Imeds.pl

Betaxolol Medochemie 20 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Betaxolol Medochemie 20 mg tabletki powlekane Betaxololi hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

■    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawetjeśli objawy ich choroby są takie same.

■    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wy stąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Betaxolol Medochemie i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Betaxolol Medochemie

3.    Jak stosować lek Betaxolol Medochemie

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Betaxolol Medochemie

6.    Inne informacje

L CO TO JEST LEK Betaxolol Medochemie I W JAKIM CELU SIĘ. GO STOSUJE

Lek Betaxolol Medochemie należy do grupy leków określanych jako kardioselektywne leki blokujące receptory beta-adrenergiczne.

Lek Betaxolol Medochemie jest stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego) oraz bólu w klatce piersiowej określanego jako dławica piersiowa.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Betaxolol Medochemie

Kiedy nie stosować leku Betaxolol Medochemie:

■    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na betaksolol lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6, Inne informacje)

■    jeśli u pacjenta występuje choroba serca lub naczyń krwionośnych (inna niż przyczyna przyjmowania leku Betaxolol Medochemie)

■    jeśli pacjent przyjmuje leki zwane floktafenina lub sultopryd

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Betaxolol Medochemie

Przed zastosowaniem leku Betaxolol Medochemie należy poinformować lekarza, jeśli:

■    u pacjenta występuje astma lub inna choroba płuc

■    u pacjenta występuje cukrzyca i przyjmuje on insulinę

■    u pacjenta występują choroby wątroby lub nerek

■    pacjent ma problemy z tarczycą

■ u pacjenta występuje jaskra

■ u pacjenta występuje łuszczyca

W przypadku występowania któregokolwiek z powyższych schorzeń należy poinformować o nich lekarza, który zadecyduje o dalszym postępowaniu.

W przypadku operacji należy poinformować anestezjologa o przyjmowaniu leku Betaxolol Medochemie. Stosowanie leku Betaxolol Medochemie z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Szczególnie ważne jest, aby poinformować lekarza o przyjmowaniu:

■    innych leków obniżających ciśnienie krwi

■    leków zmniejszających stężenie cukru we krwi

■    leków stosowanych w schorzeniach serca, np. leków rozszerzających naczynia Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje zajście w ciążę lub karmi piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Betaxolol Medochemie może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Betaxolol Medochemie

Tabletki zawierają laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ Betasolol Medochemie

Lek Betaxolol Medochemie należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz poinformuje, ile tabletek należy przyjmować i kiedy.

Lekarz zadecyduje, jaką dawkę należy przyjmować.

Zazwyczaj stosowana dawka u osób dorosłych wynosi 20 mg na dobę.

W przypadku ciężkiego zaburzenia czynności nerek zazwyczaj stosowana dawka powinna się rozpoczynać od 5 miligramów raz na dobę. Dawkę można zwiększać o 5 miligramów co 2 tygodnie, aż do uzyskania maksymalnej zalecanej dawki wynoszącej 20 mg na dobę.

W przypadku przewlekłej hemodializy (krwi lub dootrzewnowej) początkowa zalecana dawka wynosi 5 mg na dobę. Następnie dawkę można zwiększać o 5 miligramów co 2 tygodnie, aż do uzyskania maksymalnej zalecanej dawki wynoszącej 20 mg na dobę.

W przypadku zaburzenia czynności wątroby zazwyczaj stosowana dawka u pacjentów dorosłych wynosi 20 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku leczenie należy rozpoczynać od mniejszych dawek; zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 5 mg raz na dobę.

Nie zaleca się stosowania leku Betaxolol Medochemie u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat). Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Betaxolol Medochemie

Po przypadkowym zastosowaniu dawki większej niż zalecana należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą lub zwrócić się do najbliższego oddziału ratunkowego. Należy zabrać z sobą opakowanie leku i pozostałe tabletki. Przedawkowanie może powodować zawroty głowy, omdlenia i obniżenie ciśnienie krwi.

Pominięcie zastosowania leku Betaxolol Medochemie

W przypadku pominięcia dawki leku należy jąjak najszybciej przyjąć. Jeżeli jednak zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę i powrócić do zwykłego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Betaxolol Medochemie

Bardzo ważne jest przyjmowanie leku tak długo, jak zalecił lekarz. Nie należy przerywać stosowania leku w przypadku poprawy samopoczucia.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Betaxolol Medochemie może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo ciężkie działania niepożądane (rzadkie):

W przypadku wystąpienia któregoś z następujących objawów po zastosowaniu leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

■    Obrzęk warg, twarzy, ust, języka i gardła

■    Wysypka

■    Bóle w klatce piersiowej

■    Nieregularne bicie serca lub zmiany rytmu serca

■    Ciężkie zawroty głowy lub omdlenia

Częste działania niepożądane (nie wymagają natychmiastowej opieki medycznej):

■    Ból głowy

■    Zawroty głowy

■    Nudności, ból brzucha

■    Zmęczenie, osłabienie

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Betaxolol Medochemie

Przechowywać lek Betaxolol Medochemie w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Termin ważności (EXP)’\ Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Betasolol Medochemie:

■    Substancją czynną jest betaksolol (w postaci chlorowodorku). Każda tabletka zawiera 20 mg chlorowodorku betaksololu.

■    Inne składniki leku to laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typa), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, tytanu dwutlenek (E 171), alkohol poliwinylowy, talk, lecytyna, guma ksantan.

Jak wygląda lek Betaxolol Medochemie i co zawiera opakowanie:

Betaxolol Medochemie 20 mg tabletki powlekane jest w postaci białych, okrągłych, wypukłych, tabletek powlekanych z kreską dzielącą.

Lek Betaxolol Medochemie 20 mg tabletki powlekane pakowany jest w blistry. Dostępne wielkości opakowań: 30, 50 i 100 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Medochemie Ltd, 1-10 Constantinoupoleos Str., 3011 Limassol, Cypr

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria:    Betac,

Czechy:    Betamed,

Łotwa:    Betac,

Polska:    Betaxolol Medochemie,

Słowacja:    Betac.

Data zatwierdzenia ulotki: