Imeds.pl

Bayvarol 3,6 Mg/Pasek, Paski Do Zawieszania W Ulu 3,6 Mg/Pasek

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Bayvarol, 3,6 mg/ pasek, paski do zawieszania w ulu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

1 pasek zawiera:

Flumetryna 3,6 mg

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych patrz punkt 6*1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Pasek do zawieszania w ulu.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4*1* Docelowe gatunki zwierząt

Pszczoła miodna

4.2. Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Wykrywanie i zwalczanie inwazji roztoczy Yarroa destructor (Y.jacobsoni) w rodzinach pszczelich.

4.3. Przeciwwskazania

Nie stosować w okresie produkcji miodu konsumpcyjnego.

4.4. Specjalne ostrzeżenia doty czące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Nie pozostawiać pasków dłużej niż 6 tygodni-powoduje to uodparnianie się roztoczy na stosowany preparat; nie poprawia efektu leczniczego.

Po leczeniu pasków nie należy stosować ponownie.

Nie należy zaniżać dawki, gdyż sprzyja to powstawaniu oporności wśród roztoczy.


Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy wetery naryjny zwierzętom

Podczas pracy nie wolno palić tytoniu, jeść i pić. Po zakończeniu wieszania pasków należy umyć ręce.

4.6.    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Nie obserwowano.

4.7.    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Nie dotyczy.

4.8.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Nieznane.

4.9.    Dawkowanie i droga podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Rodziny pszczele w pełni rozwinięte- 4 paski, rodziny małe, odkłady- 2 paski. Wykrywanie roztoczy V. destructor. Zawiesić pomiędzy ramkami z czerwiem 4 paski Bayvarolu. Na dennicy ula umieścić białą wkładkę pokrywającą całą dennicę (można posmarować ją tłuszczem np. wazeliną). Obecność na wkładce roztoczy po 24 h od zawieszenia pasków wskazuje na zarażenie rodziny.

Zwalczanie roztoczy V, clestructor: Paski zawieszamy pomiędzy ramkami w części gniazdowej każdego ula. W rodzinach w pełni rozwiniętych 4 paski, w odkładach 2 paski, w ulach wielokorpusowych 4 paski w każdym korpusie gniazdowym. W rodzinach bez czerwiu paski należy pozostawiać w ulach przez 15 dni. Przy obecności czerwiu paski powinny pozostawać w gnieździe przez 42 dni. Należy zadbać aby pszczoły miały dostęp do obydwu stron pasków.

Preparat stosować w okresie pełnej aktywności pszczół, po miodobraniu (od końca lipca do połowy września). Stosowanie preparatu przy niskiej temperaturze obniża efekt leczniczy. Torebkę z folii polietylenowo- aluminiowej zawierającej paski otwierać tuż przed użyciem.

4.10.    Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

W badaniach z zastosowaniem dwukrotnej dawki leczniczej nie stwierdzono żadnych niepożądanych objawów.

4.11.    Okrcs(-y) karencji

Miód- zero dni

Nie stosować w okresie produkcji miodu konsumpcyjnego.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

ł

Grupa farmakolcrapeulyczna: Środki do zwalczania pasożytów zewnętrznych Kod ATCvet: OP053AC05

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Flumetryna jest syntetycznym pyretroidem o działaniu kontaktowym. Mechanizm jej działania polega na zaburzaniu prawidłowego funkcjonowania kanałów sodowych błony komórkowej neuronów, co z kolei prowadzi do hamowania repolaryzacji oraz porażenia i śmierci pasożytów.

Pyretroidy typu II (alfa-cyjano-pyretroidy) takie jak flumetryna wiążą się ze specyficznym rodzajem receptorów i wykazują silne działanie w obrębie wymienionych struktur powodując długotrwałą, powtarzającą się stymulację komórek nerwowych.

5.2 Właściwości farniakokinetyczne

Flumetryna jest powoli, w sposób ciągły uwalniana z polietylenowego paska. Jej drobiny przylegają do powierzchni ciała pszczół i stopniowo są roznoszone w obrębie całej rodziny pszczelej.

6.    SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Skład jakościowy substancji pomocniczych

Polietylen o malej gęstości

6.2    Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

6.3    Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieńczeniu lub rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

Okres trwałości produktu leczniczego zapakowanego do sprzedaży: 5 lat.

Zużyć natychmiast po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

6.5    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Torebka z laminowanej folii poliestrowo - aluminiowo - polietylenowej, zawierająca 4 paski pakowane po 5 torebek w tekturowym pudełku.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,

Bayvarol nie powinien się przedostawać do cieków wodnych, ponieważ może być niebezpieczny dla ryb i innych organizmów wodnych.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Bayer Animal Health GmbH 51368 Leverkusen

Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

221/96

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

05.03.1996 23.03.2011

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nie dotyczy.