+ iMeds.pl

Azyter 15 mg/gUlotka Azyter

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Azyter,

15 mg/g, krople do oczu, roztwór w pojemniku jednodawkowym

Azithromycinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, lekarza prowadzącego leczenie dziecka, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Azyter i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Azyter

3.    Jak stosować lek Azyter

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Azyter

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest AZYTER i w jakim celu się go stosuje

Azyter zawiera azytromycynę, antybiotyk z grupy makrolidów

Azyter jest stosowany w leczeniu miejscowym różnych zakażeń oka pochodzenia bakteryjnego u dorosłych (w tym osób w podeszłym wieku) oraz u dzieci w wieku od urodzenia do 17 lat.

•    ropne zapalenie spojówek,

•    jaglicze zapalenie spojówek (jest to zakażenie bakteryjne oka wywołane przez Chlamydia trachomatis występującą w krajach rozwijających się).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku AZYTER Kiedy NIE stosować leku Azyter:

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na azytromycynę, inne antybiotyki z grupy makrolidów lub na trójglicerydy o średniej długości łańcucha.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku AZYTER należy zwrócić się do lekarza, lekarza prowadzącego leczenie dziecka, farmaceuty lub pielęgniarki

-    Jeśli wystąpi reakcja uczuleniowa należy przerwać stosowanie leku i zasięgnąć porady lekarza.

-    Gdy brak poprawy po trzech dniach od rozpoczęcia stosowania leku lub jeśli wystąpią nietypowe objawy, należy zasięgnąć porady lekarza.

-    Jeśli występuje zakażenie oczu nie zaleca się używania soczewek kontaktowych.

Lek przeznaczony jest wyłącznie do podawania do oka.

Leku nie należy wstrzykiwać lub podawać doustnie.

Inne leki i AZYTER

W razie konieczności stosowania innych leków do oczu, należy:

© jako pierwszy zakraplać inny lek do oczu,

©    odczekać 15 minut,

®    zakroplić Azyter jako ostatni.

Należy powiedzieć lekarzowi, lekarzowi prowadzącemu leczenie dziecka lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża

Lek Azyter może być stosowany w czasie ciąży.

Lekarz prowadzący może przepisać lek Azyter kobiecie w ciąży, jeśli uzna to za konieczne. Karmienie piersią

Nieliczne dane wskazują, że azytromycyna przenika do mleka matki, w związku z tym lek może być stosowany w okresie karmienia piersią.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zakropleniu może nastąpić przej ściowa nieostrość widzenia. W takich przypadkach należy poczekać aż objawy ustąpią, zanim przystąpi się do prowadzenia pojazdu, bądź obsługi urządzeń mechanicznych.

3. Jak stosować lek AZYTER

Lek Azyter należy stosować wyłącznie do oczu (podanie do oka).

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, lekarza prowadzącego leczenie dziecka lub farmaceuty.

Dawkowanie

Zalecana dawka u dorosłych (w tym osób w podeszłym wieku) oraz u dzieci w wieku od urodzenia do 17 lat to 1 kropla dwa razy na dobę do oka (oczu) wymagającego leczenia: jedna kropla rano i jedna kropla wieczorem.

Czas trwania leczenia to 3 dni.

Ponieważ lek ma przedłużone działanie, nie jest konieczne stosowanie go dłużej niż 3 dni, nawet jeśli nadal utrzymują się niewielkie objawy zakażenia.

Sposób podawania:

Aby prawidłowo zastosować Azyter należy:

-    starannie umyć ręce przed i po zakropleniu leku,

-    patrząc do góry i lekko odchylając dolną powiekę zakroplić jedną kroplę do oka wymagającego leczenia,

-    nie dotykać powierzchni oka lub powiek końcówką zakraplacza pojemnika jednodawkowego,

-    po użyciu pojemnik jednodawkowy należy wyrzucić. Nie należy przechowywać go w celu ponownego użycia.

NIE WSTRZYKIWAĆ, NIE POŁYKAĆ Pominięcie zastosowania leku Azyter

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Azyter

Należy zawsze skonsultować się z lekarzem w przypadku podjęcia decyzji o przerwaniu stosowania leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Stwierdzono następujące działania niepożądane po zastosowaniu leku:

Bardzo często: mogą dotyczyć więcej niż 1 pacjenta na 10:

-    przemijające dolegliwości dotyczące oczu (swędzenie, pieczenie, kłucie).

Często: mogą dotyczyć do 1 na    10 pacjentów:

-    nieostre widzenie,

-    uczucie lepkości powiek,

-    uczucie ciała obcego w oku.

Rzadko: mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów:

-    ciężkie reakcje alergiczne, powodujące obrzęk twarzy lub gardła (obrzęk naczynioruchowy),

-    reakcje alergiczne (nadwrażliwość),

-    stan zapalny spojówek (być może z powodu infekcji lub uczulenia) (zapalenie spojówek),

-    alergiczne zapalenie spojówek,

-    zapalenia rogówki,

-    swędzenie skóry na powiekach (wyprysk na powiekach),

-    suchość, zaczerwienienie i obrzmienie powiek (obrzęk powiek),

-    nadwrażliwość oka,

-    łzawienie oczu,

-    zaczerwienienie powiek (rumień powiek),

-    zaczerwienienie spojówek (przekrwienie spojówek).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, lekarza prowadzącego leczenie dziecka, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek AZYTER

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym oraz pojemniku jednodawkowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

•    Pojemniki jednodawkowe należy przechowywać w saszetce, w celu ochrony przed światłem.

Każdy pojemnik jednodawkowy powinien być natychmiast wyrzucony po pierwszym zastosowaniu, nawet jeśli nie cała zawartość zostanie zużyta. Nie należy go przechowywać w celu ponownego stosowania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Azyter

-    Substancją czynną jest azytromycyna dwuwodna. Jeden gram roztworu zawiera 15 mg azytromycyny dwuwodnej, co odpowiada 14,3 mg azytromycyny. Jeden pojemnik jednodawkowy zawiera 3,75 mg azytromycyny dwuwodnej w 250 mg roztworu.

-    Pozostałe składniki to trójglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha.

Jak wygląda lek Azyter i co zawiera opakowanie

Lek Azyter to roztwór do podania do oka (krople do oczu, roztwór) w pojemnikach jednodawkowych zawierających 0,25 g leku. Lek Azyter jest klarownym, bezbarwnym do lekko żółtego, oleistym płynem.

Tekturowe pudełko zawiera 6 pojemników jednodawkowych w saszetce, co stanowi ilość wystarczającą do stosowania podczas jednorazowej terapii.

Podmiot odpowiedzialny:

LABORATOIRES THEA 12, rue Louis Blériot

63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2 FRANCJA

Wytwórca

LABORATOIRES THEA 12, rue Louis Blériot

63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2 FRANCJA

Laboratoire UNITHER ZI de la Guérie 50200 COUTANCES FRANCJA

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia,

Włochy, Luksemburg, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja,

Wielka Brytania..............................................................................................................- AZYTER

Hiszpania.....................................................................................................................- AZYDROP

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Azyter

Charakterystyka Azyter

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Azyter, 15 mg/g, krople do oczu, roztwór w pojemniku jednodawkowym

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 gram roztworu zawiera 15 mg azytromycyny dwuwodnej, co odpowiada 14,3 mg azytromycyny (Azithromycinum).

Jeden pojemnik jednodawkowy zawiera 3,74 mg azytromycyny dwuwodnej w 250 mg roztworu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór w pojemniku jednodawkowym. Klarowny, bezbarwny do lekko żółtego, oleisty płyn.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Azyter, 15 mg/g, krople do oczu, roztwór w pojemniku jednodawkowym wskazany jest w leczeniu miejscowego zapalenia spojówek wywołanego przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę (patrz punkty 4.4. i 5.1):

-    Ropne zapalenie spojówek u dzieci (w wieku od urodzenia do 17 lat) oraz u dorosłych,

-    Jaglicze zapalenie spojówek wywołane przez Chlamydia trachomatis u dzieci (w wieku od urodzenia do 17 lat) oraz u dorosłych (patrz punkt 4.4 „Stosowanie u noworodków”).

Należy stosować się do ogólnych zaleceń dotyczących odpowiedniego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli

Wkraplać jedną kroplę do worka spojówkowego dwa razy na dobę, rano i po południu, przez trzy dni.

Nie ma konieczności stosowania leku dłużej niż 3 dni.

Skuteczność leczenia zależy od ścisłego przestrzegania zaleconego dawkowania.

Pacjenci w podeszłym wieku Zmiana dawkowania nie jest konieczna.

Dzieci i młodzież

Zmiana dawkowania nie jest konieczna (patrz punkty 4.4. i 5.1).

Sposób podawania Podanie do oka.

Pacjent powinien być poinformowany aby:

-    przed i po wkropleniu leku staranie umyć ręce,

-    nie dotykać końcówką pojemnika oka lub powiek,

-    po użyciu wyrzucić pojemnik jednodawkowy; nie przechowywać go w celu ponownego użycia.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na azytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie należy kropli do oczu wstrzykiwać ani podawać doustnie.

Nie należy stosować kropli do oczu do wstrzyknięć około- i dogałkowych.

Należy przerwać stosowanie leku w przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości.

Należy poinformować pacjenta, że nie ma konieczności stosowania leku dłużej niż 3 dni, nawet jeśli niewielkie objawy zakażenia bakteryjnego nadal się utrzymują.

Zazwyczaj znaczącą poprawę uzyskuje się w ciągu 3 dni. Jeśli objawy nie ustępują po 3 dniach stosowania leku należy rozważyć dalszą diagnostykę.

W przypadku bakteryjnego zapalenia spojówek nie należy używać soczewek kontaktowych.

Podczas ogólnoustrojowego stosowania azytromycyny zgłaszano przypadki piorunującego zapalenia wątroby, które może prowadzić do zagrażającej życiu niewydolności wątroby. Przy stosowaniu produktu do oczu to ryzyko nie jest istotne, ponieważ ekspozycja ogólnoustrojowa na substancję czynną jest minimalna (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież

Nie przeprowadzono badań porównawczych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu leczniczego Azyter, 15 mg/g, krople do oczu, w leczeniu jagliczego zapalenia spojówek u dzieci w wieku poniżej jednego roku, ale nie są znane zagrożenia bezpieczeństwa lub różnice w procesie chorobowym, które by wykluczały stosowanie leku u dzieci w wieku poniżej jednego roku w tym wskazaniu, z uwzględnieniem doświadczeń klinicznych u dzieci w wieku powyżej jednego roku życia w leczeniu zapalenia spojówek oraz biorąc pod uwagę doświadczenie ze stosowaniem leku Azyter u dzieci w wieku od urodzenia w leczeniu ropnego bakteryjnego zapalenia spojówek.

Stosowanie u noworodków

Zgodnie z międzynarodowym porozumieniem dotyczącym chorób oczu przenoszonych drogą płciową i powodujących schorzenia infekcyjne oczu u noworodka, zapalenie spojówek nie jaglicze wywołane przez Chlamydia trachomatis i zapalenie spojówek wywołane przez Neisseria gonorrhoeae powinny być leczone ogólnoustroj owo.

U noworodków i niemowląt w wieku poniżej 3 miesięcy zapaleniu spojówek może towarzyszyć zakażenie ogólnoustrojowe (np. zapalenie płuc, bakteriemia) wywołane przez Chlamydia trachomatis. W przypadku podejrzenia takiego zakażenia konieczne jest leczenie systemowe.

Nie należy stosować leku Azyter w profilaktycznym leczeniu bakteryjnego zapalenia spojówek u noworodków.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie prowadzono specjalnych badań dotyczących interakcji leku Azyter z innymi produktami leczniczymi.

Podczas stosowania leku Azyter (podanie do oka) stężenie azytromycyny w osoczu nie jest oznaczalne (patrz punkt 5.2), dlatego jakiekolwiek opisywane interakcje azytromycyny podawanej doustnie z innymi produktami leczniczymi nie są spodziewane w przypadku stosowania kropli do oczu.

W przypadku jednoczesnego stosowania innego leku podawanego do oka Azyter należy podawać jako ostatni, po 15 minutach przerwy od podania poprzedniego leku.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie należy się spodziewać wpływu na ciążę, ponieważ ekspozycja ogólnoustrojowa na azytromycynę jest minimalna.

Produkt Azyter może być stosowany w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Dane dotyczące przenikania azytromycyny do mleka kobiecego są ograniczone, ale biorąc pod uwagę niewielką dawkę oraz małą ogólnoustrojową dostępność, ilość leku przyjęta przez noworodka z mlekiem matki nie jest znacząca. W związku z tym produkt leczniczy można stosować w okresie karmienia piersią.

Płodność

Badania na zwierzętach nie wykazały wpływu leczenia azytromycyną na płodność samców i samic. Brak danych dotyczących takiego wpływu u ludzi. Jednak nie należy się spodziewać wpływu na płodność, ponieważ ogólnoustrojowa ekspozycja na azytromycynę jest minimalna.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Po zakropleniu może przez chwilę wystąpić zaburzenie widzenia. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych do momentu ustąpienia zaburzeń widzenia.

4.8    Działania niepożądane

W trakcie badań klinicznych produktu Azyter oraz według danych dotyczących bezpieczeństwa po wprowadzeniu leku do obrotu stwierdzono występowanie następujących objawów niepożądanych związanych z jego stosowaniem:

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Nadwrażliwość*, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia oka

Bardzo często (>1/10)

Dolegliwości dotyczące oczu (swędzenie, pieczenie, kłucie) po zakropleniu.

Często (>1/100 do <1/10)

Nieostre widzenie, uczucie lepkości powiek, uczucie „ciała obcego” po zakropleniu.

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Zapalenie spojówek*, alergiczne zapalenie spojówek*, zapalenie rogówki*, wyprysk na powiekach*, obrzęk powiek*, nadwrażliwość oka*, przekrwienie spojówek, zwiększone łzawienie po zakropleniu, rumień powiek.

* zdarzenie niepożądane nie obserwowane podczas badań klinicznych z produktem leczniczym Azyter. Włączenie tego działania niepożądanego opiera się na danych uzyskanych po wprowadzeniu leku do obrotu. Częstość została określona na podstawie ilorazu 3/X, gdzie X reprezentuje całkowitą wielkość próby zsumowaną ze wszystkich odpowiednich badań klinicznych i doświadczeń, przy czym 3/879 odpowiada częstości "rzadko".

Dzieci i młodzież

W badaniach klinicznych z udziałem u dzieci i młodzieży profil bezpieczeństwa był podobny jak u osób dorosłych i nie zostały zidentyfikowane żadne nowe działania niepożądane. Profile bezpieczeństwa w różnych podgrupach u dzieci były podobne (patrz punkt 5.1).

4.9 Przedawkowanie

Ilość azytromycyny w pojemniku jednodawkowym, wystarczająca do stosowania do obu oczu, jest zbyt mała aby powodować działania niepożądane w przypadku nieodpowiedniego podania dożylnego lub doustnego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Antybiotyki, kod ATC S01AA26 Sposób działania

Azytromycyna jest antybiotykiem makrolidowym drugiej generacji, należącym do grupy antybiotyków azalidowych.

Azytromycyna hamuje syntezę białek w komórce bakteryjnej w wyniku przyłączenia się do podjednostki 50S rybosomu i zablokowania przemieszczania się łańcucha peptydowego.

Mechanizm oporności

Różne szczepy bakteryjne nabywają oporność na antybiotyki makrolidowe poprzez trzy mechanizmy związane z modyfikacją punktu uchwytu, modyfikacją antybiotyku lub zaburzeniem transportu antybiotyku (wypływu). Różne mechanizmy wypływu opisano w przypadku komórek bakteryjnych. W przypadku paciorkowców wypływ z komórki zależy od genu mef i w jej wyniku szczep uzyskuje oporność na makrolidy (fenotyp M). Modyfikacja punktu uchwytu jest kontrolowana przez metylazy erm-kodowane (fenotyp MLSB) i powoduje powstawanie oporności krzyżowej na różne grupy antybiotyków (patrz poniżej).

Całkowita oporność krzyżowa występuje pomiędzy erytromycyną, azytromycyną, innymi makrolidami, linkozamidami i streptograminą B w przypadku Streptococcus pneumoniae, beta-hemolizujących paciorkowców grupy A, Enterococcus sp. i Staphylococcus aureus, włącznie z opornym na metycylinę S. aureus (MRSA).

W przypadkach szczepów z erm(A) lub erm(C), u których wywołano oporność, można wyróżnić in vitro część zmutowaną przy niskiej częstotliwości ~10-7 cfu w obecności azytromycyny.

Stężenia graniczne

Lista mikroorganizmów przedstawiona poniżej odnosi się do wskazań (patrz punkt 4.1.).

Należy zwrócić uwagę, że stężenia graniczne i spektrum działania in-vitro przedstawione poniżej odnoszą się do działania ogólnoustrojowego. Podane stężenia graniczne mogą nie odnosić się do leku podawanego miejscowo z uwagi na osiągane stężenia lokalne, jak również fizykochemiczne właściwości miejsca podawania, które mogą mieć wpływ na aktywność leku.

Zgodnie z EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) dla azytromycyny określono następujące stężenia graniczne:

-    Haemophilus influenzae : S < 0,12 mg/l i R > 4 mg/l

-    Moraxella catarrhalis: S < 0,5 mg/l i R > 0,5 mg/l

-    Neisseria gonorrhoeae: S < 0,25 mg/l i R > 0,5 mg/l

-    Staphylococcus ssp*: S < 1,0 mg/l i R > 2,0 mg/l

-    Streptococcus pneumoniae: S < 0,25 mg/l i R > 0,5 mg/l

-    Streptococcus A, B, C, G: S < 0,25 mg/l i R > 0,5 mg/l *spp obejmuje wszystkie gatunki z tego rodzaju

W przypadku innych gatunków EUCAST pozwala na wykorzystanie erytromycyny do określenia wrażliwości wymienionych bakterii na azytromycynę.

Występowanie nabytej oporności dla wybranych gatunków może różnić się w zależności od lokalizacji geograficznej i czasu, dlatego ważne jest uzyskanie lokalnej informacji o oporności, szczególnie podczas leczenia ciężkich zakażeń. W razie potrzeby należy zasięgnąć porady eksperta, zwłaszcza gdy częstość występowania oporności na danym obszarze jest duża, a skuteczność stosowania leku przynajmniej w niektórych rodzajach zakażeń jest wątpliwa.

Tabela: Zakres działania przeciwbakteryjnego azytromycyny wobec drobnoustrojów odpowiadających wskazaniom produktu leczniczego

skala WHO). Na Dzień 60 stopień wyleczenia, podczas stosowaniu leku Azyter podawanego dwa razy na dobę przez 3 dni (96,3%), nie był gorszy niż w przypadku stosowania azytromycyny doustnie (96,6%). Skuteczność kliniczna produktu leczniczego Azyter (wkraplanego dwa razy na dobę przez 3 dni) w leczeniu i profilaktyce jaglicy w całej populacji (w wieku od urodzenia) na obszarze północnego Kamerunu (112 000 osób) oceniono w wieloośrodkowym, otwartym, jednoramiennym badaniu IV fazy. Przeprowadzono trzy roczne okresy leczenia. Głównym punktem końcowym była częstość występowania aktywnej jaglicy tj. jagliczego zapalenia mieszków włosowych lub silnego jagliczego stanu zapalnego (TF+TI0 lub TF+TI+). Do analizy każdego roku przeprowadzano ocenę kliniczną jaglicy na próbie 2400 dzieci w wieku >1 i <10 lat, wybranych przy użyciu doboru losowego grupowego. Występowanie aktywnej jaglicy (TF+TI0 lub TF+TI+) wyniosło 31,1% w roku 0 (przed podaniem produktu Azyter) i zmniejszyło się do 6,3% w pierwszym roku, 3,1% w drugim roku oraz 3,1% w trzecim roku.

W całej populacji nie wystąpiło żadne poważne zdarzenie niepożądane związane z badanym lekiem.

- Ropne bakteryjne zapalenie spojówek.

Lek Azyter oceniano w trakcie randomizowanych, maskowanych dla badacza, badań, porównujących Azyter podawany dwa razy na dobę przez 3 dni jednocześnie z kroplami do oczu zawierającymi tobramycynę 0,3%, podawanymi co dwie godziny przez 2 dni, a następnie 4 razy na dobę przez 5 dni, w leczeniu ropnego zapalenia spojówek u 1043 pacjentów (grupa ITT), w tym 109 dzieci w wieku do 11 lat (w tym 5 noworodków w wieku 0 do 27 dni) oraz 38 dzieci i niemowląt (w wieku od 28 dni do 23 miesięcy). W grupie PP (n=471) nie było noworodków, natomiast było 16 niemowląt i małych dzieci. Badania prowadzono w różnych regionach w Europie, Afryce Północnej i Indiach. Podstawową ocenianą zmienną był stan wyleczenia w Dniu 9 w grupie PP, określany jako brak nastrzyku spojówkowego i wydzieliny ropnej. W Dniu 9 stopień wyleczenia przy zastosowaniu leku Azyter (87,8%) był nie mniejszy niż podczas stosowania tobramycyny (89,4%). Stopień skuteczności mikrobiologicznej produktu leczniczego Azyter porównywalny był z tobramycyną.

Dzieci i młodzież

Skuteczność i bezpieczeństwo produktu leczniczego Azyter u dzieci w wieku < 18 lat wykazano w randomizowanym badaniu z zamaskowanym badaczem, w którym porównywano ten produkt z tobramycyną u 282 analizowanych pacjentów z rozpoznaniem ropnego bakteryjnego zapalenia spojówek (w tym 148 pacjentów w podgrupie 0 dni - <24 miesięcy). Pacjenci otrzymywali albo produkt Azyter wkraplany dwa razy dziennie przez 3 dni, albo krople do oczu z tobramycyną 0,3% wkraplane co dwie godziny przez 2 dni, a następnie cztery razy dziennie przez 5 dni. Głównym kryterium oceny skuteczności było kliniczne wyleczenie oka o gorszym stanie w trzecim dniu (D3) u pacjentów wykazujących w dniu 0 (D0) obecność bakterii. Wykazano, że wskaźnik klinicznego wyleczenia w oku o gorszym stanie w D3 jest znacznie lepszy dla produktu Azyter (47%) niż dla tobramycyny (28%). W D7 89% pacjentów leczonych produktem Azyter zostało wyleczonych, w porównaniu do 78% w grupie z tobramycyną. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między grupami w zakresie analizy bakteriologicznej w D7. Azyter (wkraplany dwa razy dziennie przez 3 dni) był dobrze tolerowany we wszystkich grupach wiekowych w tym dużym badaniu z udziałem populacji pediatrycznej. Zdarzenia obserwowane u dzieci były podzbiorem tych, które występują u osób dorosłych; u dzieci nie zostały zidentyfikowane żadne nowe działania niepożądane. Ponadto nie wykazano zależności między wiekiem pacjentów a objawami klinicznymi. Krótki czas trwania leczenia azytromycyną o stężeniu 1,5%, niewielka liczba potrzebnych zakropleń oraz łatwość podawania kropli u dzieci zostały docenione zarówno przez dzieci, jak i rodziców.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie stwierdzono obecności azytromycyny we krwi po podaniu produktu Azyter w zalecanych dawkach (próg

wykrywalności: 0,0002 pg/mL osocza) u pacjentów leczonych z powodu bakteryjnego zapalenia spojówek.

Dzieci i młodzież

Badania farmakokinetyczne przeprowadzono wyłącznie u dorosłych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach stwierdzono, że azytromycyna powoduje przemijającą fosfolipidozę. Działanie to

występowało po doustnym podaniu dawek przekraczających ok. 300 razy dawki podawane do oka u ludzi, co

wskazuje na mało istotne znaczenie kliniczne.

Badania elektrofizjologiczne wykazały, że azytromycyna wydłuża odcinek QT elektrokardiogramu.

Potencjalne działanie rakotwórcze:

Nie prowadzono długotrwałych badań na zwierzętach w celu oceny potencjalnego działania rakotwórczego.

Potencjalne działanie mutagenne:

W trakcie badań in vitro i in vivo nie stwierdzono genetycznych i chromosomalnych mutacji w przyjętych modelach testów.

Toksyczny wpływ na rozrodczość

Nie stwierdzono działania embriotoksycznego w badaniach na szczurach po doustnym podawaniu azytromycyny. U szczurów, którym podawano azytromycynę w dawce 100 mg/kg m.c. na dobę i 200 mg/kg m.c. na dobę stwierdzono niewielkie opóźnienie kostnienia u płodu i zwiększenie masy ciała u matki. W badaniach prowadzonych na szczurach w okresie okołoporodowym i pourodzeniowym obserwowano opóźnienie kostnienia po stosowaniu azytromycyny w dawce 50 mg/kg na dobę i większej.

Takie działanie obserwowano po podaniu dawki przekraczającej 1000 razy maksymalne narażenie u człowieka po podaniu do oka. Z powodu szerokiego przedziału bezpieczeństwa te wyniki nie wskazują na znaczące ryzyko wpływu na rozrodczość u człowieka.

Toksyczność oczna

Podanie do oka u zwierząt leku Azyter dwa lub trzy razy na dobę przez 28 dni nie wykazało działania toksycznego zarówno miejscowego, jak i ogólnoustrojowego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Trójghcerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

18 miesięcy.

Lek należy stosować bezpośrednio po otwarciu pojemnika jednodawkowego.

Po zastosowaniu pojemnik jednodawkowy należy wyrzucić.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać pojemniki jednodawkowe w saszetce, w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemniki jednodawkowe z polietylenu o niskiej gęstości w saszetce, każdy z pojemników zawiera 0,25 g. Tekturowe pudełko zawiera 6 pojemników jednodawkowych.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak specjalnych wymagań

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

LABORATOIRES THEA 12, rue Louis Blériot

63017 CLERMONT-FERRAND, CEDEX 2 Francja

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14197

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

06.11.2007 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Gatunki zwykle wrażliwe_

Gram-ujemne bakterie tlenowe_

Moraxella (Branhamella) catarrhalis_

Neisseria gonorrhoeae1 2_

Haemophilus influenzae^_

Haemophilus parainfluenzae%_

Inne drobnoustroje_

Chlamydia trachomatis*_

Gatunki, dla których oporność nabyta może stanowić problem_

Gram-dodatnie bakterie tlenowe_

Staphylococcus aureus (oporny na metycylinę i metycylinowrażliwy) Staphylococcus, koagulazo-ujemny (oporny na metycylinę

i metycylinowrażliwy)_

Streptococcus pneumoniae_

Streptococcus pyogenes_

Streptococci viridans_

Streptococcus agalactiae_

Streptococcus grupy G_

Mikroorganizmy oporne z natury_

Gram- dodatnie bakterie tlenowe_

Corynebacterium spp._

Enterococcus faecium_

Gram-ujemne bakterie tlenowe_

Pseudomonas aeruginosa_

Acinetobacter_

Enterobacteriaceae


8

1

* Skuteczność kliniczna potwierdzona w badaniach na wrażliwych mikroorganizmach dla zalecanych wskazań.

$ Naturalna średnia wrażliwość

2

Zapalenie spojówek spowodowane przez Neisseria gonorrhoeae wymaga leczenia ogólnoustrojowego (patrz punkt 4.4).

Informacje z badań klinicznych

- Jaglicze zapalenie spojówek spowodowane przez Chlamydia trachomatis.

Azyter oceniano w trakcie dwumiesięcznych, randomizowanych, podwójnie maskowanych badań, porównujących Azyter z pojedynczą dawką doustną azytromycyny w leczeniu jaglicy u 670 dzieci (wiek 1-10 lat). Podstawową ocenianą zmienną był stan kliniczny w Dniu 60, tzn. stopień TF0 (uproszczona

Azyter