+ iMeds.pl

Benazepril stada 5 mg 5 mgUlotka Benazepril stada 5 mg

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Benazepril STADA 5 mg, 5 mg, tabletki powlekane Benazepril STADA 10 mg, 10 mg, tabletki powlekane Benazepril STADA 20 mg, 20 mg, tabletki powlekane

Benazeprili hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Benazepril STADA i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Benazepril STADA

3.    Jak zażywać lek Benazepril STADA

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Benazepril STADA

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK BENAZEPRIL STADA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Benazepril STADA zawiera substancję czynną o nazwie benazepryl. Należy ona do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (inhibitory enzymu konwertuj ącego angiotensynę). Te leki powoduj ą rozkurcz i poszerzenie naczyń krwionośnych, obniżają ciśnienie tętnicze i zwiększają ilość krwi odpływaj ącej z serca.

Lek Benazepril STADA jest stosowany do leczenia:

•    wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego),

•    stanu, w którym serce nie może pompować krwi, w ilości wystarczającej na potrzeby organizmu, nazywanego zastoinową niewydolnością serca.

W przypadku ciężkiej niewydolności serca, Benazepril STADA jest stosowany w skojarzeniu z lekami moczopędnymi (diuretykami) i digoksyną (glikozydami naparstnicy).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU BENAZEPRIL STADA Kiedy nie zażywać leku Benazepril STADA

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną, którą jest benazeprylu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku Benazepril STADA (patrz punkt 6 „Inne informacje” na końcu ulotki);

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na inne inhibitory ACE (np. enalapryl, lizynopryl, ramipryl);

-    jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości ciężka reakcja z obrzękiem skóry i błon śluzowych, zwłaszcza twarzy, jamy ustnej i gardła (obrzęk naczynioruchowy), spowodowana stosowaniem inhibitorów ACE lub nie spowodowana stosowaniem jakichkolwiek leków (dziedziczny obrzęk naczynioruchowy);

-    jeśli u pacjenta występuje zwężenie naczyń nerkowych (obustronne zwężenie tętnicy nerkowej);

-    jeśli pacjentowi przeszczepiono nerkę;

-    jeśli u pacjenta występuje zwężenie zastawek serca (zwężenie zastawki aortalnej lub dwudzielnej), stan który utrudnia odpływ krwi z serca;

-    jeśli u pacjenta występuje nieprawidłowe pogrubienie mięśnia serca (kardiomiopatia przerostowa);

-    jeśli organizm pacjenta wytwarza zbyt dużo aldosteronu, hormonu zwiększającego ciśnienie tętnicze (pierwotny hiperaldosteronizm);

-    po trzecim miesiącu ciąży (również należy unikać zażywania leku Benazepril STADA we wczesnym okresie ciąży - patrz punkt „Ciąża”).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Benazepril STADA

Ciąża

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Benazepril STADA we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża”).

Należy powiedzieć lekarzowi o występowaniu obecnie lub w przeszłości jakichkolwiek zaburzeń lub chorób, zwłaszcza następujących:

Lekarz będzie uważnie obserwował pacjenta w przypadku występowania którejkolwiek z poniższych chorób lub któregokolwiek z zaburzeń:

   kolagenoza naczyń (układowa choroba autoimmunologiczna, np. toczeń rumieniowaty układowy lub twardzina),

   biegunka,

   wymioty,

   ciężkie nadciśnienie tętnicze zależne od reniny (szczególny rodzaj wysokiego ciśnienia tętniczego),

   zmniejszony dopływ krwi do serca (niedokrwienie, np. choroba niedokrwienna serca lub dusznica bolesna),

   zmniejszony dopływ krwi do mózgu (choroba naczyniowo-mózgowa),

   ciężka niewydolność serca,

   zaburzenia czynności nerek,

   zwężenie tętnic nerkowych,

   bardzo wysokie ciśnienie tętnicze,

   zmniejszenie objętości krwi,

   odwodnienie (znaczna utrata wody z organizmu).

Lekarz będzie uważnie obserwował pacjenta jeśli:

•    pacjent jest leczony lekami moczopędnymi (diuretykami, które zwiększają wydalanie wody z moczem),

•    pacjent stosuje dietę z małą ilości soli.

Zmniejszone ciśnienie tętnicze

Jeśli ciśnienie tętnicze krwi u pacjenta znacznie się zmniejszy, należy się położyć. Jeśli taki stan trwa dłużej, należy skontaktować się z lekarzem.

Dializoterapia / usuwanie cholesterolu z krwi (afereza LDL)

Benazepril STADA może powodować reakcje alergiczne (anafilaktyczne) u pacjentów poddawanych szczególnej postaci dializy (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

Odczulanie za pomocą jadów owadów błonkoskrzydłych

W przypadku planowanego leczenia odczulającego za pomocą jadów owadów błonkoskrzydłych należy poinformować lekarza o zażywaniu tego leku, ponieważ zgłaszano występowanie reakcji alergicznych zagrażaj ących życiu.

Zakażenia

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent zauważy jakiekolwiek objawy zakażenia (np. miejscowe zaczerwienienie, uczucie gorąca, obrzęk i ból).

Białkomocz

Podczas leczenia lekiem Benazepril STADA może pojawić się w moczu duża ilość białka (białkomocz), zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami dotyczącymi nerek lub leczonych dużą dawką leku. W takim przypadku należy zwrócić się do lekarza po poradę.

Choroby wątroby

Jeśli wystąpi żółtaczka (zażółcenie skóry i białkówek oczu) lub zapalenie wątroby, należy przerwać zażywanie leku Benazepril STADA i natychmiast skontaktować się z lekarzem (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

Różnice etniczne

Podobnie jak inne inhibitory ACE, Benazepril STADA może być mniej skuteczny u pacjentów rasy czarnej. U tych pacjentów większe jest również ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej (obrzęku naczynioruchowego) (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

Zabieg operacyjny / znieczulenie

Należy powiedzieć lekarzowi przed zabiegiem o przyjmowaniu leku Benazepril STADA, ponieważ podczas operacji może wystąpić obniżenie ciśnienia tętniczego.

Cukrzyca

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli występuje cukrzyca i pacjent jest leczony doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną. W takim przypadku należy uważnie kontrolować stężenie cukru we krwi.

Kaszel

Podczas leczenia inhibitorami ACE zgłaszano występowanie kaszlu. Kaszel jest zazwyczaj nieproduktywny (suchy), długotrwały i ustępuje po przerwaniu leczenia.

Osoby w podeszłym wieku

Pacjenci w wieku powyżej 65 lat będą uważnie obserwowanie przez lekarza ze względu na możliwość nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego.

Dzieci

Nie należy stosować leku Benazepril STADA u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności benazeprylu (substancji czynnej leku Benazepril STADA) w tej grupie pacjentów.

Zażywanie leku Benazepril STADA z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach. Dotyczy to innych leków, preparatów pochodzenia roślinnego, zdrowej żywności lub dodatków żywieniowych wydawanych bez recepty.

Zażywanie następujących leków razem z lekiem Benazepril STADA może zwiększać ryzyko zmian liczby komórek krwi (reakcje hematologiczne). Lekarz będzie uważnie obserwował pacjenta podczas leczenia lekiem Benazepril STADA, jeśli pacjent już zażywa jeden lub więcej z następujących leków:

•    allopurynol (lek stosowany w przypadku dużego stężenia kwasu moczowego we krwi, w tym dny moczanowej),

•    prokainamid (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca),

•    leki stosowane w leczeniu nowotworów (cytostatyki),

•    leki hamujące układ odpornościowy (leki immunosupresyjne), stosowane w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionego narządu oraz w leczeniu chorób alergicznych lub zapalnych, np. chorób autoimmunologicznych lub astmy.

•    leki stosowane w leczeniu zakażeń (glikokortykosteroidy stosowane ogólnie), np. kortyzol,

•    inne leki, które mogą zmieniać skład krwi.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent już zażywa jeden lub więcej z następujących leków:

•    leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (leki przeciwnadciśnieniowe),

   leki moczopędne (diuretyki) - u pacjentów odwodnionych i (lub) z niedoborem soli

w organizmie (np. stosujących dietę z mała zawartością sodu), ryzyko zmniejszenia ciśnienia tętniczego jest większe. U niektórych pacjentów może być konieczne przerwanie leczenia lekami moczopędnymi. Należy zwrócić się po poradę do lekarza.

•    niektóre leki stosowane w leczeniu depresji (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne),

•    leki stosowane w leczeniu psychoz (leki przeciwpsychotyczne) - halucynacji, zmian sposobu myślenia, uczuć lub zachowania, np. schizofrenii,

•    leki stosowane podczas znieczulenia (anestetyki),

•    leki rozszerzające naczynia krwionośne, np. triazotan glicerolu (stosowany w leczeniu w dusznicy bolesnej) i inne leki zawierające azotany,

•    leki o działaniu pobudzaj ącym, które zwiększaj ą ciśnienie tętnicze (sympatykomimetyki),

   leki przeciwbólowe (niesteroidowe leki przeciwzapalne) - które mogą osłabiać działanie obniżające ciśnienie tętnicze i pogarszać czynność nerek,

   potas: leki moczopędne oszczędzające potas (np. spironolakton, triamteren, amiloryd, eplerenon), suplementy potasu lub substytuty soli zawierające potas. Może wystąpić znaczne zwiększenie stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia), zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Lekarz zaleci regularne oznaczanie stężenia potasu we krwi.

   heparyna (lek rozrzedzający krew) - zwiększone ryzyko dużego stężenia potasu we krwi.

   lit (stosowany w leczeniu zaburzeń dwubiegunowych) - odwracalne zwiększenie stężenia litu we krwi, z nasilonym toksycznym działaniem litu na serce i komórki nerwowe,

   leki przeciwcukrzycowe: insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe - może wystąpić nadmierne zmniejszenie stężenia cukru we krwi (hipoglikemia), zwłaszcza na początku leczenia i u pacjentów z zaburzeniami dotyczącymi nerek.

•    Złoto w iniekcji (sodium aurothiomaleate) - Reakcje przypominające objawy jak po podaniu azotanów (w tym zaczerwienienie twarzy, nudności, wymioty i niedociśnienie) były rzadko obserwowane.

Zażywanie leku Benazepril STADA z jedzeniem i piciem

Sól kuchenna (chlorek sodu) może osłabiać działanie leku Benazepril STADA i powodować zwiększenie ciśnienia tętniczego. Należy porozmawiać z lekarzem, jak kontrolować ilość soli zawartej w diecie.

Alkohol może nasilać działanie leku Benazepril STADA, a lek Benazepril STADA może nasilać działanie alkoholu. Należy wziąć to pod uwagę, jeśli pacjent spożywa alkohol podczas leczenia lekiem Benazepril STADA.

Tabletki można zażywać z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Benazepril STADA przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Benazepril STADA. Nie zaleca się stosowania leku Benazepril STADA we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią.

Podczas stosowania leku Benazepril STADA nie zaleca się karmienia piersią noworodków (kilka pierwszych tygodni po urodzeniu dziecka), a zwłaszcza wcześniaków.

W przypadku starszego dziecka, lekarz poinformuje pacjentkę o korzyściach i ryzyku stosowania leku Benazepril STADA podczas karmienia piersią, w porównaniu do innych sposobów leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia zawrotów głowy lub uczucia zmęczenia. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Benazepril STADA

Lek Benazepril STADA zawiera cukier mleczny (laktozę). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    JAK ZAŻYWAĆ LEK BENAZEPRIL STADA

Lek Benazepril STADA należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki można zażywać z jedzeniem lub niezależnie od jedzenia, popijając je odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody).

Pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym

Lekarz zaleci, aby pacjent zażywał od 10 do 20 mg leku Benazepril STADA na dobę, w jednorazowej dawce rano lub w dwóch dawkach podzielonych - rano i wieczorem.

Maksymalna dawka dobowa wynosi 40 mg.

Pacjenci z niewydolnością serca

Leczenie będzie rozpoczęte od dawki 2,5 mg leku Benazepril STADA, zażywanej rano, raz na dobę. Po 2 - 4 tygodniach lekarz może zwiększyć dawkę do 5 mg na dobę. Tę dawkę można zażywać rano lub w dwóch dawkach podzielonych (2,5 mg leku Benazepril STADA rano i wieczorem).

Maksymalna dawka dobowa wynosi 20 mg.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

W pewnych stanach (jeśli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 mg/ml), lekarz może zmniejszyć dawkę. W takim przypadku NIE należy zażywać więcej niż 10 mg leku Benazepril STADA na dobę.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Benazepril STADA

W razie przypadkowego zażycia zbyt dużej liczby tabletek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału pomocy doraźnej najbliższego szpitala w celu uzyskania porady. Objawy przedawkowania to: niskie ciśnienie tętnicze, wstrząs, utrata przytomności, zwolnienie czynności serca, zmiany stężenia substancji chemicznych we krwi (zaburzenia elektrolitowe), odwodnienie i niewydolność nerek.

Pominięcie zażycia leku Benazepril STADA

Nie należy się martwić. Należy całkowicie pominąć tę dawkę i zażyć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Benazepril STADA

Nie należy przerywać leczenia lekiem Benazepril STADA bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Benazepril STADA może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Do oceny działań niepożądanych zastosowano następujące kryteria częstości występowania:

Bardzo często

Występują częściej niż u 1 na 10 osób

Często

Występują u 1 do 10 osób na 100

Niezbyt często

Występują u 1 do 10 osób na 1000

Rzadko

Występują u 1 do 10 osób na 10 000

Bardzo rzadko

Występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób

Nie znana

Nie można ocenić częstości występowania na podstawie dostępnych danych

Jeśli wystąpi następujące ciężkie działanie niepożądane należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

• Reakcja alergiczna powodująca obrzęk warg, języka lub gardła (obrzęk naczynioruchowy), co może powodować znaczne trudności w oddychaniu. Jest to rzadko występująca reakcja, ale jeśli wystąpi może być ciężka. Jeśli wystąpi taka reakcja, należy przerwać zażywanie leku _Benazepril STADA i natychmiast skonsultować się z lekarzem._


Zgłoszono następujące działania niepożądane:

Często:

•    zauważalne obniżenie ciśnienia tętniczego (zawroty głowy lub uczucie „pustki” w głowie), np. po zmianie pozycji na stojącą (niedociśnienie ortostatyczne), zwłaszcza u pacjentów z grupy dużego ryzyka. Jeśli ciśnienie tętnicze znacznie się obniży, należy się położyć. Jeśli taki stan się utrzymuje, należy skontaktować się z lekarzem;

•    zawroty głowy;

•    omdlenie;

•    zaburzenia widzenia;

•    zaburzenia czynności nerek;

•    kaszel, suchy i utrzymujący się - ustępuje samoistnie po przerwaniu leczenia;

•    zapalenie dróg oddechowych (zapalenie oskrzeli);

•    objawy infekcji górnych dróg oddechowych;

•    nudności;

•    ból brzucha;

•    niestrawność;

•    dolegliwości żołądkowe i jelitowe;

•    ból głowy;

•    uczucie zmęczenia;

•    zaburzenia równowagi;

•    senność;

•    brak emocji lub zapału (apatia);

•    zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu), krwinek białych (leukocytów) i płytek krwi (trombocytów);

•    odczucie mocnego bicia serca (kołatanie serca);

•    zaczerwienienie skóry, odczucie gorąca (uderzenia gorąca);

•    zwiększona wrażliwość skóry na światło (nadwrażliwość na światło);

•    wysypka skórna;

•    swędzenie (świąd);

•    częste oddawanie moczu.

Niezbyt często:

•    duże stężenie białka w moczu (białkomocz);

•    pogorszenie czynności nerek;

•    duszność;

•    zapalenie zatok obocznych nosa;

•    nieżyt błony śluzowej nosa;

•    wymioty;

•    biegunka;

•    zaparcie;

•    utrata apetytu (anoreksja);

•    obrzęk śluzówki jelit (obrzęk jelit);

•    kamica pęcherzyka żółciowego, zwłaszcza u pacjentów z zapaleniem pęcherzyka żółciowego;

•    zmiany nastroju;

•    odczucie mrowienia (parestezje);

•    uczucie wirowania lub zawroty głowy (pochodzenia błędnikowego);

•    zaburzenia smaku;

•    zaburzenia snu, trudności z utrzymaniem snu;

•    dezorientacja;

•    nerwowość;

•    impotencja;

•    niewyraźne widzenie;

•    mała liczba krwinek czerwonych (niedokrwistość);

•    zahamowanie czynności szpiku kostnego (niedokrwistość aplastyczna);

•    mała liczba płytek krwi (małopłytkowość);

•    małą liczba krwinek białych (leukopenia, neutropenia, agranulocytoza).

Rzadko:

•    ostra niewydolność nerek;

•    duże stężenie mocznika we krwi spowodowane niewydolnością nerek (mocznica);

•    pokrzywka;

•    choroba autoimmunologiczna, powoduj ąca powstawanie pęcherzy na skórze (pęcherzyca);

•    ciężkie zaburzenia skóry, powodujące wysypkę, pęcherze, czerwone plamy i rany na skórze i błonach śluzowych (zespół Stevensa-Johnsona);

•    reakcje alergiczne (nadwrażliwości); obrzęk skóry i błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy) twarzy, rąk i nóg, warg, języka i (lub) gardła. Jeśli wystąpią takie objawy, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Benazepril STADA i skonsultować się z lekarzem.

•    objawy niskiego ciśnienia tętniczego, takie jak zawroty głowy lub uczucie „pustki” w głowie (objawowe niedociśnienie tętnicze);

•    dusznica bolesna (ból w klatce piersiowej spowodowany zbyt małym zaopatrzeniem serca w tlen);

•    nieregularna czynność serca (arytmia);

•    zapalenie wątroby lub zażółcenie skóry i białkówek oczu (żółtaczka). Należy przerwać zażywanie leku Benazepril STADA i zwrócić się do lekarza po poradę.

•    ból stawów, zapalenie stawów;

•    ból mięśni.

Bardzo rzadko:

•    zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu (incydent naczyniowo-mózgowy), prawdopodobnie wtórny do skrajnie małego ciśnienia tętniczego u pacjentów z grupy ryzyka;

•    szybka czynność serca (tachykardia);

•    skurcz oskrzeli (ucisk w klatce piersiowej powodujący trudności w oddychaniu);

•    ból j ęzyka (zapalenie j ęzyka);

•    suchość błony śluzowej jamy ustnej (suchość ust);

•    zapalenie trzustki;

•    zmniejszenie ruchomości jelit (niedrożność jelit);

•    niedokrwistość hemolityczna (niedokrwistość spowodowana nieprawidłowym rozpadem krwinek czerwonych);

•    utrata włosów (łysienie);

•    choroba skóry, która powoduje czerwone plamy i zapalenie (łuszczyca);

•    przebarwienie palców rąk i stóp (zespól Raynauda);

•    zaburzenia smaku;

•    dzwonienie w uszach (szum    uszny).

Nie znana:

•    reakcje alergiczne (nadwrażliwości) z bólem brzucha, nudnościami i kolką jelitową (obrzęk naczynioruchowy jelita cienkiego);

•    ciężkie reakcje alergiczne powodujące trudności w oddychaniu lub zawroty głowy;

•    duże stężenie potasu we krwi, co może powodować zaburzenia rytmu serca;

•    znaczne zmniejszenie liczby    krwinek białych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BENAZEPRIL STADA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 250C.

Nie stosować leku Benazepril STADA po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pojemniku PP po określeniu „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Benazepril STADA

Substancją czynną leku jest benazepryl.

Jedna tabletka powlekana o mocy 5 mg zawiera 5 mg benazeprylu chlorowodorku.

Jedna tabletka powlekana o mocy 10 mg zawiera 10 mg benazeprylu chlorowodorku.

Jedna tabletka powlekana o mocy 20 mg zawiera 20 mg benazeprylu chlorowodorku.

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki:

•    laktoza jednowodna

•    skrobia żelowana kukurydziana

•    kroskarmeloza sodowa

•    olej rycynowy uwodorniony

Otoczka-Opadry 03F22200 Yellow (tabletka 5 mg i 10 mg):

•    hypromeloza 6cp (HPMC 2910)

•    makrogol 8000

•    talk

•    tytanu dwutlenek (E 171)

•    żelaza tlenek żółty (E 172)

Otoczka-Opadry 03F24420 Pink (tabletka 20 mg):

•    hypromeloza 6cp (HPMC 2910)

•    makrogol 8000

•    talk

•    tytanu dwutlenek (E 171)

•    żelaza tlenek    żółty (E 172)

•    żelaza tlenek    czerwony (E172)

Jak wygląda lek Benazepril STADA i co zawiera opakowanie

Benazepril STADA 5 mg: owalne (4 x 8 mm), jasnożółte tabletki powlekane z nacięciem po obu stronach.

Benazepril STADA 10 mg: owalne (1 1 x 5,5 mm), żółte tabletki powlekane z nacięciem po obu stronach.

Benazepril STADA 20 mg: owalne (11 x 5,5 mm), jasnoczerwone tabletki powlekane z nacięciem po obu stronach.

Jeśli wymagane jest, aby pacjent zażywał pól tabletki, tabletki można dzielić na połowy.

Blistry (PVC/OPA/Aluminium/Aluminium) oraz pojemnik z polipropylenu z zakrętką LDPE, zawierający środek pochłaniający wilgoć (żel krzemionkowy).

Opakowanie zawiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy Wytwórca:

Actavis hf., Reykjavikurvegur 76-78, 220 Hafnarfjördur, Islandia STADA Arzneimittel AG, Stadastr. 2 - 18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania    Jenaril 5 mg / 10 mg / 20 mg

Włochy    Benazepril EG 5 mg / 10 mg compresse

Polska    Benazepril STADA 5 mg / 10 mg / 20 mg

Data zatwierdzenia ulotki: 13.04.2012

9

Benazepril STADA 5 mg

Charakterystyka Benazepril stada 5 mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Benazepril STADA 5 mg, 5 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 5 mg benazeprylu chlorowodorku. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Owalne (4 x 8 mm), jasnożółte tabletki powlekane z nacięciem po obu stronach. Tabletkę można podzielić na połowy.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze samoistne,

zastoinowa niewydolność serca - w skojarzeniu z lekami moczopędnymi i, w szczególności, z glikozydami naparstnicy w przypadkach ciężkiej zastoinowej niewydolności serca.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Nadciśnienie tętnicze samoistne

Od 10 do 20 mg na dobę podawane w jednej dawce lub w dwóch dawkach podzielonych. Maksymalna dawka dobowa wynosi 40 mg.

Zastoinowa niewydolność serca

Początkowo 2,5 mg na dobę. Po 2 - 4 tygodniach dawkę można zwiększyć do 5 mg na dobę. Maksymalna dawka wynosi 20 mg na dobę.

Dawkowanie w niewydolności nerek

W leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego dawkę należy zmniejszyć, jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min. Przy niewydolności nerek, podobnie jak u pacjentów z niewydolnością serca, nie należy przekraczać dawki 10 mg.

Sposób podawania:

Tabletki można zażywać z pokarmem lub bez, popijając je odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody). Dobową dawkę Benazepril STADA 5 mg należy przyjmować rano, w pojedynczej dawce; jednakże można j ą również podzielić na dwie dawki, przyjmowane rano i wieczorem.

Dzieci:

Benazepril STADA 5 mg nie jest zalecany do stosowania u dzieci, ze względu na niewystarczaj ące dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności (patrz punkt 4.4)

4.3.    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na benazeprylu chlorowodorek, inne inhibitory ACE lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu.

-    Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie, spowodowany wcześniej szym stosowaniem inhibitorów ACE.

-    Dziedziczny/idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy.

-    Obustronne zwężenie tętnicy nerkowej.

-    Stan po przeszczepie nerki.

-    Znaczące hemodynamicznie zwężenie zastawki aortalnej i mitralnej (dwudzielnej) / kardiomiopatia przerostowa.

-    Pierwotny hiperaldosteronizm.

-    Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6).

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Reakcje rzekomoanafilaktyczne i podobne

Ponieważ inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę wpływają na metabolizm aikozanoidów i polipeptydów, w tym endogennej bradykininy, u pacjentów otrzymujących inhibitory ACE (w tym benazepryl), mogą wystąpić różne reakcje rzekomoanafilaktyczne i podobne reakcje, czasem ciężkie.

Obrzęk naczynioruchowy

Obrzęk naczynioruchowy był rzadko raportowany po zastosowaniu inhibitorów ACE, w tym po benazeprylu. Obrzęk naczynioruchowy może wystąpić w ciągu pierwszych tygodni leczenia. Niemniej jednak, w rzadkich przypadkach, obserwowano wystąpienia obrzęku naczynioruchowego po długotrwałym stosowaniu. W niektórych przypadkach objawy były obserwowane w ciągu 2 lat od rozpoczęcia leczenia.

Wystąpienie tych objawów jest wskazaniem do natychmiastowego przerwania leczenia, a pacjent powinien być uważnie obserwowany.

Jeżeli leczenie nadciśnienia jest konieczne, należy je kontynuować lekiem z innej grupy niż inhibitory ACE.

Jeśli obrzęk dotyczy twarzy, warg i jamy ustnej, taki stan zazwyczaj ustępuje bez leczenia, chociaż leki przeciwhistaminowe mogą pomóc w ustąpieniu objawów. Tych pacjentów należy uważnie obserwować aż do całkowitego ustąpienia obrzęku. Jednak, jeśli obrzęk obejmuje język, głośnię lub krtań, może powodować niedrożność dróg oddechowych, i należy, jeśli właściwe, zastosować właściwe leczenie, jak podskórne podanie adrenaliny (0,5 ml 1:1000).

Obrzęk naczynioruchowy obejmujący krtań może być zakończony zgonem.

Pacjenci z obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie nie związanym z leczeniem inhibitorami ACE mogą mieć zwiększone ryzyko wystąpienia obrzęku podczas stosowania inhibitora ACE (patrz punkt 4.3). Zgłaszano występowanie innych reakcji nadwrażliwości.

Obrzęk naczynioruchowy podczas leczenia inhibitorami ACE był częściej obserwowany u pacjentów rasy czarnej pochodzących z Afryki niż u innych ras.

Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas odczulania

U dwóch pacjentów, którzy otrzymywali leczenie odczulające na jady owadów błonkoskrzydłych i byli leczeni inhibitorami ACE, wystąpiły zagrażające życiu reakcje rzekomoanafilaktyczne.

U tych samych pacjentów, uniknięto wystąpienia tych reakcji, jeśli inhibitory ACE były czasowo wycofane z leczenia, ale powróciły po przypadkowym ponownym włączeniu leczenia.

Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas ekspozycji na błonę dializacyjną/dializy U pacjentów dializowanych z użyciem błon dializacyjnych o dużej przepuszczalności i jednocześnie stosujących benazepryl, występowały reakcje rzekomoanafilaktyczne. Objawy obejmowały obrzęk twarzy, zaczerwienienie, niedociśnienie, duszność i występowały w ciągu kilku minut po rozpoczęciu dializy.

Reakcje rzekomoanafilaktyczne obserwowano również u pacjentów poddawanych aferezie lipoprotein niskiej gęstości z absorpcją siarczanem dekstranu.

Objawowa hipotensja

Benazepryl może powodować znaczny spadek ciśnienia tętniczego krwi, zwłaszcza po przyj ęciu pierwszej dawki.

Podobnie, jak po innych inhibitorach ACE, objawowe niedociśnienie obserwowano rzadko, najczęściej u pacjentów ze zmniejszoną obj ętością płynów lub elektrolitów na skutek długiego leczenia lekami moczopędnymi, stosowania diety z ograniczeniem soli, dializy, biegunki lub wymiotów.

Niedobory płynu lub elektrolitów powinny być uzupełnione przed rozpoczęciem leczenia benazeprylem. W przypadku wystąpienia hipotensji należy pacjenta ułożyć na plecach i jeżeli jest to konieczne należy podać dożylnie roztwór soli fizjologicznej.

Leczenie benazeprylem można kontynuować po normalizacji ciśnienia tętniczego i obj ętości płynów. U pacjentów z ciężką zastoinową niewydolnością serca, leczenie inhibitorami ACE może spowodować ciężkie niedociśnienie, któremu może towarzyszyć skąpomocz i (lub) narastaj ąca azotemia i (rzadko) ostra niewydolność nerek. U tych pacjentów, leczenie należy rozpoczynać ściśle monitorując pacjenta; powinien być on obserwowany przez 2 tygodnie po rozpoczęciu leczenie i za każdym razem, kiedy zwiększana jest dawka benazeprylu lub leku moczopędnego.

Podobne zalecenia powinny być zastosowane u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i z zaburzeniami krążenia mózgowego, u których znaczny spadek ciśnienia tętniczego może doprowadzić do zawału mięśnia sercowego lub epizodu niedokrwienia mózgu.

Ciśnienie tętnicze krwi i parametry laboratoryjne powinny być uważnie kontrolowane u pacjentów:

-    z niedoborem sodu lub hipowolemią,

-    z ciężką dekompensacją serca,

-    z zaburzeniami czynności nerek,

-    w wieku powyżej 65 lat,

-    z ciężkim nadciśnieniem tętniczym.

Różnice etniczne

Podobnie jak inne inhibitory ACE, benazepryl może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia krwi u pacjentów rasy czarnej w porównaniu do pacjentów innych ras. Wynika to prawdopodobnie z większej częstości występowania zmniejszonej aktywności reninowej osocza w populacji pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.

Pacjenci z nadciśnieniem nerkowo-naczyniowym

Stosowanie benazeprylu u pacjentów z nadciśnieniem nerkowo-naczyniowym i obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej nerki, związane jest ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia ciężkiego niedociśnienia tętniczego i niewydolności nerek. Leczenie lekami moczopędnymi może być dodatkowym czynnikiem wywołuj ącym te zaburzenia. Zmniejszenie czynności nerek może wystąpić przy nieznacznych zmianach stężenia kreatyniny we krwi, nawet u pacjentów ze zwężeniem tętnicy jednej nerki. U tych pacjentów leczenie powinno być rozpoczynane w szpitalu pod ścisłym nadzorem medycznym i przy użyciu małych dawek, ostrożnie zwiększanych. Należy odstawić leki moczopędne i kontrolować czynność nerek przez kilka pierwszych tygodni terapii.

Zaburzenia czynności nerek

Zaburzenia czynności nerek mogą wystąpić u pacjentów wrażliwych. U pacjentów z ciężką zastoinową niewydolnością serca, u których czynność nerek jest zależna od aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron, leczeniu inhibitorami ACE może towarzyszyć skąpomocz i (lub) narastająca azotemia i (rzadko) ostra niewydolność nerek. W badaniu z udziałem niewielkiej grupy pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jednej nerki, leczenie benazeprylem powodowało zwiększenie we krwi stężenia azotu mocznikowego i kreatyniny w surowicy; zmiany te ustępowały po zakończeniu leczenia benazeprylem lub lekami moczopędnymi, lub dwoma lekami jednocześnie. Jeżeli pacjenci z takimi zaburzeniami są leczeni inhibitorami ACE, czynność nerek należy monitorować przez kilka pierwszych tygodni terapii.

U niektórych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, bez stwierdzonych zaburzeń naczyń nerkowych, obserwowano zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi i kreatyniny w osoczu (najczęściej niewielkie i przemijające) szczególnie, jeżeli benazepryl był stosowany z lekami moczopędnymi. Objawy te występowały częściej u pacjentów ze stwierdzonymi zaburzeniami czynności nerek.

W tych przypadkach konieczne może być zmniej szenie dawki benazeprylu i (lub) odstawienie leków moczopędnych. Diagnostyka pacjentów z nadciśnieniem tętniczym powinna zawsze obejmować ocenę czynności nerek (patrz punkt 4.2).

Agranulocytoza/Neutropenia

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE obserwowano przypadki neutropenii lub agranulocytozy, małopłytkowości i niedokrwistości.

Inny inhibitor ACE, kaptopryl, powodował agranulocytozę i zahamowanie czynności szpiku; objawy te częściej występowały u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, szczególnie z towarzyszącą kolagenozą naczyń taką, jak toczeń rumieniowaty układowy lub twardzina. Nie wiadomo czy benazepryl może powodować podobne przypadki agranulocytozy, ponieważ ilości badań klinicznych z benazeprylem jest niewystarczająca. Należy rozważyć kontrolowanie liczby białych krwinek u pacjentów z kolagenozą naczyń szczególnie, jeżeli towarzyszą jej zaburzenia czynności nerek.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z kolagenozą naczyń, stosuj ących leki immunosupresyjne, przyjmujących allopurynol lub prokainamid, oraz u pacjentów, u których współistniej ą te czynniki, zwłaszcza jeśli przed rozpoczęciem leczenia współistniej ą zaburzenia czynności nerek. U niektórych pacjentów rozwinęły się ciężkie zakażenia, u których, w kilku przypadkach, intensywna antybiotykoterapia okazała się nieskuteczna. W trakcie stosowania benazeprylu u tych pacjentów zaleca się regularne kontrolowanie liczby leukocytów we krwi i pacjenci powinni być poinformowani o konieczności zgłaszania wszelkich objawów zakażenia.

Zapalenie wątroby i niewydolność wątroby

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE rzadko zgłaszano przypadki cholestatycznego zapalenia wątroby i pojedyncze przypadki ostrej niewydolności wątroby, niektóre z nich zakończone zgonem, Nie jest znany mechanizm powstawania tych objawów.

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, u których wystąpiła żółtaczka lub odnotowano zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych należy przerwać stosowanie inhibitorów ACE i pozostawić pacjenta pod nadzorem medycznym.

Ciąża

Nie należy rozpoczynać leczenia inhibitorami ACE podczas ciąży. Jeśli leczenie inhibitorami ACE nie jest konieczne, u pacjentek planuj ących ciążę należy zamienić je na alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym profilu bezpieczeństwa w ciąży.

Jeśli ciąża jest potwierdzona, należy natychmiast przerwać leczenie inhibitorami ACE i, jeśli właściwe, rozpocząć alternatywne leczenie (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Kaszel

Podczas leczenia inhibitorami ACE opisywano występowanie uporczywego, nieproduktywnego kaszlu, prawdopodobnie spowodowanego zahamowaniem rozkładu endogennych bradykinin. Kaszel ustępuje zawsze po zaprzestaniu leczenia inhibitorami ACE - kaszel indukowany inhibitorami ACE należy brać pod uwagę w diagnostyce różnicowej kaszlu.

Hiperkaliemia

Rzadko, podczas stosowania inhibitorów ACE obserwowano występowanie zwiększonego stężenia potasu. Podczas badań klinicznych w nadciśnieniu tętniczym nie zgłaszano przerwania leczenia z powodu hiperkaliemii. Czynniki ryzyka rozwoju hiperkaliemii mogą obejmować niewydolność nerek, cukrzycę i jednoczesne stosowanie leków stosowanych do leczenia hipokaliemii (patrz punkt 4.5). Podczas badań klinicznych u pacjentów z postępującą, przewlekła chorobą nerek, u niektórych pacjentów przerwano leczenie z powodu hiperkaliemii. U pacjentów z postępującą, przewlekła chorobą nerek należy monitorować stężenie potasu.

Zabieg chirurgiczny / znieczulenie

Benazepryl może powodować niedociśnienie tętnicze, a nawet wstrząs, u pacjentów poddanych dużym zabiegom chirurgicznym lub w trakcie znieczulenia środkami powodującymi obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Przed zabiegiem należy poinformować anestezjologa, że pacjent otrzymuje inhibitory ACE. Jeżeli nie jest możliwe odstawienie benazeprylu, należy kontrolować właściwą objętość krążącej krwi. Jeśli podczas znieczulenia są stosowane środki powodujące niedociśnienie, inhibitory ACE mogą blokować tworzenie angiotensyny II, wtórne do kompensacyjnego uwalniania reniny. Niedociśnienie powstające w tym mechanizmie należy skorygować zwiększeniem objętości płynów.

Białkomocz

Białkomocz może wystąpić zwłaszcza u pacjentów z istniej ącymi zaburzeniami czynności nerek lub leczonych stosunkowo dużymi dawkami benazeprylu.

Pacjenci z cukrzycą

U pacjentów leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną, przez pierwszy miesiąc stosowania inhibitorów ACE należy ściśle kontrolować glikemię.

Dzieci i młodzież (poniżej 18 lat)

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania.

Zwężenie zastawki aortalnej i mitralnej

Tak jak w przypadku innych leków rozszerzających naczynia krwionośne, należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej lub mitralnej.

Nietolerancja galaktozy

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Leki moczopędne

U pacjentów leczonych lekami moczopędnymi, zwłaszcza u pacjentów z niedoborem płynu wewnątrznaczyniowego i (lub) soli, po rozpoczęciu leczenia inhibitorami ACE rzadko może wystąpić znaczące zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi. Możliwość wystąpienia działania hipotensyjnego u tych pacjentów może być zminimalizowana przez przerwanie leczenia lekami moczopędnymi (na co najmniej 3 dni przed leczeniem benazeprylem), zwiększenie podaży soli przed rozpoczęciem leczenia oraz przez rozpoczęcie leczenia mniejszą dawką inhibitora ACE. Dawkę należy dalej zwiększać z ostrożnością. (Patrz punkt 4.2 i 4.4).

Leki przeciwnadciśnieniowe, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne i znieczulające

Działanie hipotensyjne jest zwykle addycyjne i może występować nasilone objawowe niedociśnienie tętnicze. Także jednoczesne podawanie benazeprylu z nitrogliceryną, innymi azotanami lub innymi lekami rozszerzającymi naczynia może powodować obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Leki moczopędne oszczędzające potas

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania inhibitorów ACE i leków moczopędnych oszczędzających potas (np. spironolaktonu, triamterenu, amilorydu, eplerenonu), preparatów zawierających potas lub zamienników soli kuchennej zawieraj ących potas, ponieważ możliwe jest znaczące zwiększenie stężenia potasu w surowicy (zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek). Jednak, jeżeli konieczne jest podawanie jednoczesne tych leków, zaleca się częste kontrolowanie stężenia potasu w surowicy.

Sympatykomimetyki

Zmniejszenie przeciwnadciśnieniowego działania benazeprylu.

Allopurynol, prokainamid, cytostatyki, preparaty immunosupresyjne, kortykosteroidy stosowane ogólnie i inne produkty lecznicze powodujące zmiany w obrazie krwi

Zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń hematologicznych, zwłaszcza leukocytozy i leukopenii.

Lit

U pacjentów leczonych litem i otrzymujących inhibitory ACE zgłaszano występowanie zwiększonego stężenia litu i objawy toksyczności litu. Podczas jednoczesnego podawania tych produktów należy zachować ostrożność i zaleca się częstą kontrolę stężenia litu w surowicy. Jeśli jednocześnie są stosowane leki moczopędne, ryzyko toksyczności litu może być zwiększone.

Leki przeciwcukrzycowe

Jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE i leków przeciwcukrzycowych (insuliny, doustnych leków przeciwcukrzycowych) może spowodować nasilenie działania hipoglikemizuj ącego z ryzykiem wystąpienia hipoglikemii. To zjawisko jest bardziej prawdopodobne podczas pierwszych tygodni leczenia skojarzonego oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

Osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego z pogorszeniem czynności nerek.

Indometacyna

Wykazano, że hipotensyjne działanie inhibitorów ACE może być zmniejszone podczas jednoczesnego podawania z indometacyną, chociaż nie wykazano, aby indometacyna zaburzała przeciwnadciśnieniowe działanie benazeprylu.

Heparyna

Zwiększone ryzyko hiperkaliemii.

Alkohol

Nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego i działania alkoholu.

Sodu chlorek

Osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego.

Złoto

Reakcje przypominające objawy jak po podaniu azotanów (ang. nitritoid reaction) (w tym zaczerwienienie twarzy, nudności, wymioty i niedociśnienie) były rzadko obserwowane u pacjentów stosuj ących preparaty złota w iniekcjach (sodium aurothiomaleate) i jednocześnie inhibitor ACE.

4.6. Ciąża i laktacja

Ciąża_

Nie zaleca się stosowania inhibitorów ACE podczas pierwszego trymestru ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie inhibitorów ACE jest przeciwwskazane podczas drugiego i trzeciego trymestru ciąży (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Potwierdzone dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka teratogenności po podaniu inhibitorów ACE w trakcie pierwszego trymestru ciąży nie są rozstrzygające; niemniej jednak nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Jeśli dalsze leczenie inhibitorami ACE nie jest nieodzowne, u pacjentek planujących ciążę należy je zamienić na alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe

0    ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży, należy natychmiast przerwać leczenie inhibitorami ACE i, jeśli właściwe, rozpocząć alternatywne leczenie. Stwierdzono, że ekspozycja na inhibitory ACE w drugim i trzecim trymestrze powoduje toksyczny wpływ na płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i działanie toksyczne na noworodki (niewydolność nerek, hipotonia, hiperkaliemia) (patrz punkt 5.3).

Jeśli wystąpiła ekspozycja na inhibitory ACE począwszy od drugiego trymestru ciąży, zaleca się kontrolne badania ultrasonograficzne czynności nerek i układu kostnego. Należy obserwować niemowlęta, których matki stosowały inhibitory ACE, czy nie występuje hipotonia (patrz również punkty 4.3 i 4.4).

Obserwowano, że inhibitory ACE podawane kobietom w ciąży mogą powodować obumarcie płodu

1    zgon noworodka.

Laktacja

Dane farmakokinetyczne wykazują bardzo małe stężenia w mleku (patrz punkt 5.2). Chociaż te stężenia wydaj ą się nie mieć znaczenia klinicznego, nie zaleca się stosowania produktu Benazepril STADA 5 mg podczas karmienia piersią wcześniaków oraz przez kilka pierwszych tygodni po porodzie, ponieważ istnieje potencjalne ryzyko działania na układ krążenia i działania na nerki, oraz ze względu na brak wystarczającego doświadczenia klinicznego.

W przypadku starszych dzieci, można rozważyć stosowanie produktu Benazepril STADA 5 mg u kobiet karmiących piersią, jeśli takie leczenie jest konieczne u matki, ale należy obserwować, czy u dziecka nie występują działania niepożądane.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Tak jak w przypadku innych leków przeciwnadciśnieniowych, zaleca się ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu należy brać pod uwagę możliwość sporadycznego wystąpienia zawrotów głowy lub uczucia zmęczenia.

4.8.    Działania niepożądane

Benazepryl jest dobrze tolerowany. Poniżej wymienione są działania niepożądane występujące po benazeprylu lub innych inhibitorach ACE. Profil działań niepożądanych u dzieci i młodzieży jest podobny do obserwowanego u dorosłych pacjentów. Nie ma danych dotyczących długotrwałego stosowanie u dzieci i młodzieży i wpływu na wzrost, okres dojrzewania oraz rozwój ogólny. Dane dotyczące farmakokinetyki uzyskano od ograniczonej liczby pacjentów.

Podczas stosowania produktu Benazepril STADA 5 mg oraz innych inhibitorów ACE obserwowano i zgłaszano działania niepożądane, występujące z następującą częstością:

Bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000); nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często

zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie hematokrytu, liczby leukocytów i płytek krwi

Niezbyt często

niedokrwistość, niedokrwistość aplastyczna, małopłytkowość (patrz punkt 4.4), leukopenia, neutropenia, agranulocytoza

Bardzo rzadko

niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

nadwrażliwość/obrzęk naczynioruchowy, obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, języka, głośni i (lub) krtani (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często

bezsenność, nerwowość, parestezje

Zaburzenia układu nerwowego

Często

ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, senność, apatia

Niezbyt często

zmienność nastroju, zawroty głowy, zaburzenia smaku, zaburzenia snu, splątanie, impotencja, niewyraźne widzenie

Bardzo rzadko

zaburzenia smaku

Zaburzenia ucha i błędnika

Bardzo rzadko

szum w uszach

Zaburzenia serca

Często

ciężkie niedociśnienie tętnicze z hipotonią ortostatyczną, zwłaszcza u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka, omdlenia, pogorszenie widzenia, kołatanie serca

Rzadko

objawowe niedociśnienie tętnicze, ból w klatce piersiowej, dusznica bolesna, zaburzenia rytmu serca

Bardzo rzadko:

zawał mięśnia sercowego lub epizod niedokrwienny mózgu, prawdopodobnie wtórnie do nasilonej hipotonii u pacjentów z grupy ryzyka, tachykardia

Zaburzenia naczyniowe

Często

uderzenia gorąca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

kaszel, zapalenie oskrzeli, objawy infekcji górnych dróg oddechowych

Niezbyt często

duszność, zapalenie zatok, zapalenie błony śluzowej nosa

Bardzo rzadko

skurcz oskrzeli, zapalenie języka, suchość w jamie ustnej

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

nudności, ból brzucha, niestrawność, nieswoiste zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często

wymioty, biegunka, zaparcie, jadłowstręt, obrzęk jelit i kamica żółciowa, zwłaszcza u pacjentów z istniej ącym zapaleniem pęcherzyka żółciowego

Bardzo rzadko

zapalenie trzustki, niedrożność jelit

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko

zapalenie wątroby (głównie cholestatyczne), żółtaczka cholestatyczna (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

nadwrażliwość na światło, wysypka, świąd

Rzadko

pokrzywka, pęcherzyca, zespół Stevens-Johnsona

Bardzo rzadko

wyłysienie, łuszczyca, zespół Raynauda.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko

ból stawów, zapalenie stawów, ból mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często

zaburzenia czynności nerek (patrz punkt 4.4), częstomocz

Niezbyt często

białkomocz, postępujące pogorszenie czynności nerek

Rzadko

ostra niewydolność nerek, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy

Zaburzenia ogólne

Często

zmęczenie

Po wprowadzeniu benazeprylu do obrotu zgłoszono następujące działania niepożądane, których częstość występowania nie jest znana: obrzęk naczynioruchowy jelita cienkiego, reakcje rzekomoanafilaktyczne, hiperkaliemia, agranulocytoza i neutropenia (patrz punkt 4.4).

Badania diagnostyczne:

Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów ACE, u 0,1% pacjentów z samoistnym nadciśnieniem tętniczym leczonych samym benazeprylem, obserwowano niewielkie zwiększenie stężenia azotu mocznikowego (BUN) oraz kreatyniny w surowicy, które ustępowały po przerwaniu leczenia.

To zwiększenie było bardziej prawdopodobne u pacjentów, którzy otrzymywali również leki moczopędne lub u pacjentów ze zwężeniem tętnicy nerkowej (patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania:

Mimo, że nie ma doświadczeń klinicznych dotyczących przedawkowania benazeprylu, jednak głównym spodziewanym objawem jest znaczące niedociśnienie. Możliwe objawy przedawkowania obejmuj ą również wstrząs, osłupienie, bradykardię, zaburzenia elektrolitowe, odwodnienie i niewydolność nerek. Należy często kontrolować stężenie elektrolitów i kreatyniny w surowicy krwi.

Leczenie:

W przypadku przedawkowania, pacjent powinien być uważnie obserwowany, najlepiej na oddziale intensywnej terapii. Jeżeli tabletki zostały spożyte niedawno, zaleca się wywołanie wymiotów, podanie węgla aktywowanego, środków przeczyszczających i (lub) płukanie żołądka. Jakiekolwiek przypadki odwodnienia, zaburzenia równowagi elektrolitowej i niedociśnienie tętnicze należy leczyć zgodnie z właściwymi zasadami, np. podaniem płynu osoczozastępczego, lub - jeżeli wynik leczenia nie jest zadowalający - podaniem katecholamin.

Chociaż czynny metabolit, benazeprylat, można tylko w niewielkim stopniu usunąć za pomocą dializy, u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek po przedawkowaniu produktu można rozważyć zastosowanie dializy, aby wspomóc prawidłową eliminacj ę. W przypadku znacznego niedociśnienia tętniczego należy podać dożylnie roztwór soli fizjologicznej.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory konwertazy angiotensyny, proste;

Kod ATC: C09 AA07

Benazepryl jest silnym inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę. Podanie benazeprylu pacjentom z nadciśnieniem tętniczym powoduje obniżenie wartości ciśnienia tętniczego krwi w tym samym stopniu, niezależnie od pozycji ciała, w której dokonano pomiaru, bez kompensacyjnego przyspieszenia pracy serca. Naczyniowy opór obwodowy jest zmniejszany bez spadku, lub ze zwiększeniem pojemności minutowej serca.

Zwiększa się nerkowy przepływ krwi, a szybkość przesączania kłębuszkowego pozostaje z reguły niezmieniona. U niektórych pacjentów optymalne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi może wymagać kilkutygodniowego podawania leku. Działanie przeciwnadciśnieniowe utrzymuje się podczas terapii długoterminowej. Nagłe przerwanie leczenia nie powoduje gwałtownego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi. Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) są skuteczne także u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i niską aktywnością reninową osocza. Chociaż działanie przeciwnadciśnieniowe występowało w badaniach przeprowadzonych u ludzi różnych ras, u pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym (populacja z niską aktywnością reninową osocza) obserwowano słabsze działanie inhibitorów konwertazy angiotensyny, niż u osobników innych ras. Różnica ta zanika, jeśli jednocześnie podawany jest lek moczopędny.

Działanie przeciwnadciśnieniowe rozpoczyna się po 1 godzinie od podania doustnego i utrzymuje się przez 24 godziny.

Terapia benazeprylem łagodzi objawy u pacjentów z niewydolnością serca. W przeciwieństwie do innych inhibitorów konwertazy angiotensyny, nie badano wpływu benazeprylu na śmiertelność w badaniach kontrolowanych placebo.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Benazeprylu chlorowodorek:

Prolek, którym jest chlorowodorek benazeprylu, jest metabolizowany (poprzez hydrolizę, głównie w wątrobie) do benazeprylatu, który jest jedynym aktywnym metabolitem. Po podaniu doustnym wchłaniane jest przynajmniej 37% dawki. Biodostępność chlorowodorku benazeprylu po podaniu doustnym, w porównaniu z podaniem dożylnym, wynosi około 25%. Benazeprylat jest głównie wydalany w postaci niezmienionej z moczem i kałem. Okres półtrwania eliminacji benazeprylatu wynosi od 10 do 11 godzin. Stopień wiązania się chlorowodorku benazeprylu z białkami wynosi około 95%.

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) eliminacja benazeprylu jest wolniejsza i, w związku z powyższym występuje zwiększona kumulacja chlorowodorku benazeprylu. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny > 30 ml/min) obserwowano tylko niewielkie zmiany właściwości farmakokinetycznych preparatu, i nie jest konieczne dostosowanie dawki.

Laktacja:

U dziewięciu kobiet, którym podawano doustnie benazepryl w dawce 20 mg na dobę przez 3 dni (czas po porodzie nie został określony), wykryto maksymalne stężenie benazeprylu w mleku, które wynosiło 0,9 pg/l po 1 godzinie od podania dawki, a stężenie czynnego metabolitu, benazeprylatu, wynosiło 2 pg/l po 1,5 godzinie od podania dawki. Ocenia się, że dziecko karmione piersią otrzymałoby z pokarmem dawkę dobową mniejszą niż 0,14% dawki matczynej, przeliczonej na masę ciała.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach przedklinicznych nie obserwowano działania mutagennego i rakotwórczego.

Badania toksycznego wpływu na reprodukcj ę, przeprowadzone na szczurach, królikach i małpach nie wykazały działania teratogennego benazeprylu, ale wykazały działanie embriotoksyczne.

Inne inhibitory konwertazy angiotensyny indukowały działania niepożądane w późnej fazie rozwoju płodu, powodując obumarcie płodu oraz wady wrodzone, w szczególności dotyczące czaszki. Obserwowano także wpływ toksyczny na płód, opóźnienie rozwoju wewnątrzmacicznego i przetrwanie przewodu tętniczego. Wydaje się, że te zaburzenia rozwojowe są częściowo spowodowane przez bezpośredni wpływ inhibitorów konwertazy angiotensyny na układ renina-angiotensyna u płodu, a częściowo - przez niedokrwienie spowodowane niedociśnieniem tętniczym u matki, zmniejszenie płodowo-łożyskowego przepływu krwi i zaopatrzenia płodu w tlen i składniki odżywcze.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna Skrobia żelowana kukurydziana Kroskarmeloza sodowa Olej rycynowy uwodorniony

Otoczka-Opadry 03F22200 Yellow: Hypromeloza 6cp (HPMC 2910)

Makrogol 8000 Talk

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry (PVC/OPA/Aluminium/Aluminium) oraz pojemnik z polipropylenu z zakrętką LDPE, zawierający środek pochłaniający wilgoć (żel krzemionkowy).

Wielkość opakowań:

Blistry: 10, 20, 28, 30, 42, 50, 98 i 100 tabletek powlekanych.

Pojemnik z polipropylenu: 50 i 100 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie Nr: 12538

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

06.12.2006/16.09.2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13.04.2012

- 11 -

Benazepril STADA 5 mg