+ iMeds.pl

Baladex (50 mg + 30 mg)/5 mlUlotka Baladex

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Baladex, (50 mg + 30 mg)/5 ml, syrop

Theophyllinum + Guaifenesinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Baladex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Baladex

3.    Jak przyjmować Baladex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Baladex

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Baladex i w jakim celu się go stosuje

Baladex to lek w postaci syropu w skład, którego wchodzą dwie substancje czynne: teofilina i gwajfenezyna.

Teofilina ma działanie rozkurczające mięśnie gładkie oskrzeli, a gwajafenezyna działanie wykrztuśne.

Wskazania do stosowania

Leczenie i zapobieganie stanom duszności:

-    w przebiegu astmy oskrzelowej, zapalenia oskrzeli;

-    oraz w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedma płuc).

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Baladex Kiedy nie przyjmować leku Baladex

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;

-    jeśli pacjent przeszedł zawał serca, ma zaburzenia rytmu serca;

-    jeśli pacjent choruje na padaczkę, nadczynność tarczycy;

-    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek;

-    u dzieci poniżej 6 roku życia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Baladex pacjent powinien omówić to z lekarzem:

-    jeśli ma choroby układu krążenia i nadciśnienie tętnicze;

-    jeśli ma choroby układu oddechowego;

-    jeśli ma choroby wątroby;

-    jeśli ma chorobę alkoholową;

-    jeśli występuje u niego gorączka, utrzymującą się powyżej 3 dni;

-    jeśli pacjent jest otyły;

-    jeśli pacjent ukończył 55 lat.

Lek zawiera teofilinę i gwajafenezynę.

Ze względu na ryzyko przedawkowania przed użyciem należy sprawdzić czy inne przyjmowane leki nie zawierają teofiliny i gwajafenezyny.

Dzieci

Nie należy podawać leku dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Baladex a inne leki i

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z niżej wymienionych leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi:

-    cymetydyna (lek stosowany w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy);

-    antybiotyki makrolidowe;

-    klindamycyna, linkomycyną (antybiotyki z grupy linkozamidów);

-    izoniazyd (lek przeciwgruźliczy);

-    pochodne chinolonu (antybiotyki o działaniu bakteriobójczym, np. Palin, Abaktal);

-    doustne środki antykoncepcyjne;

-    meksyletyną (lek przeciwarytmiczny);

-    allopurinol (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej);

-    furosemid (lek moczopędny);

-    doustne leki przeciwzakrzepowe;

-    halotan(stosowany w wziewnym znieczuleniu);

-    sympatykomimetyki (np. efedryna);

-    glikozydy naparstnicy (stosowane w leczeniu chorób serca);

-    rezerpina - (stosowana w leczeniu nadciśnienia);

-    ketamina (stosowana w znieczuleniu);

-    nikotyna;

-    barbiturany, leki stosowane w leczeniu bezsenności i padaczki);

-    ryfampicyna (antybiotyk stosowany w leczeniu gruźlicy);

-    fenytoina (lek stosowany w leczeniu padaczki).

-    Teofilina osłabia działanie soli litu, propranololu, niedepolaryzujących środków zwiotczających; nasila hipoglikemię występującą w przebiegu stosowania glikokortykosteroidów, p2-adrenomimetyków (salbutamol, fenoterol) oraz leków moczopędnych.

-    Leki osłaniające błonę śluzową żołądka osłabiają działanie gwajafenezyny.

Jeśli pacjent nie jest pewien, czy przyjmuje którykolwiek z wyżej wymienionych leków, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Baladex może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadku, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Baladex może być stosowany w okresie karmienia piersią jedynie w przypadku, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla dziecka. Teofilina przenika do mleka i może wywoływać działania niepożądane u dzieci karmionych piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Baladex zawiera sacharozę, glukozę bezwodną, sorbitol, etanol

-    Lek zawiera sacharozę. W 5 ml syropu jest 2500 mg sacharozy.

Lek zawiera glukozę bezwodną. W 5 ml syropu jest 260 mg glukozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

-    Lek zawiera sorbitol. W 5 ml syropu jest 250 mg sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

-    Lek zawiera etanol, 650 mg etanolu na 5 ml syropu, tzn 0,772 ml (czystego alkoholu), co jest równoważne ok. 15, 43 piwa i 6,44 ml wina na dawkę (5 ml syropu).

Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.

Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

3.    Jak przyjmować Baladex

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do podawania doustnego.

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

Do dawkowania leku należy używać miarki dołączonej do opakowania. Umożliwia to odmierzanie dokładnej dawki.

Zalecana dawka

Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 40 kg 5do 10 ml (50 do 100 mg teofiliny) 2 do 3 razy na dobę. Dzieci o masie ciała poniżej 40 kg 11 do 16,5 mg/kg masy ciała teofiliny na dobę podzielone na 2 lub 3 dawki.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Baladex

W razie przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem. Po przedawkowaniu syropu mogą wystąpić: drgawki, ciężkie zaburzenia rytmu serca wraz z zatrzymaniem jego czynności.

Pominięcie przyjęcia leku Baladex

Należy kontynuować przyjmowanie leku, nie zwiększając następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

-    nudności, wymioty, biegunka;

-    ból głowy, niepokój, pobudzenie, drgawki kloniczno-toniczne, zwłaszcza przy znacznym przedawkowaniu;

-    hipotonia (niedociśnienie tętnicze - znaczne zmniejszenie ciśnienia krwi);

-    niewydolność krążenia;

-    zaburzenia rytmu serca, tachykardia (szybkie bicie serca);

-    wysypka;

-    hipokaliemia (obniżony poziom potasu w surowicy krwi);

-    hiperglikemia (podwyższony poziom cukru we krwi).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Baladex

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki - 28 dni.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nieużywa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Baladex

-    Substancjami czynnymi leku są teofilina i gwajafenezyna.

-    5 ml syropu zawiera 50 mg teofiliny i 30 mg gwajafenezyny.

-    Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy bezwodny, etanol 96%, glukoza bezwodna, glicerol, sacharyna sodowa, sorbitol, ciekły niekrystalizujący, sodu cytrynian, sodu benzoesan , sacharoza, mentol, woda oczyszczona.

Jak wygląda Baladex i co zawiera opakowanie

Lek ma postać syropu.

Opakowanie leku to: butelka ze szkła brunatnego, zawierająca 150 ml syropu, zamknięta zakrętką aluminiową z miarką, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice tel. (42) 22-53-100

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Baladex

Charakterystyka Baladex

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Baladex, (50 mg + 30 mg)/5 ml, syrop

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

5 ml syropu zawiera 50 mg teofiliny (Theophyllinum) i 30 mg gwajafenezyny (Guaifenesinum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 5 ml syropu zaiwera: etanol 96% - 650 mg, glukoza bezwodna - 260 mg, sacharoza - 2500 mg, sorbitol, ciekły niekrystalizujący - 250 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zapobiegawczo i leczniczo w stanach duszności w przebiegu astmy oskrzelowej, zapaleniu oskrzeli oraz w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedma płuc).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Do opakowania dołączona jest miarka pozwalająca odmierzyć 2,5 ml lub 5 ml syropu.

Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 40 kg 5 do 10 ml (50 do 100 mg teofiliny) 2 do 3 razy na dobę. Dzieci o masie ciała poniżej 40 kg 11 do 16,5 mg/kg mc. teofiliny na dobę podzielone na 2 lub 3 dawki.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

-    Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

-    Zawał serca

-    Zaburzenia rytmu serca

-    Padaczka

-    Nadczynność tarczycy

-    Choroby nerek

-    Dzieci do 6 lat (ze względu na zawartość alkoholu).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów:

-    otyłych;

-    z gorączką utrzymującą się dłużej niż 3 dni;

-    u osób po 55 roku życia (ze względu na zmniejszony klirens produktu leczniczego, wymagane jest zmniejszenie dawki);

-    z niewydolnością krążenia, oddychania;

-    z nadciśnieniem, chorobami serca;

-    z chorobami wątroby;

-    z chorobą alkoholową.

Zaleca się monitorowanie terapii stężeniami teofiliny.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych

Produkt leczniczy zawiera sacharozę, dlatego pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktazy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Produkt leczniczy zawiera glukozę, dlatego pacjenci z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Produkt leczniczy zawiera sorbitol nie należy stosować go u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Produkt leczniczy zawiera, 650 mg etanolu na 5 ml syropu, tzn. 0,772 ml (czystego alkoholu), co jest równoważne ok. 15, 43 piwa i 6,44 ml wina na dawkę (5 ml syropu).

Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.

Należy to wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Produktu leczniczego nie należy stosować jednocześnie z poniżej wymienionymi lekami:

-    cymetydyna;

-    antybiotyki makrolidowe;

-    klindamycyna, linkomycyna;

-    izoniazyd;

-    pochodne chinolonu;

-    doustne środki antykoncepcyjne;

-    meksyletyna;

-    allopurinol, furosemid;

-    doustne leki przeciwzakrzepowe;

-    halotan, sympatykomimetyki (np. efedryna), glikozydy naparstnicy, rezerpina gdyż wzrasta kardiotoksyczność;

-    ketamina, ponieważ zwiększa się ryzyko wystąpienia drgawek;

-    nikotyna, barbiturany, ryfampicyna, fenytoina ponieważ zmniejszają stężenie teofiliny we krwi. Teofilina osłabia działanie soli litu, propranololu, niedepolaryzujących środków zwiotczających, nasila hipoglikemię występującą w przebiegu stosowania glikokortykosteroidów, P-adrenomimetyków oraz leków moczopędnych.

Produkty lecznicze osłaniające błonę śluzową żołądka osłabiają działanie gwajafenezyny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania teofiliny z gwajafenezyną oraz samej teofiliny i gwajafenezyny w okresie ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ teofiliny na reprodukcję (patrz 5.3). Brak danych na temat wpływu gwajafenezyny na reprodukcję. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Produktu leczniczego nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Teofilina przenika do mleka i może wywoływać działania niepożądane u dzieci karmionych piersią. Produktu leczniczego nie należy stosować w okresie karmienia piersią, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w czasie stosowania produktu leczniczego, są wymienione poniżej zgodnie z klasyfikacją układów.

Zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty, biegunka.

Zaburzenia układu nerwowego:

ból głowy, niepokój, pobudzenie, drgawki kloniczno-toniczne, zwłaszcza przy znacznym przedawkowaniu.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: hipotonia, niewydolność krążenia.

Zaburzenia serca:

zaburzenia rytmu serca, tachykardia.

Inne objawy niepożądane:

wysypka, hipokaliemia oraz hiperglikemia.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

Stężenie teofiliny w surowicy większe niż 20 mikrogramów/ml oceniane jest jako toksyczne, natomiast stężenie 30 do 40 mikrogramów/ml jako potencjalnie śmiertelne.

Do najcięższych objawów związanych z przedawkowaniem teofiliny należą: drgawki, ciężkie zaburzenia rytmu serca wraz z zatrzymaniem jego czynności. W leczeniu przedawkowania stosuje się w zależności od nasilenia objawów: odstawienie produktu zawierającego teofilinę, węgiel aktywowany, płukanie żołądka uzupełnianie elektrolitów, leczenie przeciwwymiotne i przeciwdrgawkowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: teofilina w połączeniach Kod ATC: R03DA54

Zawarta w produkcie leczniczym teofilina jest lekiem z grupy metyloksantyn, działającym m.in. poprzez hamowanie aktywności fosfodiesterazy, wskutek czego dochodzi do rozkurczu mięśni gładkich oskrzeli i naczyń krwionośnych. Ma silne działanie rozkurczające oskrzela, poprawia kurczliwość przepony, pobudza ośrodek oddechowy, może mieć pewne działanie zapobiegające degranulacji komórek tucznych i uwalnianiu mediatorów reakcji zapalnej. Rozszerza naczynia krwionośne, jednak przy podaniu doustnym działanie hipotensyjne jest słabo wyrażone. Wchłanianie z przewodu pokarmowego oraz metabolizm wątrobowy różnią się osobniczo. T05 wynosi 7-9 h. Okres ten wydłuża się w chorobach wątroby, niewydolności krążenia, zakażeniach wirusowych i skraca u palaczy, osób nadużywających alkoholu i u dzieci.

Drugi składnik produktu leczniczego - gwajafenezyna, podana doustnie, łatwo wchłania się do krwiobiegu; wydalana jest przez drogi oddechowe, pobudzając błonę śluzową oskrzeli do produkcji śluzu. Działa wykrztuśnie rozrzedzając i upłynniając wydzielinę, co ułatwia jej odkrztuszanie.

Zakres stężeń terapeutycznych teofiliny jest wąski i wynosi do 5 do 15 mikrogramów/ml surowicy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Teofilina

Teofilina wchłania się w 90-100% z przewodu pokarmowego, słabo rozpuszcza się w wodzie, osiągając maksymalne stężenie we krwi w 4 godziny po podaniu. Teofilina wiąże się z białkami krwi w 60%. Przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Teofilina jest metabolizowana głównie w wątrobie (ok. 90%) do pochodnych kwasu moczowego.

Okres półtrwania teofiliny wynosi dla dorosłych od 3 do 8 godzin, dla dzieci od 1,9 do 8 godzin, dla noworodków od 0,8 do 8 godzin. T1/2 skraca się u osób palących tytoń, a wydłuża się u osób z chorobą alkoholową, otyłych, z marskością wątroby, niewydolnością krążenia, nerek i oddychania, nerek, po 55 roku życia i z długotrwałą gorączką.

Wydalana jest głównie z moczem w postaci metabolitów.

Gwajafenezyna

Gwajafenezyna łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego, szybko zaczyna działać (15-30 minut od chwili podania).

Po podaniu 600 mg gwajafenezyny w roztworze, stężenie we krwi równe 1,4 pg/ ml pojawia się po około 15 minutach. Okres półtrwania wynosi 1 godzinę.

Jest metabolizowana w wątrobie i wydala się z moczem w postaci nieczynnego metabolitu (kwas y -(2-metoksyfenoksy)-mlekowy), w ciągu 8 godzin od podania.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie prowadzono badań przedklinicznych dotyczących mieszaniny teofiliny z gwajafenezyną. Podawanie teofiliny myszom, szczurom i królikom w okresie organogenezy powodowało efekty teratogenne.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas cytrynowy bezwodny Etanol 96%

Glukoza bezwodna Glicerol

Sacharyna sodowa

Sorbitol, ciekły niekrystalizujący

Sodu cytrynian

Sodu benzoesan

Sacharoza

Mentol

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 28 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła barwnego z aluminiową białą zakrętką i miarką w tekturowym pudełku.

1 butelka po 150 ml

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice Tel. (42) 22-53-100 aflofarm@aflofarm .pl

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 4243

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 05.07.1999 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 28.11.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Baladex