Imeds.pl

Betadrin Wzf (1 Mg + 0,33 Mg)/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

BETADRIN WZF (1 mg + 0,33 mg)/ml, krople do nosa, roztwór

Diphenhydramini hydrochloridum + Naphazolini nitras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

-    Jeśli po upływie 3-5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Betadrin WZF i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Betadrin WZF

3.    Jak stosować lek Betadrin WZF

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Betadrin WZF

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Betadrin WZF i w jakim celu się go stosuje

Betadrin WZF jest lekiem złożonym zawierającym w swoim składzie dwie substancje czynne -difenhydraminę (działającą przeciwalergicznie) i nafazolinę (obkurczającą rozszerzone naczynia krwionośne). Lek zastosowany na błonę śluzową nosa zmniejsza jej obrzęk i przekrwienie, zmniejsza ilość wydzieliny oraz ułatwia jej odpływ z zatok. Dzięki temu znika uczucie zatkanego nosa i zatok, które towarzyszą alergii i przeziębieniu.

Betadrin WZF stosuje się:

•    w ostrych stanach zapalnych błony śluzowej nosa;

•    w zaostrzeniu przewlekłego nieżytu nosa w przebiegu sezonowego i całorocznego alergicznego nieżytu nosa lub przeziębienia.

Lek działa objawowo i przeznaczony jest do leczenia doraźnego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Betadrin WZF Kiedy nie stosować leku Betadrin WZF:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na difenhydraminy chlorowodorek, nafazoliny azotan, pochodne imidazolowi lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6.);

•    jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem (podwyższone ciśnienie w oczach);

•    jeśli pacjent ma uczulenie na leki adrenomimetyczne (grupa leków, do których należy nafazolina).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Betadrin WZF należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

•    U pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi, zaburzeniami rytmu serca (serce nie bije rytmicznie), cukrzycą (zwiększone stężenie cukru we krwi), z nadczynnością tarczycy, z przerostem gruczołu krokowego, w wieku podeszłym należy zachować ostrożność z uwagi na możliwość wystąpienia działań ogólnoustrojowych.

•    Jeśli podczas stosowania leku wystąpią objawy ogólne takie jak zawroty głowy, senność, nieregularne bicie serca, które mogą sugerować wchłonięcie nafazoliny (składnika leku Betadrin WZF), lek należy odstawić.

•    Należy przestrzegać zaleconego czasu stosowania leku oraz nie przekraczać zalecanych dawek, ponieważ może dojść do nasilenia obrzęku i zwiększenia wydzielania wydzieliny, a także powstania trwałych zmian w błonie śluzowej nosa.

•    Nie zaleca się stosowania leku u niemowląt i dzieci do 6 lat.

Inne leki i Betadrin WZF

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stosować leku jednocześnie z lekami przeciwdepresyjnymi należącymi do grupy tzw. inhibitorów monoaminooksydazy (np. selegilina) lub trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (np. imipramina, amitryptylina).

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

U kobiet karmiących piersią Betadrin WZF należy stosować ostrożnie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Betadrin WZF nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Betadrin WZF zawiera benzalkoniowy chlorek

Betadrin WZF zawiera benzalkoniowy chlorek, który pełni rolę środka konserwującego w leku. Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa.

3. Jak stosować lek Betadrin WZF

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek stosować wyłącznie do nosa.

-    Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

-    Leku nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni. Jeśli po upływie 3-5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Nie należy stosować dawek większych niż podane poniżej.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat:

1-3 krople do każdego otworu nosowego, nie częściej niż co 4-6 godzin.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Betadrin WZF

Nie ma danych dotyczących ostrego przedawkowania kropli stosowanych miejscowo do nosa. Długotrwałe lub zbyt częste podawanie leku u małych dzieci może doprowadzić do zahamowania ośrodkowego układu nerwowego, hipotermii (obniżenia temperatury ciała), śpiączki, długotrwałego rozszerzenia źrenicy.

Przypadkowe wypicie zawartości butelki, szczególnie u dzieci, może wyjątkowo spowodować nadmierne uspokojenie z sennością, obniżenie temperatury ciała, zwolnienie czynności serca, wahania ciśnienia krwi i zapaść.

Jeden ze składników leku Betadrin WZF (nafazolina) może spowodować nagłe obniżenie ciśnienia krwi, przyspieszenie czynności serca o charakterze wstrząsowym.

Pominięcie zastosowania leku Betadrin WZF

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):

-    senność;

-    nieregularne bicie serca;

-    podwyższone ciśnienie krwi;

-    bóle i zawroty głowy;

-    nudności;

-    nadmierne pocenie się;

-    niepokój ;

-    osłabienie;

-    zwiększone stężenie cukru we krwi.

Jeżeli wystąpią reakcje ogólne lub utrzymuje się miejscowe podrażnienie, lek należy odstawić. Długotrwałe stosowanie leku może doprowadzić do wtórnego nasilenia obrzęku, a także trudnych do wyleczenia zmian w błonie śluzowej nosa.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Betadrin WZF

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Po pierwszym otwarciu butelki, leku nie należy stosować dłużej niż przez 12 tygodni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Betadrin WZF

-    Substancjami czynnymi leku są difenhydraminy chlorowodorek i nafazoliny azotan.

1 ml roztworu zawiera 1 mg difenhydraminy chlorowodorku i 0,33 mg nafazoliny azotanu.

-    Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek, roztwór; disodu edetynian; kwas borowy; sodu wodorotlenek 10% (do ustalenia pH); woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Betadrin WZF i co zawiera opakowanie

Betadrin WZF to krople do nosa w postaci bezbarwnego, przezroczystego płynu.

Opakowanie zawiera butelkę polietylenową z zakraplaczem i nakrętką gwarancyjną, zawierająca 10 ml roztworu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

{logo podmiotu odpowiedzialnego} Polfa Warszawa S.A.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa tel. (22) 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4/4