Imeds.pl

Beclonasal Aqua 50 Mcg/Dawkę

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Beclonasal Aqua, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina

Beclometasoni dipropionas

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Beclonasal Aqua i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Beclonasal Aqua

3.    Jak stosować Beclonasal Aqua

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Beclonasal Aqua

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST BECLONASAL AQUA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Beklometazonu dipropionian należy do grupy leków zwanych kortykosteroidami. Po podaniu miejscowym na błonę śluzową nosa zmniejsza stan zapalny i obrzęk.

Lek ten jest stosowany w zapobieganiu i leczeniu sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, w tym kataru siennego, oraz naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane rozszerzaniem naczyń krwionośnych błony śluzowej nosa).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM BECLONASAL AQUA

Kiedy nie stosować leku Beclonasal Aqua:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na beklometazonu dipropionian lub którykolwiek z pozostałych składników leku Beclonasal Aqua.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Beclonasal Aqua

-    jeśli występuje zakażenie lub owrzodzenie wewnątrz nosa,

-    jeśli występuje skłonność do nawracających krwawień z nosa,

-    jeśli występują urazy nosa lub pacjenta poddano zabiegom chirurgicznym w obrębie nosa,

-    jeśli u pacjenta występuje nieleczone zakażenie grzybicze, bakteryjne lub ogólnoustrojowe zakażenia wirusowe,

-    jeśli pacjent ma astmę, która jest leczona steroidami,

-    jeśli pacjent ma gruźlicę.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty oraz leków przyjmowanych w przeszłości.

Ciąża i karmienie piersią

O zastosowaniu tego leku u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz. Pacjentka powinna skonsultować się z lekarzem, jeśli podczas stosowania leku Beclonasal Aqua zaszła w ciążę lub zamierza zajść w ciążę bądź karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Beclonasal Aqua

Zawarty w leku chlorek benzalkoniowy podrażnia i może powodować reakcje skórne i skurcz oskrzeli.

3.    JAK STOSOWAĆ BECLONASAL AQUA

Odpowiednie dawkowanie i długość leczenia ustala lekarz, zależnie od rodzaju choroby. Należy postępować ściśle według zaleceń lekarza i nigdy nie zmieniać samemu dawki leku. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest zbyt mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat, to 1 - 2 dawki aerozolu do każdego nozdrza dwa razy na dobę. Całkowita dawka dobowa nie powinna być większa niż osiem pojedynczych dawek (po 4 dawki do jednego nozdrza).

Beclonasal Aqua nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ten lek jest stosowany w zapobieganiu i leczeniu alergicznego i naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa. Należy go stosować regularnie. Lek nie zmniejsza szybko obrzęku błony śluzowej nosa i powstawania wydzieliny. Najlepszy efekt terapeutyczny występuje po kilku dniach leczenia.

W leczeniu sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa podawanie leku należy rozpocząć przed początkiem okresu pylenia.

Lek nie leczy alergicznych objawów dotyczących oczu. Lekarz może zalecić leczenie tych objawów innym dodatkowym lekiem.

Instrukcja użycia

Przed użyciem:

1.    Dobrze wstrząsnąć butelką i zdjąć wieczko ochronne.

2.    Butelkę należy trzymać tak, jak pokazano na rysunku 1; dno butelki oprzeć na kciuku, a dozownik umieścić między palcem wskazującym i środkowym.

3.    Uwolnienie dawki aerozolu (rozpylenie): W celu uwolnienia dawki należy ścisnąć palcami dozownik i dno butelki. Przed podaniem pierwszej dawki należy wykonać od trzech do sześciu rozpyleń w powietrze, aż do uzyskania pełnej dawki. Jeśli lek nie był stosowany przez dłuższy okres, należy upewnić się, czy uwolniona dawka jest pełna przez naciśnięcie dozownika 1 lub 2 razy.

Użycie leku:

1.    Należy wydmuchać nos.

Rysunek 1.


Rysunek 2.


2.    Dobrze wstrząsnąć butelką i zdjąć wieczko ochronne.

3. Butelkę należy trzymać tak, jak pokazano na rysunku 1; dno butelki oprzeć na kciuku, a dozownik umieścić między palcem wskazującym i środkowym. W celu uwolnienia dawki należy ścisnąć palcami dozownik i dno butelki.

4.    Włożyć końcówkę dozownika do nozdrza tak, jak pokazano na rysunku 2 i zatkać drugie nozdrze przyciskając delikatnie palcem. Pochylić głowę lekko do przodu. Uwolnić jedną dawkę i w tym samym czasie wykonać spokojny i głęboki wdech przez nos.

5. Wyjąć dozownik z nozdrza i wypuścić powietrze przez usta. Jeśli lek wycieka z nozdrza, należy oddychać przez nos wciągając delikatnie lek.

6.


Powtórzyć czynności opisane w punktach 4 i 5 w celu podania leku do drugiego nozdrza.

7. Jeśli pacjent stosuje dwie dawki do jednego nozdrza, należy powtórzyć czynności opisane w punktach 4, 5 i 6.

8. Po użyciu należy wytrzeć dozownik i nałożyć wieczko ochronne.

Czyszczenie:


1.    Odłączyć dozownik od butelki przez delikatne pociągnięcie (Rysunek 3).

2.    Dozownik i wieczko ochronne wypłukać w ciepłej wodzie.

3.    Dokładnie wysuszyć.

4.    Złożyć ponownie elementy.

Rysunek 3.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Beclonasal Aqua

Ważne jest, aby stosować dawki leku zgodnie z instrukcjami podanymi na opakowaniu lub zaleceniami lekarza. Należy stosować tylko taką dawkę, jaką zalecił lekarz. Stosowanie większej lub mniejszej dawki leku może powodować nasilenie objawów.

Pominięcie zastosowania leku Beclonasal Aqua

W przypadku pominięcia dawki leku Beclonasal Aqua, kolejną dawkę należy przyjąć zgodnie z dawkowaniem. Nie należy stosować dawki podwójnej lub dwóch dawek w krótkim odstępie czasu w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Pacjent powinien upewnić się, czy ma wystarczającą ilość leku przed urlopem lub podróżą.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Beclonasal Aqua może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po zastosowaniu leku może wystąpić delikatne kichanie i nieprzyjemny smak lub zapach.

Rzadko (u mniej niż jednego pacjenta na 1000) lek może powodować suchość i podrażnienie błony śluzowej nosa i gardła, owrzodzenie błony śluzowej nosa i perforację przegrody nosowej (błony oddzielającej nozdrza), krwawienie z nosa i ból głowy.

Bardzo rzadko (u mniej niż jednego pacjenta na 10 000) lek może wywoływać zaćmę, reakcje alergiczne, w tym wysypkę, pokrzywkę, świąd lub zaczerwienienie oraz obrzęk twarzy, warg lub gardła, lub duszność i (lub) świszczący oddech.

W bardzo rzadkich przypadkach, leczenie donosowymi kortykosteroidami może wpływać na normalne wytwarzanie steroidów w organizmie. Jest to bardziej prawdopodobne, jeśli duże dawki stosowane są przez długi okres. Jednym z rzadkich objawów może być spowolnienie wzrostu u dzieci. U dzieci, które stosują ten lek przez długi okres, lekarz będzie regularnie kontrolował wzrost.

Należy poinformować lekarza, jeśli:

-    pacjent odczuwa ból nosa lub gardła lub wystąpiło krwawienie z nosa po zastosowaniu leku,

-    u pacjenta występują objawy dotyczące oczu, które nie należą do typowych objawów kataru siennego, szczególnie ból i niewyraźne widzenie.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BECLONASAL AQUA

Nieotwierana butelka: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Otwierana butelka: Po pierwszym otwarciu butelki okres ważności wynosi 6 miesięcy. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Beclonasal Aqua po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Beclonasal Aqua

-    Substancją czynną leku jest beklometazonu dipropionian. Każda dawka aerozolu zawiera 50 mikrogramów substancji czynnej.

-    Ponadto lek zawiera: polisorbat 80, glukozę bezwodną, celulozę dyspersyjną (Avicel RC 591), benzalkoniowy chlorek, sodu wodorotlenek, roztwór 1M lub kwas solny, roztwór 1M (do ustalenia pH), wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Beclonasal Aqua i co zawiera opakowanie

Biała lub prawie biała zawiesina. Aerozol: drobna mgiełka

Wielkość opakowania: butelka o pojemności 10 ml zawierająca 70 dawek lub 80 dawek, butelka o pojemności 30 ml zawierająca 200 dawek.

Podmiot odpowiedzialny

Orion Corporation

Orionintie 1 02200 Espoo Finlandia

Wytwórca

Orion Corporation, Orion Pharma Orionintie 1 02200 Espoo Finlandia

Data zatwierdzenia ulotki:

5(5)