+ iMeds.pl

Betahistine polfarmex 24 mgUlotka Betahistine polfarmex

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

BETAHISTINE POLFARMEX, 8 mg, tabletki BETAHISTINE POLFARMEX, 16 mg, tabletki BETAHISTINE POLFARMEX, 24 mg, tabletki

Betahistini dihydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Betahistine Polfarmex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Betahistine Polfarmex

3.    Jak stosować lek Betahistine Polfarmex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Betahistine Polfarmex

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Betahistine Polfarmex i w jakim celu się go stosuje

Lek Betahistine Polfarmex zawiera 8 mg lub 16 mg lub 24 mg substancji czynnej - betahistyny dichlorowodorku, który jest analogiem histaminy (neuroprzekaźnika występującego w organizmie ludzkim). Betahistine Polfarmex poprawia przepływ krwi w uchu wewnętrznym.

Lek Betahistine Polfarmex wskazany jest w leczeniu objawów choroby Meniere’a, takich jak zaburzenia równowagi, szumy uszne, postępująca utrata słuchu i nudności.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Betahistine Polfarmex Kiedy nie stosować leku Betahistine Polfarmex:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

-    jeśli pacjent ma guz chromochłonny nadnerczy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Betahistine Polfarmex należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Betahistine Polfarmex:

-    jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie,

-    jeśli pacjent ma astmę oskrzelową.

Inne leki i Betahistine Polfarmex

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie opisano żadnych interakcji leku Betahistine Polfarmex z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

U pacjentek będących w ciąży oraz karmiących piersią lek powinno się stosować jedynie w przypadku, gdy korzyści dla matki wynikające ze stosowania przewyższają ryzyko dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Betahistine Polfarmex zawiera mannitol

Lek zawiera mannitol i w związku z tym może mieć lekkie działanie przeczyszczające.

3. Jak stosować lek Betahistine Polfarmex

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka dobowa dla dorosłych wynosi od 24 mg do 48 mg.

Tabletki są podzielne.

Dorośli:

Od 24 mg (3 tabletki po 8 mg lub 1% tabletki po 16 mg lub 1 tabletka po 24 mg) do 48 mg (6 tabletek po 8 mg lub 3 tabletki po 16 mg lub 2 tabletki po 24 mg) na dobę, w dawkach podzielonych.

Dawkę ustali lekarz indywidualnie w zależności od reakcji pacjenta na lek.

Poprawę stanu pacjenta uzyskuje się czasami po kilku tygodniach leczenia. Najlepsze wyniki terapeutyczne można niekiedy zaobserwować po kilku miesiącach leczenia.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Betahistine Polfarmex

Doniesiono o kilku przypadkach przedawkowania leku, przy których w większości nie obserwowano żadnych objawów. Po przyjęciu dawki 200 mg lub większej, u niektórych pacjentów zaobserwowano łagodne lub umiarkowane objawy przedawkowania: suchość błony śluzowej jamy ustnej, bóle brzucha, senność, nudności. Po przyjęciu dawki 728 mg zaobserwowano drgawki. Po wszystkich przypadkach przedawkowania nastąpił całkowity powrót do zdrowia.

W przypadku przedawkowania zaleca się postępowanie zgodne z przyjętymi standardami.

Pominięcie zastosowania leku Betahistine Polfarmex

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Betahistine Polfarmex

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas przyjmowania leku Betahistine Polfarmex, często obserwowano łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności i zaburzenia trawienia. Z częstością nieznaną występowały wymioty, bóle żołądka i jelit oraz wzdęcia z oddawaniem wiatrów. Dolegliwości te zazwyczaj ustępują, gdy lek podawany jest podczas posiłku lub gdy jego dawka ulegnie zmniejszeniu.

W bardzo rzadkich przypadkach obserwowano reakcje nadwrażliwości na lek w postaci reakcji skórnych, szczególnie, takich jak: wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy. Z częstością nieznaną występuje anafilaksja.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Betahistine Polfarmex

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Betahistine Polfarmex

-    Substancją czynną leku jest betahistyny dichlorowodorek (Betahistini dihydrochloridum).

-    Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, mannitol, kwas cytrynowy, bezwodny, krzemionka koloidalna, bezwodna, talk.

Jak wygląda lek Betahistine Polfarmex i co zawiera opakowanie

Betahistine Polfarmex, 8 mg, tabletki

Tabletka koloru białego do jasnokremowego, okrągła, obustronnie wypukła, bez plam i uszkodzeń, z rowkiem dzielącym po jednej stronie.

Opakowanie zawiera 30, 60 lub 100 tabletek.

Betahistine Polfarmex, 16 mg, tabletki

Tabletka koloru białego do jasnokremowego, okrągła, obustronnie wypukła, bez plam i uszkodzeń, z rowkiem dzielącym po jednej stronie.

Opakowanie zawiera 30, 60 lub 100 tabletek.

Betahistine Polfarmex, 24 mg, tabletki

Tabletka koloru białego do jasnokremowego, okrągła, obustronnie wypukła z linią podziału po jednej stronie, z możliwymi dopuszczalnymi przebarwieniami, bez uszkodzeń.

Opakowanie zawiera 20, 50 lub 100 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polfarmex S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno Tel. (24) 357 44 44 Faks(24) 357 45 45

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Betahistine Polfarmex

Charakterystyka Betahistine polfarmex

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

BETAHISTINE POLFARMEX, 24 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 24 mg betahistyny dichlorowodorku (Betahistini dihydrochloridum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: mannitol.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki koloru białego do jasnokremowego, okrągłe, obustronnie wypukłe z linią podziału po jednej stronie, z możliwymi dopuszczalnymi przebarwieniami, bez uszkodzeń.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Choroba Meniere’a charakteryzująca się następującymi objawami:

-    zawrotami głowy (z nudnościami, wymiotami),

-    postępującą utratą słuchu,

-    szumami usznymi.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecana dawka dobowa dla dorosłych wynosi od 24 mg do 48 mg.

Tabletki są podzielne.

Tabletki zawierające 24 mg dichlorowodorku betahistyny: 1 tabletka 2 razy na dobę.

Dawkę należy ustalać indywidualnie w zależności od reakcji pacjenta na produkt leczniczy. Poprawę stanu pacjenta uzyskuje się czasami po kilku tygodniach leczenia. Najlepsze wyniki terapeutyczne można niekiedy zaobserwować po kilku miesiącach leczenia.

Lek nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z powodu niewystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności w tej grupie wiekowej.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Guz chromochłonny nadnerczy (phaeochromocytoma).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Środki ostrożności należy zachować podczas leczenia pacjentów:

-    z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie,

- z astmą oskrzelową (pacjentów z astmą oskrzelową należy dokładnie kontrolować w trakcie leczenia).

Produkt leczniczy zawiera mannitol i w związku z tym może mieć lekkie działanie przeczyszczające.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie opisano żadnych interakcji tego produktu leczniczego z innymi lekami. W oparciu o badania in vitro nie przewiduje się hamowania izoenzymów cytochromu P450 in vivo.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak dostatecznych danych dotyczących stosowania produktu leczniczego przez kobiety w czasie ciąży, nie można więc ocenić jego potencjalnego działania szkodliwego.

Brak wystarczających danych z badań przeprowadzonych na zwierzętach pozwalających stwierdzić wpływ na ciążę, rozwój płodu, poród i rozwój pourodzeniowy.

Brak danych dotyczących przenikania betahistyny do mleka.

U pacjentek będących w ciąży oraz karmiących piersią produkt leczniczy powinno się stosować jedynie w przypadku, gdy korzyści dla matki wynikające ze stosowania przewyższają ryzyko dla dziecka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podczas przyjmowania produktu leczniczego Betahistine Polfarmex, często obserwowano łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności i zaburzenia trawienia. Z częstością nieznaną występowały wymioty, bóle żołądka i jelit oraz wzdęcia z oddawaniem wiatrów. Dolegliwości te zazwyczaj ustępują, gdy produkt leczniczy podawany jest podczas posiłku lub gdy jego dawka ulegnie zmniejszeniu.

W bardzo rzadkich przypadkach obserwowano reakcje nadwrażliwości na produkt leczniczy w postaci reakcji skórnych, szczególnie, takich jak: wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy. Z częstością nieznaną występuje anafilaksja.

4.9    Przedawkowanie

Doniesiono o kilku przypadkach przedawkowania produktu leczniczego, przy których w większości nie obserwowano żadnych objawów. Po przyjęciu dawki 200 mg lub większej, u niektórych pacjentów zaobserwowano łagodne lub umiarkowane objawy przedawkowania: suchość błony śluzowej jamy ustnej, bóle brzucha, senność, nudności. Po przyjęciu dawki 728 mg zaobserwowano drgawki. Po wszystkich przypadkach przedawkowania nastąpił całkowity powrót do zdrowia.

W przypadku przedawkowania zaleca się postępowanie zgodne z przyjętymi standardami.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki działające na układ nerwowy. Preparaty stosowane przeciw zawrotom głowy.

Kod ATC: N07CA01

Nie jest znany mechanizm działania betahistyny. Badania farmakologiczne przeprowadzone na zwierzętach wykazały poprawę przepływu krwi w prążku naczyniowym ucha wewnętrznego.

Prawdopodobnie nastąpiło to wskutek rozszerzenia naczyń przedwłośniczkowych w mikrokrążeniu ucha wewnętrznego.

Badania farmakologiczne wykazały, że w ośrodkowym układzie nerwowym oraz w układzie autonomicznym betahistyna ma słabe działanie agonistyczne na receptor H oraz silne działanie antagonistyczne na receptor H3. Zaobserwowano, że betahistyna ma zależne od dawki działanie hamujące na generowanie impulsów iglicowych przez neurony jąder przedsionkowych bocznego i przyśrodkowego. Jednakże znaczenie tej obserwacji pozostaje niejasne w odniesieniu do skutecznego działania produktu leczniczego w chorobie Meniere’a.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym betahistyna jest całkowicie wchłaniania z przewodu pokarmowego. Kwas 2-pirydylooctowy, jako jedyny znany metabolit wydalany jest z moczem w ciągu 24 godzin od podania betahistyny.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dichlorowodorek betahistyny w doustnych dawkach do 250 mg/kg mc/dobę przez 3 miesiące nie wywołał żadnych objawów niepożądanych u szczurów. Objawy niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego obserwowano u psów i pawianów po dożylnym podaniu dawek 120 mg/kg mc/dobę. Po zastosowaniu dawek 120 mg/kg mc/dobę i większych, u psów oraz sporadycznie u pawianów obserwowano wymioty.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Mannitol

Kwas cytrynowy, bezwodny Krzemionka koloidalna, bezwodna Talk

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

18 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/PVDC//Aluminium lub blistry z folii OPA/Aluminium/PVC//Aluminium w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera:

20 tabletek (2 blistry po 10 tabletek)

50 tabletek (5 blistrów po 10 tabletek)

100 tabletek (10 blistrów po 10 tabletek)

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

POLFARMEX SA. ul. Józefów 9 99-300 Kutno

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16685

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 01.04.2010 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Betahistine Polfarmex