+ iMeds.pl

Bcg szczepionka ssi 2-8x10^6 CFU/mlUlotka Bcg szczepionka ssi

BCG Szczepionka SSI

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwali.

STATENS

SERUM

INSTITUT


Artillerivej 5 2300 Copenhagen S Dania

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebnajest rada lub dodatkowa informacja.

Szczepionka ta została przepisana ściśle określonej osobie i nie należy jej przekazywać innym.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane, nie wymienione w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest BCG Szczepionka SSI i wjakim celu się jąstosuje

2.    Ważne informacje przed zastosowaniem BCG Szczepionka SSI

3.    Jak stosować BCG Szczepionka SSI

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać BCG Szczepionka SSI

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST BCG SZCZEPIONKA SSI IW JAKIM CELU SIĘ JĄ STOSUJE

BCG Szczepionka SSI zawiera prątki typu Mycobacterium bovis BCG i jest to szczepionka stosowana dla ochrony przed gruźlicą (TB).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM BCG SZCZEPIONKA SSI

Kiedy nie stosować BCG Szczepionka SSI

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na którykolwiek ze składników szczepionki;

-    jeśli u pacjenta występuje gorączka lub uogólnione zakażenie skóry. W tych przypadkach szczepienie należy odłożyć;.

jeśli u pacjenta stwierdzono osłabioną odporność na infekcje lub zaburzenie układu immunologicznego;

-    jeśli pacjent jest w trakcie leczenia np. kortykosteroidami lub leczenia, które osłabia układ immunologiczny (w tym radioterapii) jak też w przypadku jakiegokolwiek nowotworu złośliwego (np. chłoniak, białaczka lub ziarnica złośliwa);

jeśli u pacjenta stwierdzono zakażenie wirusem HIV;

-    jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwko gruźlicy (TB).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując BCG Szczepionka SSI

-    jeśli u pacjenta stwierdzono egzemę. BCG Szczepionka SSI może być podana, ale w miejsce wolne od zmian.

jeśli u pacjenta wynik próby tuberkulinowej był dodatni. Podanie szczepionki osobom z dodatnim wynikiem próby tuberkulinowej nie przynosi korzyści lecz, wręcz przeciwnie, może spowodować wystąpienie ciężkiej reakcji miejscowej.

Przyjmowanie innych leków, w tym innych szczepionek

-    Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

-    Inne szczepionki można podawać w tym samym czasie co BCG Szczepionka SSI, ale w inne miejsca.

Ciąża i karmienie piersią:

Przed szczepieniem BCG Szczepionka SSI należy zwrócić się o poradę do lekarza lub farmaceuty. Należy poinformować lekarza o ciąży lub o podejrzewaniu ciąży i karmieniu piersią. Nie zaleca się szczepienia w ciąży i w okresie karmienia piersią mimo, że nie odnotowano żadnego szkodliwego wpływu BCG Szczepionki SSI na nienarodzone dziecko.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

BCG Szczepionka SSI nie ma żadnego wpływu na zdolność do prowadzenia i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ BCG SZCZEPIONKA SSI

Lekarz lub pielęgniarka podaje szczepionkę poprzez wkłucie się w powierzchniową warstwę skóry.

Niemowlęta poniżej 12 miesiąca życia: 0,05ml

Dorośli i dzieci w wieku 12 miesięcy i starsze: 0,lml

Dla ułatwienia gojenia miejsce wstrzyknięcia najlepiej pozostawić odkryte

Reakcje, które mogą wystąpić, po podaniu szczepionki:

-    niewielki obrzęk, zaczerwienienie i tkliwość w miejscu wkłucia aż do powstania zmiany na skórze;

-    po kilku tygodniach zmiana na skórze przechodzi w małe owrzodzenie;

-    po kilku miesiącach owrzodzenie to wygoi się pozostawiając jedynie małą płaską bliznę

-    może wystąpić niewielki obrzęk węzłów chłonnych w dole pachowym.

To są częste reakcje na szczepionkę.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, BCG Szczepionka SSI może powodować działania niepożądane, jednakże nie muszą one wystąpić u każdej szczepionej osoby.

Ciężkie reakcje alergiczne (takie jak zaczerwienienie twarzy i szyi, obrzęk twarzy, gardła i szyi, wysypka skórna, problemy z oddychaniem, zapaść) mogą wystąpić rzadko (mniej niż u 1 pacjenta na 1 000).

Jeżeli wystąpiąjakiekolwiek z opisanych powyżej reakcji należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Inne działania niepożądane obejmują:

Działania niepożądane występujące niezbyt często (występujące u mniej niż 1 osoby na 100)

Gorączka

Obrzęk węzłów chłonnych w dole pachowym o średnicy większej niż lcm Sączące owrzodzenie w miejscu wkłucia.

Ból głowy.

Działania niepożądane występujące rzadko (występujące u mniej niż 1 osoby na 1 000)

Zapalenie węzłów chłonnych czasami z sączącymi owrzodzeniami, powstanie ropni.

Zakażenie prątkami pochodzącymi ze szczepionki, które może przechodzić w uogólnione, w tym w zakażenie kości.

Obserwowano omdlenia, napady padaczkowe i drgawki wśród pacjentów poddawanych szczepieniu.

U niemowląt przedwcześnie urodzonych (w 28. tygodniu ciąży lub wcześniej) w ciągu 2-3 dni po szczepieniu mogą pojawić się dłuższe przerwy pomiędzy oddechami.

Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane, nie wymienione w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę. Niektóre działania niepożądane wymagają leczenia.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ BCG SZCZEPIONKA SSI

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

- Przechowywać w lodówce (2 - 8°C).

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie zamrażać.

Nie wolno stosować po upływie terminu ważności, który jest podany na opakowaniu jako „Exp”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie zużytą szczepionkę i inne pozostałości należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera BCG Szczepionka SSI

Substancją czynnąjest liofilizowany proszek zawierający żywe, atenuowane (pozbawione zjadliwości) prątki typu Mycobacterium bovis BCG (Bacillus Calmette-Guerin), szczep duński 1331.

1 ml rozpuszczonej szczepionki zawiera od 2 do 8 milionów prątków.

Inne składniki to: sodu glutaminian, magnezu siarczan siedmiowodny, dipotasu fosforan, aspargina jednowodna, żelaza (Ill)-amonowy cytrynian, glicerol 85%, kwas cytrynowy jednowodny, woda do wstrzykiwać.

Jak wygląda BCG Szczepionka SSI i co zawiera opakowanie

BCG Szczepionka SSI składa się z proszku i rozpuszczalnika do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwać (2-8 x 105 bakterii/0,1 ml lub 1-4 x 105 bakterii/0,05 ml).

Wielkości opakowań: 1,5, 10-fiolkowe opakowania oraz opakowanie zawierające 1 fiolkę zjedną strzykawką i dwiema igłami (jedna długa do pobrania rozpuszczalnika , druga krótka do wstrzyknięcia śródskómego).

Proszek w fiolce z bursztynowego szkła, jest biały i krystaliczny, proszek może być trudno dostrzegalny ze względu na małąjego ilość w fiolce.

Rozpuszczalnik w przezroczystej fiolce jest bezbarwnym roztworem bez żadnych widocznych cząstek. Pobrana do strzykawki rozpuszczona szczepionka powinna być zawiesinąjednorodną lekko opalizującą i bezbarwną.

Wielkości opakowań: 1, 5, 10-fiolkowe opakowania oraz opakowanie zawierające 1 fiolkę w zestawie do wstrzykiwania pojedynczej dawki.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Statens Serum Instytut, 5, Artillerivej

DK-2300 Copenhagen S. Dania.

Tel: +45 3268 3268 Fax: +45 3268 3973 E-mail: serum @ssi.dk

Data zatwierdzenia ulotki: {01/2009}

INFORMACJE PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Szczepionka powinna być podana dokładnie śródskómie.

Szczepionka BCG powinna być podawana przez personel medyczny przeszkolony w zakresie wykonywania wstrzyknięć śródskórnych.

Nieodpowiedni sposób wstrzyknięcia, np. podskórnie lub domięśniowo zwiększa ryzyko zapalenia węzłów chłonnych i powstawania ropni.

Osoby z dodatnim wynikiem próby tuberkulinowej nie powinny być szczepione, gdyż może to spowodować wystąpienie ciężkiej reakcji miejscowej.

Pomimo, że reakcje anafilaktyczne występują rzadko, środki potrzebne do postępowania leczniczego w przypadku ich wystąpienia powinny być zawsze dostępne podczas szczepienia.

Jeśli to możliwe, osoba po szczepieniu powinna przebywać na obserwacji przez ok. 15-20 minut, na wypadek wystąpienia reakcji alergicznych.

BCG Szczepionka może być podawana w tym samym czasie co inne inaktywowane lub żywe szczepionki, również takie jak kombinowana szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce.

Jeżeli inne szczepionki nie zostaną podane w tym samym czasie, należy zachować co najmniej 4-ro tygodniową przerwę przed podaniem innej żywej szczepionki.

Przez co najmniej 3 miesiące nie wolno wstrzykiwać żadnej innej szczepionki w ramię, w które podano BCG Szczepionka SSi.

Przygotowanie do podania

Gumowego korka nie wolno przemywać żadnym środkiem antyseptycznym ani detergentem. Jeżeli do przemycia gumowego korka fiolki stosuje się alkohol, należy poczekać aż odparuje przed wprowadzeniem igły strzykawki.

Przy użyciu strzykawki z długą igłą pobrać rozpuszczalnik (objętość wskazaną na etykiecie) i przenieść do fiolki z proszkiem. Nie należy używać innych rozpuszczalników, gdyż mogą one spowodować zniszczenie szczepionki. Ostrożnie kilkakrotnie odwrócić fiolkę w celu całkowitego rozpuszczenia liofilizowanej BCG Szczepionka SSI.

Nie wstrząsać fiolką.

Przed pobraniem każdej kolejnej dawki, należy fiolkę z zawiesiną łagodnie obrócić.

Pobrana do strzykawki, odtworzona, szczepionka powinna być zawiesinąjednorodną lekko opalizującą i bezbarwną.

Po odtworzeniu szczepionka powinna być zużyta w przeciągu 4 godzin.

Sposób podawania:

Szczepionka BCG powinna być podawana przez personel medyczny przeszkolony w zakresie wykonywania wstrzyknięć śródskórnych.

Miejsce wstrzyknięcia powinno być czyste i suche.

Jeżeli przed wstrzyknięciem szczepionki, do przemycia skóry stosowany jest alkohol lub podobne środki antyseptyczne należy poczekać aż całkowicie odparują.

Szczepionka musi być wstrzyknięta dokładnie śródskórnie w ramię, nad dystalnym przyczepem mięśnia naramiennego do kości ramiennej (w około jedną trzecią górną część ramienia), w następujący sposób;

Skórę należy chwycić kciukiem i palcem wskazującym.

Igłę ustawioną prawie równolegle do powierzchni skóry, skosem skierowanym do góry wprowadzić powoli na głębokość około 2 mm w powierzchniowe warstwy skóry. Igła musi być widoczna przez naskórek w czasie jej wprowadzania.

Wstrzyknięcie należy wykonywać powoli.

Wypukły białawy pęcherzyk w miejscu wkłucia igły jest znakiem prawidłowo wykonanego wstrzyknięcia.

Miejsce wstrzyknięcia najlepiej pozostawić nie przykryte żeby przyspieszyć gojenie.

Rozpuszczona szczepionka powinna być podawana strzykawką o pojemności lml, z podziałką z dokładnością do jednej setnej części mililitra (0,01ml) z nałożoną krótką igłą ze ściętym ostrzem (25G/0,50 mm lub 26 G/0,45 mm).

Szczepionka nie może być wstrzykiwana przez wtryskiwacze do wstrzyknięć oraz przez urządzenia do wielokrotnych nakłuć.

Przedawkowanie lub niewłaściwe podanie

Przedawkowanie zwiększa ryzyko ropiejącego zapalenia węzłów chłonnych i może prowadzić do powstania zbyt dużej blizny.

Przedawkowanie zwiększa ryzyko powstania niepożądanych powikłań.

Głębokie wkłucie zwiększa ryzyko zapalenia węzłów chłonnych i powstawania ropni.

Leczenie powikłań po szczepieniu BCG Szczepionka SSI

Należy zasięgnąć porady eksperta odnośnie ustalenia odpowiedniego trybu postępowania przy leczeniu ogólnych zakażeń lub utrzymujących się miejscowych zakażeń będących następstwem szczepienia BCG Szczepionka SSI.

Wrażliwość szczepu BCG na antybiotyki;

W zamieszczonej poniżej tabeli podano minimalne stężenia hamujące (MIC) dla wybranych leków przeciwgruźliczych w stosunku do BCG szczep duński 1331 [oznaczone przy użyciu Bactec 460], MIC dla Izoniazydu wynosi 0.4 mg/1. Nie ma zgodności czy Mycobacterium bovis BCG powinno być klasyfikowane jako wrażliwe, średnio wrażliwe, czy oporne na Izoniazyd gdy MIC wynosi 0.4 mg/1. Jednakże, w oparciu o kryteria przyjęte dla Mycobacterium tuberculosis, szczep może być uznawany jako średnio wrażliwy.

Lek

Minimalne Stężenie Hamujące (MIC)

Izoniazyd

0.4 mg/1

Streptomycyna

2.0 mg/1

Ryfampicyna

2.0 mg/1

Etambutoi

2.5 mg/1

BCG szczep duński 1331 jest oporny na pyrazynamid.

BCG Szczepionka SSI

Charakterystyka Bcg szczepionka ssi

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

BCG Szczepionka SSI, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Po odtworzeniu, 1 dawka (0.1 ml) dla dorosłych i dzieci w wieku 12 miesięcy i starszych zawiera: Mycobacterium bovis BCG (Bacillus Calmette-Guerin), szczep duński 1331, żywy atenuowany, 2-8 x 105 CFU.

Po odtworzeniu, 1 dawka (0.05 ml) dla niemowląt poniżej 12 miesiąca życia zawiera: Mycobacterium bovis BCG (Bacillus Calmette-Guerin), szczep duński 1331, żywy atenuowany, 1-4 x 105 CFU.

Fiolka wielodawkowa. Liczba dawek w fiolce patrz punkt 6.5 Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań.

Biały krystaliczny proszek (może być słabo widoczny ze względu na małą ilość proszku w fiolce). Rozpuszczalnik jest bezbarwnym roztworem bez żadnych widocznych cząstek.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania

Czynne uodpamianie przeciw gruźlicy.

BCG Szczepionka SSI powinna być stosowana zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

4.2 Dawkowanie i sposób stosowania Dawkowanie:

Dorośli i dzieci w wieku 12 miesięcy i starsze:

0.1 ml odtworzonej szczepionki należy wstrzyknąć dokładnie śródskórnie.

Niemowlęta w wieku poniżej 12 miesiąca życia:

0.05 ml odtworzonej szczepionki należy wstrzyknąć dokładnie śródskórnie.

Przed podaniem BCG Szczepionka SSI należy uwzględnić oficjalne zalecenia dotyczące wykonania próby tuberkulinowej.

Sposób podawania:

Miejsce wstrzyknięcia powinno być czyste i suche. Jeżeli przed wstrzyknięciem szczepionki, do przemycia skóry stosowane są środki antyseptyczne (takie jak alkohol) należy poczekać aż całkowicie odparują.

Szczepionka BCG powinna być podawana przez personel medyczny przeszkolony w zakresie wykonywania wstrzyknięć śródskórnych.

Szczepionka powinna być wstrzyknięta dokładnie śródskórnie w ramię, nad dystalnym przyczepem mięśnia naramiennego do kości ramiennej (w około jedną trzecią górną część ramienia), w następujący sposób:

-    Skórę należy chwycić kciukiem i palcem wskazującym.

-    Igłę ustawioną prawie równolegle do powierzchni skóry, skosem skierowanym do góry wprowadzić powoli na głębokość około 2 mm w powierzchniowe warstwy skóry.

-    Igła musi być widoczna przez naskórek w czasie jej wprowadzania.

-    Wstrzyknięcie należy wykonywać powoli.

-    Wypukły białawy pęcherzyk jest znakiem prawidłowo wykonanego wstrzyknięcia.

-    Miejsce wstrzyknięcia najlepiej pozostawić nie przykryte żeby przyspieszyć gojenie.

Informacje na temat spodziewanych reakcji na skutecznie przeprowadzone szczepienie szczepionką BCG SSI, patrz punkt 4.8.

BCG Szczepionka SSI powinna być podawana strzykawką o pojemności 1 ml, z podziałką z dokładnością do jednej setnej części mililitra (0.01 ml) z nałożoną krótką igłą ze ściętym ostrzem (25G/0,50 mm lub 26 G/0,45 mm). Do podawania szczepionki nie należy stosować wstrzykiwacza lub przyrządów do wielokrotnych nakłuć.

Instrukcje dotyczące odtwarzania szczepionki przed podaniem, patrz punkt 6.6

4.3 Przeciwwskazania

BCG Szczepionka SSI nie powinna być podawana osobom ze znaną nadwrażliwością na którykolwiek składnik szczepionki.

Zwykle szczepienie należy odłożyć u pacjentów z gorączką lub uogólnionymi infekcjami skóry. Egzema nie jest przeciwwskazaniem ale szczepionkę należy podać w miejsce wolne od zmian.

BCG Szczepionka SSI nie powinna być podawana pacjentom leczonym układowo kortykosteroidami lub poddawanym leczeniu immunosupresyjnemu, w tym radioterapii; pacjentom z nowotworem złośliwym (np, chłoniakiem, białaczką, ziarnicą złośliwą lub innymi nowotworami układu siateczkowo-śródbłonkowego); pacjentom z pierwotnymi lub wtórnymi niedoborami odporności; osobom zakażonym wirusem HIV, w tym niemowlętom urodzonym przez matki HIV dodatnie. U tych pacjentów może dojść do nasilonej reakcji po szczepieniu, z możliwym uogólnionym zakażeniem BCG.

BCG Szczepionka SSI nie powinna być stosowana u pacjentów otrzymujących leki przeciwgruźlicze.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Mimo, że anafilaksja występuje rzadko, środki potrzebne do postępowania w przypadku jej wystąpienia powinny być zawsze dostępne w czasie szczepienia. Jeżeli jest to możliwe, pacjenci powinni pozostać pod obserwacją pod kątem reakcji alergicznych przez okres do 15-20 minut po szczepieniu.

Osoby z dodatnim wynikiem próby tuberkulinową (należy uwzględnić krajową definicję dodatniego wyniku próby tuberkulinowej) nie wymagają szczepienia.

Zastosowanie szczepionki u osób z dodatnim wynikiem próby tuberkulinowej może spowodować wystąpienie ciężkiej reakcji miejscowej.

Wstrzyknięcie wykonane zbyt głęboko zwiększa ryzyko zapalenia węzłów chłonnych i powstania ropnia.

Odnośnie objawów niepożądanych będących wynikiem zakażenia prątkami BCG i wrażliwości szczepu na leki przeciwgruźlicze patrz punkt 4.8

Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności oddechowych przez 48 do 72 godzin w przypadku podawania dawek szczepienia pierwotnego bardzo niedojrzałym wcześniakom (urodzonym < 28. tygodnia ciąży), szczególnie dotyczy to dzieci, u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego. 2 uwagi na znaczne korzyści wynikające ze szczepienia tej grupy niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia ani go odraczać.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Śródskórne szczepienie BCG może być wykonane równocześnie ze szczepionkami zawierającymi inaktywowane lub żywe drobnoustroje, w tym z potrójną szczepionką przeciw odrze, śwince i różyczce.

Inne szczepionki podawane w tym samym czasie, co BCG Szczepionka SSI, nie powinny być podawane w to samo ramię. Jeżeli inne szczepionki nie zostaną podane w tym samym czasie, zwykle należy zachować przerwę nie krótszą niż cztery tygodnie pomiędzy podaniem jakichkolwiek dwóch szczepionek zawierających żywe drobnoustroje.

Ze względu na ryzyko wystąpienia zapalenia okolicznych węzłów chłonnych, nie zaleca się podawania przez 3 miesiące żadnych innych szczepionek w ramię, w które zastosowano szczepionkę BCG.

Mimo, że nie stwierdzano szkodliwego wpływu szczepionki BCG na płód, to nie zaleca się szczepienia w okresie ciąży i laktacji.

Jednakże, na terenach gdzie ryzyko zakażenia gruźlicąjest duże, BCG można podawać podczas ciąży lub laktacji jeżeli korzyść ze szczepienia przewyższa ryzyko.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

BCG Szczepionka SSI nie ma żadnego, lub ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Spodziewana reakcja na skuteczne szczepienie BCG Szczepionka SSI obejmuje stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, przechodzące w zmianę miejscową która po kilku tygodniach może ulec owrzodzeniu. W ciągu kilku miesięcy goi się pozostawiając małą płaską bliznę.

Reakcja miejscowa może obejmować rumień i tkliwość uciskową.

Może również wystąpić powiększenie lokalnych węzłów limfatycznych do wielkości < lcm.

Niepożądane działania szczepionki:

Niezbyt często (> 1/1000, < 1/100)

ogólne: ból głowy, gorączka, w miejscu podania: powiększenie okolicznych węzłów

limfatycznych > 1 cm.

sączące owrzodzenie w miejscu

wstrzyknięcia.

Rzadko <1/1 000)

ogólne: rozsiane zakażenie BCG i

powikłania takie jak zapalenie kości lub zapalenie szpiku, reakcje alergiczne, w tym reakcja anafdaktyczna.

w miejscu podania: ropiejące zapalenie węzłów

chłonnych, powstanie ropnia.

Bezdech u bardzo niedojrzałych wcześniaków (urodzonych <28. tygodnia ciąży) (patrz punkt 4.4).

W trakcie monitorowania bezpieczeństwa szczepionki, po wprowadzeniu jej do użycia, zgłaszano omdlenia wśród pacjentów, u których wykonywano wstrzyknięcia.

Zgłaszano również napady i drgawki.

Nasilona odpowiedź na BCG Szczepionka SSI, która może być spowodowana nieumyślnym wstrzyknięciem podskórnym lub podaniem za dużej dawki, może doprowadzić do powstania sączącego owrzodzenia. W tym przypadku należy ułatwić wyschnięcie owrzodzenia, unikać otarć (np. przez zbyt obcisłe ubranie).

Należy zasięgnąć porady lekarza specjalisty w dziedzinie leczenia zakażenia prątkami, odnośnie ustalenia odpowiedniego postępowania i leczenia ogólnych zakażeń lub utrzymujących się miejscowych zakażeń będących następstwem szczepienia BCG Szczepionka SSI.

Wrażliwość szczepu BCG na leki:

W punkcie 5.1 umieszczono tabelę zawierającą wartości minimalnego stężenia hamującego (MIC) dla wybranych leków przeciwgruźliczych w stosunku do BCG szczep duński 1331 (oznaczono przy użyciu Bactec 460).

MIC dla izoniazydu wynosi 0,4 mg/1. Nie ma zgodności czy Mycobacterium bovis powinno być klasyfikowane jako wrażliwe, średnio wrażliwe, czy oporne na izoniazyd gdy MIC wynosi 0,4 mg/1. Jednakże, w oparciu o kryteria przyjęte dla Mycobacterium tuberculosis, szczep może być uznawany jako średnio wrażliwy.

4.9    Przedawkowanie

Przedawkowanie zwiększa ryzyko ropnego zapalenia węzłów chłonnych i może prowadzić do powstania zbyt dużej blizny,

W znacznym przedawkowaniu zwiększa się ryzyko niepożądanych powikłań BCG. Leczenie rozsianego zakażenie prątkami BCG, patrz punkt 4.8.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna (kod ATC): J 07 AN 01.

Wartości MIC dla wybranych preparatów przeciwgruźliczych przeciwko BCG szczep duński 1331 przy użyciu metody Bactec 460 są następujące:

Preparat

Minimalne Stężenie Hamujące (MIC)

Izoniazyd

0,4 mg/1

Streptomycyna

2,0 mg/1

Ri fam pi cyn a

2,0 mg/1

BCG szczep duński 1331 jest oporny na pyrazinamid.

Szczepienie BCG Szczepionka SSI wywołuje odpowiedź komórkową która w różnym stopniu chroni przed zakażeniem prątkami M. tuberculosis. Czas trwania odporności po szczepieniu BCG nie jest znany ale istnieją przesłanki o zanikaniu odporności po 10 latach.

U osób szczepionych zwykle stwierdza się dodatni wynik próby tuberkulinowej po 6 tygodniach.

Dodatni wynik skórnej próby tuberkulinowej wskazuje na odpowiedź układu immunologicznego na wcześniejsze szczepienie BCG lub na zakażenie prątkami. Jednakże zależność pomiędzy reakcją skórną poszczepienną w próbie tuberkulinowej a uzyskanym stopniem ochrony poprzez szczepienie BCG pozostaje niejasna.

5.2 Właściwości farm a ko kinetyczne

Nie dotyczy szczepionek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Proszek:

Sodu glutaminian.

Rozpuszczalnik:

Magnezu siarczan siedmiowodny

Dipotasu fosforan

Kwas cytrynowy jednowodny

Asparginajednowodna

Żelaza (IIT)-amonowy cytrynian

Glicerol 85%

Woda do wstrzykiwać.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie należy mieszać BCG Szczepionka SSI z innymi produktami leczniczymi.

18 miesięcy.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia szczepionka powinna być zużyta natychmiast po odtworzeniu. Wykazano, że stabilność rozumiana jako żywotność, utrzymuje się przez 4 godziny po odtworzeniu.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w lodówce (2°C-8°C).

Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Proszek: w fiolce z bursztynowego szkła typu I z bromobutylowym korkiem i aluminiowym kapslem; rozpuszczalnik (1 ml) w fiolce ze szkła typu I z chlorobutylowym korkiem i aluminiowym kapslem.

Opakowania zawierające 1, 5, 10 fiolek; oraz opakowanie zawierające 1 fiolkę z dołączonym zestawem do wstrzykiwania pojedynczej dawki (jedna strzykawka z polipropylenu z dwiema igłami do wstrzyknięć -jedną długą do dodania rozpuszczalnika i jedną krótką do wstrzyknięcia śródskórnego).

Jedna fiolka po rozpuszczeniu proszku zawiera 1 ml szczepionki, co odpowiada 10 dawkom dla dorosłych i dzieci w wieku 12 miesięcy i starszych (0,1 ml) lub 20 dawkom dla niemowląt poniżej 12 miesiąca życia (0,05 ml).

Nie wszystkie wielkości opakowań mogą być dostępne.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Rozpuszczanie:

Do rozpuszczania należy używać wyłącznie rozpuszczalnika do BCG Szczepionka SSI dostarczanego łącznie ze szczepionką.

Gumowego korka nie wolno przemywać żadnym środkiem antyseptycznym ani detergentem. Jeżeli do przemycia gumowego korka fiolki stosuje się alkohol, należy poczekać aż odparuje przed wprowadzeniem igły strzykawki.

Należy ocenić wzrokowo szczepionkę, zarówno przed jak i po odtworzeniu pod kątem ewentualnej obecności obcych cząstek.

Przy użyciu strzykawki z długą igłą pobrać objętość rozpuszczalnika (wskazaną na etykiecie) i przenieść do fiolki z proszkiem. Ostrożnie kilkakrotnie odwrócić fiolkę w celu całkowitego zawieszenia proszku BCG Szczepionka SSI. NIE NALEŻY WSTRZĄSAĆ. Przed pobraniem każdej kolejnej dawki, należy fiolkę z zawiesiną łagodnie obrócić.

Pobrana do strzykawki zawiesina powinna być jednorodna, lekko opalizująca, bez zabarwienia.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia szczepionka powinna być zużyta natychmiast po odtworzeniu. Wykazano, że stabilność rozumiana jako żywotność, utrzymuje się przez 4 godziny po odtworzeniu.

Nie zużytą szczepionkę i inne pozostałości należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisam

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Statens Serum Institut.

5, Artillerivej DK-2300 Copenhagen S.

Dania.

8.    NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12176

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

15.03.2006

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

{01/2009}

BCG Szczepionka SSI