+ iMeds.pl

Bexepril 5 mg/tabl.Charakterystyka Bexepril

I.


NAZWA PRODURTI LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Bcxcpril 5mg tabletki powlekane dla psów Bexepril 5 mg Fi Im-coated tablets for dogs (BE & IE)

Bcxcpril 5mg Film-coated tablets for dogs (BG. CY. CZ. DK. EL. FS. HU, LU, NL, NO, P I . RO, SI. SK & UK)

Sirilis 5mg Film-coatcd tablets for dogs (IT)

Bcxcpril 5 Film-coatcd tablets for dogs(FR)

Bcxcpril 5mg Film-coatcd tablets lor dogs, Benazeprilhydochlorid (AT)

Benadog 5mg Film-coated tablets for dogs. Benazeprilhydochlorid (DE)

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO Substancja czynna:

Każda tabletka zawiera:

Benazepril 4.6 mg (co odpowiada 5 mg benazcprilu chlorowodorku)

Substancje pomocnicze:

Tytanu dwutlenek (El71)

Żelaza tlenek, żółty < L172)

Lak aluminiowy żółcieni chinolinowej (LI04)

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA lahlctki powlekane

Zóhc, okrągłe dwuwypukłe tabletki / linią podziału na jednej stronic, l ahlctki mogą b\ć d/iclonc na dwie równe części.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zw ierząt

Pies.

4.2 Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Dla psów o masie ciała większej niż 10 kg:

Leczenie zastoinowej niewydolności serca, u szczególności związanej z kardiontiopatią roz-.tr/eniową i. lub niedomykalnością zastawki dwudzielnej.

4.3 Przeciwwskazania

Nie stosować, u psów. u których stwierdzono niewydolność pojemności minutowej serca, na przykład spowodowano zwężeniem aorty.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub rut dowolna substancję pomocniczą. Patrz punkt 4.7

4.4    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

4.5    Specjalne środki ostrożności dotyczące slosow ania Specjalne środki ostrożności doty czące stosowania u zwierząt

Podczas badań klinicznych nic obserwowano objawów toksycznego działania na nerki. Jednakże w przypadkach niewydolności nerek, zaleca się monitorowanie stężenia kreatyniny w osoczu krwi i moczu w czasie leczenia.

Specjalne środki ostrożności dla osób podający ch produkty lecznicze weterynaryjne zw ierzętom

Należy umyć ręce po podaniu produktu.

Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzow i ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Kobiety w ciąZy powinny zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć przypadkowego połknięcia ponieważ inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) mogą oddziaływać na ludzki płód.

4.6    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić przejściowe objawy niedociśnienia. takie jak letarg i ataksja.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Nie stosować u suk ciężarnych i karmiących ora/ u suk przeznaczonych do rozrodu.

Badania laboratoryjne wykazały działanie toksyczne bcnazcprilu dla płodu (nieprawidłowości układu moczowego) przy dawkach nieszkodliwych dla samicy. Bezpieczeństwo produktu nie zostało określone u psów w czasie ciąży i laktacji.

Badania laboratoryjne na szczurach i obserwacje u ludzi wykazały działanie teratogenne.

4.S Interakcje / innymi produktami leczniczy mi lub inne rodzaje interakcji

U psów z niewydolnością serca, benazepril podawany w połączeniu zdigoksyną. Ickami moczopędnymi i znoszącymi ary linie serca nie powodował niepożądanych interakcji.

U ludzi, połączenie inhibitorów ACH i niesteroidowych Icków przeciwzapalnych (NI.PZ) może prowadzić do zmniejszenia działania obniżającego ciśnienie lub upośledzać funkcjonowanie nerek. Połączenie bcnazcprilu i innych leków obniżających ciśnienie (np. leki blokujących kanały wapniowe, leki moczopędne lub bcta-hlokcry), anestetyków' lub leków uspokajających może powadzić do wzmocnienia działania hipotensyjnego. Dlatego jednoczesne stosowanie NI IV i innych Icków o działaniu hipotensyjnym pow inno być ostrożne.

Należy monitorować funkcje nerek i kontrolować objawy spadku ciśnienia (letarg, osłabienie, itp.) oraz zastosować odpowiednie leczenie, jeżeli będzie to konieczne.

Interakcje / diuretykami oszczędzającymi potas, takimi jak spironolakton. triainteren lub amiloryd niosą wykluczone. Zaleca się monitorowanie stężenia potasu w osoczu podczas jednoczesnego stosowania bcnazcprilu i diuretyków oszczędzających potas, ponieważ może to spowodować wystąpienie reakcji zagrażających życiu. Podobnie jak w przypadku inhibitorów ACH, stosowanie leków obniżających ciśnienie krwi lub leków znieczulających o działaniu hipotensyjnym. może nasilać przeciw nadciśnieniowe działanie bcnazcprilu.

4.‘J Dawkowanie i tlroga(i) podawania

Tylko dla psów . do podawania doustnego.

Zalecane dawka doustna wynosi 0,23 mg bcnazcprilu na kg masy ciała na dzień, co odpowiada 0.25 mg bcnazcprilu chlorowodorku na kg masy ciała tut dzień, w jednym podaniu. Jeżeli wynika to z oceny stanu klinicznego i zaleceń lekarza weterynarii, dawka ta może zostać podwojona, ale także powinna by ć podawana raz dziennie.

Benazepril powinien być podawany doustnie raz. dziennic wraz z karmą lub na czczo. Czas trwania leczenia nic jest ograniczony.

4.10    Przedaw kowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeżeli niezbędne

U zdrowych psów, podawanie 200-stu krotnie większej dawki przebiegało bezobjawowo. Po przypadkowym przedawkowaniu może wystąpić przejściowy, odwracalny spadek ciśnienia krwi. Leczenie powinno polegać na dożylnej infuzji ciepłego, izotnniczncgo roztworu soli.

4.11    Okres (-y) karencji

Nic dotyczy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakotcrapcutyczna: Inhibitory ACH, bcnazepril, kod A l (Net: QC(WAA07

5.1    Właściwości farmakody namiczne

Bcnazcprilu chlorowodorek jest prolckicm hydrol i zowanym in rm> do aktywnego metabolitu benazeprilatu. Benazepr¡lat jest selektywny m inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę (ACH) zapobiegając w ten sposób konwersji nieakty wnej angiolensy ny I do formy aktywnej angiotensyny II W ten sposób bcnazcprilal Itamuje występowanie efektów działania angiotensy ny II. w szczególności zwężenia naczyń zarówno tętniczy ch jak i żylnych. retencji sodu i wody przez nerki oraz zmian przerostowych (włączając patologiczny przerost mięśnia sercowego)

Produkt powoduje długotrwałe zahamowanie aktywności ACE w surowicy psów. z ponad 95% efektem hamującym w szczycie działania i znaczną akty wnością (> 80% n psów), utrzymujące się przez 24 godziny po podaniu. U psów z niewydolnością serca obniża ciśnienie krwi i objętość krwi wpły wającej do serca.

5.2    W łaściwości farmakokinctyc/nc

Po podaniu doustnym, bcnazcprilu chlorowodorek bardzo szybko osiąga najwyższe stężenie (T.,„ u psów wynosi 1.74 godziny) i szybko spada ponieważ lek jest częściowo metabolizowany pr/cz enzymy wątrobowe do benazeprilatu. U psów niezmieniony bcna/epril i metabolity hydrol ¡tyczne stanowią pozostałość. Najwyższe Stężenie benazeprilatu wynoszące 35.02 ng/ml po podaniu dawki 0,5 mg/kg bcnazcprili chlorowodorku) jest osiągane» psów w czasie r,uiv wynoszącym 1.74 godziny. Biodostępność ogólnouslrojowa nie jest całkowita (-13% u psów), ze względu na niecałkowite wchłanianie (38% u psów) i metabolizm pierwszego przejścia.

Stężenie benazeprilatu spada dwustopniowo: początkowa, szy bka faza (i(> =1.7 godziny u psów) odpowiada wydalaniu wolnego leku. podczas gdy faza końcowa <t( ; = 19 godzin u psów) odzwierciedla uwalnianie benazeprilatu. który wiąże się z ACH. głównie w tkankach. Bcnazcprii i benazeprilat w dużym stopniu łączą się z białkami osocza, a w tkankach jest stwierdzany głównie w wątrobie i nerkach.

Brak jest istotnych różnie w farmakokinetyce benazeprilatu u psów. podczas podawania benazeprilku chlorowodorku wraz z karmą lub na czczo.

Powtórne podanie bcnazcprilu prowadzi do niewielkiej bioakuinulacji benazeprilatu < K -1.47 u psów. przy dawce 0,5 mg/kg). stan równowagi jest osiągany w ciągu kilku dni (4 dni u psów).

Benazeprilat u psów jest wy dalany w 54% wraz z żółcią i 46% wraz z moczem. Klierens benazeprilatu nie ma zmienia się u psów z upośledzoną funkcją nerek i dlatego nic ma potrzeby dostosowania dawek benazeprilu w przypadku niewydolności nerek.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1    Skład jakościowy substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza jedno wodna

Skrobia kukurydziana

Celuloza mikrokrystaliczna

Krzemionka koloidalna bezwodna

Krospowidon

Talk

Magnezu stearynian otoczka:

Opadry II Ycllow składająca się z Alkohol poliwinylowy Tytanu dwutlenek (El71)

Makrogol 3350 Talk (E553h)

żelaza tlenek, żółty (I-. 172) l ak aluminiowy żółcieni chinolonowcj (E. 104) aromat pieczonego mięsa

6.2    Główne niezgodności farmaceutyczni*

Nieznane.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego wetery naryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata Niewykorzystane, przepołowione tabletki muszę być zużyte w ciągu 24 godzin

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nic przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony pr/ed światłem.

Za każdym razem niewykorzystaną powłowę tablektki należy ponownie umieścić w otwartym b lis trze. który należy schować do pudełka tekturowej.’*».

6.5 Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z który ch je wykonano

Opakowanie blistrowc zgrzewane na gorąco wykonane z laminatu PVC7PE/PVDC aluminiowej folii kryjącej zawierające 14 tabletek w blistr/c.

Wielkości opakowania:

Pudełko tekturowe zawierające Mistry: 14. 28. 42. 56. 70. 84. 98. 112. 128. 140. 154. 168. 182. 1%. 210. 224. 238, 252. 266, 280, 294, 308. 350. 392. 44S. 546.602. 700. 798, 896, 994 i I00S tabletek.

Niektóre w ielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obow ią/ującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIAl.NEGO

Cha nelle Pharmaccuticals Manufacturing Ud., Loughrea. Co. Cialway, Irlandia.

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERW SZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBRO U / DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

19. DAT A OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY l/Ll B STOSOWANIA

Wydawany z przepisu lekarza Rp.

Bexepril