prevotella spp._

Porphyromonas spp._

Propionibacterium spp._

Inne drobnoustroje_

Chlamydia pneumoniae_

Chlamydia trachomatis_

Listeria spp._

Kompleks Mycobacterium avium_

Mycoplasma pneumoniae_

Ureaplasma urealyticum_

GATUNKI, WŚRÓD KTÓRYCH MOŻE WYSTĄPIĆ PROBLEM

OPORNOŚCI NABYTEJ_

Tlenowe Gram-dodatnie_

Staphylococcus aureus

Wrażliwe na metycylinę_

Staphylococcus koagulazo-ujemne

Wrażliwe na metycylinę+_

Streptococcus pneumoniae Średnio wrażliwe na penicylinę Oporne na penicylinę

Średnio wrażliwe na erytromycynę_

Streptococcus pyogenes

Średnio wrażliwe na erytromycynę_

Streptococcus grupa viridans

Średnio wrażliwe na penicylinę_

Tlenowe Gram-ujemne_

Moraxella catarrhalis

Oporne na erytromycynę_

Beztlenowe_

Peptostreptococcus spp._

Bakterie o oporności wrodzonej_

Tlenowe Gram-dodatnie_

Corynebacterium spp._

Enterococcus spp._

Staphylococcus MRSA, MRSE_

Streptococcus pneumoniae Oporne na erytromycynę

Oporne na penicylinę i erytromycynę_

Streptococcus pyogenes

Oporne na erytromycynę_

Grupa Streptococcus viridans Oporne na penicylinę

Oporne na erytromycynę_

Tlenowe Gram-ujemne_

Pseudomonas aeruginosa_

Beztlenowe_

Grupa Bacteroides fragilis_

+ Oporność jest większa niż 50%.


5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym biodostępność azytromycyny wynosi około 37%. Maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane po 2-3 godzinach.

Dystrybucja

Azytromycyna podawana doustnie rozmieszcza się w całym organizmie. Badania farmakokinetyczne wykazały znacząco wyższe stężenia azytromycyny w tkankach niż w osoczu (do wartości 50-krotnego maksymalnego stężenia obserwowanego w osoczu). Wskazuje to, że substancja jest w znacznym stopniu wiązana w tkankach (objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym wynosi około 31 l/kg). Średnie maksymalne stężenie (Cmax), zaobserwowane po podaniu pojedynczej dawki 500 mg, wynosi około 0,4 ąg/ml i występuje 2-3 godziny po podaniu. Podczas stosowania zgodnie z zalecanym dawkowaniem nie występuje kumulacja w surowicy (osoczu). Kumulacja występuje w tkankach, gdzie stężenie jest dużo wyższe niż w surowicy (osoczu). Po trzech dniach od podania 500 mg w dawce pojedynczej lub w dawkach podzielonych, w płucu, gruczole krokowym, migdałku i surowicy zaobserwowano stężenia wynoszące odpowiednio 1,3-4,8 ^g/g, 0,6-2,3 ^g/g, 2,0-2,8 ^g/g i 0-0,3 ^g/ ml.

Średnie stężenie maksymalne mierzone w leukocytach krwi obwodowej było większe niż MIC90 dla większości powszechnych patogenów.

W badaniach przeprowadzonych in vitro i in vivo wykazano, że azytromycyna kumuluje się w fagocytach. Uwalnianie jest stymulowane przez aktywną fagocytozę. W modelach zwierzęcych proces ten prawdopodobnie miał wpływ na kumulację azytromycyny w tkance.

Wiązanie azytromycyny z białkami osocza jest zmienne, zależne od stężenia i waha się od 52% przy stężeniu 0,05 ^g/ml do 18% przy stężeniu 0,5 ^g/ml.

Biotransformacia i eliminacja

Końcowy okres półtrwania w fazie eliminacji w osoczu następuje po 2- do 4-dniowym okresie półtrwania w tkankach. U starszych ochotników (>65 lat), po 5-dniowym leczeniu zaobserwowano wyższe wartości AUC (29%) niż u młodszych ochotników (<45 lat). Jednakże różnice te nie zostały uznane za znaczące klinicznie i dlatego nie zaleca się modyfikacji dawki. Około 12% dawki podanej dożylnie jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem przez okres 3 dni; większa część w ciągu pierwszych 24 godzin. W 2 dni po 5-dniowym leczeniu, w żółci u ludzi obserwowano stężenia azytromycyny wynoszące do 237 mg/ml, a także wykryto 10 metabolitów (powstałych przez N- i O-demetylację, hydroksylację dezozaminy i pierścieni aglikonowych oraz poprzez rozszczepianie koniugatów kladynozowych). Porównanie HPLC i badań mikrobiologicznych świadczy o tym, że metabolity te nie mają znaczenia dla mikrobiologicznej aktywności azytromycyny.

Farmakokinetyka w szczególnych grupach pacjentów

Niewydolność nerek

U pacjentów z lekką lub umiarkowaną niewydolnością nerek (wskaźnik przesączania kłębuszkowego od 10 do 80 ml/min), po podaniu jednorazowej dawki azytromycyny, wynoszącej 1 g, średnie Cmax i AUC0-120 zwiększały się odpowiednio o 5,1% i 4,2%, w porównaniu do pacjentów z prawidłową czynnością nerek (GFR >80 ml/min). U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (GFR <10 ml/min) średnie Cmax i AUC0-120 były większe niż u osób zdrowych odpowiednio o 61% i 35%,

U pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby brak dowodów znaczących zmian farmakokinetyki azytromycyny w surowicy, w stosunku do osób z prawidłową czynnością wątroby. Wydaje się, że u tych pacjentów zwiększa się wydalanie azytromycyny z moczem, prawdopodobnie w wyniku kompensacji zmniejszonego klirensu wątrobowego.

Pacjenci w podeszłym wieku

Farmakokinetyka azytromycyny u mężczyzn w podeszłym wieku była podobna, jak u młodych dorosłych. Jednakże u kobiet w podeszłym wieku, chociaż obserwowano większe maksymalne stężenie leku (wzrost o 30 do 50%), to nie występowała znacząca kumulacja.

Dzieci

Farmakokinetykę badano u dzieci w wieku od 4 miesięcy do 15 lat, po podaniu w kapsułek, granulatu lub zawiesiny. Po podaniu pierwszego dnia dawki 10 mg/kg mc., a następnie w dniach od 2. do 5. dawki 5 mg/kg mc., Cmax było nieco mniejsze niż u osób dorosłych i wynosiło: 224 ąg/ml u dzieci w wieku od 0,6 do 5 lat, oraz po 3 dniach podawania - 383 ąg/ml u dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Wartość ti/2 w 36. godzinie obserwacji w grupie starszych dzieci mieściła się w przedziale przewidywanym u dorosłych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach stosowano dawki 40-krotnie większe niż terapeutyczne dawki u ludzi i stwierdzono, że azytromycyna powodowała przemijającą fosfolipidozę, która nie powodowała działania toksycznego. Znaczenie tego zjawiska dla ludzi otrzymujących azytromycynę zgodnie z zaleceniami nie jest znane.

Badania elektrofizjologiczne wykazały, że azytromycyna powoduje wydłużenie odstępu QT.

Właściwości rakotwórcze

Nie przeprowadzono długoterminowych badań u zwierząt, w celu określenia właściwości rakotwórczych.

Właściwości mutagenne

W badaniach in vivo oraz in vitro nie stwierdzono, aby produkt powodował mutacje genetyczne lub chromosomalne.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

Po doustnym podaniu azytromycyny podczas badań nad embriotoksycznością u szczurów, nie stwierdzono właściwości teratogennych. Azytromycyna podawana szczurom w dawce 100 mg/kg mc. i 200 mg/kg mc. na dobę powodowała lekkie opóźnienie kostnienia u płodu i zwiększanie się masy ciała u samic. W badaniach około- i poporodowych, po podaniu dawki 50 mg/kg mc. na dobę obserwowano podobne zaburzenia.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń

Wapnia wodorofosforan bezwodny Hypromeloza (E464)

Skrobia kukurydziana Skrobia żelowana, kukurydziana Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian Sodu laurylosiarczan

Otoczka:

Hypromeloza (E464)

Indygotyna (E132), lak Tytanu dwutlenek (E171)

Polisorbat

Talk

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/Aluminium.

Opakowanie zawiera 3, 6 lub 10 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania leku do stosowania

Brak specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

123ratio Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 12247

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

16.05.2006 r. / 02.03.2010 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

03.12.2013 r.

19

Azithromycinum 123ratio