Imeds.pl

Betaloc Zok 100

Wariant informacji: Tabletki O Przedłużonym Uwalnianiu 95 Mg, pokaż więcej wariancji

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Betaloc ZOK 25, 23,75 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Betaloc ZOK 50, 47,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Betaloc ZOK 100, 95 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Metoprololi succinas

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Betaloc ZOK i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Betaloc ZOK

3.    Jak stosować lek Betaloc ZOK

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Betaloc ZOK

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Betaloc ZOK i w jakim celu się go stosuje

Lek Betaloc ZOK 25, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 23,75 mg - białe, owalne, z nacięciem po jednej stronie, po drugiej oznakowane „A/p”.

Lek Betaloc ZOK 50, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 47,5 mg - białe, okrągłe, z nacięciem po jednej stronie, po drugiej oznakowane „A/mO”.

Lek Betaloc ZOK 100, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 95 mg - białe, okrągłe, z nacięciem po jednej stronie, po drugiej oznakowane „A/mS”.

Metoprolol, substancja czynna leku Betaloc ZOK, należy do grupy leków nazywanych selektywnymi lekami blokującymi receptory p-adrenergiczne (P-adrenolityki). Działanie leku polega na blokowaniu jednego z rodzajów receptorów P-adrenergicznych - receptorów P1-adrenergicznych. Znajdują się one w sercu, naczyniach krwionośnych oraz innych narządach, np. nerkach, mózgu. Metoprolol zmniejsza wpływ wywierany na receptory P1-adrenergiczne przez hormony uwalniane w trakcie stresu wywołanego różnymi przyczynami. Postać farmaceutyczna leku Betaloc ZOK zapewnia stałe stężenie metoprololu w surowicy i skuteczność przez 24 godziny od przyjęcia leku.

Lek Betaloc ZOK jest stosowany w:

   Nadciśnieniu tętniczym,

•    Chorobie niedokrwiennej serca,

•    Leczeniu objawowej, przewlekłej niewydolności serca z zaburzoną czynnością lewej komory serca,

•    Zapobieganiu wystąpienia nagłego zgonu sercowego lub ponownego zawału mięśnia sercowego u pacjentów po przebyciu ostrej fazy zawału,

•    Zaburzeniach rytmu serca, szczególnie w przypadku tachykardii nadkomorowych (zwiększenie częstości pracy serca), ekstrasystolii (dodatkowe skurcze serca) pochodzenia komorowego

i migotania przedsionków (w celu zwolnienia czynności komór),

•    Czynnościowych zaburzeniach pracy serca z napadowymi zaburzeniami rytmu,

•    Profilaktyce migreny.

Dzieci i młodzież w wieku 6 do 18 lat

Leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Betaloc ZOK Kiedy nie stosować leku Betaloc ZOK

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na metoprolol, inny P-adrenolityk lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

•    Jeśli u pacjenta występuje wstrząs kardiogenny.

•    Jeśli u pacjenta występuje zespół chorego węzła zatokowego.

•    Jeśli u pacjenta występuje blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia.

•    Jeśli u pacjenta występuje niestabilna, zdekompensowana niewydolność serca (obrzęk płuc, niedokrwienie narządów lub za niskie ciśnienie tętnicze) krwi.

•    Jeśli pacjent jest leczony krótkotrwale lub długotrwale lekami o działaniu inotropowym, działającymi agonistycznie na receptory P-adrenergiczne.

•    Jeśli u pacjenta występuje istotna klinicznie bradykardia zatokowa (znaczne zwolnienie rytmu serca) lub niskie ciśnienie tętnicze krwi.

•    Jeśli u pacjenta podejrzewa się świeży zawał mięśnia sercowego, a czynność serca jest mniejsza niż 45 uderzeń na minutę, odstęp PQ w badaniu EKG jest dłuższy niż 0,24 s lub ciśnienie skurczowe jest mniejsze niż 100 mmHg.

•    Jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca, a ciśnienie skurczowe w pozycji leżącej utrzymuje się poniżej 100 mmHg, powinien być ponownie zbadany przed rozpoczęciem leczenia metoprololem.

•    Jeśli u pacjenta występują znaczne zaburzenia krążenia obwodowego z zagrożeniem wystąpienia zgorzeli.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich problemach zdrowotnych, a przede wszystkim o chromaniu przestankowym, dławicy Prinzmetala, leczeniu produktami z naparstnicą, produktami stosowanymi w cukrzycy, astmie oskrzelowej, ciężkiej niewydolności nerek, zaburzeniach przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (w sercu), guzie chromochłonnym nadnerczy.

Jeśli zachodzi potrzeba wykonania znieczulenia (u stomatologa, w szpitalu), należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Betaloc ZOK.

Nie należy nagle przerywać przyjmowania leku Betaloc ZOK. Jeżeli jest to konieczne, należy co najmniej przez dwa tygodnie stopniowo zmniejszać dawkę. Przez ostatnie cztery dni należy zażywać po 12,5 mg metoprololu (pół tabletki 25 mg leku Betaloc ZOK 25) raz na dobę. Po tym czasie można zakończyć przyjmowanie leku.

Jeśli lekarz zaleci stosowanie leku Betaloc ZOK, należy poinformować go o wszystkich chorobach występujących do tej pory oraz o alergiach, złym samopoczuciu lub innych niepokojących reakcjach na leki zawierające metoprolol, jakikolwiek inny lek lub składnik wymieniony w punkcie „Co zawiera lek Betaloc ZOK”.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Betaloc ZOK należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Inne leki i Betaloc ZOK

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować leku Betaloc ZOK jednocześnie z następującymi lekami: pochodne kwasu barbiturowego (barbiturany), propafenon, werapamil.

Jednoczesne przyjmowanie leku Betaloc ZOK i niektórych innych leków może spowodować konieczność zmiany leczenia. Są to leki stosowane w leczeniu chorób serca i naczyń krwionośnych [np. leki z grupy antagonistów kanału wapniowego (werapamil, dilitiazem), leki przeciwarytmiczne (np. amiodaron, dyzopiramid, chinidyna, propafenon),], inhibitory monoaminooksydazy (IMAO), wziewne leki znieczulające, antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych (np. ryfampicyna), leki stosowane w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy (np. cymetydyna), niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. indometacyna, celekoksyb), glikozydy naparstnicy, leki przeciwdepresyjne, w tym leki z grupy selektywnych antagonistów zwrotnego wychwytu serotoniny (np. paroksetyna, fluoksetyna i sertralina), inne leki p-adrenolityczne (np. w postaci kropli do oczu), doustne leki przeciwcukrzycowe, adrenalina, fenylpropanolamina, leki przeciwhistaminowe, stosowane w leczeniu kataru siennego i alergii (np. difenhydramina), leki przeciwgrzybicze (np. terbinafina), leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (np. hydralazyna).

Oprócz leków również inne substancje mogą oddziaływać z metoprololem. Należą do nich: alkohol, niektóre substancje zwiększające lub zmniejszające aktywność enzymów ustrojowych.

Jeśli jednocześnie przyjmuje się lek Betaloc ZOK i klonidynę, i zachodzi konieczność przerwania leczenia klonidyną, to należy najpierw zakończyć podawanie leku Betaloc ZOK.

Należy również poinformować lekarza o niepokojących reakcjach, które występowały po przyjęciu innych leków.

Betaloc ZOK z jedzeniem i piciem

Lek można zażywać z posiłkiem lub bez posiłku.

Stosowanie leku Betaloc ZOK u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmiany dawki leku u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie leku Betaloc ZOK u pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby

U pacjentów z niewydolnością nerek nie ma konieczności zmiany dawki leku.

U pacjentów z marskością wątroby z reguły nie ma konieczności zmiany dawki leku.

Jeśli występują objawy bardzo ciężkiej niewydolności wątroby, lekarz rozważy zmniejszenie dawki.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Jeśli kobieta leczona lekiem Betaloc ZOK zajdzie w ciążę, powinna jak najszybciej poinformować o tym lekarza.

Leku Betaloc ZOK nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. P-adrenolityki mogą powodować zmniejszenie częstości pracy serca u płodu i noworodka. Należy o tym pamiętać, jeżeli P-adrenolityki są stosowane w ostatnim trymestrze ciąży i w okresie okołoporodowym.

B-adrenolityki mogą powodować zmniejszenie częstości pracy serca u dziecka karmionego piersią. Metoprolol przenika do mleka matki, jednak wpływ na dziecko karmione piersią jest nieznaczący klinicznie, jeżeli matka stosuje lek w dawkach leczniczych.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pacjent powinien sprawdzić, jaka jest jego indywidualna reakcja po przyjęciu metoprololu. Mogą bowiem wystąpić zawroty głowy lub objawy zmęczenia, które mogą upośledzać sprawność psychofizyczną, co należy wziąć pod uwagę podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Betaloc ZOK

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zaleca się przyjmowanie leku Betaloc ZOK raz na dobę, najlepiej rano, z posiłkiem lub bez. Tabletki mogą być dzielone na pół. Tabletki należy połknąć popijając co najmniej połową szklanki wody. Nie należy ich żuć ani kruszyć.

•    Nadciśnienie tętnicze krwi

Zalecana dawka leku wynosi 50 mg do 100 mg raz na dobę. Jeżeli dawka 100 mg jest niewystarczająca, lekarz może ją zwiększyć lub dołączyć do leczenia inny lek obniżający ciśnienie tętnicze krwi.

•    Choroba niedokrwienna serca

Zalecana dawka leku wynosi od 100 mg do 200 mg raz na dobę. W razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę lub dołączyć do leczenia lek z grupy azotanów, stosowany w leczeniu choroby niedokrwiennej serca.

•    Objawowa, przewlekła niewydolność serca

Leczenie można rozpocząć u pacjentów ze stabilną niewydolnością serca. Pacjent nie powinien mieć zaostrzeń niewydolności serca w ciągu ostatnich 6 tygodni, a leczenie podstawowe nie powinno być zmieniane w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Po rozpoczęciu leczenia niewydolności serca P-adrenolitykami może wystąpić przemijające zaostrzenie objawów choroby.

Dawkowanie u pacjentów ze stabilną niewydolnością serca z grupy IINYHA Zalecana dawka początkowa wynosi 25 mg raz na dobę. Dawkę początkową należy stosować przez pierwsze dwa tygodnie leczenia. Po dwóch tygodniach dawkę można zwiększyć do 50 mg raz na dobę Dawkę można podwajać co dwa kolejne tygodnie, do dawki 200 mg. W leczeniu długotrwałym zalecana dawka wynosi 200 mg raz na dobę.

Dawkowanie u pacjentów ze stabilną niewydolnością serca z grupy III i IVNYHA Zalecana dawka początkowa wynosi 12,5 mg (pół tabletki 25 mg) raz na dobę. Dawkę należy ustalić indywidualnie dla każdego pacjenta. W czasie ustalania dawki pacjent powinien być pod ścisłą kontrolą lekarza, gdyż u niektórych pacjentów może dojść do zaostrzenia objawów niewydolności serca. Po jednym do dwóch tygodniach dawka może być zwiększona do 25 mg raz na dobę.

U pacjentów, którzy dobrze tolerują leczenie, dawkę można podwajać co kolejne dwa tygodnie do dawki maksymalnej 200 mg raz na dobę. U pacjentów, u których wystąpi bradykardia i (lub) niedociśnienie tętnicze krwi, konieczne może być zmniejszenie dawek innych leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca lub zmniej szenie dawki leku Betaloc ZOK. Niedociśnienie tętnicze krwi występujące w czasie ustalania dawki leku Betaloc ZOK nie oznacza, że dawka ta nie będzie tolerowana w trakcie długotrwałego leczenia. Nie należy jednak zwiększać dawki leku do czasu stabilizacji ciśnienia tętniczego krwi. W przypadku wystąpienia niedociśnienia tętniczego krwi należy szczególnie zwrócić uwagę na ocenę wydolności nerek.

•    Zapobieganie wystąpieniu nagłej śmierci sercowej lub ponownego zawału serca u pacjentów po przebyciu ostrej fazy zawału

Zalecana dawka podtrzymująca leku Betaloc ZOK wynosi 200 mg raz na dobę.

•    Zaburzenia rytmu serca

Zalecana dawka wynosi od 100 mg do 200 mg raz na dobę. W razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę.

•    Czynnościowe zaburzenia pracy serca z napadowymi zaburzeniami rytmu

Zalecana dawka wynosi 100 mg raz na dobę. W razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę leku.

Profilaktyka migreny

Zalecana dawka wynosi od 100 mg do 200 mg raz na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Betaloc ZOK jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Dzieci i młodzież

Wysokie ciśnienie tętnicze krwi: u dzieci w wieku 6 lat i więcej dawka zależy od wagi dziecka. Lekarz zastosuje odpowiednią dawkę dla twojego dziecka.

Zazwyczaj dawka początkowa wynosi 0,5 mg/kg mc., nie więcej niż 50 mg, podawana raz na dobę w postaci tabletki o mocy zbliżonej do oszacowanej dawki.

Lekarz może zwiększyć dawkę do dawki 2 mg/kg mc. w zależności od reakcji pacjenta na leczenie. Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania dawek powyżej 200 mg raz na dobę u dzieci i młodzieży.

Nie zaleca się stosowania tabletek leku Betaloc ZOK u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Betaloc ZOK

Ważne jest, aby stosować lek zgodnie z zaleceniami lekarza.

Możliwe objawy przedawkowania to zmniejszenie częstości pracy serca, niedociśnienie tętnicze krwi, ostra niewydolność serca i skurcze oskrzeli.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza, gdyż może być konieczne płukanie żołądka lub wdrożone odpowiednie leczenie.

Pominięcie zastosowania leku Betaloc ZOK

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jeżeli lek nie został zażyty o zwykłej porze, a czas od zwykłej pory stosowania leku jest krótszy niż 12 godzin, należy zażyć pełną dawkę leku zaleconą przez lekarza. Jeżeli czas ten jest dłuższy niż 12 godzin, należy zażyć połowę dawki leku zaleconej przez lekarza. Następną pełną dawkę leku zaleconą przez lekarza należy przyjąć o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Betaloc ZOK

Nagłe odstawianie leku jest niebezpieczne, szczególnie u pacjentów należących do grup dużego ryzyka. Nagłe odstawienie leku może spowodować zaostrzenie objawów przewlekłej niewydolności serca lub zwiększenie ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego i nagłego zgonu. Jeśli konieczne jest odstawienie leku Betaloc ZOK, należy robić to stopniowo i TYLKO po konsultacji i w porozumieniu z lekarzem.

Przed planowanym zabiegiem operacyjnym, należy poinformować lekarza anestezjologa o przyjmowaniu leku Betaloc ZOK. Nie jest zalecane przerywanie leczenia P-adrenolitykami u pacjentów operowanych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych:

Bardzo często - częściej niż u 1 na 10 pacjentów

Często - częściej niż u 1 na 100 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów

Niezbyt często - częściej niż u 1 na 1000 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów Rzadko - częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 1000 Bardzo rzadko - rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów

Częstość nieznana - częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych często:

•    zmniej szenie częstości pracy serca,

•    uczucie zimna w kończynach,

•    kołatanie serca,

•    bóle brzucha,

•    nudności,

•    wymioty,

•    biegunka lub zaparcie,

•    zmęczenie,

•    bóle i zawroty głowy.

niezbyt często:

•    przemijające zaostrzenie objawów niewydolności serca,

•    wstrząs kardiogenny u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego,

•    zaburzenia snu,

•    parestezje (uczucie mrowienia lub drętwienia),

•    duszność,

•    skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową,

•    ból w klatce piersiowej ,

•    zwiększenie masy ciała.

rzadko:

•    wydłużony czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego,

•    zaburzenia rytmu serca,

•    obrzęki,

•    omdlenia,

•    koszmary senne,

•    zaburzenia pamięci,

•    splątanie (utrata kontaktu i pobudzenie ruchowe,)

•    nerwowość,

•    stany lękowe,

•    omamy,

•    depresja,

•    trombocytopenia (zmniej szenie liczby płytek krwi),

•    zwiększenie aktywności aminotransferaz (enzymów wątrobowych),

•    nadmierna potliwość,

•    wypadanie włosów,

•    zaburzenia smaku,

•    przemijające zaburzenia libido,

•    skórne reakcje nadwrażliwości,

•    zaostrzenie objawów łuszczycy,

•    nadwrażliwość na światło,

•    zaburzenia widzenia,

•    suchość i (lub) podrażnienie oczu,

•    szumy uszne.

Pojedyncze doniesienia dotyczyły występowania bólów stawów, zapalenia wątroby, skurczy mięśni, suchości w jamie ustnej, objawów zapalenia spojówek, zapalenia błony śluzowej nosa, zaburzeń koncentracji oraz zgorzeli u pacjentów z zaburzeniami krążenia obwodowego.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

5. Jak przechowywać lek Betaloc ZOK

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: Termin ważności (EXP:). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze do 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Betaloc ZOK

-    Substancją czynną leku jest metoprololu bursztynian.

Jedna tabletka zawiera odpowiednio 23,75 mg, 47,5 mg, 95 mg metoprololu bursztynianu, co odpowiada 25 mg, 50 mg, 100 mg metoprololu winianu

-    Pozostałe składniki leku to: etyloceluloza, hydroksypropyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna, sodu stearylofumaran, hypromeloza, parafina, makrogol (6000), tytanu dwutlenek.

Jak wygląda lek Betaloc ZOK i co zawiera opakowanie

Blistry PVC/PVDC/Al w tekturowym pudełku.

28 szt. - 2 blistry po 14 szt.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

AstraZeneca AB S-151 85 Sodertalje Szwecja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

ul. Postępu 14

02-676 Warszawa

tel: +48 22 245 73 00

fax: +48 22 485 30 07

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

„Betaloc ZOK” jest znakiem towarowym zastrzeżonym dla firm grupy AstraZeneca.

7(7)