+ iMeds.pl

Beclonasal aqua 50 mcg/dawkęUlotka Beclonasal aqua

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Beclonasal Aqua, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina

Beclometasoni dipropionas

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Beclonasal Aqua i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Beclonasal Aqua

3.    Jak stosować Beclonasal Aqua

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Beclonasal Aqua

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST BECLONASAL AQUA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Beklometazonu dipropionian należy do grupy leków zwanych kortykosteroidami. Po podaniu miejscowym na błonę śluzową nosa zmniejsza stan zapalny i obrzęk.

Lek ten jest stosowany w zapobieganiu i leczeniu sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, w tym kataru siennego, oraz naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane rozszerzaniem naczyń krwionośnych błony śluzowej nosa).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM BECLONASAL AQUA

Kiedy nie stosować leku Beclonasal Aqua:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na beklometazonu dipropionian lub którykolwiek z pozostałych składników leku Beclonasal Aqua.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Beclonasal Aqua

-    jeśli występuje zakażenie lub owrzodzenie wewnątrz nosa,

-    jeśli występuje skłonność do nawracających krwawień z nosa,

-    jeśli występują urazy nosa lub pacjenta poddano zabiegom chirurgicznym w obrębie nosa,

-    jeśli u pacjenta występuje nieleczone zakażenie grzybicze, bakteryjne lub ogólnoustrojowe zakażenia wirusowe,

-    jeśli pacjent ma astmę, która jest leczona steroidami,

-    jeśli pacjent ma gruźlicę.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty oraz leków przyjmowanych w przeszłości.

Ciąża i karmienie piersią

O zastosowaniu tego leku u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz. Pacjentka powinna skonsultować się z lekarzem, jeśli podczas stosowania leku Beclonasal Aqua zaszła w ciążę lub zamierza zajść w ciążę bądź karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Beclonasal Aqua

Zawarty w leku chlorek benzalkoniowy podrażnia i może powodować reakcje skórne i skurcz oskrzeli.

3.    JAK STOSOWAĆ BECLONASAL AQUA

Odpowiednie dawkowanie i długość leczenia ustala lekarz, zależnie od rodzaju choroby. Należy postępować ściśle według zaleceń lekarza i nigdy nie zmieniać samemu dawki leku. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest zbyt mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat, to 1 - 2 dawki aerozolu do każdego nozdrza dwa razy na dobę. Całkowita dawka dobowa nie powinna być większa niż osiem pojedynczych dawek (po 4 dawki do jednego nozdrza).

Beclonasal Aqua nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ten lek jest stosowany w zapobieganiu i leczeniu alergicznego i naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa. Należy go stosować regularnie. Lek nie zmniejsza szybko obrzęku błony śluzowej nosa i powstawania wydzieliny. Najlepszy efekt terapeutyczny występuje po kilku dniach leczenia.

W leczeniu sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa podawanie leku należy rozpocząć przed początkiem okresu pylenia.

Lek nie leczy alergicznych objawów dotyczących oczu. Lekarz może zalecić leczenie tych objawów innym dodatkowym lekiem.

Instrukcja użycia

Przed użyciem:

1.    Dobrze wstrząsnąć butelką i zdjąć wieczko ochronne.

2.    Butelkę należy trzymać tak, jak pokazano na rysunku 1; dno butelki oprzeć na kciuku, a dozownik umieścić między palcem wskazującym i środkowym.

3.    Uwolnienie dawki aerozolu (rozpylenie): W celu uwolnienia dawki należy ścisnąć palcami dozownik i dno butelki. Przed podaniem pierwszej dawki należy wykonać od trzech do sześciu rozpyleń w powietrze, aż do uzyskania pełnej dawki. Jeśli lek nie był stosowany przez dłuższy okres, należy upewnić się, czy uwolniona dawka jest pełna przez naciśnięcie dozownika 1 lub 2 razy.

Użycie leku:

1.    Należy wydmuchać nos.

Rysunek 1.


Rysunek 2.


2.    Dobrze wstrząsnąć butelką i zdjąć wieczko ochronne.

3. Butelkę należy trzymać tak, jak pokazano na rysunku 1; dno butelki oprzeć na kciuku, a dozownik umieścić między palcem wskazującym i środkowym. W celu uwolnienia dawki należy ścisnąć palcami dozownik i dno butelki.

4.    Włożyć końcówkę dozownika do nozdrza tak, jak pokazano na rysunku 2 i zatkać drugie nozdrze przyciskając delikatnie palcem. Pochylić głowę lekko do przodu. Uwolnić jedną dawkę i w tym samym czasie wykonać spokojny i głęboki wdech przez nos.

5.    Wyjąć dozownik z nozdrza i wypuścić powietrze przez usta. Jeśli lek wycieka z nozdrza, należy oddychać przez nos wciągając delikatnie lek.

6.


Powtórzyć czynności opisane w punktach 4 i 5 w celu podania leku do drugiego nozdrza.

7. Jeśli pacjent stosuje dwie dawki do jednego nozdrza, należy powtórzyć czynności opisane w punktach 4, 5 i 6.

8. Po użyciu należy wytrzeć dozownik i nałożyć wieczko ochronne.

Czyszczenie:


1.    Odłączyć dozownik od butelki przez delikatne pociągnięcie (Rysunek 3).

2.    Dozownik i wieczko ochronne wypłukać w ciepłej wodzie.

3.    Dokładnie wysuszyć.

4.    Złożyć ponownie elementy.

Rysunek 3.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Beclonasal Aqua

Ważne jest, aby stosować dawki leku zgodnie z instrukcjami podanymi na opakowaniu lub zaleceniami lekarza. Należy stosować tylko taką dawkę, jaką zalecił lekarz. Stosowanie większej lub mniejszej dawki leku może powodować nasilenie objawów.

Pominięcie zastosowania leku Beclonasal Aqua

W przypadku pominięcia dawki leku Beclonasal Aqua, kolejną dawkę należy przyjąć zgodnie z dawkowaniem. Nie należy stosować dawki podwójnej lub dwóch dawek w krótkim odstępie czasu w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Pacjent powinien upewnić się, czy ma wystarczającą ilość leku przed urlopem lub podróżą.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Beclonasal Aqua może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po zastosowaniu leku może wystąpić delikatne kichanie i nieprzyjemny smak lub zapach.

Rzadko (u mniej niż jednego pacjenta na 1000) lek może powodować suchość i podrażnienie błony śluzowej nosa i gardła, owrzodzenie błony śluzowej nosa i perforację przegrody nosowej (błony oddzielającej nozdrza), krwawienie z nosa i ból głowy.

Bardzo rzadko (u mniej niż jednego pacjenta na 10 000) lek może wywoływać zaćmę, reakcje alergiczne, w tym wysypkę, pokrzywkę, świąd lub zaczerwienienie oraz obrzęk twarzy, warg lub gardła, lub duszność i (lub) świszczący oddech.

W bardzo rzadkich przypadkach, leczenie donosowymi kortykosteroidami może wpływać na normalne wytwarzanie steroidów w organizmie. Jest to bardziej prawdopodobne, jeśli duże dawki stosowane są przez długi okres. Jednym z rzadkich objawów może być spowolnienie wzrostu u dzieci. U dzieci, które stosują ten lek przez długi okres, lekarz będzie regularnie kontrolował wzrost.

Należy poinformować lekarza, jeśli:

-    pacjent odczuwa ból nosa lub gardła lub wystąpiło krwawienie z nosa po zastosowaniu leku,

-    u pacjenta występują objawy dotyczące oczu, które nie należą do typowych objawów kataru siennego, szczególnie ból i niewyraźne widzenie.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BECLONASAL AQUA

Nieotwierana butelka: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Otwierana butelka: Po pierwszym otwarciu butelki okres ważności wynosi 6 miesięcy. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Beclonasal Aqua po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Beclonasal Aqua

-    Substancją czynną leku jest beklometazonu dipropionian. Każda dawka aerozolu zawiera 50 mikrogramów substancji czynnej.

-    Ponadto lek zawiera: polisorbat 80, glukozę bezwodną, celulozę dyspersyjną (Avicel RC 591), benzalkoniowy chlorek, sodu wodorotlenek, roztwór 1M lub kwas solny, roztwór 1M (do ustalenia pH), wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Beclonasal Aqua i co zawiera opakowanie

Biała lub prawie biała zawiesina. Aerozol: drobna mgiełka

Wielkość opakowania: butelka o pojemności 10 ml zawierająca 70 dawek lub 80 dawek, butelka o pojemności 30 ml zawierająca 200 dawek.

Podmiot odpowiedzialny

Orion Corporation

Orionintie 1 02200 Espoo Finlandia

Wytwórca

Orion Corporation, Orion Pharma Orionintie 1 02200 Espoo Finlandia

Data zatwierdzenia ulotki:

5(5)

Beclonasal Aqua

Charakterystyka Beclonasal aqua

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Beclonasal Aqua, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna dawka (0,09 ml) zawiera 50 mikrogramów beklometazonu dipropionianu (Beclometasoni dipropionas).

1 ml zawiesiny zawiera 555 mikrogramów beklometazonu dipropionianu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Aerozol do nosa, zawiesina.

Biała lub prawie biała zawiesina. Aerozol: drobna mgiełka.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Zapobieganie i leczenie całorocznego i sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, w tym kataru siennego.

•    Naczynioruchowe zapalenie błony śluzowej nosa.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Aerozol do nosa Beclonasal Aqua jest przeznaczony wyłącznie do podawania do nosa.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat

Zalecane dawkowanie wynosi 1-2 dawki aerozolu (50-100 mikrogramów) do każdego nozdrza dwa razy na dobę (200-400 mikrogramów na dobę). Należy stosować jak najmniejszą dawkę, po której podaniu utrzymane jest skuteczne opanowanie objawów choroby.

Całkowita dawka dobowa zazwyczaj nie powinna być większa niż osiem pojedynczych dawek (400 mikrogramów).

W celu osiągnięcia pełnych korzyści terapeutycznych niezbędne jest regularne stosowanie produktu. Należy skłonić pacjenta do współpracy, aby przestrzegał regularnego schematu dawkowania. Należy również wyjaśnić, że maksymalnego złagodzenia objawów nie można osiągnąć po podaniu kilku dawek leku.

Dane kliniczne są niewystarczające, aby zalecić stosowanie produktu u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Kiedy objawy będą opanowane, możliwe jest utrzymanie poprawy za pomocą mniejszej liczby dawek.

Nie należy kontynuować leczenia dłużej niż 3 tygodnie, jeśli nie występuje znaczące złagodzenie objawów.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na beklometazonu dipropionian lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie kortykosteroidów donosowych, szczególnie w dużych dawkach przez długi okres, może prowadzić do wystąpienia działań ogólnoustrojowych. Wystąpienie tych działań jest znacznie mniej prawdopodobne niż podczas stosowania kortykosteroidów doustnych. Działania te mogą różnić się w zależności od pacjenta i rodzaju produktu zawierającego kortykosteroid. Do możliwych działań ogólnoustrojowych należą: zespół Cushinga, cechy zespołu Cushinga, zahamowanie czynności nadnerczy, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zaćma, jaskra i rzadziej zespół zaburzeń psychicznych i zmian zachowania, w tym nadmierna aktywność psychoruchowa, zaburzenia snu, lęk, depresja lub agresja (szczególnie u dzieci).

Zaleca się regularne kontrolowanie wzrostu dzieci długotrwale leczonych kortykosteroidami donosowymi. Jeśli wystąpi spowolnienie wzrostu, należy dokonać ponownej oceny leczenia i zmniejszyć dawkę kortykosteroidu donosowego, jeśli to możliwe, do najmniejszej dawki, po której objawy choroby pozostają opanowane. Dodatkowo, należy rozważyć skierowanie pacjenta do pediatry.

Leczenie dawkami większymi niż zalecane może spowodować istotne klinicznie zahamowanie czynności nadnerczy. Jeśli stosowane są dawki większe niż zalecane, należy rozważyć dodatkowe podanie kortykosteroidów działających ogólnoustrojowo w okresie narażenia na stres lub przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi.

W okresie zmiany leczenia kortykosteroidami działającymi ogólnoustrojowo na leczenie produktem Beclonasal Aqua należy zachować ostrożność, jeśli istnieje jakikolwiek powód, by przypuszczać, że czynność nadnerczy jest zaburzona.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu u pacjentów z nawracającymi krwawieniami z nosa, urazami nosa lub poddanych zabiegom chirurgicznym w obrębie nosa, z nieleczonymi zakażeniami grzybiczymi, bakteryjnymi lub ogólnoustrojowymi zakażeniami wirusowymi, astmą lub gruźlicą.

Zakażenia nosa i zatok przynosowych powinny być odpowiednio leczone, lecz nie stanowią szczególnego przeciwwskazania do stosowania aerozolu do nosa Beclonasal Aqua.

Mimo że aerozol do nosa Beclonasal Aqua w większości przypadków zapewnia kontrolę objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, narażenie na bardzo duże stężenia alergenów w okresie letnim może niekiedy spowodować konieczność zastosowania dodatkowego leczenia, zwłaszcza w celu złagodzenia objawów dotyczących oczu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie odnotowano niepożądanych interakcji między podawanym miejscowo beklometazonem dipropionianu a innymi produktami leczniczymi. Jednoczesne podawanie innego wziewnego lub podawanego ogólnie steroidu może jednak spowodować zwiększone hamowanie czynności nadnerczy.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża:

Przed zastosowaniem beklometazonu dipropionianu u kobiet w ciąży należy rozważyć, czy korzyści terapeutyczne dla kobiet w ciąży przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży. Podawanie kortykosteroidów ciężarnym zwierzętom może powodować nieprawidłowości w rozwoju płodu, w tym rozszczep podniebienia i wewnątrzmaciczne opóźnienie wzrostu płodu. Dlatego może istnieć bardzo niewielkie ryzyko wystąpienia takich zaburzeń u płodów ludzkich. Jednakże, należy zaznaczyć, że zmiany u płodów zwierzęcych występują po ogólnoustrojowym narażeniu na stosunkowo duże dawki. Beclonasal Aqua zawierający beklometazonu dipropionian jest stosowany bezpośrednio na błonę śluzową nosa, co minimalizuje narażenie ogólnoustrojowe.

Laktacja:

Nie przeprowadzono badań na zwierzętach dotyczących przenikania beklometazonu dipropionianu do mleka. Należy przyjąć, że beklometazonu dipropionian przenika do mleka, lecz w dawkach stosowanych bezpośrednio do nosa prawdopodobieństwo wystąpienia znaczącego stężenia w mleku jest małe.

Przed zastosowaniem beklometazonu dipropionianu u matek karmiących piersią należy rozważyć, czy korzyści terapeutyczne wynikające ze stosowania leku przewyższają potencjalne ryzyko dla matki i dziecka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie stwierdzono wpływu produktu Beclonasal Aqua na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane są pogrupowane według klasyfikacji układów i narządów MedDRA. Częstość występowania działań niepożądanych określono jako:

Bardzo często (>1/10), często (>1/100, <1/10), niezbyt często (>1/1000, <1/100), rzadko (>1/10 000, <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), łącznie z pojedynczymi przypadkami.

Klasyfikacja układów i narządów

Rzadko

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości*

Duszność i (lub) skurcz oskrzeli, reakcje rzekomoanafilaktyczne/anafilaktyczne

Zaburzenia układu nerwowego

Uczucie nieprzyjemnego smaku i zapachu, ból głowy

Zaburzenia oka

Podwyższone ciśnienie śródgałkowe lub jaskra

Zaćma

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Suchość oraz podrażnienie błony śluzowej nosa i gardła, kichanie, krwawienie z nosa, owrzodzenie błony śluzowej, perforacja przegrody nosowej

* Opisywano wystąpienie wysypki, pokrzywki, świądu, rumienia oraz obrzęku oczu, twarzy, warg i gardła. Nie ustalono jednakże związku przyczynowego między wystąpieniem tych reakcji a leczeniem beklometazonem dipropionianu w postaci aerozolu do nosa.

Mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania kortykosteroidów donosowych, zwłaszcza gdy są one stosowane długotrwale w dużych dawkach.

Odnotowano spowolnienie wzrostu u dzieci przyjmujących kortykosteroidy donosowe.

4.9 Przedawkowanie

Jedynym szkodliwym działaniem występującym po inhalacji dużych dawek produktu w krótkim okresie jest zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (ang. Hypothalamic-Pituitary-Adrenal, HPA). Nie ma konieczności podejmowania żadnych specjalnych działań. Należy kontynuować leczenie aerozolem do nosa Beclonasal Aqua w zalecanych dawkach. Czynność osi podwzgórze-przysadka-nadnercza powraca do normy w ciągu jednego lub dwóch dni.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: kortykosteroidy, kod ATC: R01AD01.

17,21-Dipropionian beklometazonu (BDP) po podaniu miejscowym wykazuje silne działanie przeciwzapalne i zwężające naczynia.

BDP jest prolekiem wykazującym słabe powinowactwo do receptora kortykosteroidowego. Jest hydrolizowany z udziałem esteraz do bardzo aktywnego metabolitu, 17-monopropionianu beklometazonu (B-17-MP), który wykazuje silne miejscowe działanie przeciwzapalne.

BDP jest stosowany w zapobieganiu katarowi siennemu, jeśli przyjmowany jest przed narażeniem na alergeny.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Po podaniu donosowym BDP oceniano jego wchłanianie do krążenia ogólnoustrojowego na podstawie pomiaru stężenia w osoczu jego aktywnego metabolitu B-17-MP, dla którego całkowita biodostępność po podaniu donosowym wynosiła 44%. Po podaniu donosowym mniej niż 1% dawki jest wchłaniane przez błonę śluzową nosa. Pozostałość leku, po usunięciu z nosa w wyniku odpływu lub transportu śluzowo-rzęskowego, może być wchłonięta z przewodu pokarmowego. Występujące w osoczu B-17-MP pochodzi niemal w całości z przekształcenia BDP wchłoniętego z połkniętej dawki.

Po podaniu doustnym BDP oceniano również jego wchłanianie do krążenia ogólnoustrojowego na podstawie pomiaru stężenia w osoczu jego aktywnego metabolitu B-17-MP, dla którego całkowita biodostępność po podaniu doustnym wynosiła 41%.

Po podaniu doustnym dawki, B-17-MP jest wchłaniany powoli, osiągając maksymalne stężenia w osoczu w ciągu 3 - 5 godzin po podaniu.

Metabolizm

BDP jest bardzo szybko usuwany z krążenia, a jego stężenia w osoczu nie są wykrywalne (<50 pg/ml) po podaniu doustnym lub donosowym. Większość połkniętej dawki BDP jest szybko metabolizowana podczas pierwszego przejścia przez wątrobę. Głównym produktem metabolizmu jest aktywny metabolit B-17-MP. Powstają również mniej istotne, nieaktywne metabolity: 21-monopropionian beklometazonu (B-21-MP) i beklometazon (BOH), lecz mają one niewielki udział w narażeniu ogólnoustrojowym.

Dystrybucja

Dystrybucja do tkanek w stanie stacjonarnym BDP jest umiarkowana (20 l), natomiast większa w przypadku B-17-MP (424 l). Wiązanie się BDP z białkami osocza jest umiarkowanie duże (87%).

Wydalanie

Wydalanie BDP i B-17-MP charakteryzuje się dużym klirensem osoczowym (150 i 120 l/h) i okresami półtrwania wynoszącymi odpowiednio 0,5 h i 2,7 h. Po doustnym podaniu BDP znakowanego trytem, około 60% dawki było wydalane z kałem w ciągu 96 godzin, głównie w postaci wolnych i sprzężonych, polarnych metabolitów. Około 12% dawki było wydalane w postaci wolnych i sprzężonych, polarnych metabolitów z moczem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie zaobserwowano klinicznie istotnych danych w badaniach przedklinicznych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Polisorbat 80 Glukoza bezwodna

Celuloza dyspersyjna (Avicel RC 591)

Benzalkoniowy chlorek

Sodu wodorotlenek, roztwór 1M lub kwas solny, roztwór 1M (do ustalenia pH)

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Po pierwszym otwarciu: 6 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nieotwierana butelka:

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Otwierana butelka:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie: Butelka z HDPE o pojemności 10 ml lub 30 ml z pompką zamontowaną w szyjce butelki, plastikowym dozownikiem i wieczkiem ochronnym na dozownik, całość w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 1x9ml (70 dawek), 1x10ml (80 dawek), 1x23ml (200 dawek).

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Pacjenta należy poinformować, aby przed zastosowaniem leku uważnie przeczytał instrukcję stosowania znajdującą się w ulotce dla pacjenta. Zawsze przed użyciem należy wstrząsnąć butelką. Przed podaniem pierwszej dawki, należy nacisnąć dozownik od trzech do sześciu razy, aż do uzyskania pełnej dawki. Jeśli lek nie był stosowany przez dłuższy okres, należy upewnić się, czy uwolniona dawka jest pełna przez naciśnięcie dozownika 1 lub 2 razy. Po użyciu należy wytrzeć dozownik do czysta. Dozownik i wieczko ochronne mogą być płukane ciepłą wodą.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Orion Corporation

Orionintie 1 02200 Espoo Finlandia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12396

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

19.09.2006

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6(6)

Beclonasal Aqua