Imeds.pl

Bendamustine Glenmark

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Bendamustine Glenmark, 2,5 mg/ml, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Bendamustini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Bendamustine Glenmark i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Bendamustine Glenmark

3.    Jak stosować lek Bendamustine Glenmark

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Bendamustine Glenmark

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Bendamustine Glenmark i w jakim celu się go stosuje

Lek Bendamustine Glenmark zawiera substancję czynną określaną jako bendamustyny chlorowodorek (w

dalszej części ulotki określany jako bendamustyna).

Lek Bendamustine Glenmark jest lekiem stosowanym w leczeniu określonych chorób nowotworowych

(lekiem cytostatycznym).

Lek Bendamustine Glenmark stosuje się jako jedyny lek (w monoterapii) lub jednocześnie z innymi lekami

w leczeniu następujących chorób nowotworowych:

•    przewlekłej białaczki limfocytowej w sytuacji, gdy nie jest wskazane stosowanie chemioterapii jednocześnie z fludarabiną,

•    chłoniaków nieziarniczych, które nie reagowały lub zbyt krótko reagowały na wcześniejsze leczenie rytuksymabem,

•    szpiczaka mnogiego w sytuacji, gdy nie jest wskazane stosowanie chemioterapii w dużych dawkach z autologicznym przeszczepieniem komórek macierzystych, talidomidem lub bortezomibem.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bendamustine Glenmark

Kiedy nie stosować leku Bendamustine Glenmark:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na bendamustyny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    w okresie karmienia piersią;

•    jeśli pacjent ma ciężkie uszkodzenie wątroby (uszkodzenie komórek czynnościowych wątroby);

•    jeśli u pacjenta występuje zażółcenie skóry lub białkówek oczu spowodowane zaburzeniami czynności wątroby lub chorobą krwi (żółtaczka);

•    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności szpiku kostnego (zahamowanie czynności szpiku kostnego) i duże zmiany w liczbie białych krwinek i płytek krwi (liczba białych krwinek i (lub) płytek krwi, które wynoszą odpowiednio mniej niż 3 000/pl lub 75 000/pl);

•    jeśli u pacjenta wykonywana była rozległa operacja chirurgiczna w ciągu 30 dni przed rozpoczęciem leczenia;

•    jeśli u pacjenta występuje zakażenie, szczególnie z towarzyszącym zmniejszeniem liczby krwinek białych (leukocytopenia);

•    jeśli pacjent był szczepiony przeciwko żółtej febrze.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Bendamustine Glenmark należy omówić to z lekarzem lub pielęgniarką.

•    w przypadku zmniejszonej zdolności szpiku kostnego do wytwarzania komórek krwi. Lekarz zbada liczbę białych krwinek oraz płytek krwi przed rozpoczęciem stosowania leku Bendamustine Glenmark, przed każdym kolejnym cyklem leczenia oraz w okresie przerwy w podawaniu leku.

•    w przypadku zakażenia. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy zakażenia, w tym gorączka i objawy ze strony układu oddechowego.

•    w przypadku współistniejącej choroby serca (np. zawału serca, bólu w klatce piersiowej, ciężkich zaburzeń rytmu serca).

Podczas stosowania leku Bendamustine Glenmark należy omówić to z lekarzem lub pielęgniarką.

•    w przypadku nudności, wymiotów. Lekarz może podać pacjentowi lek w celu zmniejszenia nudności (lek przeciwwymiotny).

•    w przypadku odczuwania dolegliwości bólowych w boku, obecności krwi w moczu lub zmniejszonego wydalania moczu. Jeśli pacjent ma chorobę w zaawansowanym stadium to organizm nie jest w stanie usuwać produktów, które powstają w wyniku obumierania tkanki nowotworowej. Jest to tzw. zespół rozpadu guza, który może powodować zaburzenia czynności nerek i choroby serca w ciągu 48 godzin po podaniu pierwszej dawki leku Bendamustine Glenmark. Lekarz będzie na to przygotowany i może podać inne leki, aby temu zapobiec.

•    w przypadku wystąpienia reakcji skórnych podczas stosowania leku Bendamustine Glenmark. Reakcje skórne mogą się nasilić.

•    w przypadku wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych lub reakcji nadwrażliwości. Pacjent powinien zwrócić uwagę na reakcje związane z podaniem leku po pierwszym cyklu leczenia.

Zaleca się, aby mężczyźni, którzy otrzymują lek Bendamustine Glenmark nie planowali poczęcia dziecka w trakcie leczenia i przez 6 miesięcy po jego zakończeniu. Przed rozpoczęciem leczenia należy zasięgnąć porady w sprawie możliwości przechowania nasienia ze względu na ryzyko wystąpienia trwałej bezpłodności.

Pomyłkowe wstrzyknięcie leku do tkanki otaczającej naczynie krwionośne (podanie pozanaczyniowe) należy natychmiast przerwać. Po krótkim odessaniu wstrzykniętego płynu igła zostanie wysunięta, a miejsce podania pozanaczyniowego schłodzone. Ramię należy unieść. Nie ustalono jednoznacznie, czy podanie dodatkowych leków, takich jak glikokortykosteroidy, może przynieść pozytywny skutek (patrz punkt 4).

Dzieci i młodzież

Nie ma doświadczenia kilinicznego w stosowaniu bendamustyny chlorowodorku u dzieci i młodzieży.

Lek Bendamustine Glenmark a inne leki

Bendamustyny chlowowodorek może wpływać na działanie innych leków. I odwrotnie, inne leki mogą wpływać na prawidłowe działanie bendamustyny chlorowodorku. Bendamustyny chlorowodorek może oddziaływać z:

Jeśli lek Bendamustine Glenmark stosuje się jednocześnie z lekami, które hamują tworzenie komórek krwi w szpiku kostnym, to wpływ na czynność szpiku może się nasilić.

Jeśli lek Bendamustine Glenmark stosuje się jednocześnie z lekami, które wpływają na układ odporności, to może nasilać to działanie.

Leki cytostatyczne mogą zmniejszać skuteczność szczepień, w których wykorzystuje się żywe wirusy. Leki cytostatyczne zwiększają dodatkowo ryzyko wystąpienia infekcji po szczepieniu żywymi szczepionkami (np. szczepionkami przeciwwirusowymi).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Lek Bendamustine Glenmark może powodować uszkodzenia materiału genetycznego oraz wady rozwojowe u zwierząt. Nie należy stosować leku Bendamustine Glenmark w okresie ciąży chyba, że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Jeśli rozpoczęcie leczenia jest konieczne należy porozmawiać z lekarzem o możliwych działaniach niepożądanych u nienarodzonego dziecka oraz zaleca się wykonanie badań genetycznych.

Płodność

Kobiety w wieku rozrodczym, powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji zarówno przed jak i w trakcie leczenia z zastosowaniem leku Bendamustine Glenmark. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Bendamustine Glenmark powinna natychmiast poinformować o tym lekarza oraz wykonać badania genetyczne.

Mężczyźni nie powinni planować poczęcia dziecka podczas stosowania leku Bendamustine Glenmark ani przez 6 miesięcy po jego zakończeniu. Istnieje ryzyko, że lek Bendamustine Glenmark spowoduje bezpłodność, dlatego przed rozpoczęciem leczenia mężczyźni powinni zasięgnąć porady w sprawie możliwości przechowania nasienia.

Karmienie piersią

Leku Bendamustine Glenmark nie można stosować w okresie karmienia piersią. Jeśli stosowanie leku Bendamustine Glenmark jest konieczne pacjentka musi przerwać karmienie piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie należy prowadzić samochodu ani obsługiwać maszyn, jeśli u pacjenta wystąpią takie działania niepożądane jak zawroty głowy lub kłopoty z koordynacją.

3. Jak stosować lek Bendamustine Glenmark

Lek Bendamustine Glenmark podaje się dożylnie, przez 30-60 minut, w różnych dawkach, jako jedyny lek (w monoterapii) lub jednocześnie z innymi lekami przeciwnowotworowymi.

Leczenia nie należy rozpoczynać, jeśli liczba krwinek białych (leukocytów) wynosi mniej niż 3 000 komórek/mikrolitr krwi i (lub) liczba płytek krwi wynosi mniej niż 75 000 komórek/mikrolitr krwi.

Lekarz będzie wykonywał badania krwi w regularnych odstępach czasu. Przewlekła białaczka limfocytowa

Bendamustine Glenmark 100 mg/m2 powierzchni ciała (obliczona na podstawie wzrostu i masy ciała pacjenta)

w dniach 1. + 2.

Powtórzyć cykl po 4 tygodniach

Chłoniaki nieziarnicze

Bendamustine Glenmark 120 mg/m2 powierzchni ciała (obliczona na podstawie

w dniach 1. + 2.

wzrostu i masy ciała pacjenta)

Powtórzyć cykl po 3 tygodniach


Szpiczak mnogi

Bendamustine Glenmark 120 - 150 mg/m2 powierzchni ciała (obliczona na podstawie wzrostu i masy ciała pacjenta)

w dniach 1. + 2.

Prednizon 60 mg/m2 powierzchni ciała (obliczona na podstawie wzrostu i masy ciała pacjenta) podany dożylnie lub doustnie

w dniach 1. - 4.

Powtórzyć cykl po 4 tygodniach


Leczenie należy przerwać, jeśli liczba białych krwinek (leukocytów) i (lub) płytek krwi zmniejszy się odpowiednio poniżej 3 000/mikrolitr krwi i 75 000/mikrolitr krwi. Leczenie można kontynuować, jeśli liczba białych krwinek wzrośnie do powyżej 4 000/mikrolitr krwi a płytek krwi powyżej 100 000/mikrolitr krwi.

Zaburzenia czynności wątroby lub nerek

W zależności od stopnia nasilenia zaburzeń czynności wątroby lub nerek może być konieczne dostosowanie dawki (o 30% w przypadku umiarkowanych zaburzeń czynności wątroby). Nie należy stosować leku Bendamustine Glenmark, jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Nie jest konieczne dostosowywanie dawki, jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek. Lekarz prowadzący podejmie decyzję, czy konieczne jest dostosowanie dawki.

Sposób podawania

Leczenie lekiem Bendamustine Glenmark powinni podejmować wyłącznie lekarze doświadczeni w leczeniu nowotworów. Lekarz poda pacjentowi odpowiednią dawkę leku Bendamustine Glenmark i zastosuje niezbędne środki ostrożności.

Lekarz prowadzący będzie podawał roztwór do infuzji po przygotowaniu go zgodnie z zaleceniami.

Roztwór podaje się dożylnie w postaci krótko trwającego wlewu przez 30-60 minut.

Czas leczenia

Nie ustalono ogólnych zasad dotyczących czasu trwania leczenia lekiem Bendamustine Glenmark. Długość leczenia zależy od choroby oraz od reakcji pacjenta na leczenie.

Jeśli pacjent ma wątpliwości lub pytania dotyczące leczenia lekiem Bendamustine Glenmark należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Pominięcie zastosowania leku Bendamustine Glenmark

W razie pominięcia dawki leku Bendamustine Glenmark lekarz zwykle będzie kontynuował jego stosowanie według określonego schematu dawkowania.

Przerwanie stosowania leku Bendamustine Glenmark

Lekarz prowadzący podejmie decyzję, czy przerwać leczenie lub zmienić lek na inny.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko po pomyłkowym wstrzyknięciu leku do tkanki poza naczyniem krwionośnym (podanie pozanaczyniowe) obserwowano zmiany tkankowe (martwicę). Objawem podania leku poza naczynie krwionośne może być uczucie pieczenia w miejscu wprowadzenia igły. W wyniku podania leku w ten sposób może wystąpić ból i trudno gojąca się rana.

Działaniem niepożądanym leku Bendamustine Glenmark, po wystąpieniu którego należy zmniejszyć wielkość dawki, jest zaburzenie czynności szpiku kostnego, który zwykle powraca do normalnej czynności po zakończeniu leczenia. Zahamowanie czynności szpiku kostnego zwiększa ryzyko zakażeń.

Bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Zmniejszenie liczby krwinek białych (leukocytopenia), zmniejszenie zawartości czerwonego barwnika (hemoglobiny) we krwi, zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), zakażenia, mdłości (nudności), wymioty, zapalenie błony śluzowej , zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy, zwiększenie stężenia mocznika w surowicy, gorączka, osłabienie

Często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Krwawienie (krwotok), zaburzenia metabolizmu związane z uwolnieniem zawartości komórek nowotworowych do układu krwionośnego (zespół rozpadu guza), zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, które może spowodować bladość skóry i osłabienie lub duszność (niedokrwistość), zmniejszenie liczby neutrofili (neutropenia), reakcje nadwrażliwości, takie jak alergiczne zapalenie skory, pokrzywka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych AspAT/AlAT, zwiększenie aktywności enzymu fosfatazy zasadowej, zwiększenie stężenia barwnika żółci (bilirubiny), zmniejszenie stężenia potasu we krwi, zaburzenia czynności serca (kołatanie, dławica piersiowa), zaburzenia rytmu serca (arytmia), zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie tętnicze krwi (niedociśnienie lub nadciśnienie tętnicze), zaburzenia czynności płuc, biegunka, zaparcia, ból w jamie ustnej (zapalenie jamy ustnej), utrata apetytu, wypadanie włosów, zmiany skórne, brak miesiączek (zanik miesiączki), ból, bezsenność, drżenie, odwodnienie

Niezbyt często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

Nagromadzenie płynu w worku osierdziowym otaczającym serce (wyciek płynu do przestrzeni osierdziowej) Rzadko (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):

Zakażenie krwi (sepsa), ciężkie reakcje nadwrażliwości (reakcje anafilaktyczne), objawy podobne do reakcji anafilaktycznych (reakcje anafilaktoidalne), senność, utrata głosu (afonia), ostra zapaść krążeniowa, zaczerwienienie skóry (rumień), zapalenie skory, swędzenie (świąd), wysypka skórna (osutka plamista), nadmierne pocenie się

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

Pierwotne atypowe zapalenie płuc, rozpad krwinek czerwonych, gwałtowny spadek ciśnienia krwi czasami z reakcjami skórnymi lub wysypką (wstrząs anafilaktyczny), zaburzenie zmysłu smaku, zmiana czucia (parestezje), złe samopoczucie i bol kończyn (neuropatia obwodowa), choroba układu nerwowego, zaburzenia neurologiczne, brak koordynacji ruchów (ataksja), zapalenie mózgu, przyspieszenie czynności serca (tachykardia), zawał serca, ból w klatce piersiowej (zawał serca), niewydolność serca, zapalenie żył, powstawanie tkanki w płucach (zwłóknienie płuc), krwawienie i zapalenie przełyku (krwotoczne zapalenie przełyku), krwawienie z żołądka lub jelit, niepłodność, niewydolność wielonarządowa

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Niewydolność wątroby

Istnieją doniesienia o rozwoju wtórnych nowotworów (zespołu mielodysplastycznego, ostrej białaczki szpikowej, raka oskrzeli) u pacjentów stosujących bendamustynę. Jednak nie ustalono jednoznacznie związku pomiędzy ich wystąpieniem a zastosowaniem bendamustyny.

Zgłaszano niewielką liczbę przypadków ciężkich zmian skórnych (zespołu Stevensa-Johnsona oraz toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka). Nie ustalono jednoznacznie ich związku z leczeniem bendamustyną.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel+48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Bendamustine Glenmark

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po: Termin ważności (EXP) lub na etykiecie fiolki po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Fiolkę należy przechowywać w opakowaniu zewnętrzym w celu ochrony przed światłem.

Uwaga dotycząca terminu ważności po otwarciu i przygotowaniu roztworu

Roztwór przygotowany zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na końcu tej ulotki jest stabilny w workach polietylenowych w temperaturze pokojowej i wilgotności względnej powietrza 60% przez 3,5 godziny a w lodówce przez 2 dni. Lek Bendamustine Glenmark nie zawiera środków konserwujących. Dlatego roztworu nie należy stosować po upływie określonego czasu.

Za zachowanie warunków aseptycznych odpowiada użytkownik.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Bendamustine Glenmark

-    Substancj ą czynną leku jest bendamustyny chlorowodorek.

Jedna fiolka zawiera 25 mg lub 100 mg bendamustyny chlorowodorku.

Po przygotowaniu 1 ml koncentratu zawiera 2,5 mg bendamustyny chlorowodorku.

-    Pozostały składnik to mannitol.

Jak wygląda lek Bendamustine Glenmark i co zawiera opakowanie

Biały lub prawie biały liofilizowany proszek we fiolce ze szkła oranżowego z korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym uszczelnieniem typu flip-top.

Fiolki ze szkła oranżowego typu I o pojemności 25 ml lub 50 ml.

Fiolki o pojemności 25 ml zawierają 25 mg bendamustyny chlorowodorku i dostępne są w pudełkach tekturowych po 5 fiolek.

Fiolki o pojemności 50 ml zawierają 100 mg bendamustyny chlorowodorku i dostępne są w pudełkach tekturowych po 5 fiolek.

Podmiot odpowiedzialny

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hvezdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

Wytwórca

Synthon Hispania SL C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat 08830 Barcelona Hiszpania

Synthon, s.r.o. Bmenska 32/cp. 597 678 01 Blansko Republika Czeska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o. o. ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania    Kleileuk 2,5 mg/ml

Polska    Bendamustine Glenmark

Słowacja    Bendamustine Glenmark    2,5 mg/ml

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Podobnie jak w przypadku wszystkich związków cytotoksycznych, ze względu na możliwość uszkodzenia genomu i wywołania choroby nowotworowej przez lek, personel pielęgniarski i lekarzy obowiązują bardziej rygorystyczne niż zwykle środki ostrożności podczas przygotowywania.

Podczas przygotowywania bendamustyny chlorowodorku należy unikać inhalacji (wdychania) leku i jego kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi (nosić rękawice, odzież ochronną i, o ile możliwe, maskę na twarz!). Zanieczyszczone lekiem części ciała należy starannie umyć wodą z mydłem a oczy przepłukać 0,9% (izotonicznym) roztworem soli fizjologicznej. Jeśli to możliwe zaleca się pracę na specjalnie zabezpieczonym blacie (pod wyciągiem laminarnym) przykrytym jednorazowym, absorpcyjnym arkuszem, nieprzepuszczalnym dla płynów. Zanieczyszczone artykuły stanowią odpady cytostatyczne. Proszę przestrzegać krajowych wytycznych dotyczących usuwania materiałów o właściwościach cytostatycznych! Personelu w ciąży nie można dopuszczać do pracy z produktami cytostatycznymi.

Roztwór gotowy do stosowania należy przygotowywać poprzez rozpuszczenie zawartości fiolki z bendamustyną wyłącznie w wodzie do wstrzykiwań, w następujący sposób:

1.    Przygotowanie koncentratu

-    Jedną fiolkę z bendamustyną zawierającą 25 mg bendamustyny chlorowodorku rozpuszcza się najpierw w 10 ml poprzez wstrząsanie

-    Jedną fiolkę z bendamustyną zawierającą 100 mg bendamustyny chlorowodorku rozpuszcza się najpierw w 40 ml poprzez wstrząsanie

2.    Przygotowanie roztworu do infuzji

Gdy tylko uzyska się przejrzysty roztwór (na ogół po 5-10 minutach), całkowitą dawkę bendamustyny natychmiast rozpuszcza się w 0,9% (izotonicznym) roztworze soli fizjologicznej w celu uzyskania ostatecznej objętości około 500 ml. Bendamustyny nie należy rozpuszczać w innych roztworach do infuzji lub wstrzykiwań. Płynu infuzyjnego z bendamustyną nie należy mieszać z innymi substancjami.

8