+ iMeds.pl

Bcg - medac min. 2x10^8 max. 3x10^9Ulotka Bcg - medac

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

BCG-medac, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza

moczowego

(Bacillus Calmette-Guerin)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

•    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek BCG-medac i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku BCG-medac

3.    Jak stosować lek BCG-medac

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek BCG-medac

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek BCG-medac i w jakim celu się go stosuje

Lek BCG-medac pobudza układ odpornościowy i jest stosowany w leczeniu kilku rodzajów raka pęcherza moczowego. Lek ten jest skuteczny jeśli rak ogranicza się do komórek nabłonka przejściowego wyściełających powierzchnię wewnętrzną pęcherza (urothelium) i nie przeniknął do tkanek wewnętrznych pęcherza.

Lek BCG-medac podawany jest bezpośrednio do pęcherza w postaci wlewu.

W przypadku płaskich zmian nowotworowych pęcherza (carcinoma in situ) lek BCG-medac stosuje się w leczeniu zmian chorobowych ograniczonych do nabłonka wyściełającego powierzchnię pęcherza. Istnieją różne rodzaje raka, który może występować w nabłonku pęcherza i przylegającej do niego warstwie komórkowej (zwanej blaszką właściwą).

Lek BCG-medac stosuje się również w celu zapobiegania nawrotom raka (profilaktyka).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku BCG-medac

Kiedy nie stosować leku BCG-medac

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek ze składników leku BCG-medac (patrz punkt 6).

•    Jeśli pacjent ma obniżoną odporność z powodu choroby współistniejącej (np. zakażenie wirusem HIV, białaczka, chłoniak), terapii przeciwnowotworowej (np. leki cytotoksyczne, radioterapia) lub terapii immunosupresyjnej (np. kortykosteroidy).

•    Jeśli w ciągu ostatnich 2-3 tygodni pacjent przeszedł zabieg resekcji przezcewkowej (TUR; zabieg chirurgiczny wykonywany przez cewkę moczową), miał biopsję pęcherza moczowego (pobranie próbki tkanek z pęcherza) lub uraz doznany podczas cewnikowania.

•    Jeśli u pacjenta występuje ostre zakażenie układu moczowego.

•    Jeśli pacjent doznał mechanicznego urazu pęcherza.

•    Jeśli u pacjenta występuje czynna gruźlica.

•    Jeśli pacjent był w przeszłości leczony radioterapią.

•    Jeśli pacjentka karmi piersią.

Leku BCG-medac nigdy nie należy podawać podskórnie, doskórnie, domięśniowo, dożylnie ani w formie szczepionki. Lek ten podaje się bezpośrednio do pęcherza w postaci wlewu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek BCG-medac

•    Jeśli pacjent ma gorączkę lub krew w moczu. W takim przypadku należy tymczasowo wstrzymać leczenie lekiem BCG-medac.

•    Jeśli pacjent ma małą pojemność pęcherza moczowego, która może się jeszcze bardziej zmniejszyć po zastosowaniu leczenia.

•    Jeśli pacjent jest nosicielem antygenu HLA-B27 (ludzki antygen leukocytarny B27) może u niego częściej występować reaktywne zapalenie stawów (stan zapalny stawów).

•    Jeśli u pacjenta występuje zespół Reitera (zapalenie stawów połączone ze stanem zapalnym skóry, oczu i układu moczowego).

•    Jeśli u pacjenta występuje tętniak (miejscowe poszerzenie naczynia krwionośnego) lub ma wszczepioną protezę naczyniową. Mogą wystąpić infekcje implantów i wszczepów.

Zakażenie ogólnoustrojowe/reakcja na bakterie BCG

Nieprawidłowe podanie wlewu BCG lub też domięśniowe bądź dożylne podanie wlewu BCG może powodować ciężkie uogólnione zakażenie BCG, co z kolei może prowadzić do wstrząsu, a nawet śmierci.

Zakażenie układu moczowego

Przed każdym dopęcherzowym podaniem leku BCG lekarz powinien się upewnić, że u pacjenta nie występuje zakażenie układu moczowego. Jeśli podczas stosowania terapii BCG rozpoznano u pacjenta zakażenie układu moczowego, terapię należy przerwać do czasu normalizacji wyników badań moczu i zakończenia leczenia antybiotykami.

Nieustępujące zakażenie BCG

W pojedynczych przypadkach bakterie BCG mogą pozostawać w układzie moczowym przez ponad 16 miesięcy.

Pacjenci o obniżonej odporności

Bakterie BCG mogą być szkodliwe dla pacjentów z osłabionym układem odpornościowym. Pacjenci leczeni lekiem BCG-medac muszą przestrzegać opisanych poniżej ogólnych zasad higieny, zwłaszcza w otoczeniu innych pacjentów.

Przenoszenie zakażenia drogą płciową

Do tej pory nie zgłaszano przypadków przenoszenia bakterii BCG drogą płciową, ale zaleca się stosowanie prezerwatyw podczas stosunków płciowych przez tydzień po zakończeniu terapii BCG.

Ogólna higiena

Zaleca się umyć ręce i okolice narządów płciowych po oddaniu moczu. Dotyczy to zwłaszcza pierwszego oddania moczu po podaniu BCG. Jeśli dojdzie do zanieczyszczenia zmian skórnych, należy zastosować odpowiedni środek dezynfekujący (należy poradzić się lekarza lub farmaceuty).

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Jest to istotne zwłaszcza przy stosowaniu następujących leków, które oddziaływują na bakterie BCG:

•    Leki przeciwgruźlicze (np. etambutol, streptomycyna,    kwas /»-aminosalicylowy (PAS),

izoniazyd (INH) i ryfampicyna).

•    Antybiotyki (fluorochinolony, doksycyklina,    gentamycyna).

•    Środki antyseptyczne.

•    Środki nawilżające (lubrykanty).

Bakterie BCG są odporne na pyrazynamid i cykloserynę.

Ciąża

Leku BCG-medac nie należy stosować u pacjentek, które są w ciąży lub podejrzewają, że mogą być w ciąży. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Karmienie piersią

Leku BCG-medac nie należy zażywać w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn dopóki nie zostanie poznany wpływ BCG na jego organizm.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy porozmawiać z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

3. Jak stosować lek BCG-medac Dawkowanie leku

Lek BCG-medac przygotowywany i podawany jest wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny. Zawartość jednej fiolki przeznaczona jest do jednorazowego podania dopęcherzowego.

Podawanie leku

Lek BCG-medac podawany jest pod niskim ciśnieniem za pomocą cewnika do wnętrza pęcherza moczowego.

W miarę możliwości, lek powinien pozostać wewnątrz pęcherza przez 2 godziny. W tym celu nie należy spożywać żadnych napojów przez 4 godziny przed podaniem leku i przez 2 godziny po jego podaniu. Należy również opróżnić pęcherz bezpośrednio przed podaniem leku BCG-medac.

Wewnątrz pęcherza moczowego preparat powinien zostać rozprowadzony na całej powierzchni błony śluzowej, w związku z tym bycie w ruchu wspomaga skuteczność leczenia. Po dwóch godzinach należy opróżnić pęcherz, najlepiej w pozycji siedzącej, aby uniknąć rozlania cieczy.

Pacjenci, którzy nie są na diecie ograniczającej ilość spożywanych płynów, powinni spożywać duże ilości płynów przez 48 godzin po każdym podaniu leku.

Leku BCG-medac nie należy stosować u dzieci, ponieważ nie zbadano bezpieczeństwa jego stosowania i skuteczności w tej grupie pacjentów.

Nie ma specjalnych zaleceń dotyczących stosowania leku u pacjentów w podeszłym wieku.

Czas trwania leczenia

W standardowym schemacie leczenia (terapia indukcyjna) lek BCG-medac podaje się dopęcherzowo raz w tygodniu przez 6 kolejnych tygodni. 4 tygodnie po zakończeniu leczenia można ponownie rozpocząć podawanie leku dopęcherzowo (tzw. terapia podtrzymująca) przez co najmniej 1 rok, zgodnie z poniższym opisem.

Terapia indukcyjna (leczenie zapobiegające nawrotom raka)

•    Podawanie leku BCG-medac można rozpocząć około 2-3 tygodni po przeprowadzonym zabiegu resekcji przezcewkowej (TUR; zabieg chirurgiczny wykonywany przez cewkę moczową) lub biopsji pęcherza moczowego (pobranie tkanek z pęcherza), natomiast nie należy go stosować w przypadku urazów doznanych podczas cewnikowania. Lek podaje się raz w tygodniu przez 6 tygodni.

•    U pacjentów z umiarkowanym lub wysokim ryzykiem nawrotu choroby nowotworowej, po terapii głównej należy zastosować terapię podtrzymującą.

Terapia podtrzymująca

•    W jednym ze schematów terapii lek podawany jest raz w miesiącu przez 12 miesięcy.

•    W innym schemacie leczenia, lek podaje się raz w tygodniu przez 3 tygodnie w miesiącach 3, 6, 12, 18, 24, 30 i 36. W tym schemacie leczenia pacjent otrzymuje razem 27 dawek leku w ciągu 3 lat.

Poszczególne schematy leczenia z zastosowaniem różnych szczepów BCG zostały przebadane w próbach klinicznych prowadzonych na dużej liczbie pacjentów. Dotychczas nie ustalono wyższości jednego ze stosowanych schematów leczenia nad drugim.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku BCG-medac

Przedawkowanie jest mało prawdopodobne, ponieważ jedna fiolka leku BCG-medac zawiera jedną dawkę. Brak danych wskazujących na to, że przedawkowanie może powodować jakiekolwiek inne objawy niż wymienione poniżej działania niepożądane (patrz punkt 4).

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek BCG-medac może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Objawy niepożądane leku BCG-medac występują często, ale są zwykle łagodne i przejściowe. Liczba

reakcji niepożądanych zazwyczaj rośnie wraz z liczbą podawanych dawek leku BCG-medac.

Bardzo częste działania niepożądane (dotyczą więcej niż 1 na 10 pacjentów)

•    Nudności

•    Zapalenie pęcherza moczowego i inne    stany zapalne pęcherza    (ziarniniaki).    Te    działania

niepożądane mogą być istotnym elementem efektu przeciwnowotworowego.^ Częste oddawanie moczu, któremu towarzyszy dyskomfort i ból. Objaw ten może występować nawet u 90% pacjentów.

•    Stany zapalne gruczołu krokowego    (bezobjawowe    ziarniniakowe zapalenie    prostaty).

•    Przemijające, ogólnoustrojowe reakcje organizmu na bakterie BCG, takie jak gorączka poniżej 38,5°C, objawy podobne do grypy (złe samopoczucie, gorączka, dreszcze) oraz ogólny dyskomfort (bardziej szczegółowe informacje podano poniżej).

Częste działania niepożądane (dotyczą więcej niż 1 na 100 pacjentów)

•    Gorączka powyżej 38,5°C.

Niezbyt częste działania niepożądane (dotyczą więcej niż 1 na 1000 pacjentów)

•    Ciężkie zakażenia/reakcje ogólnoustrojowe na bakterie BCG, posocznica BCG (bardziej szczegółowe informacje podano poniżej).

•    Niedobór krwinek (cytopenia)

•    Anemia (spadek poziomu hemoglobiny we    krwi)

•    Zespół Reitera (zapalenie stawów połączone ze stanem zapalnym skóry, oczu i układu moczowego)

•    Stan zapalny płuc (prosówkowe zapalenie płuc)

•    Reakcje zapalne w płucach (ziarniniak płuc)

•    Stan zapalny wątroby (zapalenie wątroby)

•    Ropień skórny

•    Wysypka, zapalenie stawów (artretyzm), ból stawów (artralgia). W większości przypadków objawy te są wynikiem reakcji alergicznej (nadwrażliwości) na BCG. W niektórych przypadkach może być konieczne przerwanie leczenia.

•    Zakażenie dróg moczowych, obecność krwi w moczu (krwiomocz makroskopowy)

•    Nieprawidłowe rozmiary pęcherza (skurczenie), nieprawidłowy odpływ moczu (niedrożność dróg moczowych), przykurcz pęcherza

•    Zapalenie jąder

•    Zapalenie najądrza

•    Stan zapalny gruczołu krokowego (objawowe ziarniniakowe zapalenie prostaty)

•    Niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie)

Rzadkie działania niepożądane (dotyczą więcej niż 1 na 10 000 pacjentów)

•    Zakażenie naczyniowe (np. zakażenie w miejscu rozszerzenia naczynia krwionośnego)

•    Ropień nerki

Bardzo rzadkie działania niepożądane (dotyczą mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

•    Zakażenie implantu i sąsiadującej z nim tkanki bakterią BCG (np. zakażenie wszczepu aortalnego, defibrylatora serca, alloplastyki stawu biodrowego lub kolanowego)

•    Zapalenie węzłów chłonnych szyi, zakażenie regionalnych węzłów chłonnych

•    Reakcje alergiczne (nadwrażliwość), np. opuchlizna powiek, kaszel

•    Stany zapalne oczu (zapalenie siatkówki i naczyniówki)

•    Zapalenie spojówki oka, zapalenie błony naczyniowej oka

•    Przetoka naczyniowa

•    Wymioty, przetoka jelitowa, zapalenie otrzewnej.

•    Bakteryjne zakażenie tkanki kostnej i szpiku kostnego

•    Zakażenie szpiku kostnego

•    Ropień mięśnia lędźwiowego

•    Zapalenie jąder lub najądrza oporne na leki przeciwgruźlicze

•    Zakażenie żołędzia prącia

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    Zaburzenia narządów płciowych (np. ból pochwy).

•    Ból podczas odbywania stosunku płciowego (dyspareunia).

Przemijające reakcje ogólnoustrojowe na bakterie BCG

Mogą pojawić się stany podgorączkowe, objawy podobne do grypy i ogólny dyskomfort. Objawy te zwykle ustępują w ciągu 24-48 godzin i należy je kontrolować za pomocą standardowego leczenia objawowego. Powyższe reakcje oznaczają, że układ odpornościowy zaczyna znów działać. Wszyscy pacjenci otrzymujący ten preparat powinni być uważnie monitorowani. Pacjentów należy poinformować, że powinni zgłaszać wszelkie objawy gorączkowe oraz objawy poza układem moczowym.

Zakażenie/reakcja ogólnoustrojowa na bakterie BCG

Niepożądane zakażenia/reakcje ogólnoustrojowe to: gorączka powyżej 39,5°C trwająca co najmniej 12 godzin, gorączka powyżej 38,5°C trwająca co najmniej 48 godzin, prosówkowe zapalenie płuc wywołane bakteriami BCG, ziarniniakowe zapalenie wątroby, nieprawidłowe parametry czynności wątroby, zaburzenia organiczne (poza układem moczowo-płciowym) z zapaleniem ziarniniakowym potwierdzonym wynikami biopsji, zespół Reitera (zapalenie spojówek, niesymetryczne zapalenie kilku stawów [4 stawów lub mniej], zapalenie pęcherza moczowego). Ciężkie zakażenie/reakcja ogólnoustrojowa na bakterie BCG może prowadzić do posocznicy BCG. Posocznica BCG jest chorobą zagrażającą życiu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Lekarz zdecyduje jaki jest właściwy sposób leczenia.

5. Jak przechowywać lek BCG-medac

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego, leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Po rekonstytucji lek należy natychmiast zużyć.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek BCG-medac

Substancją czynną leku są żywe bakterie BCG (Bacillus Calmette-Gućrin, szczep RIVM wyprowadzony ze szczepu 1173-P2).

1 fiolka po rekonstytucji zawiera:

nie mniej niż 2 x 108 i nie więcej niż 3 x 109 żywych cząstek BCG (Bacillus Calmette-Gućrin), szczep RIVM wyprowadzony ze szczepu 1173-P2.

Inne składniki leku to:

proszek: poligelina, glukoza bezwodna, polisorbat 80. rozpuszczalnik: sodu chlorek i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek BCG-medac i co zawiera opakowanie

BCG-medac to biały proszek i bezbarwny, klarowny roztwór.

W tekturowym pudełku znajduje się 1, 3 lub 5 zestawów: fiolka z proszkiem (szkło typ I) z gumowym korkiem i system do rekonstytucji i podawania (worek z PVC z łącznikami do fiolki i do cewnika) z rozpuszczalnikiem po 50 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Wytwórca:

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6 D-22880 Wedel Niemcy


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Fehlandtstr. 3 D-20354 Hamburg Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Leczenie objawów, oznak i zespołów objawowych

Objawy, oznaki i zespoły objawowe

Leczenie

Objawy podrażnienia pęcherza moczowego trwające krócej niż 48 godzin

Leczenie objawowe.

Objawy podrażnienia pęcherza moczowego trwające 48 godzin lub dłużej

Należy przerwać leczenie lekiem BCG-medac i rozpocząć leczenie chinolonami. Jeśli po 10 dniach nie nastąpi całkowite wyleczenie, należy podawać izoniazyd (INH)* przez 3 miesiące. W przypadku leczenia lekami przeciwgruźliczymi, leczenie z lekiem BCG-medac powinno zostać przerwane.

Równoczesne, bakteryjne zakażenia układu moczowego

Należy przełożyć leczenie lekiem BCG-medac do czasu, aż wyniki badania moczu unormują się i leczenie antybiotykami zostanie zakończone.

Inne objawy niepożądane ze strony układu moczowo-płciowego: objawowe ziarniniakowe zapalenie gruczołu krokowego, zapalenie jąder i najądrzy, niedrożność cewki moczowej, ropnie w obrębie nerek

Przerwać leczenie lekiem BCG-medac.

Podawać izoniazyd (INH)* i rifampicynę* przez 3 do 6 miesięcy w zależności od wskazań.

W przypadku stosowania leków przeciwgruźliczych, leczenie lekiem BCG-medac powinno być przerwane.

Gorączka poniżej 38,5°C trwająca krócej niż 48 godzin

Objawowe leczenie paracetamolem.

Zmiany skórne, zapalenie stawów, ból stawów, zespół Reitera

Należy przerwać leczenie lekiem BCG-medac.

Podawać leki przeciwhistaminowe lub niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Jeśli nie ma skutku należy podawać przez 3 miesiące izoniazyd (INH)*.

W przypadku stosowania leków przeciwgruźliczych, terapia lekiem BCG-medac powinna być przerwana.

Ogólnoustrojowe reakcje/zakażenia ** bez objawów wstrząsu septycznego

**patrz: definicja ogólnoustrojowych reakcji/zakażeń

Należy przerwać leczenie lekiem BCG-medac.

Należy rozważyć konsultację ze specjalistą od chorób zakaźnych.

Podawać trzy leki przeciwgruźlicze* przez 6 miesięcy.

Ogólnoustrojowe reakcje na prątki BCG/zakażenia z objawami wstrząsu septycznego

Należy przerwać leczenie lekiem BCG-medac. Natychmiast podać trzy leki przeciwgruźlicze* w połączeniu z wysokimi dawkami krótko działających kortykosteroidów.

Należy uzyskać opinię specjalisty chorób zakaźnych.

*Uwaga: bakterie BCG są wrażliwe na obecnie stosowane leki przeciwgruźlicze z wyjątkiem pyrazinamidu. Jeśli jest konieczne skojarzone leczenie przeciwgruźlicze, najczęściej zalecanymi lekami są: izoniazyd (INH) rifampicyna i etambutol.

Instrukcja użycia/przygotowania

Lek należy podawać w warunkach wymaganych do przeprowadzenia endoskopii pęcherza moczowego.

Ostrzeżenia dotyczące przygotowywania

Lek nie powinien być przygotowywany do podania przez ten sam personel i w tym samym pomieszczeniu, w którym przygotowywane są inne dożylne leki cytotoksyczne. Leku BCG-medac nie powinny przygotowywać osoby z obniżoną odpornością immunologiczną.

Rozlanie leku BCG-medac

W przypadku rozlania leku, zanieczyszczone miejsce należy zmyć środkiem dezynfekcyjnym o potwierdzonym działaniu przeciwko mykobakteriom. Skażoną skórę należy zdezynfekować odpowiednim środkiem odkażającym.

Próba tuberkulinowa

Podanie leku BCG-medac do pęcherza moczowego może wywoływać wrażliwość na tuberkulinę, co może skomplikować interpretację skórnych prób tuberkulinowych stosowanych w celu zdiagnozowania zakażenia prątkami z rodzaju Mycobacterium. W związku z tym, analiza reaktywności na tuberkulinę może być wykonana przed podaniem leku BCG-medac.

Przed zastosowaniem, lek należy poddać rekonstytucji w warunkach aseptycznych w jałowym 0,9% roztworze chlorku sodu (patrz niżej). Przed zastosowaniem zmieszać zawiesinę przez delikatne obracanie. Należy unikać kontaktu leku BCG-medac ze skórą. Zaleca się stosowanie rękawiczek.

Widoczne makroskopowe cząstki nie wpływają na skuteczność i bezpieczeństwo leku.

Należy stosować się do następujących zasad dotyczących stosowania układu z adaptorem stożkowym.

1. Rozerwać ochronne opakowanie ale nie usuwać go całkowicie! To zabezpieczy końcówkę systemu do rekonstytucji i podawania przed zanieczyszczeniem.

2. Zdjąć zabezpieczający kapsel z fiolki i systemu do rekonstytucji i podawania. Przygotować worek jednorazowego użytku na pozostałości.

3. Wcisnąć pionowo fiolkę z produktem BCG-medac mocno do łącznika systemu do rekonstytucji i podawania. Obrócić fiolkę 3 - 4 razy w obu kierunkach.

4. Złamać zabezpieczenie w łączniku, poprzez kilkukrotne wygięcie w obu kierunkach. Pozwoli to na stworzenie połączenia. Należy trzymać rurkę, a nie fiolkę!

Wpompować rozpuszczalnik do fiolki. Należy upewnić się, że fiolka nie jest całkowicie pełna!

5.
6. Odwrócić zestaw fiolką do góry. Wpompować powietrze do fiolki znajdującej się na górze. Wciągnąć rozpuszczoną zawiesinę bakterii BCG do sytemu do rekonstytucji i podawania. Nie zdejmować fiolki.


7. Trzymać system do rekonstytucji i podawania w pozycji pionowej. Całkowicie usunąć opakowanie ochronne. Połączyć cewnik z adaptorem cewnika. Następnie otworzyć poprzez złamanie zabezpieczenia w łączniku, wyginając w dwie strony i podać produkt . Pod koniec podawania, opróżnić cewnik wtłaczając powietrze z systemu do rekonstytucji i podawania. Worek po rozpuszczalniku należy pozostawić ściśnięty i umieścić razem z cewnikiem w worku jednorazowego użytku na odpady.

12

BCG - medac

Charakterystyka Bcg - medac

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

BCG-medac, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego 2 SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 fiolka (1 dawka) po rekonstytucji zawiera:

nie mniej niż 2 x 108 i nie więcej niż 3 x 109 żywych cząstek BCG (Bacillus Calmette-Guerin), szczep RIVM wyprowadzony ze szczepu 1173-P2.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego Biały proszek i bezbarwny, klarowny roztwór

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie nieinwazyjnego raka nabłonkowego pęcherza moczowego:

•    leczenie raka in situ

   leczenie profilaktyczne w celu zapobiegania nawrotom:

-    raka nabłonkowego ograniczonego tylko do błony śluzowej

-    Ta G1-G2 jeśli to jest guz wieloogniskowy i (lub) nawracający

-    Ta G3

-    raka nabłonkowego umiejscowionego w błonie właściwej, ale nie mięśniowej pęcherza moczowego (T1)

-    raka in situ.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zawartość jednej fiolki stanowi pojedynczą dawkę do podania do pęcherza moczowego. Instrukcja dotycząca przygotowania zawiesiny znajduje się w punkcie 6.6.

Czas trwania leczenia Rak in situ

Standardowy schemat leczenia składa się z pojedynczej dawki produktu raz w tygodniu przez sześć kolejnych tygodni, jako leczenie wprowadzające. Leczenia bakteriami BCG nie można rozpocząć przed upływem 2 - 3 tygodni od resekcji przezcewkowej (TUR, ang. transurethral resection). Po 4 tygodniach przerwy należy kontynuować leczenie podtrzymujące opisane poniżej, przez co najmniej rok. Schematy leczenia podtrzymującego zostały opisane poniżej.

Leczenie wprowadzające (leczenie profilaktyczne w celu zapobiegania nawrotom)

Leczenie bakteriami BCG należy rozpocząć po około 2 - 3 tygodniach po resekcji przezcewkowej lub po biopsji pęcherza moczowego i po bezurazowym cewnikowaniu i powtarzać co tydzień przez 6 tygodni. W przypadku guzów o umiarkowanym i wysokim ryzyku należy zastosować leczenie podtrzymujące.

Leczenie podtrzymujące

Schemat pojedynczego cyklu leczenia to podanie produktu raz w miesiącu przez 12 miesięcy. Inny schemat leczenia to 3 podania z tygodniową przerwą w 3, 6, 12, 18, 24, 30 i 36 miesiącu od rozpoczęcia leczenia. Podczas stosowania tego schematu leczenia trwającego trzy lata podaje się 27 dawek produktu.

Metody leczenia według różnych schematów, z zastosowaniem różnych szczepów BCG, były oceniane w badaniach klinicznych obejmujących dużą grupę pacjentów. W chwili obecnej nie można jednoznacznie stwierdzić, czy jeden z opisanych schematów jest najkorzystniejszy.

Sposób podawania Produkt BCG-medac należy podawać w warunkach wymaganych podczas przeprowadzenia wziernikowania pęcherza moczowego.

Pacjent nie powinien przyjmować płynów cztery godziny przed i dwie godziny po podaniu produktu. Pęcherz moczowy musi być opróżniony przed podaniem bakterii BCG. Produkt BCG-medac wprowadza się do pęcherza za pomocą cewnika przez cewkę moczową pod małym ciśnieniem. Jeżeli jest to możliwe, podaną do pęcherza moczowego zawiesinę produktu BCG-medac należy pozostawić w pęcherzu na 2 godziny. W tym czasie, zawiesina powinna mieć dostateczny kontakt z całą powierzchnią błony śluzowej pęcherza. Dlatego też pacjenci powinni wstać po zabiegu tak szybko jak to możliwe. Po 2 godzinach pacjent powinien opróżnić pęcherz (zaleca się oddanie moczu w pozycji siedzącej).

Jeżeli nie ma przeciwwskazań, zaleca się silne nawadnianie pacjentów przez 48 godzin po podaniu każdej dawki.

Produktu BCG-medac nie należy stosować u dzieci, ponieważ nie ustalono warunków bezpiecznego i skutecznego stosowania.

Nie ma specjalnych zaleceń lub przeciwwskazań dotyczących stosowania produktu u pacjentów w podeszłym wieku.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu

Produktu BCG-medac nie należy stosować u pacjentów z zaburzoną czynnością układu immunologicznego, z wrodzonym lub nabytym niedoborem odporności, spowodowanym współistniejącymi chorobami (np. u pacjentów z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa HIV, białaczką, chłoniakiem), leczonych przeciwnowotworowo (np. cytostatykami, radioterapią) lub leczonych lekami immunosupresyjnymi (np. kortykosteroidami).

Produktu BCG-medac nie należy stosować u pacjentów z czynną gruźlicą w wywiadzie. Należy wykluczyć ryzyko istnienia czynnej gruźlicy u pacjenta, poprzez przeprowadzenie odpowiedniego wywiadu i, jeżeli są wskazania, wykonanie diagnostycznego testu zgodnie z lokalnymi zasadami.

Radioterapia pęcherza moczowego w przeszłości.

Stosowanie produktu BCG-medac jest przeciwwskazane u kobiet karmiących piersią (patrz punkt 4.6).

Produktu BCG nie można podawać przed upływem 2 - 3 tygodni po resekcji przezcewkowej, biopsji pęcherza moczowego lub po urazie podczas cewnikowania.

Perforacja pęcherza moczowego (patrzy punkt 4.4)

Ostra infekcja układu moczowego (patrzy punkt 4.4)

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produktu BCG-medac nie należy stosować podskórnie, śródskórnie, domięśniowo dożylnie lub jako szczepionki przeciw gruźlicy.

Leczenie objawów, oznak lub zespołów objawowych Patrz punkt 4.8.

Działania niepożądane po podaniu bakterii BCG występują często, lecz zazwyczaj są łagodne i przemijające. Liczba działań niepożądanych zazwyczaj rośnie wraz ze wzrostem liczby podanych dawek bakterii BCG.

Ciężkie ogólnoustrojowe zakażenia lub reakcje związane z podaniem bakterii BCG Zakażenia lub reakcje związane z podaniem bakterii BCG zdarzają się rzadko i opisywane są jako wzrost temperatury ciała powyżej 39,5°C przez co najmniej 12 godzin, powyżej 38,5°C przez co najmniej 48 godzin, prosówkowe zapalenie płuc, ziarniniakowe zapalenie wątroby, zmiany w wynikach badań oceniających czynność wątroby, zaburzenia funkcji narządów (innych niż układ moczowo-płciowy) z zapaleniem ziarniniakowym stwierdzonym w materiale biopsyjnym, zespół Reitera.

Przed rozpoczęciem terapii należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia ciężkich infekcji ogólnoustroj owych.

W przypadku urazu podczas podawania bakterii BCG może wystąpić posocznica z możliwym wstrząsem septycznym oraz śmierć.

Przed każdym podaniem produktu BCG-medac należy wykluczyć zakażenia układu moczowego (zapalenie błony pęcherza moczowego może zwiększać ryzyko rozprzestrzeniania się bakterii BCG poprzez krew). Jeśli zakażenie zostanie stwierdzone podczas trwania kuracji, należy przerwać leczenie do czasu normalizacji wyników badania moczu oraz ukończenia leczenia antybiotykami. U pacjentów z np. tętniakiem lub z protezami zgłaszano występowanie zakażeń wszczepów i przeszczepów.

Przeżywalność bakterii BCG

W pojedynczych przypadkach zgłaszano, że bakterie BCG mogą przeżywać w układzie moczowym dłużej niż 16 miesięcy.

Gorączka lub krwiomocz o dużym nasileniu

Leczenie należy przerwać do czasu unormowania się temperatury ciała i wyleczenia krwiomoczu.

Mała pojemność pęcherza moczowego

U pacjentów z pęcherzem o małej pojemności występuje zwiększone ryzyko wystąpienia marskości pęcherza moczowego.

HLA-B27

U pacjentów z antygenem zgodności tkankowej HLA-B27 mogą nasilić się objawy choroby reumatycznej lub objawy zespołu Reitera.

Ostrzeżenia dotyczące przygotowywania

Produkt nie powinien być przygotowywany do podania przez ten sam personel i w tym samym pomieszczeniu, w którym przygotowywane są inne dożylne leki cytotoksyczne.. Produkt BCG-medac nie powinien być przygotowywany przez osobę z obniżonym poziomem odporności. Należy unikać kontaktu produktu BCG-medac ze skórą lub błonami śluzowymi. Kontakt może prowadzić do reakcji nadwrażliwości lub zakażenia zanieczyszczonego miejsca.

Pacjenci z obniżoną odpornością

Pacjenci z obniżoną odpornością nie powinni kontaktować się z pacjentami leczonymi produktem BCG-medac.

Próba tuberkulinowa

Podanie produktu BCG-medac do pęcherza moczowego może wywoływać wrażliwość na tuberkulinę, co może skomplikować interpretację skórnych prób tuberkulinowych, stosowanych w celu diagnozowania zakażenia prątkami z rodzaju Mycobacterium. W związku z tym analiza reaktywności na tuberkulinę może być wykonana przed podaniem produktu BCG-medac.

Ciąża

Nie zaleca się stosowania produktu BCG-medac u kobiet w ciąży (patrz punkt 4.6).

Przenoszenie drogą płciową

Zaleca się stosowanie prezerwatyw podczas stosunków płciowych przez tydzień od podania bakterii BCG, jakkolwiek nie ma doniesień o przenoszeniu bakterii BCG drogą płciową.

Ogólne warunki w zakresie higieny

Po oddaniu moczu zaleca się umycie rąk oraz okolic genitaliów. Ma to szczególne zastosowanie po pierwszym oddaniu moczu po podaniu bakterii BCG. Jeżeli dojdzie do zanieczyszczenia zmian skórnych, zaleca się stosowanie odpowiedniego środka dezynfekującego.

Rozlanie produktu BCG-medac

W przypadku rozlania produktu, zanieczyszczone miejsce należy zmyć środkiem dezynfekcyjnym o potwierdzonym działaniu przeciwko mykobakteriom. Skażoną skórę należy zdezynfekować odpowiednim środkiem odkażającym.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Bakterie BCG są wrażliwe na działanie leków przeciwgruźliczych (np. etambutol, streptomycyna, kwas p-aminosalicylowy (PAS), izoniazyd (INH) i rifampicyna), antybiotyków, środków odkażających drogi moczowe i lubrykantów. Opisywano występowanie oporności na pyrazinamid i cykloserynę.

Należy unikać równoczesnego podawania leków przeciwgruźliczych i antybiotyków, takich jak fluorochinolony, doksacyklina lub gentamycyna w trakcie leczenia bakteriami BCG z powodu wrażliwości prątków na te leki.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża (patrz punkt 4.4):

Nie ma odpowiednich danych dotyczących stosowania produktu BCG-medac u kobiet w ciąży. Nie przeprowadzono badań dotyczących szkodliwego wpływu na reprodukcję u zwierząt. Produkt BCG-medac nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży.

Karmienie piersią:

Nie ma odpowiednich danych dotyczących przenikania bakterii do mleka matki. Produkt jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią (patrz punkt 4.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Miejscowe i ogólne działania niepożądane, występujące podczas leczenia produktem BCG-medac, mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8. Działania niepożądane

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Układy i narządy

Częstość występowania objawów niepożądanych

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo często (> 1/10):

Zapalenie pęcherza moczowego i reakcje zapalne (ziarniniak) Niezbyt często (>1/1 000 do < 1/100):

Zakażenia w obrębie pęcherza moczowego, zapalenie jąder, ciężkie reakcje ogólnoustrojowe lub zakażenia bakteriami BCG, posocznica BCG, prosówkowe zapalenie płuc, ropień skórny, zespół Reitera (zapalenie spojówek, asymetryczne zapalenie kilku stawów oraz zapalenie pęcherza moczowego) Rzadko (>1/10 000 do < 1/1 000):

Zakażenia naczyniowe (np. zakażenie w obrębie tętniaka), ropień w obrębie nerki Bardzo rzadko (< 1/10 000):

Zakażenia bakteriamii BCG implantów oraz tkanki otaczającej (np. zakażenie wszczepu aorty, rozrusznika pracy serca, plastyka biodra lub kolana), zapalenie szyjnych węzłów chłonnych, lokalne zapalenia węzłów chłonnych, zapalenie kości i szpiku, zakażenie szpiku kostnego, ropień w obrębie mięśnia lędźwiowo-udowego, zakażenia w obrębie żołędzia prącia, oporne na leczenie przeciwgruźlicze zapalenie jąder lub najądrza

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często (>1/1 000 do < 1/100): Cytopenia, niedokrwistość

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo często (> 1/10):

Przejściowa reakcja na bakterie BCG (gorączka < 38,5°C, objawy grypopodobne (złe samopoczucie, gorączka, dreszcze, ogólne poczucie dyskomfortu)

Bardzo rzadko (< 1/10 000):

Reakcje nadwrażliwości (np. obrzęk powiek, kaszel)

Zaburzenia oka

Bardzo rzadko (< 1/10 000):

Zapalenie naczyniówki i siatkówki, zapalenie spojówek, zapalenie błony naczyniowej oka

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko (< 1/10 000): Przetoka naczyniowa

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często (>1/1 000 do < 1/100): Ziarniniak płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często (> 1/10):

Nudności

Bardzo rzadko (< 1/10 000):

Wymioty, przetoka jelitowa, zapalenie otrzewnej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często (>1/1 000 do < 1/100): Zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często (>1/1 000 do < 1/100): Wysypka skórna

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często (>1/1 000 do < 1/100): Zapalenie stawów, ból stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo często (> 1/10):

Częste oddawanie moczu z uczuciem dyskomfortu i bólu Niezbyt często (>1/1 000 do < 1/100):

Widoczny krwiomocz, retrakcja pęcherza moczowego, niedrożność układu moczowego, przykurcz pęcherza moczowego

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo często (> 1/10):

Bezobjawowe, ziarniakowe zapalenie gruczołu krokowego Niezbyt często (>1/1 000 do < 1/100):

Zapalenie najądrza, objawowe, ziarniakowe zapalenie gruczołu krokowego

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie

dostępnych danych):

Zaburzenia układu rozrodczego (np. ból w obrębie pochwy, dyspareunia)

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Często (>1/100 do < 1/10):

Gorączka > 38,5°C

Niezbyt często (>1/1 000 do < 1/100):

Niedociśnienie

Działania niepożądane w trakcie trwania leczenia bakteriami BCG występują często, ale są na ogół łagodne i mają charakter przemijający. Działania niepożądane ulegają nasileniu proporcjonalnie do liczby dawek.

W rzadkich przypadkach może wystąpić zapalenie stawów, ból stawów oraz wysypka skórna. Przypadki te można przypisać reakcji nadwrażliwości pacjenta na bakterie BCG. W niektórych przypadkach konieczne może być przerwanie podawania produktu BCG-medac.

Miejscowe działania niepożądane:

Uczucie dyskomfortu i ból podczas oddawania moczu oraz częste oddawanie moczu występuje u 90% pacjentów. Zapalenie pęcherza i odczyny zapalne (ziarniniak) mogą być podstawowym skutkiem działania przeciwnowotworowego. Inne miejscowe działania niepożądane obserwowane są niezbyt często: widoczny krwiomocz, zakażenie układu moczowego, retrakcja pęcherza moczowego, skurcz pęcherza moczowego, niedrożność układu moczowego, zapalenie jąder i zapalenie najądrzy. W rzadkich przypadkach obserwowano ropnie w obrębie nerek. Ponadto, z nieznaną częstością wystąpić mogą zaburzenia narządów płciowych (np. ból w obrębie pochwy, dyspareunia).

Przemijające, ogólnoustrojowe działania niepożądane bakterii BCG:

Niewielkie podwyższenie temperatury ciała, objawy grypopodobne i ogólnie złe samopoczucie. Objawy te zwykle ustępują w ciągu 24 - 48 godzin i należy je leczyć stosując standardowe leczenie objawowe. Reakcje te są także objawami przedmiotowymi rozpoczynającej się reakcji immunologicznej. Wszyscy pacjenci otrzymujący produkt powinni być uważnie monitorowani i pouczeni o zgłaszaniu wszystkich przypadków wystąpienia wysokiej temperatury i innych zdarzeń poza układem moczowym.

Ciężkie ogólnoustrojowe działania niepożądane/zakażenia:

Ogólnoustrojowe działania niepożądane/zakażenia definiuje się jako: wzrost temperatury ciała powyżej 39,5°C przez co najmniej 12 godzin, powyżej 38,5°C przez co najmniej 48 godzin, prosówkowe zapalenie płuc wywołane prątkami BCG, ziarniniakowe zapalenie wątroby, zmiany w wynikach badań oceniających czynność wątroby, zaburzenia czynności narządów (innych niż układ moczowo-płciowy) z zapaleniem ziarniniakowym, stwierdzonym w materiale biopsyjnym, zespół Reitera. Ciężkie, ogólnoustrojowe reakcje/zakażenia, związane ze stosowaniem bakterii BCG, mogą prowadzić do rozwoju posocznicy wywołanej przez BCG, która jest stanem zagrożenia życia.

Zalecane leczenie, patrz: tabela poniżej.

Leczenie ob

awów, oznak i zespołów objawowych

Objawy, oznaki i zespoły objawowe

Leczenie

Objawy podrażnienia pęcherza moczowego trwające krócej niż 48 godzin

Leczenie objawowe.

Objawy podrażnienia pęcherza moczowego trwające 48 godzin lub dłużej

Należy przerwać leczenie produktem BCG-medac i rozpocząć leczenie chinolonami. Jeśli po 10 dniach nie nastąpi całkowite wyleczenie, należy podawać izoniazyd (INH)* przez 3 miesiące. W przypadku leczenia lekami przeciwgruźliczymi, leczenie produktem BCG-medac należy przerwać.

Równoczesne, bakteryjne zakażenia układu moczowego

Należy przełożyć leczenie produktem BCG-medac do czasu, aż wyniki badania moczu unormują się i leczenie antybiotykami zostanie zakończone.

Inne objawy niepożądane ze strony układu moczowo-płciowego: objawowe ziarniniakowe zapalenie gruczołu krokowego, zapalenie jąder i najądrzy, niedrożność cewki moczowej, ropnie w obrębie nerek

Przerwać leczenie produktem BCG-medac.

Podawać izoniazyd (INH)* i rifampicynę* przez 3 do 6 miesięcy w zależności od wskazań.

W przypadku stosowania leków przeciwgruźliczych, leczenie produktem BCG-medac powinno być przerwane.

Gorączka poniżej 38,5°C trwająca krócej niż 48 godzin

Objawowe leczenie paracetamolem.

Zmiany skórne, zapalenie stawów, ból stawów, zespół Reitera

Należy przerwać leczenie produktem BCG-medac.

Podawać leki przeciwhistaminowe lub niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Jeśli nie ma skutku należy podawać przez 3 miesiące izoniazyd (INH)*.

W przypadku stosowania leków przeciwgruźliczych, leczenie produktem BCG-medac należy przerwać.

Ogólnoustrojowe reakcje/zakażenia na prątki BCG** bez objawów wstrząsu septycznego

**patrz: definicja ogólnoustrojowych reakcji/zakażeń na bakterie BCG

Należy przerwać leczenie produktem BCG-medac.

Należy rozważyć konsultację ze specjalistą od chorób zakaźnych. Podawać trzy leki przeciwgruźlicze* przez 6 miesięcy.

Ogólnoustrojowe reakcje na bakterie BCG/zakażenia z objawami wstrząsu septycznego

Należy przerwać leczenie produktem BCG-medac. Natychmiast podać trzy leki przeciwgruźlicze* w połączeniu z wysokimi dawkami krótko działających kortykosteroidów. Należy uzyskać opinię specjalisty chorób zakaźnych.

*Uwaga: bakterie BCG są wrażliwe na obecnie stosowane leki przeciwgruźlicze z wyjątkiem pyrazinamidu. Jeśli jest konieczne skojarzone leczenie przeciwgruźlicze, najczęściej zalecanymi lekami są: izoniazyd (INH) rifampicyna i etambutol.

4.9. Przedawkowanie

Istnieje małe prawdopodobieństwo przedawkowania, ponieważ zawartość jednej fiolki produktu BCG-medac odpowiada jednej dawce.

Nie ma danych wskazujących na możliwość wystąpienia innych objawów po przedawkowaniu niż opisane działania niepożądane.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Immunostymulanty, kod ATC: L03AX03

Produkt BCG-medac jest liofilizowaną zawiesiną żywych bakterii Bacillus Calmette-Guerin,

(Mycobacterium bovis), szczep RIVM.

Produkt BCG-medac pobudza układ immunologiczny i wykazuje aktywność przeciwnowotworową.

Badania wskazują, że bakterie BCG działają jako nieswoisty immunostymulator za pośrednictwem nie tylko jednego mechanizmu, ale przez różnorodne działania obejmujące wpływ na komórki układu immunologicznego. BCG wpływa pobudzająco na śledzionę, nasila aktywność makrofagów w śledzionie i aktywuje naturalne komórki cytotoksyczne. Podanie bakterii BCG zwiększa ilość granulocytów, monocytów i (lub) makrofagów oraz limfocytów T, co wskazuje na miejscową aktywację układu immunologicznego. Zwiększa się wydzielanie cytokin IL1, IL2, IL6 i TNFa.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Większość bakterii ulega wydaleniu z moczem w ciągu pierwszych godzin po podaniu. Nie wiadomo czy mykobakterie mogą przenikać przez ścianę dróg moczowych. Istnieją pojedyncze doniesienia, że bakterie BCG przeżywały w układzie moczowym dłużej niż 16 miesięcy (patrz punkt 4.4).

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność, właściwości immunostymulujące, aktywność przeciwnowotworowa szczepu BCG-RIVM była badana na różnych gatunkach zwierząt. Duże dawki bakterii BCG hamowały przyrost masy i powodowały zaburzenia czynności wątroby u myszy. Po podaniu dożylnym, u królików obserwowano wzrost temperatury ciała. Dawki wielokrotnie podawane do pęcherza świnkom morskim powodowały stany zapalne ściany pęcherza moczowego. Nieoczekiwanymi działaniami niepożądanymi po podaniu dużych dawek były ziarniniakowe zmiany w wątrobie i płucach. Podanie dopęcherzowe u psów powodowało minimalne uszkodzenia mechaniczne nabłonka bez zmian zapalnych w zrębie nabłonka.

Nie przeprowadzono badań dotyczących działania mutagennego, karcynogennego i wpływu na zdolności rozrodcze.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1


Wykaz substancji pomocniczych

Proszek:

Poligelina Glukoza bezwodna Polisorbat 80

Rozpuszczalnik:

Sodu chlorek Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu BCG-medac nie należy mieszać z roztworami hipo- i hipertonicznymi.

6.3    Okres ważności 2 lata

Po rekonstytucji produkt należy natychmiast zużyć..

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka z proszkiem (szkło typ I) z gumowym korkiem i system do rekonstytucji i podawania (worek z PVC z łącznikami do fiolki i do cewnika) z rozpuszczalnikiem po 50 ml.

Opakowanie zawiera: 1, 3 lub 5 zestawów (fiolka + system).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Instrukcje dotyczące stosowania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed zastosowaniem, produkt należy poddać rekonstytucji w warunkach aseptycznych w jałowym 0,9% roztworze chlorku sodu (patrz niżej). Przed zastosowaniem zmieszać zawiesinę przez delikatne obracanie. Należy unikać kontaktu produktu BCG-medac ze skórą. Zaleca się stosowanie rękawiczek.

Widoczne makroskopowo cząstki nie wpływają na skuteczność i bezpieczeństwo produktu.

Należy stosować się do następujących zasad, dotyczących stosowania układu z adaptorem stożkowym.

1.


2.


Rozerwać ochronne opakowanie, ale nie usuwać go całkowicie! To zabezpieczy końcówkę systemu do rekonstytucji i podawania przed zanieczyszczeniem.


Zdjąć zabezpieczający kapsel z fiolki i systemu do rekonstytucji i podawania. Przygotować worek jednorazowego użytku na pozostałości.3. Wcisnąć pionowo fiolkę z produktem BCG-medac mocno do łącznika systemu do odtwarzania i

rekonstytucji. Obrócić fiolkę 3-4 razy w obu kierunkach.


4. Złamać zabezpieczenie w łączniku poprzez kilkukrotne wygięcie w obu kierunkach. Pozwoli to na stworzenie połączenia. Należy trzymać rurkę, a nie fiolkę!

5. Wpompować rozpuszczalnik do fiolki. Należy upewnić się, że fiolka nie jest całkowicie pełna!

6. Odwrócić zestaw fiolką do góry. Wpompować powietrze do fiolki znajdującej się na górze. Wciągnąć rozpuszczoną zawiesinę bakterii BCG do systemu do odtwarzania i podawania. Nie zdejmować fiolki.

7. Trzymać system do rekonstytucji i podawania w pozycji pionowej. Całkowicie usunąć opakowanie ochronne. Połączyć cewnik z adaptorem cewnika. Następnie otworzyć poprzez złamanie zabezpieczenia w łączniku, wyginając w dwie strony i podać produkt . Pod koniec podawania, opróżnić cewnik wtłaczając powietrze z systemu do rekonstytucji i podawania. Worek po rozpuszczalniku należy pozostawić ściśnięty i umieścić razem z cewnikiem w worku jednorazowego użytku na odpady.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Fehlandtstraße 3 20354 Hamburg

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

10218

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

11.03.2004/31.07.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

15

BCG - medac