+ iMeds.pl

Bexepril 2,5 mg/tabl.Charakterystyka Bexepril

I. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Bexephl 2,5mg tabletki powlekane dla psów Bexepnl 2.5mg Film-coated tablet for dogs (BE & IE)

Bexepnl 2.5mg Film-coated tablet for dogs (BG, CY. CZ. DK, EL. ES. HU. LU. NL. NO. PT. RO. SI. SK & UK)

Sirdis 2.5mg Film-coated tablet for dogs (IT)

Bexepnl 2.5 Film-coated tablet for dogs (FR)

Bexepnl 2.5mg Film-coated tablets for dogs. Benazepnlhydochlond (AT)

Benadog 2.5mg Film-coated tablets for dogs, Benazeprilhydochlorid (DE)

2. SKLAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO Substancja czynna:

Każda tabletka zawiera:

Benazepril 2,3 mg (co odpowiada 2,5 mg hcnazcprilu chlorowodorku)

Substancje pomocnicze:

Tytanu dwutlenek (El 71)

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSI AĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane

Białe, okrągłe dwuwypukłe tabletki z linią podziału na jednej stronie. Tabletki mogą być dzielone na dwie równe części.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Docelowe gatunki zwierząt

Pies

4.2 Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Dla psów o masie ciała w iększej niż 5 kg:

l.ec/cnie zastoinowej niewydolności serca, w szczególności związanej z kardiomiopatią rozstrzeńiową i lub niedomykalnością zastawki dwudzielnej.

4.3 Przeciwwskazania

Nic stosować, u psów, u których stwierdzono niewydolność pojemności minutowej serca, na przykład spowodowaną zwężeniem aorty.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą. Patrz punkt 4.7

4.4 Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania ii każdego / docelowych gatunków zwierząt

Brak

4.5    Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania ii zw ierząt

Podczas badań klinicznych nic obserwowano objawów toksycznego działania na nerki. Jednakże w przypadkach niewydolności nerek, zaleca się monitorowanie stężenia kreatyniny w osoczu krw i i moczu w czasie leczenia.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze wetery nary jne zwierzętom

Należy umyć ręce po podaniu produktu.

Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie

Kobiety w ciąży powinny zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć przypadkowego połknięcia ponieważ inhibitory konwertazy angiotensyny (ACT.) mogą oddziaływać na ludzki płód.

4.6    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

W rzadkich przypadkach mogą w ystąpić przejściow e objaw y niedo ciśnienia, takie jak letarg i ataksja.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nicśności

Nie stosować u suk ciężarnych karmiących.oraz ii suk przeznaczonych do rozrodu.

Badania laboratoryjne wy kazały działanie toksyczne bcnazcprilu dla płodu (nieprawidłowości układu moczowego) przy dawkach nieszkodliwych dla samicy Bezpieczeństwo produktu nic zostało określone psów w czasie ciąży i laktacji.

Badania laboratoryjne tut szczurach i obserwacje u ludzi wykazały działanie teratogenne.

4.8 Interakcje z innymi pruduktami leczniczymi luł* inne rodzaje interakcji

U psów z niewydolnością serca, benazepril podawany w połączeniu zdigoksyną. Ickami moczopędnymi znoszącymi arylmię serca nie powodował niepożądanych interakcji.

I ludzi, połączenie inhibitorów ACT! i nicstcroidowych leków przeciwzapalnych (Nl.PZ) może prowadzić do zmniejszenia działania obniżającego ciśnienie lub upośledzać funkcjonowanie nerek Połączenie benazeprilu i innych leków obniżających ciśnienie (np. leki blokujących kanały wapniowe, leki moczopędne lub bcta-blokery). anestetyków lub leków uspokajających może powadzić do wzmocnienia działania hipotensyjnego. Dlatego jednoczesne stosowanie NI.PZ i innych leków o działaniu hipotcnsyjnyin pow inno być ostrożne.

Należy monitorować funkcje nerek i kontrolować objawy spadku ciśnienia (letarg, osłabienie, itp.) oraz zastosować odpowiednie leczenie, jeżeli będzie to konieczne.

Interakcje z diiiretykanii oszczędzającymi potas, takimi jak spironolakton. triamteren lub amiloryd nic są wykluczone. Zaleca się monitorowanie stężenia potasu w osoczu podczas jednoczesnego stosowania bcnazcprilu i diuretyków oszczędzających potas, ponieważ może to spowodować wystąpienie reakcji zagrażających życiu. Podobnie jak w przypadku inhibitorów ACM. stosowanie leków obniżających ciśnienie krwi lub leków znieczulających o działaniu hipotensyjnym. może nasilać przeciw nadciśnieniowe działanie bcnazcprilu.

4.9    Dawkowanie i droga(i) podawania

Tylko' dla psów. do podawania doustnego.

Zalecane dawka doustna wynosi (>.21 mg bcnazcprilu na kg masy ciała na dzień, co odpowiada 0.25 mg bcnazcprilu chlorowodorku na kg masy ciała na dzień, w jednym podaniu. Jeżeli wynika to z tweny stanu klinicznego i zaleceń lekarza weterynarii, dawka ta może zostać podwojona, ale także powinna być podawana raz. dziennie.

Benazepril powinien być podawany doustnie raz dziennie wraz z karmą Iul> na czczo. Czas trwania leczenia nie jest ograniczony.

4.10    Przedawkowanie (objawy, spusól) postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeżeli niezbędne

U zdrowych psów. podawanie 200-stu krotnic większej dawki przebiegało bezobjawowo. Po przypadkowym przedawkowaniu może wystąpić przejściowy, odwracalny spadek ciśnienia krwi. Leczenie powinno polegać na dożylnej intuzji ciepłego, izotoniczncgo roztworu soli.

4.11    Okres <-y) karencji

Nic dotyczy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa iarmakotcrapeutyczna: Inhibitory ACE. benazepril. kod ATCvct : QC09AA07

5.1    Właściwości farmakodyiiamicziic

Bcnazcprilu chlorowodorek jest prolckiem hydrolizowanym m viu> do aktyw nego metabolitu bcnazeprilatu. Benazeprilat jest selektywnym inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) zapobiegając w ten sposób konwersji nieaktywnej angiotensyny I do formy aktywnej angiotensyny II. W ten sposób benazeprilat hamuje występowanie efektów działania angiotensyny II. w szczególności zwężenia naczyń zarówno tętniczych jak i z> Inveli, retencji sodu i wody przez nerki oraz zmian przerostowych (włączając patologiczny przerost mięśnia sercowego)

Produkt pow oduje długotrwale zahamowanie aktywności ACE w surowicy psów. z ponad 95% efektem hamującym w szczycie działania i znaczną aktywnością (> 80% u psów), utrzymujące się przez 24 godziny po podaniu. U psów z niewydolnością serca obniża ciśnienie krwi i objętość krwi wpływającej do serca.

5.2    Właściwości farmakokinctycziic

Po podaniu doustnym, bcnazcprilu chlorowodorek bardzo szybko osiąga najwyższe stężenie (TU1„ u psów wynosi 1.74 godziny) i szybko spada, ponieważ lek jest częściowo metabolizowany przez enzymy

wątrobowe do benazeprilatu. L' psów niezmieniony hcnazcpril i metabolit) hydrolitycznc stanowią pozostałość. Najwyższe stężenie bcnazcprilatu (C„.„ wynoszące 35,02 ng/mi po podaniu dawki 0.5 mg/kg benazeprili chlorowodorku) jest osiągane u psów w czasie I „„ wynoszącym 1,74 godziny Biodoslępność ogólnoustrojowa nie jest całkowita (-13% ii psów), ze względu na niecałkowite wchłanianie (38% u psów) i metabolizm pierwszego przejścia.

Stężenie bcnazcprilatu spada dwustopniowo: początkowa, szy bka faza (t, _• -1.7 godziny u psów) odpowiada wydalaniu wolnego Icku. podczas gdy faza końcowa (li > ló godzin u psów) odzwierciedla uwalnianie bcnazcprilatu. który wiąże się z AC li, głównie w tkankach. Bcnazepril i benazeprilat w dużym stopniu łączą się z białkami osocza, a w tkankach jest stwierdzany głównie w wątrobie i nerkach.

Brak jest istotnych różnić w farmakokinetyce benazeprilatu u psów. podczas podawania benazeprilku chlorowodorku wraz z karmą lub na czczo.

Powtórne podanie benazcprilu prowadzi do niewielkiej bioakumulacji bcnazcprilatu <R 1.47 u psów-. przy dawce 0,5 mg'kg). stan równowagi jest osiągany w ciągu kilku dni (4 dni u psów).

Benazeprilat u psów jest wydalany w 54% wraz z. żółcią i 46% wraz / moczem. Klierens benazeprilatu nie ma zmienia się u psów z upośledzoną funkcją nerek i dlatego nie ma potrzeby dostosowania dawek benazcprilu w przypadku niewydolności nerek.

6. SZCZT.G01.OWK BANK FARMACEUTYCZNE:

6.1    Skład jakościowy substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

I aktoza jednowodna

Skrobia kukurydziana

Celuloza mikrokrystaliczna

Krzemionka koloidalna bezwodna

Krospowidon

Talk

Magnezu stearynian Otoczka:

Opadry II Wbite składająca się z Alkohol poliwinylowy Tytanu dwntlenek (HI 71)

Makrogol 3350 Talk (E553b) aromat pieczonego mięsa

6.2    Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży. 18 miesięcy Niewykorzystane, przepołowione tabletki muszę być zużyte wciągu 24 godzin.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nic przechowywać w temperaturze powyżej 25”C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

/a każdym razem niewykorzystaną powlowę tablcktki należy ponownie umieścić w otwartym blistr/e. który należy schować do pudelku tekturowego.

6.5 Uod/aj opakowania bezpośredniego i skład materiałów / których je wykonano

Opakowanie blistrowc zgrzewane na gorąco wykonane /. laminatu PVC/PE/PVDC i aluminiowej folii kryjącej zawierające 14 tabletek w blistr/e.

WicIkość i opako wania:

Pudełko tekturowe zawierające blistry: 14. 28. 42. 56. 70. 84. 98. 112. 128, 140. 154. 168,182. 196. 210. 224. 238. 252. 266. 280. 294. 308. 350. 392. 448. 546.602. 700, 798. 896. 994 i 1008 tabletek.

Niektóre w ielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące unieszkodliw iania nie zuży tego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzący ch z tego produktu

Niewykorzystany prinlukt leczniczy wetery naryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny zobowiązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Chanelle Phannaceutieals Manufacturmg l.td.. I.oughrea, Co. CJalway. Irlandia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZKGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU W AŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTY KI PRODUKI U LECZNICZEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA

W ydawany z przepisu lekarza Rp.

Bexepril