+ iMeds.pl

Benalapril plus 10 mg + 25 mgUlotka Benalapril plus

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Benalapril PLUS, 10 mg+25 mg, tabletki

Enalaprili maleas +Hydrochlorothiazidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Benalapril PLUS i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Benalapril PLUS

3.    Jak stosować lek Benalapril PLUS

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Benalapril PLUS

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Benalapril PLUS i w jakim celu się go stosuje

Benalapril PLUS jest lekiem obniżającym ciśnienie tętnicze (przeciwnadciśnieniowym). Zawiera skojarzenie inhibitora konwertazy angiotensyny - inhibitora ACE (enalaprylu maleinian, w dalszej części ulotki określany enalaprylem) oraz leku zwiększającego wydalanie moczu (hydrochlorotiazyd).

Benalapril PLUS jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, jeśli podawanie enalaprylu w monoterapii nie zapewnia wystarczającego obniżenia ciśnienia tętniczego lub jeśli pacjent przyjmuje w oddzielnych preparatach takie same dawki enalaprylu i hydrochlorotiazydu, jak zawarte w leku Benalapril PLUS.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Benalapril PLUS

Kiedy nie stosować leku Benalapril PLUS

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną - enalapryl, inne inhibitory ACE lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6),

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną - hydrochlorotiazyd lub inne sulfonamidy,

-    jeśli wystąpił obrzęk kończyn, twarzy, warg, gardła, jamy ustnej lub języka (obrzęk naczynioruchowy) podczas leczenia inhibitorami ACE w przeszłości,

-    jeśli wystąpił obrzęk kończyn, twarzy, warg, gardła, jamy ustnej lub języka (obrzęk naczynioruchowy) uwarunkowany dziedzicznie lub z nieznanej przyczyny (dziedziczny lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy),

-    jeśli występują ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min) i

(lub) stosowana jest dializoterapia albo występuje bezmocz,

-    jeśli występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby,

-    powyżej trzeciego miesiąca ciąży, (Również należy unikać stosowania leku Benalapril PLUS we wczesnym okresie ciąży - patrz

punkt „Ciąża”.)

-    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym

ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

Należy powiedzieć lekarzowi jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków,

stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

-    antagonistę receptora angiotensyny II (ARB) (znane również jako sartany - na przykład wal-sartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą

-    aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np.

potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Benalapril Plus”.

Należy poinformować lekarza:

-    w przypadku ryzyka wystąpienia nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego, związanego z niedoborem soli i (lub) płynów w organizmie lub zaburzeniami równowagi elektrolitowej, będącymi skutkiem, na przykład, stosowania leków moczopędnych, diety z małą zawartością soli, bądź skutkiem wymiotów lub biegunki,

-    w przypadku zwężenia zastawek w lewej części serca lub zwężenia drogi odpływu krwi z lewej komory serca z innych przyczyn,

-    w przypadku chorób serca przebiegających z zaburzeniami przepływu w naczyniach wieńcowych (choroba niedokrwienna serca),

-    w przypadku zaburzeń przepływu krwi w naczyniach mózgu (zaburzenia naczyniowo-mózgowe),

-    w przypadku umiarkowanych zaburzeń czynności nerek (klirens kreatyniny pomiędzy 30 i 80 ml/min),

-    w przypadku zwężenia tętnic nerkowych (obustronnego lub jednostronnego w przypadku jedynej czynnej nerki),

-    w przypadku niedawnego przeszczepu nerki,

-    w razie stwierdzenia zwiększonej aktywności enzymów wątrobowych we krwi lub wystąpienia żółtaczki,

-    w przypadku zmniejszenia ilości krwinek białych (leukopenia) lub znacznego stopnia zmniejszenia ilości pewnego rodzaju krwinek białych, powodującego zwiększenie podatności na zakażenia z ciężkimi objawami ogólnymi (agranulocytoza),

-    w przypadku pewnych chorób tkanki łącznej (kolagenoz) obejmujących również naczynia krwionośne,

-    u pacjentów leczonych preparatami zmniejszającymi odpowiedź układu odpornościowego -preparatami immunosupresyjnymi,

-    u pacjentów leczonych jednocześnie allopurynolem (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej), prokainamidem (lek stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca) lub litem (lek stosowany w terapii pewnych zaburzeń psychicznych),

-    w przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości (alergii) lub obrzęku tkanek (obrzęku naczynioruchowego) podczas leczenia lekiem Benalapril PLUS,

- u pacjentów z cukrzycą,

- u pacjentów z dną moczanową,

-    w przypadku występowania uporczywego, suchego kaszlu,

-    u pacjentów z grupy ryzyka zwiększenia stężenia potasu we krwi,

-    u pacjentów należących do określonych grup etnicznych, u których działanie przeciwnadciśnieniowe nie jest dostatecznie skuteczne (szczególnie dotyczy to osób rasy czarnej),

-    w przypadku osłabienia wzroku lub bólu oczu. Może to być objaw zwiększenia ciśnienia w oku, mogący wystąpić kilka godzin do tygodnia po przyjęciu leku Benalapril Plus. Jeśli nie jest leczone, może prowadzić do trwałego zaburzenia wzroku.

Dolegliwości, takie jak suchość błony śluzowej jamy ustnej, wzmożone pragnienie, osłabienie, letarg, bóle lub kurcze mięśni, przyspieszenie czynności serca, zawroty głowy, nudności, wymioty oraz zmniejszona ilość wydalanego moczu mogą być objawami świadczącymi o zachwianiu równowagi wodno - elektrolitowej. W razie ich wystąpienia należy poinformować o tym swojego lekarza.

W przypadku konieczności przeprowadzenia leczenia odczulającego na jad owadów (np. pszczół lub os), konieczne będzie czasowe zastąpienie przez lekarza leku Benalapril PLUS lekiem należącym do innej grupy. W przeciwnym razie mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości zagrażające życiu (obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, duszność, wymioty oraz skórne odczyny alergiczne). Reakcje tego typu mogą wystąpić również po ukąszeniu przez owada (np. pszczołę lub osę).

Ciężkie reakcje nadwrażliwości, nawet wstrząs zagrażający życiu, mogą wystąpić również u pacjentów poddawanych podczas przyjmowania leku Benalapril PLUS dializom z użyciem określonego typu błon dializacyjnych (błony o dużej przepuszczalności) oraz u osób leczonych z powodu znacznie zwiększonego stężenia lipidów we krwi (afereza LDL z użyciem siarczanu dekstranu).

Przed wykonaniem zabiegu dializy, hemofiltracji lub aferezy LDL lekarz musi zmienić lek przeciwnadciśnieniowy na inny - nie należący do grupy inhibitorów ACE - lub zastosować błony dializacyjne innego rodzaju.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Benalapril PLUS lub o dializoterapii. Umożliwi to lekarzowi uwzględnienie tych informacji w planowaniu leczenia pacjenta.

Jeśli pacjent ma być poddany operacji lub znieczuleniu (również stomatologicznemu) powinien poinformować lekarzy o przyjmowaniu leku Benalapril PLUS, ponieważ może wystąpić nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego podczas znieczulenia.

W razie wystąpienia następujących objawów należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza:

-    obrzęk twarzy, kończyn, warg, błon śluzowych, języka i (lub) krtani, duszność,

-    zażółcenie skóry i błon śluzowych,

-    gorączka, obrzęk węzłów chłonnych i (lub) zapalenie gardła.

W przypadku wystąpienia tego typu objawów należy przerwać przyjmowanie leku Benalapril PLUS, a lekarz wdroży odpowiednie postępowanie terapeutyczne.

Stosowanie tego leku wymaga regularnej oceny przez lekarza. W związku z tym konieczne jest wykonywanie badań laboratoryjnych i innych zleconych przez lekarza.

Nie zaleca się stosowania leku Benalapril PLUS z preparatami litu (stosowanymi w zaburzeniach psychicznych).

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Benalapril PLUS we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża”).

•    Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

W przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkowanie musi być szczególnie precyzyjnie określone przez lekarza,

•    Osoby w podeszłym wieku

Nie ma dowodów na konieczność szczególnego postępowania u pacjentów w podeszłym wieku. Lekarz dostosuje odpowiednią dawkę leku w zależności od czynności nerek.

•    Dzieci i młodzież

Nie zaleca się podawania leku Benalapril PLUS u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

•    Testy antydopingowe

Należy poinformować lekarza jeżeli pacjent ma być poddany testom antydopingowym. Stosowanie leku Benalapril PLUS może powodować dodatni wynik testu antydopingowego, ponieważ lek zawiera substancję czynną hydrochlorotiazyd. Stosowanie leku Benalapril PLUS w celach dopingowych może prowadzić do niekorzystnych skutków zdrowotnych.

Lek Benalapril PLUS a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

Jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Benalapril Plus” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

•    Leki zwiększające ilość wydalanego moczu i zmniejszające utratę potasu (diuretyki oszczędzające potas np. spironolakton, eplerenon, triamteren lub amiloryd), suplementy potasu, substytuty soli zawierające potas oraz heparyny:

Zwiększenie stężenia potasu we krwi. Lekarz powinien zalecić regularną kontrolę stężenia potasu we krwi.

•    Inne leki zwiększające wydalanie moczu (diuretyki tiazydowe lub pętlowe), inne leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi, leki rozszerzające naczynia krwionośne, leki stosowane w leczeniu depresji oraz innych chorób psychicznych (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne), opoidy, preparaty do znieczulenia:

Nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego.

•    Niektóre leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, takie jak preparaty znane jako „ antagoniści receptora angiotensyny II” lub „ sartany ”:

Zwiększona częstość niskiego ciśnienia tętniczego, utrata przytomności, udar, zwiększone stężenie potasu oraz zmiany w pracy nerek u pacjentów z określonymi innymi chorobami (miażdżyca, niewydolność serca lub cukrzyca).

•    Alkohol, barbiturany i opioidowe leki przeciwbólowe:

Nasilone obniżenie ciśnienia tętniczego w trakcie zmiany pozycji z leżącej na stojącą.

•    Lit (lek stosowany w leczeniu pewnych zaburzeń psychicznych):

Zwiększone ryzyko zatrucia litem. Nie zaleca się jednoczesnego podawania leku Benalapril Plus i preparatów litu. Jeśli istnieje konieczność zastosowania takiego leczenia, niezbędne jest systematyczne monitorowanie stężenia litu we krwi.

•    Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ):

Osłabienie działania obniżającego ciśnienie tętnicze krwi, zwiększenie stężenia potasu we krwi oraz pogorszenie czynności nerek; w rzadkich przypadkach ostra niewydolność nerek, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

•    Podawane we wstrzyknięciach leki zawierające sole złota (aurotiojabłczan sodu) stosowane w leczeniu reumatoidalnego leczenia stawów:

Mogą wystąpić reakcje przypominające objawy takie, jak po podaniu azotanów, w tym zaczerwienienie twarzy, nudności, wymioty i niedociśnienie.

•    Leki hamujące reakcję immunologiczną (immunosupresyjne), kortykosteroidy do stosowania ogólnego, prokainamid (lek przeciwarytmiczny):

Zwiększone ryzyko zmniejszenia ilości leukocytów we krwi lub ilości niektórych komórek krwi (leukopenia).

•    Leki cytostatyczne (np. cyklofosfamid, fluorouracyl, metotreksat):

Zwiększony toksyczny wpływ na szpik kostny (szczególnie granulocytopenia).

•    Leki przeciw dnie (np. allopurynol, benzobromaron):

Leczenie dny może wymagać zwiększenia dawki.

•    Sympatykomimetyki (leki wywołujące podobne działanie do występujących w organizmie substancji przekaźnikowych - noradrenaliny lub adrenaliny, czyli np. podwyższające ciśnienie tętnicze), kolestyramina i kolestypol (substancje czynne zmniejszające stężenie lipidów we krwi): Osłabienie działania obniżającego ciśnienie tętnicze krwi.

•    Leki zmniejszające stężenie glukozy we krwi takie jak metformina i insulina:

Może okazać się konieczne dostosowanie dawki leku zmniejszającego stężenie cukru we krwi lub insuliny. Należy zachować ostrożność podając metforminę równocześnie z hydrochlorotiazydem z uwagi na ryzyko kwasicy mleczanowej wywołanej przez ewentualną niewydolność nerek.

•    Amfoterycyna B (substancja czynna stosowana w leczeniu zakażeń grzybiczych), karbenoksolon (substancja stosowana w leczeniu wrzodów żołądka i (lub) jelit), leki zawierające kortyzon (kortykosteroidy), kortykotropina (hormon wpływający na czynność nadnerczy), diuretyki kaliuretyczne (pewien rodzaj leków zwiększających wydalanie moczu, na przykład furosemid) lub pewne środki przeczyszczające:

Zaburzenia równowagi elektrolitowej, na przykład zmniejszenie stężenia potasu.

•    Sole wapnia:

Zwiększenie stężenia wapnia we krwi.

•    Glikozydy nasercowe (np. digoksyna, będąca lekiem zwiększającym siłę skurczu mięśnia sercowego):

Nasilenie działania oraz działań niepożądanych glikozydów naparstnicy.

•    Preparaty zwiotczające mięśnie (np. chlorek tubokuraryny, środek stosowany do zwiotczenia mięśni):

Nasilenie i przedłużenie działania zwiotczającego mięśnie.

•    Leki mogące wywołać częstoskurcz typu „ torsades de pointes ” - ciężkie zaburzenie rytmu serca (np. niektóre leki przeciwarytmiczne, takie jak chinidyna, prokainamid, amiodaron, sotalol lub psychoaktywne):

Ryzyko wystąpienie częstoskurczu typu „torsades de pointes” jest zwiększone.

Lek Benalapril PLUS z jedzeniem, piciem i alkoholem

•    Alkohol: nasilenie działania obniżającego ciśnienie tętnicze.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

•    Ciąża

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Benalapril PLUS przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Benalapril PLUS. Nie zaleca się stosowania leku Benalapril PLUS podczas ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

•    Karmienie piersią

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka karmi piersią lub planuje rozpocząć karmienie piersią. Nie zaleca się stosowania leku Benalapril PLUS u matek karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Benalapril PLUS może wpływać na szybkość reakcji w stopniu zaburzającym zdolność prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn i pracy bez stabilnego oparcia. Dotyczy to zwłaszcza początkowego okresu leczenia, zwiększania dawki i zmiany leków, jak również spożywania alkoholu. Należy wziąć pod uwagę, że sporadycznie mogą występować zawroty głowy lub zmęczenie.

Benalapril PLUS zawiera laktozę

Lek ten zawiera laktozę. W przypadku stwierdzonej wcześniej nietolerancji jakichkolwiek cukrów, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

3. Jak stosować lek Benalapril PLUS

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz może określić odpowiednie dla pacjenta dawkowanie leku Benalapril PLUS najpierw dostosowując dawkę poszczególnych substancji czynnych leku Benalapril PLUS (enalapryl i hydrochlorotiazyd). Jeśli lekarz uzna to za uzasadnione, może również rozważyć bezpośrednią zmianę monoterapii na leczenie dawką skojarzoną występującą w leku Benalapril PLUS.

Zalecana dawka to 1 tabletka leku Benalapril PLUS raz na dobę.

Uwaga:

W przypadku zmiany monoterapii na leczenie dawką skojarzoną występującą w leku Benalapril PLUS, może wystąpić znaczne obniżenie ciśnienia. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów z niedoborami soli i (lub) płynów (np. po wymiotach, biegunce, wcześniejszym przyjmowaniu leków zwiększających wydalanie moczu), jak również pacjentów z ciężką niewydolnością serca, z ciężkim nadciśnieniem tętniczym lub z nadciśnieniem tętniczym będącym następstwem chorób nerek. Możliwe jest, że po przyjęciu pierwszej dawki leku Benalapril PLUS pacjent pozostanie pod nadzorem lekarza przez okres do 8 godzin.

Sposób stosowania

Benalapril PLUS można przyjmować niezależnie od posiłków. Zaleconą dawkę leku należy przyjmować rano, popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody).

Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia.

Czas leczenia:

O czasie leczenia decyduje lekarz.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Benalapril PLUS jest za słabe lub zbyt mocne, należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Benalapril PLUS

W przypadku zażycia przez pomyłkę większej liczby tabletek należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub oddziałem (pogotowiem) ratunkowym. W zależności od ciężkości zatrucia zastosowane zostanie odpowiednie postępowanie.

Zależnie od stopnia przedawkowania, mogą wystąpić następujące objawy: wzmożone oddawanie moczu, zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia świadomości do głębokiej utraty świadomości włącznie, drgawki, częściowy niedowład, zaburzenia rytmu serca, przyspieszenie lub zwolnienie czynności serca, niewydolność krążenia i niewydolność nerek.

W przypadku podejrzenia przedawkowania należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem. Pominięcie zastosowania leku Benalapril PLUS

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Benalapril PLUS

Nie należy przerywać ani kończyć leczenia preparatem Benalapril PLUS bez wcześniejszego porozumienia się z lekarzem!

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ważne działania niepożądane oraz objawy, na które należy zwrócić uwagę, a których wystąpienie wymaga podjęcia odpowiednich działań

W przypadku stwierdzenia obrzęku tkanek (obrzęk naczynioruchowy) w okolicy krtani, strun głosowych i (lub) języka należy natychmiast zwrócić się do lekarza, który wdroży odpowiednie postępowanie doraźne.

W razie zaobserwowania żółtaczki, należy przerwać leczenie i poinformować o tym swojego lekarza.

W przypadku wystąpienia gorączki, powiększenia węzłów chłonnych i (lub) zapalenia gardła należy natychmiast poinformować lekarza prowadzącego, który może zalecić wykonanie badania morfologicznego krwi z rozmazem układu białokrwinkowego.

W przypadku zaobserwowania u siebie któregokolwiek z opisanych powyżej objawów należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

Inne możliwe działania niepożądane

Bardzo często (może występować u więcej niż 1 na 10 leczonych pacjentów):

-    Niewyraźne widzenie

-    Zawroty głowy

Kaszel

Nudności

Osłabienie

Często (może występować rzadziej niż u 1 na 10pacjentów):

-    Depresja

-    Utrata przytomności, bóle głowy

-    Nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego, również po zmianie pozycji z

leżącej do stojącej, zaburzenia rytmu serca, uczucie ucisku na serce (dławica piersiowa), przyspieszenie czynności serca

-    Duszność

-    Biegunka, bóle żołądka, zaburzenia smaku,

-    Wysypka, nadwrażliwość/obrzęk tkanek (obrzęk naczynioruchowy): obserwowano obrzęki naczynioruchowe obejmujące twarz, kończyny, wargi, język, struny głosowe i (lub) krtań

-    Skurcze mięśni

-    Zmęczenie, ból w klatce piersiowej

-    Zwiększenie stężenia potasu, kwasu moczowego i (lub) kreatyniny we krwi, zwiększenie stężenia niektórych lipidów we krwi (cholesterolu i trójglicerydów), zmniejszenie stężenia potasu we krwi

Niezbyt często (może występować rzadziej niż u 1 na 100pacjentów):

-    Niedokrwistość spowodowana wzmożonym rozpadem krwinek czerwonych (anemia hemolityczna) lub zaburzeniami powstawania nowych krwinek w szpiku kostnym (anemia aplastyczna)

-    Zmniejszone stężenie cukru we krwi, brak apetytu

-    Stany splątania, senność, bezsenność, nerwowość, nieprawidłowe odczucia w obrębie skóry (np. mrowienia, kłucia), uczucie wirowania

-    Widzenie na żółto

-    Szum uszny (dzwonienie w uszach)

-    Zaczerwienienie skóry twarzy (nagłe zaczerwienienie), zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu, prawdopodobnie na skutek nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego u pacjentów z zaburzeniami przepływu krwi w sercu i (lub) mózgu

-    Kołatanie serca

-    Katar, ból gardła i chrypka, skurcz oskrzeli, napad astmy

-    Niedrożność jelit, wymioty, niestrawność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wrzód żołądka, wzdęcie z oddawaniem gazów, zaparcie, podrażnienie żołądka, zapalenie trzustki

-    Nadmierna potliwość, świąd, pokrzywka, wypadanie włosów, nadwrażliwość skóry na światło

-    Ból stawów

-    Zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek, zwiększone wydalanie białka z moczem

-    Impotencja

-    Zmniejszenie stężenia sodu we krwi, zmniejszenie stężenia magnezu, zwiększenie stężenia mocznika

-    Dna

-    Obniżenie libido

Rzadko (może występować rzadziej niż u 1 na 1000pacjentów):

-    Zapalenie ślinianek

-    Zmniejszenie ilości niektórych krwinek (leukopenia, neutropenia, trombocytopenia, pancytopenia), aż do znacznego zmniejszenia ilości niektórych krwinek białych, prowadzącego do zwiększenia podatności na zakażenia i z ciężkimi objawami ogólnymi (agranulocytoza), zmniejszenie wartości niektórych parametrów laboratoryjnych (stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu), zahamowanie czynności szpiku kostnego (depresja szpiku kostnego), powiększenie węzłów chłonnych, choroby autoimmunologiczne

-    Zaburzenia snu, zaburzenia marzeń sennych

-    Zaburzenia przepływu krwi w obrębie dłoni i stóp związane ze skurczem naczyń (objaw Raynaud’a), zapalenie małych naczyń krwionośnych

-    Zmiany w tkance płucnej (nacieki w płucach), zaburzenia oddechowe (również zapalenie płuc i obrzęk płuc), zapalenie błony śluzowej nosa, alergiczne zapalenie płuc (zapalenie pęcherzyków płucnych, eozynofilowe zapalenie płuc)

-    Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej z owrzodzeniami, zapalenie błony śluzowej języka

-    Niewydolność wątroby, zwyrodnienie komórek wątroby (w tym martwica komórek wątroby, która może prowadzić do zgonu), zapalenie wątroby, zapalenie pęcherzyka żółciowego - w szczególności u osób ze stwierdzoną kamicą żółciową, żółtaczka

-    Ciężkie reakcje skórne (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa Johnsona, złuszczające zapalenie skóry, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, pęcherzyca, erytrodermia), reakcje skórne przypominające toczeń rumieniowaty skórny (pewnego rodzaju autoimmunologiczna choroba skóry), toczeń rumieniowaty skórny, ciężkie reakcje nadwrażliwości, krwawe plamy na skórze (plamica)

-    Zmniejszenie wydalania moczu

-    Powiększenie piersi u mężczyzn

-    Zwiększone wartości wskaźników czynności wątroby (enzymy wątrobowe, bilirubina w surowicy), zwiększenie stężenia glukozy we krwi, cukier w moczu

-    Ostre zapalenie nerek

-    Częściowy niedowład (pareza) spowodowany niskim stężeniem potasu

Bardzo rzadko (może występować rzadziej niż u 1 na 10000pacjentów):

-    Zwiększenie pH krwi, zwiększone stężenie wapnia we krwi

-    Obrzęk tkanek jelit (obrzęk naczynioruchowy jelit)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    Zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH), powodujący małe stężenie sodu we krwi (objawami mogą być zmęczenie, ból głowy, nudności, wymioty)

-    zmniejszenie ostrości widzenia lub ból oczu, spowodowane wysokim ciśnieniem (możliwe objawy jaskry z zamkniętym kątem przesączania).

Opisano zespół mogący obejmować niektóre lub wszystkie z następujących objawów niepożądanych: gorączka, zapalenie błon surowiczych (np. opłucnej), zapalenie naczyń krwionośnych, bóle mięśni/zapalenie mięśni, bóle stawów/zapalenie stawów oraz zmiany wartości niektórych badań laboratoryjnych (dodatnie miano ANA, podwyższone OB, eozynofilia oraz leukocytoza). Mogą również występować wysypki skórne, nadwrażliwość na światło lub inne reakcje skórne.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Benalapril PLUS

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na Wistach i pudełku kartonowym po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Warunki przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Benalapril PLUS

Substancjami czynnymi leku Benalapril PLUS są enalaprylu maleinian i hydrocWorotiazyd.

1 tabletka zawiera 10 mg enalaprylu maleinianu i 25 mg hydrochlorotiazydu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, magnezu węglan lekki, żelatyna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda lek Benalapril PLUS i co zawiera opakowanie

i linią podziału na jednej 1 opakowanie - 2 blistry po


Jasnożółte, okrągłe, obustronnie spłaszczone tabletki ze ściętym brzegiem stronie.

Opakowania leku Benalapril PLUS zawierają 30, 50 lub 100 tabletek.

Opakowanie szpitalne zawiera 400 tabletek (20 opakowań po 20 tabletek;

10 tabletek).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Berlin-Chemie AG (MENARINI GROUP)

Glienicker Weg 125 12489 Berlin Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy:    Benalapril PLUS

Polska:    Benalapril PLUS

Czechy:    Berlipril H 10 mg/25 mg

Słowenia:    Co-Berlipril

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 20.02.2015

10

Benalapril PLUS

Charakterystyka Benalapril plus

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Benalapril PLUS, 10 mg + 25 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 10 mg enalaprylu maleinianu i 25 mg hydrochlorotiazydu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 139,5 mg laktozy jednowodnej (patrz punkt 4.4 i 6.1). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Jasnożółte, okrągłe, obustronnie spłaszczone tabletki ze ściętym brzegiem i linią podziału na jednej stronie.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszanie w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie pierwotnego nadciśnienia tętniczego.

Produkt Benalapril PLUS jest wskazany u pacjentów, u których ciśnienie krwi nie jest w dostatecznym stopniu kontrolowane podczas stosowania maleinianu enalapryluw monoterapii. Dawka skojarzona może również zastępować podawanie 10 mg maleinianu enalaprylu oraz 25 mg hydrochlorotiazydu u pacjentów, u których ciśnienie tętnicze zostało ustabilizowane podczas stosowania tych dawek substancji czynnych podawanych w oddzielnych produktach.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Produkt złożony nie jest odpowiedni do rozpoczynania leczenia.

Zaleca się oddzielne zwiększanie dawki poszczególnych substancji czynnych. Jeżeli jest to uzasadnione klinicznie, można rozważyć bezpośrednią zmianę leczenia z monoterapii na leczenie dawką skojarzoną.

Zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka produktu Benalapril PLUS raz na dobę.

Uwaga:

Ponieważ podczas zmiany leczenia, ze stosowania maleinianu enalaprylu w monoterapii na produkt złożony Benalapril PLUS, może wystąpić nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego, szczególnie u pacjentów z niedoborem soli i (lub) płynów (np. po wymiotach, biegunce, wcześniejszym podawaniu leków moczopędnych), ciężką niewydolnością serca, ciężkim nadciśnieniem lub nadciśnieniem pochodzenia nerkowego, należy takich pacjentów monitorować przez około 8 godzin.

Dawkowanie w zaburzeniach czynności nerek (klirens kreatyniny 30 - 80 ml/min)

Dawka skojarzona enalaprylu maleinianu i hydrochlorotiazydu jest przeciwwskazana u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Benalapril PLUS może być stosowany u pacjentów z klirensem kreatyniny > 30 i < 80 ml/min, ale tylko po stopniowym zwiększaniu dawki poszczególnych składników.

Zalecana dawka początkowa enalaprylu maleinianu w monoterapii dla tych pacjentów wynosi 5 - 10 mg.

Osoby w podeszłym wieku

Nie ma dowodów na konieczność szczególnego postępowania u pacjentów w podeszłym wieku. Należy wziąć pod uwagę czynność nerek (patrz punkt powyżej „Zaburzenia czynności nerek”).

Dzieci i młodzież

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Benalapril PLUS u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Brak dostępnych danych.

Sposób podawania

Produkt Benalapril PLUS można przyjmować niezależnie od posiłków. Ustaloną dobową dawkę leku należy przyjmować rano, popijając dużą ilością płynów.

4.3 Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na maleinian enalaprylu, hydrochlorotiazyd lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu Benalapril PLUS wymienioną w punkcie 6.1.

- Ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) i dializy.

-    Bezmocz.

- Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie związany z wcześniejszym leczeniem inhibitorem ACE.

-    Dziedziczny lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy.

- Nadwrażliwość na inne inhibitory ACE lub pochodne sulfonylomocznika.Ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

-    Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6).

-    Benalapril PLUS nie powinien być podawany z lekami zawieraj ącymi aliskiren u pacjentów z cukrzycą lub zaburzoną czynnością nerek (GFR < 60ml/min/1,73m2) (patrz punkt 4.4).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Maleinian enalaprylu - hydrochlorotiazyd

Niedociśnienie i zaburzenia równowagi elektrolitowej/płynów

U pacjentów z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym objawowe niedociśnienie występuje rzadko. Wystąpienie objawowego niedoci śnienia u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, którzy przyjmują Benalapril PLUS, jest bardziej prawdopodobne w przypadku niedoboru płynów, np. na skutek leczenia lekami moczopędnymi, ograniczenia soli w diecie, biegunki lub wymiotów (patrz punkty 4.5 i 4.8). U tych pacjentów należy regularnie kontrolować stężenie elektrolitów w surowicy. Szczególną uwagę należy zwrócić na pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub chorobą naczyń mózgowych, u których nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi może doprowadzić do wystąpienia zawału serca lub incydentu naczyniowo-mózgowego. Objawowe niedociśnienie obserwowano u pacjentów z nadciśnieniem i niewydolnością serca, z lub bez współistniejącej niewydolności nerek..

W przypadku wystąpienia niedoci śnienia pacjenta należy ułożyć w pozycji leżącej na plecach oraz, jeżeli to konieczne, podać dożylnie roztwór fizjologiczny soli. Wystąpienie przemijającego niedociśnienia nie stanowi przeciwwskazania do dalszego stosowania produktu. Kontynuacja leczenia nie stwarza zazwyczaj trudności, po normalizacji ciśnienia tętniczego krwi na skutek zwiększenia objętości wewnątrznaczyniowej.

Zaburzenia czynności nerek

Benalapril PLUS nie powinien być podawany pacjentom z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 80 ml/min i > 30 ml/min), chyba, że stopniowe zwiększanie dawki doprowadzi do dawki zawartej w tym preparacie (patrz punkt 4.2).

U niektórych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym bez rozpoznanej wcześniej choroby nerek, obserwowano zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi podczas jednoczesnego podawania enalaprylu z lekiem moczopędnym (patrz Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania, Maleinian enalaprylu, Zaburzenia czynności nerek, Hydrochlorotiazyd, Zaburzenia czynności nerek punkt 4.4). W takim przypadku należy przerwać leczenie produktem Benalapril PLUS. Taki stan może wskazywać na występowanie zwężenia tętnicy nerkowej (patrz Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania, Maleinian enalaprylu, Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe punkt 4.4).

Stosowanie produktu Benalapril PLUS w połączeniu z aliskirenem jest przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek (GFR < 60ml/min/1,73 m2) (patrz punkt 4.3).

Hiperkaliemia

Przy jednoczesnym podawaniu enalaprylu i leku moczopędnego w niskiej dawce nie można wykluczyć wystąpienia hiperkaliemii (patrz Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania, Maleinian enalaprylu,, Hiperkaliemia punkt 4.4).

Lit

Zazwyczaj nie zaleca się jednoczesnego podawania litu z enalaprylem i lekiem moczopędnym (patrz punkt 4.5).

Laktoza

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany przez pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami: nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Maleinian enalaprylu

Zwężenie zastawki aortalnej/kardiomiopatiaprzerostowa

Tak jak w przypadku wszystkich leków rozszerzających naczynia, inhibitory ACE należy stosować ostrożnie u pacjentów ze zwężeniem zastawek po lewej stronie serca i ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory. Inhibitorów ACE nie należy stosować w przypadkach wstrząsu kardiogennego i hemodynamicznie istotnego zwężenia.

Zaburzenia czynności nerek

Opisywano wystąpienie niewydolności nerek związane z przyjmowaniem enalaprylu, szczególnie u pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub współistniejącą chorobą nerek, w tym ze zwężeniem tętnic nerkowych. W przypadku wczesnego rozpoznania i zastosowania odpowiedniego leczenia, niewydolność nerek związana z leczeniem enalaprylem jest zazwyczaj odwracalna (patrz punkt 4.2 i Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania, Maleinian enalaprylu -hydrochlorotiazyd, Zaburzenia czynności nerek , Hydrochlorotiazyd, Zaburzenia czynności nerek w punkcie 4.4).

Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe

U pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy nerkowej jedynej czynnej nerki, leczonych inhibitorami ACE istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia niedociśnienia i niewydolności nerek. Może wystąpić pogorszenie czynności nerek jedynie z niewielkimi zmianami stężenia kreatyniny w surowicy. U takich pacjentów leczenie należy rozpoczynać pod ścisłą kontrolą lekarską i kontrolować czynność nerek.

Stan po przeszczepieniu nerki

Nie ma danych dotyczących podawania enalaprylu pacjentom po niedawnym przeszczepieniu nerki. Z tego powodu nie zaleca się leczenia enalaprylem.

Pacjenci hemodializowani

Nie zaleca się stosowania enalaprylu u pacjentów wymagaj ących dializowania z powodu niewydolności nerek. U pacjentów dializowanych z zastosowaniem błon filtracyjnych o dużej przepuszczalności (np. AN 69®) i leczonych jednocześnie inhibitorami ACE obserwowano reakcje rzekomoanafilaktyczne. U tych pacjentów należy rozważyć zastosowanie innego rodzaju błon dializacyjnych lub leku przeciwnadciśnieniowego z innej grupy.

Niewydolność wątroby

Rzadko, stosowanie inhibitorów ACE było związane z wystąpieniem zespołu, który rozpoczyna się od żółtaczki cholestatycznej lub zapalenia wątroby, prowadzących do piorunuj ącej martwicy wątroby i (czasami) zgonu. Mechanizm tego zespołu nie jest poznany. U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, u których wystąpiła żółtaczka lub znaczne zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, należy przerwać stosowanie inhibitora ACE i zastosować odpowiednie postępowanie medyczne (patrz Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania, Hydrochlorotiazyd, Choroba wątroby punkt 4.4).

Neutropenia/agranulocytoza

Opisywano występowanie neutropenii/agranulocytozy, małopłytkowości i niedokrwistości u pacjentów otrzymuj ących inhibitory ACE. Neutropenia występuje rzadko u pacjentów z prawidłową czynnością nerek, bez żadnych innych czynników ryzyka. Enalapryl należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z kolagenozami naczyń, leczonych lekami immunosupresyjnymi, allopurynolem lub prokainamidem oraz w sytuacji, gdy te czynniki współistniej ą, szczególnie w przypadku wcześniejszego występowania zaburzeń czynności nerek. U niektórych z tych pacjentów występowały ciężkie zakażenia, które w nielicznych przypadkach były oporne na intensywne leczenie antybiotykami. Jeżeli enalapryl jest stosowany u takich pacjentów, zalecana jest okresowa kontrola ilości leukocytów. Należy poinformować pacjentów, aby zgłaszali lekarzowi wszystkie objawy zakażenia.

Hiperkaliemia

U niektórych pacjentów leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny, w tym enalaprylem, obserwowano zwiększenie stężenia potasu w surowicy.

Do pacjentów zagrożonych wystąpieniem hiperkaliemii należą osoby z niewydolnością nerek, zaburzeniami czynności nerek, w wieku powyżej 70 lat, cukrzycą, współistniejącymi zaburzeniami, w szczególności odwodnieniem, ostrą dekompensacj ą w przebiegu niewydolności serca, kwasicą metaboliczną i jednocześnie przyjmujące leki moczopędne oszczędzające potas (np. spironolokton, eplerenon, triamteren lub amiloryd), suplementy potasu lub substytuty soli zawierające potas bądź inne leki powodujące zwiększenie stężenia potasu w surowicy (np. heparynę). Stosowanie suplementów potasu, leków moczopędnych oszczędzaj ących potas lub substytutów soli zawieraj ących potas, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, może prowadzić do znacznego zwiększenia stężenia potasu w surowicy.

Hiperkaliemia może powodować ciężkie, w niektórych przypadkach zakończone zgonem zaburzenia rytmu serca. Jeżeli jednoczesne stosowanie enalaprylu i któregokolwiek z wyżej wymienionych produktów jest konieczne, należy je stosować ostrożnie oraz regularnie kontrolować stężenie potasu w surowicy (patrz Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania, Maleinian enalaprylu - hydrochlorotiazyd, Hiperkaliemia, Hydrochlorotiazyd, Działania metaboliczne i endokrynologiczne punkt 4.4 i punkt 4.5).

Pacjenci z cukrzycą

U pacjentów z cukrzycą leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną, należy ściśle kontrolować stężenie glukozy we krwi, szczególnie podczas pierwszego miesiąca stosowania inhibitora ACE (patrz Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania, Hydrochlorotiazyd, Działania metaboliczne i endokrynologiczne punkt 4.4 i punkt 4.5)

Nadwrażliwość/obrzęk naczynioruchowy

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym maleinianem enalaprylu, obserwowano występowanie obrzęku naczynioruchowego twarzy, kończyn, warg, języka, głośni i (lub) krtani. Obrzęk naczynioruchowy może wystąpić w dowolnym momencie leczenia.

W takich przypadkach należy niezwłocznie przerwać podawanie produktu Benalapril PLUS i wdrożyć odpowiednie postępowanie, jak również upewnić się, że przed zakończeniem obserwacji wszystkie objawy ustąpiły. Nawet w przypadkach, w których występuje jedynie obrzęk języka bez zaburzeń oddychania, pacjenci mogą wymagać przedłużonej obserwacji, gdyż leczenie lekami przeciwhistaminowymi i kortykosteroidami może być niewystarczające.

Bardzo rzadko obserwowano przypadki zgonów spowodowanych obrzękiem naczynioruchowym krtani lub języka. U pacjentów z obrzękiem języka, głośni lub krtani może wystąpić zwężenie dróg oddechowych, szczególnie u osób po zabiegu chirurgicznym na drogach oddechowych. W przypadku obrzęku j ęzyka, głośni lub krtani, mogących doprowadzić do niedrożności dróg oddechowych należy zastosować odpowiednie leczenie, które może obejmować podanie podskórne roztworu epinefryny 1:1000 (0,3 ml do 0,5 ml) i (lub) niezwłoczne zapewnienie drożności dróg oddechowych.

Opisywano, że częstość występowania obrzęku naczynioruchowego u pacjentów rasy czarnej otrzymujących inhibitory ACE jest większa w porównaniu z pacjentami rasy białej.

Jednak, ogólnie rzecz biorąc, u pacjentów rasy czarnej występuje zwiększone ryzyko obrzęku naczynioruchowego.

Ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego podczas leczenia inhibitorem ACE może być większe u pacjentów z obrzękiem naczynioruchowym nie związanym z leczeniem inhibitorem ACE w wywiadzie (patrz także punkt 4.3).

Reakcje rzekomoanaflaktyczne podczas leczenia odczulającego jadem owadów błonkoskrzydłych Rzadko obserwowano zagrażające życiu reakcje rzekomoanafilaktyczne w trakcie odczulania jadem owadów błonkoskrzydłych u pacjentów otrzymuj ących inhibitory ACE. Reakcjom tym można zapobiec przez czasowe przerwanie leczenia inhibitorem konwertazy angiotensyny przed każdym odczulaniem.

Reakcje rzekomoanafilaktyczne w czasie aferezy LDL

Rzadko obserwowano zagrażaj ące życiu reakcje rzekomoanafilaktyczne w trakcie aferezy lipoprotein o małej gęstości (LDL) przy użyciu siarczanu dekstranu u pacjentów otrzymujących inhibitory ACE. Reakcjom tym można zapobiec przez czasowe przerwanie leczenia inhibitorem konwertazy angiotensyny przed każdą aferezą.

Kaszel

Opisywano występowanie kaszlu u pacjentów stosujących inhibitory ACE. Kaszel ten jest suchy, uporczywy i ustępuje samoistnie po przerwaniu leczenia. Prowadząc diagnostykę różnicową kaszlu należy wziąć pod uwagę kaszel wywołany przez inhibitor ACE.

Zab iegi chirurgiczne/znieczulenie

Enalapryl blokuje tworzenie angiotensyny II i tym samym upośledza zdolność do kompensacji poprzez system renina - angiotensyna u pacjentów poddawanych dużym zabiegom chirurgicznym lub w trakcie znieczulenia lekami powodującymi niedociśnienie. W przypadku niedociśnienia, które powstało w powyższym mechanizmie, ciśnienie krwi można podwyższyć zwiększając objętość wewnątrznaczyniową (patrz punkt 4.5).

Ciąża

Nie należy rozpoczynać podawania inhibitorów ACE podczas ciąży. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia inhibitorem ACE, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie inhibitorów ACE i, jeśli jest to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Różnice etniczne

Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów ACE, enalapryl jest wyraźnie mniej skuteczny pod względem obniżania ciśnienia tętniczego krwi u osób rasy czarnej, w porównaniu z osobami innych ras, być może z powodu częstszego występowania stanów niskoreninowych w populacji pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem.

Hydrochlorotiazyd

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek tiazydy nie są nieodpowiednimi lekami moczopędnymi i są nieskuteczne w przypadku klirensu kreatyniny wynoszącego 30ml/min lub mniej (tj. w przypadku umiarkowanej lub ciężkiej niewydolności nerek) (patrz punkt 4.2 i Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania, Maleinian enalaprylu - hydrochlorotiazyd, Zaburzenia czynności nerek, Maleinian enalaprylu, Zaburzenia czynności nerek punkt 4.4).

Choroby wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub postępującą chorobą wątroby tiazydy należy stosować ostrożnie, gdyż niewielkie zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej mogą wywołać śpiączkę wątrobową (patrz Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania, Maleinian enalaprylu, Zaburzenia czynności wątroby punkt 4.4).

Działania metaboliczne i endokrynologiczne

Leczenie tiazydami może zaburzać tolerancję glukozy. Konieczna może być modyfikacja dawki leków przeciwcukrzycowych, włączając insulinę (patrz Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania, Maleinian enalaprylu, Pacjenci z cukrzycą punkt 4.4). .

Zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów może być związane z leczeniem tiazydowymi lekami moczopędnymi.

Leczenie tiazydami u niektórych pacjentów może powodować zwiększone stężenie kwasu moczowego lub dnę moczanową. Zwiększone stężenie kwasu moczowego wydaje się być związane z dawką leku. Ponadto enalapryl może zwiększać stężenie kwasu moczowego w moczu i tym samym zmniejszać efekt hiperuremiczny hydrochlorotiazydu.

Tak jak w przypadku wszystkich pacjentów leczonych lekami moczopędnymi, należy okresowo kontrolować stężenie elektrolitów w surowicy.

Tiazydy, w tym hydrochlorotiazyd, mogą powodować zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (hipokaliemię, hiponatremię i zasadowicę hipochloremiczną).

Objawy ostrzegające o zaburzeniach gospodarki wodno-elektrolitowej to: kserostomia, pragnienie, osłabienie, letarg, somnolencja, niepokój ruchowy, ból lub kurcze mięśni, zmęczenie mięśni, niedociśnienie, skąpomocz, tachykardia i zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności i wymioty. Chociaż stosowanie tiazydowych leków moczopędnych może prowadzić do wystąpienia hipokaliemii, jednoczesne podawanie enalaprylu może zmniejszyć hipokaliemię wywołaną lekiem moczopędnym. Ryzyko wystąpienia hipokaliemii jest największe u pacjentów z marskością wątroby, u pacjentów z nasiloną diurezą, u pacjentów z niedostateczną doustną podażą elektrolitów oraz u pacjentów jednocześnie leczonych kortykosteroidami lub ACTH (patrz punkt 4.5).

W czasie upalnej pogody u pacjentów z obrzękami może wystąpić hiponatremia. Niedobór chlorków jest zazwyczaj niewielki i nie wymaga leczenia.

Tiazydy mogą zmniejszać wydalanie wapnia z moczem i powodować przej ściowe i niewielkie zwiększenie stężenia wapnia w surowicy krwi przy braku stwierdzonych zaburzeń metabolizmu wapnia. Znaczna hiperkalcemia może być oznaką ukrytej nadczynności przytarczyc. Przed przeprowadzeniem badań czynności przytarczyc należy odstawić tiazydy.

Wykazano, że tiazydy zwiększaj ą wydalanie magnezu w moczu, co może prowadzić do hipomagnezemii.

Testy antydopingowe

Hydrochlorotiazyd wchodzący w skład tego produktu leczniczego może powodować dodatni wynik w teście antydopingowym.

Nadw rażliw ość

U pacjentów przyjmujących tiazydy z alergią lub astmą oskrzelową w wywiadzie lub bez takiego wywiadu mogą występować reakcje nadwrażliwości. Opisano zaostrzenie lub uaktywnienie tocznia rumieniowatego układowego podczas stosowania tiazydów.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Maleinian enalaprvlu/hvdrochlorotiazvd Inne leki przeciwnadciśnieniowe

Jednoczesne stosowanie tych leków może nasilać hipotensyjne działanie enalaprylu i hydrochlorotiazydu. Jednoczesne stosowanie razem z nitrogliceryną i innymi nitratami lub lekami rozszerzającymi naczynia, może dodatkowo obniżać ciśnienie tętnicze krwi.

Lit

Podczas jednoczesnego stosowania litu i inhibitorów ACE opisywano występowanie odwracalnego zwiększenia stężenia litu w surowicy oraz objawy toksyczności. Jednoczesne stosowanie z tiazydowymi lekami moczopędnymi może zwiększać ryzyko wystąpienia działań toksycznych litu i nasilać już zwiększone przez inhibitory ACE ryzyko działań toksycznych litu.

Z tego powodu nie zaleca się jednoczesnego stosowania produktu Benalapril Plus z litem. Jeżeli zastosowanie takiego skojarzenia jest konieczne, należy uważnie kontrolować stężenie litu w surowicy (patrz punkt 4.4).

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

Przewlekłe podawanie NLPZ może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie inhibitora ACE lub może zmniejszać działanie moczopędne, powodujące utratę sodu i przeciwnadciśnieniowe leków moczopędnych.

NLPZ (w tym inhibitory COX-2) i antagoniści receptora angiotensyny II lub inhibitory ACE wywierają addytywne działanie powodujące zwiększenie stężenia potasu w surowicy i mogą prowadzić do pogorszenia czynności nerek. Takie skutki są zazwyczaj odwracalne. Rzadko może wystąpić ostra niewydolność nerek, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, takich jak pacjenci w podeszłym wieku lub osoby odwodnione, w tym pacjenci leczeni lekami moczopędnymi.

Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron

Odnotowano w literaturze, że u pacjentów z rozpoznaną miażdżycą tętnic, niewydolnością serca, cukrzycą z uszkodzeniami narządowymi, podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia niedociśnienia, omdlenia, hiperkaliemii oraz zaburzeń czynności nerek (włączając ostrą niewydolność nerek) w porównaniu z zastosowaniem jednego leku wpływającego na układ renina-angiotensyna-aldosteron. Zastosowanie podwójnej blokady (np. poprzez dodanie inhibitora ACE do antagonisty receptora angiotensyny II) powinno być ograniczone do indywidualnie określonych przypadków, należy wówczas ściśle kontrolować pracę nerek.

Maleinian enalaprylu

Leki moczopędne oszczędzające potas lub suplementy potasu

Inhibitory ACE zmniejszają utratę potasu wywołaną przez leki moczopędne. Leki moczopędne oszczędzające potas (np. spironolakton, eplerenon, triamteren lub amiloryd), suplementy potasu lub substytuty soli zawierające potas mogą prowadzić do istotnego zwiększenia stężenia potasu w surowicy. Jeżeli jednoczesne stosowanie tych leków jest wskazane ze względu na występowanie hipokaliemii, leki te należy stosować ostrożnie i regularnie monitorować stężenie potasu w surowicy (patrz punkt 4.4).

Leki moczopędne (diuretyki tiazydowe lub pętlowe)

Wcześniejsze leczenie dużymi dawkami leków moczopędnych może prowadzić do zmniejszenia obj ętości płynów wewnątrzustrojowych i powodować ryzyko niedociśnienia podczas rozpoczynania leczenia enalaprylem (patrz punkt 4.2 i 4.4). Działanie hipotensyjne można zmniejszyć przez odstawienie leku moczopędnego lub zwiększenie objętości płynów lub spożycia soli.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne/leki przeciwpsychotyczne/leki znieczulające Jednoczesne stosowanie niektórych produktów używanych do znieczulenia, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych i leków przeciwpsychotycznych z inhibitorami ACE może prowadzić do dodatkowego obniżenia ciśnienia tętniczego (patrz punkt 4.4).

Sympatykomimetyki

Leki sympatykomimetyczne mogą osłabiać przeciwnadciśnieniowe działanie inhibitorów ACE.

Leki przeciwcukrzycowe

Wyniki badań epidemiologicznych sugeruj ą, że jednoczesne podawanie inhibitorów ACE i leków przeciwcukrzycowych (insuliny, doustnych leków przeciwcukrzycowych) może prowadzić do nasilenia działania zmniejszającego stężenie glukozy we krwi i zwiększać ryzyko hipoglikemii. Większe prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska występuje w czasie pierwszych tygodni leczenia skojarzonego oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.8).

Alkohol

Alkohol nasila działanie hipotensyjne inhibitorów ACE.

Kwas acetylosalicylowy, leki trombolityczne i leki beta-adrenolityczne

Enalapryl można bezpiecznie podawać jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym (w dawkach kardiologicznych), lekami trombolitycznymi i lekami beta-adrenolitycznymi.

Leki zawieraj ące sole złota

Reakcje przypominające objawy takie jak po podaniu azotanów (w tym zaczerwienienie twarzy, nudności, wymioty i niedociśnienie) zostały rzadko odnotowane po jednoczesnym podaniu leków zawierających sole złota (aurotiojabłczan sodu) we wstrzyknięciach oraz inhibitorów ACE, w tym enalaprylu.

Hydrochlorotiazyd

Niedepolaryzujące leki zwiotczające mięśnie Tiazydy mogą nasilać odpowiedź na tubokurarynę.

Alkohol, barbiturany i opioidowe leki przeciwbólowe Może wystąpić nasilenie niedociśnienia ortostatycznego.

Leki przeciwcukrzycowe (leki doustne i insuliny)

Może być wymagane dostosowanie dawki leku przeciwcukrzycowego (patrz punkt 4.8).

Żywice cholestyramina i kolestypol

Wchłanianie hydrochlorotiazydu może zostać zaburzone w obecności żywic jonowymiennych. Pojedyncze dawki zarówno cholestyraminy, jak i kolestypolu wiążą hydrochlorotiazyd i obniżają jego wchłanianie z przewodu pokarmowego odpowiednio do 85 i 43 procent.

Leki zwiększające odstęp QT (np. chinidyna, prokainamid, amiodaron, sotalol)

Zwiększone ryzyko wystąpienia częstoskurczu typu „torsades de pointes”.

Glikozydy naparstnicy

Hipokaliemia może uwrażliwić lub nasilić odpowiedź serca na toksyczne działanie naparstnicy (np. zwiększenie pobudliwości komór).

Kortykosteroidy, ACTH, amfoterycyna B (podawana pozajelitowo)Nasilony niedobór elektrolitów, w szczególności hipokaliemia.

Leki moczopędne kaliuretyki (np. furosemid), karbenoksolon lub nadużywanie leków przeczyszczających.

Hydrochlorotiazyd może zwiększać utratę potasu i/lub magnezu.

Aminy presyjne (np. noradrenalina)

Działanie amin presyjnych może być obniżone.

Sole wapnia

Podczas jednoczesnego podawania z tiazydowymi lekami moczopędnymi może wystąpić zwiększone stężenie wapnia w surowicy z powodu zmniejszonego wydalania wapnia.

Leki immunosupresyjne, kortykosteroidy do stosowania ogólnego, prokainamid Zmniejszenie ilości leukocytów, leukopenia.

Leki cytostatyczne (np. cyklofosfamid, fluorouracyl, metotreksat)

Tiazydy mogą obniżać wydalanie nerkowe leków cytotoksycznych i wzmagać ich działanie mielosupresyjne.

Leki przeciw dnie (np. allopurynol, benzobromaron)

Leczenie dny może wymagać zwiększenia dawki, ponieważ hydrochlorotiazyd wykazuje tendencj ę do zwiększania stężenia kwasu moczowego.

Badania biochemiczne

Hydrochlorotiazyd może wpływać na wyniki testu z bentyromidem. Tiazydy mogą zmniejszać stężenie PBI (jod związany z białkami) w surowicy, bez objawów zaburzeń czynności tarczycy.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Inhibitory ACE

Nie zaleca się stosowania inhibitorów ACE podczas pierwszego trymestru ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie inhibitorów ACE jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Dane epidemiologiczne odnoszące się do ryzyka działania teratogennego w przypadku narażenia na inhibitory ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie są rozstrzygające; jednakże nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia inhibitorem ACE, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie inhibitorów ACE i, jeśli jest to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne.

Narażenie na inhibitory ACE w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje toksyczne działanie na ludzki płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia). (Patrz także punkt 5.3). Jeśli narażenie na inhibitory ACE wystąpiło od drugiego trymestru ciąży zaleca się badanie ultrasonograficzne czynności nerek i czaszki. Noworodki, których matki przyjmowały inhibitory ACE należy ściśle obserwować ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Hydrochlorotiazyd:

Doświadczenie ze stosowaniem hydrochlorotiazydu podczas ciąży jest ograniczone, zwłaszcza podczas pierwszego trymestru ciąży. Dane uzyskane z badań na zwierzętach są niewystarczające. Hydrochlorotiazyd przenika przez łożysko. Na podstawie farmakologicznego mechanizmu działania hydrochlorotiazydu wiadomo, że jego stosowanie podczas drugiego i trzeciego trymestru ciąży może zaburzyć przepływ płodowo-łożyskowy i może powodować u płodu i noworodka działania takie jak, żółtaczka, zaburzenia równowagi elektrolitowej i małopłytkowość.

Hydrochlorotiazydu nie należy stosować w leczeniu obrzęków ciążowych, nadciśnienia ciążowego lub stanu przedrzucawkowego, ze względu na ryzyko zmniejszenia objętości osocza i hipoperfuzji łożyska bez korzystnego wpływu na przebieg choroby.

Hydrochlorotiazydu nie należy stosować w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego u kobiet w ciąży, z wyjątkiem rzadko występujących sytuacji, gdy inne leczenie nie może być stosowane.

Karmienie piersią Enalapryl:

Ograniczone dane farmakokinetyczne wykazują bardzo małe stężenia w mleku kobiecym (patrz punkt 5.2). Chociaż te stężenia wydają się być nieznaczące klinicznie, nie zaleca się stosowania enalaprylu podczas karmienia piersią niemowląt urodzonych przedwcześnie oraz przez kilka pierwszych tygodni po porodzie, ze względu na hipotetyczne ryzyko działania na układ sercowo-naczyniowy i nerki, a także ze względu na niewystarczające doświadczenia kliniczne. W przypadku starszych niemowląt, można rozważyć zastosowanie enalaprylu u kobiet karmiących piersią, jeśli takie leczenie jest konieczne dla matki, a dziecko pozostaje pod obserwacją w kierunku jakichkolwiek działań niepożądanych.

Hydrochlorotiazyd:

Hydrochlorotiazyd przenika do mleka kobiecego w niewielkiej ilości. Duże dawki tiazydowych leków moczopędnych wywołuj ąc intensywną diurezę mogą zahamować wytwarzanie mleka.

Nie zaleca się stosowania produktu Benalapril PLUS w okresie karmienia piersią. Jeżeli podczas karmienia piersią stosuje się produkt Benalapril Plus dawka powinna być tak mała jak to możliwe.

Płodność

Nie przeprowadzono badań wpływu produktu Benalapril Plus na płodność u ludzi.

Enalapryl:

Badania toksycznego wpływu na rozród sugerują, że enalapryl nie wpływa na płodność i zdolność rozrodu u szczurów.

Hydrochlorotiazyd:

W badaniach toksycznego wpływu na rozród hydrochlorotiazyd nie wywiera istotnego negatywnego wpływu na płodność u samic i samców myszy i szczurów.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn należy wziąć pod uwagę, iż sporadycznie mogą występować zawroty głowy lub zmęczenie (patrz punkt 4.8).

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane odnotowane w przypadku produktu Benalapril Plus, enalaprilu stosowanego jako jedyny lek lub hydrochlorotiazydu stosowanego jako jedyny lek zarówno podczas badań klinicznych, jaki i po wprowadzeniu na rynek obejmuj ą:

[Bardzo często (>1/10); często (>1/100, <1/10); niezbyt często (>1/1,000, <1/100); rzadko (>1/10,000, <1/1,000); bardzo rzadko (<1/10,000), częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych).]

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Rzadko:    zapalenie ślinianek

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Niezbyt często:    niedokrwistość (w tym niedokrwistość aplastyczna i hemolityczna)

Rzadko:    neutropenia, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie hematokrytu,

małopłytkowość, agranulocytoza, zahamowanie czynności szpiku kostnego, leukopenia, pancytopenia, limfadenopatia, choroby autoimmunologiczne

Zaburzenia endokrynologiczne

Częstość nieznana:    zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Często:    hipokaliemia, wzrost stężenia cholesterolu, wzrost stężenia trójglicerydów,

hiperurykemia

Niezbyt często:    hipoglikemia (patrz punkt 4.4), hipomagnezemia, dna

Rzadko:    wzrost stężenia glukozy we krwi, cukromocz

Bardzo rzadko:    zasadowica metaboliczna, hiperkalcemia (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia układu nerwowego i psychiczne:

Często:    bóle głowy, depresja, omdlenie, zaburzenia smaku

Niezbyt często:    splątanie, senność, bezsenność, nerwowość, parestezje, zawroty głowy

pochodzenia błędnikowego, obniżenie libido

Rzadko:    koszmary senne, zaburzenia snu, niedowład (spowodowany hipokaliemią)

nieostre widzenie


Zaburzenia oka: Bardzo często:

Niezbyt często:

ksantopsja


Zaburzenia ucha i błędnika:

Niezbyt często:    szumy uszne

Zaburzenia serca i naczyń:

Bardzo często: Często:

Niezbyt często:


Rzadko:


zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego

niedociśnienie, niedociśnienie ortostatyczne, zaburzenia rytmu serca, dławica piersiowa, częstoskurcz

nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy), kołatanie serca, zawał mięśnia sercowego lub incydent naczyniowo-mózgowy, prawdopodobnie wtórny do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego u pacjentów z grupy dużego ryzyka (patrz punkt 4.4)

objaw Raynaud’a, martwicze zapalenie naczyń (zapalenie naczyń, zapalenie


naczyń skóry)


Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia


Bardzo często: Często:

Niezbyt często: Rzadko:


kaszel

duszność

katar, ból gardła i chrypka, skurcz oskrzeli/napad astmy oskrzelowej nacieki w płucach, zespół zaburzeń oddechowych (w tym zapalenie płuc i obrzęk płuc), nieżyt błony śluzowej nosa, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych/eozynofilowe zapalenie płuc

Zaburzenia żołądka i jelit:


Bardzo często: Często:

Niezbyt często:


Rzadko: Bardzo rzadko:


nudności

biegunka, ból brzucha

niedrożność jelit, zapalenie trzustki, wymioty, niestrawność, zaparcia,

jadłowstręt, podrażnienie żołądka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wrzód

trawienny, wzdęcie z oddawaniem gazów

zapalenie jamy ustnej/owrzodzenia aftowe, zapalenie języka

obrzęk naczynioruchowy jelit


Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Rzadko:    niewydolność wątroby, martwica wątroby (która może prowadzić do zgonu),

zapalenie wątroby - wątrobowokomórkowe lub cholestatyczne, żółtaczka, zapalenie pęcherzyka żółciowego (w szczególności u osób ze stwierdzoną kamicą żółciową)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często:    wysypka (wykwity), nadwrażliwość/obrzęk naczynioruchowy: opisywano

obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, warg, j ęzyka, głośni i (lub) krtani (patrz punkt 4.4)

Niezbyt często:    pocenie się, świąd, pokrzywka, łysienie, reakcje nadwrażliwości na światło

Rzadko:    rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, złuszczające zapalenie

skóry, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, plamica, skórny toczeń rumieniowaty i reakcje podobne, pęcherzyca, erytrodermia, reakcje anafilaktyczne

Opisywano występowanie zespołu, który może obejmować niektóre lub wszystkie z następujących objawów: gorączka, zapalenie błon surowiczych, zapalenie naczyń, ból mięśni/zapalenie mięśni, ból stawów/zapalenie stawów, dodatnie miano przeciwciał przeciwj ądrowych, podwyższone OB, eozynofilia i leukocytoza. Może występować wysypka, nadwrażliwość na światło lub inne objawy skórne.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Często:    kurcze mięśni

Niezbyt często:    ból stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Niezbyt często:    zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek, białkomocz

Rzadko:    skąpomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Niezbyt często:    impotencja

Rzadko:    ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo często:    astenia

Często:    ból w klatce piersiowej,    zmęczenie

Niezbyt często:    złe samopoczucie, gorączka

Badania diagnostyczne:

Często:    hiperkaliemia, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy

Niezbyt często:    zwiększenie stężenia mocznika we krwi, hiponatremia

Rzadko:    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia

bilirubiny w surowicy

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Brak szczegółowych informacji dotyczących leczenia przedawkowania produktu Benalapril PLUS. Leczenie jest objawowe i podtrzymujące. Należy przerwać podawanie leku Benalapril PLUS i uważnie monitorować stan pacjenta. Zalecane postępowanie to wywołanie wymiotów, podanie węgla aktywowanego oraz podanie środków przeczyszczaj ących, jeśli od zażycia produktu upłynęło niewiele czasu, uzupełnienie płynów, wyrównanie równowagi elektrolitowej i niedociśnienia za pomocą ustalonych procedur.

Enalaprylu maleinian

Główny objaw przedawkowania odnotowany do tej pory to znaczne niedociśnienie, występujące 6 godzin po przyj ęciu tabletek, z równoczesną blokadą układu renina-angiotensyna oraz otępieniem.

Objawy związane z przedawkowaniem inhibitorów ACE mogą obejmować: wstrząs krążeniowy, zaburzenia elektrolitowe, niewydolność nerek, hiperwentylacj ę, tachykardię, kołatanie serca, bradykardię, zawroty głowy, niepokój i kaszel.

Po przyjęciu enalaprylu w dawkach 300 mg i 440 mg obserwowano stężenia enalaprylatu w osoczu odpowiednio 100-krotnie i 200-krotnie większe niż po przyjęciu dawek terapeutycznych.

Zalecane leczenie przedawkowania to podanie roztworu fizjologicznego chlorku sodu we wlewie dożylnym. W przypadku wystąpienia niedoci śnienia pacjenta należy ułożyć w pozycji przeciwwstrząsowej. Można rozważyć zastosowanie angiotensyny II we wlewie (lub) podać dożylnie katecholaminy. Jeśli przyjęcie produktu miało miejsce niedawno, należy rozważyć postępowanie zmierzające do usunięcia enalaprylu maleinianu z organizmu (np. wywołanie wymiotów, płukanie żołądka, podanie absorbentów lub siarczanu sodu).

Enalaprylat można usunąć z krążenia przez hemodializę (patrz punkt 4.4). W przypadku bradykardii opornej na leczenie wskazane jest zastosowanie rozrusznika serca. Należy monitorować parametry życiowe, stężenie elektrolitów i kreatyniny w surowicy.

Hydrochlorothiazyd

Najczęstszymi oznakami i objawami są te spowodowane niedoborem elektrolitów (hipokaliemia, hipochloremia, hiponatremia) i odwodnienie na skutek nadmiernej diurezy. W przypadku jednoczesnego podania glikozydów naparstnicy, hipokaliemia może sprzyjać wystąpieniu zaburzeń rytmu serca.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory konwertazy angiotensyny i leki moczopędne Kod ATC: C09BA02

Benalapril PLUS jest produktem złożonym, zawierającym inhibitor konwertazy angiotensyny -enalapryl i lek moczopędny o działaniu przeciwnadciśnieniowym - hydrochlorotiazyd.

Maleinian enalaprylu

Enalaprylu maleinian jest solą maleinianową enalaprylu, pochodną dwóch aminokwasów,

L-alaniny i L-proliny. Konwertaza angiotensyny (ACE) jest peptydylową dwupeptydazą, katalizującą przekształcenie angiotensyny I w angiotensynę II, substancję o działaniu naczyniozwężającym. Po wchłonięciu enalapryl ulega hydrolizie do enalaprylatu, który hamuje ACE. Hamowanie ACE powoduje zmniejszenie stężenia angiotensyny II w osoczu, które prowadzi do zwiększenia aktywności reninowej osocza (na skutek wyeliminowania ujemnego sprzężenia zwrotnego związanego z wydzielaniem reniny) oraz zmniejszenia wydzielania aldosteronu.

ACE jest identyczna z kininazą II. Dlatego enalapryl może także blokować rozkład bradykininy, peptydu o silnym działaniu naczyniorozszerzającym. Jednakże rola, jaką to zjawisko odgrywa w terapeutycznym działaniu enalaprylu nie została dotychczas wyjaśniona.

Mimo, że mechanizm, dzięki któremu enalapryl powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, polega głównie na blokowaniu układu renina-angiotensyna-aldosteron, to enalapryl wykazuje działanie przeciwnadciśnieniowe również u pacjentów z nadciśnieniem niskoreninowym.

Podawanie enalaprylu pacjentom z nadciśnieniem powoduje obniżenie ciśnienia krwi zarówno w pozycji leżącej, jak i stojącej, bez znaczącego przyspieszenia czynności serca.

Objawowe niedoci śnienie ortostatyczne występuje rzadko. U niektórych pacjentów uzyskanie optymalnego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi może wymagać kilkutygodniowej terapii. Nagłe odstawienie enalaprylu nie wiąże się z gwałtownym zwiększeniem ciśnienia tętniczego krwi.

Skuteczne zahamowanie czynności ACE występuje zazwyczaj po upływie 2 do 4 godzin po doustnym podaniu pojedynczej dawki enalaprylu. Początek działania przeciwnadciśnieniowego obserwuje się zazwyczaj po upływie jednej godziny, największe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi uzyskuje się po upływie 4 do 6 godzin od podania leku. Czas trwania działania jest zależny od dawki. Jednakże wykazano, że podczas stosowania zalecanych dawek działanie przeciwnadciśnieniowe i hemodynamiczne utrzymuje się przez co najmniej 24 godziny.

W badaniach hemodynamicznych u pacjentów z nadciśnieniem pierwotnym, obniżeniu ciśnienia tętniczego towarzyszyło zmniejszenie obwodowego oporu tętniczego i zwiększenie pojemności minutowej serca i brak lub tylko nieznaczne zmiany częstości akcji serca. Po podaniu enalaprylu następowało zwiększenie przepływu nerkowego krwi, bez zmiany tempa przesączania kłębuszkowego. Nie obserwowano zatrzymywania sodu lub wody. Jednakże u pacjentów, u których przed rozpoczęciem leczenia tempo przesączania kłębuszkowego było małe, zazwyczaj obserwowano jego zwiększenie.

W krótkoterminowych badaniach klinicznych przeprowadzonych wśród pacjentów z cukrzycą lub bez i z zaburzeniami czynności nerek, po podaniu enalaprylu obserwowano zmniej szenie albuminurii i wydalania z moczem IgG oraz białka całkowitego.

Podczas jednoczesnego podawania diuretyków tiazydowych, działanie enalaprylu obniżające ciśnienie tętnicze krwi jest co najmniej addytywne. Enalapryl może zmniejszać lub zapobiegać wystąpieniu hipokaliemii wywołanej przez tiazydy.

Hydrochlorotiazyd

Hydrochlorotiazyd jest tiazydowym lekiem moczopędnym, który działa przez hamowanie wchłaniania zwrotnego sodu w kanalikach krętych dalszych. Zwiększa wydalanie sodu i chlorków w moczu, a w mniejszym stopniu wydalanie potasu i magnezu, w ten sposób zwiększaj ąc wydalanie moczu i wywierając działanie przeciwnadciśnieniowe.

Czas do wystąpienia działania moczopędnego wynosi około 2 godziny. Działanie moczopędne osiąga swoje maksimum po 4 godzinach i utrzymuje się przez 6 do 12 godzin. Po przekroczeniu pewnej dawki tiazydowe leki moczopędne osiągająplateau pod względem działania terapeutycznego, natomiast działania niepożądane w dalszym ciągu nasilają się wraz ze zwiększaniem dawki. Gdy leczenie jest nieskuteczne, zwiększanie dawki leku powyżej zalecanych dawek nie przynosi pożądanego efektu, za to często prowadzi do wystąpienia działań niepożądanych.

Maleinian enalaprylu/hydrochlorotiazyd

Jednoczesne podawanie enalaprylu i hydrochlorotiazydu w badaniach klinicznych prowadziło do silniejszego obniżenia ciśnienia krwi niż gdy każdy z tych leków podawano w monoterapii.

Enalapryl może zmniejszać lub zapobiegać wystąpieniu hipokaliemii wywołanej przez hydrochlorotiazyd.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Enalapryl

Wchłanianie

Po podaniu doustnym enalapryl wchłania się szybko, maksymalne stężenie w surowicy występuje w ciągu godziny. W oparciu o badanie stężenia leku w moczu, stopień wchłaniania enalaprylu po doustnym podaniu tabletki enalaprylu wynosi około 60%. Obecność pokarmu w przewodzie pokarmowym nie wpływa na wchłanianie podanego doustnie enalaprylu.

Po wchłonięciu podany doustnie enalapryl ulega szybkiej i intensywnej hydrolizie do enalaprylatu, silnego inhibitora konwertazy angiotensyny. Maksymalne stężenie enalaprylatu w surowicy występuje po około 4 godzinach po doustnym podaniu tabletki enalaprylu. Efektywny kumulacyjny okres półtrwania enalaprylatu po doustnym podaniu wielu dawek enalaprylu wynosi 11 godzin. U osób z prawidłową czynnością nerek stężenia w surowicy w stanie stacjonarnym enalaprylatu uzyskiwano po 4 dniach leczenia.

Dystrybucja

W zakresie terapeutycznie istotnych stężeń wiązanie enalaprylatu z białkami osocza u człowieka nie jest większe niż 60%.

Metabolizm

Poza przekształcaniem do enalaprylatu, nie ma dowodów na inny istotny metabolizm enalaprylu. Eliminacja

Enalaprylat jest wydalany głównie przez nerki. Głównym składnikiem w moczu jest enalaprylat, stanowiący około 40% podanej dawki i niezmieniony enalapryl (około 20%).

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek narażenie na enalapryl i enalaprylat jest większe.

U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 40 - 60 ml/min), pole powierzchni pod krzywą AUC w stanie stacjonarnym enalaprylatu podczas podawania enalaprylu w dawce 5 mg raz na dobę, było około dwukrotnie większe niż u pacjentów z prawidłową czynnością nerek. W ciężkich zaburzeniach czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), pole powierzchni pod krzywą AUC było większe około 8 razy. W takim stopniu niewydolności nerek efektywny okres półtrwania enalaprylatu po podaniu dawek wielokrotnych enalaprylu maleinianu oraz czas do osiągnięcia stanu stacjonarnego jest wydłużony.

Laktacja:

Po podaniu pojedynczej doustnej dawki 20 mg leku pięciu kobietom po porodzie średnie szczytowe stężenie enalaprylu w mleku wynosiło 1,7 pg/l (przedział od 0,54 do 5,9 pg/l) po upływie 4 do 6 godzin od przyjęcia leku. Średnie szczytowe stężenie enalaprylatu w mleku wynosiło 1,7 pg/l (przedział od 1,2 do 2,3 pg/l); szczytowe stężenia odnotowywano w różnych porach w okresie 24 godzin. Przy zastosowaniu danych dotyczących szczytowych stężeń leku w mleku kobiecym szacuje się, że dziecko karmione wyłącznie piersią otrzymałoby maksymalnie około 0,16% dawki dostosowanej do masy ciała matki. U kobiety przyjmującej doustnie enalapryl 10 mg dziennie przez 11 miesięcy szczytowe stężenie enalaprylu w mleku wynosiło 2 pg/l po upływie 4 godzin od przyjęcia leku, a szczytowe stężenie enalaprylatu wynosiło 0,75 pg/l około 9 godzin po przyjęciu leku. Całkowita ilość enalaprylu i enalaprylatu w mleku kobiety mierzona w okresie 24 godzin wynosiła odpowiednio 1,44 pg/l i 0,63 pg/l. Poziom stężenia enalaprylatu w mleku był niewykrywalny (<0,2 pg/l) po upływie 4 godzin od przyjęcia pojedynczej dawki 5 mg enalaprylu u jednej z kobiet i dawki 10 mg u dwóch kobiet; nie określono poziomu stężenia enalaprylu.

Hydrochlorotiazyd

Po podaniu doustnym względnie szybko wchłania się około 80% hydrochlorotiazydu; pokarm wywiera jedynie niewielki wpływ na wchłanianie leku. Maksymalne stężenie w osoczu występuje po 2 do 5 godzinach. Hydrochlorotiazyd wiąże się z albuminami w 50 do 60%, ale kumuluje się szczególnie w erytrocytach. Średni okres półtrwania w fazie eliminacji leku z osocza wynosi 5 do 15 godzin.

Hydrochlorotiazyd jest wydalany przez nerki prawie całkowicie (> 95%) w postaci niezmienionej.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikaj ące z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród nie ujawniaj ą żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Badania toksycznego wpływu na reprodukcję wykazały, że maleinian enalaprylu nie wpływa na płodność ani na zdolności rozrodcze u szczurów, ani nie ma działania teratogennego. W badaniach, w których samice szczurów otrzymywały lek przed kopulacją i podczas ciąży wystąpiła zwiększona częstość śmierci potomstwa szczurów w czasie laktacji. Wykazano przenikanie związku przez łożysko i przenikanie do mleka matki. Inhibitory konwertazy angiotensyny, jako klasa, mają toksyczny wpływ na płód (powodują uszkodzenie i/lub śmierć płodu), gdy podawane są w drugim lub trzecim trymestrze ciąży.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Magnezu węglan lekki Żelatyna

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian Żelaza tlenek żółty (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku Opakowania leku Benalapril PLUS zawierają 30, 50 lub 100 tabletek.

Opakowanie szpitalne zawiera 400 tabletek (20 opakowań po 20 tabletek; 1 opakowanie - 2 blistry po 10 tabletek).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) Glienicker Weg 125 12489 Berlin, Niemcy

8. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14012

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.07.2007 r. / 10.01.2012 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

09.01.2014 r.

18

Benalapril PLUS