Imeds.pl

Betnovate C

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Betnovate C, (1,22 mg + 30 mg)/g, krem

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g kremu zawiera 1,22 mg betametazonu walerianianu zmikronizowanego (Betamethasoni valeras) i 30 mg kliochinolu (Clioąuinolum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: chlorokrezol, alkohol cetostearylowy.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Stosowanie produktu leczniczego Betnovate C w postaci kremu jest wskazane w reagujących na leczenie kortykosteroidami chorobach skóry z towarzyszącym lub przewidywanym wtórnym zakażeniem bakteryjnym i (lub) grzybiczym, takich jak:

•    atopowe zapalenie skóry (wyprysk atopowy),

•    wyprysk pieniążkowaty,

•    świerzbiączka guzkowa,

•    łuszczyca (z wyłączeniem zmian uogólnionych),

•    liszaj płaski, liszaj prosty,

•    łojotokowe zapalenie skóry,

•    alergiczny i niealergiczny wyprysk kontaktowy,

•    wyprzenia okolicy odbytu i narządów płciowych,

•    duże odczyny po ukąszeniach owadów.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy Betnovate C krem jest przeznaczony do stosowania na skórę. Jest on szczególnie wskazany do stosowania na wilgotne, sączące się zmiany skórne.

Cienką warstwą produktu leczniczego należy pokrywać jedynie obszar chorobowo zmieniony 1 lub 2 razy na dobę, aż do uzyskania poprawy, ale nie dłużej niż 7 dni. Należy pozostawić krem na skórze do wchłonięcia a potem zastosować emolient.W celu podtrzymania działania leczniczego można następnie stosować produkt leczniczy raz na dobę lub rzadziej.

W stanach opornych na leczenie (np. zmiany łuszczycowe na łokciach i kolanach) skuteczność produktu leczniczego może być zwiększona poprzez zastosowanie opatrunku okluzyjnego (np. z folii polietylenowej) tylko na noc. Przynosi to zazwyczaj wyraźną poprawę, która może być podtrzymywana przez regularne stosowanie produktu leczniczego bez opatrunku okluzyjnego.

W przypadku braku poprawy klinicznej nie należy stosować produktu leczniczego dłużej niż przez 7 dni, gdyż istnieje ryzyko dalszego bezobjawowego szerzenia zakażenia na skutek przeciwzapalnego działania kortykosteroidu.

W przypadku stosowania produktu leczniczego na skórę twarzy, należy ograniczyć leczenie do 5 dni i nie stosować opatrunku okluzyjnego.

Atopowe zapalenie skóry (wyprysk atopowy)

Leczenie betametazonu walerianem powinno być stopniowo wycofywane wraz z uzyskaniem poprawy, a w terapii podtrzymującej powinny być stosowane emolienty. W przypadku nagłego zaprzestania leczenia betametazonu walerianianem może pojawić się efekt z odbicia.

Oporne dermatozy

Chorzy z częstymi nawrotami

W przypadku skutecznego opanowania zaostrzenia choroby, podczas stosowania terapii ciągłej miejscowymi kortykosterydami, można rozważyć terapię przerywaną (jeden raz na dobę, dwa razy w tygodniu, bez opatrunku okluzyjnego). Schemat ten może pomóc w zmniejszeniu częstotliwości nawrotów. Stosowanie produktu powinno być kontynuowane w miejscach wcześniej zmienionych chorobowo lub w miejscach gdzie występują nawroty. Taki schemat stosowania powinien być połączony z codziennym rutynowym stosowaniem emolientów. Regularnie należy oceniać stan skóry, potencjalne korzyści i zagrożenia związane z długotrwałą terapią.

Dzieci powyżej 1 roku życia

Betametazonu walerianian może być stosowany u dzieci powyżej 1 roku życia w takiej samej dawce jak u pacjentów dorosłych.

Ze względu na ryzyko zwiększonego wchłaniania ogólnoustrojowego, stosowanie tego produktu leczniczego nie jest wskazane u noworodków oraz dzieci poniżej 1 roku życia (patrz punkt 4.3 Przeciwwskazania).

U dzieci istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia miejscowych i ogólnoustrojowych objawów niepożądanych związanych ze stosowaniem kortykosteroidów stąd wymagają one krótszego czasu leczenia produktami o mniejszej sile działania niż dorośli pacjenci.

U dzieci produkt leczniczy można stosować do 5 dni. U dzieci nie należy stosować opatrunku okluzyjnego.

Należy się upewnić, że została zastosowana najmniejsza wymagana dawka produktu leczniczego Betnovate C krem niezbędna do uzyskania efektu terapeutycznego.

Osoby w wieku podeszłym

W badaniach klinicznych nie stwierdzono istotnych różnic w odpowiedzi na leczenie u osób w podeszłym wieku w porównaniu do osób młodszych. Większa częstość występowania zaburzeń czynności wątroby lub nerek u osób w podeszłym wieku może powodować wolniejszą eliminację leku w przypadku wchłaniania się i wystąpienia działań ogólnych. Dlatego też należy stosować najmniejszą zalecaną dawkę kremu przez najkrótszy czas umożliwiający wyleczenie choroby.

Niewydolność nerek lub wątroby

W przypadku wchłaniania się i wystąpienia działań ogólnych (gdy produkt stosowany jest na dużą powierzchnię przez długi okres czasu) metabolizm i eliminacja mogą być spowolnione i w związku z tym wzrasta ryzyko toksyczności ogólnoustrojowej. Dlatego też należy stosować najmniejszą zalecaną dawkę kremu przez najkrótszy czas umożliwiający wyleczenie choroby.

4.3 Przeciwwskazania

Nie stosować produktu leczniczego Betnovate C krem w następujących przypadkach:

•    nadwrażliwość na betametazonu walerianian, kliochinol, którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 lub jodynę. Miejscowe reakcje nadwrażliwości mogą przypominać objawy choroby podstawowej (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane),

•    u dzieci w wieku poniżej 1 roku,

•    trądzik różowaty,

•    trądzik pospolity,

•    zapalenie skóry w okolicy ust,

•    świąd bez zapalenia,

•    świąd okolicy odbytu i narządów płciowych,

•    zakażenie skóry wywołane przez wirusy, bakterie lub grzyby,

•    pierwotne i wtórne zakażenia skóry wywołane przez grzyby z rodziny drożdżakowatych.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Odwracalne zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza

Należy unikać długotrwałego stosowania produktu leczniczego Betnovate C krem, szczególnie u dzieci, ze względu na możliwość odwracalnego zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i wystąpienia objawów zespołu Cushinga wynikającego ze zwiększonego wchłaniania kortykosteroidów. W wypadku zaobserwowania powyższych objawów, należy stopniowo odstawić lek lub zastosować kortykosteroid o mniej szej sile działania. Gwałtowne zaprzestanie leczenia może doprowadzić do niedoboru glikokortykosteroidów w organizmie (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane).

Czynniki zwiększonego ryzyka wystąpienia działań ogólnoustrojowych:

   siła działania i formulacja miejscowych steroidów,

•    długotrwałość ekspozycji,

•    stosowanie na duże powierzchnie ciała,

•    stosowanie na szczelnie osłonięte obszary skóry (np. w okolicach wyprzeniowych lub pod opatrunkiem okluzyjnym, u małych dzieci pielucha może działać jak opatrunek okluzyjny),

•    zwiększone uwodnienie warstwy rogowej naskórka,

•    stosowanie na obszary gdzie skóra jest cienka - np. na skórę twarzy,

•    stosowanie na uszkodzoną skórę lub w przypadku innych sytuacji, gdy bariera skórna może być uszkodzona.

Dzieci

W porównaniu do dorosłych, u dzieci może dochodzić do wchłaniania proporcjonalnie większej ilości miejscowo stosowanych kortykosteroidów i w związku z tym mogą być bardziej narażone na ogólnoustrojowe działania niepożądane. U dzieci poniżej 12 roku życia powinno się unikać długotrwałej terapii kortykosteroidami ze względu na możliwość wystąpienia zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza.

Stosowanie na skórę twarzy

Stosowanie kortykosteroidów na skórę twarzy może prowadzić, częściej niż w przypadku stosowania na skórę innych okolic ciała, do zaników skóry. Należy wziąć to pod uwagę, szczególnie w leczeniu łuszczycy i nasilonego wyprysku.

Stosowanie na powieki

Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z produktem. Unikać stosowania na powieki, gdyż dostanie się produktu leczniczego do worka spojówkowego może doprowadzić do wystąpienia jaskry i zaćmy.

Współistniejące infekcje

Zakażenie skóry może się utrzymywać w wyniku maskującego działania kortykosteroidu - w wypadku wtórnego zakażenia w obrębie zmian zapalnych leczonych produktem leczniczym Betnovate C krem należy wycofać kortykosteroid z leczenia i zastosować produkt leczniczy o ogólnym działaniu przeciwdrobnoustrojowym.

Rozcieńczanie produktu leczniczego

Produkty lecznicze o działaniu przeciwdrobnoustrojowym nie powinny być rozcieńczane.

Ryzyko zakażeń bakteryjnych pod opatrunkiem okluzyjnym

Ciepło i wilgoć związane ze stosowaniem opatrunków okluzyjnych oraz istniejące w fałdach skóry sprzyjają rozwojowi zakażeń bakteryjnych.

W razie konieczności zastosowania produktu leczniczego pod opatrunkiem okluzyjnym, należy oczyścić skórę przed nałożeniem opatrunku.

Łuszczyca

Miejscowe stosowanie kortykosteroidów w łuszczycy może być niekorzystne z powodu ryzyka wystąpienia tolerancji na produkt leczniczy, ryzyka zaostrzenia zmian w wyniku tzw. „efektu z odbicia" po zaprzestaniu stosowania produktu leczniczego, ryzyka rozwoju uogólnionej łuszczycy krostkowej , zgłaszanych przypadków rozwoju lokalnej lub ogólnoustrojowej toksyczności związanej z uszkodzeniem bariery skórnej (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane), ryzyka miejscowych lub ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów wynikających z nadmiernego wchłaniania produktu leczniczego przez uszkodzoną skórę.

Stosowanie produktu leczniczego Betnovate C krem w leczeniu łuszczycy powinno odbywać się pod nadzorem lekarza.

Neurotoksyczność

Istnieje ryzyko działania neurotoksycznego miejscowo stosowanego kliochinolu, szczególnie, gdy produkt leczniczy Betnovate C krem będzie stosowany długotrwałe lub pod opatrunkiem okluzyjnym.

Owrzodzenia kończyn dolnych

Miejscowo stosowane kortykosteroidy używa się czasami do leczenia zapalenia skóry wokół przewlekłych zmian owrzodzeniowych kończyn dolnych. Stosowanie w takim przypadku może być związane z większą częstością występowania reakcji miejscowej nadwrażliwości i wzrostem ryzyka miejscowych zakażeń.

Produkt leczniczy Betnovate C krem może brudzić włosy, skórę i tkaniny. Po posmarowaniu miejsce powinno być przykryte w celu zabezpieczenia ubrania.

Jeśli wystąpią objawy podrażnienia lub reakcje nadwrażliwości, należy zaprzestać leczenia produktem leczniczym.

Ze względu na zawartość chlorokrezolu produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne.

Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

4.5    Interakcje z produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Równoczesne stosowanie z produktami leczniczymi, które hamują działanie CYP3A4 (np. rytonawir, itrakonazol) może prowadzić do zablokowania metabolizmu kortykosteroidów i ich zwiększonego działania ogólnoustrojowego. Stopień w jakim ta interakcja ma znaczenie kliniczne zależy od dawki i drogi podania kortykosteroidów oraz od nasilenia działania inhibitora CYP3A4.

Istnieją teoretyczne przesłanki, że podczas jednoczesnego stosowania wigabatryny oraz kliochinolu mogą sumować się działanie toksyczne obu substancji na narząd wzroku. Wigabatryna nie powinna być stosowana wspólnie z kliochinolem.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią, zwłaszcza w dużych dawkach i na dużych powierzchniach skóry.

Ciąża

Miejscowe stosowanie kortykosteroidów u ciężarnych zwierząt powodowało wady rozwojowe płodu - nie ustalono związku wyniku tego badania ze stosowaniem kortykosteroidów u ludzi. Jednakże stosowanie produktu leczniczego Betnovate C krem u kobiet w ciąży powinno być rozważane jedynie wtedy, gdy korzyści terapeutyczne dla matki przewyższają zagrożenia dla płodu. W takiej sytuacji należy stosować najmniejszą dawkę przez możliwe najkrótszy czas.

Karmienie piersią

Ze względu na brak danych nie można w pełni ocenić profilu bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Betnovate C w okresie karmienia piersią. Nie ma pewności, czy kortykosteroidy stosowane miejscowo mogą wchłaniać się w ilości skutkującej ich wydzielaniem w mleku kobiecym.

Stosowanie produktu leczniczego Betnovate C krem u kobiet w okresie karmienia piersią powinno być rozważane jedynie wtedy, gdy korzyści terapeutyczne dla matki przewyższają zagrożenia dla dziecka.

Jeśli podjęto decyzję o stosowaniu produktu leczniczego Betnovate C, należy upewnić się by nie był on stosowany na skórę w okolicy piersi, aby uniknąć przypadkowego spożycia produktu przez noworodka.

Płodność

Brak danych dotyczących stosowania betametazonu z kliochinolem u ludzi pozwalających ocenić wpływ miejscowo stosowanego produktu leczniczego Betnovate C na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań na temat wpływu produktu leczniczego Betnovate C krem na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn, ale biorąc pod uwagę zgłaszane działania niepożądane, nie przewiduje się takiego wpływu.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymienione poniżej zostały pogrupowane według układów i narządów, których dotyczyły oraz częstości występowania zgodnie z systemem MeDRA, określonej w następujący sposób: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100,< 1/10), niezbyt często (> 1/1000,< 1/100), rzadko (> 1/10 000,< 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), łącznie z pojedynczymi przypadkami. Działania niepożądane występujące bardzo często, często i niezbyt często zostały określone głównie na podstawie danych z badań klinicznych. Działania niepożądane występujące rzadko i bardzo rzadko zostały określone na podstawie spontanicznych zgłoszeń.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo rzadko: zakażenia oportunistyczne.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: miejscowa nadwrażliwość.

Zaburzenia endokrynologiczne

Bardzo rzadko: zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (patrz również punkt: Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej), objawy zespołu Cushinga (np. twarz księżycowata, otyłość centralna), opóźnienie wzrostu kostnego u dzieci, osteoporoza, jaskra, hiperglikemia/glikozuria, zaćma, nadciśnienie tętnicze, przyrost masy ciała/otyłość, obniżenie stężenia endogennego kortyzolu, łysienie, łamliwość włosów.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często:    miejscowe pieczenie/ból skóry i świąd.

Bardzo rzadko: ścieńczenie/atrofia skóry, marszczenie się skóry, suchość skóry, rozstępy, teleangiektazje, przebarwienia, nadmierne owłosienie, łysienie, rozszczep węzłowaty włosa, odbarwienie włosów, zaostrzenie objawów choroby, kontaktowe alergiczne zapalenie skóry/zapalenie skóry, rumień, wysypka, pokrzywka, łuszczyca krostkowa (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania)

Długotrwałe leczenie oraz stosowanie produktu leczniczego w dużych dawkach może prowadzić do miejscowych zmian zanikowych skóry, takich jak ścieńczenie i rozstępy, szczególnie w przypadkach gdy stosowano produkt leczniczy w fałdach skórnych bądź pod opatrunkiem okluzyjnym.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo rzadko: ból/podrażnienie w miejscu podania.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Produkt leczniczy Betnovate C krem stosowany na skórę może być wchłaniany w ilości wystarczającej do wystąpienia objawów ogólnoustrojowych. Silne przedawkowanie jest bardzo mało prawdopodobne, jednakże, w wypadku długotrwałego lub niewłaściwego zastosowania mogą wystąpić objawy zespołu Cushinga (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane).

W takiej sytuacji należy stopniowo zaprzestać podawania produktu leczniczego po przez zmniejszenie częstotliwości aplikacji lub poprzez zastąpienie produktu leczniczego Betnovate C krem słabszym kortykosteroidem aby uniknąć ryzyka wystąpienia niedoboru glikokortykosteroidów w organizmie. Z powodu ryzyka wystąpienia ostrej niewydolności nadnerczy leczenie przedawkowania powinno odbywać się pod kontrolą lekarza w sposób wskazany klinicznie.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Kortykosteroidy o silnym działaniu w połączeniu z lekami przeciwdrobnoustrojowymi, do stosowania miejscowego. Kod ATC: D 07 BC 01.

Betametazonu walerianian jest kortykosteroidem o silnym działaniu przeciwzapalnym do stosowania miejscowego.

Kliochinol jest substancją o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Stopień przezskórnego wchłaniania miej scowo stosowanych kortykosteroidów przez skórę zależy od wielu czynników, w tym podłoża produktu leczniczego, integralności bariery naskórkowej i stosowania opatrunków okluzyjnych. Miejscowo stosowane kortykosteroidy mogą się wchłaniać przez zdrową, nieuszkodzoną skórę. Stan zapalny i (lub) inne procesy chorobowe skóry zwiększają ich przenikanie przez skórę. Opatrunki okluzyjne istotnie zwiększają przezskórne wchłanianie miejscowo stosowanych kortykosteroidów.

Po wchłonięciu do organizmu przez skórę, miejscowo stosowane kortykosteroidy są metabolizowane podobnie jak kortykosteroidy stosowane ogólnoustrojowo. Kortykosteroidy wiążą się z białkami w różnym stopniu, są metabolizowane głównie w wątrobie i następnie wydalane przez nerki.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak dodatkowych danych poza wymienionymi w pozostałych punktach charakterystyki.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Chlorokrezol

Makrogolu cetostearylowy eter

Alkohol cetostearylowy Wazelina biała Parafina ciekła

Sodu diwodorofosforan dwuwodny Kwas fosforowy lub sodu wodorotlenek Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba zwierająca 15 g lub 30 g kremu.

Tuba aluminiowa, umieszczona w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Nie dotyczy.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithKline Export Ltd 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS Wielka Brytania

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

4236

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 02-lipiec-1999 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia 15-grudzień-2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO.

2015.03 Betnovate C krem ChPLclean