Imeds.pl

Beto 25 Zk 23,75 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Beto 25 ZK, 23,75 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Metoprololi succinas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

♦ Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

♦    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

♦ Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

♦    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Beto 25 ZK i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Beto 25 ZK

3.    Jak stosować Beto 25 ZK

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Beto 25 ZK

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Beto 25 ZK i w jakim celu się go stosuje

Metoprololu bursztynian (wybiórczy beta-adrenolityk), substancja czynna leku Beto 25 ZK, blokuje niektóre receptory beta-adrenergiczne w organizmie, głównie zlokalizowane w sercu.

Beto 25 ZK stosowany jest:

•    w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi,

•    w leczeniu bólu w klatce piersiowej,

•    w leczeniu zaburzeń rytmu serca, w tym przyspieszonej czynności serca,

•    po przebytej ostrej fazie zawału mięśnia sercowego,

•    w przypadku nieprzyjemnego odczucia nieregularnego i (lub) mocnego bicia serca,

•    w zapobieganiu migrenie,

•    w leczeniu osłabienia siły skurczu mięśnia sercowego.

U dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat

•    w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia tętniczego).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Beto 25 ZK

Kiedy nie stosować leku Beto 25 ZK

•    jeśli pacjent ma uczulenie na metoprololu bursztynian lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

•    jeśli pacjent ma uczulenie na inne leki beta-adrenolityczne;

• jeśli pacjent ma ciężką postać astmy oskrzelowej lub ciężkie napady świszczącego oddechu;

• jeśli u pacjenta stwierdzono pewne ciężkie zaburzenia serca lub naczyń krwionośnych, które nie powinny być leczone beta-adrenolitykami (lekarz będzie o tym wiedział);

• jeśli istnieje podejrzenie, że pacjent przebył zawał mięśnia sercowego lub ma niewydolność serca;

•    jeśli pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze;

•    jeśli pacjent ma wysokie ciśnienie tętnicze spowodowane przez guz umiejscowiony blisko nerki (tzw. guz chromochłonny);

• jeśli u pacjenta stwierdzono bardziej niż zwykle kwaśny odczyn krwi (tzw. kwasicę metaboliczną);

•    jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy tzw. inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO);

•    jeśli pacjent z powodu zaburzeń rytmu serca otrzymuje dożylnie leki z grupy tzw. antagonistów wapnia (typu werapamilu lub diltiazemu) lub inne leki przeciwarytmiczne (np. dyzopiramid).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zwrócić się do lekarza, jeśli:

•    pacjent ma astmę oskrzelową, zapalenie oskrzeli lub zaburzenia czynności płuc;

•    pacjent ma zaburzenia czynności serca (np. wolną czynność serca) lub krążenia (przyjmowanie metoprololu bursztynianu może nasilić ich przebieg);

•    pacjent ma zawał serca;

•    u pacjenta stwierdzono cukrzycę;

•    pacjent ma zaburzenia czynności tarczycy;

•    u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę wątroby;

•    u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek silna reakcja uczuleniowa na dowolny alergen;

•    pacjent ma rzadką postać dławicy piersiowej, tzw. dławicę Prinzmetala;

•    pacjent musi poddać się operacji, która wymaga znieczulenia ogólnego.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Beto 25 ZK u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Beto 25 ZK a inne leki

Beto 25 ZK oddziałuje z wieloma innymi lekami. Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu obecnie lub ostatnio albo planowanym stosowaniu któregokolwiek z wymienionych leków, gdyż może być konieczna zmiana sposobu leczenia.

•    Leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (w tym prazosyna, klonidyna, hydralazyna, guanetydyna, betanidyna, rezerpina, alfa-metylodopa i tzw. antagoniści wapnia, np. werapamil lub diltiazem).

•    Inne leki beta-adrenolityczne (również te, które zawarte są w kroplach do oczu).

• Leki wpływające na obwodowe krążenie krwi (w palcach rąk i nóg), takie jak alkaloidy sporyszu (które można stosować w leczeniu migreny).

•    Leki stosowane w leczeniu depresji.

•    Leki stosowane w leczeniu innych zaburzeń psychicznych.

•    Leki przeciwretrowirusowe stosowane w leczeniu AIDS i niektórych innych chorób.

•    Leki przeciwhistaminowe (również dostępne bez recepty leki stosowane w leczeniu kataru siennego i innych alergii, przeziębienia i innych schorzeń).

•    Leki zapobiegające malarii.

•    Leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych.

•    Leki wpływające na aktywność enzymów wątrobowych, ryfampicyna stosowana w leczeniu gruźlicy.

•    Leki stosowane w leczeniu zaburzeń czynności serca (również dławicy piersiowej), takie jak amiodaron, digoksyna, azotany i leki przeciwarytmiczne.

•    Insulina i inne leki przeciwcukrzycowe.

•    Niesteroidowe leki przeciwzapalne (tzw. NLPZ), stosowane w leczeniu bólu i stanu zapalnego.

•    Leki miejscowo znieczulające zawierające lidokainę.

•    Lek o nazwie dipirydamol, zapobiegający powstawaniu zakrzepów krwi.

Beto 25 ZK z jedzeniem, piciem i alkoholem

Beto 25 ZK i alkohol mogą wzajemne nasilać swoje działanie uspokajające.

W trakcie leczenia lekiem Beto 25 ZK należy unikać picia alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Beto 25 ZK można stosować podczas ciąży tylko w przypadku wyraźnych wskazań i po dokładnej ocenie przez lekarza stosunku spodziewanych korzyści do możliwego ryzyka. Leczenie lekiem

Beto 25 ZK należy przerwać na 48 do 72 godzin przed spodziewanym terminem porodu. Jeśli nie jest to możliwe, lekarz będzie uważnie obserwował noworodka przez 48 do 72 godzin po urodzeniu.

Karmienie piersią

Beto 25 ZK przenika do mleka kobiecego.

Chociaż podczas stosowania zalecanych dawek wystąpienie działań niepożądanych jest mało prawdopodobne, należy uważnie obserwować karmione piersią niemowlę ze względu na możliwość wystąpienia objawów spowodowanych działaniem leku (np. lekarz będzie kontrolował czynność serca).

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas leczenia lekiem Beto 25 ZK mogą wystąpić zawroty głowy lub zmęczenie. Objawy te mogą wpływać na szybkość reakcji w stopniu zaburzaj ącym zdolność prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn i pracy w potencjalnie niebezpiecznych warunkach. Objawy mogą wystąpić zwłaszcza w przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu, a także po zmianie leku na inny.

Beto 25 ZK zawiera glukozę, laktozę i sacharozę (cukier)

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancj ę niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku Beto 25 ZK.

3. Jak stosować Beto 25 ZK

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, zazwyczaj stosuje się następujące dawkowanie:

Wysokie ciśnienie tętnicze krwi (nadciśnienie tętnicze)

-    Pacjenci z łagodnym do umiarkowanego nadciśnieniem tętniczym powinni przyjmować

2 tabletki o przedłużonym uwalnianiu leku Beto 25 ZK raz na dobę (co odpowiada 47,5 mg metoprololu bursztynianu).

- W razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę do 4-8 tabletek o przedłużonym uwalnianiu leku Beto 25 ZK raz na dobę (co odpowiada 95-190 mg* metoprololu bursztynianu) lub zastosować dodatkowo inny lek zmniejszający ciśnienie tętnicze.

Ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa)

- 4-8 tabletek o przedłużonym uwalnianiu leku Beto 25 ZK raz na dobę (co odpowiada 95-190 mg* metoprololu bursztynianu).

-    W razie konieczności lekarz może zastosować dodatkowo inny lek stosowany w leczeniu choroby niedokrwiennej serca.

Zaburzenia rytmu serca, w tym przyspieszona czynność serca (arytmie serca)

- 4-8 tabletek o przedłużonym uwalnianiu leku Beto 25 ZK raz na dobę (co odpowiada 95-190 mg* metoprololu bursztynianu).

Leczenie po zawale mięśnia sercowego

-    8 tabletek o przedłużonym uwalnianiu leku Beto 25 ZK raz na dobę (co odpowiada 190 mg* metoprololu bursztynianu).

Nieprzyjemne odczucie nieregularnego i (lub) mocnego bicia serca (kołatanie serca)

- 4 tabletki o przedłużonym uwalnianiu leku Beto 25 ZK raz na dobę (co odpowiada 95 mg* metoprololu bursztynianu).

-    W razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę do 8 tabletek o przedłużonym uwalnianiu leku Beto 25 ZK raz na dobę (co odpowiada 190 mg* metoprololu bursztynianu).

Zapobieganie migrenie

-    4-8 tabletek o przedłużonym uwalnianiu leku Beto 25 ZK raz na dobę (co odpowiada 95-190 mg* metoprololu bursztynianu).

Osłabienie mięśnia sercowego (niewydolność serca)

Przed rozpoczęciem leczenia osłabienia mięśnia sercowego konieczne jest ustabilizowanie stanu pacjenta lekami zazwyczaj stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, a następnie dostosowanie dawki leku Beto 25 ZK indywidualnie dla danego pacjenta.

-    Dla pacjentów z niewydolnością serca stopnia III-IV według NYHA zalecana dawka początkowa w pierwszym tygodniu wynosi V tabletki o przedłużonym uwalnianiu leku Beto 25 ZK raz na dobę (co odpowiada 11,88 mg metoprololu bursztynianu).

Lekarz może zwiększyć dawkę w drugim tygodniu do 1 tabletki o przedłużonym uwalnianiu leku Beto 25 ZK raz na dobę (co odpowiada 23,75 mg metoprololu bursztynianu).

Dla pacjentów z niewydolnością serca stopnia II według NYHA zalecaną dawką początkową w pierwszych dwóch tygodniach jest 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu leku Beto 25 ZK raz na dobę (co odpowiada 23,75 mg metoprololu bursztynianu).

-    Następnie lekarz podwoi dawkę. Dawkę można podwajać co dwa tygodnie aż do uzyskania dawki wynoszącej 8 tabletek o przedłużonym uwalnianiu leku Beto 25 ZK raz na dobę (co odpowiada 190 mg* metoprololu bursztynianu) lub największej dawki tolerowanej przez pacjenta.

-    Zalecaną dawką w długotrwałym leczeniu podtrzymującym jest 8 tabletek o przedłużonym uwalnianiu leku Beto 25 ZK raz na dobę (co odpowiada 190 mg* metoprololu bursztynianu) lub największa dawka tolerowana przez pacjenta.

* Do podania takiej dawki dostępne są tabletki o przedłużonym uwalnianiu o odpowiedniej mocy.

Stosowanie u dzieci i młodzieży Wysokie ciśnienie tętnicze krwi

U dzieci w wieku 6 lat i starszych dawka zależy od masy ciała. Lekarz określa dawkę odpowiednią dla pacjenta.

Zwykle stosowana dawka początkowa metoprololu bursztynianu wynosi 0,48 mg/kg masy ciała raz na dobę, ale nie więcej niż 47,5 mg. Dawkę dostosowuje się do najbliższej mocy tabletki. Lekarz może zwiększyć dawkę do 1,9 mg/kg mc., w zależnosci od uzyskanej reakcji ciśnienia tetniczego. U dzieci i młodziezy nie badano dawek dobowych wiekszych niż 190 mg.

Nie zaleca się stosowania leku Beto 25 ZK u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Czas trwania leczenia ustala lekarz.

za słabe, należy skontaktować


W przypadku wrażenia, że działanie leku Beto 25 ZK jest zbyt silne lub się z lekarzem lub farmaceutą.

Pacjenci w podeszłym wieku

lat, dlatego u takich


Nie przeprowadzono badań z udziałem pacjentów w wieku powyżej 80 pacjentów lekarz będzie szczególnie ostrożnie zwiększał dawkę leku.

Sposób stosowania

Podanie doustne.

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy przyjmować raz na dobę, najlepiej podczas śniadania. Tabletki można połykać w całości lub podzielone, ale należy unikać ich rozgryzania lub kruszenia. Tabletki należy popijać wodą (co najmniej 14 szklanki).

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Beto 25 ZK

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału pomocy doraźnej najbliższego szpitala. Na podstawie nasilenia objawów zatrucia lekarz zadecyduje, jakie postępowanie jest odpowiednie.

Opakowanie leku należy pokazać lekarzowi, aby wiadomo było, jaki lek został przyjęty i jakie postępowanie należy wdrożyć.

Objawy przedawkowania

Objawami, które mogą wystąpić w wyniku przedawkowania leku Beto 25 ZK, mogą być: niebezpiecznie niskie ciśnienie tętnicze krwi, ciężkie zaburzenia czynności serca, trudności w oddychaniu, utrata przytomności (lub nawet śpiączka), drgawki, nudności, wymioty, sinica (niebieskie lub fioletowe zabarwienie skóry) i zgon.

Pierwsze objawy przedawkowania występują po upływie od 20 minut do 2 godzin od przyjęcia leku Beto 25 ZK, a skutki znacznego przedawkowania mogą utrzymywać się przez kilka dni.

Leczenie przedawkowania

Pacjent powinien być leczony w szpitalu, na oddziale intensywnej opieki medycznej. Nawet pacjentów w pozornie dobrym stanie, którzy w niewielkim stopniu przedawkowali metoprolol, lekarz będzie uważnie obserwował przez co najmniej 4 godziny, czy nie występują u nich objawy zatrucia.

Pominięcie przyjęcia leku Beto 25 ZK

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, ale kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniem lekarza.

Przerwanie stosowania leku Beto 25 ZK

Przed przerwaniem lub przedwczesnym zaprzestaniem leczenia lekiem Beto 25 ZK należy skonsultować się z lekarzem.

Leku Beto 25 ZK nie należy odstawiać w sposób nagły, ale stopniowo zmniejszać jego dawkę. Nagłe przerwanie leczenia beta-adrenolitykami może spowodować nasilenie objawów niewydolności serca i zwiększyć ryzyko zawału mięśnia sercowego oraz nagłego zgonu z przyczyn sercowych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W opisie częstości, z jaką mogą występować działania niepożądane, posłużono się następującymi określeniami:

bardzo często: mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób

często: mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób

niezbyt często: mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób

rzadko: mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób

bardzo rzadko: mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób

częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Bardzo często:

- znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego, zwłaszcza podczas zmiany pozycji ciała z leżącej na stoj ącą, bardzo rzadko z utratą przytomności

-    uczucie zmęczenia

Często:

-    zawroty głowy, ból głowy

-    wolne tętno (bradykardia), zaburzenia równowagi (bardzo rzadko z utratą przytomności), kołatanie serca

-    ziębnięcie dłoni i stóp

-    trudności w oddychaniu podczas wysiłku

-    nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, zaparcie

Niezbyt często:

-    zwiększenie masy ciała

-    depresja, senność, zaburzenia snu, koszmary senne

-    nieprawidłowe uczucie mrowienia, kłucia lub drętwienia skóry (parestezje)

-    osłabienie mięśnia sercowego, zaburzenia I stopnia przewodzenia bodźców z przedsionków do komór serca (blok przedsionkowo-komorowy I stopnia), ból w okolicy serca (ból w klatce piersiowej)

-    skurcz dróg oddechowych (skurcz oskrzeli)

-    wysypka skórna (pokrzywka łuszczycopodobna i dystroficzne zmiany skórne), nasilone pocenie

-    kurcze mięśni

-    gromadzenie się płynu w tkankach (obrzęk)

Rzadko:

-    pogorszenie cukrzycy bez charakterystycznych objawów (cukrzyca utajona)

-    nerwowość, napięcie

-    osłabienie uwagi

-    osłabienie widzenia, suchość lub podrażnienie oczu, zapalenie spojówek

-    czynnościowe zaburzenia serca, zaburzenia rytmu serca (arytmia), zaburzenia przewodzenia bodźców

-    nasilenie objawów u pacjentów z chromaniem przestankowym lub ze skurczami naczyń krwionośnych palców nóg i rąk (objaw Raynauda)

-    niedrożność nosa

-    suchość w jamie ustnej

-    nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby

-    wypadanie włosów

-    impotencja i zaburzenia libido, choroba Peyroniego (stwardnienie plastyczne prącia)

Bardzo rzadko:

-    zmniejszona liczba płytek krwi (małopłytkowość), zmniejszona liczba krwinek białych (leukopenia)

-    zapominanie lub zaburzenia pamięci, splątanie, omamy, zmiany osobowości (np. wahania nastroju)

-    dzwonienie w uszach (szumy uszne), osłabienie słuchu

-    obumarcie tkanek (martwica) u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia obwodowego przed leczeniem

-    zaburzenia smaku

-    zwłóknienie zaotrzewnowe (w którym nieprawidłowa tkanka bliznowata powstaje w przestrzeni poza błoną wyściełaj ącą jamę brzuszną; może objawiać się bólem w boku, pachwinie lub podbrzuszu)

-    zapalenie wątroby

-    nadwrażliwość na światło, nasilenie objawów łuszczycy, rozwój łuszczycy, łuszczycopodobne zmiany skórne

-    ból stawów, osłabienie mięśni, zapalenie stawów

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    splątanie

-    nieprawidłowe stężenie we krwi określonego rodzaju tłuszczów, takich jak cholesterol lub triglicerydy.

Postępowanie w celu złagodzenia działań niepożądanych

Jeśli wystąpią działania niepożądane, lekarz może zalecić odpowiednie środki zapobiegawcze lub przerwanie stosowania leku, jeśli będzie to konieczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: +48 22 49 21 301/faks: +48 22 49 21 309/e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Beto 25 ZK

■    Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

■    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i tekturowym pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

■    Nie przechowywać temperaturze powyżej 25°C.

■    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

■    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Beto 25 ZK

Substancją czynną jest metoprololu bursztynian.

Pozostałe składniki to: sacharoza, ziarenka (sacharoza, skrobia kukurydziana, syrop glukozowy), poliakrylan, talk, magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, krzemionka koloidalna, bezwodna.

Otoczka Opadry II [laktoza jednowodna, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 4000].

Jak wygląda Beto 25 ZK i co zawiera opakowanie

Tabletki Beto 25 ZK są białe, podłużne, z linią podziału po obu stronach.

Blistry z folii PP/Aluminium w tekturowym pudełku

Wielkość opakowań: 28, 30 i 60 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

Blistry z folii PVC/aclar/Aluminium w tekturowym pudełku Wielkość opakowań: 28, 30 i 60 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

Butelki z HDPE z wieczkiem HDPE w tekturowym pudełku Wielkość opakowań: 60 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. +48 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2015 Logo Sandoz

8 DK/1598/001/II/035