+ iMeds.pl

Azitrolek 100 mg/5 mlUlotka Azitrolek

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

AzitroLEK, 100 mg/5 ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej AzitroLEK, 200 mg/5 ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Azithromycinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

• Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest AzitroLEK i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku AzitroLEK

3.    Jak stosować AzitroLEK

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać AzitroLEK

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest AzitroLEK i w jakim celu się go stosuje

Azytromycyna jest antybiotykiem z grupy makrolidów. Stosuje się ją w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie.

Lek ten jest zwykle przepisywany w celu leczenia:

. zakażeń układu oddechowego, takich jak przewlekłe zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc;

. zapalenia migdałków podniebiennych, gardła i zatok;

. zapalenia ucha (ostre zapalenie ucha środkowego);

. zakażeń skóry i tkanek miękkich, z wyjątkiem zakażonych ran oparzeniowych;

. zakażeń cewki moczowej i szyjki macicy wywołanych przez chlamydie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku AzitroLEK

Nie należy stosować tego leku u pacjentów uczulonych (nadwrażliwych) na:

. azytromycynę,

. erytromycynę,

. inny antybiotyk makrolidowy lub ketolidowy,

. którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku AzitroLEK należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent ma:.

. zaburzenia czynności wątroby: lekarz może uznać za konieczne kontrolowanie czynności wątroby lub przerwanie terapii.

. zaburzenia czynności nerek: jeśli są to ciężkie zaburzenia, może być konieczne zmodyfikowanie dawki leku.

. zaburzenia neurologiczne lub psychiczne.

. choroby serca, takie jak

-    osłabienie pracy serca (niewydolność serca)

-    bardzo wolna czynność serca

-    nieregularne bicie serca lub

- zaburzenia określane jako „zespół wydłużonego odstępu QT” (stwierdzany w zapisie EKG) gdyż azytromycyna może zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca.

. małe stężenie potasu lub magnezu we krwi . miastenię - pewien rodzaj osłabienia mięśni.

AzitroLEK a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych niżej leków, szczególnie ważne jest, aby przed rozpoczęciem leczenia powiedzieć o tym lekarzowi.

. Teofilina (stosowana w leczeniu astmy): działanie teofiliny może się nasilić.

. Leki zapobiegające krzepnięciu krwi, takie jak warfaryna, fenprokumon: jednoczesne stosowanie może zwiększyć ryzyko krwawienia. Podczas jednoczesnego stosowania z lekiem AzitroLEK może być konieczne częstsze kontrolowanie przez lekarza wskaźników krzepnięcia krwi.

. Ergotamina, dihydroergotamina (stosowane w leczeniu migreny): może wystąpić zatrucie alkaloidami sporyszu (ze świądem kończyn, kurczami mięśni oraz martwicą w obrębie dłoni i stóp na skutek złego krążenia krwi). Z tego względu jednoczesne leczenie nie jest zalecane.

. Cyklosporyna (stosowana w celu zahamowania czynności układu odpornościowego, aby zapobiegać i leczyć odrzucanie przeszczepionego narządu lub szpiku kostnego): jeśli leczenie skojarzone jest konieczne, lekarz będzie kontrolował stężenie cyklosporyny we krwi i może dostosować dawkę leku.

. Digoksyna (lek stosowany w leczeniu niewydolności serca): stężenie digoksyny może się zwiększać, dlatego lekarz zleci wykonanie odpowiednich badań krwi.

. Leki zobojętniające kwas solny w żołądku (stosowane w łagodzeniu niestrawności): mogą zmniejszyć skuteczność jednocześnie stosowanej azytromycyny, patrz punkt 3.

. Cyzapryd (stosowany w leczeniu zaburzeń żołądka), terfenadyna (stosowana w leczeniu kataru siennego), pimozyd (stosowany w leczeniu niektórych chorób psychicznych), cytalopram (stosowany w leczeniu depresji), flurorochinolony (antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych, np. moksyfloksacyna i lewofloksacyna): jednoczesne stosowanie z azytromycyną może powodować zaburzenia serca, dlatego leczenie skojarzone nie jest zalecane.

. Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (tzw. leki przeciwarytmiczne, tj. chinidyna, amiodaron, sotalol). Leczenie skojarzone z azytromycyną nie jest zalecane.

. Zydowudyna (stosowana w leczeniu zakażeń HIV): jednoczesne stosowanie może zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

. Nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażeń HIV): jednoczesne stosowanie może zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

. Alfentanyl (stosowany do narkozy) lub astemizol (stosowany w leczeniu kataru siennego): jednoczesne stosowanie z azytromycyną może nasilić działanie tych leków.

. Ryfabutyna (stosowana w leczeniu gruźlicy): lekarz może zlecić badania kontrolne krwi i badanie stężenia leków we krwi.

. Statyny (takie jak atorwastatyna, stosowana w celu zmniejszenia stężenia lipidów we krwi): jednoczesne stosowanie z azytromycyną może być przyczyną zaburzeń w obrębie mięśni.

AzitroLEK z jedzeniem i piciem

Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego i każdego innego leku.

Leku nie należy stosować w czasie ciąży i karmienia piersią, chyba że lekarz specjalnie zaleci jego stosowanie.

AzitroLEK przenika do mleka kobiecego, dlatego nie należy karmić piersią w ciągu 2 dni po zakończeniu stosowania tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby AzitroLEK zaburzał zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jednak w razie wystąpienia takich działań niepożądanych, jak zawroty głowy, senność lub drgawki, należy zachować ostrożność podczas wykonywania tychczynności.

AzitroLEK zawiera sacharozę i aspartam

AzitroLEK, 100 mg/5 ml: 5 ml zawiesiny zawiera 3,8 g sacharozy.

AzitroLEK, 200 mg/5 ml: 5 ml zawiesiny zawiera 3,7 g sacharozy.

Należy to uwzglednić u pacjentów z cukrzycą.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny i może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

3. Jak stosować AzitroLEK

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

AzitroLEK, 200 mg/5 ml

Dorośli i dzieci o masie ciała większej niż 45 kg

Azytromycynę stosuje się w cyklu 3- lub 5-dniowym.

•    Cykl 3-dniowy: 12,5 ml (500 mg) jeden raz na dobę

•    Cykl 5-dniowy

o 12,5 ml (500 mg) w 1. dniu o 6,25 ml (250 mg) w dniu 2., 3., 4. i 5.

W zakażeniach cewki moczowej i szyjki macicy wywołanych przez chlamydie lek stosuje się w cyklu 1-dniowym:

•    Cykl 1-dniowy: 25 ml (1000 mg).

Wyjątkiem jest dawkowanie w leczeniu bólu gardła. Lekarz może zalecić inne dawkowanie. AzitroLEK, 100 mg/5 ml oraz 200 mg/5 ml

Dzieci o masie ciała mniejszej niż 45 kg

Azytromycyna nie jest odpowiednim lekiem dla dzieci w wieku poniżej 1 roku.

Azytromycynę stosuje się w cyklu 3- lub 5-dniowym. Dawka dobowa jest ustalana na podstawie masy ciała dziecka.

Poniższe tabele przedstawiają zwykle stosowane dawki.

AzitroLEK, 100 mg/5 ml Leczenie 3-dniowe

Masa ciała

Dni 1.-3.

10 kg

5 ml (100 mg)

12 kg

6 ml (120 mg)

Leczenie 5-dniowe

Masa ciała

Dzień 1.

Dni 2.-5.

10 kg

5 ml (100 mg)

2,5 ml (50 mg)

12 kg

6 ml (120 mg)

3 ml (60 mg)

AzitroLEK, 200 mg/5 ml

Leczenie 3-dniowe

Masa ciała

Dni 1.-3.

10 kg

2,5 ml (100 mg)

12 kg

3 ml (120 mg)

14 kg

3,5 ml (140 mg)

16 kg

4 ml (160 mg)

17 - 25 kg

5 ml (200 mg)

26 - 35 kg

7,5 ml (300 mg)

36 - 45 kg

10 ml (400 mg)

>45 kg

12,5 ml (500 mg)

Leczenie 5-dniowe

Masa ciała

Dzień 1.

Dni 2.-5.

10 kg

2,5 ml (100 mg)

1,25 ml (50 mg)

12 kg

3 ml (120 mg)

1,5 ml (60 mg)

14 kg

3,5 ml (140 mg)

1,75 ml (70 mg)

16 kg

4 ml (160 mg)

2 ml (80 mg)

17 - 25 kg

5 ml (200 mg)

2,5 ml (100 mg)

26 - 35 kg

7,5 ml (300 mg)

3,75 ml (150 mg)

36 - 45 kg

10 ml (400 mg)

5 ml (200 mg)

>45 kg

12,5 ml (500 mg)

6,25 ml (250 mg)

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby, należy powiedzieć o tym lekarzowi, gdyż może być konieczna zmiana dawki leku.

Dawkowanie u osób w podeszłym wieku

Należy stosować dawkowanie jak u dorosłych.

Lek należy przyjmować raz na dobę. Można go przyjmować niezależnie od posiłków.

Można uniknąć gorzkiego posmaku zawiesiny, popijając lek sokiem owocowym.

Stosowanie leku AzitroLEK z lekami na niestrawność

Jeśli pacjent potrzebuje zastosować z powodu niestrawności inny lek, np. zobojętniający sok żołądkowy, AzitroLEK należy przyjmować co najmniej na godzinę przed lub dwie godziny po zażyciu leku zobojętniającego.

Jak odmierzyć dawkę leku

Do opakowania z lekiem dołączona jest strzykawka miarowa o pojemności 10 ml z podziałką co 0,25 ml oraz łącznik dopasowany do butelki. W celu odmierzenia dawki leku należy:

. wstrząsnąć butelką . umieścić łącznik w szyjce butelki . włożyć koniec strzykawki do łącznika . odwrócić butelkę do góry dnem

. wyciągnąć tłoczek w celu odmierzenia potrzebnej dawki leku

. odwrócić butelkę do poprzedniej pozycji, usunąć strzykawkę, pozostawiając łącznik i zamknąć butelkę.

W razie wątpliwości, jak odmierzyć dawkę leku, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Podawanie dziecku leku strzykawką

. Upewnić się, że dziecko jest podparte w pozycji pionowej.

. Włożyć ostrożnie do ust dziecka końcówkę strzykawki, kierując ją do wewnętrznej strony policzka.

. Powoli naciskać tłok strzykawki. Nie wstrzykiwać leku zbyt szybko. Zawiesina będzie wpływać cienkim strumieniem do jamy ustnej dziecka.

. Pozostawić dziecku czas na połknięcie leku.

Jak przygotować zawiesinę

Jest możliwe, że zawiesina doustna zostanie przygotowana przez lekarza, pielęgniarkę lub farmaceutę. Aby otworzyć butelkę należy nacisnąć zakrętkę zabezpieczoną przed dostępem dzieci i przekręcić ją.

W razie samodzielnego przygotowania zawiesiny doustnej do butelki z proszkiem należy wlać odmierzoną ilość zimnej, przegotowanej wody.

Odpowiednią objętość wody można odmierzyć załączoną strzykawką miarową o pojemności 10 ml. Ilość wody zależy od pojemności butelki z lekiem:

AzitroLEK, 100 mg/5 ml:

• w celu przygotowania 20 ml zawiesiny (400 mg) do butelki należy wlać 10 ml wody.

AzitroLEK, 200 mg/5 ml:

. w celu przygotowania 20 ml zawiesiny (800 mg) do butelki należy wlać 10 ml wody . w celu przygotowania 30 ml zawiesiny (1200 mg) do butelki należy wlać 15 ml wody . w celu przygotowania 37,5 ml zawiesiny (1500 mg) do butelki należy wlać 18,5 ml wody

Zaraz po dodaniu wody należy wstrząsnąć butelką. Zawiesinę sporządza się tylko jeden raz, na początku leczenia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku AzitroLEK

Przyjęcie zbyt dużej dawki może spowodować nudności lub wymioty. Mogą również wystąpić inne objawy niepożądane, takie jak przemijająca głuchota i biegunka. W razie przedawkowania należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się do oddziału pomocy doraźnej najbliższego szpitala. Jeśli to możliwe, należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby pokazać lekarzowi, co pacjent zażył.

Pominięcie przyjęcia leku AzitroLEK

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien przyjąć ją możliwie szybko, a następnie postępować jak przedtem. Nie należy przyjmować więcej niż jednej dawki leku dziennie.

Przerwanie stosowania leku AzitroLEK

Zawiesinę doustną należy zawsze przyjmować do końca cyklu leczenia, nawet jeśli pacjent czuje się lepiej. Wcześniejsze przerwanie leczenia może spowodować nawrót zakażenia. Może również rozwinąć się oporność bakterii na lek, co utrudni leczenie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ciężkie działania niepożądane

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów ciężkiej reakcji alergicznej, należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala:

-    nagłe trudności w oddychaniu, mówieniu i połykaniu

-    obrzęk warg, języka, twarzy i szyi

-    bardzo silne zawroty głowy lub omdlenie

-    ciężka lub swędząca wysypka, zwłaszcza w postaci pęcherzy, z bólem oczu, jamy ustnej lub narządów płciowych.

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z wymienionych działań niepożądanych, należy możliwie szybko zwrócić się do lekarza:

-    ciężka, długotrwała lub krwawa biegunka z bólem brzucha lub gorączką; może ona być objawem ciężkiego zapalenia jelita, występującego rzadko po leczeniu antybiotykami

- zażółcenie skóry lub białek oczu, spowodowane zaburzeniami czynności wątroby

-    zapalenie trzustki, powodujące silny ból brzucha i pleców

-    zwiększone lub zmniejszone wydalanie moczu, ślady krwi w moczu

-    wysypka skórna spowodowana nadwrażliwością na światło słoneczne

-    wystąpienie siniaków lub krwawień

-    nieregularna czynność serca.

Wszystkie opisane wyżej działania niepożądane są ciężkie i może być konieczne pilne uzyskanie pomocy lekarza. Ciężkie działania niepożądane występują niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób), rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób) lub z częstością, której nie można określić na podstawie dostępnych danych.

Inne możliwe działania niepożądane

Bardzo częste działania niepożądane (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób):

. biegunka

Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

. ból głowy

. nudności, wymioty, ból brzucha

. zmiany liczby krwinek białych (mała liczba limfocytów, zwiększona liczba eozynofilów, bazofilów, monocytów i neutrofilów)

. zmniejszone stężenie wodorowęglanów we krwi (co wskazuje na zbyt duże stężenie kwasowych substancji we krwi)

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

. zakażenia drożdżakowe i bakteryjne, zwłaszcza w obrębie jamy ustnej, gardła, nosa, płuc, żołądka, jelita i pochwy

. zmiany liczby krwinek białych (mała liczba leukocytów, mała liczba neutrofilów)

. obrzęk, reakcje alergiczne o różnym nasileniu . utrata apetytu (jadłowstręt)

. nerwowość, senność, bezsenność, zawroty głowy, zaburzenia smaku, odczucie mrowienia lub drętwienia rąk i (lub) stóp . zaburzenia widzenia

. zaburzenia słuchu, odczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego)

. kołatanie serca

. odczucie gorąca z poceniem się i szybkim biciem serca (uderzenia gorąca)

. trudności w oddychaniu, krwawienie z nosa

. zaparcie, gazy, niestrawność, zapalenie błony śluzowej żołądka, trudności w połykaniu, wzdęcia, suchość w jamie ustnej, odbijanie się, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, nasilone wydzielanie śliny

. wysypka skórna, świąd, pokrzywka, zapalenie skóry, suchość skóry, pocenie się . zapalenie kości i stawów, bóle mięśni, pleców i szyi . utrudnione i bolesne oddawanie moczu, ból nerki . krwawienie z dróg rodnych, zaburzenia jąder

. obrzęk skóry, osłabienie, ogólne złe samopoczucie, zmęczenie, obrzęk twarzy, ból w klatce piersiowej, gorączka, ból, obrzęk kończyn

. nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych (np. krwi, czynności wątroby i nerek)

. powikłania po podaniu leku

. Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

. pobudzenie

. nieprawidłowa czynność wątroby . wrażliwość skóry na światło słoneczne

. Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

. mała liczba krwinek czerwonych, co może być przyczyną bladożółtego odcienia skóry, osłabienia lub duszności

. zmniejszenie liczby płytek krwi, co zwiększa ryzyko krwawienia lub powstawania siniaków . ciężka reakcja alergiczna . uczucie agresji, niepokój, silne splątanie, omamy

. omdlenie, drgawki, zmniejszona wrażliwość skóry, nadmierna aktywność, zaburzenia węchu, utrata odczuwania zapachu lub smaku, osłabienie mięśni (miastenia)

. zaburzenia słuchu, głuchota lub dzwonienie w uszach . zaburzenia rytmu serca, nieprawidłowy zapis elektrokardiogramu (EKG)

. niskie ciśnienie tętnicze krwi . przebarwienie języka

. niewydolność wątroby, ciężkie zapalenie wątroby . ból stawów

. niewydolność nerek, zapalenie nerek

Następujące działania niepożądane notowano podczas stosowania leku w zapobieganiu i leczeniu zakażenia Mycobacterium avium complex (MAC):

Bardzo częste działania niepożądane (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób):

. biegunka . ból brzucha . nudności

. wzdęcia z oddawaniem gazów . odczucie dyskomfortu w jamie brzusznej . luźne stolce

Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

. brak apetytu (jadłowstręt)

. zawroty głowy . ból głowy

. odczucie mrowienia lub drętwienia . zaburzenia smaku . zaburzenia widzenia . głuchota . wysypka skórna . świąd . ból stawów . odczucie zmęczenia

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

. osłabione odczucie dotyku (niedoczulica)

. zaburzenia słuchu lub dzwonienie w uszach . zaburzenia rytmu serca i odczucie bicia serca (kołatanie serca)

. choroby wątroby, tj. zapalenie wątroby

. powstawanie pęcherzy i (lub) krwawienie w obrębie warg, oczu, nosa, jamy ustnej i narządów płciowych (np. na skutek zespołu Stevensa-Johnsona)

. skórne reakcje alergiczne, tj. wrażliwość na światło słoneczne, zaczerwienienie, łuszczenie się lub obrzęk skóry . osłabienie

. ogólne złe samopoczucie Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać AzitroLEK

. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

. Nie przechowywać nieotwartej butelki z proszkiem w temperaturze powyżej 30°C.

. Nie przechowywać przygotowanej zawiesiny w temperaturze powyżej 25 °C.

. Nie stosować przygotowanej zawiesiny dłużej niż przez 10 dni.

. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera AzitroLEK

. Substancją czynną leku jest azytromycyna jednowodna w ilości odpowiadającej 100 mg lub 200 mg azytromycyny w 5 ml.

. Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: krzemionka koloidalna bezwodna, sacharoza oczyszczona, sproszkowana, sacharoza sproszkowana, guma ksantan, hydroksypropyloceluloza, sodu fosforan bezwodny, aromat śmietankowo-karmelowy, aspartam (E951), tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda AzitroLEK i co zawiera opakowanie

AzitroLEK jest białym lub białawym krystalicznym proszkiem.

Sporządzona zawiesina jest biała lub biaława, jednorodna.

AzitroLEK dostępny jest w butelce z HDPE zamkniętej zakrętką z PP/PE z pierścieniem

gwarancyjnym, w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera również strzykawkę dozującą z PE/PP

(10 ml) do odmierzania dawki, skalowaną co 0,25 ml.

AzitroLEK, 100 mg/5 ml: opakowanie zawiera 1 butelkę z 400 mg azytromycyny do przygotowania

20 ml zawiesiny.

AzitroLEK, 200 mg/5 ml: opakowanie zawiera 1 butelkę:

-    z 800 mg azytromycyny do przygotowania 20 ml zawiesiny

-    z 1200 mg azytromycyny do przygotowania 30 ml zawiesiny

-    z 1500 mg azytromycyny do przygotowania 37,5 ml zawiesiny

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovśkova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

S.C. Sandoz S.R.L.

Str. Livezeni nr. 7a

540472 Targu Mures, Rumunia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: marzec 2014 Logo Sandoz

9 NL/H/0886/001-002/IB/023

AzitroLEK

Charakterystyka Azitrolek

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

AzitroLEK, 100 mg/5 ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej AzitroLEK, 200 mg/5 ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

AzitroLEK, 100 mg/5 ml

Każde 5 ml przygotowanej zawiesiny zawiera 102,4 mg azytromycyny jednowodnej, co odpowiada 100 mg azytromycyny (Azithromycinum).

Każdy 1 ml przygotowanej zawiesiny zawiera 20,48 mg azytromycyny jednowodnej, co odpowiada 20 mg azytromycyny (Azithromycinum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

■    sacharoza 3,81 g/5 ml

■    aspartam (E951) 0,030 g/5 ml

AzitroLEK, 200 mg/5 ml

Każde 5 ml przygotowanej zawiesiny zawiera 204,8 mg azytromycyny jednowodnej, co odpowiada 200 mg azytromycyny (Azithromycinum).

Każdy 1 ml przygotowanej zawiesiny zawiera 40,96 mg azytromycyny jednowodnej, co odpowiada 40 mg azytromycyny (Azithromycinum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

■    sacharoza 3,70 g/5 ml

■    aspartam (E951) 0,030 g/5 ml

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. Biały lub białawy proszek krystaliczny.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

AzitroLEK wskazany jest w leczeniu następujących zakażeń, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę (patrz punkt 4.4 i 5.1):

•    ostre bakteryjne zapalenie zatok obocznych nosa (właściwie rozpoznane);

•    ostre bakteryjne zapalenie ucha środkowego (właściwie rozpoznane);

•    zapalenie gardła, zapalenie migdałków;

•    zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie rozpoznane);

•    łagodne do umiarkowanie ciężkiego pozaszpitalne zapalenie płuc;

•    zakażenia skóry i tkanek miękkich;

• niepowikłane zapalenie cewki moczowej i szyjki macicy wywołane przez Chlamydia trachomatis. Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dorośli

W leczeniu niepowikłanego zapalenia cewki moczowej i szyjki macicy wywołanego przez Chlamydia trachomatis dawka azytromycyny wynosi 1000 mg podawanych w pojedynczej dawce doustnej.

We wszystkich pozostałych wskazaniach dawka wynosi 1500 mg podawanych po 500 mg na dobę przez 3 kolejne dni. Alternatywnie, tę samą dawkę całkowitą (1500 mg) można podawać również przez 5 dni: 500 mg w pierwszym dniu leczenia i po 250 mg od drugiego do piątego dnia leczenia.

Do leczenia tych pacjentów dostępny jest również lek w innych postaciach farmaceutycznych.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku stosuje się te same dawki, co u dorosłych. Ponieważ u osób w podeszłym wieku mogą występować stany sprzyjające proarytmii, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na ryzyko rozwoju zaburzeń rytmu serca, w tym zaburzeń typu torsade depointes (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat)

Całkowita dawka u dzieci w wieku od 1 roku wynosi 30 mg/kg mc. Można ją podawać w dawce 10 mg/kg mc. jeden raz na dobę przez 3 dni lub przez 5 dni według schematu: pojedyncza dawka 10 mg/kg mc. w pierwszym dniu, a następnie po 5 mg/kg mc. przez następne 4 dni, zgodnie z poniższą tabelą. Dane dotyczące stosowania produktu leczniczego u dzieci w 1. roku życia są ograniczone.

AzitroLEK, 100 mg/5 ml

Masa ciała (kg)

Leczenie 3-dniowe

Leczenie 5-dniowe

Zawartość

butelki

Dzień 1.-3.

10 mg/kg mc./dobę

Dzień 1.

10 mg/kg mc./dobę

Dzień 2.-5.

5 mg/kg mc./dobę

10 kg

5 ml

5 ml

2,5 ml

20 ml

12 kg

6 ml

6 ml

3 ml

20 ml

AzitroLEK, 200 mg/5 ml

Masa ciała (kg)

Leczenie 3-dniowe

Leczenie 5-dniowe

Zawartość

butelki

Dzień 1.-3. 10 mg/kg/dobę

Dzień 1.

10 mg/kg/dobę

Dzień 2.-5.

5 mg/kg/dobę

10 kg

2,5 ml

2,5 ml

1,25 ml

15 ml

12 kg

3 ml

3 ml

1,5 ml

15 ml

14 kg

3,5 ml

3,5 ml

1,75 ml

15 ml

16 kg

4 ml

4 ml

2 ml

15 ml

17 - 25 kg

5 ml

5 ml

2,5 ml

15 ml

26 - 35 kg

7,5 ml

7,5 ml

3,75 ml

22,5 ml

36 - 45 kg

10 ml

10 ml

5 ml

30 ml

>45 kg

12,5 ml

12,5 ml

6,25 ml

22,5 ml + 15 ml

Dawkowanie w leczeniu zapalenia gardła wywołanego przez Streptococcus pyogenes stanowi wyjątek. Wykazano, że w tym wskazaniu azytromycyna była skuteczna u dzieci w pojedynczej dawce 10 mg/kg mc. lub 20 mg/kg mc. podawana przez 3 dni. Maksymalna dawka dobowa wynosiła 500 mg. Obie dawki dawały porównywalny efekt kliniczny, mimo że dawka 20 mg/kg mc powodowała bardziej znamienną eradykację bakterii.

Jednak penicylina jest lekiem pierwszego wyboru w zapaleniu gardła wywołanym przez Streptococcus pyogenes i w zapobieganiu późniejszej ostrej gorączce reumatycznej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego od 10 do 80 ml/min) modyfikacja dawki nie jest konieczna (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby modyfikacja dawki nie jest konieczna (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania

Przed podaniem proszek należy wymieszać z wodą w celu otrzymania białej lub białawej, jednorodnej zawiesiny (patrz punkt 6.6). Przygotowaną zawiesinę można podawać polietylenowo-polipropylenową strzykawką do podawania doustnego.

Gorzki posmak zawiesiny można złagodzić, popijając lek sokiem owocowym. Zawiesinę AzitroLEK należy podawać w pojedynczej dawce dobowej. Lek można przyjmować w trakcie posiłku.

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie tego produktu leczniczego jest przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na azytromycynę, erytromycynę, którykolwiek antybiotyk makrolidowy lub ketolidowy, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 (patrz także punkt 4.4).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podobnie jak podczas stosowania erytromycyny i innych antybiotyków makrolidowych, rzadko notowano ciężkie reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy i anafilaksję (rzadko zakończoną zgonem). Niektóre z tych reakcji po podaniu azytromycyny wywoływały nawracające objawy i wymagały dłuższego okresu obserwacji i leczenia.

Ponieważ wątroba jest głównym narządem uczestniczącym w eliminacji azytromycyny, produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężkimi chorobami wątroby. Podczas stosowania azytromycyny opisywano przypadki piorunującego zapalenia wątroby, mogącego prowadzić do zagrażającej życiu niewydolności wątroby (patrz punkt 4.8). U niektórych pacjentów mogły wcześniej występować choroby wątroby lub mogli oni stosować inne produkty lecznicze o działaniu hepatotoksycznym.

Jeśli wystąpią przedmiotowe i podmiotowe objawy zaburzeń czynności wątroby (tj. szybki rozwój astenii połączonej z żółtaczką, ciemne zabarwienie moczu, skłonność do krwawień lub encefalopatia wątrobowa), należy natychmiast wykonać testy lub badania czynności wątroby. Jeśli wystąpią zaburzenia czynności wątroby, stosowanie azytromycyny należy przerwać.

U pacjentów otrzymujących pochodne alkaloidów sporyszu jednoczesne stosowanie niektórych antybiotyków makrolidowych może przyspieszyć wystąpienie objawów zatrucia (ergotyzm). Nie ma danych dotyczących możliwości wystąpienia interakcji między pochodnymi alkaloidów sporyszu a azytromycyną. Jednak ze względu na teoretyczną możliwość zatrucia, nie należy jednocześnie stosować azytromycyny i pochodnych alkaloidów sporyszu.

Podobnie jak podczas stosowania każdego produktu zawierającego antybiotyk, zaleca się obserwację, czy u pacjenta nie występują objawy nadkażenia opornymi drobnoustrojami, w tym grzybami.

Podczas stosowania prawie każdego antybiotyku, w tym azytromycyny, notowano występowanie biegunki wywołanej przez Clostridium difficile (CDAD, ang. Clostridium difficile associated diarrhoea) o nasileniu od lekkiego do zakończonego zgonem zapalenia okrężnicy. Stosowanie leków przeciwbakteryjnych zmienia prawidłową florę bakteryjną jelita grubego, prowadząc do nadmiernego wzrostu C. difficile.

Bakterie C. difficile wytwarzają toksyny A i B, biorące udział w rozwoju CDAD. Szczepy C. difficile wytwarzające hipertoksynę mogą powodować zakażenia oporne na leczenie przeciwbakteryjne i zwiększać chorobowość i umieralność. Może być konieczne wycięcie okrężnicy. Rozpoznanie CDAD trzeba rozważyć u każdego pacjenta, u którego wystąpi biegunka po zastosowaniu antybiotyku. Konieczne jest dokładne zebranie wywiadu chorobowego, gdyż notowano występowanie CDAD po upływie ponad dwóch miesięcy po podaniu leków przeciwbakteryjnych.

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego mniejszy niż 10 ml/min) obserwowano zwiększenie o 33% całkowitego wpływu azytromycyny na organizm (patrz punkt 5.2).

Podczas leczenia antybiotykami makrolidowymi, w tym azytromycyną, obserwowano wydłużenie czasu repolaryzacji serca i odstępu QT, wiążące się z ryzykiem rozwoju zaburzeń rytmu serca i zaburzeń typu torsade depointes (patrz punkt 4.8). Ponieważ następujące sytuacje mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka komorowych zaburzeń rytmu serca (włącznie z zaburzeniami typu torsade de pointes), co może prowadzić do zatrzymania akcji serca, azytromycynę należy stosować ostrożnie u pacjentów ze stanami sprzyjającymi wystąpieniu arytmii (zwłaszcza u kobiet i pacjentów w podeszłym wieku), tzn. u pacjentów:

-    z wrodzonym lub udokumentowanym wydłużeniem odstępu QT;

-    otrzymujących jednocześnie inne leki, które wydłużają odstęp QT, takie jak leki przeciwarytmiczne klasy IA (chinidyna i prokainamid) i klasy III (dofetylid, amiodaron i sotalol), cyzapryd i terfenadyna, leki przeciwpsychotyczne (tj. pimozyd), leki przeciwdepresyjne (tj. cytalopram) i fluorochinolony (tj. moksyfloksacyna i lewofloksacyna);

-    z zaburzeniami elektrolitowymi, zwłaszcza hipokaliemią i hipomagnezemią;

-    z istotną klinicznie bradykardią, zaburzeniami rytmu serca lub ciężką niewydolnością serca.

U pacjentów leczonych azytromycyną notowano zaostrzenie objawów miastenii oraz nowe przypadki zespołu miastenicznego (patrz punkt 4.8).

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności azytromycyny w zapobieganiu lub leczeniu zakażenia prątkami Mycobacterium avium complex u dzieci.

Przed przepisaniem azytromycyny należy wziąć pod uwagę poniższe informacje.

Azytromycyna w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej nie jest odpowiednia do leczenia ciężkich zakażeń, w których konieczne jest szybkie uzyskanie dużego stężenia antybiotyku we krwi.

Azytromycyna nie jest lekiem z wyboru w leczeniu empirycznym zakażeń na obszarach, na których częstość występowania szczepów opornych wynosi 10% lub więcej (patrz punkt 5.1).

Na obszarach, na których częstość występowania oporności na erytromycynę A jest duża, szczególnie istotne jest uwzględnienie zmian wzorca wrażliwości na azytromycynę i inne antybiotyki.

Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków makrolidowych, w niektórych krajach europejskich obserwowano dużą oporność na azytromycynę szczepów Streptococcus pneumoniae (>30%), patrz punkt 5.1. Należy to wziąć pod uwagę podczas leczenia zakażeń wywołanych przez Streptococcus pneumoniae.

Zapalenie gardła, zapalenie migdałków

Azytromycyna nie jest lekiem z wyboru w leczeniu zapalenia gardła i migdałków podniebiennych, wywołanego przez Streptococcus pyogenes. W tym wskazaniu oraz w zapobieganiu ostrej gorączce reumatycznej lekiem z wyboru jest penicylina.

Zapalenie zatok

Azytromycyna często nie jest lekiem z wyboru w leczeniu zapalenia zatok.

Ostre zapalenie ucha środkowego

Azytromycyna często nie jest lekiem z wyboru w leczeniu ostrego zapalenia ucha środkowego. Zakażenia skóry i tkanki podskórnej

Główny patogen wywołujący zakażenia tkanek miękkich, Staphylococcus aureus, jest często oporny na azytromycynę. Z tego względu przeprowadzenie badania wrażliwości uznaje się za warunek konieczny przed rozpoczęciem leczenia azytromycyną zakażeń tkanek miękkich.

Zakażone rany oparzeniowe

Azytromycyna nie jest wskazana w leczeniu zakażonych ran oparzeniowych.

Choroby przenoszone drogą płciową

Przed rozpoczęciem leczenia chorób przenoszonych drogą płciową należy upewnić się, że nie występuje jednoczesne zakażenie T. pallidum.

Choroby neurologiczne i psychiczne

Azytromycynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi lub psychicznymi.

Ostrzeżenie dla pacjentów z cukrzycą:

AzitroLEK, 100 mg/5 ml: 5 ml sporządzonej zawiesiny zawiera 3,81 g sacharozy.

AzitroLEK, 200 mg/5 ml: 5 ml sporządzonej zawiesiny zawiera 3,70 g sacharozy.

AzitroLEK zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

AzitroLEK zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki zobojętniające

W badaniu farmakokinetycznym, w którym oceniano działanie stosowanego jednocześnie leku zobojętniającego i azytromycyny, nie stwierdzono wpływu na ogólną biodostępność, chociaż największe stężenia w surowicy były zmniejszone o około 25%. Pacjenci leczeni azytromycyną i lekami zobojętniaj ącyni nie powinni przyjmować ich jednocześnie.

Cetyryzyna

U zdrowych ochotników podawanie azytromycyny według schematu 5-dniowego jednocześnie z cetyryzyną w dawce 20 mg, w stanie stacjonarnym nie powodowało interakcji farmakokinetycznej ani znaczących zmian odstępu QT.

Dydanozyna (dideoksyinozyna)

W porównaniu z placebo, azytromycyna w dawce dobowej 1200 mg, podawana jednocześnie z dydanozyną w dawce 400 mg na dobę, prawdopodobnie nie miała wpływu na farmakokinetykę dydanozyny w stanie stacjonarnym u 6 badanych osób z zakażeniem HIV.

Digoksyna (substraty dla P-gp)

Istnieją doniesienia, że jednoczesne stosowanie antybiotyków makrolidowych

(w tym azytromycyny) z substratami dla glikoproteiny P, takimi jak digoksyna, powoduje zwiększenie stężenia w surowicy substratu dla glikoproteiny P. Dlatego podczas jednoczesnego stosowania azytromycyny i substratów dla P-gp, tj. digoksyna, należy wziąć pod uwagę możliwość zwiększenia stężenia substratu w surowicy.

Zydowudyna

Jednorazowe podanie azytromycyny w dawce 1000 mg i wielokrotne podanie dawek 1200 mg lub 600 mg miało niewielki wpływ na farmakokinetykę w osoczu lub wydalanie przez nerki zydowudyny lub jej glukuronidowego metabolitu. Jednak podawanie azytromycyny zwiększało stężenie fosforylowanej zydowudyny (klinicznie czynnego metabolitu) w komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej. Kliniczne znaczenie tego działania nie jest znane, ale może być ono korzystne dla pacjenta.

Azytromycyna nie oddziałuje znacząco z układem cytochromu P450 w wątrobie. Jest mało prawdopodobne, aby wchodziła w interakcje farmakokinetyczne z innymi lekami, tak jak erytromycyna i inne antybiotyki makrolidowe. Azytromycyna nie pobudza aktywności enzymów cytochromu P450 w wątrobie ani nie hamuje ich przez tworzenie kompleksów cytochrom-metabolit.

Przeprowadzono badania interakcji farmakokinetycznych między azytromycyną i następującymi lekami, które podlegają znaczącemu metabolizmowi z udziałem enzymów układu cytochromu P450.

Pochodne ergotaminy

Ze względu na teoretyczną możliwość zatrucia (ergotyzm) nie należy stosować azytromycyny jednocześnie z pochodnymi ergotaminy (patrz punkt 4.4).

Astemizol, alfentanyl

Nie są znane dane dotyczące interakcji z astemizolem lub alfentanylem. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania tych leków z azytromycyną, gdyż opisywano nasilenie działania podczas skojarzonego stosowania z antybiotykiem makrolidowym - erytromycyną.

Atorwastatyna

Jednoczesne stosowanie atorwastatyny (10 mg na dobę) i azytromycyny (500 mg na dobę) nie zmieniało stężenia atorwastatyny w osoczu (na podstawie badania hamowania aktywności reduktazy HMG-CoA). Jednak w okresie po wprowadzeniu statyn do obrotu opisywano przypadki rabdomiolizy u pacjentów otrzymujących statyny z azytromycyną.

Karbamazepina

W badaniu interakcji farmakokinetycznej u zdrowych ochotników nie wykazano znaczącego wpływu jednocześnie podawanej azytromycyny na stężenie karbamazepiny lub jej czynnego metabolitu w osoczu.

Cyzapryd

Cyzapryd jest metabolizowany w wątrobie przy udziale izoenzymu CYP3A4. Makrolidy hamują aktywność tego izoenzymu, dlatego ich jednoczesne stosowanie z cyzaprydem może spowodować wydłużenie odstępu QT, komorowe zaburzenia rytmu serca i zaburzenia rytmu typu torsade de pointes.

Cymetydyna

W badaniu farmakokinetycznym nie stwierdzono wpływu na farmakokinetykę azytromycyny pojedynczej dawki cymetydyny podanej na 2 godziny przed azytromycyną.

Doustne leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny

W badaniu interakcji farmakokinetycznej azytromycyna nie zmieniała przeciwzakrzepowego działania warfaryny podanej zdrowym ochotnikom w pojedynczej dawce 15 mg. Istnieją doniesienia z okresu po wprowadzeniu produktu do obrotu o nasileniu działania przeciwzakrzepowego w następstwie jednoczesnego zastosowania azytromycyny i doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny. Wprawdzie nie ustalono związku przyczynowego, ale należy zwrócić uwagę na częstość, z jaką kontrolowany jest czas protrombinowy podczas stosowania azytromycyny u pacjentów otrzymujących doustne leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny.

Cyklosporyna

W badaniu farmakokinetycznym, w którym zdrowym ochotnikom podawano doustnie azytromycynę w dawce 500 mg/dobę przez 3 dni, a następnie cyklosporynę w pojedynczej dawce doustnej 10 mg/kg mc., stwierdzono znacząco zwiększone wartości Cmax i AUC0-5. Dlatego należy zachować ostrożność, jeśli rozważa się jednoczesne podanie azytromycyny z cyklosporyną. Jeśli skojarzone leczenie jest konieczne, należy kontrolować stężenie cyklosporyny i odpowiednio zmodyfikować jej dawkę.

Efawirenz

Jednoczesne podawanie azytromycyny w pojedynczej dawce 600 mg i efawirenzu w dawce 400 mg na dobę przez 7 dni nie powodowało żadnych znaczących klinicznie interakcji farmakokinetycznych.

Flukonazol

Jednoczesne podanie azytromycyny w pojedynczej dawce 1200 mg nie zmieniało farmakokinetyki flukonazolu podanego w pojedynczej dawce 800 mg. Jednoczesne podanie flukonazolu nie zmieniało całkowitego wpływu azytromycyny na organizm ani jej okresu półtrwania. Obserwowano jednak nieistotne klinicznie zmniejszenie wartości Cmax (o 18%) azytromycyny.

Indynawir

Jednoczesne podanie azytromycyny w pojedynczej dawce 1200 mg nie miało znaczącego statystycznie wpływu na farmakokinetykę indynawiru podawanego w dawce 800 mg trzy razy na dobę przez 5 dni.

Metyloprednizolon

W badaniu interakcji farmakokinetycznej u zdrowych ochotników azytromycyna nie miała znaczącego wpływu na farmakokinetykę metyloprednizolonu.

Midazolam

U zdrowych ochotników podawanie azytromycyny w dawce 500 mg na dobę przez 3 dni nie powodowało znaczących klinicznie zmian parametrów farmakokinetycznych i farmakodynamicznych midazolamu podanego jednocześnie w pojedynczej dawce 15 mg.

Nelfinawir

Jednoczesne podanie azytromycyny (1200 mg) i nelfinawiru w stanie stacjonarnym (750 mg trzy razy na dobę) powodowało zwiększenie stężenia azytromycyny. Nie obserwowano istotnych klinicznie działań niepożądanych i nie była konieczna modyfikacja dawki.

Ryfabutyna

Jednoczesne stosowanie azytromycyny i ryfabutyny nie wpływało na stężenie obu leków w surowicy.

U pacjentów otrzymujących jednocześnie azytromycynę i ryfabutynę obserwowano neutropenię. Chociaż neutropenia wiązała się ze stosowaniem ryfabutyny, nie ustalono związku przyczynowego z leczeniem skojarzonym z azytromycyną (patrz punkt 4.8).

Syldenafil

U zdrowych mężczyzn nie stwierdzono wpływu azytromycyny (500 mg na dobę przez 3 dni) na wartość AUC i Cmax syldenafilu lub jego głównego metabolitu, znajdującego się w krwiobiegu.

Terfenadyna

W badaniach farmakokinetycznych nie opisywano interakcji między azytromycyną i terfenadyną. Notowano rzadkie przypadki, gdy nie można było całkowicie wykluczyć ryzyka takich interakcji, chociaż nie było żadnych konkretnych dowodów, że takie interakcje występowały.

Teofilina.

U zdrowych ochotników nie wykazano znaczących klinicznie interakcji farmakokinetycznych między azytromycyną i jednocześnie podaną teofiliną.

Triazolam

U 14 zdrowych ochotników podanie azytromycyny w dawce 500 mg w dniu 1. i 250 mg w dniu 2. jednocześnie z 0,125 mg triazolamu nie miało znaczącego wpływu (w porównaniu z placebo) na parametry farmakokinetyczne triazolamu.

Trimetoprym z sulfametoksazolem

Podawanie przez 7 dni trimetoprymu z sulfametoksazolem (160 mg + 800 mg) jednocześnie z azytromycyną w dawce 1200 mg, w dniu 7. nie miało znaczącego wpływu na maksymalne stężenia, całkowite narażenie lub wydalanie nerkowe zarówno trimetoprymu, jak i sulfametoksazolu. Stężenie azytromycyny w surowicy było podobne do obserwowanego w innych badaniach.

Leki wydłużające odstęp QT

Azytromycyny nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami, które wydłużają odstęp QT (patrz punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania azytromycyny u kobiet w ciąży. W badaniach dotyczących toksycznego wpływu na reprodukcję u zwierząt wykazano, że azytromycyna przenika przez łożysko, ale nie obserwowano jej działania teratogennego. Nie potwierdzono bezpieczeństwa stosowania azytromycyny w okresie ciąży, dlatego azytromycynę należy stosować w tym czasie wyłącznie wtedy, gdy korzyść przeważa nad ryzykiem.

Karmienie piersią

Istnieją doniesienia, że azytromycyna przenika do mleka kobiecego, ale brak odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań klinicznych z udziałem karmiących kobiet, które charakteryzowałyby farmakokinetykę wydzielania azytromycyny do mleka kobiecego.

Płodność

W przeprowadzonych na szczurach badaniach płodności notowano zmniejszony wskaźnik ciążowy po podaniu azytromycyny. Znaczenie tej obserwacji dla ludzi nie jest znane.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak dowodów świadczących o tym, że azytromycyna może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W poniższej tabeli działania niepożądane notowane w trakcie badań klinicznych i po wprowadzeniu produktu do obrotu wymieniono zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością.

Częstość działań określono następująco: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającą się ciężkością.

Działania niepożądane, których związek ze stosowaniem azytromycyny jest możliwy lub prawdopodobny, na podstawie doświadczenia z badań klinicznych i z obserwacji po wprowadzeniu produktu do obrotu:

Bardzo

często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Częstość

nieznana

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Drożdżyca Zakażenie pochwy Zapalenie płuc Zakażenia

Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego (patrz punkt 4.4)

grzybicze Zakażenia bakteryjne Zapalenie gardła Zapalenie żołądka i jelit Zaburzenia oddechowe Zapalenie błony śluzowej nosa

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia

Neutropenia

Eozynofilia

Małopłytkowość

Niedokrwistość

hemolityczna

Zaburzenia

układu

immunologicznego

Obrzęk

naczynioruchowy

Nadwrażliwość

Reakcja anafilaktyczna (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia

metabolizmu

Jadłowstręt

Zaburzenia

psychiczne

Nerwowość

Bezsenność

Pobudzenie

Agresja

Niepokój

Majaczenie

Omamy

Zaburzenia

układu

nerwowego

Ból głowy

Zawroty głowy

Senność

Zaburzenia

smaku

Parestezje

Omdlenie Drgawki Niedoczulica Nadmierna aktywność psychoruchowa Brak węchu Brak smaku Zaburzenia węchu Miastenia (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia oka

Zaburzenia

widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

Zaburzenia

słuchu

Zawroty głowy

pochodzenia

błędnikowego

Osłabienie słuchu, w tym głuchota i (lub) szumy uszne

Zaburzenia serca

Kołatanie serca

Zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes (patrz punkt 4.4) Arytmia (patrz punkt 4.4), w tym częstoskurcz komorowy Wydłużenie odstępu QT w EKG

Zaburzenia

naczyniowe

Uderzenia gorąca

Niedociśnienie

tętnicze

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność Krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka

Wymioty Ból brzucha Nudności

Zaparcie Wzdęcie Niestrawność Zapalenie błony

Zapalenie trzustki

Przebarwienia

języka

śluzowej żołądka Zaburzenia połykania Napięcie brzucha Suchość w jamie ustnej

Odbijanie się Owrzodzenie jamy ustnej Nadmierne wydzielanie śliny

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieprawidłowa

czynność

wątroby

Żółtaczka

cholestatyczna

Niewydolność wątroby (rzadko zakończona zgonem), patrz punkt 4.4 Piorunujące zapalenie wątroby Martwica wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka Świąd Pokrzywka Zapalenie skóry Suchość skóry Nadmierne pocenie się

Reakcja nadwrażliwości na światło

Zespół Stevensa-

Johnsona

Toksyczne

martwicze

oddzielanie się

naskórka

Rumień

wielopostaciowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Zapalenie kości i stawów Ból mięśni Ból pleców Ból szyi

Bóle stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Dyzuria Ból nerki

Ostra

niewydolność

nerek

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Krwawienie z dróg rodnych Zaburzenia jąder

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzęk

Astenia

Złe

samopoczucie

Zmęczenie

Obrzęk twarzy

Ból w klatce

piersiowej

Gorączka

Ból

Obrzęki

obwodowe

Badania

diagnostyczne

Zmniejszenie

liczby

limfocytów

Zwiększenie

liczby

eozynofilów

Zmniejszenie

stężenia

Zwiększenie

aktywności

aminotransferazy

asparaginianowej

Zwiększenie

aktywności

aminotransferazy

alaninowej

wodorowęglanów

we krwi

Zwiększenie

liczby bazofilów

Zwiększenie

liczby

monocytów

Zwiększenie

liczby

neutrofilów

Zwiększenie

stężenia

bilirubiny

Zwiększenie

stężenia

mocznika we

krwi

Zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

Nieprawidłowe

stężenie potasu

we krwi

Zwiększenie

aktywności

fosfatazy

zasadowej

Zwiększenie

stężenia

chlorków

Zwiększenie

stężenia glukozy

Zwiększenie

liczby płytek

krwi

Zmniejszenie

wartości

hematokrytu

Urazy i zatrucia

Powikłania po podaniu

Działania niepożądane, których związek ze stosowaniem azytromycyny w zapobieganiu i leczeniu zakażenia Mycobacterium avium complex wykazano na podstawie doświadczenia z badań klinicznych i z obserwacji po wprowadzeniu azytromycyny do obrotu. Działania te różnią się od notowanych podczas stosowania azytromycyny w postaci o natychmiastowym lub przedłużonym uwalnianiu albo w odniesieniu do rodzaju, albo do częstości.

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Zaburzenia

metabolizmu

Jadłowstręt

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy Ból głowy Parestezje Zaburzenia smaku

Niedoczulica

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

Głuchota

Zaburzenia słuchu Szumy uszne

Zaburzenia serca

Kołatanie serca

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka Ból brzucha Nudności Wzdęcia

Odczucie dyskomfortu w jamie brzusznej Luźne stolce

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Świąd

Zespół Stevensa-Johnsona

Reakcja nadwrażliwości na światło

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból stawów

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Odczucie zmęczenia

Osłabienie Złe samopoczucie

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urp.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Działania niepożądane po zastosowania dawek większych niż zalecane były podobne do obserwowanych po podaniu zwykłych dawek. W razie przedawkowania konieczne jest zastosowanie leczenia objawowego i podtrzymującego czynności życiowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne Ogólne właściwości

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego, makrolidy, azytromycyna.

Kod ATC: J01FA10

Mechanizm działania

Azytromycyna jest antybiotykiem azalidowym, należącym do grupy antybiotyków makrolidowych. Azytromycyna blokuje przemieszczanie się łańcuchów peptydowych z jednej strony rybosomu na drugą przez przyłączenie do podjednostki 50S rybosomu. W rezultacie u wrażliwych organizmów zahamowana zostaje zależna od RNA synteza białka.

Zależności farmakokinetvczno-farmakodvnamiczne (PK/PD)

Stosunek AUC do MIC jest głównym parametrem farmakokinetyczno-farmakodynamicznym, który najlepiej koreluje ze skutecznością azytromycyny.

Mechanizm oporności

Oporność na azytromycynę może być wrodzona lub nabyta. Istnieją 3 główne mechanizmy oporności bakterii: zmiana w miejscu docelowym, zmiana w transporcie antybiotyku i modyfikacja samego antybiotyku.

Całkowita krzyżowa oporność na erytromycynę, azytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe i linkozamidy występuje wśród szczepów Streptococcuspneumoniae, paciorkowców beta-hemolizujących grupy A, Enterococcus faecalis i Staphylococcus aureus, w tym S. aureus opornego na metycylinę (MRSA).

Stężenia graniczne

Według EUCAST (ang. European Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing)

Patogeny

Wrażliwe (mg/l)

Oporne (mg/l)

Staphylococcus spp.

<1

>2

Streptococcus spp. (grupy A, B, C, G)

<0,25

>0,5

Streptococcus pneumoniae

<0,25

>0,5

Haemophilus influenzae

<0,125

>4

Moraxella catarrhalis

<0,5

>0,5

Neisseria gonorrhoeae

<0,25

>0,5

Wrażliwość

Rozpowszechnienie oporności nabytej wybranych gatunków drobnoustroju może się różnić w zależności od lokalizacji geograficznej i czasu. Dla oceny oporności konieczne są dane lokalne, zwłaszcza w przypadku leczenia ciężkich zakażeń. W razie konieczności, jeżeli częstość występowania oporności na danym obszarze jest tak duża, że przydatność leku (przynajmniej w niektórych rodzajach zakażeń) może budzić wątpliwości, należy zasięgnąć porady specjalisty. Patogeny, wśród których może wystąpić problem oporności nabytej: częstość występowania oporności jest równa lub większa niż 10% w co najmniej jednym kraju Unii Europejskiej.

Tabela wrażliwości

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Dostępność biologiczna azytromycyny po podaniu doustnym wynosi około 37%. Największe stężenie w osoczu osiągane jest po upływie 2 do 3 godzin po podaniu produktu leczniczego.

Dystrybucja

Po podaniu doustnym azytromycyna ulega dystrybucji w całym organizmie. Badania farmakokinetyczne wykazały, że stężenie azytromycyny w tkankach jest znacznie większe niż w osoczu (do 50-krotnie większe niż maksymalne stężenie w osoczu), co wskazuje na jej silne wiązanie z tkankami.

Stężenia w zakażonych tkankach, takich jak tkanka płuc, migdałków i gruczołu krokowego, są większe niż wartość MRC90 dla większości często występujących patogenów po podaniu jednorazowej dawki 500 mg. Wiązanie azytromycyny z białkami jest zmienne i zależy od stężenia w surowicy - od 52% (stężenie 0,05 mg/l) do 12% (stężenie 0,5 mg/l). Objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym wynosi 31,1 l/kg.

Eliminacja

Okres półtrwania w osoczu w fazie eliminacji jest ściśle związany z okresem półtrwania w tkankach, który wynosi od 2 do 4 dni.

Około 12% podanej dożylnie dawki wydziela się w moczu w postaci niezmienionej w ciągu 3 dni. Duże stężenia niezmienionej azytromycyny stwierdzono u człowieka w żółci. Wykryto w niej również 10 metabolitów (powstające w procesie N- i O-demetylacji, przez hydroksylację pierścienia deozaminowego i aglikonowego oraz rozszczepienie koniugatu kladynozy). Porównanie wyników badań metodą chromatografii cieczowej i testów mikrobiologicznych wykazało, że metabolity są nieczynne mikrobiologicznie.

W badaniach na modelach zwierzęcych stwierdzono duże stężenia azytromycyny w fagocytach. Stwierdzono również, że jest ona uwalniana w większym stężeniu w procesie aktywnej fagocytozy niż w procesie nieaktywnej fagocytozy. W badaniach na zwierzętach wykazano, że proces ten przyczyniał się prawdopodobnie do kumulacji azytromycyny w zakażonych tkankach.

Farmakokinetyka w szczególnych grupach pacjentów

Niewydolność nerek

U pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (GFR 10-80 ml/min) podanie doustne azytromycyny w pojedynczej dawce 1 g powodowało zwiększenie średniej wartości Cmax o 5,1%, a AUC0-120 o 4,2% w porównaniu z grupą pacjentów z prawidłową czynnością nerek (GFR >80 ml/min). U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek średnia wartość Cmax zwiększała się o 61%, a AUC0_i20 o 33% w porównaniu z pacjentami z prawidłową czynnością nerek.

Niewydolność wątroby

U pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie stwierdzono istotnych zmian farmakokinetyki azytromycyny w surowicy w porównaniu z pacjentami z prawidłową czynnością wątroby. Zwiększona ilość azytromycyny w moczu tych pacjentów stanowi prawdopodobnie wyrównanie zmniejszonego klirensu wątrobowego.

Pacjenci w podeszłym wieku

Farmakokinetyka azytromycyny u mężczyzn w podeszłym wieku była zbliżona do stwierdzonej u młodych dorosłych, jednak u kobiet w podeszłym wieku, mimo obserwowanych większych stężeń maksymalnych (o 30 do 50%); nie występowała znacząca kumulacja leku.

Niemowlęta, dzieci młodsze i starsze oraz młodzież

Farmakokinetykę azytromycyny w postaci kapsułek, granulatu lub zawiesiny badano u dzieci w wieku od 4 miesięcy do 15 lat. Po podaniu azytromycyny w dawce 10 mg/kg mc. w pierwszym dniu, a następnie w dawce 5 mg/kg mc. od 2. do 5. dnia, wartości Cmax (224 pg/l u dzieci w wieku od 0,6 roku do 5 lat oraz 383 pg/l u dzieci w wieku od 6 do 15 lat) były nieznacznie mniejsze niż analogiczne wartości u dorosłych. Wartość t./„ wynosząca 36 godzin, u starszych dzieci mieściła się w zakresie wartości spodziewanych u dorosłych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach, którym azytromycynę podawano w dawkach 40-krotnie większych od dawek leczniczych stosowanych w praktyce klinicznej, stwierdzono, że powoduje ona przemijającą fosfolipidozę, na ogół bez zauważalnych objawów toksyczności. Znaczenie tego faktu dla osób otrzymujących azytromycynę zgodnie z zaleceniami nie jest znane.

Badania elektrofizjologiczne wykazały, że azytromycyna wydłuża odstęp QT.

Genotoksyczność

W badaniach na modelach testowych in vivo i in vitro nie wykazano zdolności wywoływania mutacji genowych i chromosomowych.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

W badaniach embriotoksyczności u myszy i szczurów nie obserwowano działania teratogennego.

U szczurów azytromycyna w dawkach 100 i 200 mg/kg mc. na dobę powodowała niewielkie opóźnienie kostnienia u płodów oraz zwiększenie masy ciała u matek. W badaniach na szczurach w okresie okołoporodowym i pourodzeniowym obserwowano niewielkie opóźnienie rozwoju fizycznego i rozwoju odruchów po podaniu azytromycyny w dawce 50 mg/kg mc. na dobę i większej.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Krzemionka koloidalna, bezwodna Sacharoza oczyszczona Sacharoza sproszkowana Guma ksantan Hydroksypropyloceluloza Sodu fosforan bezwodny Aromat śmietankowo-karmelowy Aspartam (E951)

Tytanu dwutlenek (E171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

Butelka z suchym proszkiem przed otwarciem: 3 lata.

Sporządzona zawiesina: 10 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Butelka przed otwarciem: nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Sporządzona zawiesina: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z HDPE zamknięta zakrętką z PP/PE z pierścieniem gwarancyjnym oraz strzykawka dozująca (10 ml) z PE/PP skalowana co 0,25 ml do odmierzania dawki, w tekturowym pudełku.

AzitroLEK. 100 mg/5 ml

Zawartość butelki po przygotowaniu zawiesiny: 20 ml (400 mg).

AzitroLEK. 200 mg/5 ml

Zawartość butelki po przygotowaniu zawiesiny: 15 ml (600 mg). 20 ml (800 mg). 22.5 ml (900 mg). 30 ml (1200 mg) lub 37.5 ml (1500 mg).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być dostępne na rynku.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Sporządzanie zawiesiny AzitroLEK. 100 mg/5 ml:

Wstrząsnąć butelką w celu rozluźnienia proszku. Wlać do butelki 10.0 ml zimnej. przegotowanej wody.

Dokładnie wstrząsać aż do uzyskania białej lub białawej. jednorodnej zawiesiny. W celu odmierzenia dawki leku należy umieścić łącznik strzykawki w szyjce butelki i otworzyć korek.

AzitroLEK. 200 mg/5 ml:

Wstrząsnąć butelką w celu w celu rozluźnienia proszku. Wlać do butelki z proszkiem następującą ilość wody:

Do przygotowania 15 ml zawiesiny (600 mg): 7.5 ml wody.

Do przygotowania 20 ml zawiesiny (800 mg): 10.0 ml wody.

Do przygotowania 22.5 ml zawiesiny (900 mg): 11.0 ml wody.

Do przygotowania 30 ml zawiesiny (1200 mg): 15.0 ml wody.

Do przygotowania 37.5 ml zawiesiny (1500 mg): 18.5 ml wody.

Dokładnie wstrząsać aż do uzyskania białej lub białawej. jednorodnej zawiesiny. W celu odmierzenia dawki leku należy umieścić łącznik strzykawki w szyjce butelki i otworzyć korek.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl. Austria

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

AzitroLEK. 100 mg/5 ml Pozwolenie nr 14374 AzitroLEK. 200 mg/5 ml Pozwolenie nr 14375

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 11.02.2008 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 12.12.2012 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

06.03.2014 r.

Gatunki zwykle wrażliwe_

Gram-ujemne bakterie tlenowe

Haemophilus influenzae 1

Moraxella catarrhalis1

Inne drobnoustroje

Chlamydophila pneumoniae Chlamydia trachomatis

Legionella pneumophila_

Mycobacterium avium_

Mycoplasma pneumoniae1_

Gatunki, wśród których występuje problem oporności nabytej_

Gram-dodatnie bakterie tlenowe

Staphylococcus aureus1

Streptococcus agalactiae Streptococcus pneumoniae1

Streptococcus pyogenes1

Inne drobnoustroje

Ureaplasma urealyticum_

Organizmy o oporności wrodzonej_

Gram-dodatnie bakterie tlenowe

Staphylococcus aureus - szczepy oporne na metycylinę i erytromycynę Streptococcus pneumoniae - szczepy oporne na penicylinę Gram-ujemne bakterie tlenowe

Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Klebsiella spp.

Gram-ujemne bakterie beztlenowe

Grupa Bacteroides ^ fragilis_


16 NL/H/0886/001-002/IB/023

1

Skuteczność kliniczną w zatwierdzonych wskazaniach wykazano na wyodrębnionych wrażliwych szczepach bakterii.

AzitroLEK