+ iMeds.pl

Bemecor 100 mcgUlotka Bemecor

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Bemecor, 0,1 mg, tabletki

Methyldigoxinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

■    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

■    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane,w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Bemecor i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bemecor

3.    Jak stosować Bemecor

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Bemecor

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Bemecor i w jakim celu się go stosuje

Bemecor zawiera substancję czynną beta-metylodigoksynę. Jest preparatem naparstnicy z grupy tzw. glikozydów naparstnicy. Bemecor stosuje się w leczeniu niewydolności serca i niektórych zaburzeń rytmu serca (arytmii).

Bemecor można stosować w leczeniu skojarzonym z inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE) lub z lekami moczopędnymi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bemecor

Kiedy nie stosować leku Bemecor

-    jeśli pacjent ma uczulenie na metylodigoksynę, inne glikozydy naparstnicy lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta występują pewnego rodzaju zaburzenia rytmu serca (migotanie komór lub częstoskurcz komorowy, zespół Wolffa-Parkinsona-White’a).

-    jeśli pacjent ma zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych w sercu, np. blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia lub zaburzenia czynności węzła zatokowego (u pacjentów bez stymulatora);

-    jeśli pacjent ma nieprawidłowe stężenie niektórych soli (elektrolitów) we krwi (zmniejszone stężenie potasu - hipokaliemia, zmniejszone stężenie magnezu - hipomagnezemia, zwiększone stężenie wapnia - hiperkalcemia);

-    jeśli pacjent ma inne schorzenia układu krążenia (tj. tętniak aorty piersiowej, przerostowa kardiomiopatia zawężająca, zespół zatoki tętnicy szyjnej );

-    jeśli u pacjenta stwierdzono zatrucie glikozydami naparstnicy;

-    jeśli pacjent otrzymuje dożylnie sole wapnia (patrz punkt „Bemecor a inne leki”).

W powyższych przypadkach lub w razie jakichkolwiek wątpliwości, należy skonsultować się

z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Bemecor.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Bemecor należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent:

•    ma ciężką chorobę płuc lub dróg oddechowych;

•    ma chorobę nerek lub wątroby;

•    ma zaburzenia czynności tarczycy;

•    ma zaburzenia stężenia elektrolitów we krwi;

•    ma niedostateczną ilość tlenu w tkankach i krwi;

•    ma chorobę serca, taką jak zapalenie mięśnia sercowego lub częściowy blok serca;

•    ma chorobę serca, tzw. serce płucne (powiększenie mięśnia sercowego);

•    ma zwolnioną czynność serca (mniej niż 50 uderzeń na minutę) ze względu na zaburzenia wytwarzania lub przewodzenia impulsów;

•    ma zmniejszone wchłanianie pokarmowych składników odżywczych w żołądku i jelitach (zespół złego wchłaniania);

•    przebył operację w obrębie żołądka i (lub) jelit;

•    ma być poddany zabiegowi kardiowersji (umiarowienia czynności serca);

•    otrzymywał metylodigoksynę lub inne glikozydy naparstnicy w ciągu 2 ostatnich tygodni.

Podczas leczenia lekarz może zalecić regularne badania stężenia leku w surowicy. Ma to istotne znaczenie dla bezpieczeństwa stosowania leku Bemecor. Dlatego też należy przestrzegać ustalonego przez lekarza schematu wizyt kontrolnych.

Przed jakimkolwiek zabiegiem chirurgicznym należy poinformować lekarza lub dentystę o przyjmowaniu metylodigoksyny.

Bemecor może spowodować zmiany w zapisie elektrokardiograficznym (EKG), odzwierciedlające zazwyczaj zmiany czynności serca.

Dzieci i młodzież

Bemecor można stosować u dzieci i młodzieży w wieku powyżej 10 lat.

Bemecor a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Może być konieczna zmiana dawki lub w niektórych przypadkach odstawienie jednego z przyjmowanych leków.

Należy koniecznie poinformować lekarza o stosowaniu takich leków, jak:

•    sole wapnia;

•    leki, które wpływają na stężenie substancji ważnych dla przewodzenia impulsów elektrycznych w sercu (elektrolity, np. sód, potas), tj. leki moczopędne (np. spironolakton) i przeczyszczające (zwłaszcza stosowane przez długi czas);

•    kortykosteroidy;

•    hormony (np. hormon adrenokortykotropowy);

•    leki przeciwbólowe lub przeciwzapalne (np. kwas acetylosalicylowy, indometacyna);

•    leki stosowane w leczeniu depresji [np. sole litu, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, ziele dziurawca (Hypericum perforatum)];

•    karbenoksolon (stosowany w owrzodzeniu i zapaleniu jamy ustnej);

•    leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (np. werapamil, felodypina, diltiazem, kaptopryl, prazosyna, beta-adrenolityki, rezerpina);

•    leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (chinidyna, amiodaron, flekainid, propafenon, fenytoina);

•    chinina (lek stosowany w leczeniu malarii);

•    leki przeciwcholinergiczne (np. atropina, propantelina);

•    leki stosowane w leczeniu zakażeń [np. antybiotyki makrolidowe (klarytromycyna, erytromycyna i azytromycyna), tetracykliny, gentamycyna, trimetroprym, rytonawir i sakwinawir, itrakonazol, neomycyna, kwas para-aminosalicylowy, ryfampicyna, penicylina benzylowa i amfoterycyna B)];

•    atorwastatyna (stosowana w celu zmniej szenia stężenia cholesterolu we krwi);

•    cyklosporyna (stosowana po przeszczepieniu narządu i w chorobach autoimmunologicznych);

•    koniwaptan (stosowany w leczeniu małego stężenia sodu we krwi);

•    leki zwiotczające mięśnie (np. chlorek suksametonium);

•    inhibitory fosfodiesterazy (np. teofilina stosowana w leczeniu astmy);

•    leki zmniejszające perystaltykę jelit (np. difenoksylat);

•    leki zwiększające stężenie potasu (np. spironolakton, potasu kanreonian, amiloryd, triamteren, sole potasu);

•    leki, które zmniejszają wchłanianie glikozydu przez wiązanie się z nim i zakłócenie krążenia wątrobowo-jelitowego (np. węgiel aktywny, kolestyramina, kolestypol, leki zobojętniające, kaolin-pektyna, niektóre leki przeczyszczające, sukralfat); któregokolwiek z wymienionych leków należy przyjmować po upływie 2 godzin od zażycia leku Bemecor;

•    leki cytostatyczne (leki przeciwnowotworowe);

•    leki stosowane w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów (np. penicylamina, sulfasalazyna);

•    leki podobne do adrenaliny (sympatykomimetyki), np. salbutamol stosowany w leczeniu astmy;

•    metoklopramid (stosowany w leczeniu nudności i wymiotów);

•    akarboza (stosowana w leczeniu cukrzycy);

•    inhibitory glikoproteiny P (np. leki przeciwgrzybicze tj. ketokonazol, itrakonazol lub leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV, tj. rytonawir).

Bemecor z jedzeniem i piciem

Bemecor należy przyjmować przed posiłkiem. Jeżeli lek powoduje zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, należy przyjmować go w trakcie posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentkla jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Bemecor może być stosowany u kobiet w ciąży lub w okresie karmienia piersią tylko w ściśle uzasadnionych przypadkach, kiedy spodziewana korzyść z leczenia dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu lub dziecka. Lekarz omówi z pacjentką potencjalne ryzyko stosowania tego leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli stosowanie leku Bemecor wywołuje u pacjenta zawroty głowy, senność lub zaburzenia widzenia, nie należy podejmować prowadzenia pojazdów ani obsługiwania narzędzi bądź maszyn do czasu ustąpienia dolegliwości.

Bemecor zawiera laktozę i sacharozę

1 tabletka zawiera 35,5 mg laktozy jednowodnej i 33,175 mg sacharozy.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Bemecor

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed każdą zmianą dawki leku lekarz zbada tętno (puls) pacjenta. Lekarz lub pielęgniarka udzielą dokładnych instrukcji, jak samodzielnie kontrolować szybkość pulsu. Wartość ta powinna mieścić się w określonych granicach, ustalonych przez lekarza (u dorosłych może to być od 60 do 100 uderzeń na minutę). Jeśli tętno pacjenta nie mieści się w wyznaczonym zakresie, należy poinformować o tym lekarza.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży (w wieku powyżej 10 lat)

Dzieci w wieku powyżej 10 lat otrzymują tę samą dawkę, co dorośli.

Pacjenci w podeszłym wieku, pacjenci z zaburzeniami czynności nerek, wątroby, tarczycy lub jelit

Modyfikacja dawki jest konieczna. Lekarz ustali dla pacjenta odpowiednią dawkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bemecor

Przedawkowanie leku lub zbyt częste przyjmowanie kolejnych dawek może prowadzić do zatrucia. Objawy ogólnoustrojowego zatrucia są następujące: nudności, wymioty, zawroty głowy, biegunka, znaczne zmęczenie lub osłabienie, apatia, zagrażające życiu zaburzenia rytmu, zaburzenia rozpoznawania kolorów, splątanie lub depresja, drgawki i omdlenie, halucynacje, majaczenie. Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, należy natychmiast porozumieć się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala.

Pominięcie przyjęcia leku Bemecor

Jeśli pacjent pominął dawkę leku zaleconą przez lekarza, powinien przyjąć ją najszybciej jak to możliwe, chyba że od przyjęcia ostatniej dawki leku upłynęło ponad 12 godzin. W takim przypadku należy opuścić pominiętą dawkę leku, a następnie kontynuować stosowanie leku zgodnie z zaleconym schematem dawkowania.

Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Jeśli lek nie był przyjmowany przez 2 lub więcej dni, należy skonsultować się z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Bemecor

Jeśli pacjent przerwał stosowanie leku Bemecor, objawy choroby serca mogą nasilić się lub może wystąpić nieregularne tętno.

Przed zaprzestaniem stosowania metylodigoksyny należy skonsultować się z lekarzem - nie należy nagle odstawiać leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

•    Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    szybkie, nieregularne bicie serca lub utrata przytomności;

-    nieskładna mowa, silna dezorientacja (majaczenie);

-    zawroty głowy;

-    niewyraźne widzenie lub zaburzenia postrzegania barw (np. żółte, zielone lub białe obramowanie przedmiotów);

-    osłabienie.

•    Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

-    nietypowe powstawanie siniaków, krwawienie z nosa, nagła wysoka gorączka, silny ból gardła i owrzodzenia w jamie ustnej, częstsze zakażenia;

-    świszczący oddech lub trudności w oddychaniu;

-    wysypka, również swędząca, zaczerwienienie skóry, świąd;

-    pobudzenie;

-    omamy (słyszenie lub widzenie nieistniejących rzeczy) oraz napady drgawek;

-    utrata kontaktu z rzeczywistością, zaburzenia myślenia (psychozy);

-    splątanie;

-    biegunka.

•    Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

-    ból głowy;

-    zmęczenie.

•    Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

-    utrata apetytu;

-    nudności, wymioty.

Inne działania niepożądane

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

   trudności w zasypianiu (bezsenność).

Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

   koszmary senne;

•    depresja;

•    ból brzucha;

•    choroba autoimmuologiczna z wysypką na twarzy, bólem stawów, zaburzeniami mięśni, gorączką (toczeń rumieniowaty);

•    uogólniony ból mięśni;

•    powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia).

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

   utrata zainteresowania codzienną aktywnością (apatia);

•    powolne bicie serca;

•    senność;

•    ogólne złe samopoczucie.

Działania niepożądane występujące w pojedynczych przypadkach:

•    zaburzenia zdolności rozumienia mowy lub zdolności wyrażania słowami myśli (afazja);

   martwica tkanek wskutek niedrożności naczyń krwionośnych w części otrzewnej, na której zawieszone są narządy wewnętrzne (zawał krezki).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Bemecor

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Bemecor

Substancją czynną leku Bemecor jest beta-metylodigoksyna. Każda tabletka zawiera 0,1 mg beta-metylodigoksyny.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon, sacharoza, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda Bemecor i co zawiera opakowanie

Białe, płaskie, okrągłe tabletki z lekko ściętymi krawędziami. Tabletki pakowane są w blistry w tekturowym pudełku.

Opakowania zawierają 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca:

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. (22) 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

{Logo Sandoz}

6 UR.DZL.ZLN.4020.1888.2013

Bemecor

Charakterystyka Bemecor

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

BEMECOR, 0,1 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 0,1 mg beta-metylodigoksyny (Methyldigoxinum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

1 tabletka zawiera 35,5 mg laktozy jednowodnej i 33,175 mg sacharozy. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Białe, płaskie, okrągłe tabletki z lekko ściętymi krawędziami.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1. Wskazania do stosowania

■    Zastoinowa niewydolność serca (II-IV klasa wg NYHA).

■    Kontrola szybkiej czynności komór u pacjentów z szybkim trzepotaniem i migotaniem przedsionków.

■    Leczenie i profilaktyka nawracającego częstoskurczu nadkomorowego.

Beta-metylodigoksyna zwiększa pojemność minutową serca (co znajduje odzwierciedlenie w zwiększonej diurezie), dzięki czemu łagodzi objawy prawokomorowej niewydolności serca spowodowanej przez układowe przekrwienie żylne oraz objawy lewokomorowej niewydolności serca.

Bemecor zazwyczaj stosowany jest w terapii skojarzonej z inhibitorami ACE lub z lekami moczopędnymi.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Monitorowanie EKG jest wymagane tylko wtedy, kiedy leczenie trwa przez dłuższy czas oraz w tych przypadkach, kiedy produkt Bemecor stosowany jest u pacjentów, u których istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem glikozydów naparstnicy (np. u pacjentów z ciężką chorobą serca lub nerek).

Dawkę produktu leczniczego Bemecor należy ściśle określić. Zwykle stosowane dawki są dawkami średnimi, które wymagają czasami znacznej zmiany w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie. Początkowa dawka wynosi od 0,15 do 0,6 mg, w zależności od tego, czy celem jest szybkie czy wolne nasycenie glikozydem. Większe dawki metylodigoksyny stosuje się w dawkach podzielonych.

W leczeniu podtrzymującym pacjenci otrzymują produkt Bemecor raz na dobę lub w dwóch dawkach podzielonych.

Skuteczną kontrolę w zakresie odpowiedzi komór u pacjentów z migotaniem przedsionków można uzyskać stosując metylodigoksynę w doustnej dawce dobowej od 0,2 do 0,3 mg. Tę dawkę dobową można podawać raz na dobę lub w dwóch dawkach podzielonych.

W celu szybkiego uzyskania stanu nasycenia glikozydem w zastoinowej niewydolności serca produkt Bemecor stosuje się w dawce 0,2 mg 3 razy na dobę przez 1 do 5 dni. U większości pacjentów stan nasycenia uzyskuje się w ciągu 2 - 3 dni.

Skuteczne dawki podtrzymujące mieszczą się w zakresie od 0,05 do 0,4 mg na dobę. U większości pacjentów skuteczne dawki produktu Bemecor mieszczą się w zakresie od 0,15 do 0,2 mg na dobę. Dawkę podtrzymującą można podawać raz na dobę lub w dwóch dawkach podzielonych.

Dzieci i młodzież w wieku powyżej 10 lat

Dawkowanie jest takie samo, jak u dorosłych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Dawkę należy ustalać indywidualnie w zależności od czynności nerek pacjenta, a następnie modyfikować zgodnie z uzyskaną odpowiedzią na leczenie i stężeniem metylodigoksyny w osoczu (patrz punkty 4.4 i 5.2).

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy zmniejszyć. Dawkę określa się na podstawie klirensu kreatyniny. Zalecana dawka początkowa dla pacjentów poddawanych dializie stanowi 30 do 50% zwykle zalecanej dawki (patrz punkt 4.4).

U pacjentów z bezmoczem stężenie metylodigoksyny w surowicy 1 ng/ml uzyskuje się po podaniu dawki 0,05 mg , zaś u pacjentów z klirensem kreatyniny od 0,8 do 1,25 ml/s po podaniu dawki dobowej od 0,15 do 0,2 mg.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Dawkę metylodigoksyny należy zmniejszyć. Całkowite stężenie glikozydu w surowicy po doustnym podaniu metylodigoksyny u pacjentów z marskością wątroby jest większe niż u zdrowych osób.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Należy zachować ostrożność podczas stosowania metylodigoksyny u pacjentów w podeszłym wieku ze względu na zwiększoną wrażliwość i większe ryzyko działań niepożądanych.

Dawkę należy ustalać indywidualnie w zależności od czynności nerek pacjenta, a następnie modyfikować zgodnie z uzyskaną odpowiedzią na leczenie i stężeniem metylodigoksyny w osoczu (patrz punkt 4.4).

Nadczynność i niedoczynność tarczycy

Metylodigoksynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą tarczycy. U pacjentów z niedoczynnością tarczycy dawkę początkową i podtrzymującą należy zmniejszyć. U pacjentów z nadczynnością tarczycy obserwuje się względną niewrażliwość na metylodigoksynę, więc może być konieczne zwiększenie dawki.

4.3. Przeciwwskazania

■    Nadwrażliwość na substancję czynną, inne glikozydy naparstnicy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

■    Migotanie komór i częstoskurcz komorowy.

■    Blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia, zaburzenia czynności węzła zatokowego (z wyjątkiem pacjentów ze stymulatorem).

■    Podejrzewane lub potwierdzone istnienie dodatkowej drogi przedsionkowo-komorowej (np. zespół Wolffa-Parkinsona-White’ a).

■    Hipokaliemia.

■    Hipomagnezemia.

■    Hiperkalcemia.

■    Tętniak aorty piersiowej.

■    Kardiomiopatia przerostowa zawężająca.

■    Zespół zatoki tętnicy szyjnej.

■    Podejrzenie zatrucia glikozydem naparstnicy.

■    Jednoczesne dożylne podawanie soli wapnia (patrz punkt 4.5).

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas stosowania metylodigoksyny pacjent powinien pozostawać pod nadzorem medycznym w celu uniknięcia działań niepożądanych spowodowanych przedawkowaniem.

Toksyczne działanie metylodigoksyny występuje często i może być spowodowane zwiększonym stężeniem leku w osoczu lub zwiększeniem wrażliwości pacjenta na lek.

Metylodigoksynę należy odstawić na 1 lub 2 dni przed planowaną kardiowersją (po podaniu metylodigoksyny ryzyko zaburzeń rytmu serca jest większe). Jeśli wykonanie kardiowersji jest konieczne (np. defibrylacja), należy zastosować najmniejsze skuteczne napięcie. Defibrylacja nie jest właściwą metodą w leczeniu zaburzeń rytmu uznanych za wywołane przez glikozydy naparstnicy.

Specjalne środki ostrożności są wymagane podczas stosowania metylodigoksyny u pacjentów:

■    ze znaczną bradykardią na skutek zaburzeń wytwarzania lub przewodzenia bodźców;

■    z blokiem przedsionkowo-komorowym I stopnia;

■    z hiperkaliemią;

■    z ciężką chorobą płuc (ze względu na ryzyko zwiększonej wrażliwości mięśnia sercowego na glikozydy naparstnicy);

■    z hipoksją;

■    z zaburzeniami czynności tarczycy (patrz punkt 4.2);

■    z ostrym zawałem mięśnia sercowego (u tych pacjentów często występuje hipokaliemia i (lub) prawdopodobieństwo skłonności do zaburzeń rytmu serca);

■    z ostrym zapaleniem mięśnia sercowego, sercem płucnym;

■    z zespołem złego wchłaniania lub po rekonstrukcji przewodu pokarmowego (może być konieczne zastosowanie większych dawek metylodigoksyny);

■    którzy otrzymywali metylodigoksynę lub inne glikozydy naparstnicy w ciągu ostatnich 2 tygodni (dawkę metylodigoksyny należy zmniejszyć).

Dawkę metylodigoksyny należy zmniejszyć w przypadku serca płucnego, niewydolności serca, zaburzeń elektrolitowych i zaburzeń czynności nerek. U pacjentów w podeszłym wieku należy ostrożnie dostosowywać dawkę, zwłaszcza jeśli stwierdza się u nich jeden lub więcej z wymienionych stanów (patrz punkt 4.2).

Ze względu na ryzyko zwiększonej toksyczności, należy zapobiegać wystąpieniu hipokaliemii, hiperkalcemii, hipomagnezemii, kwasicy i zasadowicy. Zaburzenia elektrolitowe mogą wpływać na wrażliwość organizmu na metylodigoksynę i na czynność tarczycy. Działanie metylodigoksyny zwiększa hipokaliemia, hipomagnezemia i hiperkalcemia (patrz punkt 4.3), hipoksja i niedoczynność tarczycy. Niewrażliwość na działanie metylodigoksyny może być spowodowana nadczynnością tarczycy i hipokalcemią.

Podczas leczenia metylodigoksyną należy monitorować stężenie leku w surowicy.

Zaburzenia, czynności nerek

Należy zachować ostrożność podczas stosowania metylodigoksyny u pacjentów z chorobą wątroby lub nerek (patrz punkt 4.2). Ponieważ farmakokinetyka metylodigoksyny u pacjentów z niewydolnością nerek może być zmieniona, należy ocenić możliwość dostosowania dawki w zależności od stężenia leku w surowicy (patrz punkty 4.2 i 5.2). Jeśli nie jest to wykonalne, można zastosować poniższe wskazówki.

Zasadniczo dawkę należy zmniejszyć w przybliżeniu o taki sam procent, o jaki zmniejszony jest klirens kreatyniny. Jeśli nie oznaczono klirensu kreatyniny, można go oszacować na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy (skr), stosując wzór:

u mężczyzn : (140 - wiek)/skr u kobiet (140 - wiek)/skr x 0,85.

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek stężenie metylodigoksyny w surowicy należy oznaczać w przybliżeniu co 2 tygodnie, przynajmniej w początkowej fazie leczenia. Mimo niewydolności nerek stężenie kreatyniny u tych pacjentów może być prawidłowe ze względu na zmniejszona masę mięśniową i małe wytwarzanie kreatyniny.

Toksyczne działanie metylodigoksyny może spowodować zaburzenia rytmu serca, a niektóre z nich mogą przypominać zaburzenia stanowiące wskazanie do stosowania leku (np. częstoskurcz przedsionkowy z różnego stopnia blokiem przedsionkowo-komorowym wymaga uwagi, gdyż rytm serca klinicznie przypomina migotanie przedsionków).

W ocenie związku przyczynowego między działaniem niepożądanym a zastosowaniem metylodigoksyny należy uwzględnić tak istotne czynniki, jak stan kliniczny pacjenta, stężenie potasu w surowicy oraz czynność nerek i tarczycy.

Hipokaliemia uwrażliwia mięsień serca na działanie metylodigoksyny, chociaż jej stężenie w surowicy może być w zakresie wartości leczniczych. Hipokaliemia może również wiązać się z dializą, niedożywieniem, biegunką, wymiotami, długotrwałą wyniszczającą chorobą (w podeszłym wieku) i długotrwałą niewydolnością serca (np. w wyniku stosowania leków moczopędnych).

Metylodigoksyna może wywoływać fałszywie dodatnie zmiany w odcinku ST-T w zapisie EKG.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych

Bemecor zawiera laktozę jednowodną (35,5 mg w 1 tabletce), dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Bemecor zawiera sacharozę (33,175 mg w 1 tabletce). Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

4.5. Interakcje z innymi i produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje mogą wynikać z działania na wydalanie nerkowe, wiązanie w tkankach, dystrybucję, zdolność wchłaniania jelitowego i wrażliwości na metylodigoksynę. Jeśli stosowany jest jednocześnie inny produkt leczniczy, dla ostrożności należy wziąć pod uwagę możliwość interakcji. W razie wątpliwości należy oznaczyć stężenie metylodigoksyny w surowicy.

Nasilenie działania farmakologicznego metylodigoksyny i (lub) jej toksyczności

■    Wapń (przeciwwskazane jest dożylne podawanie wapnia): nasila toksyczność glikozydu.

■    Produkty lecznicze wpływające na równowagę elektrolitową, np. leki moczopędne, leki przeczyszczające (jeśli są nadużywane), penicylina benzylowa, amfoterycyna B, karbenoksolon, kortykosteroidy, ACTH, salicylany, sole litu: nasilają toksyczność glikozydu przez wywołanie hipokaliemii i hipomagnezemii.

■    Antagoniści kanału wapniowego (np. werapamil, felodypina, diltiazem), kaptopryl, spironolakton, itrakonazol, chinina, atropina, leki przeciwarytmiczne (chinidyna, amiodaron, flekainid, propafenon), indometacyna, alprazolam, prazosyna, propantelina, antybiotyki [np. antybiotyki makrolidowe (klarytromcyyna, erytromycyna i azytromycyna), tetracykliny, gentamycyna, trimetoprym], atorwastatyna, cyklosporyna, koniwaptan, rytonawir i sakwinawir: zwiększają stężenie metylodigoksyny w surowicy.

■    Beta-adrenolityki mogą wydłużać czas przedsionkowo-komorowy przewodzenia i nasilić bradykardię.

■    Pacjenci stosujący metylodigoksynę są bardziej wrażliwi na hiperkaliemię nasiloną przez suksametonium. Chlorek suksametonium, rezerpina, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, sympatykomimetyki, inhibitory fosfodiesterazy (np. teofilina): zwiększają ryzyko zaburzeń rytmu

serca.

■    Difenoksylan: zwiększa wchłanianie metylodigoksyny przez zmniejszenie ruchu jelit.

Osłabienie działania farmakologicznego metylodigoksyny

■    Produkty lecznicze zwiększające stężenie potasu (spironolakton, kanrenonian potasu, amiloryd, triamteren, sole potasu): zmniejszają dodatnie działanie inotropowe metylodigoksyny i zwiększają ryzyko zaburzeń rytmu serca.

■    Węgiel aktywny, kolestyramina, kolestypol, leki zobojętniające, kaolin, pektyny, niektóre osmotyczne leki przeczyszczające, sukralfat: zmniejszenie wchłaniania glikozydu przez wiązanie

i zakłócenie krążenia wrotnego. Wymienione produkty lecznicze należy przyjmować 2 godziny po produkcie Bemecor.

■    Neomycyna, kwas para-aminosalicylowy, ryfampicyna, leki cytostatyczne, sulfasalazyna, metoklopramid, adrenalina, salbutamol, fenytoina, penicylamina, ziele dziurawca (Hypericum perforatum), akarboza: zmniejszają stężenie metylodigoksyny w surowicy.

Interakcje, których wystąpienie należy brać pod uwagę

Metylodigoksyna jest substratem glikoproteiny P (P-gp). Inhibitory P-gp mogą zwiększyć stężenie metylodigoksyny w surowicy przez zwiększenie jej wchłaniania i (lub) zmniejszenie wydalania nerkowego.

Szybkość wchłaniania (czas potrzebny do osiągnięcia największego stężenia glikozydu w surowicy) i największe stężenia w surowicy były istotnie zmniejszone u pacjentów, którym podawano metylodigoksynę 30 minut po posiłku. Jednak wydaje się, że pokarm nie wpływa istotnie na zakres wchłaniania leku.

Schemat dawkowania metylodigoksyny w określonym czasie w odniesieniu do posiłków jest ważnym czynnikiem. Możliwe wahania stężenia metylodigoksyny w osoczu po podaniu doustnym mogą być istotne klinicznie.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku rozrodczym Nie ma szczególnych zaleceń.

Ciąża

Istnieje ograniczona, umiarkowana ilość danych dotyczących stosowania glikozydów naparstnicy u kobiet w ciąży. U potomstwa szczurów i u królików otrzymujących w czasie ciąży glikozydy naparstnicy w dawkach kilkaset razy większych niż dawki stosowane u ludzi nie obserwowano zwiększenia częstości wad wrodzonych (patrz punkt 5.3). Ryzyko dla płodu i (lub) matki nie jest znane. Metylodigoksynę można stosować u kobiet w ciąży tylko wtedy, gdy spodziewana korzyść z leczenia przewyższa potencjalne ryzyko.

Karmienie piersią

Metylodigoksyna przenika do mleka kobiecego. Dotychczas nie zgłaszano żadnych działań niepożądanych na niemowlę. Metylodigoksynę można stosować w okresie karmienia piersią, jeśli jest to klinicznie wskazane. U każdej pacjentki należy rozważyć, czy spodziewana korzyść z leczenia przewyższa możliwe ryzyko dla dziecka.

Płodność

Nie ma dostępnych danych dotyczących wpływu metylodigoksyny na płodność ludzi.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Metylodigoksyna może wywołać objawy ze strony OUN i zaburzenia oka (patrz punkt 4.8), z możliwością upośledzenia reakcji. Pacjentów należy poinformować o ryzyku takich zaburzeń i odradzić w razie ich wystąpienia prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn.

4.8. Działania niepożądane

Toksyczność metylodigoksyny jest taka sama jak toksyczność digoksyny. Dotyczy ona głównie przewodu pokarmowego, ośrodkowego układu nerwowego i serca.

Objawy toksyczności glikozydów mogą występować łącznie z innymi objawami zatrucia lub oddzielnie; często są one widoczne przed wystąpieniem innych objawów zatrucia.

Działania niepożądane zostały wymienione zgodnie z częstością i klasyfikacją układów i narządów.

Częstości określono następująco:

często (>1/100 do <1/10)

niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Rzadko: małopłytkowość, agranulocytoza

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje alergiczne (pokrzywka lub wysypka przypominająca szkarlatynę ze znaczną eozynofilią), rumień.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często: zmniejszony apetyt (charakterystyczny dla zatrucia glikozydami naparstnicy)

Zaburzenia psychiczne Niezbyt często: bezsenność

Rzadko: koszmary senne, pobudzenie, splątanie, depresja, omamy i psychozy (po przedawkowaniu) Częstość nieznana: majaczenie, apatia (po przedawkowaniu)

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: ból głowy

Pojedyncze przypadki: afazja

Częstość nieznana: zawroty głowy, senność

Zaburzenia oka

Częstość nieznana: zaburzenia widzenia, zaburzenia rozpoznawania kolorów Zaburzenia serca

Podczas leczenia metylodigoksyną mogą wystąpić działania niepożądane dotyczące układu krążenia, charakterystyczne dla zatrucia glikozydami naparstnicy: wszystkie postacie zaburzeń rytmu serca, przedwczesne skurcze komorowe (zespoły), bradykardia, rytm bliźniaczy serca i częstoskurcz przedsionkowy z blokiem przedsionkowo-komorowym.

U pacjentów z migotaniem przedsionków, którzy otrzymywali metylodigoksynę, stężenie potasu w surowicy było nieznacznie większe, natomiast stężenie wapnia w surowicy nieznacznie mniejsze w porównaniu ze stężeniami u pacjentów otrzymujących digoksynę.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nudności (charakterystyczne dla zatrucia glikozydami naparstnicy), wymioty Rzadko: biegunka, ból brzucha Częstość nieznana: zawał krezki

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: toczeń rumieniowaty, uogólniona wysypka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Rzadko: osłabienie mięśni

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Rzadko: ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: uczucie zmęczenia

Częstość nieznana: osłabienie, złe samopoczucie

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Objawy ogólnoustrojowego zatrucia są następujące: nudności, wymioty, zawroty głowy, biegunka, znaczne zmęczenie lub osłabienie, apatia, zagrażające życiu zaburzenia rytmu, zaburzenia rozpoznawania kolorów, splątanie lub depresja i omdlenie, halucynacje, majaczenie, drgawki. Zatrucie może również spowodować hiperkaliemię. Zatrzymanie akcji serca w wyniku asystolii lub migotania komór może zakończyć się zgonem.

Postępowanie

W początkowym okresie ostrego zatrucia należy opróżnić żołądek przez wywołanie wymiotów lub płukanie żołądka z jednoczesnym ścisłym monitorowaniem stanu pacjenta w oddziale intensywnej opieki medycznej. Pacjentowi można również podać węgiel aktywny, kolestyraminę lub kolestypol w celu zwiększenia klirensu glikozydu. Jeśli wystąpią objawy sercowe spowodowane ostrym lub przewlekłym zatruciem, działanie metylodigoksyny należy monitorować za pomocą EKG. Należy również monitorować stężenia elektrolitów i digoksyny w osoczu. Pacjentom z hipokaliemią i prawidłową czynnością nerek można podawać sole potasu; jednak nie można ich podawać pacjentom z hiperkaliemią lub całkowitym blokiem serca. U tych pacjentów należy zastosować leki przeciwarytmiczne, np. lidokainę i fenytoinę. W celu kontroli bradykardii można podać dożylnie atropinę; jest ona również podawana pacjentom z blokiem serca. W przewlekłym zatruciu często konieczne jest przerwanie leczenia. Dotyczy to pacjentów, u których objawy nie są ciężkie i występują zwykle wtedy, gdy spodziewane jest maksymalne działanie leku. W zaburzeniach przewodzenia wskazane jest wszczepienie czasowego rozrusznika serca; w utrwalonych komorowych zaburzeniach rytmu nieodpowiadających na kardiowersję należy podać fragmenty Fab przeciwciała wiążącego digoksynę.

Hipokaliemię należy wyrównać podając doustnie lub dożylnie suplementy potasu, w zależności od sytuacji. Sole potasu mogą stanowić zagrożenie dla pacjentów z bradykardią lub blokiem serca wywołanym przez metylodigoksynę i w przypadku znacznego przedawkowania glikozydów naparstnicy przebiegającego z hiperkaliemią.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: glikozydy naparstnicy, metylodigoksyna.

Kod ATC: C01AA08

Metylodigoksyna (beta-metylodigoksyna) jest pochodną digoksyny. Charakteryzuje się lepszym profilem wchłaniania niż digoksyna ze względu na większą rozpuszczalność w tłuszczach. Metylodigoksyna jest estrem metylowym digoksyny: polarność jej cząsteczki jest mniejsza, a wchłanianie większe i szybsze. Metylodigoksyna jest metabolizowana do digoksyny: ma to wpływ na ogólne stężenie glikozydów i ich działanie kliniczne.

U pacjentów z ostrą niewydolnością serca zaleca się stosowanie metylodigoksyny doustnie zamiast digoksyny stosowanej dożylnie.

Działanie farmakologiczne metylodigoksyny i digoksyny jest takie samo. Podstawowym działaniem obu leków jest zahamowanie (Na+, K+ ) ATP-azy. Oba leki wywołują dodatnie działanie inotropowe, działając bezpośrednio ma mięsień sercowy, zarówno u pacjentów z prawidłową czynnością serca, jak również u pacjentów z zaburzeniami czynności serca.

Wraz ze wzrostem kurczliwości zwiększała się pojemność minutowa serca, ciśnienie żylne zmniejszało się, zmniejszała się wielkość serca i wyrównawcza odruchowa tachykardia.

Diureza zwiększała się wraz z poprawą hemodynamicznej czynności nerek.

Glikozydy naparstnicy zmniejszają szybkość przewodzenia przedsionkowo-komorowego i wydłużają skuteczny okres refrakcji (ERP): aktywność nerwu błędnego jest zwiększona, działają one bezpośrednio na węzeł AV i posiadają aktywność sympatykolityczną. Działanie glikozydów na węzeł AV nie ujawnia się klinicznie, kiedy szybkość przedsionków jest wystarczająco mała, aby umożliwić powrót do stanu wyjściowego w obrębie węzła AV podczas każdego skurczu serca (j ednak u pacjentów z nadkomorowymi zaburzeniami rytmu np. trzepotaniem i migotaniem przedsionków, liczba fal depolaryzacji docierających do komór jest zmniejszona). Glikozydy naparstnicy skracają nadkomorowy skuteczny okres refrakcji. Stosowane w dawkach terapeutycznych mogą wydłużać odstęp PR, skracać odstęp QT i obniżać odcinek ST. Efekty rejestrowane w zapisie EKG nie są wystarczające dla określenia stopnia nasycenia glikozydem.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Metylodigoksyna jest szybko i prawie całkowicie wchłaniana z przewodu pokarmowego. Biodostępność metylodigoksyny w postaci tabletek jest większa (70 do 100%) niż digoksyny (60 do 80%).

Maksymalne stężenia glikozydów w surowicy występują 30 minut po doustnym podaniu metylodigoksyny. Po podaniu dawki 0,3 mg największe stężenie w surowicy wynosi około 2 ng/ml, podczas gdy po podaniu dawki 0,4 mg wynosi około 4 ng/ml.

Po 7 godzinach od podania dawki 0,3 mg, stężenie w surowicy wynosi około 1,5 ng/ml. W celu oceny stężenia digoksyny w surowicy próbki krwi należy pobierać 6 godzin po podaniu ostatniej dawki lub tuż przed podaniem kolejnej dawki.

Istotny klinicznie dodatni efekt inotropowy stwierdzano 30-60 minut po doustnym podaniu metylodigoksyny. Maksymalne działanie lecznicze występowało po 4 godzinach. Po podaniu dożylnym początek działania metylodigoksyny na serce występuje nawet wcześniej (w ciągu 15 minut). Jej działanie jest silniejsze niż po podaniu w postaci tabletek, jednak maksymalny efekt terapeutyczny jest osiągany również po upływie około 4 godzin.

Dystrybucja

Zgodnie z danymi z różnych badań, metylodigoksyna wiąże się z białkami osocza w 10 do 22%.

Objętość dystrybucji wynosi od 735 do 915 l i jest porównywalna z objętością dystrybucji dla digoksyny.

Metabolizm i wydalanie

Metylodigoksyna jest metabolizowana w wątrobie do digoksyny, głównie w procesie O-demetylacji. 50 do 60% dawki metylodigoksyny podanej doustnie lub dożylnie wydalane jest w moczu w postaci niezmienionej lub jako digoksyna i inne metabolity. Stwierdzano obecność również bis-i monoglikozydów, głównie w kale.

Biologiczny okres półtrwania metylodigoksyny wynosi około 2 dni.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma farmakokinetycznych danych dotyczących metylodigoksyny u pacjentów w podeszłym wieku. Jednak w celu zapewnienia jej optymalnego działania u tych pacjentów zaleca się ocenę kliniczną i uważne monitorowanie stężenia w surowicy (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Zaburzenia, czynności nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek zmienione mogą być objętość dystrybucji metylodigoksyny i jej klirens. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek konieczne jest ustalenie optymalnego dawkowania na podstawie stężenia leku w surowicy (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Zaburzenia czynności wątroby

Zmniejszony metabolizm wątrobowy prowadzi do zmian właściwości farmakokinetycznych metylodigoksyny. Oprócz innych działań, zmniejsza się jej klirens i objętość dystrybucji.

U pacjentów z chorobami wątroby dawkę metylodigoksyny należy zmniejszyć.

Nadczynność i niedoczynność tarczycy

Objętość dystrybucji jest zwiększona u pacjentów z nadczynnością tarczycy i zmniejszona u pacjentów z niedoczynnością tarczycy.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność po podaniu jednorazowym

Wartości LD50, LDlo i TDLO u różnych gatunków zwierząt oraz przy różnych drogach podania są zamieszczone w tabeli poniżej.

LDlo (Lethal Dose Low) - najmniejsza dawka (inna niż LD50) substancji podanej jakąkolwiek drogą, inną niż droga wziewna, w jakimkolwiek czasie, w jednej lub kilku porcjach, która powodowała zgon u człowieka lub zwierzęcia.

TDLO (Toxic Dose Low) - najmniejsza dawka substancji wprowadzonej jakąkolwiek drogą, inną niż droga wziewna, w jakimkolwiek czasie, która powodowała jakikolwiek efekt toksyczny u człowieka, lub wywoływała działanie rakotwórcze lub teratogenne u zwierząt lub człowieka.

Tabela

Toksyczność metylodigoksyny po podaniu jednorazowym; wartości LD50, LDlo, TDlo (w Mg/kg, z wyjątkiem wartości TDLO u królików).

Gatunek/droga podania

LD50

(Mg/kg mc.)

LDl0

(Mg/kg mc.)

TDl0

(Mg/kg mc.)

Szczur

iv.

4800

p°.

8300

187 500

ip.

6200

sc.

5930

Mysz

iv.

4900

po.

7800

ip.

4800

sc.

9390

Świnka morska

iv.

653

doustnie

2100

iP.

800

Królik

p°.

5900

130 mg/kg mc.

Kot

iv.

190

Człowiek

iv.

160

Działanie teratogenne podczas ciąży Działanie teratogenne

Toksyczność glikozydów naparstnicy obserwowana u matek związana była ze zmianami w zapisie EKG u noworodków oraz w ich następstwie ze zgonem spowodowanym niedotlenieniem wewnątrzmacicznym.

U dzieci matek otrzymujących glikozydy naparstnicy stwierdzano małą masę urodzeniową. Jest to prawdopodobnie wynikiem obniżenia wieku ciążowego, a nie opóźnienia wzrostu wewnątrzmacicznego. W badaniu, w którym uczestniczyły 22 kobiety z chorobami serca otrzymujące glikozydy naparstnicy, średni wiek ciąży wynosił 38,5 tygodnia, a poród trwał 4 godziny. Wiek ciążowy u 64 kobiet, które nie otrzymywały naparstnicy, wynosił 39,9 tygodnia, a poród trwał 8 godzin.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

U potomstwa szczurów i u królików otrzymujących w czasie ciąży glikozydy naparstnicy nie obserwowano zwiększenia częstości wad wrodzonych.

Dane dotyczące wpływu metylodigoksyny na płodność nie są dostępne.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza j ednowodna Skrobia kukurydziana Powidon Sacharoza

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

6.3.    Okres ważności

5 lat

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry Al/PVC w tekturowym pudełku.

Jedno opakowanie zawiera 30 tabletek.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/1746

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 25.05.1999 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 5.06.2014 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11 UR.DZL.ZLN.4020.1888.2013

Bemecor