+ iMeds.pl

Babicum 320 mg/5 mlUlotka Babicum

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

BABICUM, 320 mg/5 ml, syrop Plantaginis lanceolatae folii extractum fluidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 5 dni u dorosłych lub 3 dni u dzieci nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Babicum i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Babicum

3.    Jak przyj mować lek Babicum

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Babicum

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Babicum i w jakim celu się go stosuje

Lek Babicum zawiera płynny wyciąg z babki lancetowatej. Substancje zawarte w wyciągu z babki lancetowatej wykazują słabe działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne na błonę śluzową gardła.

Tradycyjnie jako środek pomocniczy stosowany w łagodzeniu objawów takich jak kaszel, chrypka w przebiegu przeziębienia.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Babicum

Kiedy nie przyjmować leku Babicum:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Dzieci

Lek ten zawiera niewielką ilość etanolu (alkohol), mniej niż 100 mg na dawkę (1 łyżeczka - 0,063 g alkoholu, 1/2 łyżeczki - 0,031 g alkoholu). Przed zastosowaniem produktu u dzieci poniżej 6 lat należy skonsultować się z lekarzem. Nie należy stosować u dzieci poniżej 3 lat.

Dorośli

Lek ten zawiera etanol (alkohol),nie więcej niż 1% (m/m), tzn. do 0,189 g na dawkę, co jest równoważne 4,7 ml piwa i 1,96 ml wina na dawkę. Lek jest szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową. Zawartość alkoholu należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

Jeśli po upływie 5 dni u dorosłych lub 3 dni u dzieci nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Inne leki i Babicum

Nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania produktu w okresie ciąży i karmienia piersią.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych na temat wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Dawka jednorazowa dla osoby dorosłej zawiera 0,189 g etanolu.

Lek Babicum zawiera sacharozę, glukozę i fruktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta zaburzenia związane z nietolerancją niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    Jak przyjmować lek Babicum

Zalecana dawka leku Babicum to:

2-5 razy dziennie:

   dzieci powyżej 3 r.ż. - 1/2 łyżeczki (tj. ok. 3,2 g syropu), nie częściej niż co 4 godziny.

Przed zastosowaniem produktu u dzieci poniżej 6 lat należy skonsultować się z lekarzem.

• dzieci od 7 r.ż. i młodzież od 12 lat - 1 łyżeczka (tj. ok. 6,4 g syropu), co 2-3 godziny.

Dorośli

   dorośli - łyżka stołowa (tj. ok. 19,2 g syropu), co 2-3 godziny.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Babicum

Mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Pominięcie przyjęcia leku Babicum

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Kolejną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Przy zalecanym dawkowaniu dotychczas nie stwierdzono wystąpienia działań niepożądanych. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; Tel. + 48 22 49 21 301; Faks: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Babicum

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Chronić od światła.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Babicum

Substancją czynną leku jest wyciąg płynny z Plantaginis lanceolatae folii (liścia babki lancetowatej).

100 g produktu zawiera:

5 g wyciągu płynnego z Plantaginis lanceolatae folii (liścia babki lancetowatej) (0,7—1,3 : 1). Ekstrahent: etanol 20% (m/m). Zawartość etanolu nie więcej niż 1% (m/m).

-    Pozostałe składniki to: syrop z buraka cukrowego, miód, sorbinian potasu, olejek mięty

pieprzowej, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Babicum i co zawiera opakowanie

Lek ma postać syropu.

Butelka ze szkła barwnego z zakrętką z polietylenu w tekturowym pudełku (100 lub 250 ml). Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Natur Produkt Pharma Sp. z o.o. ul. Podstoczysko 30 07-300 Ostrów Mazowiecka Tel. (029) 644 29 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Babicum

Charakterystyka Babicum

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

BABICUM, 320 mg/5 ml, syrop

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

100 g produktu zawiera:

5 g wyciągu płynnego z Plantaginis lanceolatae folii (liścia babki lancetowatej) (0,7-1,3 : 1). Ekstrahent: etanol 20% (m/m).

Zawartość etanolu nie więcej niż 1% (m/m).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Produkt przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

4.1    Wskazania do stosowania

Tradycyjnie jako środek pomocniczy stosowany w łagodzeniu objawów takich jak kaszel, chrypka w przebiegu przeziębienia.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Stosuje się 2-5 razy dziennie:

Dzieci i młodzież

   dzieci powyżej 3 r.ż. - 1/2 łyżeczki (tj. ok. 3,2 g syropu), nie częściej niż co 4 godziny.

Przed zastosowaniem produktu u dzieci poniżej 6 lat należy skonsultować się z lekarzem.

•    dzieci od 7 r.ż. i młodzież od 12 lat - 1 łyżeczka (tj. ok. 6,4 g syropu), co 2-3 godziny.

Dorośli

   dorośli - łyżka stołowa (tj. ok. 19,2 g syropu), co 2-3 godziny.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Dzieci i młodzież

Produkt leczniczy zawiera niewielką ilość etanolu (alkohol), mniej niż 100 mg na dawkę (1 łyżeczka -do 63 mg alkoholu, 1/2 łyżeczki - do 31 mg alkoholu). Przed zastosowaniem produktu u dzieci poniżej 6 lat należy skonsultować się z lekarzem. Nie należy stosować u dzieci poniżej 3 lat.

Dorośli

Produkt leczniczy zawiera etanol (alkohol), do 0,189 g na dawkę co jest równoważne 4,7 ml piwa i 1,96 ml wina na dawkę. szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową. Zawartość alkoholu należy

wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

Produkt zawiera sacharozę, glukozę i fruktozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono interakcji z innymi produktami leczniczymi, ani innych interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania produktu w okresie ciąży i karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych na temat wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów. Dawka jednorazowa dla osoby dorosłej zawiera do 0,189 g etanolu.

4.8    Działania niepożądane

Dotychczas nie stwierdzono działań niepożądanych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; Tel. + 48 22 49 21 301; Faks: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9    Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania, np. spożycia całego opakowania jednorazowo mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki wykrztuśne, kod ATC: jeszcze nie przydzielony Brak danych na temat właściwości farmakodynamicznych syropu Babicum.

Wyciąg z ziela babki lancetowatej zawiera glikozydy irydoidowe jak aukubozyd i katalpol. Związki te wykazują słabe działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne na błony śluzowe gardła.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Syrop z buraka cukrowego Miód

Sorbinian potasu Olejek mięty pieprzowej Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C. Chronić od światła.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła barwnego z zakrętką z polietylenu w tekturowym pudełku.

Opakowanie 100 lub 250 ml. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań dotyczących usuwania.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Natur Produkt Pharma Sp. z o.o. ul. Podstoczysko 30 07-300 Ostrów Mazowiecka

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: R/6889

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21 listopada 1996 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: DD miesiąc RRRR

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Babicum