+ iMeds.pl

Bellapan -Ulotka Bellapan

BELLAPAN 0,25 mg, tabletki

Alkaloidy tropanowe

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.Co to jest Bellapan i w jakim celu się go stosuje 2.Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bellapan

3. Jak stosować Bellapan

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Bellapan 6.Inne informacje

1. CO TO JEST BELLAPAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Bellapan zawiera substancję czynną alkaloidy tropanowe (głównym alkaloidem jest atropina). Atropina wykazuje szereg działań na organizm, m.in.:

-    zmniejsza napięcie mięśni gładkich przewodu pokarmowego, dróg żółciowych, moczowodów oraz pęcherza moczowego,

-    hamuje wydzielanie gruczołów potowych, łzowych, ślinowych, śluzowych,

-    nieznacznie rozszerza oskrzela,

-    powoduje przyspieszenie pracy serca, oraz rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry, powodując jej zaczerwienienie,

-    rozszerza źrenice, poraża akomodację oka (pogarsza ostrość widzenia), podwyższa ciśnienie płynu w gałce ocznej,

-    w zależności od dawki może powodować stan pobudzenia ruchowego, niepokój lub depresję. Wskazania do stosowania:

-    skurcze w przewodzie pokarmowym (kolka żołądkowa lub jelitowa),

-    skurcz dróg żółciowych,

-    skurcz dróg moczowych,

-    konieczność zmniej szenia wytwarzania śliny oraz wydzieliny oskrzelowej.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BELLAPAN Kiedy nie stosować leku Bellapan

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na atropinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6: Inne informacje).

-    Jeśli pacj ent ma j askrę.

-    Jeśli pacjent ma astmę oskrzelową.

-    Jeśli pacjent ma schorzenia powodujące niedrożność dróg moczowych.

-    Jeśli pacjent ma schorzenia powodujące niedrożność przewodu pokarmowego (jak np. zwężenie odźwiemika).

-    Jeśli pacjent ma tachykardię (przyspieszone bicie serca).

-    Jeśli pacjent ma niewydolność krążenia.

-    Jeśli pacjent ma wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

-    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub w okresie karmienie piersią.

-    U dzieci w wieku do 12 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Bellapan

- U mężczyzn z przerostem gruczołu krokowego mogą nasilać się dolegliwości związane z oddawaniem moczu, jak np.: silne parcie na pęcherz, ból w podbrzuszu, uczucie niecałkowitego opróżniania pęcherza. Jeśli takie objawy wystąpią, pacjent powinien odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Leki, które nasilają działanie atropiny:

-    amantadyna (lek przeciwwirusowy stosowany w leczeniu grypy),

-    chinidyna (lek stosowany w celu unormowania nieprawidłowej pracy serca),

-    niektóre leki przeciwhistaminowe (leki przeciwuczuleniowe stosowane w leczeniu m.in. alergii),

-    niektóre leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona (np. lewodopa),

-    pochodne fenotiazyny (leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych głównie schizofrenii),

-    leki stosowane w leczeniu depresji (trójcykliczne leki przeciwdepresyjne oraz inhibitory MAO),

-    meperydyna (lek przeciwbólowy),

-    neuroleptyki (leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych głównie schizofrenii oraz innych psychoz).

Atropina może powodować przyspieszenie wchłaniania niektórych leków przyjętych doustnie, jak np.:

-    metoklopramid (lek o działaniu przeciwwymiotnym),

-    inhibitory cholinoesterazy (leki stosowane w leczeniu choroby Alzheimera),

-    parasympatykomimetyki (leki stosowane w leczeniu m.in. jaskry).

Atropina może powodować zwolnienie wchłaniania niektórych leków przyjętych doustnie, jak np.:

-    atenolol (lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca oraz zaburzeń pracy serca),

-    digoksyna (lek zwany glikozydem nasercowym stosowany w leczeniu niewydolności serca i zaburzeń pracy serca),

-    diuretyki tiazydowe (leki zwiększające wytwarzanie moczu),

-    cymetydyna (lek stosowany w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy).

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Bellapan może być stosowany w okresie ciąży tylko wtedy, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad ewentualnym zagrożeniem dla płodu.

Leku Bellapan nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ lek przenika do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Bellapan może powodować zaburzenia widzenia, dlatego nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać maszyn w trakcie jego przyjmowania.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Bellapan

Lek zawiera laktozę (rodzaj cukru).

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ BELLAPAN

Bellapan należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka, to:

Dorośli

1 do 2 tabletek 2 do 3 razy na dobę.

Lek należy przyjmować doustnie, popijaj ąc wodą.

Bellapan można przyjmować niezależnie od posiłku.

Stosowanie u dzieci

Leku Bellapan nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bellapan

W razie przyjęcia dawki leku większej niż zalecana, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Mogą wystąpić następuj ące objawy przedawkowania:

-    zmniejszenie wydzielania śliny i potu,

-    podwójne widzenie, rozszerzenie źrenic, nadwrażliwość oka na światło (światłowstręt),

-    zaczerwienienia skóry, wysypka,

-    nadmiernie podwyższona temperatura ciała, ból głowy,

-    przyspieszone bicie serca (tachykardia), kołatanie serca (nierówne, szybkie bicie serca),

-    pobudzenie ruchowe,

-    zaburzenia orientacji dotyczące czasu, miejsca, sytuacji lub własnej osoby (dezorientacja),

-    zaburzenia równowagi, chwiejny chód (ataksja),

-    omamy (spostrzeganie nieistniejących przedmiotów, osób),

-    zaburzenia mowy,

-    majaczenie (delirium),

-    drgawki, śpiączka.

Pominięcie zastosowania leku Bellapan

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć lek tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, należy opuścić pominiętą dawkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Bellapan

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Bellapan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

-    suchość błon śluzowych i skóry,

-    zaczerwienienie skóry,

-    zaparcia,

-    zaburzenia widzenia, jak np. nieostre widzenie (zaburzenie akomodacji oka),

-    rozszerzenie źrenic,

-    zwiększenie ciśnienia płynu w gałce ocznej,

-    pobudzenie lub depresja (w zależności od dawki),

-    omamy wzrokowe (spostrzeganie nieistniejących przedmiotów, osób).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ BELLAPAN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Bellapan

Substancją czynną leku jest zespół alkaloidów tropanowych.

1 tabletka zwiera: zespół alkaloidów tropanowych w przeliczeniu na atropiny siarczan (Atropini sulfas) 0,25 mg.

Ponadto lek zawiera: laktozę, skrobię ziemniaczaną, dekstrynę, talk, magnezu stearynian.

Jak wygląda Bellapan i co zawiera opakowanie

Bellapan ma postać tabletek, barwy białej. Tabletki są okrągłe, obustronnie lekko wypukłe, o gładkiej powierzchni. Tabletki pakowane są w pojemnik polipropylenowy.

W opakowaniu znajduje się 20 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o.

ul. Św. Wojciech 29

61-749 Poznań

Tel.: + 48 61 852 63 53

Fax: +48 61 852 96 55 E-mail: info@farmapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Informacja dla niewidomych i słabowidzących: treść ulotki dostępna pod darmowym numerem telefonu: 0800 706 848.

Data zatwierdzenia ulotki:

Bellapan

Charakterystyka Bellapan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

BELLA PAN 0,25 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 tabletka zawiera:

zespół alkaloidów tropanowych w przeliczeniu na Atropini sulfas (atropiny siarczan) - 0,25 mg.

Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt. 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

Wygląd - tabletki o średnicy 5,5 - 6,5 mm, okrągłe, obustronnie lekko wypukłe, barwa biała, powierzchnia gładka, bez plam i wykruszeń.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Stany skurczowe w obrębie przewodu pokarmowego (kolka żołądkowa, jelitowa), dróg moczowych, dróg żółciowych.

Stany, w których konieczne jest zmniejszenie wydzielania śliny i wydzieliny oskrzelowej.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli: doustnie, 1 do 2 tabletek 2 do 3 razy na dobę, popijając wodą.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na atropinę lub którykolwiek składnik preparatu, jaskra, astma oskrzelowa, przerost gruczołu krokowego, zatrzymanie moczu, tachykardia, niewydolność krążenia, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zwężenie odźwiemika, ciąża, karmienie piersią.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Długotrwałe podawanie preparatu Bellapan wywołuje wysuszanie błony śluzowej jamy ustnej, zaparcia, przyspieszenie czynności serca, zaburzenia akomodacji.

U mężczyzn z przerostem gruczołu krokowego może nasilać dolegliwości związane z trudnościami w oddawaniu moczu.

Bellapan może powodować reakcje nadwrażliwości w postaci wysypki na skórze.

Lek (ze względu na obecność laktozy) nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania

glukozy - galaktozy.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Amantadyna, chinidyna, niektóre preparaty przeciwhistaminowe, niektóre leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona, pochodne fenotiazyny, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, meperydyna, inhibitory MAO, neuroleptyki nasilają działanie cholinolityczne.

Bellapan działa antagonistycznie w stosunku do preparatów pobudzających perystaltykę przewodu pokarmowego, np. metoklopramidu, inhibitorów cholinesterazy i parasympalykomimetyków.

Bellapan osłabia działanie fenotiazyny.

Na skutek spowolnienia perystaltyki zwiększa się wchłanianie z przewodu pokarmowego atenololu, digok-syny, diuretyków tiazydowych, natomiast zmniejsza cymetydyny i lewodopy.

4.6.    Ciąża lub laktacja

Atropina przenika przez barierę łożyska.

Nie prowadzono badań stosowania atropiny u kobiet ciężarnych, a dane uzyskane w badaniach prowadzonych na zwierzętach są ograniczone.

Dożylne podanie atropiny w okresie ciąży lub podczas porodu może wywołać tachykardię u płodu.

Atropina może być stosowana u kobiet ciężarnych wyłącznie w przypadkach, gdy w opinii lekarza spodziewana korzyść przewyższa możliwe ryzyko.

Niewielkie ilości atropiny przenikają do mleka, co może doprowadzić do wystąpienia działań antymuskary-nowych u dziecka karmionego piersią; atropina może ponadto hamować laktację.

Nie zaleca się stosowania atropiny w okresie karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Bellapan może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i urządzeń mechanicznych w ruchu ze względu na możliwość wywoływania takich objawów niepożądanych, jak zaburzenia akomodacji, czy omamy wzrokowe.

4.8.    Działania niepożądane Niekiedy występują:

zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: suchość błon śluzowych i skóry, zaczerwienienie skóry, zaburzenia żołądka i jelit: zaparcia,

zaburzenia okulistyczne: akomodacji, porażenie zwieraczy źrenicy, zwiększenie ciśnienia śródgałkowego, zaburzenia psychiczne: pobudzenie lub depresja w zależności od dawki, omamy wzrokowe.

4.9.    Przedawkowanie

Po przedawkowaniu występuje zmniejszenie wydzielania śliny i potu, podwójne widzenie, fotofobia, zaczerwienienia skóry, wysypka, podwyższona temperatura ciała, rozszerzenie źrenic, tachykardia, kołatanie serca.

Ze strony ośrodkowego układu nerwowego: podniecenie, dezorientacja, chód ataktyczny, omamy, zaburzenia mowy, delirium, drgawki, śpiączka, ból głowy, hipertermia.

W przypadku przedawkowania w stanach delirycznych stosuje się dożylnie krótko działające pochodne kwasu barbiturowego.

W utracie przytomności stosuje się sztuczne oddychanie za pomocą odpowiednich aparatów.

W przypadku zatrucia wskazane jest płukanie żołądka zawiesiną węgla aktywowanego w wodzie.

Odtrutkami są preparaty o antagon¡stycznym działaniu, pobudzające układ przywspółczulny (fizostygmina, neostygmina).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach przewodu pokarmowego, alkaloidy Atropa belladonna i ich pochodne, atropina Kod ATC: A 03 BA 01

Atropina wykazuje działanie antagonistyczne w stosunku do acetylocholiny (ACh), blokuje receptory mu-skarynowe nie wpływając na syntezę ani metabolizm ACh.

Rozszerza źrenice, poraża akomodację, podwyższa ciśnienie płynu w gałce ocznej, hamuje wydzielanie gruczołów - potowych, łzowych, ślinowych, śluzowych, nieznacznie rozszerza oskrzela.

Hamuje wpływ nerwu błędnego na układ sercowo-naczyniowy, przyspiesza czynność serca. Rozszerza naczynia krwionośne skóry, powodując jej zaczerwienienie. Zmniejsza napięcie mięśni gładkich przewodu pokarmowego, dróg żółciowych, moczowodów i pęcherza moczowego.

Działa ośrodkowo, wywołując w zależności od dawki stan pobudzenia lub depresji.

Atropina podana w dawkach leczniczych nie wywiera wyraźnego wpływu na ośrodkowy układ nerwowy.

W dawce 5 mg powoduje stan podniecenia ruchowego i psychicznego, zaburzenia mowy i uczucie zmęczenia.

W dawce 10 mg nasila się stan pobudzenia psychoruchowego, występują omamy (halucynacje) oraz silne podniecenie psychiczne (delirium).

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Zespół alkaloidów tropanowych otrzymywany z liści pokrzyku ma parasympatykolityczne działanie ośrodkowe i obwodowe. Główny alkaloid L-hioscyjamina (ok.98%) ulega racemizacji do atropiny. Inne składniki to apoatropina, belladonina i skopolamina.

Atropina jest metabolizowana w wątrobie, wydalana głównie przez nerki, w 50% w postaci niezmienionej. Okres półtrwania (T0,5) wynosi 2-3 h.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak istotnych danych nieklinicznych o znaczeniu klinicznym, nie opisanych we wcześniejszych punktach ChPL.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza - 64 mg Skrobia ziemniaczana Dekstryna Talk

Magnezu stearynian.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy

6.3.    Okres ważności 3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik polipropylenowy zamykany wieczkiem z plombą, zawierający 20 tabletek.

6.6.    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o. ul. Św. Wojciech 29 61-749 Poznań

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zezwolenie Nr 1726 R/2631

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

13.10.1988 r.

18.06.1999 r.

28.10.2004    r.

14.06.2005    r.

10.DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2008 -11- 0 5

5

Bellapan