+ iMeds.pl

Azzalure 10 jednostek Speywood/0,05 mlUlotka Azzalure

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Azzalure, 10 jednostek Speywood/0,05 ml, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

(toksyna botulinowa typ A)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

o Co to jest Azzalure i w j akim celu się go stosuj e o Informacje ważne przed zastosowaniem Azzalure o Jak stosować Azzalure o Możliwe działania niepożądane o Jak przechowywać Azzalure o Zawartość opakowania i nne informacje

1. CO TO JEST AZZALURE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Azzalure zawiera toksynę botulinową typu A, która powoduje zwiotczenie mięśni. Azzalure wpływa na połączenie pomiędzy nerwami i mięśniami uniemożliwiając uwolnienie z zakończeń nerwowych przekaźnika chemicznego, acetylocholiny. Zapobiega to kurczeniu się mięśni. Zwiotczenie mięśni jest przejściowe i stopniowo ustępuje.

Niektórzy ludzie martwią się zmarszczkami pojawiającymi się na twarzy. Azzalure można stosować u osób dorosłych w wieku poniżej 65 lat w celu tymczasowej poprawy wyglądu umiarkowanych lub silnych zmarszczek gładzizny czoła. Są to pionowe zmarszczki pomiędzy brwiami.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM AZZALURE

Kiedy nie stosować wstrzyknięć Azzalure:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na toksynę Clostridium botulinum typu A lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

•    w przypadku infekcji w proponowanym miejscu wstrzyknięcia

•    w przypadku miastenii rzekomoporaźnej, zespołu Eaton Lamberta lub stwardnienia bocznego zanikowego

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed wykonaniem wstrzyknięcia leku Azzalure należy przedyskutować z lekarzem

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia nerwowo-mięśniowe

•    jeśli u pacjenta często występują trudności w przełykaniu pokarmu (dysfagia)

•    jeśli u pacjenta często dochodzi do zakrztuszenia pokarmem lub napojem powodującego kaszel lub dławienie

•    jeśli w proponowanym miejscu wstrzyknięcia obecny jest stan zapalny

•    jeśli mięśnie w proponowanym miej scu wstrzyknięcia są słabe

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia, oznaczające dłuższy niż zazwyczaj czas krzepnięcia (np. hemofilia)

•    jeśli u pacjenta przeprowadzono operację twarzy lub taka operacja lub innego rodzaju zabiegi chirurgiczne są planowane w najbliższej przyszłości

•    jeśli u pacjenta stosowano już wstrzyknięcia innej toksyny botulinowej

•    jeśli po ostatnim leczeniu toksyną botulinową nie nastąpiła znacząca poprawa zmarszczek

Takie informacje pomogą lekarzowi w podjęciu właściwej decyzji w odniesieniu do ryzyka i korzyści wynikających z leczenia.

Specjalne ostrzeżenia:

Bardzo rzadko działanie toksyny botulinowej może powodować osłabienie mięśni oddalonych od miejsca wstrzyknięcia.

W przypadku stosowania toksyn botulinowych w większych dawkach w leczeniu innych chorób rzadko obserwowano powstawanie przeciwciał u pacjentów. Powstawanie przeciwciał neutralizujących toksynę może obniżać skuteczność leczenia.

W przypadku wizyty u lekarza (niezależnie od powodu takiej wizyty) należy poinformować lekarza o wcześniejszym leczeniu Azzalure.

Azzalure a inne leki

Azzalure może wpływać na działanie innych leków stosowanych obecnie lub wcześniej, a w szczególności na:

•    antybiotyki stosowane w zakażeniu (np. antybiotyki aminoglikozydowe takie jak gentamycyna lub amikacyna) lub

•    inne leki zwiotczające mięśnie.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach również tych, które są wydawane bez recepty.

Stosowanie Azzalure z jedzeniem i piciem

Wstrzyknięcia leku Azzalure mogą być wykonane przed lub po jedzeniu lub piciu.

Ciąża i karmienie piersią

Azzalure nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to wyraźnie konieczne.

Nie zaleca się stosowania Azzalure u kobiet karmiących piersią. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje zajście w ciążę lub karmi piersią. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Po wstrzyknięciu Azzalure może wystąpić przejściowe niewyraźne widzenie lub osłabienie mięśni. W przypadku wystąpienia takiego działania leku, nie wolno prowadzić pojazdów, ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach Azzalure

Azzalure zawiera bardzo małą ilość albuminy pochodzącej z ludzkiej krwi.

Możliwość przeniesienia czynników zakaźnych jest bardzo mało prawdopodobna, ale nie można jej całkowicie wykluczyć.

3. JAK STOSOWAĆ AZZALURE

Azzalure powinien być podawany wyłącznie przez lekarzy posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie takiego leczenia oraz wymagany sprzęt.

Lekarz przygotuje lek i poda go pacjentowi. Fiolka leku Azzalure powinna być stosowana tylko u jednego pacjenta podczas jednej sesji leczenia.

Zalecana dawka Azzalure wynosi 50 jednostek, podanych jako 10 jednostek w każdym z 5 miejsc wstrzyknięcia na czole na obszarze ponad nosem i brwiami.

Jednostki stosowane w przypadku innych produktów toksyny botulinowej są inne. Jednostki Speywood leku Azzalure nie mogą być zamieniane z innymi produktami toksyny botulinowej.

Efekt leczenia zmarszczek gładzizny czoła powinien być widoczny po 2 - 3 dniach.

Odstęp czasu pomiędzy kolejnymi wstrzyknięciami Azzalure zostanie określony przez lekarza. Lek nie powinien być stosowany częściej, niż co 12 tygodni.

Azzalure nie jest odpowiedni dla pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Azzalure

Podanie większej niż zalecana dawki Azzalure, może spowodować osłabienie niektórych mięśni znajdujących się poza miejscem wstrzyknięcia. Może to nastąpić dopiero po pewnym czasie. W razie wystąpienia takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić o tym lekarza.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Azzalure może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy pilnie skontaktować się z lekarzem w przypadku:

•    Trudności w oddychaniu, przełykaniu lub mówieniu

•    Obrzęku twarzy lub zaczerwienienia skóry lub swędzącej, grudkowatej wysypki. Takie objawy mogą oznaczać reakcję uczuleniową na lek Azzalure

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent zauważył następujące działania niepożądane: Bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

•    Zaczerwienienie, obrzęk, podrażnienie, wysypka, swędzenie, mrowienie, ból, dyskomfort, kłucie lub zasinienie w miejscu wstrzyknięcia

•    Ból głowy

Często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów)

•    Zmęczenie oczu lub niewyraźne widzenie, opadanie górnej powieki, obrzęk powieki, łzawienie oczu, zespół suchego oka, drżenie mięśni wokół oka

•    Paraliż twarzy

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1 000 pacjentów)

•    Zakłócone, niewyraźne lub podwójne widzenie

•    Zawroty głowy

•    Świąd, wysypka

•    Reakcje uczuleniowe jak wskazane powyżej

•    Zaburzenia ruchów gałek ocznych

Rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

•    Swędząca, grudkowata wysypka

Te działania niepożądane występowały zwykle w ciągu pierwszego tygodnia po wstrzyknięciach leku i wkrótce ustępowały. Zazwyczaj miały charakter łagodny lub umiarkowany.

Bardzo rzadko donoszono o występowaniu objawów niepożądanych dotyczących mięśni innych niż te, w które podano toksynę botulinową. Obejmują one wzmożone osłabienie mięśniowe, trudności w przełykaniu, związane z kaszlaniem oraz dławieniem się przy przełykaniu (w momencie kiedy jedzenie lub płyny dostaną się do dróg oddechowych w momencie przełykania, wystąpić mogą zaburzenia oddychania, takie jak infekcje płucne). Jeśli takie działania wystąpią, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądancyh Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail:ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ AZZALURE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować Azzalure po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po skrócie: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Azzalure należy przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać.

Lekarz rozpuści Azzalure i przygotuje roztwór do wstrzyknięcia. Zaleca się natychmiastowe zużycie sporządzonego roztworu. Jednak można go przechowywać maksymalnie do 4 godzin w lodówce (2°C

-    8°C).

Numer serii (Lot)

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera Azzalure

-    Substancją czynną leku jest toksyna botulinowa typu A*, 10 jednostek Speywood/0,05 ml. Jedna fiolka zawiera 125 jednostek Speywood.

-    Inne składniki leku to albumina ludzka i laktoza jednowodna.

Kompleks toksyny Clostridium botulinum (bakteria) typu A z hemaglutyniną

Jednostki Speywood leku Azzalure są specyficzne dla tego produktu i nie mogą być zamieniane z innymi preparatami zawierającymi toksynę botulinową.

Jak wygląda Azzalure i co zawiera opakowanie

Azzalure ma postać proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Dostępne są opakowania zawierające 1 lub 2 fiolki.

Azzalure ma postać białego proszku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Ipsen Limited, 190 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3XE, Wielka Brytania Wytwórca:

Ipsen Biopharm Limited Ash Road

Wrexham Industrial Estate

Wrexham

LL13 9UF

Data zatwierdzenia ulotki

Dodatkowe informacje lub ulotkę w innym formacie można uzyskać kontaktując się z:

Galderma Polska Sp. z o.o.

Ul. Łączyny 4

02-820 Warszawa, Polska

tel. (22) 33 12 180

X

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla pracowników służby zdrowia: Dawkowanie i sposób podania: 18.05.2015

Patrz punkt 3 Ulotki dla Pacjenta.

Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Należy ściśle przestrzegać instrukcji dotyczących stosowania, przygotowania i usuwania leku.

Rekonstytuuję należy wykonać zgodnie z zasadami dobrej praktyki szczególnie w odniesieniu do techniki aseptycznej.

Azzalure należy rozpuścić w 0,9% roztworu chlorku sodu (9 mg/ml) do wstrzykiwań. Zgodnie z poniższą tabelą dotyczącą rozpuszczania, wymaganą objętość 0,9% roztworu chlorku sodu (9 mg/ml) do wstrzykiwań należy pobrać do strzykawki w celu otrzymania klarownego roztworu o stężeniu 10j./0,05 ml;

Objętość rozpuszczalnika (0,9% roztworu chlorku sodu) dodana do fiolki zawierającej 125 j.

Otrzymana dawka (jednostki na 0.05 ml)

0.63 ml

10 j.

Dokładny pomiar 0,63 ml można uzyskać za pomocą strzykawek o pojemności 1 ml, wyskalowanych w odstępach co 0,1 ml i 0,01 ml.

ZALECENIA DOTYCZĄCE USUWANIA SKAŻONYCH MATERIAŁÓW

Niezwłocznie po użyciu i przed usunięciem niezużyty lek Azzalure po rekonstytucji (w fiolce lub w strzykawce) należy inaktywować przy pomocy 2 ml rozcieńczonego roztworu podchlorynu sodu w stężeniu 0,55 lub 1% (roztwór Dakina).

Nie opróżniać użytych fiolek, strzykawek i materiałów. Należy wyrzucać je do odpowiednich pojemników i usuwać zgodnie z lokalnymi wymaganiami.

ZALECENIA NA WYPADEK INCYDENTU PODCZAS PRZYGOTOWANIA TOKSYNY BOTULINOWEJ

•    Rozlany produkt należy zetrzeć: za pomocą chłonnego materiału nasączonego roztworem podchlorynu sodu (wybielacz) w przypadku proszku lub za pomocą suchego, chłonnego materiału w przypadku produktu po rekonstytucji.

•    Skażoną powierzchnię należy czyścić chłonnym materiałem nasączonym roztworem podchlorynu sodu (wybielacz) a następnie wysuszyć.

•    W przypadku stłuczenia fiolki postępować zgodnie z powyższą instrukcją. Ostrożnie zebrać fragmenty potłuczonego szkła i ścierać produkt uważając przy tym, aby nie skaleczyć skóry.

•    Jeśli produkt miał kontakt ze skórą, przemyć skażone miejsce roztworem podchlorynu sodu (wybielacz), a następnie spłukać obficie wodą.

•    Jeśli produkt miał kontakt z oczami, należy dokładnie przepłukać oczy obfitą ilością wody lub oftalmologicznym roztworem do przemywania oczu.

•    Jeśli produkt miał kontakt z raną, skaleczeniem lub uszkodzoną skórą, skażone miejsce należy dokładnie przepłukać obfitą ilością wody i podjąć odpowiednie działania medyczne zależne od wstrzykniętej dawki.

Należy ściśle przestrzegać instrukcji dotyczących stosowania, przygotowania i usuwania leku.

7

Azzalure

Charakterystyka Azzalure

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Azzalure, 10 jednostek Speywood/0,05 ml, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Toksyna botulinowa typ A * 10 jednostek Speywood **/0,05 ml roztworu po rekonstytucji Fiolka zawiera 125 jednostek

*Kompleks toksyny Clostridium botulinum typu A z hemaglutyniną

**Jedna jednostka Speywood (j.) jest określana jako mediana dawki śmiertelnej podanej dootrzewnowo myszy (LD50).

Jednostki Speywood są specyficzne dla produktu leczniczego Azzalure i nie mogą być zastępowane innymi preparatami toksyny botulinowej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Proszek jest biały.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Azzalure jest wskazany w celu tymczasowej poprawy wyglądu umiarkowanych lub silnych zmarszczek gładzizny czoła (pionowe zmarszczki pomiędzy brwiami) widocznych podczas marszczenia brwi u pacjentów dorosłych w wieku poniżej 65 lat, w przypadku, gdy nasilenie takich zmarszczek wywiera istotny psychologiczny wpływ na pacjenta.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie:

W poszczególnych preparatach występują różne jednostki toksyny botulinowej. Jednostki Speywood są specyficzne dla preparatu Azzalure i nie mogą być zastępowane innymi preparatami toksyny botulinowej.

Dzieci i młodzież

Nie wykazano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu leczniczego Azzalure u dzieci poniżej 18. roku życia.

Sposób podawania (patrz punkt 6.6):

Azzalure powinien być podawany wyłącznie przez lekarzy posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie takiego leczenia oraz wymagany sprzęt.

Po rekonstytucji Azzalure powinien być zastosowany wyłącznie do leczenia jednego pacjenta podczas jednej sesji.

Przed wstrzyknięciem produkt należy rekonstytuować zgodnie z instrukcjami podanymi w punkcie 6.6.

Usunąć makijaż i zdezynfekować skórę środkiem antyseptycznym o działaniu miejscowym.

Wstrzyknięcia domięśniowe należy wykonywać pod kątem prostym do skóry za pomocą jałowej igły 29-30 G.

Instrukcja podawania

Zalecana dawka wynosi 50 jednostek Speywood (0,25 ml roztworu po rekonstytucji) Azzalure podzielonych na 5 miejsc wstrzyknięć, 10 jednostek Speywood (0,05 ml roztworu po rekonstytucji) zostanie wstrzykniętych domięśniowo do każdego z 5 miejsc: 2 wstrzyknięcia w każdy mięsień marszczący (corrugator) i jedno wstrzyknięcie do mięśnia podłużnego nosa (procerus) w pobliżu kąta czołowo-nosowego zgodnie z poniższym rysunkiem:

Charakterystyczne punkty anatomiczne są łatwiej rozpoznawalne, jeśli są obserwowane i wyczuwane przy maksymalnym zmarszczeniu. Przed wstrzyknięciem należy przycisnąć mocno kciuk lub palec wskazujący poniżej krawędzi oczodołu w celu uniemożliwienia powstania wybroczyny poniżej krawędzi oczodołu. Podczas wstrzykiwania igła powinna być skierowana w górę i środkowo. Dla zmniejszenia ryzyka opadania powieki należy unikać wstrzykiwań w pobliżu mięśnia dźwigacza powieki górnej (levatorpalpebrae superioris), szczególnie u pacjentów z nasilonymi zespołami opadania brwi (depressor supercilii). Wstrzykiwań do mięśnia marszczącego należy dokonywać w części centralnej takiego mięśnia co najmniej w odległości 1 cm od krawędzi oczodołu.

Odstępy pomiędzy seriami wstrzyknięć zależą od oceny indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. W badaniach klinicznych najkorzystniejszy efekt leczenia występował do 4 miesięcy od wstrzyknięcia leku. U niektórych pacjentów odpowiedź na lek utrzymywała się do 5 miesięcy (patrz punkt 5.1). Odstępy pomiędzy seriami wstrzyknięć nie powinny być częstsze niż 3 miesiące.

W przypadku niepowodzenia leczenia lub słabszego działania po ponownym wstrzyknięciu należy stosować alternatywne metody leczenia. W przypadku niepowodzenia leczenia po pierwszej sesji leczenia można rozważać podjęcie następujących działań:

•    Analiza przyczyn niepowodzenia np. wstrzykiwanie do niewłaściwych mięśni, stosowanie nieprawidłowej techniki i powstanie przeciwciał neutralizujących toksynę.

•    Ponowna ocena znaczenia leczenia toksyną botulinową typu A.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

-    W przypadku infekcji w proponowanych miejscach wstrzyknięć.

-    W przypadku obecności miastenii rzekomoporaźnej, zespołu Eaton Lamberta lub stwardnienia bocznego zanikowego.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Azzalure należy stosować ostrożnie u pacjentów z ryzykiem lub klinicznie potwierdzoną znaczną dysfunkcją przekaźnictwa nerwowo-mięśniowego. U takich pacjentów może występować zwiększona wrażliwość na leki takie jak Azzalure, która może powodować nadmierne osłabienie mięśni.

W przypadku toksyny botulinowej bardzo rzadko donoszono o możliwych działaniach niepożądanych związanych z rozprzestrzenianiem się toksyny w miejsca odległe od miejsca podania. Pacjenci leczeni dawkami terapeutycznymi mogą odczuwać nadmierne osłabienie mięśni.

Nie zaleca się podawania Azzalure u pacjentów z dysfagią i aspiracją w wywiadzie.

Należy zalecić pacjentom lub opiekunom natychmiastowe zwrócenie się do lekarza w przypadku wystąpienia zaburzeń połykania, mowy lub oddychania.

Nie wolno przekraczać zalecanej dawki i częstości podawania Azzalure.

Istotne jest zbadanie anatomii twarzy pacjenta przed podaniem Azzalure. Należy brać pod uwagę asymetrię twarzy, opadanie powiek, nadmierną wiotkość skóry, blizny i zmiany tej anatomii będące wynikiem wcześniejszych interwencji chirurgicznych.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania Azzalure w obecności stanu zapalnego w proponowanym miejscu(ach) wstrzyknięć lub, jeśli docelowy mięsień wykazuje nadmierne osłabienie lub zanik.

Podobnie jak w przypadku wszystkich wstrzyknięć domięśniowych nie zaleca się podawania Azzalure u pacjentów z wydłużonym czasem krzepnięcia.

Zbyt częste podawanie leku lub zbyt duże dawki mogą zwiększać ryzyko powstania przeciwciał przeciwko toksynie botulinowej. Z klinicznego punktu widzenia powstawanie przeciwciał neutralizujących toksynę może obniżać skuteczność dalszego leczenia.

Nie jest znany wpływ podawania innych neurotoksyn botulinowych podczas leczenia Azzalure i należy tego unikać.

Produkt zawiera niewielką ilość albuminy ludzkiej. W przypadku stosowania produktów pochodzących z krwi nie można z całkowitą pewnością wykluczyć ryzyka przeniesienia czynników zakaźnych.

Obowiązkowo podczas jednej sesji Azzalure jest stosowany wyłącznie u jednego pacjenta. Pozostałą część niezużytego produktu należy usunąć zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie 6.6.

Należy stosować szczególne środki ostrożności podczas przygotowania i podawania produktu oraz podczas inaktywacji i usuwania pozostałego niezużytego roztworu (patrz punkt 6.6).

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Równoczesne stosowanie leku Azzalure i antybiotyków aminoglikozydowych lub innych środków zakłócających przewodnictwo nerwowo-mięśniowe (np. środki o działaniu kuraryzującym) może być dopuszczalne wyłącznie przy zachowaniu ostrożności, ponieważ mogą one wzmacniać działanie toksyny botulinowej typu A.

Nie prowadzono badań interakcji leków. Nie zostały zgłoszone żadne inne interakcje o znaczeniu klinicznym.

4.6    Ciąża i laktacja Ciąża

Azzalure nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania toksyny botulinowej typu A u kobiet w ciąży. Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję w przypadku stosowania dużych dawek (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Karmienie piersią

Brak jest informacji, czy Azzalure przenika do mleka kobiet. Nie zaleca się stosowania Azzalure podczas laktacji.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Istnieje potencjalne ryzyko miejscowego osłabienia mięśni lub zaburzenia widzenia związane ze stosowaniem tego produktu, które może tymczasowo ograniczyć zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podczas różnych badań klinicznych Azzalure podano ponad 1900 pacjentom.

Ponad 1500 pacjentów z umiarkowanymi lub silnymi zmarszczkami gładzizny czoła leczono zalecaną dawką 50 jednostek leku w trakcie zasadniczych, długoterminowych, otwartych badań klinicznych prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną otrzymującą placebo.

Podczas zasadniczych badań prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo, po podaniu jednej dawki u 22,3% pacjentów leczonych zalecaną dawką Azzalure (50 j.) i u 16,6% pacjentów leczonych placebo wystąpiła reakcja niepożądana związana z leczeniem, techniką wstrzyknięcia lub jednym i drugim. Podczas długoterminowego otwartego badania III fazy, w którym pacjenci otrzymywali kilka cykli wstrzykiwań, u 26% pacjentów wystąpiła co najmniej jedna reakcja niepożądana związana z leczeniem po pierwszym wstrzyknięciu. Częstość reakcji związanych z leczeniem/techniką wstrzykiwań malała wraz z powtarzaniem cykli.

Do najczęściej występujących reakcji niepożądanych należą ból głowy i odczyny w miejscu wstrzyknięcia. Zwykle reakcje związane z leczeniem/techniką wstrzykiwania występują w ciągu pierwszego tygodnia po wstrzyknięciu i mają charakter przejściowy. Większość takich zgłaszanych reakcji miała charakter łagodny lub umiarkowany i były one odwracalne.

Częstość działań niepożądanych określono jak poniżej:

Bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często Ból głowy Często

Niedowład twarzy (głównie opisywany jako niedowład brwi)

Niezbyt często Zawroty głowy

Zaburzenia oka

Często

Astenopia, opadnięcie powieki, obrzęk powieki, nasilenie łzawienia, zespół suchego oka, drganie mięśni (drganie mięśni wokół oczu)

Niezbyt często

Zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, zaburzenia ruchów gałek ocznych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często Świąd, wysypka skórna Rzadko Pokrzywka

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Bardzo często

Odczyny w miejscu wstrzyknięcia (np. rumień, obrzęk, podrażnienie, wysypka, świąd, parestezja, ból, dyskomfort, kłucie i zasinienie)

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często Nadwrażliwość

Bardzo rzadko donoszono o występowaniu objawów niepożądanych związanych z działaniem toksyny w miejscach odległych od miejsca jej podania (wzmożone osłabienie mięśniowe, zaburzenia przełykania, zachłystowe zapalenie płuc, które może prowadzić do śmierci) (patrz punkt 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądancyh Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-maikndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Podczas badań klinicznych nie wystąpiło przedawkowanie leku.

Można oczekiwać, że nadmierne dawki toksyny botulinowej spowodują osłabienie nerwowo-mięśniowe z różnymi objawami. Może być wymagane wspomaganie oddychania w przypadku, gdy nadmierne dawki powodują paraliż mięśni układu oddechowego.

W przypadku przedawkowania pacjent powinien pozostawać pod obserwacją lekarską w zakresie objawów nadmiernego osłabienia mięśni lub paraliżu mięśni. W razie potrzeby należy rozpocząć leczenie objawowe.

Objawy przedawkowania mogą nie wystąpić bezpośrednio po wstrzyknięciu.

Należy rozważyć przyjęcie do szpitala w przypadku pacjentów z objawami zatrucia toksyną botulinową typu A (np. połączenie osłabienia mięśni, opadanie powiek, podwójne widzenie, zaburzenia połykania i mowy lub paraliż mięśni układu oddechowego).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki zwiotczające mięśnie, działające obwodowo Kod ATC: M03AX01

Podstawowe działanie farmakodynamiczne toksyny Clostridium botulinum typu A wynika z chemicznego odnerwienia leczonych mięśni powodującego wymierne zmniejszenie potencjału czynnościowego mięśni, które z kolei powoduje miejscowe zmniejszenie działania mięśni lub paraliż.

Dane kliniczne

Podczas klinicznego rozwoju Azzalure do różnych badań klinicznych włączono ponad 2600 pacjentów.

Podczas badań klinicznych 1907 pacjentów z umiarkowanymi lub silnymi zmarszczkami gładzizny czoła było leczonych zalecaną dawką 50 jednostek Speywood. Spośród nich 305 pacjentów było leczonych 50 j. podczas dwóch zasadniczych badań fazy III prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo, a 1200 pacjentów było leczonych 50 j. podczas długoterminowego, otwartego badania fazy III obejmującego wielokrotne podanie dawki leku. Pozostali pacjenci byli leczeni w ramach badań pomocniczych i ustalenia dawki.

Mediana czasu do wystąpienia odpowiedzi wynosiła 2-3 dni po podaniu leku, a maksymalne działanie obserwowano w dniu trzydziestym. Podczas obydwu zasadniczych badań fazy III z grupą kontrolną otrzymującą placebo wstrzyknięcia Azzalure znacząco zmniejszyły nasilenie zmarszczek gładzizny czoła przez okres do 4 miesięcy. W jednym z dwóch zasadniczych badań po 5 miesiącach działanie leku nadal było znaczące.

Trzydzieści dni po wstrzyknięciu ocena dokonana przez badaczy wykazała, że u 90% (273/305) pacjentów wystąpiła odpowiedź na leczenie (po maksymalnym zmarszczeniu u pacjentów nie były widoczne żadne lub jedynie łagodne zmarszczki gładzizny czoła) w porównaniu do 3% (4/153) w grupie pacjentów leczonych placebo. Pięć miesięcy po wstrzyknięciu, u 17% (32/190) pacjentów leczonych Azzalure odpowiedź na lek utrzymywała się nadal w porównaniu do 1% (1/92) w grupie pacjentów leczonych placebo. Dokonana przez pacjentów po trzydziestu dniach własna ocena, przy maksymalnym zmarszczeniu wykazała odsetek odpowiedzi wynoszący 82% (251/305) w przypadku pacjentów leczonych Azzalure i 6% (9/153) w przypadku pacjentów leczonych placebo. W jednym zasadniczym badaniu fazy III, w którym oceniano dwustopniową poprawę w opinii badacza przy maksymalnym zmarszczeniu, grupa pacjentów wykazujących taką poprawę obejmowała 77% (79/103).

Przed leczeniem w podgrupie 177 pacjentów występowały umiarkowane lub ciężkie zmarszczki gładzizny czoła w spoczynku. Ocena tej populacji pacjentów dokonana przez badaczy trzydzieści dni po podaniu leku wykazała, że 71% (125/177) pacjentów leczonych Azzalure uznano za pacjentów z odpowiedzią w porównaniu do 10% (8/78) pacjentów leczonych placebo.

Otwarte, długoterminowe badanie z wielokrotnym podaniem dawki leku wykazało, że mediana czasu do wystąpienia odpowiedzi wynosząca 3 dni była utrzymana w ponownych cyklach stosowania leku. Odsetek pacjentów z odpowiedzią przy maksymalnym zmarszczeniu określony przez badacza po 30 dniach był utrzymany podczas kolejnych cykli leczenia (wynosząc od 80% do 91% podczas 5 cykli). Odsetek pacjentów z odpowiedzią wśród pacjentów ze zmarszczkami gładzizny czoła w spoczynku podczas kolejnych cykli podawania leku był zgodny z badaniami obejmującymi podanie jednej dawki i wynosił 56% - 74% pacjentów leczonych Azzalure uznanych przez badaczy za pacjentów z odpowiedzią trzydzieści dni po zastosowaniu leczenia.

Żaden z klinicznych punktów końcowych nie obejmował obiektywnej oceny wpływu psychologicznego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po domięśniowym wstrzyknięciu zalecanej dawki nie oczekuje się obecności Azzalure w wykrywalnym stężeniu w krwi obwodowej. W związku z tym nie przeprowadzono badań farmakokinetycznych z Azzalure.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach nad reprodukcją prowadzonych na szczurach i królikach po podaniu dużych dawek obserwowano ciężką toksyczność u matek, której towarzyszyły straty po implantacji jaja.

Po podaniu królikom i szczurom dawek odpowiadających dawkom 60 - 100 - krotnie większym niż zalecana u ludzi (50 j.),nie obserwowano toksycznego wpływu na zarodek i płód. Nie obserwowano działań teratogennych u tych gatunków. U szczurów nastąpiło obniżenie płodności samców i samic w związku z ograniczeniem kopulacji wynikającym z paraliżu mięśni po podaniu dużych dawek.

W badaniu toksyczności przewlekłej prowadzonym na szczurach, nie wykazano toksyczności układowej po podaniu dawek odpowiadających 75-krotności dawki zalecanej u ludzi (50 j.) podzielonych równomiernie na prawy i lewy mięsień pośladkowy.

Badania ostrej toksyczności, toksyczności przewlekłej i tolerancji miejscowej w miejscu wstrzyknięcia, po podaniu klinicznie istotnych dawek, nie wykazywały nietypowych miejscowych ani układowych działań niepożądanych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Albumina ludzka Laktoza jednowodna.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi lekami poza podanymi w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności 2 lata.

Roztwór po rekonstytucji:

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Niemniej jednak, wykazano stabilność chemiczną i fizyczną leku po rekonstytucji przez 4 godziny w temperaturze 2°C -8°C.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Nie zamrażać.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

125 jednostek Speywood proszku w fiolce (szkło typu I), z korkiem (z gumy halobutylowej) i wieczkiem (aluminium).

Opakowanie zawiera 1 lub 2 fiolkę (i).

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Należy ściśle przestrzegać instrukcji dotyczących stosowania, przygotowania i usuwania leku.

Rekonstytuuję należy wykonać zgodnie z zasadami dobrej praktyki szczególnie w odniesieniu do techniki aseptycznej.

Azzalure należy rozpuścić w 0,9% roztworu chlorku sodu (9 mg/ml) do wstrzykiwań.

Zgodnie z poniższą tabelą dotyczącą rozpuszczania, wymaganą objętość 0,9% roztworu chlorku sodu (9 mg/ml) do wstrzykiwań należy pobrać do strzykawki w celu otrzymania klarownego roztworu o stężeniu 10j./0,05 ml;

Objętość rozpuszczalnika (0,9% roztworu chlorku sodu) dodana do fiolki zawierającej 125 j.

Otrzymana dawka (jednostki na 0.05 ml)

0.63 ml

10 j.

Dokładny pomiar 0,63 ml można uzyskać za pomocą strzykawek o pojemności 1 ml, wyskalowanych w odstępach co 0,1 ml i 0,01 ml.

ZALECENIA DOTYCZĄCE USUWANIA SKAŻONYCH MATERIAŁÓW

Niezwłocznie po użyciu i przed usunięciem, niezużyty lek Azzalure po rekonstytucji (w fiolce lub w strzykawce) należy inaktywować przy pomocy 2 ml rozcieńczonego roztworu podchlorynu sodu w stężeniu 0,55 lub 1% (roztwór Dakina).

Nie opróżniać użytych fiolek, strzykawek i materiałów. Należy wyrzucać je do odpowiednich pojemników i usuwać zgodnie z lokalnymi wymaganiami.

ZALECENIA NA WYPADEK INCYDENTU PODCZAS PRZYGOTOWANIA TOKSYNY BOTULINOWEJ

•    Rozlany produkt należy zetrzeć: za pomocą chłonnego materiału nasączonego roztworem podchlorynu sodu (wybielacz) w przypadku proszku lub za pomocą suchego, chłonnego materiału w przypadku produktu po rekonstytucji.

•    Skażoną powierzchnię należy czyścić chłonnym materiałem nasączonym roztworem podchlorynu sodu (wybielacz) a następnie wysuszyć.

•    W przypadku stłuczenia fiolki postępować zgodnie z powyższą instrukcją. Ostrożnie zebrać fragmenty potłuczonego szkła i ścierać produkt uważając przy tym, aby nie skaleczyć skóry.

•    Jeśli produkt miał kontakt ze skórą, przemyć skażone miejsce roztworem podchlorynu sodu (wybielacz), a następnie spłukać obficie woda.

•    Jeśli produkt miał kontakt z oczami, należy przepłukać dokładnie oczy obfitą ilością wody lub oftalmologicznym roztworem do przemywania oczu.

•    Jeśli produkt miał kontakt z raną, skaleczeniem lub uszkodzoną skórą, skażone miejsce należy dokładnie przepłukać obfitą ilością wody i podjąć odpowiednie działania medyczne zależne od wstrzykniętej dawki.

Należy ściśle przestrzegać instrukcji dotyczących stosowania, przygotowania i usuwania leku.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ipsen Limited

190 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3XE Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr 16393

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

18.01.2010

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

18.05.2015

10

Azzalure