Imeds.pl

Azytact 250 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

Azithromycin Advisors, 250 mg, tabletki powlekane Azithromycin Advisors, 500 mg, tabletki powlekane

Azithromycinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Azithromycin Advisors i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Azithromycin Advisors

3.    Jak przyjmować lek Azithromycin Advisors

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Azithromycin Advisors

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST LEK AZITHROMYCIN ADVISORS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Azithromycin Advisors jest antybiotykiem należącym do grupy makrolidów.

Jest stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych drobnoustrojami.Takimi jak: bakterie. Zakażenia te

obejmują:

-    zakażenia w obrębie klatki piersiowej, takie jak zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli i zapalenie płuc

-    zapalenie zatok, gardła, migdałków i ucha

-    zakażenia skóry i tkanek miękkich, np. zakażenie torebek włosowych (zapalenie mieszków włosowych), bakteryjne zakażenie skóry i jej głębszych warstw (zapalenie tkanki łącznej), zakażenia skóry z lśniącą czerwoną wysypką (róża) o nasileniu małym do umiarkowanego

-    zakażenia bakteriami Chlamydia trachomatis. Mogą one powodować zapalenie cewki moczowej lub szyjki macicy.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU AZITHROMYCIN ADVISORS

Kiedy nie przyjmować leku Azithromycin Advisors

-    jeśli pacjent ma uczulenie na azytromycynę, erytromycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na inny antybiotyk makrolidowy lub ketolidowy.

Nie należy stosować leku, jeżeli występuje choć jedna z wymienionych sytuacji. W razie wątpliwości, przed przyjęciem leku Azithromycin Advisors należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli:

-    u pacjenta występują ciężkie schorzenia wątroby lub nerek

-    u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności serca lub ciężkie zaburzenia tętna (widoczne w zapisie EKG lub na monitorze urządzenia EKG)

-    u pacjenta występuje za małe stężenie potasu lub magnezu we krwi

-    u pacjenta stwierdzono objawy kolejnego zakażenia

-    pacjent ma zaburzenia nerwowe (neurologiczne) lub psychiczne (psychiatryczne).

Należy przerwać przyjmowanie leku Azithromycin Advisors i niezwłocznie powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta w trakcie przyjmowania tego leku wystąpią następujące ciężkie działania niepożądane:

-    obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, trudności z oddychaniem lub przełykaniem, wysypka, od swędzenia skóry po duże pęcherze na skórze, lub też owrzodzenia na wargach, okolicach oczu, nosie, ustach i narządach płciowych. Mogą to być oznaki ciężkiej reakcji alergicznej, obrzęku naczynioruchowego lub reakcji anafilaktycznej.

-    przedłużająca się biegunka, z zawartością krwi lub śluzu w kale. Może to być objawem poważnego schorzenia jelit, zwanego „rzekomobłoniastym zapaleniem jelita grubego”.

Inne leki i Azithromycin Advisors

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które wydawane są bez recepty.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o przyjmowaniu jakichkolwiek z następujących leków:

-    leki zobojętniające sok żołądkowy - stosowane w leczeniu zgagi i niestrawności. Azithromycin Advisors należy przyjmować przynajmniej godzinę przed i dwie godziny po przyjęciu leku zobojętniającego sok żołądkowy

-    ergotamina stosowana w leczeniu migreny

-    warfaryna lub podobne leki - stosowane w celu rozrzedzania krwi. Azithromycin Advisors może doprowadzić do jeszcze większego rozrzedzenia krwi.

-    cyzapryd stosowany w leczeniu zaburzeń żołądkowych. Mogą wystąpić ciężkie zaburzenia pracy serca (widoczne w zapisie EKG lub na monitorze urządzenia EKG).

-    terfenadyna stosowana w leczeniu kataru siennego. Mogą wystąpić ciężkie zaburzenia pracy serca (widoczne w zapisie EKG lub na monitorze urządzenia EKG).

-    zydowudyna lub nelfinawir - stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV. Przyjmowanie nelfinawiru wraz z lekiem Azithromycin Advisors może spowodować wystąpienie u pacjenta większej liczby działań niepożądanych wymienionych w ulotce.

-    ryfabutyna - stosowana w leczeniu gruźlicy

-    chinidyna - stosowana w leczeniu zaburzeń rytmu serca

-    cyklosporyna - lek stosowany w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionego narządu przez organizm. Lekarz zaleci w takim przypadku regularne kontrolowanie stężenia cyklosporyny we krwi, a także może zmienić dawkę.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o przyjmowaniu jakichkolwiek spośród niżej wymienionych leków, ponieważ Azithromycin Advisors może nasilić skutki ich działania. Lekarz może zmienić dawkę:

-    triazolam

-    midazolam i alfentanil - leki nasenne, stosowane podczas zabiegu chirurgicznego

-    teofilina - stosowana w przypadku zaburzeń oddechowych, takich jak astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).

-    digoksyna - stosowana w leczeniu zaburzeń pracy serca

-    astemizol - stosowany w leczeniu kataru siennego

-    pimozyd - stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych

Azithromycin Advisors z jedzeniem i piciem i (lub) alkoholem

Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Azytromycynę można stosować w czasie ciąży i w okresie karmienia wtedy, gdy podawanie tego produktu jest bezwzględnie konieczne.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeżeli przyjmowanie leku wywołuje zawroty głowy i inne objawy zmniejszające zdolność koncentracji, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn.

Lek Azithromycin Advisors zawiera laktozę

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK AZITHROMYCIN ADVISORS

Ten lek zawsze należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

Jak przyjmować lek

-    Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą.

-    Tabletek nie należy rozgniatać ani rozgryzać.

-    Tabletkę 500 mg można podzielić na połowy.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci o masie ciała co najmniej 45 kg:

Zalecana łączna dawka wynosi 1500 mg. Można ją przyjmować na dwa sposoby. Lekarz poinformuje pacjenta o sposobie przyjmowania:

-    Przez 3 dni: po jednej tabletce 500 mg raz na dobę. albo

-    Przez 5 dni: jedna tabletka 500 mg w dniu 1, a następnie po jednej tabletce 250 mg w dniach 2, 3, 4 i 5.

Dawka może być inna, jeżeli u pacjenta występuje zapalenie przewodu odprowadzającego mocz z pęcherza (cewka moczowa) lub błony śluzowej w miejscu, gdzie macica łączy się z pochwą (szyjka macicy). Wówczas lekarz zaleci przyjęcie jednej dawki 1000 mg.

Dzieci i młodzież o masie ciała poniżej 45 kg:

Nie zaleca się stosowania leku w postaci tabletek. U dzieci i młodzieży o masie ciała poniżej 45 kg należy stosować lek w innej postaci, jak np. zawiesiny.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby:

-    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby, należy poinformować o tym lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Azithromycin Advisors

W razie zażycia większej dawki leku Azithromycin Advisors niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem lub od razu udać się do szpitalnego oddziału ratunkowego. Należy zabrać ze sobą pudełko z lekiem. Mogą wystąpić następujące skutki zażycia zbyt dużej dawki leku:

-    przemijające pogorszenie się słuchu

-    silne nudności, wymioty i biegunka.

Pominięcie przyjęcia leku Azithromycin Advisors

-    Jeżeli dawka leku zostanie pominięta, należy przyjąć ją jak najszybciej po przypomnieniu sobie o tym.

-    Pominiętej dawki leku nie należy jednak przyjmować, jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej dawki leku.

-    Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

-    Mimo pominięcia dawki należy zażyć wszystkie przepisane tabletki. Oznacza to, że leczenie zakończy się dzień później.

Przerwanie przyjmowania leku Azithromycin Advisors

Nie należy przerywać przyjmowania leku Azithromycin Advisors bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Azithromycin Advisors może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać przyjmowanie leku Azithromycin Advisors i niezwłocznie powiadomić lekarza, jeśli pacjent zauważy następujące poważne działania niepożądane.

-    obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, trudności z oddychaniem lub przełykaniem, wysypka, od swędzenia skóry po duże pęcherze na skórze, lub też owrzodzenie na wargach, oczach, nosie, ustach i narządach płciowych. Mogą to być oznaki ciężkiej reakcji alergicznej, obrzęku naczynioruchowego lub reakcji anafilaktycznej (dotyczy mniej niż 1 na 1000 pacjentów).

-    ciężka, długotrwała biegunka z zawartością krwi lub śluzu w kale. Może to być objawem poważnego schorzenia jelit, zwanego „rzekomobłoniastym zapaleniem jelita grubego” (dotyczy mniej niż 1 na 1000 pacjentów).

-    gorączka, czerwone plamy na skórze, pęcherze lub łuszczenie się skóry, ból stawów, napuchnięte oczy. Może to być spowodowane ciężkimi schorzeniami, takimi jak zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (dotyczy mniej niż 1 na 1000 pacjentów).

Inne występujące działania niepożądane:

Bardzo często (dotyczy więcej niż 1 osoby na 10):

-    nudności,

-    biegunka, ból brzucha, wzdęcia

Często (dotyczy 1 do 10 osób na 100):

-    jadłowstręt

-    zawroty głowy

-    ból głowy

-    uczucie mrowienia lub drętwienia    (parestezje)

-    zmiany w odczuwaniu smaku i zapachu

-    zaburzenia widzenia

-    głuchota

-    wymioty, ból lub skurcze brzucha, utrata apetytu, problemy z trawieniem pożywienia

-    wysypka i świąd

-    bóle stawów

-    znużenie

-    zmiana ilości białych krwinek i stężenia wodorowęglanu we krwi

Niezbyt często (dotyczy 1 do 10 osób na 1000) :

-    drożdżyca (kandydoza) - zakażenie grzybicze

-    zapalenie pochwy

-    zmniejszenie liczby    białych krwinek

-    obrzęk naczynioruchowy

-    nadwrażliwość

-    nerwowość

-    osłabienie zmysłu dotyku (hipestezja)

-    senność

-    trudności z zasypianiem (bezsenność)

-    niedosłyszenie lub dzwonienie w uszach

-    kołatanie serca

-    nieżyt żołądka

-    zaparcia

-    zapalenie wątroby

-    nadwrażliwość na światło słoneczne, zaczerwienienia, złuszczenia i obrzęki skóry

-    pokrzywka

-    ból w klatce piersiowej

-    obrzęk

-    złe samopoczucie

-    osłabienie

-    zmiany aktywności enzymów wątrobowych i zmienione wyniki badań krwi

Rzadko (dotyczy mniej niż 1 osobę na 10 000):

-    pobudzenie

-    zawroty głowy

-    nieprawidłowa czynność wątroby

-    skórne reakcje alergiczne

Częstość nieznana (częstości nie da się określić na podstawie dostępnych danych):

-    zakażenie jelitowe (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego)

-    zmniejszenie liczby czerwonych krwinek wynikająca z ich niszczenia (niedokrwistość hemolityczna); zmniejszenie liczby płytek krwi

-    reakcja anafilaktyczna

-    uczucie złości, agresywność

-    omdlenia

-    drgawki

-    uczucie nadaktywności (zwiększony napęd)

-    zaburzenia zapachu (anosmia, parosmia)

-    zaburzenia smaku (ageuzja)

-    pogorszenie się stanu lub nasilenie się objawów miastenii

-    szybkie lub nieregularne bicie serca, czasami zagrażające życiu, zmiany rytmu serca stwierdzone na elektrokardiogramie

-    niskie ciśnienie krwi

-    zapalenie trzustki

-    zmiana koloru języka

-    rumień wielopostaciowy, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka

-    zaburzenia czynności nerek

Jeśli jakikolwiek z objawów niepożądanych nasili się lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz może wówczas zadecydować o zmianie dawkowania lub przerwaniu leczenia.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK AZITHROMYCIN ADVISORS

-    Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

-    Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Azithromycin Advisors

Substancją czynną leku jest azytromycyna.

Azithromycin Advisors,250 mg, tabletka powlekana zawiera azytromycynę dwuwodną w ilości odpowiadającej 250 mg azytromycyny.

Azithromycin Advisors, 500 mg, tabletka powlekana zawiera azytromycynę dwuwodną w ilości odpowiadającej 500 mg azytromycyny.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki:

wapnia wodorofosforan bezwodny, hypromeloza, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, skrobia żelowana, sodu laurylosiarczan.

Otoczka tabletki Opadry White 31K58902:

hypromeloza 15cp, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E 171), triacetyna.

Jak wygląda lek Azithromycin Advisors i co zawiera opakowanie

Azithromycin Advisors, 250 mg to tabletki barwy białej lub prawie białej, w kształcie kapsułki, powlekane, z wytłoczonym napisem „AZ” i „250” na jednej stronie i bez wytłoczenia na drugiej stronie.

Tabletki powlekane są dostępne w blistrach, po 3, 4 lub 6 tabletek. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Azithromycin Advisors, 500 mg to tabletki barwy białej lub prawie białej, w kształcie kapsułki, powlekane, z wytłoczonym napisem „AZ” i „500” po obu stronach linii podziału dzielącej tabletkę na połowy na jednej stronie i bez wytłoczenia na drugiej stronie.

Tabletki powlekane dostępne są w blistrach po 2, 3, 6 lub 30 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

@visors Bosstraat 4 3040 Huldenberg Belgia

Wytwórca:

PSI supply nv Axxes Business Park Guldensporenpark 22 - Block C 9820 Merelbeke Belgia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: