Imeds.pl

Betaferon

Wariant informacji: Betaferon, pokaż więcej wariancji

o

EUROPEAN MEDICINES AGENCY

SCIENCE MEDICINES HEALTH

EMA/307168/2012

EMEA/H/C/000081

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Betaferon

interferon beta-1b

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) dotyczącego leku Betaferon. Wyjaśnia, jak Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) ocenił lek w celu ustalenia opinii, na podstawie której przyznano pozwolenie na dopuszczenie produktu Betaferon do obrotu, oraz zaleceń w sprawie warunków stosowania leku.

Co to jest Betaferon?

Betaferon ma postać proszku i rozpuszczalnika, z których sporządza się roztwór do wstrzykiwań. Lek

zawiera 250 mikrogramów (8 milionów jednostek międzynarodowych - MIU) na mililitr substancji

czynnej - interferonu beta-1b.

W jakim celu stosuje się lek Betaferon?

Betaferon stosuje się w leczeniu stwardnienia rozsianego (SM) u osób dorosłych. SM jest chorobą

układu nerwowego, w której stan zapalny powoduje uszkodzenie osłonki ochronnej wokół nerwów.

Zjawisko to nazywa się demielinizacją. Betaferon stosuje się u pacjentów:

•    u których objawy SM wystąpiły po raz pierwszy i są one na tyle nasilone, że uzasadniają leczenie kortykosteroidami (leki przeciwzapalne) podawanymi we wstrzyknięciach. Lek stosowany jest wówczas, gdy uzna się, że u pacjenta występuje wysokie ryzyko wystąpienia SM. Przed jego zastosowaniem lekarze powinni wykluczyć inne przyczyny objawów;

•    z typem stwardnienia rozsianego (SM) określanym jako nawracająco-ustępujące, gdy u pacjenta występują napady (rzuty choroby) pomiędzy okresami bez występowania objawów, u pacjentów z co najmniej 2 rzutami w okresie ostatnich dwóch lat.

•    z wtórnie postępującym SM (typ SM, który występuje po postaci nawracająco-ustępującej SM), gdy choroba jest w fazie aktywnej.

Lek wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza.

An agency of the European Union


7 Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HB United Kingdom Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8416 E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Leczenie produktem Betaferon powinien rozpocząć lekarz z doświadczeniem w leczeniu SM. Leczenie należy rozpoczynać od dawki 62,5 mikrograma (jedna czwarta dawki docelowej) co drugi dzień, zwiększając ją stopniowo przez 19 dni, aby osiągnąć zalecaną dawkę 250 mikrogramów (8 MIU) co drugi dzień. Lek Betaferon podaje się we wstrzyknięciach podskórnych. Po odpowiednim przeszkoleniu pacjenci mogą samodzielnie wykonywać wstrzyknięcia leku Betaferon. Leczenie produktem Betaferon należy przerwać u pacjentów, u których nie występuje odpowiedź na lek.

Jak działa lek Betaferon?

Substancja czynna leku Betaferon, interferon beta-1b, należy do grupy leków zwanych interferonami. Interferony to naturalne substancje wytwarzane w organizmie w celu obrony przed zagrożeniami, takimi jak zakażenia wirusowe. Dokładny mechanizm działania leku Betaferon w SM jest nieznany, lecz wydaje się, że interferon beta zmniejsza aktywność układu immunologicznego (naturalnego układu obronnego organizmu) i zapobiega nawrotom SM.

Interferon beta-1b jest wytwarzany metodą określaną jako technika rekombinacji DNA. Interferon beta-1b jest produkowany przez bakterię, która otrzymała odpowiedni gen (DNA), umożliwiający jej wytwarzanie tej substancji. Zastępczy interferon beta-1b działa w taki sam sposób, jak naturalny interferon-beta wytwarzany przez organizm.

Jak badano lek Betaferon?

Lek Betaferon badano przez ponad dwa lata w grupie 338 pacjentów z ustępująco-nawracającą postacią stwardnienia rozsianego zdolnych do chodzenia bez pomocy, a skuteczność leku porównywano ze skutecznością placebo (leczenie obojętne). Głównym kryterium oceny skuteczności było zmniejszenie liczby rzutów choroby.

Lek Betaferon badano także u ponad 1 657 pacjentów w dwóch badaniach wtórnie postępującego SM, którzy byli w stanie chodzić; w badaniach tych był on porównywany z placebo. Głównym kryterium oceny skuteczności było wydłużenie czasu do zwiększenia niepełnosprawności.

Betaferon badano również u 487 pacjentów z jednym epizodem demielinizacyjnym, którzy przez dwa lata otrzymywali lek Betaferon lub placebo. W badaniu tym mierzono czas do wystąpienia u pacjenta zdefiniowanego klinicznie SM.

Jakie korzyści ze stosowania leku Betaferon zaobserwowano w badaniach?

U pacjentów z nawracająco-ustępującym SM lek Betaferon był skuteczniejszy od placebo pod względem zmniejszania liczby nawrotów w ciągu roku: u pacjentów, którzy otrzymywali lek wystąpiło średnio 0,84 nawrotów rocznie, podczas gdy u pacjentów, którzy otrzymywali placebo, wystąpiło 1,27 nawrotów.

Jedno z dwóch badań z udziałem pacjentów z wtórnie postępującym SM wykazało znaczne wydłużenie czasu do zwiększenia niepełnosprawności (zmniejszenie ryzyka o 31% po zastosowaniu leku Betaferon), a także czasu do konieczności korzystania z wózka inwalidzkiego (39%). W drugim badaniu nie zaobserwowano wydłużenia czasu do zwiększenia niepełnosprawności. W obu badaniach lek Betaferon przyczynił się do zmniejszenia liczby (30%) nawrotów klinicznych.

W badaniu z udziałem pacjentów z jednym epizodem demielinizacyjnym wykazano, że lek Betaferon zmniejsza ryzyko wystąpienia klinicznie zdefiniowanego SM. SM wystąpiło u 28% pacjentów, którym podawano lek Betaferon, i u 45% pacjentów, którym podawano placebo.

Betaferon

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Betaferon to: objawy grypopodobne (w tym gorączka, dreszcze, bóle stawów, złe samopoczucie, pocenie się, bóle głowy, bóle mięśni) i reakcje w miejscu wstrzyknięcia. Działania niepożądane często występują na początku leczenia, ale zwykle ustępują w trakcie leczenia. Pełny wykaz działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Betaferon znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Leku nie wolno podawać osobom, u których w przeszłości występowała nadwrażliwość (alergia) na naturalny lub rekombinowany interferon beta, albuminy ludzkie lub którykolwiek składnik leku. Nie wolno rozpoczynać leczenia produktem Betaferon w czasie ciąży. Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę podczas przyjmowania leku, powinna skonsultować się z lekarzem. Leku Betaferon nie wolno także stosować u pacjentów, u których aktualnie występuje ciężka depresja lub myśli samobójcze. Leku Betaferon nie wolno także stosować u pacjentów ze zdekompensowaną chorobą wątroby (zaburzenia czynności wątroby).

Na jakiej podstawie zatwierdzono lek Betaferon?

CHMP uznał, że korzyści płynące ze stosowania leku Betaferon przewyższają ryzyko, i zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie leku do obrotu.

Inne informacje dotyczące leku Betaferon:

W dniu 30 listopada 1995 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie leku Betaferon do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej.

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące leku Betaferon znajduje się na stronie internetowej Agencji pod adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Betaferon należy zapoznać się z ulotką dla pacjenta (także częścią EPAR) bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Data ostatniej aktualizacji: 05-2012.

Betaferon

Strona 3/3