+ iMeds.pl

Azitrolek 500 mgUlotka Azitrolek

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta


Azitrolek, 500 mg, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej na łyżce miarowej

Azithromycinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o nich lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Azitrolek i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Azitrolek

3.    Jak stosować Azitrolek

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Azitrolek

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Azitrolek i w jakim celu się go stosuje

Azytromycyna jest antybiotykiem należącym do grupy zwanej makrolidami. Stosowana jest w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie.

Lek przepisywany jest zwykle do leczenia:

•    zakażeń w obrębie klatki piersiowej, takich jak zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc,

•    zakażeń migdałków podniebiennych, gardła i zatok,

•    zakażenia ucha,

•    zakażeń skóry i tkanek miękkich (z wyjątkiem zakażeń ran oparzeniowych),

•    zakażeń cewki moczowej i szyjki macicy wywołanego przez chlamydie.

Lek dostępny jest w postaci pojedynczych łyżek dozujących. Każda łyżka zawiera granulat z lekiem (patrz „Jak stosować Azitrolek”).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Azitrolek

Leku Azitrolek nie należy stosować, jeśli pacjent jest uczulony (nadwrażliwy) na:

•    azytromycynę,

•    którykolwiek inny antybiotyk makrolidowy lub ketolidowy,

•    którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz „Azitrolek zawiera aspartam, sacharozę, sód i siarczyn”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli u pacjenta występuje którekolwiek z wymienionych niżej schorzeń, przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować o tym lekarza:

•    zaburzenia czynności wątroby: lekarz może zalecić kontrolowanie czynności wątroby lub przerwać leczenie;

•    zaburzenia czynności nerek: jeśli są to ciężkie zaburzenia czynności nerek, może być konieczna zmiana dawki leku;

•    zaburzenia neurologiczne lub psychiczne.

Azytromycyna może zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca. Jeśli którekolwiek z wymienionych niżej zaburzeń występowały u pacjenta przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować o tym lekarza:

•    zaburzenia serca, takie jak niewydolność serca, bardzo wolna czynność serca, nieregularna czynność serca lub nieprawidłowy zapis w elektrokardiogramie (EKG), określany jako „zespół wydłużonego odstępu QT”;

•    pewien rodzaj osłabienia mięśni, zwany miastenią;

•    małe stężenie potasu lub magnezu we krwi.

Inne leki i Azitrolek

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, również o lekach dostepnych bez recepty i o lekach, które pacjent planuje stosować. Jest to szczególnie ważne przed rozpoczęciem leczenia.

•    Teofilina (stosowana w leczeniu astmy oskrzelowej): działanie teofiliny może się nasilić.

•    Warfaryna lub inny podobny lek przeciwzakrzepowy: jednoczesne stosowanie może zwiększyć ryzyko krwawienia.

•    Ergotamina, dihydroergotamina (stosowane w leczeniu migreny): możliwe jest zatrucie sporyszem (ze świądem kończyn, kurczami mięśni oraz martwicą dłoni i stóp na skutek złego krążenia krwi). Dlatego jednoczesne stosowanie nie jest zalecane.

•    Cyklosporyna (stosowana w celu zahamowania czynności układu odpornościowego

w zapobieganiu i leczeniu odrzucania przeszczepionego narządu lub szpiku kostnego): jeśli leczenie skojarzone jest konieczne, lekarz zaleci regularne wykonywanie badań krwi i może skorygować dawkę leku.

•    Digoksyna (stosowana w niewydolności serca): może zwiększyć się stężenie digoksyny we krwi. Lekarz zaleci zbadanie tego stężenia.

•    Leki zobojętniające kwas solny w żołądku (stosowane w niestrawności): patrz punkt 3.

•    Cyzapryd (stosowany w zaburzeniach czynności żołądka), terfenadyna (stosowana w leczeniu kataru siennego): jednoczesne stosowanie z azytromycyną może powodować zaburzenia czynności serca.

•    Leki stosowane w leczeniu nieregularnej czynności serca (tak zwane leki przeciwarytmiczne).

•    Nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV): jednoczesne stosowanie może zwiększyć ryzyko działań niepożądanych.

•    Alfentanyl (stosowany do narkozy) lub astemizol (stosowany w leczeniu kataru siennego): jednoczesne stosowanie z azytromycyną może nasilać działanie tych leków.

Azitrolek z jedzeniem i piciem

Jedzenie lub picie nie wpływa na działanie leku.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Azitrolek może przedostać się do organizmu dziecka znajdującego się w łonie matki lub wraz z mlekiem podczas karmienia piersią. Dlatego leku nie należy stosować w czasie ciąży ani karmienia piersią, chyba że lekarz specjalnie to zaleci. Mleko ściągane w trakcie leczenia i przez 2 dni po jego zakończeniu należy niszczyć.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może powodować wystąpienie takich działań niepożądanych, jak zawroty głowy lub drgawki. Działania te mogą zaburzać zdolność wykonywania niektórych czynności, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn.

Azitrolek zawiera:

•    aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny i może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

•    sacharozę - rodzaj cukru (dawka leku zawiera 1,39 g sacharozy). Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

•    sód - dawka leku zawiera 2,23 mmol (51,3 mg) sodu. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

•    siarczyn, który rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.

3. Jak stosować Azitrolek

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle zalecana dawka to:

Dzieci i młodzież o masie ciała powyżej 45 kg oraz dorośli, w tym pacjenci w podeszłym wieku

■    Zakażenia w obrębie klatki piersiowej, migdałków, zatok, uszu, skóry i tkanek miękkich: 500 mg raz na dobę przez 3 doby. Należy stosować jedną łyżkę leku Azitrolek 500 mg na dobę.

■    Zakażenie cewki moczowej i szyjki macicy: 1000 mg jednorazowo. Należy przyjąć dwie łyżki leku Azitrolek 500 mg, jako dawkę pojedynczą.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby, należy powiedzieć o tym lekarzowi, gdyż może być konieczna zmiana dawki leku.

Jak przyjmować (podawać) ten lek


Lek przyjmuje się (podaje się) doustnie.

Należy go stosować raz na dobę, każdego dnia o tej samej porze.

Lek można przyjmować (podawać) niezależnie od posiłków.

1.    Otworzyć aluminiową torebkę, przecinając nożyczkami jej bok wzdłuż pofałdowanej krawędzi. Unikać uszkodzenia znajdującej się w środku łyżki.

Wyjąć łyżkę z pojedynczego opakowania.

Po otwarciu torebki mogą być widoczne małe ilości proszku, ale nie ma to żadnego wpływu na działanie leku.

Każda łyżka dozująca zawiera lek w postaci granulatu. Przykrywa ją perforowana folia. Folii nie należy usuwać!

2.    Łyżkę trzymaną za trzonek należy powoli zanurzyć w szklance przegotowanej wody lub butelkowanej wody niegazowanej.

3.    Pozostawić łyżkę w wodzie na co najmniej 30 sekund. Po tym czasie granulat na łyżce zmieni się w papkę.

4.    Wyjąć łyżkę z wody i usunąć folię.

Całą papkę należy natychmiast połknąć.

Jeśli papkę podaje się dziecku lub osobie w podeszłym wieku, należy upewnić się, że pacjent pozostaje w pozycji wyprostowanej, aby nie dopuścić do zakrztuszenia. Należy pozwolić na powolne połknięcie leku.

Jeśli potrzebna jest porada, jak zastosowć lek, należy zapytać lekarza lub farmaceutę.

Stosowanie leku Azitrolek z lekami na niestrawność

Jeśli konieczne jest stosowanie leków na niestrawność, takich jak leki zobojętniające sok żołądkowy, Azitrolek należy przyjmować co najmniej 1 godzinę przed przyjęciem lub 2 godziny po przyjęciu leku zoboj ętniaj ącego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Azitrolek

Jeśli pacjent przyjmie zbyt dużą ilość leku, może to spowodować nudności lub wymioty. Mogą również wystąpić inne działania niepożądane, takie jak czasowa głuchota i biegunka. W takim przypadku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się do najbliższego szpitala. Jeśli to możliwe, należy zabrać ze sobą opakowanie po leku, aby pokazać lekarzowi, jaki lek zażył pacjent.

Pominięcie zastosowania dawki leku Azitrolek

W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć ją tak szybko, jak to jest możliwe, a następnie przyjmować lek zgodnie z zaleconym dawkowaniem. Nie należy przyjmować więcej niż jednej dawki leku w jednym dniu.

Przerwanie stosowania leku Azitrolek

Lek należy przyjmować do końca zaleconego cyklu leczenia, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Zbyt wczesne przerwanie leczenia może być przyczyną nawrotu zakażenia. Również bakterie mogą stać się oporne na lek, co może spowodować późniejsze trudności w leczeniu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ciężkie działania niepożądane

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych niżej objawów ciężkiej reakcji alergicznej, należy przerwać stosowanie leku i niezwocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się na oddział ratunkowy najbliższego szpitala:

■    nagłe trudności w oddychaniu, mówieniu lub połykaniu;

■    obrzęk warg, języka, twarzy i szyi;

■    bardzo silne zawroty głowy lub omdlenie;

■    ciężka lub swędząca wysypka skórna, zwłaszcza jeśli powstają pęcherze, z jednoczesnym bólem w obrębie oczu, jamy ustnej lub narządów płciowych.

Jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych niżej działań niepożądanych, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza:

■    ciężka biegunka, która trwa długo lub zawiera krew, z bólem żołądka lub gorączką; może to być objaw ciężkiego zapalenia jelita, występującego rzadko po leczeniu antybiotykami;

■    zażółcenie skóry lub białkówek oczu, spowodowane zaburzeniami czynności wątroby;

■    zapalenie trzustki, powodujące silny ból brzucha i pleców;

■    zwiększone lub zmniejszone wydalanie moczu, lub ślady krwi w moczu;

■    wysypka skórna spowodowana wrażliwością na światło słoneczne;

■    nietypowe powstawanie siniaków lub krwawienie;

■    nieregularna czynność serca.

Są to ciężkie działania niepożądane i może być konieczna natychmiastowa pomoc lekarza. Ciężkie działania niepożądane występują niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób) lub z częstością, której nie można określić na podstawie dostępnych danych.

Inne możliwe działania niepożądane

Działania niepożądane występujące bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób):

■    kurcze żołądka, nudności, biegunka, gazy

Działania niepożądane występujące często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

■    utrata apetytu, zaburzenia smaku

■    zmęczenie, zawroty głowy, bóle głowy, mrowienie rąk lub stóp

■    zaburzenia widzenia, głuchota

■    niestrawność, wymioty

■    wysypka skórna, świąd

■    bóle stawów

■    zmiany dotyczące krwinek białych i zmniejszenie stężenia wodorowęglanów we krwi

Działania niepożądane występujące niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

■    zakażenia drożdżakowe, zwłaszcza jamy ustnej, zakażenia pochwy

■    zmniejszenie liczby krwinek białych

■    nerwowość, zmniejszona wrażliwość skóry, senność, bezsenność

■    dzwonienie w uchu, osłabienie słuchu

■    kołatanie serca

■    zapalenie jelit, zaparcie

■    zapalenie wątroby, zmiany aktywności enzymów wątrobowych

■    nadwrażliwość, swędząca wysypka, wrażliwość na światło słoneczne

■    ból w klatce piersiowej, obrzęk skóry, ogólne złe samopoczucie, osłabienie

■    nieprawidłowe wyniki badań czynności nerek, nieprawidłowe stężenie potasu we krwi

Działania niepożądane występujące rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

■    pobudzenie, uczucie wirowania

■    nieprawidłowa czynność wątroby

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstości nie można ocenić na podstawie dostępnych danych):

■    mała liczba krwinek czerwonych

■    osłabienie mięśni (miastenia)

■    niepokój, omdlenie, drgawki, uczucie nadmiernej aktywności, uczucie agresji

■    zaburzenia węchu, utrata węchu lub smaku

■    niskie ciśnienie tętnicze krwi

■    przebarwienie języka

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać Azitrolek

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych wymagań dotyczących warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera AzitroLEK

Substancją czynną jest azytromycyna dwuwodna w ilości odpowiadającej 500 mg azytromycyny na łyżce.

Pozostałe składniki to: guma gellan, sacharoza sproszkowana, aromat śmietankowo-karmelowy, aspartam (E951), sodu fosforan bezwodny, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha i mannitol.

W skład aromatu śmietankowo-karmelowego wchodzą substancje smakowe i zapachowe identyczne z naturalnymi, substancje smakowe i zapachowe pochodzenia naturalnego, maltodekstryna ziemniaczana (zawierająca glukozę i siarczyn), guma arabska, triacetyna i maltol.

Jak wygląda Azitrolek i co zawiera opakowanie

Łyżka miarowa (z polipropylenu), zawierająca granulat, pokryta perforowaną folią z poliestru, umieszczona w zamkniętej torebce z folii aluminiowej.

AzitroLEK dostępny jest w opakowaniach zawierających 3 łyżki miarowe.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca

S.C. Sandoz S.R.L.

Str. Livezeni nr.7A

RO-540472 Targu-Mures, Rumunia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data zatwierdzenia ulotki:

Logo Sandoz

6 AT/H/390/03/DC

Azitrolek

Charakterystyka Azitrolek

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Azitrolek 500 mg, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej na łyżce miarowej

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna łyżka miarowa zawiera 500 mg azytromycyny (Azithromycinum) w postaci azytromycyny dwuwodnej.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 122 mg aspartamu, 2,23 mmol (51,3 mg) sodu,

1,39 g sacharozy i maltodekstryna ziemniaczana (zawierająca glukozę i siarczyn).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej na łyżce miarowej

Biały lub żółtawobrązowy granulat umieszczony jest na plastikowej łyżce, przykrytej folią z mikroperforacją.

Gotowy do podania produkt leczniczy ma postać białej lub żółtawobrązowej, jednorodnej papki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Azitrolek wskazany jest w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę u pacjentów z rozpoznaną nadwrażliwością na antybiotyki beta-laktamowe lub u których stosowanie antybiotyków beta-laktamowych nie jest możliwe z innych przyczyn (patrz punkty 4.4 i 5.1):

•    ostre bakteryjne zapalenie zatok (właściwie rozpoznane);

•    ostre bakteryjne zapalenie ucha środkowego (właściwie rozpoznane);

•    zapalenie gardła, zapalenie migdałków;

•    zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie rozpoznane);

•    lekkie do umiarkowanie ciężkiego pozaszpitalne zapalenie płuc;

•    zakażenia skóry i tkanek miękkich;

•    niepowikłane zapalenie cewki moczowej i szyjki macicy wywołane przez Chlamydia trachomatis. Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dzieci i młodzież o masie ciała większej niż 45 kg i dorośli, w tym pacjenci w podeszłym wieku

Całkowitą dawkę azytromycyny wynoszącą 1500 mg należy podać w ciągu 3 dni (jedna łyżka 500 mg raz na dobę). W niepowikłanych zakażeniach narządów płciowych wywołanych przez Chlamydia trachomatis dawka wynosi 1000 mg (dwie łyżki 500 mg) w pojedynczej dawce doustnej.

W leczeniu zapalenia gardła wywołanego przez Streptococcus pyogenes i w zapobieganiu ostrej gorączce reumatycznej lekiem pierwszego wyboru jest penicylina.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (GFR 10-80 ml/min) modyfikacja dawki nie jest konieczna (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby modyfikacja dawki nie jest konieczna. Azytromycyna jest metabolizowana w wątrobie i wydzielana z żółcią, dlatego nie należy jej stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania

Azitrolek jest przeznaczony wyłącznie do podawania doustnego.

Torebkę aluminiową należy otworzyć, przecinając nożyczkami jej bok wzdłuż pofałdowanej krawędzi, nie uszkadzając znajdującej się w środku łyżki miarowej.

Uwaga: po otwarciu aluminiowej torebki zawierającej łyżkę mogą być widoczne małe ilości proszku. Nie ma to żadnego wpływu na skuteczność produktu leczniczego.

Łyżkę miarową po wyjęciu z torebki należy zanurzyć w szklance wody (bez usuwania perforowanej folii pokrywającej łyżkę). Cały granulat na łyżce powinien być zanurzony w wodzie. Woda przenika przez folię i zamienia granulat w gęstą papkę. Po 30 sekundach łyżkę należy wyjąć z wody, zdjąć z niej folię. Zaraz po tym należy podać powstałą zawiesinę.

Azitrolek należy podawać w pojedynczej dawce dobowej.

Azitrolek można przyjmować podczas posiłku.

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie tego produktu leczniczego jest przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na azytromycynę, erytromycynę, na inne antybiotyki makrolidowe lub ketolidowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (patrz punkty 4.4 i 6.1).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podobnie jak podczas stosowania erytromycyny i innych antybiotyków makrolidowych, rzadko notowano ciężkie reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy i anafilaksję (rzadko zakończoną zgonem). Niektóre z tych reakcji po podaniu azytromycyny wywoływały nawracające objawy i wymagały dłuższego okresu obserwacji i leczenia.

Ponieważ wątroba jest głównym narządem uczestniczącym w eliminacji azytromycyny, produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężkimi chorobami wątroby. Podczas stosowania azytromycyny opisywano przypadki piorunującego zapalenia wątroby mogącego prowadzić do zagrażającej życiu niewydolności wątroby (patrz punkt 4.8). U niektórych pacjentów mogły wcześniej występować choroby wątroby lub mogli oni stosować inne produkty lecznicze o działaniu hepatotoksycznym.

Jeśli wystąpią przedmiotowe i podmiotowe objawy zaburzeń czynności wątroby (takie jak szybki rozwój astenii połączonej z żółtaczką, ciemne zabarwienie moczu, skłonność do krwawień lub encefalopatia wątrobowa), należy natychmiast wykonać testy i badania czynności wątroby. Jeśli wystąpią zaburzenia czynności wątroby, stosowanie azytromycyny należy przerwać.

U pacjentów otrzymujących pochodne ergotaminy jednoczesne stosowanie niektórych antybiotyków makrolidowych może przyspieszyć wystąpienie objawów zatrucia sporyszem. Nie ma danych dotyczących możliwości wystąpienia interakcji między alkaloidami sporyszu a azytromycyną. Jednak ze względu na teoretyczną możliwość zatrucia sporyszem nie należy jednocześnie stosować azytromycyny i pochodnych alkaloidów sporyszu (patrz punkt 4.5).

Tak jak w przypadku wszystkich antybiotyków, należy obserwować, czy u pacjenta nie występują objawy nadkażenia opornymi drobnoustrojami, w tym grzybami.

Podczas stosowania prawie każdego antybiotyku, w tym azytromycyny, notowano występowanie biegunki wywołanej przez Clostridium difficile (CDAD, ang. Clostridium difficile associated diarrhoea), o nasileniu od lekkiej biegunki do zakończonego zgonem zapalenia okrężnicy. Stosowanie leków przeciwbakteryjnych zmienia prawidłową florę bakteryjną jelita grubego, prowadząc do nadmiernego wzrostu C. difficile.

Bakterie C. difficile wytwarzają toksyny A i B, biorące udział w rozwoju CDAD. Szczepy C. difficile wytwarzające hipertoksynę powodują zwiększenie chorobowości i umieralności, gdyż zakażenia te mogą być oporne na leczenie przeciwbakteryjne i może być konieczne wycięcie okrężnicy. Rozpoznanie CDAD trzeba rozważyć u każdego pacjenta, u którego wystąpi biegunka po zastosowaniu antybiotyku. Konieczne jest dokładne zebranie wywiadu chorobowego, gdyż notowano przypadki CDAD po upływie ponad dwóch miesięcy od podania leków przeciwbakteryjnych.

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (GFR<10 ml/min) obserwowano zwiększenie o 33% ogólnoustrojowej ekspozycji na azytromycynę (patrz punkt 5.2).

Podczas leczenia innymi antybiotykami makrolidowymi obserwowano wydłużenie czasu repolaryzacji serca i odstępu QT, z ryzykiem rozwoju zaburzeń rytmu serca, w tym również typu torsade de pointes. Ponieważ nie można całkowicie wykluczyć podobnego działania azytromycyny u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wydłużenia czasu repolaryzacji serca (patrz punkt 4.8), należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów:

-    z wrodzonym lub potwierdzonym nabytym wydłużeniem odstępu QT,

-    otrzymujących jednocześnie inne leki, które wydłużają odstęp QT (np. leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, cyzapryd i terfenadyna),

-    z zaburzeniami elektrolitowymi, zwłaszcza hipokaliemią i hipomagnezemią,

-    z istotną klinicznie bradykardią, zaburzeniami rytmu serca lub ciężką niewydolnością krążenia.

U pacjentów leczonych azytromycyną notowano zaostrzenie objawów miastenii i wystąpienie nowych przypadków zespołu miastenicznego (patrz punkt 4.8).

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności azytromycyny w zapobieganiu lub leczeniu zakażenia prątkami MAC (kompleks Mycobacterium avium) u dzieci.

Przed przepisaniem azytromycyny należy wziąć pod uwagę niżej przedstawione informacje.

Azytromycyna w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej nie jest odpowiednia do leczenia ciężkich zakażeń, w których konieczne jest szybkie uzyskanie dużego stężenia antybiotyku we krwi.

Azytromycyna nie jest lekiem z wyboru w leczeniu empirycznym zakażeń na obszarach, na których częstość występowania szczepów opornych wynosi 10% lub więcej (patrz punkt 5.1).

Na obszarach, na których częstość występowania oporności na erytromycynę A jest duża, szczególnie istotne jest uwzględnienie zmian wzorca wrażliwości na azytromycynę i inne antybiotyki.

Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków makrolidowych, w niektórych krajach europejskich obserwowano dużą oporność na azytromycynę szczepów Streptococcus pneumoniae (>30%), patrz punkt 5.1. Należy to wziąć pod uwagę podczas leczenia zakażeń wywołanych przez Streptococcus pneumoniae.

Zakażenia paciorkowcowe

W leczeniu zapalenia gardła i zapaleniu migdałków wywołanych przez Streptococcus pyogenes, a także w zapobieganiu ostrej gorączce reumatycznej, lekiem pierwszego wyboru jest zazwyczaj penicylina. Azytromycyna w zasadzie skutecznie działa na paciorkowce wywołujące zakażenia ustnej

części gardła, ale nie ma danych, które potwierdzałyby jej skuteczność w zapobieganiu ostrej gorączce reumatycznej.

Zapalnie zatok

Azytromycyna często nie jest lekiem z wyboru w leczeniu zapalenia zatok.

Ostre zapalenie ucha środkowego

Azytromycyna często nie jest lekiem z wyboru w leczeniu ostrego zapalenia ucha środkowego. Zakażone rany oparzeniowe

Stosowanie azytromycyny nie jest wskazane w leczeniu zakażonych ran oparzeniowych.

Choroby przenoszone drogą płciową

Przed rozpoczęciem leczenia chorób przenoszonych drogą płciową należy upewnić się, czy nie występuje jednoczesne zakażenie T. pallidum.

Zaburzenia neurologiczne lub psychiczne

Azytromycynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi lub psychicznymi.

Jedna dawka produktu Azitrolek, 500 mg, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, zawiera 1,39 g sacharozy. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej Azitrolek zawiera aspartam i nie powinien być stosowany u pacjentów z fenyloketonurią.

Jedna dawka produktu Azitrolek, 500 mg, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, zawiera 2,23 mmol sodu. Należy to uwzględnić u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki zobojętniające

W badaniu farmakokinetycznym, w którym oceniano działanie stosowanych jednocześnie leków zobojętniających i azytromycyny, nie stwierdzono wpływu na całkowitą biodostępność, chociaż największe stężenia w surowicy były zmniejszone o około 25%. Azytromycynę należy podawać co najmniej 1 godzinę przed lub 2 godziny po przyjęciu leków zobojętniających.

Cetyryzyna

U zdrowych ochotników podawanie azytromycyny według schematu 5-dniowego jednocześnie z cetyryzyną w dawce 20 mg, w stanie stacjonarnym nie powodowało interakcji farmakokinetycznych ani znaczących zmian długości odstępu QT.

Dydanozyna (didezoksyinozyna)

W porównaniu z placebo, azytromycyna w dawce dobowej 1200 mg podawana jednocześnie z dydanozyną w dawce 400 mg na dobę prawdopodobnie nie miała wpływu na farmakokinetykę dydanozyny w stanie stacjonarnym u 6 badanych osób z zakażeniem wirusem HIV.

Digoksyna

Wiadomo, że niektóre antybiotyki makrolidowe ograniczają u części pacjentów metabolizm digoksyny zachodzący w jelicie z udziałem drobnoustrojów. U pacjentów leczonych jednocześnie azytromycyną, pokrewnym antybiotykiem azalidowym, i digoksyną, należy wziąć pod uwagę możliwość zwiększenia stężenia digoksyny.

Zydowudyna

Jednorazowe podanie azytromycyny w dawce 1000 mg i wielokrotne podanie dawek 1200 mg lub 600 mg miało niewielki wpływ na farmakokinetykę w osoczu lub wydalanie przez nerki zydowudyny lub jej glukuronidowego metabolitu. Jednak podawanie azytromycyny zwiększało stężenie fosforylowanej zydowudyny (klinicznie czynnego metabolitu) w komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej. Kliniczne znaczenie tego działania nie jest znane, ale może być ono korzystne dla pacjenta.

Azytromycyna nie oddziałuje znacząco z układem cytochromu P450 w wątrobie. Jest mało prawdopodobne, aby wchodziła w interakcje farmakokinetyczne z innymi lekami, tak jak erytromycyna i inne antybiotyki makrolidowe. Azytromycyna nie pobudza aktywności enzymów cytochromu P450 w wątrobie ani nie hamuje ich przez tworzenie kompleksów cytochrom-metabolit.

Pochodne ergotaminy

Ze względu na teoretyczną możliwość zatrucia sporyszem, nie należy stosować azytromycyny jednocześnie z pochodnymi ergotaminy (patrz punkt 4.4).

Przeprowadzono badania farmakokinetyczne z zastosowaniem azytromycyny i wymienionych niżej leków, które metabolizowane są przy znacznym udziale cytochromu P450.

Astemizol, alfentanyl

Nie są znane dane dotyczące interakcji z astemizolem lub alfentanylem. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania tych leków z azytromycyną, gdyż opisywano nasilenie działania podczas skojarzonego stosowania z antybiotykiem makrolidowym - erytromycyną.

Atorwastatyna

Jednoczesne stosowanie atorwastatyny (10 mg na dobę) i azytromycyny (500 mg na dobę) nie zmieniało stężenia atorwastatyny w osoczu (na podstawie badania hamowania aktywności reduktazy HMG-CoA).

Karbamazepina

W badaniu interakcji farmakokinetycznych u zdrowych ochotników nie wykazano znaczącego wpływu jednocześnie podawanej azytromycyny na stężenie karbamazepiny lub jej czynnego metabolitu w osoczu.

Cymetydyna

W badaniu farmakokinetycznym nie stwierdzono wpływu na farmakokinetykę azytromycyny pojedynczej dawki cymetydyny, podanej na 2 godziny przed podaniem azytromycyny.

Doustne leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny

W badaniu interakcji farmakokinetycznych azytromycyna nie zmieniała przeciwzakrzepowego działania warfaryny podanej zdrowym ochotnikom w pojedynczej dawce 15 mg. Istnieją doniesienia z okresu po wprowadzeniu produktu do obrotu o nasileniu działania przeciwzakrzepowego w następstwie jednoczesnego zastosowania azytromycyny i doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny. Wprawdzie nie ustalono związku przyczynowego, ale należy zwrócić uwagę na częstość, z jaką kontrolowany jest czas protrombinowy podczas stosowania azytromycyny u pacjentów otrzymujących doustne leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny.

Cyklosporyna

W badaniu farmakokinetycznym, w którym zdrowym ochotnikom podawano doustnie azytromycynę w dawce 500 mg na dobę przez 3 dni, a następnie cyklosporynę w pojedynczej dawce doustnej 10 mg/kg mc., stwierdzono znacząco zwiększone wartości Cmax i AUC0-5. Dlatego należy zachować ostrożność zalecając jednoczesne podanie azytromycyny i cyklosporyny. Jeśli skojarzone leczenie jest konieczne, należy kontrolować stężenie cyklosporyny i odpowiednio zmodyfikować jej dawkę.

Efawirenz

Jednoczesne podawanie azytromycyny w pojedynczej dawce 600 mg i efawirenzu w dawce 400 mg na dobę przez 7 dni nie powodowało żadnych znaczących klinicznie interakcji farmakokinetycznych.

Flukonazol

Jednoczesne podanie azytromycyny w pojedynczej dawce 1200 mg nie zmieniało farmakokinetyki flukonazolu podanego w pojedynczej dawce 800 mg. Jednoczesne podanie flukonazolu nie zmieniało całkowitego narażenia na azytromycynę ani jej okresu półtrwania. Obserwowano jednak nieistotne klinicznie zmniejszenie wartości Cmax azytromycyny o 18%.

Indynawir

Jednoczesne podanie azytromycyny w pojedynczej dawce 1200 mg nie miało znaczącego statystycznie wpływu na farmakokinetykę indynawiru podawanego w dawce 800 mg trzy razy na dobę przez 5 dni.

Metyloprednizolon

W badaniu interakcji farmakokinetycznych u zdrowych ochotników azytromycyna nie miała znaczącego wpływu na farmakokinetykę metylopredizolonu.

Midazolam

U zdrowych ochotników podawanie azytromycyny w dawce 500 mg na dobę przez 3 dni nie powodowało znaczących klinicznie zmian parametrów farmakokinetycznych i farmakodynamicznych midazolamu podanego jednocześnie w pojedynczej dawce 15 mg.

Nelfinawir

Jednoczesne podanie azytromycyny w dawce 1200 mg i nelfinawiru po osiągnięciu stanu stacjonarnego (750 mg 3 razy na dobę) powodowało zwiększenie stężenia azytromycyny. Nie obserwowano znaczących klinicznie działań niepożądanych i nie była konieczna modyfikacja dawki.

Ryfabutyna

Jednoczesne stosowanie azytromycyny i ryfabutyny nie wpływało na stężenie w surowicy żadnego z tych leków.

U pacjentów otrzymujących jednocześnie azytromycynę i ryfabutynę obserwowano neutropenię. Wprawdzie wystąpienie neutropenii wiązało się ze stosowaniem ryfabutyny, ale nie ustalono związku przyczynowego z leczeniem skojarzonym z azytromycyną (patrz punkt 4.8).

Syldenafil

U zdrowych ochotników płci męskiej nie stwierdzono wpływu azytromycyny (500 mg na dobę przez 3 dni) na wartość AUC i Cmax syldenafilu lub jego głównego metabolitu, znajdującego się w krwiobiegu.

Terfenadyna

W badaniach farmakokinetycznych nie opisywano interakcji między azytromycyną i terfenadyną. Notowano rzadkie przypadki, gdy nie można było całkowicie wykluczyć ryzyka takich interakcji, chociaż nie było żadnych konkretnych dowodów, że takie interakcje występowały.

Teofilina

U zdrowych ochotników nie wykazano znaczących klinicznie interakcji farmakokinetycznych między azytromycyną i jednocześnie podaną teofiliną. Ponieważ notowano interakcje innych antybiotyków makrolidowych z teofiliną, należy zwracać uwagę na objawy wskazuj ące na zwiększenie stężenia teofiliny.

Triazolam

U 14 zdrowych ochotników podanie azytromycyny w dawce 500 mg w dniu 1. i 250 mg w dniu 2. jednocześnie z 0,125 mg triazolamu nie miało znaczącego wpływu (w porównaniu z placebo) na parametry farmakokinetyczne triazolamu.

Trimetoprym z sulfametoksazolem

Podawanie przez 7 dni trimetoprymu z sulfametoksazolem (160 mg + 800 mg) jednocześnie z azytromycyną w dawce 1200 mg w dniu 7. nie miało znaczącego wpływu na maksymalne stężenia, całkowite narażenie lub wydalanie nerkowe zarówno trimetoprymu, jak i sulfametoksazolu. Stężenie azytromycyny w surowicy było podobne do obserwowanego w innych badaniach.

Doustne środki antykoncepcyjne

Doustne antybiotyki mogą zmniejszać dostępność ogólnoustrojową i skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych przez zakłócenie ich krążenia wątrobowo-jelitowego.

Badanie interakcji farmakokinetycznych wykazało, że doustne podawanie azytromycyny przez 5 dni (500 mg w pierwszym dniu, a w następnych dniach po 250 mg) nie wpływało znacząco na wartość parametrów farmakokinetycznych (AUC, Cmax i Tmax) etynyloestradiolu i lewonorgestrelu. Najwyraźniej wchłanianie doustnych środków antykoncepcyjnych z przewodu pokarmowego nie było zaburzone.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania azytromycyny u kobiet w ciąży. W badaniach toksycznego wpływu na reprodukcję u zwierząt wykazano, że azytromycyna przenika przez łożysko, ale nie obserwowano jej działania teratogennego (patrz punkt 5.3). Nie potwierdzono bezpieczeństwa stosowania azytromycyny w okresie ciąży, dlatego można ją stosować w tym czasie wyłącznie wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Azytromycyna przenika do mleka kobiecego. Ponieważ nie wiadomo, czy może wywoływać działania niepożądane u karmionego piersią niemowlęcia, podczas leczenia azytromycyną nie należy karmić piersią. U karmionego piersią niemowlęcia może wystąpić, między innymi, biegunka, zakażenie grzybicze błon śluzowych i uczulenie. Zaleca się, aby niszczyć mleko odciągane w trakcie leczenia i do 2 dni po zakończeniu stosowania azytromycyny. Po tym czasie karmienie piersią można wznowić.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu azytromycyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie ma danych, które wskazywałyby na wpływ azytromycyny na wykonywanie tych czynności. Należy jednak brać pod uwagę możliwość wystąpienia takich działań niepożądanych, jak zawroty głowy i drgawki.

4.8    Działania niepożądane

W poniższej tabeli działania niepożądane notowane w trakcie badań klinicznych i w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu wymieniono zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością. Działania niepożądane z okresu postmarketingowego przedstawiono kursywą. Częstość działań określono następująco: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Działania niepożądane, których związek ze stosowaniem azytromycyny jest możliwy lub prawdopodobny, na podstawie doświadczenia z badań klinicznych i z obserwacji po wprowadzeniu produktu do obrotu:

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

Kandydoza, kandydoza jamy ustnej, zakażenia pochwy

Częstość nieznana

Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często

Leukopenia, neutropenia

Częstość nieznana

Małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Obrzęk naczynioruchowy, nadwrażliwość

Częstość nieznana

Reakcja anafilaktyczna (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Jadłowstręt

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często

Nerwowość

Rzadko

Pobudzenie

Częstość nieznana

Agresja, niepokój

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Zawroty głowy, bóle głowy, parestezje, zaburzenia smaku

Niezbyt często

Niedoczulica, senność, bezsenność

Częstość nieznana

Omdlenie, drgawki, nadmierna aktywność psychoruchowa, brak węchu, brak smaku, zaburzenia węchu, miastenia (parz punkt 4.4)

Zaburzenia oka

Często

Osłabienie wzroku

Zaburzenia ucha i błędnika

Często

Głuchota

Niezbyt często

Upośledzenie słuchu, szumy uszne

Rzadko

Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Kołatanie serca

Częstość nieznana

Zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes (patrz punkt 4.4), zaburzenia rytmu serca (patrz punkt 4.4), w tym częstoskurcz komorowy

Zaburzenia naczyniowe

Częstość nieznana

Niedociśnienie tętnicze

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Biegunka, ból brzucha, nudności, wzdęcia

Często

Wymioty, niestrawność

Niezbyt często

Zapalenie błony śluzowej żołądka, zaparcie

Częstość nieznana

Zapalenie trzustki, przebarwienia języka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Zapalenie wątroby

Rzadko

Nieprawidłowa czynność wątroby

Częstość nieznana

Niewydolność wątroby (patrz punkt 4.4)*, piorunujące zapalenie wątroby, martwica wątroby, żółtaczka cholestatyczna

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Wysypka, świąd

Niezbyt często

Zespół Stevensa-Johnsona, reakcja nadwrażliwości na światło, pokrzywka

Częstość nieznana

Toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, rumień wielopostaciowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe tkanki łącznej

Często

Bóle stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstość nieznana

Ostra niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu

Często

Uczucie zmęczenia

Niezbyt często

Ból w klatce piersiowej, obrzęk, złe samopoczucie,

podania

astenia

Badania diagnostyczne

Często

Zmniejszenie liczby limfocytów, zwiększenie liczby eozynofilów, zmniejszenie stężenia wodorowęglanu we krwi

Niezbyt często

Zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, nieprawidłowe stężenie potasu we krwi

Częstość nieznana

Wydłużenie odstępu QT w elektrokardiogramie (patrz punkt 4.4)

* rzadko kończąca się zgonem

4.9 Przedawkowanie

Działania niepożądane po zastosowaniu dawek większych niż zalecane były podobne do objawów obserwowanych po podaniu normalnych dawek. W razie przedawkowania konieczne jest zastosowanie leczenia objawowego i podtrzymującego czynności życiowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne Właściwości ogólne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego, makrolidy, azytromycyna.

Kod ATC: J01FA10

Mechanizm działania

Azytromycyna jest antybiotykiem azalidowym, należącym do grupy antybiotyków makrolidowych. Azytromycyna blokuje przemieszczanie się łańcuchów peptydowych z jednej strony rybosomu na drugą przez przyłączenie do podjednostki 50S rybosomu. W rezultacie u wrażliwych organizmów zahamowana zostaje zależna od RNA synteza białka.

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne (PK/PD)

Stosunek AUC do MIC jest głównym parametrem farmakokinetyczno-farmakodynamicznym, który najlepiej koreluje ze skutecznością azytromycyny.

Mechanizm oporności

Oporność na azytromycynę może być wrodzona lub nabyta. Istnieją 3 główne mechanizmy oporności bakterii: zmiana w miejscu docelowym, zmiana w transporcie antybiotyku i modyfikacja samego antybiotyku.

Całkowita krzyżowa oporność na erytromycynę, azytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe i linkozamidy występuje wśród szczepów Streptococcus pneumoniae, paciorkowców beta-hemolizujących grupy A, Enterococcus faecalis i Staphylococcus aureus, w tym opornego na metycylinę S. aureus (MRSA).

Stężenia graniczne

Według EUCAST (ang. European Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing)

Patogeny

Wrażliwe (mg/l)

Oporne (mg/l)

Staphylococcus spp.

<1

>2

Streptococcus spp. (grupy A, B, C, G)

<0,25

>0,5

Streptococcus pneumoniae

<0,25

>0,5

Haemophilus influenzae

<0,12

>4

Moraxella catarrhalis

<0,25

>0,5

Neisseria gonorrhoeae

<0,25

>0,5


Brak zalecanych aktualnie przez EUCAST stężeń granicznych dla patogenów atypowych (takich jak Chlamydia spp., kompleks Mycobacterium avium, Mycoplasma spp., Borrelia spp. i Helicobacter pylori), w stosunku do których azytromycyna wykazywała istotną klinicznie skuteczność.

Wrażliwość

Rozpowszechnienie oporności nabytej wybranego gatunku drobnoustroju może różnić się w zależności od lokalizacji geograficznej i czasu. Do oceny oporności konieczne są dane lokalne, zwłaszcza podczas leczenia ciężkich zakażeń. W razie konieczności, jeżeli częstość występowania oporności na danym obszarze jest tak duża, że przydatność leku (przynajmniej w niektórych rodzajach zakażeń) może budzić wątpliwości, należy zasięgnąć porady specjalisty.

Patogeny, wśród których może wystąpić problem oporności nabytej : częstość występowania oporności jest równa lub większa niż 10% w co najmniej jednym kraju Unii Europejskiej.

Tabela. Wrażliwość drobnoustrojów na azytromycynę

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Dostępność biologiczna azytromycyny po podaniu doustnym wynosi około 37%. Największe stężenie w osoczu osiągane jest po upływie 2 do 3 godzin po podaniu produktu leczniczego.

Dystrybucja

Po podaniu doustnym azytromycyna jest rozmieszczana w całym organizmie. Badania farmakokinetyczne wykazały, że stężenie azytromycyny w tkankach jest znacznie większe niż w osoczu (do 50-krotnie większe niż maksymalne stężenie w osoczu), co wskazuje na jej silne wiązanie z tkankami.

Stężenia w zakażonych tkankach, takich jak płuca, migdałki i gruczoł krokowy, są większe niż wartość MIC90 większości często występujących patogenów po podaniu jednorazowej dawki 500 mg. Wiązanie się azytromycyny z białkami jest zmienne i zależy od stężenia w surowicy: od 52% (stężenie 0,05 mg/l) do 12% (stężenie 0,5 mg/l). Objętość dystrybucji wstanie stacjonarnym wynosi 31,1 l/kg.

Eliminacja

Okres półtrwania w osoczu w fazie eliminacji jest ściśle związany z okresem półtrwania w tkankach, wynoszącym od 2 do 4 dni.

Około 12% podanej dożylnie dawki wydziela się w moczu w postaci niezmienionej w ciągu 3 dni. Duże stężenia niezmienionej azytromycyny stwierdzono u człowieka w żółci. Wykryto w niej również 10 metabolitów (powstających w procesie N- i O-demetylacji, przez hydroksylację pierścienia deozaminowego i aglikonowego oraz rozszczepienie koniugatu kladynozy). Porównanie wyników badań metodą chromatografii cieczowej i testów mikrobiologicznych wykazało, że metabolity są nieczynne mikrobiologicznie.

W badaniach na modelach zwierzęcych stwierdzono duże stężenia azytromycyny w fagocytach. Stwierdzono również, że jest ona uwalniana w większym stężeniu w procesie aktywnej fagocytozy niż w procesie nieaktywnej fagocytozy. W badaniach na zwierzętach wykazano, że proces ten przyczyniał się prawdopodobnie do kumulacji azytromycyny w zakażonych tkankach.

Farmakokinetyka w szczególnych grupach pacjentów

Niewydolność nerek

Po podaniu azytromycyny w jednorazowej dawce doustnej 1 g średnia wartość Cmax i AUC0-120 zwiększały się, odpowiednio, o 5,1% oraz 4,2% u pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (GFR 10-80 ml/min) w porównaniu z grupą pacjentów z prawidłową czynnością nerek (GFR >80 ml/min). U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek średnia wartość Cmax i AUC0-120 zwiększały się, odpowiednio, o 61% i 35% w porównaniu z pacjentami z prawidłową czynnością nerek.

Niewydolność wątroby

U pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie stwierdzono istotnych zmian farmakokinetyki azytromycyny w surowicy w porównaniu z pacjentami z prawidłową czynnością wątroby. Zwiększona zawartość azytromycyny w moczu tych pacjentów stanowi prawdopodobnie wyrównanie zmniejszonego klirensu wątrobowego.

Osoby w podeszłym wieku

Farmakokinetyka azytromycyny u mężczyzn w podeszłym wieku była zbliżona do stwierdzonej u młodych dorosłych, jednak u kobiet w podeszłym wieku, mimo obserwowanych większych stężeń maksymalnych (o 30 do 50%); nie występowała znacząca kumulacja leku.

Niemowlęta, dzieci młodsze i starsze oraz młodzież

Farmakokinetykę azytromycyny w postaci kapsułek, granulatu lub zawiesiny badano u dzieci w wieku od 4 miesięcy do 15 lat. Po podaniu azytromycyny w dawce 10 mg/kg mc. w pierwszym dniu, a następnie w dawce 5 mg/kg mc. od 2. do 5. dnia, wartości Cmax (224 pg/l u dzieci w wieku od 0,6 roku do 5 lat oraz 383 pg/l u dzieci w wieku od 6 do 15 lat) były nieznacznie mniejsze niż stwierdzane u dorosłych. Wartość t/2 (36 godzin) u starszych dzieci mieściła się w zakresie wartości spodziewanych u dorosłych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach, którym azytromycynę podawano w dawkach 40-krotnie większych od dawek leczniczych stosowanych w praktyce klinicznej, stwierdzono, że powoduje ona przemijającą fosfolipidozę, na ogół bez zauważalnych objawów toksyczności. Znaczenie tego faktu dla osób otrzymujących azytromycynę zgodnie z zaleceniami nie jest znane.

Badania elektrofizjologiczne wykazały, że azytromycyna wydłuża odstęp QT.

Genotoksyczność

W badaniach na modelach testowych in vivo i in vitro nie wykazano zdolności wywoływania mutacji genowych i chromosomowych.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

W badaniach embriotoksyczności u myszy i szczurów nie obserwowano działania teratogennego.

U szczurów azytromycyna w dawkach 100 i 200 mg/kg mc. na dobę powodowała niewielkie opóźnienie kostnienia u płodów oraz zwiększenie masy ciała u matek. W badaniach na szczurach w okresie okołoporodowym i pourodzeniowym obserwowano nieznaczne opóźnienie rozwoju fizycznego i rozwoju odruchów po podaniu azytromycyny w dawce 50 mg/kg mc. na dobę i większej.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza sproszkowana Guma gellan

Aromat śmietankowo-karmelowy Aspartam (E951)

Sodu fosforan bezwodny

Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha Mannitol

Aromat śmietankowo-karmelowy zawiera substancje smakowe i zapachowe identyczne z naturalnymi, substancje smakowe i zapachowe pochodzenia naturalnego, maltodekstrynę (ziemniaczaną, zawierającą glukozę i siarczyn), gumę arabską, triacetynę, maltol.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Łyżka miarowa z PP pokryta perforowaną folią z poliestru, umieszczona w zamkniętej torebce z folii Aluminium/PE/OPA/PETP.

W opakowaniu znajdują się 3 łyżki miarowe, każda zawierająca 500 mg azytromycyny.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Gatunki zwykle wrażliwe_

Gram-ujemne bakterie tlenowe

Haemophilus influenzae 1

Moraxella catarrhalis 1

Neisseria gonorrhoeae Inne drobnoustroje Chlamydophila pneumoniae Chlamydia trachomatis Legionella spp.

Mycobacterium avium

Mycoplasma pneumoniae 1_

Gatunki, wśród których występuje problem oporności nabytej

Gram-dodatnie bakterie tlenowe Staphylococcus aureus1 (wrażliwe na metycylinę)

Streptococcus agalactiae Streptococcus pneumoniae 1

Streptococcus pyogenes 1 (średnio wrażliwe na erytromycynę) Inne drobnoustroje

Ureaplasma urealyticum_

Drobnoustroje o oporności wrodzonej_

Gram-dodatnie bakterie tlenowe Gronkowce oporne na metycylinę (MRSA, MRSE) Streptococcus pneumoniae - szczepy oporne na penicylinę Gram-ujemne bakterie tlenowe

Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Klebsiella spp.

Bakterie beztlenowe

Grupa Bacteroides ^ fragilis_


13 AT/H/390/03/DC

1

Skuteczność kliniczną w zatwierdzonych wskazaniach wykazano na wrażliwych szczepach wyizolowanych bakterii.

Azitrolek