Imeds.pl

Bactroban 20 Mg/G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Bactroban, 20 mg/g, krem Mupirocyna

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Bactroban i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bactroban

3.    Jak stosować lek Bactroban

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Bactroban

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Bactroban i w jakim celu się go stosuje

Bactroban w postaci kremu zawiera antybiotyk zwany mupirocyną w postaci mupirocyny wapniowej. Jest on stosowany:

• w leczeniu zakażeń skóry, takich jak zakażenia niewielkich ran szarpanych, ran szytych lub otarć naskórka, wywołanych przez bakterie zwane Staphylococcus aureus lub Streptococcus pyogenes. Ten krem jest przeznaczony do stosowania wyłącznie na skórę.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bactroban Kiedy nie stosować leku Bactroban

•    jeśli pacjent ma uczulenie na mupirocynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Bactroban wymienionych w punkcie 6 tej ulotki.

•    u pacjentów poniżej 1 roku życia.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy stosować leku Bactroban do oczu. Jeśli pacjent stosuje lek Bactroban na skórę twarzy, należy zachować ostrożność, aby nie zastosować go do lub w pobliżu oczu lub nosa.

Bactroban krem należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy stosować leku Bactroban do jamy ustnej ani go połykać.

Inne leki i Bactroban

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio również tych, które wydawane są bez recepty i o lekach ziołowych, a także o lekach, które planuje się przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W przypadku, jeśli leczenie dotyczy pękniętej brodawki sutkowej, należy ją bardzo dokładnie umyć przed karmieniem piersią.

Lek Bactroban zawiera alkohol cetylowy i alkohol stearylowy. Te substancje mogą powodować miejscową reakcję skórną po nałożeniu kremu. Patrz także punkt 4.

3. Jak stosować lek Bactroban

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku

Nie należy nakładać innych maści lub kremów w miej scu stosowania leku Bactroban, ponieważ może to spowodować zmniejszenie jego skuteczności.

Zazwyczaj lek Bactroban nakładany jest na skórę do 3 razy na dobę.

1.    Umyć i osuszyć ręce.

2.    Nałożyć niewielką ilość kremu na kawałek czystej waty lub gazik.

3.    Nałożyć za jego pomocą krem na zmienione chorobowo miejsce na skórze.

4.    Leczone miejsce w razie potrzeby można przykryć opatrunkiem, chyba że lekarz zaleci pozostawienie leczonego miejsca nie przykrytego.

5.    Zakręcić tubkę i umyć ręce.

Jak długo należy stosować Bactroban

Lek Bactroban należy stosować tak długo, jak zaleci lekarz prowadzący. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub z farmaceutą. Zazwyczaj bakterie giną po 10 dniach od rozpoczęcia kuracji.

Nie należy stosować leku Bactroban dłużej niż 10 dni.

Jeśli w ciągu 3-5 dni leczenia nie dochodzi do poprawy należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

W przypadku stosowania leku Bactroban przez dłuższy czas może dochodzić do zakażenia drożdżakowego na obszarach ciała o dużej wilgotności. Na skórze widoczne są jasnoczerwone plamki, które mogą być bardzo swędzące. Czasami w środku mogą znajdować się małe krosty.

Jeśli pojawią się takie objawy należy poinformować lekarza prowadzącego lub farmaceutę.

Stosowanie u dzieci

Nie należy stosować u dzieci do 1. roku życia, gdyż nie przeprowadzono odpowiednich badań. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bactroban

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Bactroban należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub z farmaceutą.

W przypadku połknięcia leku Bactroban należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym informując o tym, co i w jakiej ilości zostało połknięte.

Pominięcie zastosowania leku Bactroban

Jeśli pacjent zapomni zastosować lek, należy zastosować go, gdy sobie o tym przypomni. Jeśli pora zastosowania następnej dawki wypada w ciągu godziny należy opuścić dawkę pominiętą.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Bactroban

Jeśli pacjent przerwie stosowanie leku Bactroban zbyt wcześnie, nie wszystkie bakterie mogą zginąć lub mogą się nadal namnażać. Należy zapytać lekarza prowadzącego lub farmaceutę, kiedy przerwać stosowanie kremu.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Poniżej wymieniono działania niepożądane tego leku, jakie mogą wystąpić.

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 do 1 na 100 pacjentów):

•    Świąd, zaczerwienienie, pieczenie, pokrzywka, kontaktowe zapalenie skóry, wysypka.

Zaczerwienienie i suchość skóry może także wystąpić na innych częściach ciała.

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

Uogólnione reakcje alergiczne, takie jak:

•    uogólniona wysypka, pokrzywka,

•    obrzęk naczynioruchowy (puchnięcie, czasami również twarzy i ust, mogące prowadzić do trudności z oddychaniem - w wypadku wystąpienia takich objawów, należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem).

Jeśli u pacjenta wystąpi ciężka reakcja skórna lub nadwrażliwość

•    usunąć krem

•    przerwać stosowanie leku

•    poinformować lekarza prowadzącego tak szybko jak to możliwe

W rzadkich przypadkach leki takie jak Bactroban krem mogą spowodować zapalenie okrężnicy (jelita grubego) - objawia się to pojawieniem się biegunki, zwykle krwistej i zawierającej śluz, bólem brzucha, gorączką (rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy).

W przypadku pojawienia się powyższych objawów należy skontaktować się z lekarzem tak szybko jak to możliwe.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

5. Jak przechowywać lek Bactroban

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Nie należy stosować leku Bactroban krem po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować leku Bactroban, jeśli wygląda inaczej niż normalnie (patrz opis w pkt.6).

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Bactroban

- Substancj ą czynną leku jest mupirocyna w postaci mupirocyny wapniowej. Każdy gram kremu zawiera 20 mg mupirocyny.

-    Pozostałe składniki: guma ksantanowa, parafina ciekła, cetomakrogol 1000, alkohol stearylowy, alkohol cetylowy, fenoksyetanol, alkohol benzylowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Bactroban i co zawiera opakowanie

Bactroban jest kremem o białej barwie i jednolitej konsystencji. Lek dostępny jest w tubach aluminiowych zawierających 15 g kremu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Export Ltd 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS Wielka Brytania

Wytwórca

Glaxo Wellcome Operations Harmire Road Barnard Castle County Durham DL12 8DT Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

GSK Services Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa tel. (0-22) 576 9000

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

GSK logo

2013.10 Bactroban krem GDS14 4