Imeds.pl

Benelyte

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Benelyte, roztwór do infuzji

Produkt złożony

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Benelyte i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Benelyte

3.    Jak stosować Benelyte

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Benelyte

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Benelyte i w jakim celu się go stosuje

Benelyte jest roztworem przeznaczonym do infuzji dożylnej (do żyły). Zawiera składniki mineralne zwane elektrolitami, które wpływają na ilość wody oraz inne istotne procesy w organizmie. Zawiera również węglowodany.

Benelyte jest wskazany do stosowania u noworodków (od 0 do <28 dni), niemowląt (od 28 dni do <2 lat), dzieci (od 2 do <12 lat) i młodzieży (od 12 do <14 lat), ponieważ:

-    pomaga przywrócić prawidłową zawartość płynów i elektrolitów (soli) w organizmie po operacji; zawiera także glukozę, która jest źródłem energii;

-    działa jako zamiennik objętości osocza, stosowany do przywrócenia prawidłowej objętości krwi;

-    pomaga uzupełnić niedobory płynów i elektrolitów;

-    służy jako rozcieńczalnik innych elektrolitów i leków.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Benelyte Kiedy nie stosować leku Benelyte

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na chlorek sodu, chlorek potasu, chlorek wapnia, chlorek magnezu, octan sodu, glukozę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma nadmiar wody w organizmie (przewodnienie).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Benelyte należy powiedzieć lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce, jeśli u pacjenta występuje:

-    obniżone stężenie kwasu w organizmie (zasadowica metaboliczna);

-    podwyższone stężenie cukru we krwi (hiperglikemia);

-    obniżone stężenie potasu we krwi (hipokaliemia);

-    podwyższone stężenie sodu we krwi (hipernatremia);

-    podwyższone stężenie chlorków we krwi (hiperchloremia).

Podczas stosowania leku lekarz będzie co jakiś czas sprawdzał stężenie elektrolitów w osoczu, równowagę wodną, stężenie glukozy we krwi i równowagę kwasowo-zasadową.

Ze względu na ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej (zwiększone stężenie kwasu mlekowego w organizmie), należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania tego leku u dzieci, zwłaszcza noworodków i niemowląt. Należy to wziąć pod uwagę u dzieci z zaburzeniami metabolizmu mleczanów.

Benelyte a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Benelyte jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u dzieci i młodzieży (w wieku do 14 lat).

3. Jak stosować Benelyte

Benelyte będzie podawany przez lekarza lub inną osobę spośród fachowego personelu medycznego, w postaci infuzji dożylnej (kroplówki dożylnej).

Dawkowanie

Lekarz ustali ilość leku, jaką pacjent będzie otrzymywał, w zależności od wieku, masy ciała, stanu klinicznego pacjenta oraz od innych stosowanych leków. Podczas ustalania dawki lekarz weźmie pod uwagę indywidualne zapotrzebowanie na płyny, elektrolity i energię. Lekarz zadecyduje o właściwej dawce leku, którą otrzyma pacjent.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Benelyte

W związku z tym, że lek ten będzie podawany przez lekarza lub inny personel medyczny, zastosowanie nieprawidłowej dawki jest mało prawdopodobne.

Przedawkowanie może prowadzić do nadmiaru płynów w organizmie (przewodnienie) i wysokiego stężenia cukru we krwi (hiperglikemia).

Lekarz ustali leczenie mające na celu normalizację stanu pacjenta. Leczenie może obejmować przerwanie infuzji, kontrolowanie stężenia soli we krwi i zastosowanie odpowiedniego leczenia objawowego (np. środki moczopędne, insulina).

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Reakcje miejscowe związane ze sposobem podania:

-    gorączka;

-    zakażenie w miejscu infuzji;

-    podrażnienie i zapalenie żyły w miejscu infuzji; może to powodować zaczerwienienie, ból lub pieczenie i obrzęk wzdłuż żyły, do której jest podawany roztwór;

-    tworzenie się skrzepu krwi (zakrzepica żylna) w miejscu infuzji, co powoduje ból, obrzęk lub zaczerwienienie w miejscu tworzenia skrzepu;

-    przedostanie się leku do tkanek otaczających żyłę (wynaczynienie); może to doprowadzić do uszkodzenia tkanek i bliznowacenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: +48 22 49 21 301

faks: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Benelyte

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie lub pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Stosować tylko przezroczysty roztwór, bez widocznych cząstek stałych, oraz gdy opakowanie nie jest uszkodzone.

Zużyć natychmiast po pierwszym otwarciu. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt leczniczy należy zużyć natychmiast. Jeżeli produkt leczniczy nie zostanie zużyty natychmiast, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania przed użyciem ponosi użytkownik. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny, w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że otwarcie i przechowywanie produktu leczniczego miało miejsce w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

W przypadku braku badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Benelyte

Jeden ml roztworu do infuzji Benelyte zawiera:

sodu chlorek

6,429 mg

potasu chlorek

0,298 mg

wapnia chlorek dwuwodny

0,147 mg

magnezu chlorek sześciowodny

0,203 mg

sodu octan trójwodny

4,082 mg

glukozę jednowodną

11,0 mg

(co odpowiada glukozie

10,0 mg)

Pozostałe składniki to: kwas solny 37% (do ustalenia pH), sodu wodorotlenek (do ustalenia pH) i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Benelyte i co zawiera opakowanie

Benelyte jest przezroczystym roztworem wodnym, bezbarwnym do lekko żółtego.

Benelyte jest dostępny w butelkach z LDPE (KabiPac) o pojemności 100 ml, 250 ml i 500 ml z zamknięciem z PE lub PE/PP, zawierającym korek z poliizoprenu.

Wielkości opakowań:

40 butelek po 100 ml 20 butelek po 250 ml 10 butelek po 500 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

Wytwórca

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 25 99-300 Kutno

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia

Czechy

Finlandia

Francja

Hiszpania

Holandia

Irlandia

Luksemburg

Niemcy

Norwegia

Polska

Portugalia

Słowacja

Słowenia

Szwecja

Węgry

Wielka Brytania


ELO-MEL paediatric Infusionslosung Kidialyte oplossing voor infusie/solution pour perfusion/Infusionslosung Benelyte

Benelyte Infuusioneste, liuos

Benelyte, solution pour perfusion

Benelyte solución para perfusión

Kidialyte oplossing voor infusie

Minisol solution for infusion

Benelyte Infusionslosung

Benelyte Infusionslosung

Benelyte

Benelyte

Benelyte

Benelyte

Benelyte raztopina za infundiranje Benelyte

Benelyte oldatos infuzió Minisol solution for infusion

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Dawkowanie

Dawkowanie w okołooperacyjnej infuzji dożylnej zależy od zapotrzebowania pacjenta na płyny, elektrolity i glukozę: przez pierwszą godzinę np. 10-20 ml/kg mc./godz., a następnie do ustalenia, zgodnie z podstawowym i skorygowanym zapotrzebowaniem pacjenta, monitorując odpowiednie parametry sercowo-naczyniowe i laboratoryjne.

Zapotrzebowanie na płyny ustala się na podstawie następujących wartości referencyjnych:

Noworodki (od 0 do <28 dni), niemowlęta (od 28 dni do <1 roku):

100-140 ml/kg masy ciała na dobę.

Niemowlęta w wieku od 1 roku do <2 lat:

80-120 ml/kg masy ciała na dobę.

Dzieci w wieku od 2 do <5 lat:

80-100 ml/kg masy ciała na dobę.

Dzieci w wieku od 5 do <10 lat:

60-80 ml/kg masy ciała na dobę.

Dzieci w wieku od 10 do <12 lat i młodzież w wieku od 12 do <14 lat:

50-70 ml/kg masy ciała na dobę.

W leczeniu odwodnienia izotonicznego u dzieci i młodzieży, szybkość infuzji i dawkę dobową należy ustalić indywidualnie w zależności od charakteru i nasilenia zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej, monitorując odpowiednie parametry sercowo-naczyniowe i parametry laboratoryjne.

W przypadku krótkotrwałego uzupełniania objętości wewnątrznaczyniowej dawkę należy ustalić indywidualnie, w zależności od zapotrzebowania na płyny.

Jeżeli Benelyte stosuje się jednocześnie z innymi roztworami do infuzji, to ustalając dawkę dla wybranej grupy wiekowej należy uwzględnić aktualne wytyczne dotyczące całkowitej podaży płynów.

Szczególnie u wcześniaków i noworodków z małą masą urodzeniową, a także w innych wyjątkowych sytuacjach terapeutycznych, należy odpowiednio obliczyć i zmodyfikować indywidualne zapotrzebowanie na wodę, elektrolity i węglowodany. Zbilansowanie zapotrzebowania powinno być tym dokładniejsze, im większy jest stopień wcześniactwa, im pacjent jest młodszy i z mniejszą masą urodzeniową.

Sposób podawania

Podanie dożylne.

Czas podawania

Czas podawania zależy od zapotrzebowania pacjenta na płyny i elektrolity.

Niezgodności farmaceutyczne

W przypadku braku badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.

Ze względu na możliwość wystąpienia pseudoaglutynacji, roztworów do infuzji zawierających glukozę nie wolno podawać jednocześnie z krwią przez ten sam zestaw do infuzji.

DE/H/4011/001/DC 5