Imeds.pl

Betadine 75 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

BETADINE

75 mg/ml, płyn do stosowania na skórę Povidonum iodinatum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki

1. Co to jest lek BETADINE, 75 mg/ml, płyn do stosowania na skórę i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku BETADINE, 75 mg/ml, płyn do stosowania na skórę

3.    Jak stosować lek BETADINE, 75 mg/ml, płyn do stosowania na skórę

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek BETADINE, 75 mg/ml, płyn do stosowania na skórę

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Betadine, 75 mg/ml, płyn do stosowania na skórę i w jakim celu się go stosuje

Lek BETADINE, 75 mg/ml, płyn do stosowania na skór - jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.

Działa on na wiele drobnoustrojów (bakteriobójczo, grzybobójczo, selektywnie wirusobójczo i przeciwpierwotniakowo).

Lek jest wskazany do mycia rąk przed operacją i higienicznej dezynfekcji (odkażania) rąk.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku BETADINE, 75 mg/ml, płyn do stosowania na skórę

Kiedy nie stosować leku BETADINE, 75 mg/ml, płyn do stosowania na skórę

- jeśli pacjent ma uczulenie na jodowany powidon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

- jeśli u pacjenta rozpoznano nadczynność tarczycy (nadaktywność gruczołu tarczycowego) lub inne ostre choroby tarczycy

- jeśli u pacjenta występuje opryszczkowe zapalenie skóry (choroba Duhringa)

- jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku BETADINE, 75 mg/ml, płyn do stosowania na skórę należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Długotrwałe stosowanie leku może spowodować podrażnienie skóry lub rzadko ciężkie reakcje skórne. W wyniku zbierania się płynu mogą wystąpić chemiczne oparzenia skóry.

W przypadkach podrażnienia skóry, kontaktowego zapalenia skóry lub nadwrażliwości, należy zaprzestać stosowania leku. Nie podgrzewać leku przed aplikacją. Przechowywać lek w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Pacjenci z wolem tarczycy, guzkami tarczycy lub innymi nieostrymi chorobami tarczycy są zagrożeni rozwojem nadczynności tarczycy po zastosowaniu dużych ilości jodu. U tych pacjentów nie należy stosować leku długotrwale ani na duże powierzchnie skóry, chyba że o konieczności zastosowania leku zadecydował lekarz. Lekarz powinien obserwować, czy u pacjenta nie wystąpiły wczesne objawy nadczynności tarczycy i kontrolować czynność tarczycy.

Nie należy stosować leku BETADINE, 75 mg/ml, płyn do stosowania na skórę przed i po leczeniu radioaktywnym jodem lub badaniu z użyciem jodu radioaktywnego

U osób z wrażliwą skórą sporadycznie może dojść do przemijającego podrażnienia skóry. Aby tego uniknąć zaleca się wcześniejsze sprawdzenie działania leku na małej powierzchni skóry przez krótki okres czasu. Lek można zastosować, jeśli nie dojdzie do podrażnienia skóry.

Unikać kontaktu leku z oczami. Jeśli lek dostanie się do oczu należy rozchylić powieki i płukać oczy dużą ilością bieżącej wody przez 10 - 15 minut. Pacjenta powinien zbadać okulista.

Ciemnobrązowy kolor leku BETADINE, 75 mg/ml, płyn do stosowania na skórę, świadczy o jego skuteczności. Jeśli kolor leku zaczyna blednąć, zmniejsza się jego skuteczność przeciwbakteryjna. Ekspozycja na światło i temperatury powyżej 40°C przyspieszają rozkład leku.

Dzieci i młodzież

U noworodków i niemowląt do 6. miesiąca życia lek można stosować wyłącznie wtedy, gdy zadecyduje o tym lekarz, po rozważeniu oczekiwanych korzyści w stosunku do ryzyka zaburzenia czynności tarczycy. Konieczna może być kontrola czynności tarczycy u dziecka.

Należy bezwzględnie chronić dziecko przed połknięciem leku.

BETADINE, 75 mg/ml, płyn do stosowania na skórę a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek jest skuteczny przy wartościach pH między 2,0 a 7,0.

Należy unikać stosowania leku BETADINE, 75 mg/ml, płyn do stosowania na skórę jednocześnie z enzymatycznymi maściami do leczenia ran oraz ze środkami dezynfekuj ącymi zawieraj ącymi rtęć, srebro, nadtlenek wodoru, kwas benzoesowy lub taurolidynę.

Nie należy stosować BETADINE, 75 mg/ml, płyn do stosowania na skórę jednocześnie z innymi preparatami o właściwościach redukuj ących, kwasowych lub zawieraj ących alkaloidy.

Lek, w razie zastosowania na tę samą lub sąsiaduj ącą okolicę skóry jednocześnie lub tuż po aplikacji leków antyseptycznych zawieraj ących oktenidynę, mogą spowodować przemijające przebarwienie danej okolicy skóry.

Uwaga

Ze względu na utleniające właściwości leku, w przypadku niektórych testów na wykrywanie krwi utajonej w kale lub wykrywanie krwi lub glukozy w moczu, zanieczyszczenie lekiem może spowodować, że wyniki tych testów będą fałszywie dodatnie.

Podczas stosowania leku może zmniejszyć się wychwyt jodu przez tarczycę, co z kolei może utrudniać przeprowadzenie niektórych badań diagnostycznych (np. scyntygrafia tarczycy, oznaczanie jodu związanego z białkiem, badania z zastosowaniem jodu radioaktywnego) lub uniemożliwiać leczenie chorób tarczycy jodem. Aby uzyskać niezafałszowane wyniki, zaleca się zachowanie odpowiednio długiego odstępu czasu między zakończeniem stosowania jodowanego powidonu a scyntygrafią tarczycy.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Jodowany powidon nie ma działania teratogennego.

Stosowanie leku w okresie ciąży i karmienia piersią jest dozwolone jedynie wtedy, gdy zadecyduje o tym lekarz w przypadku dokładnej diagnozy i bezwzględnych wskazań do zastosowania leku. Należy monitorować czynność tarczycy u matki i dziecka.

Stosowanie leku powinno być ograniczone do krótkiego okresu czasu.

Jod przenika przez łożysko i do mleka matki i osiąga w mleku matki większe stężenie niż we krwi. Należy bezwzględnie chronić niemowlę przed połknięciem leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

BETADINE, 75 mg/ml, płyn do stosowania na skórę nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.    Jak stosować lek Betadine, 75 mg/ml, płyn do stosowania na skórę

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

BETADINE, 75 mg/ml, płyn do stosowania na skórę zawsze stosuje się nierozcieńczony.

Mycie i higiena rąk: ręce i przedramiona należy myć pod bieżącą ciepłą wodą z kranu, następnie na jedną dłoń wlać 5 ml leku BETADINE, 75 mg/ml, płyn do stosowania na skórę i równomiernie rozprowadzić lek na obu rękach i przedramionach. Jeśli trzeba, można dodać więcej wody, aby powstała piana i kontynuować mycie przez co najmniej 1 minutę. Potem ręce i przedramiona należy spłukać pod kranem dużą ilością bieżącej wody.

Mycie rąk przed operacją: obie ręce i przedramiona należy dokładnie umyć mydłem pod bieżącą ciepłą wodą z kranu. Całe mydło dokładnie spłukać z rąk i przedramion dużą ilością wody tak, aby nie została nawet najmniejsza ilość mydła.

Za pomocą dozownika nalać na dłoń dawkę 10 ml leku BETADINE, 75 mg/ml, płyn do stosowania na skórę i równomiernie rozprowadzić lek na obu rękach i przedramionach. Jeśli trzeba, można użyć więcej bieżącej ciepłej wody, aby powstała piana i dalej dokładnie myć ręce przez 2,5 minuty. Potem ręce i przedramiona należy spłukać pod kranem dużą ilością bieżącej ciepłej wody. Czynności te należy powtórzyć myj ąc ręce następną dawką 10 ml leku BETADINE, 75 mg/ml, płyn do stosowania na skórę przez kolejne 2,5 minuty, a następnie dokładnie spłukać ręce wodą.

Czas dezynfekcji: 5 minut (2 razy po 2,5 minuty).

Potrzebna ilość leku BETADINE, 75 mg/ml, płyn do stosowania na skórę - 20 ml.

Po dezynfekcji ręce należy umyć wodą i wytrzeć sterylnym ręcznikiem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku:

W razie zastosowania ilości leku większej niż zalecana lub spożycia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadkie objawy niepożądane (występują u 1 do 10 na 10 000pacjentów):

Reakcje nadwrażliwości, kontaktowe zapalenie skóry (z takimi objawami jak zaczerwienienie, niewielkie pęcherze i świąd). Jeśli takie objawy wystąpią, należy zaprzestać stosowania leku i powiedzieć o nich lekarzowi.

Bardzo rzadkie objawy niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10 000pacjentów):

Reakcja anafilaktyczna (groźna reakcja alergiczna, powodująca trudności w oddychaniu, zawroty głowy, spadek ciśnienia tętniczego). Jeśli takie objawy wystąpią, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i powiedzieć o nich lekarzowi.

Obrzęk naczynioruchowy (groźna reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła). Jeśli takie objawy wystąpią, należy zaprzestać stosowania preparatu i powiedzieć o nich lekarzowi. Nadczynność tarczycy (nadmierna aktywność gruczołu tarczycowego powoduj ąca zwiększenie apetytu, zmniejszenie masy ciała, poty, szybsze bicie serca lub niepokój ruchowy).

Objawy niepożądane o nieznanej częstości występowania (nie może być określona na podstawie dostępnych danyc):

Niedoczynność tarczycy po dłuższym lub intensywniejszym stosowaniu.

Zaburzenia czynności nerek.

Chemiczne oparzenie skóry; zaburzenia elektrolitowe, kwasica metaboliczna, ostra niewydolność nerek, nieprawidłowa osmolarność krwi (może wystąpić po zastosowaniu dużych ilości leku.)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku

5.    Jak przechowywać lek BETADINE, 75 mg/ml, płyn do stosowania na skórę

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki : 3 miesiące, przechowując w temperaturze 5°C -15°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek BETADINE, 75 mg/ml, płyn do stosowania na skórę

1 ml płynu do stosowania na skórę zawiera 75 mg powidonu jodowanego oraz substancje pomocnicze: ester nonylofenoksypolioksyetyleno etanolowy (Neutronix S60), dietyloamid kwasu laurylowego (Super Amide L9), etoksylan lanoliny (Solulan C24), hypromelozę, sodu wodorotlenek, wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek BETADINE, 75 mg/ml, płyn do stosowania na skórę i co zawiera opakowanie

Lek to ciemny, czerwonobrązowy, gęsty płyn o specyficznym zapachu.

Opakowania

Butelka z brązowego polietylenu z białą zakrętką z polipropylenu i nakładanym z kroplomierzem, zawierająca 120 ml leku, w tekturowym pudełku.

Butelka z zielonego polietylenu z białą zakrętką z polipropylenu i nakładanym kroplomierzem, zawierająca 1000 ml leku.

Podmiot odpowiedzialny

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapeszt, Kereszturi ut 30-38,

Węgry

Wytwórca

EGIS Pharmaceuticals PLC Lacta Plant 9900 Kormend, Matyas kiraly u. 65, Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego

EGIS Polska Sp. z o.o.

ul. 17 Stycznia 45

02-146 Warszawa

Tel. (22) 417 92 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: