Imeds.pl

Bepanthen

Wariant informacji: Krem 50 Mg/G, pokaż więcej wariancji

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Bepanthen 50 mg/g krem Dexpanthenolum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Bepanthen ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Bepanthen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bepanthen

3.    Jak stosować lek Bepanthen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Bepanthen

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK BEPANTHEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Bepanthen w postaci kremu zawiera substancję czynną dekspantenol.

Dekspantenol po zastosowaniu miejscowym na skórę, przenika do skóry i szybko przekształca się w pantenol, który odgrywa ważną rolę w procesie wzrostu i w regeneracji skóry.

Wskazania

Lek Bepanthen w postaci kremu stosuje się w:

-    leczeniu powierzchniowych ran i otarć naskórka,

-    leczeniu niewielkich oparzeń termicznych i słonecznych,

-    codziennej pielęgnacji skóry narażonej na wysychanie i pękanie (np. twarzy, dłoni, łokci, pięt),

-    do leczenia niewielkich stanów zapalnych nieuszkodzonej skóry.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BEPANTHEN Kiedy nie stosować leku Bepanthen

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Bepanthen

Należy unikać kontaktu leku z oczami. Nie należy stosować leku Bepanthen na duże głębokie i wyraźnie zakażone rany. W takich przypadkach pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku Bepanthen z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Bepanthen w postaci kremu może być stosowany w okresie ciąży tylko po zaleceniu przez lekarza.

W przypadku stosowania leku u kobiet karmiących piersią, należy umyć brodawki przed każdym karmieniem piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Bepanthen

Ze względu na zawartość alkoholu cetylowego, alkoholu stearylowego lub lanoliny lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego lek może powodować podrażnienie skóry.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK BEPANTHEN

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

0    ile lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle stosuje się na skórę raz lub kilka razy na dobę, w zależności od potrzeb.

Pominięcie zastosowania leku Bepanthen krem

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Bepanthen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić reakcje alergiczne, w tym alergiczne reakcje skórne, jak zapalenie kontaktowe skóry, zapalenie alergiczne skóry, świąd, rumień, wyprysk, wysypka, pokrzywka, podrażnienie skóry

1    pęcherzyki na skórze w miejscu zastosowania.

W przypadku wystąpienia tych objawów, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BEPANTHEN

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Po każdym użyciu tubę należy starannie zakręcić.

Nie stosować leku Bepanthen krem po upływie terminu ważności, który jest umieszczony na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Bepanthen

-    Substancją czynną leku jest dekspantenol.

1 gram kremu zawiera 50 mg dekspantenolu.

-    Inne składniki leku to: lakton kwasu pantotenowego, fenoksyetanol, amfysol K, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, lanolina, izopropylu mirystynian, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Bepanthen i co zawiera opakowanie

Lek ma postać kremu.

Dostępne opakowania leku to tuby aluminiowe zawierające 3,5 g, 30 g lub 100 g kremu, umieszczone w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa

Wytwórca

GP Grenzach Produktions GmbH Emil-Barell-Strasse 7 79639 Grenzach-Wyhlen Niemcy

W razie pytań lub wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa tel: (22) 572 35 00 fax: (22) 572 35 55

Data zatwierdzenia ulotki: 31.03.2016

4