+ iMeds.pl

Berotec n 100 100 mcg/dawkę inh.Ulotka Berotec n 100

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Berotec N 100, 100 mikrogramów/dawkę, aerozol inhalacyjny, roztwór

Fenoteroli hydrobromidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Berotec N 100 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Berotec N 100

3.    Jak stosować lek Berotec N 100

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Berotec N 100

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK BEROTEC N 100 I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Berotec N 100 zawiera fenoterol, który należy do grupy leków zwanych selektywnymi agonistami receptora beta2-adrenergicznego, który rozszerza drogi oddechowe i dlatego jest stosowany w leczeniu napadów astmy oraz innych schorzeń z występującym odwracalnym skurczem dróg oddechowych. Działanie leku Berotec N 100 występuje natychmiast po inhalacji, dlatego może on być stosowany w leczeniu ostrych napadów astmy oskrzelowej.

Lek Berotec N 100 jest stosowany w celu rozszerzenia dróg oddechowych w leczeniu ostrych napadów astmy oskrzelowej oraz stanów z odwracalnym zwężeniem dróg oddechowych, szczególnie w przewlekłym obturacyjnym zapaleniu oskrzeli oraz w zapobieganiu napadom astmy wysiłkowej. Jeśli pacjent choruje na astmę reagującą na leczenie steroidami, lekarz może przepisać dodatkowo leki o działaniu przeciwzapalnym.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BEROTEC N 100 Kiedy nie stosować leku Berotec N 100:

-    jeżeli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na bromowodorek fenoterolu lub którykolwiek z pozostałych składników leku Berotec N 100,

-    jeżeli u pacjenta występują zaburzenia rytmu serca z przyspieszoną czynnością serca,

- j eżeli u pacj enta występuj e choroba serca zwana kardiomiopatią przerostową zawężaj ącą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Berotec N 100

-    w przypadku wystąpienia ostrej, szybko nasilającej się duszności pacjent powinien bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

-    u pacjentów, którzy ostatnio przeszli zawał mięśnia sercowego.

-    u pacjentów z cukrzycą.

-    u pacjentów z zaburzeniami serca i naczyń krwionośnych,

-    pacjenci z ciężką chorobą serca w przypadku wystąpienia bólu w klatce piersiowej lub innych objawów świadczących o zaostrzeniu choroby serca, powinni natychmiast skontaktować się

z lekarzem.

-    w przypadku wystąpienia objawów, takich jak: trudności w oddychaniu lub ból w klatce piersiowej, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia, czy jest on wynikiem choroby serca, czy płuc.

-    jeżeli pacjent ma guza chromochłonnego (rodzaj nowotworu nadnercza).

-    jeżeli pacj ent ma nadczynność tarczycy

-    jeśli problemy w oddychaniu nie ustępują lub nasilają się, należy skontaktować się z lekarzem w celu zweryfikowania ustalonego planu leczenia. Lekarz może uznać za konieczne włączenie dodatkowych leków. Nigdy nie należy stosować dawki większej niż przepisana, gdyż może to prowadzić do wystąpienia ciężkich działań niepożądanych.

-    jeśli u pacjenta wystąpią objawy, takie jak utrata apetytu, zaparcia, zatrzymanie wody lub obrzęk nóg, nieregularne tętno lub osłabienie mięśni. Mogą być one wynikiem zmniejszenia stężenia potasu we krwi, szczególnie, jeżeli Berotec N 100 jest podawany jednocześnie

z teofiliną, kortykosteroidami lub lekami moczopędnymi. Zmniejszone stężenie potasu we krwi może zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca u pacjentów leczonych preparatami digoksyny, jak również u pacjentów ze zmniejszoną ilością tlenu we krwi. W celu zachowania ostrożności może być konieczne wykonanie odpowiednich badań, np. badań krwi.

-    stosowanie innych leków z grupy sympatykomimetyków jest możliwe jedynie pod ścisłą kontrolą lekarza. Inne leki rozszerzające drogi oddechowe należące do grupy parasympatykolityków (np. tiotropium, ipratropium) mogą być stosowane w tym samym czasie.

Jeśli konieczne jest stosowanie leku Berotec N 100 przez dłuższy czas, lekarz wskaże szczegółowe instrukcje dotyczące stosowania, gdyż lek Berotec N 100 stosowany jest zwykle w leczeniu ostrych objawów, a nie jest zalecany do regularnego stosowania. Lekarz może również zdecydować

0    przepisaniu dodatkowych leków o działaniu przeciwzapalnym lub zwiększeniu ich dawki.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Inne leki mające działanie rozszerzające oskrzela mogą nasilić działanie leku Berotec N 100. Równoczesne podawanie innych leków pobudzających receptory beta2-adrenergiczne, doustnych leków przeciwcholinergicznych i pochodnych ksantyny (np. teofilina) może również zwiększać częstość występowania działań niepożądanych.

Niektóre leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego (zwane lekami blokującymi receptory beta-adrenergicznego) mogą znosić działanie leku Berotec N 100.

Należy poinformować lekarza, jeżeli stosuje się niektóre leki przeciwdepresyjne (inhibitory monoaminooksydazy (MAO) lub trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne). Należy zachować ostrożność w czasie stosowania takich leków, ponieważ leki te mogą nasilać działanie leków pobudzających receptory beta2-adrenergiczne.

Inhalacja halogenowych leków do znieczulenia ogólnego, takich jak: halotan, trójchloroetylen

1    enfluran, może nasilać działanie leków pobudzających receptory beta2-adrenergiczne na układ sercowo-naczyniowy (np. może wywołać nieregularny rytm serca).

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Badania przedkliniczne oraz doświadczenie ze stosowaniem u ludzi nie dostarczyły dowodów niekorzystnego oddziaływania bromowodorku fenoterolu w okresie ciąży. Dlatego lek Berotec N 100 można stosować w okresie ciąży jedynie wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne. Dotyczy to zwłaszcza pierwszego trymestru ciąży oraz okresu bezpośrednio przed porodem (lek Berotec N 100 hamuje czynność skurczową macicy).

Badania przedkliniczne wykazały, że bromowodorek fenoterolu jest wydzielany do mleka kobiecego. Dlatego lek Berotec N 100 można stosować w okresie karmienia piersią jedynie wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK BEROTEC N 100

Lek Berotec N 100 należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz dostosuje dawkowanie indywidualnie dla każdego pacjenta. Jeżeli nie zalecono inaczej, stosuje się następujące dawkowanie u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat:

a)    Leczenie objawowe ostrych napadów astmy oskrzelowej oraz innych stanów z odwracalnym zwężeniem dróg oddechowych

Jedna dawka (jedno rozpylenie) aerozolu jest dawką wystarczającą do ustąpienia objawów w większości przypadków. W cięższych przypadkach, jeżeli po upływie 5 minut nie uzyskano znaczącej poprawy w oddychaniu można zastosować dodatkową dawkę, jednak nie więcej niż 8 dawek aerozolu na dobę.

Jeżeli napad astmy nie ustąpił po 2 dawkach aerozolu, konieczne może być zastosowanie większej liczby dawek aerozolu. Wówczas pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

b)    Zapobieganie napadom astmy wysiłkowej

1 - 2 rozpylenia przed ćwiczeniami, maksymalnie do 8 dawek aerozolu na dobę.

U dzieci aerozol inhalacyjny Berotec N 100 należy stosować jedynie na zalecenie lekarza i pod kontrolą osoby dorosłej.

Instrukcja stosowania

Aerozol inhalacyjny Berotec N 100 należy stosować zgodnie z opisem podanym poniżej.

Przed pierwszym użyciem należy dwukrotnie nacisnąć zawór dozujący pojemnika.

Podczas każdego zastosowania produktu należy przestrzegać następujących zasad:

1.    Zdj ąć kapturek ochronny.

2.    Wykonać głęboki wydech.

3.    Trzymać pojemnik z aerozolem w pozycji jak na rys.1, zacisnąć wargi na ustniku. Strzałka na pojemniku i dno pojemnika powinny być zwrócone ku górze.

4.    Wykonać wdech tak głęboki, jak to tylko możliwe, równocześnie naciskając silnie dno pojemnika, co spowoduje uwolnienie jednej odmierzonej dawki leku. Wstrzymać oddech na kilka sekund, a następnie wyjąć ustnik z ust i wykonać wydech. Powtórzyć te same czynności (punkty 2-4) przy drugiej inhalacji.

5.    Po użyciu ponownie założyć kapturek ochronny.

6. Jeżeli nie używa się aerozolu przez okres trzech dni, przed ponownym zastosowaniem należy jednorazowo nacisnąć zawór dozujący.

Pojemnik nie jest przezroczysty, dlatego nie można zobaczyć, czy już jest pusty. Nowy pojemnik zawiera 200 dawek (rozpyleń). Po ich wykorzystaniu, w pojemniku może nadal znajdować się niewielka ilość roztworu. Należy jednak wymienić pojemnik na nowy, gdyż dalsze jego stosowanie może nie zapewnić dostarczenia odpowiedniej dawki leku.

Ilość leku w pojemniku można sprawdzić w następujący sposób:

Zdjąć z pojemnika plastikowy ustnik i włożyć pojemnik do naczynia z wodą. Zawartość pojemnika można oszacować obserwując jego pozycję w wodzie (patrz rys. 2).

Należy zawsze dbać o czystość ustnika i myć go w ciepłej wodzie. W przypadku stosowania mydła lub detergentu, ustnik należy starannie wypłukać w czystej wodzie.

Inhalator należy myć przynajmniej raz w tygodniu. Ważne jest, aby utrzymywać w czystości ustnik inhalatora, aby mieć pewność, że lek nie odkłada się na ściankach ustnika i nie zablokuje on inhalatora.

Aby umyć inhalator, należy najpierw zdjąć kapturek ochronny i wyjąć pojemnik z lekiem z inhalatora. Przepłukać inhalator ciepłą wodą aż do momentu usunięcia wszystkich widocznych zanieczyszczeń.

Po umyciu wytrząsnąć inhalator i pozostawić na powietrzu do wyschnięcia. Nie używać żadnych systemów suszących. Kiedy ustnik inhalatora jest suchy, należy z powrotem umieścić w inhalatorze pojemnik z lekiem i kapturek ochronny.

Plastikowy ustnik zaprojektowano specjalnie do użytku z aerozolem inhalacyjnym Berotec N 100, by zapewnić dostarczanie zawsze odpowiedniej dawki leku. Ustnika nigdy nie wolno wykorzystywać z jakimkolwiek innym aerozolem inhalacyjnym i odwrotnie, Berotec N 100 aerozol inhalacyjny nie może być stosowany z ustnikiem innym niż dołączony do produktu.

Pojemnik znajduje się pod ciśnieniem i pod żadnym pozorem nie należy używać siły przy jego otwieraniu ani wystawiać go na działanie temperatury wyższej niż 50°C.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Berotec N 100

Jeżeli przyjęto większą dawkę leku niż zalecana, należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Spodziewane objawy przedawkowania związane są z nadmiernym pobudzeniem układu beta-adrenergicznego. Należą do nich działania niepożądane wymienione w punkcie 4, w szczególności: przyspieszenie czynności serca, kołatanie serca (uczucie silnych uderzeń serca), drżenie, zmiany ciśnienia tętniczego krwi, wzrost amplitudy fali tętna, ból w klatce piersiowej, nieregularne bicie serca i zaczerwienienie twarzy.

Pominięcie zastosowania leku Berotec N 100

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Berotec N 100

W przypadku przerwania stosowania leku Berotec N 100 może nastąpić powrót problemów z oddychaniem lub mogą się one jeszcze nasilić. Dlatego też należy stosować lek Berotec N 100 tak długo, jak określił lekarz. W innych przypadkach należy porozmawiać z lekarzem przed przerwaniem stosowania leku Berotec N 100.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Berotec N 100 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działaniami niepożądanymi leku Berotec N 100 są: reakcje nadwrażliwości (reakcje alergiczne), zmniejszenie stężenia potasu we krwi, pobudzenie, nerwowość, drżenie, ból głowy, zawroty głowy, nieregularne bicie serca, przyspieszenie czynności serca, kołatanie serca, niedokrwienie mięśnia sercowego, kaszel, skurcz oskrzeli wywołany inhalacją, podrażnienie gardła, nudności, wymioty, nadmierne pocenie się, reakcje skórne, takie jak wysypka, świąd, pokrzywka, ból mięśni, skurcze mięśni, osłabienie mięśni, obniżenie ciśnienia rozkurczowego krwi i wzrost ciśnienia skurczowego krwi.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Berotec N 100

Substancją czynną leku jest fenoterolu bromowodorek. Jedna dawka aerozolu zawiera 100 mikrogramów fenoterolu bromowodorku.

Inne składniki leku to: 1,1,1,2-tetrafluoroetan (HFA 134a), kwas cytrynowy bezwodny, woda oczyszczona, etanol bezwodny.

Jak wygląda lek Berotec N 100 i co zawiera opakowanie

1 pojemnik 10 ml (200 dawek)

Pojemnik ze stali nierdzewnej o pojemności 17 ml, z zaworem dozującym i plastikowym ustnikiem w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim/Rhein Niemcy

Wytwórca:

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim/Rhein Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa Tel.: +48 22 699 0 699

Data zatwierdzenia ulotki:

6

Berotec N 100

Charakterystyka Berotec n 100

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Berotec N 100, 100 mikrogramów, aerozol inhalacyjny, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 odmierzona dawka (rozpylenie) zawiera 100 mikrogramów bromowodorku fenoterolu (Fenoteroli hydrobromidum).

Substancja pomocnicza: 1 dawka odmierzona zawiera do 15,597 mg etanolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Aerozol inhalacyjny, roztwór.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

a)    Leczenie objawowe ostrych napadów astmy oskrzelowej oraz innych stanów z odwracalnym zwężeniem dróg oddechowych, np. przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli.

U pacjentów z napadami astmy oskrzelowej lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), reagującą na leczenie steroidami, należy brać pod uwagę jednoczesne leczenie przeciwzapalne.

b)    Zapobieganie napadom astmy wysiłkowej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

a)    Leczenie objawowe ostrych napadów astmy oskrzelowej oraz innych stanów z odwracalnym zwężeniem dróg oddechowych

W większości przypadków 1 dawka aerozolu jest dawką wystarczającą do szybkiego złagodzenia objawów. Jeśli po upływie 5 minut nie uzyskano znaczącej poprawy w oddychaniu, można zastosować dodatkową dawkę, jednak nie więcej niż 8 dawek aerozolu na dobę.

Jeżeli napad astmy nie ustąpił po 2 dawkach aerozolu, konieczne może być zastosowanie większej liczby rozpyleń. Wówczas pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

b)    Zapobieganie napadom astmy wysiłkowej

1 - 2 rozpylenia przed wysiłkiem, maksymalnie do 8 dawek aerozolu na dobę.

U dzieci aerozol inhalacyjny Berotec N 100 należy stosować jedynie na zalecenie lekarza i pod kontrolą osoby dorosłej.

Instrukcja dotycząca stosowania

Właściwe stosowanie aerozolu inhalacyjnego ma istotne znaczenie dla skuteczności terapii.

Przed pierwszym użyciem należy dwukrotnie nacisnąć zawór dozujący pojemnika.

Podczas każdego zastosowania produktu należy postępować następująco.

1.    Zdjąć kapturek ochronny.

2.    Wykonać głęboki wydech.

3. Trzymać pojemnik z aerozolem w pozycji jak na rys. 1, zacisnąć wargi na ustniku. Strzałka na pojemniku i dno pojemnika powinny być zwrócone ku górze.

4.    Wykonać wdech tak głęboki, jak to tylko możliwe, równocześnie naciskając silnie dno pojemnika, co spowoduje uwolnienie jednej odmierzonej dawki produktu leczniczego.

Wstrzymać oddech na kilka sekund, a następnie wyjąć ustnik z ust i wykonać wydech.

Jeżeli konieczna jest ponowna inhalacja, należy powtórzyć czynności opisane w punktach 2-4.

5. Po użyciu ponownie założyć kapturek ochronny.

6. Jeśli nie używa się aerozolu przez okres trzech dni, przed ponownym zastosowaniem należy jednorazowo nacisnąć zawór dozujący.

Pojemnik nie jest przezroczysty, dlatego nie można zobaczyć, czy już jest pusty. Nowy pojemnik zawiera 200 dawek. Po ich wykorzystaniu, w pojemniku może nadal znajdować się niewielka ilość roztworu. Należy jednak wymienić pojemnik na nowy, gdyż dalsze jego stosowanie może nie zapewnić dostarczenia odpowiedniej dawki produktu leczniczego.

Ilość leku w pojemniku można sprawdzić w następujący sposób:

Zdj ąć z pojemnika plastikowy ustnik i włożyć pojemnik do naczynia z wodą. Zawartość pojemnika można oszacować obserwując jego pozycję w wodzie (patrz rys. 2).

(rys. 2)

Inhalator należy myć przynajmniej raz w tygodniu. Ważne jest, aby utrzymywać w czystości ustnik inhalatora, aby mieć pewność, że lek nie odkłada się na ściankach ustnika i nie zablokuje on inhalatora.

Aby umyć inhalator, należy najpierw zdjąć kapturek ochronny i wyjąć pojemnik z lekiem z inhalatora. Przepłukać inhalator ciepłą wodą aż do momentu usunięcia wszystkich widocznych zanieczyszczeń.


Po umyciu wytrząsnąć inhalator i pozostawić na powietrzu do wyschnięcia. Nie używać żadnych systemów suszących. Kiedy ustnik inhalatora jest suchy, należy z powrotem umieścić w inhalatorze pojemnik z lekiem i kapturek ochronny.

(rys. 4)


UWAGA:

Plastikowy ustnik zaprojektowano specjalnie do użytku z aerozolem inhalacyjnym Berotec N 100, by zapewnić dostarczanie zawsze odpowiedniej dawki produktu leczniczego. Ustnika nigdy nie wolno wykorzystywać z jakimkolwiek innym aerozolem inhalacyjnym i odwrotnie, Berotec N 100 aerozol inhalacyjny nie może być stosowany z ustnikiem innym niż dołączony do produktu.

Pojemnik znajduje się pod ciśnieniem i pod żadnym pozorem nie należy używać siły przy jego otwieraniu ani wystawiać go na działanie temperatury wyższej niż 50°C.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na bromowodorek fenoterolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Kardiomiopatia przerostowa zawężająca.

Tachyarytmia.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Inne sympatykomimetyki rozszerzające oskrzela mogą być stosowane z produktem Berotec N 100 wyłącznie pod kontrolą lekarza. Leki przeciwcholinergiczne rozszerzające oskrzela mogą być stosowane jednocześnie z produktem leczniczym Berotec N 100.

W wymienionych poniżej schorzeniach, produkt leczniczy Berotec N 100, szczególnie, gdy jest stosowany w dawkach większych niż zalecane, może być stosowany jedynie po wnikliwym rozpatrzeniu korzyści i ryzyka: niedostatecznie kontrolowana cukrzyca, ostatnio przebyty zawał mięśnia sercowego, ciężkie schorzenia serca lub naczyń, nadczynność tarczycy, guz chromochłonny nadnerczy.

W przypadku ostrej, szybko nasilającej się duszności (trudności w oddychaniu) pacjent powinien bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie długotrwałe:

-    Podawanie produktu doraźnie jest bardziej wskazane niż jego regularne stosowanie.

-    Przed włączeniem do terapii leków przeciwzapalnych lub zwiększeniem ich dawki (np. kortykosteroidów wziewnych) w celu opanowania stanu zapalnego w obrębie dróg oddechowych i zapobiegania uszkodzeniu płuc w długim okresie, należy ocenić stan pacjenta.

W przypadku pogarszającej się drożności oskrzeli jest niewskazane i potencjalnie szkodliwe zwiększanie dawek produktów leczniczych zawieraj ących substancje z grupy agonistów receptora beta2 (np. produktu Berotec N 100) powyżej dawek zalecanych i w dłuższym okresie. Regularne stosowanie coraz większych dawek produktów leczniczych zawieraj ących substancje z grupy agonistów receptora beta2 (np. produktu Berotec N 100), w celu kontroli objawów pogarszającej się drożności oskrzeli, może wskazywać na pogorszenie kontroli nad przebiegiem choroby. W takim przypadku należy ponownie ocenić plan leczenia pacjenta, a w szczególności odpowiednio dostosowaną terapię przeciwzapalną, aby zapobiec zagrażaj ącemu życiu zaostrzeniu objawów choroby.

Stosowanie beta2-agonistów może wywoływać potencjalnie ciężką hipokaliemię. Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z ciężką astmą, ponieważ efekt ten może się nasilić podczas równoczesnego leczenia pochodnymi ksantyny, glikokortykosteroidami i lekami moczopędnymi. Niedotlenienie może dodatkowo nasilać niekorzystny wpływ zmniejszonego stężenia potasu na rytm serca. Hipokaliemia może zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca u pacjentów leczonych preparatami digoksyny. W takich przypadkach zaleca się kontrolowanie stężenia potasu w surowicy krwi.

Sympatykomimetyki, w tym Berotec N 100, mogą wpływać na układ sercowo-naczyniowy. Dane uzyskane z okresu po wprowadzeniu produktu do obrotu, jak również dane literaturowe wskazuj ą na występowanie rzadkich przypadków niedokrwienia mięśnia sercowego, związanego ze stosowaniem beta-agonistów. Pacjentów z ciężką chorobą serca (np. niedokrwienną chorobą serca, arytmią lub ciężką niewydolnością serca), którzy otrzymują produkt Berotec N 100, należy poinformować, aby zasięgnęli porady lekarza, jeśli odczuwaj ą ból w klatce piersiowej lub inne objawy świadczące o zaostrzeniu choroby serca. Należy zwrócić uwagę na takie objawy, jak duszność i ból w klatce piersiowej, ponieważ mogą być one wynikiem choroby układu oddechowego lub serca.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki beta-adrenergiczne, przeciwcholinergiczne i pochodne ksantyny (np. teofilina) mogą nasilać działanie fenoterolu. Równoczesne podawanie innych beta-mimetyków, ogólnie działaj ących leków przeciwcholinergicznych, pochodnych ksantyny może zwiększać działania niepożądane.

Równoczesne podawanie beta-adrenolityków może wywołać potencjalnie niebezpieczne osłabienie działania rozszerzaj ącego oskrzela.

Należy zachować ostrożność w czasie stosowania agonistów receptorów beta-adrenergicznych u pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (MAO) lub trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, ponieważ leki te mogą nasilać działanie agonistów receptorów beta-adrenergicznych.

Inhalacja halogenowych środków do znieczulenia ogólnego, takich jak: halotan, trójchloroetylen i enfluran, może nasilać działanie beta-agonistów na układ sercowo-naczyniowy.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Dane przedkliniczne i dostępne badania kliniczne nie dostarczyły dowodów niekorzystnego oddziaływania w okresie ciąży. Nie mniej jednak, należy zachować zwykle stosowane środki ostrożności dotyczące stosowania leków w okresie ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze.

Należy wziąć pod uwagę fakt, że fenoterol hamuje czynność skurczową macicy.

Badania przedkliniczne wykazały, że fenoterol jest wydzielany do mleka kobiecego. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Jak każdy lek z grupy beta-agonistów, Berotec N 100 może wywoływać poniżej wymienione działania niepożądane, w tym ciężką hipokaliemię. Jak każdy lek podawany drogą wziewną, Berotec N 100 może wywoływać również miejscowe podrażnienie.

Częstość występowania zgodnie z konwencją MedDRA:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Badania diagnostyczne:

Nieznana:    obniżenie rozkurczowego i wzrost skurczowego ciśnienia tętniczego

krwi


Zaburzenia serca:

Niezbyt często: Nieznana:


arytmia

niedokrwienie mięśnia sercowego, tachykardia, kołatanie serca

Zaburzenia układu nerwowego:


Często:

Nieznana:


drżenie

ból głowy, zawroty głowy


Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:


Często:

Niezbyt często: Nieznana:


kaszel

paradoksalny skurcz oskrzeli podrażnienie gardła

Zaburzenia żołądka i jelit:

Niezbyt często:    nudności, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Niezbyt często:    świąd


Nieznana:


nadmierne pocenie się, reakcje skórne, takie jak: wysypka, pokrzywka


Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:


Nieznana:


skurcze mięśni, ból mięśni, osłabienie mięśni


Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Niezbyt często:    hipokaliemia

Zaburzenia układu immunologicznego:


Nieznana:


reakcje nadwrażliwości


Zaburzenia psychiczne:


Niezbyt często: Nieznana:


pobudzenie

nerwowość


4.9 Przedawkowanie

Objawy

Spodziewane objawy przedawkowania związane są z nadmiernym pobudzeniem beta-adrenergicznym, włącznie z nasileniem znanych działań farmakologicznych, tzn. działań niepożądanych wymienionych w punkcie 4.8, z których najważniejsze to: tachykardia, kołatanie serca, drżenie, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, wzrost amplitudy fali tętna, bóle dławicowe, zaburzenia rytmu serca i zaczerwienienie twarzy.

Leczenie

Podawanie leków uspokajających, w ciężkich przypadkach intensywna terapia.

Jako specyficzne antidota można zastosować leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, najlepiej betai-selektywne. Jednak należy wziąć pod uwagę możliwe zmniejszenie drożności oskrzeli, a dawkę należy szczególnie ostrożnie dostosować u pacjentów chorych na astmę oskrzelową.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki adrenergiczne podawane drogą wziewną. Selektywni agoniści receptora beta2-adrenergicznego, kod ATC: R03 AC04

Berotec N 100 jest skutecznym lekiem rozszerzającym oskrzela, stosowanym w ostrym napadzie astmy oskrzelowej oraz innych stanach z odwracalnym zwężeniem dróg oddechowych, np. w przewlekłym obturacyjnym zapaleniu oskrzeli przebiegającym z rozedmą płuc lub bez rozedmy płuc. Po podaniu doustnym produktu Berotec N 100 działanie występuje w ciągu kilku minut i utrzymuje się do 8 godzin. Po wziewnym zastosowaniu bromowodorku fenoterolu u pacjentów z obturacyjnymi chorobami płuc, działanie rozszerzające oskrzela występuje w ciągu kilku minut i utrzymuje się przez 3 - 5 godzin.

Badania, w których leczono przez okres do trzech miesięcy pacjentów dorosłych z astmą i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) oraz dzieci z astmą oskrzelową, porównujące produkt zawierający w składzie HFA (hydrofluoroalkan) z produktem zawierającym CFC (chlorofluorowęglowodór), wykazały, że obydwa produkty są równoważne pod względem terapeutycznym.

Bromowodorek fenoterolu jest bezpośrednio działaj ącym lekiem sympatykomimetycznym, w dawkach terapeutycznych wybiórczo pobudzającym receptory beta2 W większych dawkach pobudza również receptory betai (np. podczas stosowania w tokolizie). Zajęcie receptorów beta2 aktywuje cyklazę adenylową poprzez pobudzające białka Gs Zwiększenie stężenia cyklicznego AMP

aktywuje kinazę białkową A, która z kolei fosforyluje białka docelowe w komórkach mięśni gładkich. Pociąga to za sobą fosforylację kinazy lekkich łańcuchów miozyny, hamowanie hydrolizy inozynofosforanu i otwarcie kanałów potasowych o dużej przewodności, aktywowanych wapniem. Istnieją dowody na to, że „kanały maxi-K” mogą być aktywowane bezpośrednio przez białko G.

Fenoterol działa rozkurczaj ąco na mięśnie gładkie oskrzeli i naczyń krwionośnych chroniąc je przed bodźcami zwężającymi oskrzela, takimi jak histamina, metacholina, zimne powietrze i alergeny (odpowiedź wczesna). W następstwie szybkiego podania hamowaniu ulega uwalnianie z komórek tucznych mediatorów prozapalnych i zwężaj ących oskrzela. Ponadto wykazano, że dawki fenoterolu (0,6 mg) zwiększają klirens śluzowo-rzęskowy.

Większe stężenia w osoczu, często osiągane po podaniu doustnym, a zwłaszcza dożylnym, hamuj ą czynność skurczową macicy. Większe dawki wywołuj ą również reakcje metaboliczne: lipolizę, glikogenolizę, hiperglikemię i hipokaliemię. Ta ostatnia spowodowana jest zwiększonym wychwytem jonów K+ głównie przez mięśnie szkieletowe. Skutki oddziaływania beta-adrenergicznego na serce, takie jak przyspieszenie rytmu serca i zwiększona kurczliwość, są spowodowane przez działanie fenoterolu na naczynia krwionośne, pobudzenie receptorów beta2 w sercu, a w dawkach większych od dawek terapeutycznych, przez pobudzenie receptorów beta1. Podobnie jak w przypadku stosowania innych leków beta-adrenergicznych, odnotowano wydłużenie odstępu QTc. Podczas stosowania fenoterolu w inhalatorach z dozownikiem zmiany te były nieznaczne i obserwowano je w przypadku stosowania dawek większych niż zalecane. Jednakże, działanie ogólnoustrojowe po podaniu za pomocą nebulizatorów (fiolki z odmierzoną dawką, roztwór do inhalacji) może być większe niż podczas stosowania zalecanych dawek leku z inhalatora z dozownikiem (w odniesieniu do dawkowania i drogi podania). Znaczenie kliniczne nie zostało ustalone. Drżenia mięśniowe są jednym z częściej obserwowanych skutków działania beta-agonistów. Na działanie ogólnoustrojowe beta-agonistów na mięśnie szkieletowe może rozwijać się tolerancja. Nie dotyczy to oddziaływania na mięśnie gładkie oskrzeli.

W badaniach klinicznych wykazano dużą skuteczność fenoterolu w zapobieganiu skurczom oskrzeli. Fenoterol zapobiega zwężeniu oskrzeli w następstwie działania różnych bodźców, takich jak: wysiłek fizyczny, zimne powietrze i wczesna reakcja w wyniku kontaktu z alergenem.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Właściwości farmakokinetyczne fenoterolu były oceniane po podaniu dożylnym, wziewnym oraz doustnym. Efekt terapeutyczny produktu Berotec N 100 wiąże się z jego miejscowym działaniem w drogach oddechowych, dlatego też stężenie substancji w osoczu nie koniecznie musi być skorelowane z działaniem rozszerzaj ącym oskrzela.

Produkt leczniczy zawieraj ący w składzie HFA oraz ten zawieraj ący CFC wykazuj ą pewne różnice w ogólnoustrojowym działaniu fenoterolu, jednakże obydwa produkty mogą być uznane za równoważne pod względem terapeutycznym.

Wchłanianie

Po wziewnym podaniu leku, w zależności od sposobu inhalacji i użytego systemu, 10-30% substancji czynnej uwolnionej z inhalatora dociera do dolnych dróg oddechowych. Pozostała część leku pozostaje w górnych drogach oddechowych i w jamie ustnej, a następnie zostaje połknięta.

Całkowita biodostępność fenoterolu po podaniu wziewnym z inhalatora z dozownikiem wynosi 18,7%. Wchłanianie z płuc następuje w cyklu dwufazowym. 30% dawki bromowodorku fenoterolu jest szybko wchłaniane z okresem półtrwania wynoszącym 11 minut, zaś 70% jest wchłaniane powoli z okresem półtrwania wynoszącym 120 minut.

Maksymalne stężenie fenoterolu w osoczu (Cmax) wynosi 45,3 pg/ml i zostało zaobserwowane u pacjentów z astmą oskrzelową po 15 minutach od pojedynczej inhalacji 100 pg fenoterolu z inhalatora z dozownikiem z CFC. Nie mniej jednak badania przeprowadzone u zdrowych ochotnikach, u których częstość pobierania prób krwi w celu przeprowadzenia badań farmakokinetycznych była większa, sugeruj ą, że maksymalne stężenie substancji w osoczu jest osiągane wcześniej, pomiędzy 2 - 3,5 minuty po podaniu dawki. Maksymalne stężenie substancji w osoczu po wziewnym podaniu pojedynczej dawki 200 pg fenoterolu z inhalatora z dozownikiem z HFA było mniejsze i zostało osiągnięte później w porównaniu do inhalacji z inhalatora z dozownikiem z CFC (inhalator z dozownikiem z CFC: Cmax 165 pg/ml, tmax 3,5 minuty; inhalator z dozownikiem z HFA: Cmax - 66,9 pg/ml, tmax 15 minut).

Po podaniu doustnym około 60% dawki bromowodorku fenoterolu jest wchłanianie. Wchłonięta ilość leku w znacznym stopniu podlega metabolizmowi pierwszego przejścia, co powoduje, że biodostępność leku po podaniu doustnym wynosi około 1,5%. Z tego też powodu wpływ części substancji czynnej, która została połknięta w następstwie inhalacji, na stężenie leku w osoczu jest niewielki.

Dystrybucja

Fenoterol jest szeroko dystrybuowany w organizmie. Objętość dystrybucji w stanie równowagi dynamicznej po podaniu dożylnym (Vss) wynosi 1,9-2,7 l/kg. Rozmieszczenie w osoczu podanego dożylnie fenoterolu odbywa się zgodnie z farmakokinetycznym modelem trzech kompartmentów z okresami półtrwania: ta = 0,42 minuty, tp = 14,3 minuty i t^ = 3,2 godziny. Wiązanie z białkami

osocza wynosi 40-55%.

Metabolizm

U ludzi fenoterol w znacznym stopniu jest metabolizowany przez sprzęganie z glukuronidami i siarczanami. Po podaniu doustnym fenoterol jest metabolizowany głównie w procesie reakcji z kwasem siarkowym. Ten proces metabolicznej dezaktywacji macierzystej substancji rozpoczyna się już w ścianie jelita.

Wydalanie

Biotransformacja fenoterolu z uwzględnieniem wydalania z żółcią stanowi największą część (około 85%) średniego całkowitego klirensu, który wynosi 1,1-1,8 l/min po podaniu dożylnym. Klirens nerkowy fenoterolu (0,27 l/min) stanowi około 15% średniego całkowitego klirensu dla ogólnoustrojowo dostępnej dawki. Biorąc pod uwagę frakcję leku związaną z białkami osocza, wielkość klirensu nerkowego sugeruje, że oprócz przesączania kłębuszkowego występuje również wydzielanie kanalikowe fenoterolu.

Przy użyciu metody znakowania radioaktywnego, całkowita radioaktywność wydalona z moczem w okresie 48 godzin po podaniu doustnym i dożylnym wynosi w przybliżeniu 39% i 65 % dawki, a całkowita radioaktywność wydalona z kałem wynosi odpowiednio 40,2% i 14,8% dawki. 0,38% dawki po podaniu doustnym jest wydalane z moczem jako substancja macierzysta, podczas gdy 15% dawki po podaniu dożylnym jest wydalone w postaci niezmienionej. W wyniku inhalacji z inhalatora z dozownikiem, w okresie 24 godzin 2% dawki jest wydalone w postaci niezmienionej przez nerki.

W postaci niezmetabolizowanej, bromowodorek fenoterolu przenika przez łożysko i do mleka kobiecego.

Nie ma wystarczaj ących danych na temat wpływu bromowodorku fenoterolu na metabolizm u pacjentów z cukrzycą.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności po podaniu wielokrotnym produktu leczniczego Berotec N 100 wykazały, że profil toksykologiczny produktu zawierającego w składzie HFA i CFC jest zbliżony.

Wartości LD50 po podaniu doustnym u dorosłych myszy, szczurów oraz królików były w zakresie 1600 - 7400 mg/kg masy ciała oraz 150 - 433 mg/kg masy ciała u psów. Wartości LD50 po podaniu dożylnym u myszy, szczurów, królików i psów były w zakresie 30 - 81 mg/kg masy ciała. Toksyczność ostra po podaniu wziewnym u szczurów, psów i małp była bardzo mała. W zależności od warunków doświadczenia, śmiertelność nie została zaobserwowana przy dawkach wziewnych wynoszących 0,58 - 670 mg/kg masy ciała.

Badania toksyczności po podaniu wielokrotnym różnymi drogami (doustną, podskórną, dożylną, dootrzewnową, wziewną) były przeprowadzone u myszy, szczurów i psów przez okres do 78 tygodni. Podsumowując, te badania toksyczności wykazały u poszczególnych gatunków zmiany typowe dla podania leków beta-sympatykomimetycznych (np.: zmniejszenie zawartości glikogenu w wątrobie, zmniejszenie ilości glikogenu w mięśniach, hipokaliemię, tachykardię). Obserwowano przerost mięśnia sercowego i (lub) jego uszkodzenie u szczurów, myszy i królików podczas podawania leku różnymi drogami w dawkach większych niż 1 mg/kg masy ciała/dobę. U psów, zwierząt najbardziej wrażliwych na działanie leków beta-adrenergicznych, zaobserwowano występowanie uszkodzenia mięśnia sercowego podczas wziewnego podawania dawek większych niż 0,019 mg/kg masy ciała/dobę. Wziewne podanie leku małpom nie wykazało bezpośredniego toksycznego działania.

Badania toksycznego wpływu na reprodukcj ę u szczurów i królików nie wykazały teratogennych lub embriotoksycznych zmian oraz niekorzystnego wpływu na płodność i chów. Dawki doustne leku do 40 mg/kg masy ciała/dobę nie wykazały szkodliwego wpływu na płodność samców i samic szczurów. Doustnie podane dawki do 25 mg/kg masy ciała/dobę u królików oraz do 38,5 mg/kg masy ciała/dobę u myszy nie powodowały ani działania embriotoksycznego ani teratogennego.

U szczurów odnotowano działanie tokolityczne po doustnym podaniu dawek 3,5 mg/kg masy. ciała/dobę, zaś po podaniu dawek 25 mg/kg masy ciała/dobę wystąpiła nieznacznie zwiększona śmiertelność płodów i (lub) osesków. Bardzo duże dawki leku 300 mg/kg masy ciała/dobę podawane doustnie i 20 mg/kg masy ciała/dobę podawane dożylnie powodowały zwiększony odsetek wad rozwojowych płodów.

Bromowodorek fenoterolu nie wykazał żadnego działania mutagennego w testach in vitro i in vivo.

Badania nad rakotwórczością wykonane zostały po podaniu doustnym (myszy 18 miesięcy; szczury

24    miesiące) oraz po podaniu wziewnym (szczury 24 miesiące). Wykazano, że dawka doustna

25    mg/kg masy ciała/dobę zwiększa ryzyko rozwoju mięśniaków macicy ze zmienną aktywnością mitotyczną u myszy oraz mięśniaków gładkich krezki jajnika u szczurów. Jest to spowodowane miejscowym działaniem beta-adrenergicznym na mięśnie gładkie macicy u myszy i szczurów.

Biorąc pod uwagę obecny poziom i zaawansowanie badań, niniejsze rezultaty nie mają przełożenia na wpływ leku u ludzi. Wszystkie inne stwierdzone nowotwory zostały uznane jako typowe rodzaje nowotworów spontanicznie występuj ących u tych gatunków i nie wykazywały istotnego biologicznie, zwiększonego ryzyka wynikającego ze stosowania fenoterolu.

Wykazano również, iż produkt leczniczy Berotec N 100 zawierający HFA oraz Berotec N 100 zawierający CFC jest tak samo dobrze tolerowany w układzie oddechowym.

W badaniach nad miejscową tolerancj ą leku przy różnych drogach podania (podanie dożylne, dotętnicze, na skórę oraz do worka spojówkowego) bromowodorek fenoterolu był dobrze tolerowany.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas cytrynowy bezwodny Etanol bezwodny

1,1,1,2-Tetrafluoroetan (HFA 134a)

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania 1 pojemnik 10 ml (200 dawek)

Pojemnik ze stali nierdzewnej o pojemności 17 ml, z zaworem dozującym i plastikowym ustnikiem w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/3764

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

06.11.1995/22.12.2000/26.10.2005/23.10.2006/11.12.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11

Berotec N 100