Imeds.pl

Bendamustine Zentiva

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Bendamustine Zentiva, 2,5 mg/ml, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Bendamustini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, lub farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Bendamustine Zentiva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bendamustine Zentiva

3.    Jak stosować lek Bendamustine Zentiva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Bendamustine Zentiva

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Bendamustine Zentiva i w jakim celu się go stosuje

Bendamustine Zentiva jest lekiem zawierającym substancję czynną - chlorowodorek bendamustyny (zwany dalej bendamustyną).

Bendamustyna jest lekiem stosowanym do leczenia określonych chorób nowotworowych (lekiem cytostatycznym).

Bendamustynę stosuje się jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych:

•    przewlekłej białaczki limfocytowej w sytuacji, gdy nie jest wskazane stosowanie schematu chemioterapii zawierającej fludarabinę,

•    chłoniaków nieziarniczych, które nie reagowały lub zbyt krótko reagowały na wcześniejsze leczenie rytuksymabem,

•    szpiczaka mnogiego w sytuacji, gdy stosowanie wysokodawkowanej chemioterapii

z autologicznym przeszczepem komórek macierzystych lub stosowanie schematu chemioterapii zawierającej talidomid lub bortezomib nie jest wskazane.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bendamustine Zentiva Kiedy nie stosować leku Bendamustine Zentiva:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek bendamustyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    w okresie karmienia piersią;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności wątroby (uszkodzenie komórek czynnościowych wątroby);

-    jeśli u pacjenta występuje zażółcenie skóry lub białkówek oczu spowodowane zaburzeniami czynności wątroby lub zaburzeniami krwi (żółtaczka);

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności szpiku kostnego (depresja szpiku kostnego) i duże zmiany w liczbie białych krwinek i płytek krwi (liczba białych krwinek i (lub) płytek krwi odpowiednio poniżej 3000/pl i poniżej 75 000/pl);

-    jeśli u pacjenta przeprowadzono rozległy zabieg chirurgiczny w ciągu 30 dni przed rozpoczęciem leczenia;

-    jeśli u pacjenta występuje zakażenie, zwłaszcza z towarzyszącym zmniejszeniem liczby krwinek białych (leukocytopenia);

-    jeśli pacjent był szczepiony przeciwko żółtej febrze.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Bendamustine Zentiva należy skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką:

•    w przypadku zmniejszonej zdolności szpiku kostnego do wytwarzania komórek krwi.

Lekarz zbada liczbę białych krwinek oraz płytek krwi przed rozpoczęciem leczenia lekiem Bendamustine Zentiva, przed każdym kolejnym podaniem leku oraz w trakcie przerw pomiędzy podawaniem leku.

•    w przypadku zakażenia. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli tylko wystąpią objawy zakażenia, w tym gorączka i objawy ze strony układu oddechowego.

•    w przypadku współistniejącej choroby serca (np. zawału serca, bólu w klatce piersiowej, ciężkich zaburzeń rytmu serca).

Podczas stosowania leku Bendamustine Zentiva należy skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką:

•    w przypadku wystąpienia nudności i wymiotów. Lekarz może podać pacjentowi leki przeciwwymiotne.

•    w przypadku odczuwania dolegliwości bólowych, obecności krwi w moczu lub zmniejszonego wydalania moczu. Gdy pacjent jest w zaawansowanym stadium choroby zbędne produkty obumierającej tkanki nowotworowej mogą być usuwane z organizmu

z opóźnieniem. Stan ten nazywa się zespołem rozpadu guza i może prowadzić do niewydolności nerek i problemów z pracą serca w ciągu 48 godzin po podaniu pierwszej dawki leku Bendamustine Zentiva. Lekarz będzie na to przygotowany i może podać inne leki zapobiegające temu.

•    w przypadku wystąpienia zmian skórnych podczas leczenia lekiem Bendamustine Zentiva. Zmiany te mogą się nasilać.

•    w przypadku wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych lub reakcji nadwrażliwości. Należy obserwować miejsce podania leku po pierwszym cyklu leczenia.

Mężczyznom otrzymującym lek Bendamustine Zentiva zaleca się, aby nie decydowali się na poczęcie dziecka w trakcie leczenia i przez 6 miesięcy po jego zakończeniu. Przed rozpoczęciem leczenia należy zasięgnąć porady w sprawie możliwości przechowania nasienia ze względu na ryzyko wystąpienia trwałej bezpłodności.

Pomyłkowe wstrzyknięcie leku do tkanki otaczającej naczynie krwionośne (podanie pozanaczyniowe) powinno być przerwane natychmiast. Po krótkim odessaniu wstrzykniętego płynu igła zostanie wysunięta. Lekarz schłodzi miejsce podania pozanaczyniowego i poprosi o uniesienie ramienia. Nie ustalono czy podanie dodatkowych leków, takich jak glikokortykosteroidy może przynieść jednoznacznie pozytywny skutek (patrz punkt 4).

Dzieci i młodzież

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania chlorowodorku bendamustyny u dzieci i młodzieży.

Lek Bendamustine Zentiva a inne leki

Działanie innych leków może być zmienione przez chlorowodorek bendamustyny, a także jego działanie może być zmienione przez inne leki. Mogą wystąpić następujące interakcje z chlorowodorkiem bendamustyny:

W przypadku stosowania leku Bendamustine Zentiva w skojarzeniu z innymi lekami, które hamują powstawanie krwi w szpiku kostnym, może dojść do nasilenia jego wpływu na czynność szpiku kostnego.

W przypadku stosowania leku Bendamustine Zentiva w skojarzeniu z lekami, które wpływają na odpowiedź immunologiczną, efekt ten może się nasilać.

Leki cytostatyczne mogą zmniejszać skuteczność szczepień, w których wykorzystuje się żywe wirusy. Dodatkowo leki cytostatyczne zwiększają ryzyko zakażenia po szczepieniu żywymi szczepionkami (np. szczepionkami przeciwwirusowymi).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Lek Bendamustine Zentiva może powodować uszkodzenia w materiale genetycznym oraz powoduje wady rozwojowe u zwierząt. Nie należy stosować leku Bendamustine Zentiva w trakcie ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. W przypadku konieczności rozpoczęcia leczenia należy porozmawiać z lekarzem o możliwych działaniach niepożądanych u nienarodzonego dziecka oraz poddać się badaniom genetycznym, jeśli zostanie to zalecone.

Płodność

Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji zarówno przed, jak i w trakcie leczenia lekiem Bendamustine Zentiva. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia lekiem Bendamustine Zentiva, powinna natychmiast poinformować o tym lekarza oraz poddać się badaniom genetycznym.

Mężczyźni nie powinni decydować się na poczęcie dziecka w trakcie leczenia lekiem Bendamustine Zentiva oraz przez 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Istnieje ryzyko, że leczenie lekiem Bendamustine Zentiva spowoduje bezpłodność, dlatego przed rozpoczęciem leczenia mężczyźni powinni skonsultować się w kwestii przechowania nasienia.

Karmienie piersią

Leku Bendamustine Zentiva nie wolno stosować w okresie karmienia piersią. Jeśli leczenie lekiem Bendamustine Zentiva jest konieczne, pacjentka musi przerwać karmienie dziecka piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie należy prowadzić samochodu ani obsługiwać maszyn, jeśli występują u pacjenta takie działania niepożądane, jak zawroty głowy lub kłopoty z koordynacją.

3. Jak stosować lek Bendamustine Zentiva

Lek Bendamustine Zentiva podaje się dożylnie, przez 30-60 min, w różnych dawkach, pojedynczo jako jedyny lek przeciwnowotworowy (w monoterapii) albo w skojarzeniu z innymi lekami.

Leczenia nie należy zaczynać, jeżeli liczba krwinek białych (leukocytów) zmniejszy się poniżej 3000 komórek/pl i (lub) liczba płytek krwi zmniejszy się poniżej 75 000 komórek/pl.

Lekarz będzie badał te parametry krwi w regularnych odstępach czasu.

Przewlekła białaczka limfocytowa

Bendamustine Zentiva 100 mg/m2 powierzchni ciała (przeliczone w oparciu

w dniach 1. + 2.

o wzrost i masę ciała)

Powtórzyć cykl po 4 tygodniach Chłoniaki nieziamicze

Bendamustine Zentiva 120 mg/m2 powierzchni ciała (przeliczone w oparciu o wzrost i masę ciała)

w dniach 1. + 2.

Powtórzyć cykl po 3 tygodniach

Szpiczak mnogi

Bendamustine Zentiva 120 - 150 mg/m2 powierzchni ciała (przeliczone w oparciu o wzrost i masę ciała)

w dniach 1. + 2.

Prednizon 60 mg/m2 powierzchni ciała (przeliczone w oparciu o wzrost i masę ciała) dożylnie lub doustnie

w dniach 1. - 4.

Powtórzyć cykl po 4 tygodniach

Leczenie powinno zostać przerwane, gdy liczba białych krwinek (leukocytów) i zmniejszy się odpowiednio poniżej 3000/gl i 75 000/g.l. Leczenie będzie można

(lub) płytek krwi kontynuować, gdy

liczba białych krwinek zwiększy się powyżej 4 000/gl, a płytek krwi powyżej 100 000/gl.

Zaburzenia czynności wątroby lub nerek

Zależnie od stopnia zaburzeń czynności wątroby może być konieczne dostosowanie dawki (zmniejszenie o 30% w przypadku umiarkowanych zaburzeń czynności wątroby). Leku Bendamustine Zentiva nie należy stosować, jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Nie jest konieczne dostosowywanie dawki, jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek. Lekarz prowadzący podejmie decyzję, czy niezbędne jest dostosowanie dawki.

Sposób podawania

Leczenie lekiem Bendamustine Zentiva powinni podejmować wyłącznie lekarze doświadczeni w leczeniu nowotworów. Lekarz poda pacjentowi odpowiednią dawkę leku Bendamustine Zentiva i zastosuje niezbędne środki ostrożności.

Lekarz prowadzący będzie podawał roztwór do infuzji po przygotowaniu go zgodnie z zaleceniami. Roztwór jest podawany dożylnie w postaci krótkotrwałego wlewu przez 30-60 minut.

Czas leczenia

Nie ustalono ogólnie obowiązującego limitu czasu leczenia lekiem Bendamustine Zentiva. Długość leczenia zależy od choroby oraz tego, jak pacjent odpowiada na leczenie.

W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących leczenia lekiem Bendamustine Zentiva należy skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką.

Pominięcie zastosowania leku Bendamustine Zentiva

W przypadku pominięcia dawki leku Bendamustine Zentiva lekarz na ogół będzie kontynuował jego stosowanie według przyjętego schematu dawkowania.

Przerwanie stosowania leku

Lekarz prowadzący podejmie decyzję, czy przerwać leczenie lub czy zmienić lek na inny.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko po niezamierzonym wstrzyknięciu leku do tkanki poza naczyniem krwionośnym (podanie pozanaczyniowe) obserwowano zmiany tkankowe (martwicę). Objawem podania leku poza naczynie krwionośne może być uczucie pieczenia w miejscu wprowadzenia igły. Po podaniu leku w ten sposób może wystąpić ból i niewłaściwe gojenie się skóry.

Działaniem niepożądanym leku Bendamustine Zentiva ograniczającym wielkość dawki są zaburzenia czynności szpiku kostnego, która na ogół powraca do normy po leczeniu. Zahamowanie czynności szpiku kostnego zwiększa ryzyko powstania zakażeń.

Bardzo często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    Zmniejszenie liczby krwinek białych (leukocytopenia)

•    Zmniejszenie stężenia czerwonego barwnika (hemoglobiny) we krwi

•    Zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość)

•    Zakażenia

•    Mdłości (nudności)

•    Wymioty

•    Zapalenie błony śluzowej

•    Zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

•    Zwiększenie stężenia mocznika we krwi

•    Gorączka

•    Uczucie zmęczenia

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    Krwawienie (krwotok)

•    Zaburzenia metabolizmu związane z uwolnieniem zawartości komórek nowotworowych do układu krwionośnego (zespół rozpadu guza)

•    Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, które może spowodować bladość skóry i osłabienie lub duszność (anemia, niedokrwistość)

•    Zmniejszenie liczby neutrofili (neutropenia)

•    Reakcje nadwrażliwości, takie jak alergiczne zapalenie skóry, pokrzywka

•    Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych AspAT/AlAT

•    Zwiększenie aktywności enzymu fosfatazy zasadowej

•    Zwiększenie stężenia bilirubiny

•    Zmniejszenie stężenia potasu    we krwi

•    Zaburzenia czynności serca (kołatanie serca, dusznica bolesna)

•    Zaburzenia rytmu serca (arytmia)

•    Niskie lub wysokie ciśnienie tętnicze krwi (niedociśnienie lub nadciśnienie)

•    Zaburzenia czynności płuc

•    Biegunka

•    Zaparcia

•    Ból w jamie ustnej (zapalenie błony śluzowej jamy ustnej)

•    Utrata apetytu

•    Wypadanie włosów

•    Zmiany skórne

•    Brak miesiączek (zanik miesiączki)

•    Ból

•    Bezsenność

•    Dreszcze

•    Odwodnienie

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

•    Nagromadzenie płynu w worku osierdziowym (wyciek płynu do przestrzeni osierdziowej) Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

•    Zakażenie krwi (posocznica)

•    Ciężkie reakcje nadwrażliwości (reakcje anafilaktyczne)

•    Objawy podobne do reakcji anafilaktycznych (reakcje rzekomoanafilaktyczne)

•    Senność

•    Utrata głosu (afonia)

•    Ostra zapaść krążeniowa

•    Zaczerwienienie skóry (rumień)

•    Zapalenie skóry

•    Swędzenie (świąd)

•    Wysypka skórna (osutka plamista)

•    Nadmierne pocenie się (nadmierna potliwość)

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

•    Pierwotne atypowe zapalenie płuc

•    Rozpad krwinek czerwonych

•    Gwałtowne zmniejszenie ciśnienia krwi czasami z reakcjami skórnymi lub wysypką (wstrząs anafilaktyczny)

•    Zaburzenie zmysłu smaku

•    Zmiana czucia (parestezja)

•    Złe samopoczucie i ból kończyn (neuropatia obwodowa)

•    Choroba układu nerwowego (zespół antycholinergiczny)

•    Zaburzenia neurologiczne

•    Zaburzenie koordynacji ruchu (ataksja)

•    Zapalenie mózgu

•    Przyspieszenie czynności serca (tachykardia)

•    Zawał serca, ból w klatce piersiowej (zawał mięśnia sercowego)

•    Niewydolność serca

•    Zapalenie żył

•    Powstawanie tkanki w płucach (włóknienie płuc)

•    Krwotoczne zapalenie przełyku (krwotoczne zapalenie błony śluzowej przełyku)

•    Krwawienie z żołądka lub jelit

•    Bezpłodność

•    Niewydolność wielonarządowa

Działania niepożądane występujące z częstością nieznaną (częstość nie może zostać ustalona na podstawie dostępnych danych):

•    Niewydolność wątroby

Istnieją doniesienia o rozwoju wtórnych nowotworów (zespołu mielodysplastycznego, ostrej białaczki szpikowej, raka odoskrzelowego) u pacjentów stosujących lek Bendamustine Zentiva. Jednak związek pomiędzy ich wystąpieniem a zastosowaniem leku Bendamustine Zentiva nie został jednoznacznie ustalony.

Odnotowano niewielką liczbę przypadków ciężkich zmian skórnych (zespołu Stevensa-Johnsona oraz toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka). Ich związek ze stosowaniem leku Bendamustine Zentiva nie został ustalony.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego w Polsce.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Bendamustine Zentiva

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: „Termin ważności (EXP). Pierwsze dwie cyfry oznaczają miesiąc, a cztery ostatnie cyfry oznaczają rok.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać fiolkę w zewnętrznym tekturowym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Uwaga dotycząca okresu ważności leku po otwarciu opakowania lub przygotowaniu roztworu

Prawidłowo przygotowany (zgodnie z instrukcją zamieszczoną na końcu tej ulotki) roztwór do infuzji jest stabilny w polietylenowym worku w temperaturze pokojowej (i wilgotności powietrza 60%) przez 3,5 godziny, a w lodówce - przez 2 dni. Lek Bendamustine Zentiva nie zawiera środków konserwujących. Dlatego roztworu nie należy używać po upływie wymienionych terminów. Użytkownik odpowiada za zachowanie warunków aseptycznych.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Bendamustine Zentiva

-    Substancj ą czynną leku jest chlorowodorek bendamustyny.

1 fiolka zawiera 25 mg chlorowodorku bendamustyny

1 fiolka zawiera 100 mg chlorowodorku bendamustyny Po rekonstytucji (przygotowaniu) 1 ml koncentratu zawiera 2,5 mg chlorowodorku bendamustyny.

-    Pozostały składnik to mannitol.

Jak wygląda lek Bendamustine Zentiva i co zawiera opakowanie

Biały lub prawie biały liofilizowany proszek w fiolce z oranżowego szkła zamkniętej korkiem z aluminiowym uszczelnieniem typu flip-top.

Fiolka o pojemności 25 ml ze szkła typu I.

Fiolka o pojemności 50 ml ze szkła typu I.

Lek Bendamustine Zentiva jest dostępny w opakowaniach, w których znajduje się 1, 5, 10 lub 20 fiolek zawierających 25 mg chlorowodorku bendamustyny oraz 1 lub 5 fiolek zawierających 100 mg chlorowodorku bendamustyny.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny

Zentiva, k.s., U kabelovny 130, Dolni Mecholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska

Wytwórca

Synthon Hispania SL

C/ Castelló no 1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat,

08830 Barcelona Hiszpania

Synthon, s.r.o.

Brnenska 32/cp. 597 678 01 Blansko Republika Czeska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa tel.: +48 22 280 00 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla lekarzy lub fachowego personelu medycznego:

Podobnie jak w przypadku wszystkich podobnych substancji cytotoksycznych, ze względu na możliwość spowodowania przez lek uszkodzeń genomu i chorób nowotworowych, personel pielęgniarski i lekarzy obowiązują bardziej rygorystyczne niż zwykle środki ostrożności.

Podczas obchodzenia się z bendamustyną należy unikać inhalacji (wdychania) leku i jego kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi (należy nosić rękawice, odzież ochronną i, o ile możliwe, maskę na twarz!). W przypadku zanieczyszczenia produktem jakichkolwiek części ciała, należy je starannie umyć wodą z mydłem i przepłukać oczy 0,9% (izotonicznym) roztworem chlorku sodu. W miarę możliwości zaleca się pracę na specjalnych, zabezpieczonych stanowiskach pracy (pod nawiewem laminarnym), z przykryciem blatu roboczego jednorazowym arkuszem absorpcyjnym nieprzepuszczalnym dla płynów. Zanieczyszczone artykuły stanowią odpady cytostatyczne. Proszę przestrzegać krajowych wytycznych dotyczących usuwania materiałów o właściwościach cytostatycznych! Kobiet w ciąży nie wolno dopuszczać do pracy z produktami cytostatycznymi.

Roztwór gotowy do stosowania należy przygotowywać poprzez rozpuszczenie zawartości fiolki z bendamustyną wyłącznie w wodzie do wstrzykiwań, w następujący sposób:

1.    Przygotowanie koncentratu

•    Jedną fiolkę z bendamustyną zawierającą 25 mg chlorowodorku bendamustyny rozpuszcza się najpierw w 10 ml wody do wstrzykiwań poprzez wstrząsanie

•    Jedną fiolkę z bendamustyną zawierającą 100 mg chlorowodorku bendamustyny rozpuszcza się najpierw w 40 ml wody do wstrzykiwań poprzez wstrząsanie

2.    Przygotowanie roztworu do infuzji

Gdy tylko uzyska się przejrzysty roztwór (na ogół po 5-10 minutach), całkowitą dawkę bendamustyny natychmiast rozpuszcza się w 0,9% (izotonicznym) roztworze chlorku sodu w celu uzyskania ostatecznej objętości około 500 ml. Bendamustyny nie wolno rozpuszczać w innych roztworach do infuzji lub wstrzykiwań. Płynu infuzyjnego z bendamustyną nie wolno mieszać z innymi substancjami.

8