+ iMeds.pl

Bepanthen plus (50 mg + 5 mg)/gUlotka Bepanthen plus

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Bepanthen Plus, (50 mg + 5 mg)/g, krem Dexpcmthenolum + Chlorhexidini hydrochloridum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Bepanthen Plus ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby moc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objaw)' nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Bepanthen Plus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bepanthen Plus

3.    Jak stosować lek Bepanthen Plus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Bepanthen Plus

6.    Inne informacje

I. CO TO JEST LEK BEPANTHEN PLUS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Bepanthen Plus zawiera dwie substancje czynne: dekspantenol i chlorheksydynę. Dekspantenol po przeniknięciu przez skórę szybko przekształca się w kwas pantotenowy, który odgrywa ważną rolę w budowie skóry oraz regeneracji skóry w trakcie gojenia się ran. Chlorheksydyna jest substancją odkażającą, działającą na bakterie Gram dodatnie, w tym na wrażliwe szczepy Slaphylococcus aureus, które są najczęstszą przyczyną zakażeń skóry. Chlorheksydyna działa słabiej na bakterie Gram-ujemne, nie działa na bakterie z rodzaju Pseudomonas oraz Proteus.

Wskazania

Leczenie i odkażanie powierzchniowych ran różnego rodzaju, gdy istnieje ryzyko ich zakażenia (np. zadrapania, skaleczenia, otarcia, pęknięcia skóry, oparzenia, odparzenia, zapalenia skóry) oraz leczenie ran po małych zabiegach chirurgicznych.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BEPANTHEN PLUS Kiedy nie stosować leku Bepanthen Plus

- w uczuleniu (nadwrażliwości) na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych

składników leku,

- w przypadku przerwania błony bębenkowej.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Bepanthen Plus

Nie należy stosować leku Bepanthen Plus na duże, głębokie i zakażone rany. W takich przypadkach pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować leku jednocześnie z innymi środkami odkażającymi.

Należy unikać kontaktu leku z oczami, uszami i błonami śluzowymi.

Jeśli objawy utrzymują się lub ulegają pogorszeniu należy skontaktować się z lekarzem.

Bepanthen Plus nie powinien być stosowany na podrażnienia skórne, które nie są podatne na zakażenie (np. oparzenia słoneczne). W takich sytuacjach zaleca się stosowanie Bepanthen krem lub maść.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Leku Bepanthen Plus nie należy stosować jednocześnie z innymi środkami odkażającymi.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Bepanthen Plus może być stosowany podczas ciąży i karmienia piersią tylko na zlecenie lekarza.

Należy unikać stosowania leku na duże obszary skóry u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

W przypadku stosowania na brodawki u kobiet karmiących piersią, konieczne jest mycie brodawek przed karmieniem piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Bepanthen Plus nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Bepanthen Plus

Ze względu na zawartość alkoholu cetylowego, alkoholu stearylowego i lanoliny, lek Bepanthen Plus może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. JAK STOSOWAĆ LEK BEPANTHEN PLUS

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle nakłada się kilka razy na dobę, zależnie od potrzeb, na oczyszczone rany lub miejsca objęte zapaleniem. Nie jest konieczne stosowanie opatrunku.

Należy unikać stosowania na rozległych powierzchniach skóry.

Częste stosowanie kremu na te same powierzchnie może prowadzić do podrażnienia skóry.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Bepanthen Plus

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Bepanthen Plus może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić alergiczne reakcje skórne, takie jak: zapalenie kontaktowe skóry, zapalenie alergiczne skóry, świąd, rumień, wyprysk, wysypka, pokrzywka, podrażnienie skóry i pęcherzyki na skórze w miejscu podania, nadwrażliwość, ciężkie reakcje uczuleniowe, jak reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny (potencjalnie zagrażający życiu) objawiające się wystąpieniem zaburzeń oddychania, łagodnych do umiarkowanych reakcji obejmujących skórę (wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd), układ pokarmowy, układ sercowo-naczyniowy (zaburzenia pracy serca).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BEPANTHEN PLUS

Bepanthen Plus należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Po każdym użyciu tubę należy starannie zakręcić.

Nie stosować leku Bepanthen Plus po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudelku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie sąjuż potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Bepanthen Plus

Substancjami czynnymi leku są: dekspantenol i chlorheksydyny chlorowodorek.

1 gram kremu zawiera 50 mg dekspantenolu i 5 mg chlorheksydyny chlorowodorku.

Inne składniki leku to: lakton kwasu pantotenowego, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, wazelina biała, parafina ciekła, lanolina, makrogolu stearynian, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Bepanthen Plus i co zawiera opakowanie

Lek Bepanthen Plus ma postać kremu.

Dostępne opakowania leku to tuby aluminiowe zawierające 3,5 g; 30 g lub 100 g kremu, umieszczone w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

Numer telefonu: (0-22) 572 35 00

Wytwórca

GP Grenzach Produktions GmbH Emil-Barell-Strasse 7 79639 Grenzach-Wyhlen Niemcy

W razie pytań lub wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data zatwierdzenia ulotki:    ©¿"C-©

4

Bepanthen Plus

Charakterystyka Bepanthen plus

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Bepanthen Plus, (50 mg + 5 mg)/g, krem

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g kremu zawiera 50 mg dekspantenolu (Dexpanthenolum) oraz 5 mg chlorheksydyny chlorowodorku (ChIorhexidini hydrochlońdum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie i odkażanie powierzchniowych ran różnego rodzaju, gdy istnieje ryzyko ich zakażenia (np. zadrapania, skaleczenia, otarcia, pęknięcia skóry, oparzenia, odparzenia, zapalenia skóry).

Leczenie ran po małych zabiegach chirurgicznych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania miejscowego na skórę.

Nakładać produkt leczniczy kilka razy na dobę, zależnie od potrzeb, na oczyszczone rany lub miejsca objęte zapaleniem. Nie jest konieczne stosowanie opatrunku.

Należy unikać stosowania na rozległych powierzchniach skóry.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nie stosować w przypadku przerwania błony bębenkowej.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie należy stosować produktu leczniczego Bepanthen Plus na duże, głębokie i zakażone rany. W takich przypadkach pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Unikać kontaktu produktu leczniczego z oczami, uszami i błonami śluzowymi.

Ze względu na zawartość alkoholu cetylowego, alkoholu stearylowego i lanoliny, produkt leczniczy Bepanthen Plus może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Bepanthen Plus nie powinien być stosowany na podrażnienia skórne, które nie są podatne na zakażenie (np. oparzenia słoneczne). W takich sytuacjach zaleca się stosowanie Bepanthen krem lub maść.

Jeśli objawy utrzymują się lub ulegają pogorszeniu pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Chlorheksydyna wykazuje niezgodność chemiczną z mydłem oraz anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi. Aby uniknąć niekorzystnych interakcji Bepanthen Plus nie powinien być stosowany jednocześnie z innymi środkami odkażającymi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt leczniczy Bepanthen Plus może być stosowany podczas ciąży i karmienia piersią tylko po zaleceniu przez lekarza.

Badania na zwierzętach nie wykazały zagrożenia dla płodu, jednak nie ma danych dotyczących stosowania u ludzi.

Należy unikać stosowania produktu na duże obszary skóry u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

W przypadku stosowania na brodawki kobiet karmiących piersią, konieczne jest mycie brodawek przed karmieniem piersią.

4.7    Wpływ' na zdolność prowadzenia pojazdów' i obsługiwania maszyn

Bepanthen Plus nie ma w'plywu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Wymienione poniżej objawy niepożądane zostały zgromadzone na podstawie spontanicznych raportów, dlatego określenie ich częstości zgodnie z wytycznymi CIOMS III nie jest możliwe.

Mogą wystąpić alergiczne reakcje skórne, takie jak zapalenie kontaktowe skóry, zapalenie alergiczne skóry, świąd, rumień, wyprysk, wysypka, pokrzywia, podrażnienie skóry i pęcherzyki na skórze w miejscu aplikacji.

Może wystąpić nadw'rażliw'ość, reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny (potencjalnie zagrażający życiu) z nieprawidłowymi wynikami odpowiednich badań laboratoryjnych oraz objawami klinicznymi, takimi jak: zaburzenia oddychania, łagodne do umiarkowanych reakcje obejmujące skórę (wysypka, pokrzyw'ka, obrzęk, śwńąd), układ pokarmowy, układ oddechowy, układ sercow'o-naczyniowy (zaburzenia pracy serca).

4.9 Przedawkowanie

Nie są znane objawy zatrucia kwasem pantotenowym, jest dobrze tolerowany nawet w wysokich dawkach. Nie odnotowano także przypadków hiperwitaminozy.

Po przedawkowaniu chlorheksydyny opisywano zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy.

Częste stosowanie kremu na te same powierzchnie może prowadzić do podrażnienia skóry. Produkt przeznaczony jest do leczenia niewielkich, powierzchniowych ran skóry. Należy unikać stosowania na rozległe powierzchnie.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki odkażające i antyseptyczne z grupy biguanidów i amidyn; leki złożone zawierające chlorheksydynę w połączeniu z innymi lekami Kod ATC: D08AC52

Dekspantenol jest szybko absorbowany po miejscowej aplikacji na skórę i przekształcany w kwas pantotenowy. Kwas pantotenowy odgrywa ważną rolę w budowie skóry oraz regeneracji skóry w trakcie gojenia się ran.

Chlorheksydyna jest substancją odkażającą, działającą na bakterie Gram-dodatnie, w tym na wrażliwe szczepy Staphylococcus aureus, które są najczęstszą przyczyną zakażeń skóry. Chlorheksydyna działa słabiej na bakterie Gram-ujemne, nie działa na bakterie z rodzaju Pseudomonas oraz Proteus.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Dekspantenol jest szybko absorbowany przez skórę, następnie jest przekształcany w kwas pantotenowy.

Nie ma dowodów na to, że chloreksydyna stosowana na nieuszkodzoną skórę u dorosłych wchłania się do organizmu. U niemowląt, do których kąpieli stosowano środek zawierający 4% glukonianu chlorheksydyny, wykazano obecność chlorheksydyny w osoczu w małym stężeniu (lpg/ml).

Dystrybucja

Kwas pantotenowy wiąże się z białkami surowicy, głównie globulinami i albuminami.

U zdrowych, dorosłych osób stwierdza się jego obecność we krwi i w surowicy, w ilości odpowiednio: 500 - 1000 p.g/1 i 100 pg/1.

Ze względu na minimalny stopień wchłaniania chlorheksydyny przez skórę, nie ma danych dotyczących jej dystrybucji w narządach i tkankach. Po podaniu doustnym 300 mg chlorheksydyny, u zdrowych osób po 30 minutach odnotowuje się jej maksymalne stężenie w osoczu, w ilości 0,2 pg/ml.

Wydalanie

Po przyjęciu doustnym kwas pantotenowy jest wydalany w postaci niezmienionej, w 60-70% jest wydalany z moczem, a pozostała ilość kwasu pantotenowego jest wydalana z kałem. Dorosłe osoby wydalają z moczem od 2 do 7 mg kwasu pantotenowego na dobę, a dzieci od 2 mg do 3 mg kwasu pantotenowego na dobę.

Chlorheksydyna zastosowana na skórę praktycznie nie ulega wchłonięciu. Podana doustnie, niemal w całości wydalana jest z kałem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra

LD50 dekspantenolu podanego doustnie myszom wynosi 15 g/kg mc. W badaniach nad toksycznością ostrą dekspantenolu podanie dawki 20 g/kg mc. powodowało śmierć badanych zwierząt. Podanie dawki o połowę mniejszej, czyli 10 g/kg mc. nie miało takiego działania. Wyniki pięciodniowego testu toksyczności na myszach i szczurach po podaniu doustnym Bepanthenu Plus wskazują, że produkt ten w niewielkim stopniu działa toksycznie. Toksyczność przewlekła

W badaniach na szczurach i psach, którym podawano odpowiednio 20 mg oraz 500 mg

dekspantenolu na dobę przez 3 miesiące, nie stwierdzono żadnych objawów toksyczności, ani zmian histopatologicznych.

W trwających 6 miesięcy badaniach na 24 szczurach, którym podawano doustnie 2 mg dekspantenolu na dobę, nie stwierdzono żadnych zmian histopatologicznych.

W trwających 6 miesięcy badaniach na psach i małpach, którym podawano doustnie pantotenian wapnia w dawkach 50 mg/kg mc. (psy) i 1 g (małpy), nie stwierdzono żadnych objawów toksyczności ani zmian histopatologicznych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Lakton kwasu pantotenowego, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, wazelina biała, parafina ciekła, lanolina, makrogolu stearynian, woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Chlorheksydyna jest niezgodna z boranami, węglanami, dwuwęglanami, chlorkami, cytrynianami, fosforanami, siarczanami, gdyż tworzy sole o niskiej rozpuszczalności.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zaw artość opakowania

Tuba aluminiowa pokryta od wewnątrz lakierem epoksyfenolowym, z membraną i zakrętką z PP, zawierająca 3,5 g, 30 g lub 100 g kremu, umieszczona w tekturowymi pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/6837

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

04.10.1996; 04.10.2001; 04.10.2007; 23.09.2008

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

<&>/*' 0'6'C£

4

Bepanthen Plus